TimrlMmi wsl TiMorÏÏumaafii DE GORINCHEMSCHE BANK TE CORINCHEM neemt gelden a deposito Met één dag epvragen Good- oi Zilversmid PRESERVER. E.Br<ndsm^ AMSTERDAM. Tentoonstelling MR. P. A. GREUP, SCHILDERS Eene Dienstbode, Vervolg flar AflvBrtuntiBiL ENTINGEN N’. 2743 H.H. Timmerlieden Bovenhals, A. N. VAN ZESSEN, I en verder by: I l CULEMBORG, Kassier en Coinmissionnair in Effecten SCHOONHOVEN, t gelden ft depoalto: ▼ant De Uitgevers S 4 W. li VAN NOOTEN te Schoonhoven 14 NIEUWE SOORTEN AnsicMskarten van ScMoven in den handel gebracht. halfwas Zilversmid, bekend met Draadwerk, en een JONDKN, b(J B. KRINS, Lange Weistraat Schoonhoven. THOS. H. WHITTICI Cu., AMSTERDAM, Keizersgracht Ml. Tandarts COHEN ROTTHRDAI, Oostzeedjjk 274. Betrekkingzoekenden en zg die een andere werkkring wenschen zenden 50 cent aan postwissel of postzegels aan D. BROUWER, Oppert 5, Better dam en ontvangen daarvoor gedurende 8 weken 3 maal per week de „Betrek- kluggids*’, waarin de meeste vacante betrekkingen voorkomenzoowel voor vrou wen als mannen. Wat is PRESERVER??? PRESERVER is de behoeder tegen alle gebreken der kaas. PRESERVER voorkomt steeds het rijzen der kaas. PRESERVER is het onmisbaar middel voor den kaasmaker. HAASTRECHT. Vwwr de Inmaak: HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Afdeeling „Oudewater en Omstreken". Paarden, Rundvee, Schapen, Varkens EN PLUIMGEDIERTEN, Wij Zuivel- en Landbouvproducten, Gereedschappen, Rijtuigen ent op DINSDAG 4 SEPTEMBER 1906. VERLOTING van 25000 Loten a 50 CL, goedgekeurd bjj Koninklijk besluit van 6 April 1906, No. 61, verkrygbaar by de Ver loting» Commissie. Bureau Poolstraat No. 70a. Die z(jn lichaam bevaart, bevaart geen rotte appel H. ANKER, BDITBIL, OverKlohi Baaland. Eindelijk is Stolypin gelukt de ledige Russische Ministerie bezet zyn, zooals te vreezen was, craten; daar de pogingen o gematigde Liberalen te kr lukt z{jn. Van do J c hervormingsplannen moeten hooren. Ie geering haar best toonen. De nieuwe landsche Zaken heeft de provinciën oud-Doemaleden van ?efor SCI verdlente per dag. f 3,50 en dient tot slen, lale Molenaarsgraaf. Nederland, naar deze r izen, Den velei als i meeste A| bekende vt nee Veer één maand drie maanden één |aar Senai inden Ie on ehelf i ’t was len ver enkel 7. 7. 7. Doemi en der Op Aanbiedingei GRUIJTER. C. kunnen voor geruimen tyd werk bekomen. Adres J. RIETVELD Kzn. Mr. Timmerman te Haenkeep bg Oudewatkr. f o,oai/». 0,35. betreft. Het t!.*. 88 stemmen ven 3 vastge- lartoe aan ge- politiemacht laardig »t, dat. bij J A. VAN DER PERK, Mr. Timmerman, Alblaaeerdam, Stek. HEBBEN WEDEROM 9V* Prijs der Ansichtskarten: Per stok 13 stuks bü W. KRELING te Beeheep. aand. wordt g Imdat dt gevraagd bg G. v. d. VLIST, Mr. Schilder te tionderak. De sar" is als vol| Jhr. J. tenant-Ger van State, motie, nHaag en zal is om stand 3e. Zoo spoedig mogelijk gevraagd een regee- 1 ren m, ja, Langerak. Ottoland. Brandwijk. Giesen-Oudekerk. NiEUWERKKRK A/D IJ. Bergambacht. Met veertien dagen epvragen Veer drie maanden vaat Veer één jaar vaat A W 7. r» 8 zijn alléén verkrijgbaar bfi de SINEER MAATSCHAPPIJ. Adreaaen te ROTTERDAM: Heegstraat 846 (Telefoon 1594). OeataeedUk 833. Jenkerfranaatraat 44. Alleen iu verzegelde baar te Schoonhoven by Noordeloos J. 7 In het bijzonder wore gevestigd op SOUCHON per 5 ons Voor het breien van Kenaen, Mekken dere Artikelen zoeken wij vrenwel||ke als mannelijke persenen nit eiken stand, onverschillig waar woonachtig. Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende het geheele jaar. Vakkennis on- noodig. Wy koopen het werk. Brelmachine-MaatachappU tet bever- derlng van huisarbeid, ..c. ..