it Senilis or. 189 mJjt 2 Timmerlieden Slagersleerling II. flinke Dienstbode. R.-K. Keukenmeid, een Dagmeisje, Dienstbode, Dienstbode, Dienstbode. Burgerdochter HET WOONHUIS C. ROMEIJN, Waterpoort, Gorinchem. 55 cents per 3 maanden Practiscüe raadgevingen WW Advertentiën. m 25-jarige Echtvereniging m m te herdenken. m wmmmmmmmmmMMWiM Kermis te Gouderak. J. BREIJ, Nieuwpoort a/d Lek. AFSLAG. te MOORDRECHT WEI- EN HOOILAND Samen f 14500,-. WEI- EN HOOILAND te lteeu wijk. te Schoonhoven: Een D0G&&R. ORPHEUS" FILIAAL SLIEDRECHT. Rover, Raleigh, Osmond, Hudson, Wanderer, Brennabor, Westfalen, Burgers, Eenhoorn Keuze nit meer dan 80 stnks in Heeren-, Dames- en Kinderrijwielen HELPRIG KLEINy Nlontfoort. Speciale inrichting voor compL Bedstellen, Veerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. Nieuwe Modeblad e®- Men abonneert, tich op het NIEUWQ MODEBLAD bi} dea Uitgever van dit blad- Qendn, 13 Aug. Tot onderwijzer aan de school voor Chr. Nat. ouderwijs alhier is benoemd de heer D. Slot, thans als zoodanig werkzaam aan de Chr. se fiool te Ziamslag. Albltasserdam, 14 Aug. Da candidaat Joh. Jonker alhier, die het beroep aannam naar de Ned. Herv. Gemeente te Over- on Neder-Asselt, hoopt 30 Sept. aldaar zijne intrede te doen. Het geschil op de scheepswerf, voor heen J. Smit Czn., alhier, tusschen de klinkers en den baas, die het niet eens konden worden orer de aannemingsom van een op stapel gezet schip, is geëindigd met ontslag der werklieden. Allen zijn thans op andere scheeps- en machinewerveu aan den arbeid gegaan. •Amelde, 13 Aug. Niettegenstaande de hoedanigheid over 't algemeen veel te wenschen overlaat, deden de boomvruchten op de Vrijdag j.l. alhier gehouden publieke verkoopiug ook een boogen prijs, n.l. van f 3 tot f 5,50 per hectoliter aan den boom. De naweiden, alhoewel slecht begroeid, gingen belangrijk hooger dan 't vorig jaar, toen er overvloed van gras was. •Ammerstol, 13 Aug. Bij gelegenheid van het concours werd door den voorzitter van het hoofdbestuur vau den Bond van Gemengde Zingvereenigiogen aan bet fan farekorps alhier een zilveren herinnering*- medaille overhandigd, als blijk van waar deering voor den krachtigeu steun tot het welslagon van het 13Je jaarfeest. Groot* Amiuer», 14 Aug. Door de manslidmaten is tot notabel in de plaats van wjjlen den heer A. den Bosten in de Nad. Herv. kerk gekozen de heer P. Witzier alhier. Jaarsveld, 13 Aug. Op de Donderdag j.l. alhier gehouden publieke verpachting van Uiterwaardsuaweide en verkoopiog van boomvruchten zgu booge pr(jeen besteed. Naweide deed gemiddeld f 40 per hektare en boomvruchten f 2,50 i f 6 per hectoliter aan het hout. •Hrlinpen a/d I^ek, 14 Aug. In onze gemeente heurscht ouder de varkens de be ruchte vlekziekte. Vele laudbouwers, niet meer tevreden met de gedachte: „dat al die nieuwighedeu toch niet baten", hebben hun beesten door den rijksveearts laten inenten ter voorkoming van deze gevaarlijke ziekte. Tot heden is het middel met succes aangewend. Moordrecht, 13 Aug. Voor de vacature ia den gemeenteraad, ontstaan door het vertrek van den heer Rupke, is Vrijdag jl. alleen c&ndidaat gesteld de heer U. VrijlauUt. •Nleuwerkerk a d Msel, 13 Aug. Een bewoonster vau een rondtrekkenden woonwagen kwam bij den herbergier L. wat halen. Bg het teruggeven vau geld zag de vrouw in de purtemoauaie van L. duobeltjes, die naar baar beweren oud waren, waarom zij er een verzocht. Do mau had geen be zwaar daartegen en de vrouw hielp vlijtig meezoeken. Toen zg weg was, werd hij er attent op gemaakt, dat hot wel eens kon zgn, dat de vrouw meer dubbeltjes had meege nomen, dan zg had opgegeven, wat ua onderzoek waar bleek te zgu. Hoe die terug te krijgen? Even later ging de vrouw voorbg en nu maakte L. haar diets dat hg nog wel voor een gulden oude dubbeltjes had, wauneer zg ze wilde hebben, kon zg ze krggen. Eenmaal in de herberg, deed L. de deur op slot en droigde haar, naar niet eer vrQ te laten, voor zg hem du dubbeltjes, die ze te veel had medegenomen, had terug gegeven. Hoewel met grooten tegenzin, gaf zg den kastelein eindelijk acht dubbeltjes terug, waarmede geuoegen genomen werd, zoodat zg toen weer gaan kon waar ze wilde. Men zg op zgne hoede! 'Oudewaier, 13 Aug. In de Vrgdagji. gehouden vergadering van den Gemoenteraad is de gemeenterekemng over 19U5, in ont vang f 78856,76 Vi, in uitgaaf f 44078 49, batig saldo f 34778.27V», goedgekeurd. Verder is het algemeen polilie-reglement, behoudens goedkeuring van Ged. Staten, vastgesteld. Hierna deelt de voorzitter mede dat hij van den Commissaris der Koningin verlof heeft om van 17 tot 28 dezer de gemeente te mogen verlaten en verzoekt hg den Raad hem als secretaris ook dat verlof toe te staan. Wordt aldus besloten. Ia verband hiermeé stellen Burgemeester en Wethouders voor een waarnemenden secretaris te benoemen. De heer J. C. Verheul vraagt of dat noodig is. De voor zitter antwoordt, dat, nu de heer G. N. J. van de Pavoordt opgehouden heeft lid van den Raad en wethouder te zijn, en er bijgevolg op 't oogenblik maar één wethouder is, bg het noodig oordeelt, dat er een waar nemende secretaris wordt benoemd. Als zoodanig hebben Burgemeester en Wet houders op de voordracht geplaatst de heereo H. van Delft, ambtenaar ter secretarie en G. N. J. van de Pavoordt, administrateur- controleur van de tram. Wordt met al- gemeene stemmen benoemd de heer H. van Delft, die, staande de vergadering, de wette lijk vereischte eeden atlegt en den Raad dankt voor het in hem gestelde vertrouwen. Hierna sluiting. In de heden in 't hütel „Doelen" ge houden vergadering van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeelmg „Oude water en Omstreken", zjjo, in de plaats van de heeren J. Naderend te Papekop, penning meester en Joh. Zwanenburg te Hekendorp, bestuurslid, die beiden aan de beurt van aftreding waren en niet herkiesbaar zijn, gekozen de toeren A. M. Straver te Snelre- waard en C. G. van der Lee te Oudewater. Eerstgenoemde werd ook tot penningmeester en tot afgevaardigde naar de algemeens vergaderiog te BeverwQk gekozen. Tot zijn plaatsvervanger als afgev. werd benoemd de heer Jac. Boer, voorzitter. Oadewater, 13 Aug. Ds. B. Batelaan, predikant te Waarder, heeft voor het beroep bij de Nederlandsche Hervormde Kerk al hier bedankt. Papendrecht, 13 Aug. Naar men uit goede bron verneemt, hebben de heeren W. v. d. Esch, A. v. Rossum en K. Visser hunne concessie-aanvrage tot het aanleggen eener acelyleeu-gasverlichling in deze ge meente ingetrokken. In deze gemeente circuleert een adres aan den gemeenteraad, waarin dit college verzocht wordt de watervoorziening zoo spoedig mogeigk ter hand te nemen. Slledrecht, 13 Aug. Aan de Christe lijke School (hoofd de heer G. A. van den Berg) is tot onderwijzeres benoemd mej. P. van Dam te Vlaarüingen. •Stolwijk, 13 Aug. Onder de vereeni- gingen, wier deelneming aan het concours bg gelegeuheid van het Zangersfeest te Ammerstol met zooveel succes is bekroond, mag zeker onze jonge vereeniging „Eens gezindheid" wel genoemd worden. In den tgd toch van nauwelijks vier maanden ze werd opgericht ia de eerste helft van April 1906 heeft zty zich met zooveel ijver ge oefend, dat haar dior de jury met alge- meene stemmen de eerste prjjs in de derde afdeelmg werd toegekend. Wel be stond hier vroeger eene bloeiende zang- ▼ereeniging, doch die is eenige jaren geleden in slaap g=raakt en vervolgens den doodslaap ingegaan. Van de nieuwe vereeniging, daarna opgericht en thans 74 leden tellend, behoorden nauwelijks een tiental tot de oude; de jonge leden hebben zich dus ook dapper geweerd. Verleden week, toen vrouw K. bij den landbouwer B. aan het meikeu was, werd zjj door een der koeien zoodanig met de horeos in het dijbeen gestoken, dat er eene lange, diepe vleeschwond ontstond, waarvan natuurlijk groot bloedverlies het gevolg was. Geneeskundige hulp moest dus zoo spoedig mogelijk worden ingeroepen. Waddingsveen, 13 Aug. Woensdag avond jl. kwam de heer J. v. B. met vrouw en zoon van Gouda rijden. Men had een paard voor deu wagen dat nog Diet geheel en al aan den weg was gewend. Toen men ter hoogte van de „Oude Baan" was schrikte het paard (waarvau is onbekend), sprong op zjj, en kwam met wagen en al iu de vaart, welke lang* den BloemoDdaal- scben weg oog al diep is, terecht. Aangezien het reeds ongeveer tien uur was, lagen velen der omwonenden reeds te bed. Nochtans was er op het hulpgeroep van een paar bewoners van een woonwagen spoedig heel wat volk op de been, dat het genoegen mocht smaken den heer v. B. en familie, alsmede het paard, behouden op 't droge te halen. Menschen en paard vonden een goed onder- komeu bij den heer S Moons, die na eenigen tgd toevens de familie met zijn rijtuig naar huis bracht. ZwAiniuerdaw, 13 Aug. De typbus (fearis typhoidea) heer.-cht ia bedenkelijke mate iu deze gemeente, vooral onder de leerlingen der openbare school no. 1. Ingevolge scheikundig onderzoek, is het water der schoolpomp door de gezondheids commissie, zetelend te BodegraveD, afge keurd. Ook wordt water verkrijgbaar ge steld uit de Alfeusche waterleiding, tegen betaling vau 1 cent per emmer. Er wordt echter niet zulk een druk gebruik vau ge maakt, als verwacht kon wordeu. Bovendien is men van gemeentewege begonnen met het verstrekken van bussen, ter bewaring van de faeces der typhus laders. De vacantie der bovengenoemde school is met een week verleDgd. GEMENGD NIEUWS. Tegen het aanstaande zitting jaar wprdt een ingrijpende verandering ge bracht1'in de wjjzo van verlichting van de vergaderzaal der Tweede Kamer. Ontving de ruimte tot dusver haar kunstlicht uit de electrische gloeilampjes in lustres, tegen de pilas'ers der wanden aangebracht, voorlaan zal het licht stralen uit een menigte gloei- lichtjes, die, aangelegd op de plafond-' of kroonlijst, het boveovierkant der zaal om sluiten. Door de hel witte kleur, aan het plafond gegeven, zal het licht naar beneden teruggekaatst worden. Daardoor ontvangt het benedengedeelte een licht dat veel beter voldoet en waarvan het eigenaardige is dat geen enkel der gloeilampen, verborgen als zij liggen tegen de kroonlijst, van benedeu voor het oog zichtbaar is. Ook een toestand. Men meldt van Urk aan de „Zwolsche Ct.": Vrijdag avond arriveerde alhier dokter P. Buster uit Kampen, enkel om een lijkschouwing te verrichten, daar Urk nog aligd vao genees kundige hulp is verstoken, eu in den loop van den dag is een meicje, dat aaneen been verwond was, door een ttdlgisch geneesheer verbonden, die toevallig met een kotter dit eiland bezocht. Coucurrentiewocde! Tenge volge der concurrentie van de stoomboot „Padang", varende Middelbarnis Rotterdam v. v., heeft de stoomboot „Middelharnis", insge lijks varende Middelharnis—Rotterdam v. v., het tarief op Maandag en Dinsdag verlaagd en gebracht op f 0,25 retour tweede klasse, terwijl het tarief van deu stoombootdienst „Padang" is gebracht op f 0,10 per enkele reis. Zondag j.l. is op het politie bureau in de Hoflian te Rotterdam gear resteerd de zwerveling K. H-, geboortig uit Gouda. Hij is io het Algemeen Politieblad gesignaleerd als ontvlucht uit de rijkswerk inrichting Veenhuizeu. De politie te Rotterdam heeft aangehouden en opgesloten R. A. L die uit de fabriek vau de f\rma K. V., aan het Kralingsche veer een partg koper had gestolen. Zaterdag-namiddag had in de Elandstraat nabij de De Riemerstraat te 's-Gravenbaga een droevig ongeluk plaats. Eeo ongeveer 70jarige juffrouw, wonende in de Westerbaeiistraat, werd bjj het over steken van de rails door de clectriscbe tram gegrepen en geraakte onder de wielen. Ia deerniswekkendeu toestand werd de onge lukkige opgenomen en per raderbaar naar het Gemeente-ziekenhuis vervoerd, waar zg in den loop van den avond overleed. De politie stelt een onderzoek io, ten einde te kunnen vaststellen, of dit opgeiuk te wijten is aan de schuld van den wagenbestuurder, dan wel of hier slechts aan een noodlottig toeval te denken valt. Nader meldt men: Het onderzoek, door de politie ingesteld naar aanleidiug van de tramaaurgding met doodelijken afloop, welke Zaterdag-middag in de Elandstraat nabg de Westerbaenstraat plaats bad, heeft aangetoond, dat de wagen bestuurder van de tram geen schold aan het ongeluk heeft. De aangereden juffrouw kwam juiqt van achter een boom, toen de tram üaar greep en haar legen den boom wierp. Tengevolge van de, door dien val bekomen inwendige kneuzingen aan het hoofd, is de ongelukkige, die in bewuste- loozen toestand werd opgenomen, eenige uren later bezweken zonder het bewualzjjn te hebben herkregen. Door de stoomtram Haarlem- Alkmaar, die te 8 55 vao Haarlem vertrekt, is Ziterdag j.l. tusscüen Schoten en Santpoort een 40 jarige, doofstomme vrouw, die de rails wilde oversteken, gegrepen, 70 meter mtö- gesleurd en totaal vermorseld. De heer W. J. R. te Amsterdam, die Woensdag-avond met het stoomschip „Soestdgk" pl.m. 