„Horn die ten beh< Jseiyke afdeelii de gelden i het Algei itfers van i 1A213, nOLENAARSGI.aal STEENIS, Noordeloos. Goudriaan. Bi.eskensgraaf. v. d. BERG, Stolwijk. A. van LIMBORG, Lekkkrkkrk HOFLAND, Vijst N. ROOZÈNDAAL, Streefkerk. Bmeen Bestuur. kiest uit z|jn midden eenige len cent aan post wissi 10UWER, Oppert ontvangen daarv_ maal per week aarin de meesti irkomen, zoowt. L. de HAAS, C. van STEENI1 T. TERLOUW, W. van REES. A. R. v. d. BERGStolwijk. Lekkkrkkrk Vlist r worden beheerd issie; deze Com- ihuldig aan bet mmaal per jaar ind der Vereeni- dedeeling doet, unt naderhand men voor de congressen in onze kolo- i, willen een van onze vereeniging Idaar sympathie en steun Tkrtfgen. is voortaan niet meer te Schwonhnven te sprekendoch dagelijks te Op goeden stand te Schoen- heven bestaat gelegenheid voor Gehuwde Lieden, zonder kinderen, tot gratis bewenen van een mils de vrouw zorge voor het schoonhouden van den winkel en geschiktheid heeft met publiek om te gaan. {en, onder letter A, aan J. DE Boekh.Schoonhoven. GEVRAAGD: P. G., liefst tufschen 35 of 40 jaar, in een huisgezin zonder kinderenvan goede ge tuigen voorzien. Brieven franco, onder No. 29, aan het Bureau van dit Blad. Terstond gevraagd een flinke BEPE- R A TE UB. Br. fr., met opgaaf van loon en waar ’t laatst werkzaam, aan J. F. H. BOUCHETTE te Arnhem. De I toonstelling zal veroorzaken, dat e groot deel der menschheid eerst zal ken en dan overtuigd wordei woordige wgze. waarop gehouden wordt, voor toestand van recht moet Bedenken wjj slechts, dat 1904 26.2 pct. van zjjn budget, zf’ 46.000.000 gulden, aan leger en vlot uitgeven, een bedrag, waarvan bet deel aan onproductieven arbeid Indien wg nu meer dl budget betalen voor leger zullen wB, in aanmerking nemei uitgang der wapentechniek, dan jaar moeten uitgeven voor dat De Vereeniging werkt ten nuth geheele mensebheid door het reel te versterken. Z(j werkt ook ten nutte van Nederland, doordat ons vaderland buiten de grenzen met groote eer zal worden genoemd en uit den aard der zaak in aanzien zal st jjgen. Ook zal de tentoonstelling zeer zeker ten opzichte van onze handels- en nijverheids- betrekkingen groot nut stichten. Daar er nu ongeveer een jaar verloopen is sinds het artikel „Een Vrede-tentoonstel- ling” in de meeste onzer dagbladen werd opgenomen, is het een aangename taak mede te deelen, dat zes maanden later de Inter nationale Vereeniging Vrede-tentoonstelling kon worden opgericht en dat zes maanden na de onriehting dier Vereeniging in meer dan vijftig Nederlandsche gemeenten invloed rijke burgers zelfstandige afdeelingen hebben gesticht. In de meeste gevallen zijn de burgemees ters eere-voorzitters of voorzitters dier af- deeliogen. Nu moet de wijze, waarop de Vereeniging werkt, worden uiteengezet. De Vereeniging bestaat uit Stichters, Leden, Lid-begunstigers en Donateurs. De belangen der leden enz., welke in één gemeente en omliggende plaatsen wonen, worden behartigd door een Plaatselijke Afdeeling, welke is samengesteld uit personen, die daartoe by de oprichting der afdeeling door het Nationaal Bestuur zijn uitgenoodigd en door hen. die na de oprichting, daartoe door het Bestuur der afdeeling zijn aangezocht. De leden der plaatselyke afdeeling kiezen een Bestuur. De Voorzitters der plaatselyke afdeelingen van één staat vormen met de by de oprich ting der Vereeniging daartoe benoemde personen het Nationaal Bestuur van dien staat. De leden van het Nationaal Bestuur kiezen een Dageiyksch Bestuur. De Penningmees ter van het Nationaal Bestuur ontvangt alle gelden, die ten behoeve der Vereeniging door de plaatselyke afdeelingen zyn ontvangen. Hij draagt de gelden af aan den Penning- smeen Bestuur. de Nationale Besturen vormen met eenige bg benoemde vrouwen en -Waarvan de eindconclusie was: „Het H. B. 4n zyn geheel acht de bevordering van het algemeen kiesrecht, zooals dit is geformu leerd door het Nederlandsch Comité, in het belang der drankbestryding.” Knfjpe bestrgdt uitvoerig daarin bggeslaan door Enkhuii en Hallum. De beer Schmidt, lid van het hoofdbestuur, verdedigt pittig de motie tegen de scherpe aanvallen. Re- en dupliek volgden, n’en déplaise vele leden, die duideiyk stemming verlangden. De meerderheid oordeelde, dat deze zaak nu eens goed uitgevochten moest bT^ft*’ om^at 660 belangryke qawstie Het slot was, dat de motie met 106 tegen 88 stemmen verworpen werd. (Applaus) De heer Schmidt betreurde den uitslag, maar hoopte niet dat hg aanleiding zou geven tot scheuring. Amsterdam oordeelde, dat waar de söc.- democraten by ’t debat door Kngpe waren aangevallen, de organisatie niet te veel moest rekenen op hulp van hun z(jde. Knype ontkende dat de soc.-dem. organi satie gesmaad was; alleen was de houding van sommige voormannen afgekeurd en met recht. We waren toen aan punt 15 en al 5 uur. De overige punten werdi daagd of ingetrokken. Omtrent een punt gaf de vergadering volmacht aan het hoofdbestuur tot afdoening. Als plaats der volgende algemeene ver gadering werd Arnhem gekozen. Haarlem diende nog een motie in van afkeuring over het uitlokken en uitspreken van een zedelijk oordeel over een lid (Willemse) in de ochtendbyeenkomst. Die motie werd niet ondersteund. Daarna werd de bgeenkomst gesloten. Prachtig middel•ngeéveaaard. Onmisbaar voor ieder kaasmaker. DDEQCpyCP *8 bet middel by uitnemendheid ter voorkoming van I rnEvLIlvEn schearea, blauw en bol worden der kaas. nnPOPQIfCn gebruikt by de bereiding der kaas, geeft de besliste I nlIvIZll 1 En, verzekering dat men maakt: lo. Beter kaas dan vroeger; lo. Meer OEL.D voor zUn DPCCCDVCQ moet men n’e* by warm weer, doch steeds ge- I ntvEnVull bruiken, om altyd de beste kaas te leveren. Daarom voorkomt PRESERVER gebrek ia de kaas, dus ook gebrek in de kas. Preserver wordt geleverd in pakken van f O,SO, bg 6 pak f4,56, en is verkrygbaar by T. van dkr HEIJDEN, Mkehkkrk. R. VERMEULEN, J. dn KLUIJVER, T. CONJONGH, C. van ZESSEN. P. C. PESSELSE, J. den OUTER, D. CASTELEIJN, Trademark pakjes vorkryg- _E C.v. d. ENDE; G. v. dT BEST. -irdt de aandacht THEE, af 1,30 ihage; t inrichten van internationale con- m het doen houden van voordrachten; 1 zoeken van samenwerking met ver- die een gelgksoortig doel beoogen uitgeven van geschriften en het uitschryven van prgsvragen. Betreffende punt a wil ik opmerken, dat hierover, naar ik bemerkt heb, veel verkeerde opvattingen bestaan. Ik zal hierover straks spreken. Aangaande punt b wil ik meedeelen, dat het zeer zeker voor ons doel in hooge mate bevorderlgk zal zyn, indien in het jaar, dat het Vredespaleis wordt ingewyd, de voor mannen van kunst en wetenschap, ingenieurs, landbouwers, economisten enz. enz., kortom mannen van studie en practyk in ons land te zamen komen en beraadslagen over hunne gemeenschappeiyke belangen. De mensch- heid zal daardoor zien in welke mate de belangen der individuen van de verschillende staten in elkander grHpen; het zal aan de wereld duideiyker worden, dat door de ver betering van het verkeer, de belangen aller volkeren gemeenschappelgk zyn gewor den. Wg zullen er naar streven en zyn reeds met dat deel onzer taak