1000 meter buiten deu Waterweg was, op weg naar Amerika, heeft zich, om naar de werking der schroef van het stoomschip te kfjken, wat ver voor over gebogen, waardoor hg het evenwicht verloor en in zee viel. Hg heeft zwemmende den Noordendam kuunen bereiken en daar die gedeeltelgk onder water stond, heeft hg ook in den Waterweg nog een 600 meter moeten zwem men om aan wal te kunnen komen. Aan boord van het stoomschip schgnt men het ongeval niet te hebben opgemerkt. Het drie-jarig zoontje van den heer K. te NieuwesJuis liep voorbg een onder een kar gespannen hond. Dit dier sprong op het kind af, wierp bet tegen den grond en begon bet in het gezicht te pgten. Reeds was het gezichtje deeilgk geschonden, vóór eenige personen konden toeschieten om bet kind uit de klauwen van het dier te verlossen, wat met gemakkelijk viel, daar het wilde beest met dan met veel moeite en na het ontvangen van een dracht stokslagen z(jn prooi los liet. Dadeljjk werd geneeskundige hulp ingeroepen. Zaterdag-ochtend omstreeks 11 uur nam men te Lobith een kort doch hevig onweê- waar. Een der felle bliksemschichten trof, belaas, eeóe uit het naburige Duilsche grensstadje Ellen herkomstige vrouw, op het oogenblik, dat z|j zich, met twee harer kinderen eu eene zuster, op een, onder deze gemeente gelegen veld, met het binden van korenschooven bezighield. De vrouw werd onmiddellijk gedood, terwijl de anderen allicht vau schrik eenigen tgd ia min of meer bewusteloozen toestaud geraakten. •—B(j den landbouwer A n t. de Haan, onder de buurtschap Diemerbroek (gem. Papekop), is Zaterdag j.l. tijdens een kort doch hevig onweder een jonge koe (pink) door den bliksem in de weide gedood. Men meldt uit Garrelsweer aan de Prov. Gr. Ct. dd. 9 Aug.: Een onheil spellende lucht heden-middag plm. 2 uur Ï't zuiden en zuidoosten: donder in de rte en groote duisternis. Een windhoos woog zich in noordoostelijke richting door 't luchtruim en heeft sporen van baar aanwezigheid achtergelaten: scbooven op het land werden in de lucht geslingerd en uit elkaar gereten; mannen, op het land werkzaam, verborgen onder hokken koren ot plat op deu grond liggende, doorleefden angstige oogenblikkeu. Het toppunt van verwoesting werd evenwel aangericht in de steenfabriek van den heer Vecndorp te Bovendeks, aan 't Damsterdiep. Het geheele complex van gebouwen is vreeselgk ge teisterd, pannen bij honderden z}ja afgerukt, houtwerk is van zijn plaats getrokkeu en ijzers verbogen. Geweldig moet de kracht go- weest zijn van 't natuurverschijnseleen zwaren baik zagen we een heel eind ver iu 't laud weggeslingerd, sterke verbindingen verbroken en uit de voegen gerukt. En dit alles in eenige seqanden! De commissie van onderzoek naar de schandalen i$ den dienst van de militaire administratie in den Zuid Afrikaan- scben oorhg beeft baar rapport openbaar gemaakt. Zg wijst aan dat meer dan 752.637 Pond Sterling, of 9 millioen 31 duizend 644 Neder landsche guldens, verloren zijn ten gevolge van slecht beheer, waarscbgaiyk eene ver goelijkende uitdrukkiog voor „knoeierij". Tien k vfcfin-n millioen galden hebben de belastingschuldigen moeten betalen wegens onvolledige contncten, of contracten die niet iu den haak waren. De commissie ont heft de beschuldigde officieren van de be schuldiging van jacht naar eigen voordeel, maar veroordeelt sterk hun „domheid", om niet te zeggen „stomheid". Te Lyon heeft de zomerhitte een slachtoffer gemaakt op ongewone wgze. Daar is eeu man, men kan bjjoa zeggen door de hitte bevroren. De koetsier van een ijswagen kreeg het zoo met de warmte te kwaad, dat bij even tot opfriseching in den wagen kroop. De overgang was te sterk, in den wagen bering hem de koude. De man viel fltüw en werd een tijd later gevonden met bevroren beenen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is weinig hoop, dat bg bet leven er bg baalt. Een meesterwerk van schilder kunst voor even 25 gulden 1 Een Ameri- kaansch journalist, Northrop geheeten, was voor eenige maanden te Londen een ver kooplokaal ingeslenterd, en had er, voor nog geen 25 guiden, eeo schilderij gekocht, voorstellende een martelares. Dit schilderij bekeken, beneusdbeademd, besnuffeld, betast, be-„weteüschapt", door lieden als Aguew, Mirlin, Colnaghi en Sulley, die doorgaan en zich laten voorstaan als der- zakekundigen, werd door hen ais een schil derij van Guido Reni herkend. Het schilderij van den beroemden Itali- aanschen meester stelt voor eene jonge, geknevelde Chrisfio, iu gelaten houding den dood afwachtende. Voor dit in gofeden staat gehouden schil derstuk zijn den gelukkigen eigenaar reeds booge aanbiedingen gedaan. Ujj wil bet kunstwerk echter niet voor minder dm 25 duizend francs van de hand doen, dus met een niet geriog winstje. Zóó wordt men rijk I Onlangs, schrijft Dr. Kantoro- wicz in Hannover,, werd ik in allerijl bij een jonge dame geroepen, die, naar men zeide, plotseling zeer ernstig ziek geworden was. Toen ik bij haar kwam, lag zg met hoogrood gezicht op de sofa, ademde zwaar en was door schudden noch roepen wakker te krggen. Om haar wat nader te onder zoeken, boog ik mg over haar heen en deinsde outzet terug. De patiente ver spreidde dI. een sterken jenevergeur. Een zachte aanduiding van mijn vermoeden werd echter door de nabestaanden met toorn en verontwaardiging van de hard gewezen. En toch had ik gelgk: de jonge dame was om het kort en krachtig uit te drukkeu dronken. Op de tafel voor de sofa stond een doos met chocoladecotfiturcD, voornamelijk in den vorm van praline's en rumboonen. Ik vroeg om enkele van deze lekkernijen en onderzocht ze thuis met het volgende resul taat Ze waren alle met de ordinairste soort aardappeljenever gevuld, gemiddeld ongeveer 5 gram zwaar, en bevatten pl.m. 2 kub. cM. der zooeven genoemde vloeistof. Nu had de jonge dame, zooals later bleek, ongeveer een half pond van deze bonbons verorberd. Dat waren dus 60 stuks praliué's en boonen, die in 't geheel 100 kub. cM. (een maatje) jenever bevatten. Dat is een aardig plasje; daar een drankgias ongeveer 10 k 15 kub. cM. bevat, had z(j dus, waar schijnlijk in zeer korten tgd, 7 10 jenever glazen der kostbare vloeistof gedronken, volkomen genoeg, niet slechts om teere dametjes, maar qok om krachtige mannen dronken te makenL,' Het nalioilktfl vermogen neemt in Pruisen, volgens officiéele staten, aan merkelijk toe. Iu 1895 bracht de vermo gensbelasting op 1.15 millioen; thans ia zjj gestegen tot 