begonnen ons land in het jaar, waarop het Vredes paleis wordt ingewyd. tot een brandpunt te maken van alle internationale vergaderingen. Het sub c genoemde middel behoeft wei nig toelichting; uit den aard der zaak zal het uitgeven van geschriften en bet uitschry ven van prysvragen, zooals genoemd subd, een krachtige propaganda bevorderen. Het tot stand brengen eener Wereld- Vrede-tentoonsteiling, zooals sub a genoemd wordt, is noodzakeiyk, wil de inwyding van het Vredespaleis tot een gebeurtenis van den eersten rang worden gemaakt; niet tot een gebeurtenis waarop gedurende een of twee dagen de aandacht is gevestigd, maar tot een feest, waarop zich de aandacht van het beschaafde deel der menschheid maan den lang concentreert. Die tentoonstelling zal een zeer krachtig propagandamiddel zyn: le. Omdat vele industriëelen uit binnen* en buitenland belang daarby hebben en daar door hun aandacht op het doel onzer Ver eeniging wordt gevestigd; 2e. Omdat de inhoud van den Vredes- tempel, die in het midden der tentoon stelling geplaatst zal zyn, zal aantoonen, dat het onmogeiyk is den Vrede in stand te houden door aanschaffing van beter en duurder aanvals- en verdedigingsmiddelen daardoor het grootste deel der bezoekers worden overtuigd, dat het noodzakeiyk een internationalen rechtstoestand tot te brengen; Omdat de tentoonstelling het propageeren van het beginsel, dat ver tegenwoordigd wordt door het Permanente Hof van Arbitrage een instelling van internationale beteekenis en zy daardoor de belangstelling van alle volkeren zal genieten. Internationale Vereeniging Vrede- elling zal veroorzaken, dat een zeer deel der menschheid eerst zal naden- m. dat de tegen- de Vrede in stand een andere een plaats maken. Nederland in zynde ruim rloot moest .vt grootste -werd besteed, lan 25 pct. van ons en vloot, hoeveel mde den voor- an over vyftig it doel? te van de shtsgevoel "ntte de door 5: i zal me [ntusscln om ziel -0 Minis «,.1 alle ivinciön aangeschrt zorgvuld overal de beleg geh van oproe vloot m plai draagt i meester van De Voorzit in- en buiten Europa of na de stichting mannen het Alge Dit Bestuur leden, welke d< Uitvoerenden Raad vormen. De Uitvoerende Raad benoemt alle ambte naren met uitzondering van den Secretaris- Generaal, welke door het Algemeen Bestuur wordt benoemd. De Raad stelt voorts alle salarissen vast. De gelden der Vereeniging door een financiöele Commissit missie is verantwoording scl.. Algemeen Bestuur, dat éénmaal per van den financiëelen toestand der Ver gin» in één of meer bladen mededeelinf Het Algemeen Bestuur benoei de comifé’s, welke de plam Vrede-tentoonstelling, voor de enz., voorbereiden en ontwerpen, een en ander onder toezicht van bet Algemeen Bestuur. Eereleden der Vereeniging zyn: Mevrouw de Barones Bertha von Slttner, Weenen. Frédéric Passy, Parys. Eijk Ducommun, Bern. imenstelling van het Algemeen Bestuur rolgt: C. C. den Beer Poortugakl, Lui- ■neraal b./d. Lid van den Raad Buitengewoon Voorzitter. F. B. s’ Jacob Voorzitter. A. ten Fosch N.Jzn.. Secretaris Generaal. Mr. Jon. Ha velaar. Penningmeester, Lid der Financiöele Commissie. Jhr. Mr. E. W. Berg, Lid der Financiöele Ommissie. D. F. Schiurleer, Lid der Financiöele Com missie. K. H. H. van Binnkkom. Mevrouw H. Boddaert—Schuurbkque Boe^e. Jhr. P. J. J. S. M. van der Does de Wil- LEBOIS. Dr. H. P- N Muller. J. E Scholten. Mr. M. Tydiman Jr. Mevr. W. Wynaendts Francken— Dyserinck. Mr. A. R. Zimmerman. Aan den heer J. E. Scholten is door het Algemeen Bestuur de opdracht verstrekt, •er Mi mede _j Keiz lurend bei ramp.” 1 persouen I. Op haa >gs, toen ei r Darmstadt, waarop geschreven was: nooit verlaten.” Het hef hofhouding bestaat uit Eo| landgenooten worden niet De Daitache Keizer^ rustiger dagen. Keizer V> vorige week zyn kleinzo< een maand oud was. Keizer en Keizerin door e toegejuicht. De Keizer i lang in de kinderkamer naar Essen aan de Ruh fabriek van Krupp bezich Haden heeft ia het kas Homburg de ontmoeting Edward van Engeland ei „Met blijdschap wordt van „Oom en Neef” door Duitsche pers begroet, gevoel van wantrouwen,” landen bestond, zal nu we Geiyk men weet is ie spoor- en stoombootplaa ingevoerd. Een belasting bloed mee gezet is. 1 eigenaars hebben er een op bedacht om deze belai Ze geven eenvoudig g meer af. Ieder passagi boot zelfs voor heen ei vangt geen kaartje. „V kaarten zgn,” zoo redene mers geen plaatskaarten-. De burgemeester van October een officiöel bezi gen en zal daar plechti worden ontvangen. De Fraaache van sympathie gezor jeff, voorzitter van d( Doema. Het stuk behete de zegepraal der vryhf eindigt met den uitroep Premier: „De Doema Doema De Fransche afdeeling ling te Milaan (Halte) brand werd geteisterd, i ontgelden door een zwi soort van wind- en wal afdeeling belangryke wati Ook het Belgische pavi schadigd. Volgens berichten ui Sultan ernstig, doch n Kiek. Een professor is lichte operatie. Amerika. Uit Chic* ZOUT. AZIJN in soorten. LAURIER I RLADEN. VENKELZAAD. SPAANSCHE PEPERTJES. CANDYGRUIS. PIJPKANEEL, PEPERBOLLEN en diverse SPECERIJEN. Verkade’s Zakjes Beochnit 13 voor 10 Cts. Aanbevelend, W. J. VAN DAM. - VAN - Aangiften voor de inzendingen moeten geschieden vóór of op 35 Aaguataa 13qo bg den Secretaris v. d. Afd. W. C. DOGTEROM te WillMkei», by wien inlichtingen en Programma’s zyn te verkrygen. Aan deze Tentoonstelling is verbonden een Welk nat kan de Internationale Vereeniging Vrede- ten teen- ■telling** ■Lichten en hoe werkt k(|? Uit de verslagen der onlangs gehouden Interparlementaire conferentie blgkt ten duidelijkste, dat de rhgeeringen en een groot deel der volksvertegenwoordigers overtuigd z|ja van de noodzakelgkheid om de lasten, die de uitgaven tot instandhouding van leger en vloot jaariyks voor iederen staat met zich brengen, te verminderen. Enkele regeeringen beginnen dan ook, hoewel schoorvoetend, op hun begrootingen voor leger en vloot te bezuinigen, in afwachting, dat de staten op een eerstvolgende conferentie unaniem een besluit zullen nemen omtrent de wgze en de mate van beperking der bewapening. Uit den aard der zaak zouden alle i- ringen zich bereid verklaren hunne uitgavi voor leger en vloot te verminderei zouden wellicht tot geheele afschaffing van een oorlogsleger overgaan, indien zy slechts de besliste overtuiging hadden, dat de groote meerderheid -der inwoners van de beschaafde landen in geiyken zin omtrent het vraagstuk dacht en) de over tuiging overheerschte, dat bét geweld hoogstens mag dienen om het^ccht te hand haven^ maar het nooit goe^. te keuren is, dat het geweld de plaatsvervanger van het recht is. Die overtuiging bestaat reeds by de inwo ners van een staat ten opzichte van elkander. Ieder beschaafd inwoher van Nederland zou van eene ten hemel {schreiende onrecht vaardigheid spreken, indien werd toegestaan, dat sterke menschen op eigen gezag, eigendom van zwakkeren mochteirmedenemen,indien zy meenden daarop^-echt te hebben. Ieder bescRaafdNederlander acht bet goed, dat er recht wordt gedaan volgens stelde regelen, door speciaal daartoe stelde personen en dat er een poli», is om het recht te handhaven. Eigem is het, dat menigeen nog niet inziet, hetgeen tusschen de