1.38 millioen Mark. Het be lastbaar vermogen vermeerderde van 63 8 tot 81.4 miliiarden. Het aantal der groote vermogens is in de steden grooter dan op het platteland. In 1905 telde men in de steden 5510 per sonen met een vermogen grooter dan 1 millioen Mark, op het platteland slechts 1899 personen, die een zelfde bedrag rijk waren. Uit het jaarverslag der Engel- ache posterijen blijkt o.a. dat verleden jaar niet minder dan 330 041 brieven wegens onvoldoende adressen niet bezorgd konden worden en dat daaronder brieven met gelds waarde waren, welke te zamen voor een bedrag van 8tya millioen gulden bevatten aan geld, bankoriefjes, postzegels enz. Dieren ais weervoorspellers. De volgende waarnemingen van een landman up to date berusten op ondervinding: Likt zich het vee den bek, gaan de schapen ongaarne naar den stal en blijven zg, op weg daarheen dikwijls staan grassprietjes op te peuzelen, en als de varkens niet gulzig vreten, doch dit eerst met deu snuit om woeien, dan is er regen te verwachten. Ais de banen midden in-den-naebt kraaien, als er veel wormen uit den grond kruipen, als de poesjes aanhoudend hun pootjes wasschen en de honden gras eten, kan men veel neerslag verwachten. Regenbuien zjjn in aantocht als de lieve padden zich vertoonen, de mollen heuveltjes opwerpen, de muggen lastig zijn en het bruin gekleurde atleelie onder de dieren, de vloo, nog harder steekt dan gewoonlijk. Laten jich slakkeu zien dan komt or beslist regen, immers zoo redeneert de landman, slakken driDken niet ea gedurende den regen nemen zij water op door middel vau de huid. Regent bet en blijven de kippetjes daarin loopen, dan houdt bet spoedig op; schuilen zij dan is het mis. Blgft een muach in deu regen, dan duurt het lang en is het voor zichtig niet te gaan wandelen. Vliegen de zwaluwen laag bij den grond of over het water, komen de duiven laat naar huis, vliegeu de kraaien hoog, dan kan men er op rekenen slecht weer te krijgen. Mooi weer is te verwachten, wanneer de vleermuizen laat in den avond rondfladderen, als de schapen dartele sprongen naakbn en de uachtegalen tot aao den morgeustond doorslaan. Storm komt er als de bijen, niettegenstaande mooi weer thuis big ven, of lijsters en vinken onrustig heeu en weer vliegen eu de visschen zich lalen zien. ëliDRNlIVWB. Sekaanhaven, 14 Ai|. t Door Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland zgn goedgekeurd het door den Raad vastgestelde le buppletoir kohier van den hoofdeljjkea omslag tot een bedrag van f 317, 2e de kohieren van school geld voor de school le soort en de bewaar school, respectievelijk bedragende f 1190,28 en f 656,24. f De navolgende vorlofgangers der Nat. Militie in deze gemeente zijn op 1 Augustus j.l. naar de landweer overgegaan en allen ingedeeld bjj de le comp. 29e bat. landweer infanterie: K. Aleman, G. van der Ree, W. Siraver, A. van Weenen, J. Manifarges en J. H. Oldenboom. t Bij beschikking van den Minister van Oorlog is aan P. Koster alhier, voor den tgd dat z{jn zoon C. Koster voor herbaiings oefeningen ouder de wapenen moet komen, eene vergoeding toegekend van f 0,50 per dag. f Onze vroegere stadgenoot de heer J. de Lange is, na gehouden examen, ge slaagd voor deu hoofdcursus te Kampen. t De heer Jac. G. J. Niekerk, in de vergadering der Nijverheids-VereenigiDg voor Goud- en Zilversmeden van 27 Juli j.l. be noemd tot lid der commissie van beheer van bet ziekenfonds der Instelling „Tot Hu p in L(jden", heeft deze benoemig aan genomen. t Namens den heer Joh. Straver, huurder van het cafe „St.-Helena" te Wil lige Langerak, werd Vrijdag j.l. aanbesteed het bouwen van een woonhuis, waarin café, op den hoek van de Lange Steeg. Inschrijvers waren voor metselwerk: A. Woudenberg f 997; G. van Baaren en G. Kuijt te Ze reader f 1387. LoodgieterawerkJan Pousioen f 124; J. PoDsioen Thz. f 126,50 Schilderswerk: C. W. Kommer f 190; J. A. de Gidts f 195; A. Vermei) Cz. f Het timmerwerk werd ondershands geguad aan den heer A. J. Verroen Dz. t Blijkens in dit nummer voor komende advertentie is alhier opgericht een Philharmooische Orkestvereniging „Orpbeus", op Christeljjken grondslag. Direc teur is de heer J. A. Frommélt, muziekleeraar alhier. Als bestuursleden zijn gekozen de heeren: J. Hjogkaas Jz, voorzitter; G. Plomp, onder-voorzitter; H. M. Benschop, secretaris; A. Mugs en P. On-itrom, pennicgmeeaters; en J. Saton en P. Liefnebber, commissarissen. Het aantal ledeo, dat ree4s 21 telt, zal bionenkort wel vermeerderen. Omtrep* contributie, aangifte enz. leze men de desbetreffende advertentie. t In de verleden week gehouden vergadoring van bet bestuur der Christelijke Werklieden-Vereeniging „De Heere is onze Banier" werd het program der werkzaam- 1 beden voor den a. a. winter voorloopig vastgesteld. Besloten werd: lo. het verspreiden van lectuur en daardoor propaganda te maken voor de beginselen der vereeniging. 2o. Den heer J. Huizinga van Water graafsmeer, die zich daarvoor bereid ver klaarde, einde September of begin October voor de vereeniging in openbare vergaderiog te doen optreden, teneiude het onlangs door de Tweede Kamer aangenomen Arbeids contract te behandelen. Aangezien genoemde heer een goede bekende op het gebied der Christelijke Arbeidersbeweging die wet zal uitleggen en verklaren, werd bet toe staan van debat onuoodig geacht en besloten de gelegsnheid tot bet doen van vragen open te stellen. 3o. Dat Ds. H. J. L. Poort en Da M. Jon- gebrour, respectievelijk Ned. Herv. predi kant te Streefkerk en VeenendaaJ, die zich daarvoor beschikbaar stelden, vóór Januari 1907 voor de leden te doen optreden met een nader vast te stellen onderwerp. Mocht de wenschelijkheid zich voordoen, dan zuilen er uog meer spreekbeurten na Jannari 1907 gehouden worden. Door den voorzitter werd medegedeeld, dat een drietal leden zich bereid verklaar den gelden in te zamelen voor het opge richte propagandafonds en dezer dagen hun werk zullen aanvangen, alsmede dat reeds eenige personen geldelijken steun toezegden. Nadat door den voorzitter kennis gegeven werd, dat zich tegen de voorgestelde acht nieuwe leden geen bezwaren waren inge bracht en er weder drie nieuwe leden zieh hadden aangemeld, werd de vergadering door den voorzitter met daokzegging gesloten. fin de Maandag j.L gehouden leden-vergadering der Qbristeigke Werk lieden-Vereeniging „De Heere is onze Banier" werd, na afdoeniDg der gewone huishoude lijke zaken, besproken, naar aanleiding