inwoners van éen land als rechtvaardig wordt beschouwd, ook be tracht moet worden ten opzichte van de staten onderling. De Internationale Vereeniging Vrede-ten- toonstelling tracht deze meening by zooveel mogeiyk personen ter wereld te vestigen. Uit den aard der zaak is zy hare werk zaamheden begonnen binnen de Nederland- sche grenzen. Zy wil en moet echter nu ook buiten de grenzen baar meening ter kennis der be schaafde menschen brengen, anders zal haar we^k weinig nut stichten. Immers, al wil Nederland wel, dat er tusschen hem en zgn naburen een toestand van dwingend recht ontstaat tot het aan gaan van een overeenkomst is meer dan één party noodzakelgk. ludien iemand weet, dat hg zal moeten samenleven met personen, die zwaar ge wapend zyn en geen ander recht erkennen dan dat van den sterkste, zal by ook, zoover zyn middelen dit veroorloven, zorgen ge wapend te zyn. Zich zonder verweer te laten plunderen, ligt niet in den aard der tegenwoordige menschen. Eerst wanneer het meerendeel der men schen, waarmede men eamenleven moet, een geschreven recht, geldig voor allen, erkent en de overtuiging bestaat, dat die meerderheid alles in het werk zal stellen, om het recht te allen tyde te handhaven, kan men zgn wapens afschaffen. Nu zyn er in de wereld ruim een millioen personen, die werken om de overtuiging te bevorderen, dat er een internationale rechts toestand moet komen. Deze strijden hiervoor gedeelteiyk, omdat hun rechtsgevoel geen vrede kan hebben met den bestaanden toe stand van rechteloosheid tusschen de staten, gedeeltelgk, omdat zg begrypen, dat hun wel vaart en dat hunner medemenschen in hooge mate tegengewerkt wordt, doordat per jaar in Europa meer dan vgf duizend millioen gulden besteed moet worden voor een doel, dat voor minder dan 10 pCt. van dat bedrag volkomener bereikt zou kunnen worden, indien men over dat onderwerp slechts een paar uren wilde nadenken en voor zgn gevoel voor recht uitkomen. Dat doel is ook het onze een internationale toestand moet er komen; wg willen het tot stand komen van dien toestand bevorderen. Vier middelen zyn hiertoe in onze grond regelen genoemd; zy zgn: a. het tot stand brengen en houden eener Wereld-Vrede tentoonstelling in Nederland, by gelegenheid van de voltooiing en inwgding van bet Vredespaleis (Carnegie-stichting) te ’s-Gravent” b. het gressen ei c. het eenigingen, d. het u welke opdracht door hem is aanvaard, om een voorstel te doen over de samenstelling van een Uitvoerend Tentoonstelling» Comité. De eerste stap is gedaan om een congres comité op te richten. Verschillende personen, die in niön bt kend en gezien zyn, koloniale afdeeling van onze voorbereiden, omah' voor ons doel te verkrygen. Vermeld moet nog worden, dat reeds door m, hetzg in den vorm van een bydrage stichter of lid-begunetiger, financiöele steun is verleend, terwyi meer en meer persouen door het storten van een bydrage voor éénmaal van f 1,50 gewoon lid werden. Mges inziens is nagenoeg ieder Neder landsch burger in staat zyn sympathie voor ons streven te toonen, door éénmaal in zyn leven een bedrag van f 1,50 bg te dragen ter bevordering van ons doel. De eigenaardigheden van ons volk brengen mede, dat niet spoedig in de beurs wordt getast; eerst moet men van den ernst van een streven overtuigd zgn en het doel goed verstaan. Om de overtuiging ingang te doen vinden, dat bet streven der Internationale Vereeni ging Vrede-tentoonstelling goed is, dat deze groot nut kan en wil slichten vooreen ieder ter wereld, is het doel van dit schijven. De namen der personen, aan wie het algemeen bestuur der