der onlangs gehouden rede van Ds. Hogerzeii over dat onderwerp, bet nut der Christelijke vakorganisatie. Vooral werd de aandacht gewQd aan de organisatie der arbeiders m de goud- en zilverindustrie alhier. Hoe wel alle aanwezigen het bestaan van zoovele slechte arbeidstoestanden in die vakken betreurden, en de loonstandaard over het algemeen te laag geacht werd, was men ver schillend in het oordeel hoe verbetering aan te brengen zou zgn. Vooral moeilijk achtte men organisatie der gezellen, met het oog op het groote aantal kleine patroons, in die industrie aanwezig. Toch achtten velen het gewenscht, dat de goud- en zilversmeden zich vereenigden om te streven naar lots verbetering. Met het oog op het inmiddels laat geworden uur werd besloten de discus sie over dit onderwerp, voor dien avond te staken en het in eene volgende vergadering opnieuw te behandelen. t Bij den van Zondag 5 tot Zondag 12 Augustus j.L gehouden kegelwedstrijd in de kegelbaan van den heer G. van der Wolf alhier, behaalden de heeren: M. Pousioen den eersten prtts met 86, M. A. Straver den tweeden met 34, C. van der Hek dan derden met 34 en Ph. Berkiejj den vierden met 83 punten; terwQI de heeren Th. Driesen, A. Wewer en K. Wewer ean' aanmoedigings prijs verwierven. Den heer P. Kok werd de poedelprijs toegekend. De prijzen bestonden groot endeels uit kunstvoorwerpen. f Maandag avond had buiten de Veerpoort de jaarigksche inspectie plaats over eu de'beproeving van de brandspuiten A en B, hetwelk geschiedde door een lid van het dagelijksch bestuur en de brandspuit meesters. De spuiten voldeden, waarna zU naar de bergplaatsen werden teruggebracht in de hoop dat zg niet voor het volgende jaar behoeven te worden voorden dag gehaald. f Sedert delaatste opgave is de besmettelijke ziekte febris typhoidea ge weken verklaard io de perceelen Haven B 31 Uitdragerstraat B 87, Oranjestraat A 141 0n' 140 en Havenstraat B 324; bewoond door E. Noteboom, W. Bekking, H. Hoojjkaas, J. W. van den Bergh eu A. C. van der Ree. Nieuwe gevallen z|jn niet aangegeven. Het aantal lijders bedraagt nu nog 20. .f Zaterdag j 1. is de heer T. J Zijderlaan voor het eerst, na bet ongeluk van verleden jaar, op de jacht gegaan, en mocht bij de voldoening smaken, niettegen- staande hem het schieten zoo moeilijk valt twee eenden le bemachtigen. t De landbouwer A. Stekelenburg wonende alhier vond Zaterdag-morgen een zijner koeien dood in bet land. Geheel vrijwillig werd door hem afstand gedaan van bot cadaver, dat door de zorg van den burgemeester alhier werd begraven. Een goed voorbeeld voor andere veehouders, daar zoodoende geen schadelijk vleesch voor de consumptie wordt gebruikt. t Door de Directie der Naam- looze Venuootschtp „Stoombootdienst op de Lek" alhier, is bjj de politie te Rotterdam aangifte gedaan, dat II. Diasdag bij aankomst der „Johan III" een doos, bevattende twee damesrokken, is vermist, welke bestemd was voor Den Haag. De politie beeft de doos met de rokken in de Stadsbank van Lseniog io beslag ge nomen, doch van de daders is tot nog toe niets bekend. t G S., 18 jaar, zilversmid alhier, werd Zaterdag-avond terzake van openbare dronkenschap door de gemeente politie in arrest gesteld, daar hü op den openbaren weg de orde verstoorde. t Zaterdag-avond omstreeks half twaalf bad op den Dam een vechtpartij plaats. Door de gemeeute-polilie werd een der vechtenden terzake van openbare dron kenschap medegenomen naar bet bureau vau politie, waardoor de orde spoedig waa hersteld. Tegen P. v. d. B., oud 21 jaar, werd proces verbaal opgemaakt, j IN GEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie, DE H. K. SCHOOL. Het kao vau algemeene bekendheid wor den geacht, dat bQ de besprekingen in «na» Raad over bet Openbaar Ltger Onderwijs, steeds door Wethouder Valk de fomst van een R. K. school er wordt bijgehaald. Zoo gaan dan ook de leerlingen der Open bare Lagere School sedert jaren naar eene ongezonde inrichting, omdat die komst van een R. K. school reeds jaren wordt voorge spiegeld. Welke waarde moet na gehecht worden san bet gerucht van de komst eener R. K. school. Io 1905 heb ik m|j schriftelijk gewend tot deu Pastoor, met het verzoek, mg te willen melden of er eene E. K. school gesticht zou worden. Zoo ja, wanneer men zich voorstelt die inrichting te zullen openen. Ik heb géén antwoord ontvangen. Fdbruari 1906 is mg door den Districts schoolopziener medegedeeld, dat aan ZEI. de verzekering was gegeven, dat de R. K. school 1 Januari 1907 zou worden geopend. In de Raadsvergadering van 3 Augustus j.L bespreekt Wethouder Valk de opening der R. K. ecbooi op t Januari. Welke waarde moeten wg nu hechten aan die verklaringen? Het is thans Augustus 1906. Bestaat de mogeigkheid dat de R. K. school 1 Januari 1907 zal wordeu geopend? Door het R. K. Kerkbestuur z|n bouw plannen ingediend. Deze plannen zjjn afgekeurd. Is bet R. K. Kerkbestuur zoo weinig op de hoogte van de eiscben die gesteld worden Bg den Raad is een adres iogediend, ver zoekende vergunning voor het dempen van eeu sloot enz. Na eenige discussie wordt in den Raad besloten dit adres niet direct af te doen, op grond dat de teekening en toe lichting aan duideigkheid te wenschen overlaten. Nogmaals vraag ik: Is hst R. K. Kerkbe stuur zoo weinig op de hoogte? R. K. Kerkbestuur, zgn er geen bekwame R. K. bouwkundigen? R. K. Raadslid Doesburg, kunt g£ den Raad niet inlichten? En wederom vraag ik: Welke waarde moeten wg hechten aan die plannen? Zoo gaan de leerlingen der Openbare Lagere School naar ongezonde lokalen. Zoo gaan ook de 180 R. K. leerlingen naar de ongezonde Openbare Lagere School Daarom mfin derde vraag: R. K- Kerkbestuur, is bet u ernst met uw plannen Zoo ja Haast n dan. Spreek dan, raadslid Doesburg. J. SCHALIJ. Schoonhoven, 11 Augusta* 1906. Lag fleliooaheven as aar la leelasd. Een paar dagen geleden berichtten do dagbladen dat Minister Kraus naar den Bath- polder was vertrokken om zich persoonigk op de hoogte te stellen van den gang der werkzaamheden. Gisteren les ik in. dezelfde krenten dst Minister Kraus naar Terneazen is gegaan, in verband met de aanhangige plannen tot uitbreiding der loslaad- en opslagplaatsen bg de havenwerken aldaar. Lag Schoonhoven in Zeeland, misschien kwam de Minister ven Waterstaat eens en passant een kgkje nemen boe men sinds drie jaren is gevorderd met den aanleg der stoom tram Gouda—Schoonhoven. Of zou men ons en de stoomtram ook dan vergeten hebben? Wellicht nietOch, lag Schoonhoven dan maar in Zeeland! 14 Aug. 1906. Th. VARIA. Op 40 plaatsen in de stad Berign kan men tegenwoordig een parapluie in huor bekomen A 6 ct. per bui. Op een paar kantoren te Londen Jeest men op de ramen „Uitstapjes per luchtballon". Tsrieff 88 per persoon, groote gezelschappen flinke redactie. Van de gelegenheid wordt nog geen drnk gebruik gemaakt; de meoscheo durven nog niet best, maar dat zal wel wennen. Aan bet toelatingsexamen voor 't gymnasium ta Zutpben is deelgenomen door 8 meiqjes en 3 jongens. Veel meer dames dan heeren, dus: ,'t zwakke" gevaar 1 In Duitschland beeft men overvloed van manneigke artsen, maar vrouwelijke geneeskundigen zgn daar zoo in trek, dat zich boe langer hoe moor meisjes tot de geneeskundige studie be geven. Geen grjjs haar en geen Theophile- middeltjes meer! Twee geneesheeren tfl Montpeiüer hebben ontdekt, dat grgs $0» worden baar zijn oorspronkelijke kleur terogkrügt door de inwerking van Rö algen- stralen. Jong mal gaat boven al. Te Rotterdam is verleden week een paartje getrouwd, waarvan de bruigom een 81-jarige weduwnaar en de bruid een jongedochter van 63 lentes was. Een 89Va jarige Mgdrechter beeft dezen zomer 2 bunder land gemaaid; te Winschoten hebben twee broeders, de een 73, de ander 79 jaar, het Hotsen geleerd. Verleden week peddelden ie samen op een tandem door de stad. Te Haarlem heeft de Boud van smeden- Ktroons iu Nederland vergaderd. Ouder opgekomen leden waren 3 burgemeesters, die in hun gemeente tevens het smidsvak uitoefenen. President Roosevelt is op zgn eigen boerderü iu den korenbouw geweest. Er dreigde regen en om zgn arbeiders tot apoed aan te sporen, hanteerde de president zelf de zeis en hielp bg ook bg 't opladen van 't koren, waarna bn op een kar naar buis terugreed. Een Italiaan, die onder Diemen als boerenknecht werkte, zeer tot genoegen van z'n baas, doch op vsrzoek der Italiaansche regeering werd gearresteerd, zal binnenkort worden uitgeleverd. Thuis wacht hem 25 jaren gevangenisstraf, hem door Italiaansche rechters opgelegd. Griekenland was tot nog toe de vuilnisbak van Nederland, maar dezer dagen zgn de acten gewisseld van bet verleden jaar tus schen ons land en de Griekscbo regeering gesloten uitleverings tractaat. Van terug werkende kracht is zuo'n verdrag natuurlgk niet. Wie dus indertgd naar Griekenland gevlucht is, kan daar veilig big-en wonen In Denemarken is in geen 10 jiar de dood straf toegepast, maar men heeft plan de gevaarigkste misdadigers maar eens weer een kopje kleiner te maken. De onde beul geniet pensioen en in de vacature zgu nu sollicitanten opgeroepen tegen 1400 kronen ia 't jaar, plus 60 kronen voor elke lichameigke tuchtiging. Meer dau 60 lief hebbers hebben zich voor 't baantje aan gemeld. Te Hoogevcen is de kermis afgeschaft, zeer tegei. den ziu van eenige ingezetenen. Verleden week op een nacht zgn de huizen vau enkele raadsleden in de teer gezet eu sneuvelden bg een van hen de winkelruiten. Een militair te Bergen- op-Zoom heeft 3 dagen provoost gekregen, omdat bg op den publieken weg een meisje had gekust. „Nog zoo erg niet", zei eeu andere soldaat. „Ik deed ook zoo iets en trouwde het meisje; dat was zwaarder straf." Ze waren verliefd en verloofd, een eerzaam meisje en een huzaar te Roer mond, doch in een dolle bui ging hg er van door, naar Duitschland, waar bg eeu ander liefje zocht. Z'n oude vlam liet hem bespiooneeren en toen ze te weten kwam, dat de hnzaar met z'n Duitsche dulcinea over Nederlandsch gebied een uitstapje naar Antwerpen zou maken, was haar wraak gereed en verklapte ze aan de kazerne te Roermond op welk uur de trein met den gedeserteerde passeeren zon. Toen werd de Jonge man, die een huzarenmuts te weinig en een liefje te veel had, ingerekend cp naar Den Bosch overgebracht, waar hg eerstdaags voor den krggsraad zal terecht staan. Aan 't strana te Scbeveningen werden Maandag-middag twee dames, moeder en dochter, ingerekend wegens openbare dronkenschap. Ze hadden twee kinderen bg zich, die ze af en toe ook eens lieten proeven. Ze sliepen in 't bureau van politie baar roes uit, waarna ze, een paar uren later, door den echtgenoot schoonzoon werden afgehaald. Te Rgsbergen kwam verleden een 9 jarig jongetje stomdronken op school. 'I Mannetje had thuis de brandewgn-flisch verschalkt eu die met z'n broertjes en ziuges tot op den bodem geledigd. Een bekkers vrouw te Daizel, die een dag van huis ging, zette een trommeltje met bank papier in den bakoven. Ue kuecht, die ran niets af wist, deed den oven lustig branden en de vrouw, toen ze terugkwam, huilde bg haar verkoolden schat. - Een 45-jarige weduwe te Mgdrecht, die elke week een minnebrief had te frankeeren, had de slim heid gebruikte postzegels zóó te verknippen en aan mekaar te plakken, dat het geheel een ongestempelde postzegel geleek. Maar het bedrog werd ontdekt en tegen de zuinige weduwe werd door de justitie te Utrecht niet zuinig 2 md. gevangenisstraf gei ischt. 't Gebeurde verleden week te Zeist. Twee jongens waren aan 't fietsen en een belang stellend jongmenscb, die er naar stond te kgkeo, vertelde van eigen vaardigheid in 't wielrüden en ook, dat bg zooveel kuns'jes op 't rgwiel kon en dat bg daarmede reeds zooveel medailles gewonnen had. Of hg 't den jongens eens wou laten zien? Eerst zat bg niet gemakkelijk, doch op de andere fiets, een spiksplinternieuwe, ging bet beter, zoo goed zelfs, dat bg weldra uit hut gezicht verdween om niet terug te keeren. Op het Houtplein te Haarlem liep een boer, toen een auto voorbg morde en een bond overreed. De boer aan 't schelden op den autoheer, waarop deze in den zak tastte en den vertoornden buiten man een gouden tientje gaf. Opmerkeigk hoe de man kalmeerde; hg bezag het tienOe of 't wel echt was, stak bet daarna in z n en mompelde met een slim lachje „ion zon ik wel eens willen weten van wien die hond is geweest!" „Voorzichtig behandelen. GlaswerkDat stond met groote letters op een kist, die te Rotterdam aan den wal stond en met de boot naar Amsterdam moest. Een werkman hoorde gestommel en vreemd geluid uit die kist opotggenhg riep z'n makkers, die besloten de geheimzinnige kist te brengen naar 't politiebureau. Hier werd ze met de noo- dige voorzorgsmaatregelen geopend, doch nauweigka waren een paar planken afge broken of.... «r sprong een man uit, die te vergeefs beproefde zich uit de voeten te maken. Wie was bg? Een Amsterdamsche