vereeniging is toever trouwd, waarborgen den ernst van het streven. Het secretariaat der vereeniging is tgdelgk gevestigd te Rotterdam, Zuidblaak 18; het ligt iu de bedoeling dit binnen afzienbaren tgd naar Gravenhage, waar de zetel der vereeniging is, over te brengen. Rotterdam, 1 Augustus 1906. A. TEN BOSCH N.Jz., Secretari»Generaal der International Vereeniging Vrede-tentoonstelling. R B C L A M K. Het is der menschen plicht op de gezond heid te letten. Daarom moet men zich in de eerste plaats beschuiten tegen koude vatten, vooral in ons land met zgne voort durende afwisselingen van kou en warmte, guur en mooi weer. Een ernstig voorbehoed middel tegen koude vatten is de over de geheele wereld bekende en terecht beroemde ABDIJSIROOP. Deze toch werkt rechtstreeks op de longen en luchtpyporganen. Ze ver hardt de longen en borst, waardoor koude ▼aften tot een minimum beperkt wordt. Iedereen weet dat uit een gevatte koude de meest gevreesde ziekten ontstaan. De tering, de roover van zooveel duizenden menschenlevens, ontstaat uit een gevatte koude. Wy raden daarom fietsryders, voet ballers en alle andere lieden, die, uit den aard van hun beroep bezweet zynde, in den tocht moeten blgven staan, ernstig aan als voorbehoedmiddel ABDIJSIROOP te gebruikenze loepen dan minder gevaar in één seconde voor hun leven ongelukkig te worden. De ARDIJSIROOP Klooster Sanota Paulo geneest onherroepelijk als geen tweede middel in korten tijd, naar gelang van den korten of langen duur der kwalen: asthma, bronchitis, pleuris, longontsteking, keelpgp- ontsteking en alle borst- en longaandoeningen. D« ABDIJSIROOP is "lom verkrijgbaar in flacons van f 1.—. f 2,—, en f 3,50. Centraal-Depót: L. I. AKKER, Van Alkemade- straat fl, Rotterdam. Verkrygbaar by de meeste Apothekers en Drogisten en by de bekende verkoopers. (voorbehoed- en genees tegen vlekziekte, worden verricht door Veearts te Oadewater. Voorts wordt en de staat van het verspreiden onder leger en tegengegaan. Als opperbevelhebber Russische leger zal niet, zi werd, Generaal Linjewitch maar Grootvorst Nicolai als zoodanig optreden. Ondanks alle maatregelei sebe regeeriog genomen, revolutionnairen toch prop Het bekende Wiborgsche volk, dat de oud Doema-le< ateld, wordt in groote g< volk verspreid. Iu Petersb aangeplakt. Om het te ku maken goedgeorganiseerde meester van een door di drukkerij en na een voldo plaren gedrukt te hebbel snel uit de voeten. Door van dit manifest dringt ia-ontbinding nu eerst komen al berichten boeren. p een dorp in Polodiö I het vernamen van h recht en landerijen le ve en te zwaard.” Zg deden e groote landgoed van graaf veldwachters slaagden er te slaan. De veldwachters loonei digheden een zeer verklaai tot ontslag nemen. Maar zich met kracht daartegen van Kowno gaf bevel de niet langer iu dienst willen Igk in de gevangenis te w De werkstaking te St.- goed als afgeloopen. Da gisteren, dat de staking m het werk wordt overal h« ia de werkstaking niet alg Van de 200.600 arbeiders i 21.000. Er liep dezer dagen ee Czaar van de regeeriog af doen ten behoeve van Meer dan een gerucht is zou geen wonder zyn als h De bewaking van de K wordt steeds strenger. 40.000 man zyn er in d Peterhof, en Trepof, „de” Czaar, ging er dezer dag persoonlijk het heele pal Hoe de vorsteiyke familie biykt uit een brief van Rusland aan een har< verwanten. De „Pall iets uit dien brief i hart,” zoo schryft de en vrees. Voortdi de een of andere ramp.’ de vorstelijke waarschuwingen. Keizerin onlang een rei»je naar waarop geschn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4