kleermaker, die een dag of acht geleden ruzie met zgn vrouw had gehad, de deur was nitgeloopen en nn zonder geld was. In eeo café te Rotterdam hadden vrienden het plannetje uitgebroed om hem op deze Hugo de Grooteche wgze vrfi vervoer nwir Am sterdam te bezorgen. Te Glasgow in Schot land zgn 80 Amerikaansche jonge dames aangekomen, de winnaressen in den te Louis ville, in den Staat Kentucky gehouden schoonheidswedstrüd. Als „koningin" dezer schoonen troont miss Ora E. Hazliff, een beeldscboone 20 jarige. Ze kreeg den eersten prijs met niet minder dan 664.000 stemmen nit alle streken van Kentucky. Twee man- neUjke impressario's geleiden de 80 dames. Zg gaan van Engeland naar Frankrgk, Zwit serland, Duitschland, Nederland en Belgie. Een Amerikaansch blad betaalt de onkosten van de reis en na afloop zuilen de dames haar reisindrukken in die krant mededeelen. In den Haarlemmerbout, in de parken en bolwerken ts Haarlem zgn groote gzeren manden opgehangen, om papier, eierschalen enz. in te werpen. Daarb| zgn bsrdjes aangeslagen, waarop bet verqje: Wat G' in uw huis als regel stelt i Bedenk, dat dit voor 't bosch ook (jflf|lt Papieren, schillen, eierschalen, Vindt G'op uw vloer terecht schandalen; Houdt steeds in 't bosch dien regel vaat, Dan sgt ge de geweoechte gast. Wat was Rembrandt? „De Vaderlander" ■ehrfift: De heer Tanlaar heeft ontdekt, dat Rembrandt een calvinist was; misschien zullen zgu nasporingen er nog toe leiden, dat Jan Steen zal bigken een eerzaam ouderling oftewel opziener der gemeente geweest te zün. Dit alles steekt de S. D. A. P. zoo io de oogen, dat „Het Volk" ons komt vertellen, dat Rembrandt revolulionnair was. Wel te verstaan niet revolutionnair in vrü 60ciali»tischen zin, maar in S. D. A. P.'s zin. We zullen de beeren, die met het ei schguen te werken, helaas moeten tegenspreken. Er is dezer dagen onder den molen van Rem- brundls vader een quitantie gevonden, waaruit bigkt, dat de jonge Rembrandt lid was van de Liberale Unie! Tleahwven. Van 1—31 Jnli. Geboren: Limmerl, r. ven H. van Middelkoop en J. v*n Zessen. Vllnt. Van 1-31 Juli. Geboren: Jan Adriauns, z. van A. de Jager en J. Kon. Aaltje Neelij*, d. van W. den Boer on G. M. Slingerland. Wllllge-Laugeralt. Van 1-31 Juli. Geboren: Cornelia, d. van L. van den Berg en J. Versluis. Overleden: J. C. Terlouw,oud 10m. J. C. Aerts. oud 11 j^ RECLAME. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN. Te Dalem zgn de aardappel- itrgzen sedert een paar dagen zeer stUgende. '(Verden de Geldersche kralen in het laatst der vorige week geleverd tegen f 1.50 k f 1,60 de HL, thaDS gelden ze reeds f 2 4 f 2,10. De heer C. van der Rhee te Katwök a/zee is te 's Gravenhage geslaagd voor bet examen hoofdakte. In den ouderdom van 65 jaren is te Oosterbeek, alwaar hg eenige dagen vertoefde, overleden Ds. PS. Bartstra, predikant bg de Ned. Herv. Gem. te Zuilen (UDe overledene was achtereenvolgens werkzaam, te Gaast 30 Aug 1868 Aarlander- veen 1871. K'uodert 1871. Wassenaar 1879. Krimpen a/d Lek 1892. Streefkerk 1894. Zegveld 1896. Ngkerk 1899 eu sinds 18 Aug. 1901 le Zuilen. In do Woensdag 7 Aug. j.l. te Gouda gehoudeo vergadering van de classis Gouda der Geref. Kerken zgn de beeren Ds. A. M. van den Borg te Moordrecht, Dr. B. J. Esser te Reeu wgk, Ds. T. Sap te Gouda en Ds. J. J. Steinhart te Schoonhoven uitge- noodigd gedurende den winter binnen de classis spreekbeurten te vervullen in het be lang van de zendiDg. Ook werden tot deputaten voor de samen werking met de classis 's Gravenhage inzake de zending benoemd Ds. T. Sap en Da. J.J. Steinhart. Tevens werd Ds. T. Sap aangewezen als quaestor voor de zendiog. VISSCIIER1J-BERICHTEN. Woensdag-nacbt ten 12 ure gaat de verboden tgd in voor alle groote zalm zegen visschergen in Nederland. •Ilenkwvwn, 13 Aug. Van gisteren-avond tot heden middag zgn op de zalmtegen- visscherg alhier 14 meerendeels kleine zalmen gevangenvan 16 Aug. tot en met 15 Oct. a. s. is het visEchen met de gewone zalmzegen verboden. BEURSBERICHTEN. 13 Aug. Cert. Neder'. Werk1. Schuld. - 2V* Dito dito W3/* Oostenrgk, ObL pap. I(Ie'-Nov. 4 100 Dito zilver Jam-JulL 4 997'8 PortugalOblig. le Serie 3 7ü1/b Dito 8e 8 67*/s Rusl. ObL Binnenland 1894 4 67 Va Dito 89/90 le en fe uitg. .4 67*/» Dito 1880 4 6W4 Dito Nicolal Spoorw. 4 73Yi Dito Gr. Rusa. Spw.-mg. '98 4 68% Haarl. Uyp.-Bauk pandbrieven. 4 99'/» Zuid-Itai. Spoorw.-mg. Oblig. 3 68Vu Loten Madrid8 581/» MARKTBERICHTEN. AlblanaerdHM, 13 Aug. Ter kaasmarkt waren heden aangevoerd 11 partgen (859 stuks), wegende 1950 K.G. Prg» 15 a 19l/i ct. fct«riMclieai13 Aag. Aangevoerd 350 runderen, 6 nuchtere kalveren, 20 vette varkens en 705 biggen. Prgzen. zware kaifkoeien 180 a 260, kal/vaarzen f 140 a 190, melkkoeien f 160 a 210, 1^-jarige ossen f 90 a 120, guiste vaarzen f 120 a 140, pinken f 60 a 90, graskalveren f 25 a 40, nuchtere kalveren f 6 a 16. Vette varkens 23 a 25 ct. per V» kilo, biggen f 9 a f 18. NUUerdam, 13 Aug. Tarwe f tot f Fe, 100 kilo 1 8,50 tot f 9,26. Rogge f 5,25 tot f 5,75. UoUerdHi, 13 Aug. Aangevoerd 202 vette runderen, 0 magere dito, 292 vette en graskalveren, 0 nuchtere kalveren, 1770 schapen o> lammeren, 486 varkens. Runderen 26 a 38ct; kalveren 32a50ct.; varkens 21 a 25 ct. en lichte varkens, voor export, 11 a 22 ct. per Va kilo. BIlBttERLUKK STAND. Sobaaahaven. Van 10—14 Aug. Geboren: Emmerentii Maria, d. van H. 11. Fuest en S. E. Spruit. Overleden: W. F. Pince v. d. Aa,oud 4m. HaMlrecbL Van 1—31 Juli. Geboren: Christina Margaretha, d. van A. Steenbergen en G. van der Kwast. Aaltje, d. van J. Boele en K. van den Berg. Sgbe, z. van J. Bek. Getrouwd: G. van den Berg, oud 13 j (won. te Gouda) en N. Plak, oud 22 j. Overleden: G. E. Jansen, oud 5 m. G. M. de Krugf, oud 3 w. J. B. den Ouden, oud 8 j. C. H. Neerscholten, oud 11 m. C. van der Vlist, oud 9 m. C Noomen, oud 7 m. Jaarsveld. Van 1—31 Juli. Geboren: Annigje, d. van C. Kortlever en J. B. Oskam. - Boligje, d. van H. van Zoelen en E. Lakerveld. Arie, z. van A. Manscbot. Overleden: Een levenloos aangegeven kind van C. Verheul en W. Verburg. A. Manschot, oud 2 d. Nleawerkerk a/d U. 27 Joli-10 Aug. Geboren: Hendnka, d. van A. van den Berg en W. Doorakamp. Alida Adrians Dirkje, d. van B. Hoogerwaard en G. van Woerkom. kw.-Lekkerlaad. Van 1 Juli—1 Aug. Geboren: Karei, z. van M. Burggraaf en A. de Snoo. Bastiaantje, d. van A. C Brand en B. Schreg. Leendert, z. van A. F. H. Brinkmann en G. H. van Klugve. Cornelia, d. van H. L Kerkhof en J. E. Neven. Jan Cornells Pieter, z. van M. Boer en N. C. Verhaar. Pieter, z. van C. Breed veld en D. Koogman. Cornelia Adrians, d. van P. L. Stek en C. de Leeuw. SQgje, d. van A. Dekker (overleden) en A. Breed veld. Abraham, z. van G. Janse en G. A. Boer. Jé», t van H. de Klugver en M. Mudde. Geertruida Maria, d. van J. Verbaan en N. I. Eerland. Getrouwd: K. E. B. van Ockenburg, oud 26 j. (won. te 's Gravenhage) en H. Damsteegt, oud 22 j. nt Overleden: I. K. Leegstra, oud 91 j., weduwnaar van G. Dane. A. du Hen, oud 60 j., echtgenoote van T. Hartkoorn. BeeawUk. Van 1-31 Juli. Geboren: Angenita, d. van D. van Hans- wgk en D. A. van Greuningen. Aaltje, d. van A. Kruit en J. Verbree. Aaltje, d. van D. Stofberg en A. Boom. Cornelia Adrianus, t van G. van Schaik en1 P. de Lange. - Helena Gerarda, d. van C. Ver meulen en M. de Jon». Johanna, d. van A. Koster en A. de Hoop. Kors, z. van P. Perdgk en A. Perdgk. Getrouwd: J. Laros en M. Schouten. Overleden: H. de Roos, weduwe van G. Sluis, oud 81 j. Joh. Hofman, oud 86 j. A. van der Hegden, oud 3 m. MEN SCHRIJFT ONS! Men scbrgft ons, en de brieven zgn altgd vervat in dezelfde termen. Mannen, vrouwen, joBge meixjes, gelukkig»- ouders, allen be tuigen ODS hunne voldoening over de ver lichting en de genezing die de Pmk Pillen hen hebben gebracht. Wg zouden al die brieven willen afscbrgven, maar de ruimte der courant laat dit niet toe, want er zou geen voldoende plaats voor de andere nieuws berichten overbigven. Toch geven wg hier eenige er van: Mej Liumenoud 62 jareD, te Sittard, schrift: „Ik ondergeteekende verklaar aan ver- scbnkkeigke pgnen in den rug en in de maag te hebben geledpn. Ik heb veel medicgoen gebruikt, die zonder resultaat bleven. Door herhaald lezen in de couranten van generingen door de Pink Pillen, besloot ik deze te beproeven en het resultaat van die proef was zoo gunstig, dat ik met de behandeling ben voortgegaan tot mgne vol- komene genezing." Mej- C. Melissen te Zegge, oud 59 jaren, echrgft: „Ik heb gedurende 5 jaren aan maag krampen en pgoen ia de zg geleden. Ik bad geen eetlust en kon niet rustig meer slapen. Alle middelen, behalve de Pink Pillen, waren niet bg machte mij ie genezen. De Pink Pillea daarentegen hebben mg on- middeligk veel goed gedaan. Z j hebben mg genezen en ik stel er thans groot ver trouwen in." Mej P. Sweep—Regnen te Tilburg echrgft: „Ik ondergeteekende verklaar gedurende langen tgd te hebben geleden aan ernstige algemeene verzwakking, en het verheugt mg u te kunnen berichten, dat de Pink Pillen mgne krachten hebben versterkt en mgne wankelende gezondheid hebben hersteld." De Pink Pdieu zgn een uitstekend middel. Zg genezen en daarvan leveren wg u dageigks de bewgzen. Aarzel niet ze te gebruiken, zg zullen goed voor u zjjn, want zg zgn goed voor alle gestellen. Zggemzeu bloedarmoede, bleekzucht, zenuwigden, al gemeene verzwakking, maagkwalen, rheu- matiscbe pgnen, St. Vitusdans, zenuw verslapping. Prgs f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrg'gbaar bg Snabilié, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-depóthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook eciit verkrijgbaar voor Schoonhoven en omstreken bg A. N. van Zessen Drogist. Zondag 19 Augustus a. s. hopen m Mg onze geliefde Ouders 5 PIETER RIETVELD gï en MK MACHELTJE WILUa. FAAS VN bun w ra Hun dankbare Kinderen, 2^ B. P. RIETVELD. WILHa RIETVELD-de Vries 3K B. C. RIETVELD. M ra Ammerstol, 15 Aug. 1906. Geboren: EMMERENTIA MARIA FUEST, Dochter van H. H. FUEST S. E. FUEST-Spruit. Schoonhoven, 12 Augustus 1906. De Heer en Mevrouw SCHALIJ Tieleman geven kennis van de geboorte van een Zoon. Schoonhoven, 13 Augustus 1906. (Leiden, Hooigracht 84.) TERSTOND GEVRAAGD: door W. OOMS te U«H«teraM. Gevraagd met October of vroeger een of HALFWAS bg Tj. DEELEN, Vlerach- bouwer, Albluwerdaiu. Hel September gevraagd: goed melken vereischte, tegen flink loon en vrge woning. Adres in persoon bg S. ROODENBURG, Oapell© a/d IJwkel ('e Graven weg). TERSTOND GEVRAAGD: P. G.goed kunnende meiken en met boeren werk bekend. Huis beschikbaar bg K. OOMS Landbouwer, Oaderkerk a/d 1Jm©1. Gevraagd met November eene Adres Mevr. E. GRENDEL, Korte Tiendeweg, Geada. I Mevr. VAN HELLENBERG HUBAR Kuinders, Goada, vraagt een als Meid-alleen, goed kunnende koken en ne'jes werken. Franco brieven, onder N om nier 26.1. Mevrouw VERST EEVEN - Bartels te Schoonhoven vraagt voor directe indienst treding m niet jonger dap 15 jaar, en met lo November a. s. eene P. G., goed kunnende koken en van goede getuigschriften voorzien. Mevrouw VAN TILL, Oude Haven, Schoonhoven, vraagt met 1 Nov. eene die kan koken en werkeD. Mavr. VAN SON, Schoonhoven, vraagt terstond eene flinke Loon naar bekwaamheid. Een Weduwnaar zonder Kinderen, P. G., eigen raak drgrende, weascht langs dezen weg in kennis te komen met een nette of Wedavre ronder Kinderen, tusschen 30 k 40 jaar. Geheimhouding verzocht en verzekerd. Br. fr.met portret, onder letter U, aan SWARTSENBURG's Adv. Bar., Gesd». ATTENTIE, DAMES! Twee nette Jongen» vragen, om de Kermis genoegeigk te passeeren, twee nette MEISJES, 18-22 jaar. Afspraak ligfat Zondag s. Fr. br., No. 99, Poste-restante, Qenderak. Brmndaaanrantie Levensverzekering Lgfrenten On gelukken verzekering Verzekering volgens de Onge vallenwet van lOOl; Artsen-Polls (Fatum); Paarden- en Veeverzekering; Verzekering tegen Ragelslag. Tarieven en inlichtingen bg en 0.61.85 Hectaren aldaar, den 10. Augustus 1906 door den Notaris J. VAN DER LEE DEN te Ouderkerk a/d IJfesel geveild, zgn iu bod gebracht: Perc. 5 op f 1900, 6 1900,- 7 1000,- Perc. 1 op f 3500,— 2 2300,- 3 2100,— 4 1800,— De afslag bigft bepaald op Vrgdag 17 Augustus a s., 's morgens ten 11 ure, in het Koffiehuis van DEN BRABER te JHeerdreclit, terwgi iomiddels verhoo gingen wordeu aangeuomeu, tegen genot van 10 percent premin, ten kantore van den Notaris. UIT DE HAND TE KOOP: EEN met ruim 4 H.A. uitmuntend Te bevragen bg den Eigenaar A. VERGEER, aau den Nieuw-Reruwgkschen weg, nabg de Reeuwgkscbe brug. UIT DE HAND TE KQ0P sisS*, met daarnevens s'aand nieuw ge- jyiti® bouwd hecht n sterk PAK.HIII8, reLVB gebezigd wordende tot Graanmalerg, met daarin aanwezige ZUIQGAS- MOTOR en verdere toebebooren, alles aan den Singel te Schoonhoven. Dageigks te bezichtigen en inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris TEIJINCK aldaar. 19- tf.B. De ZUIGGASMOTOR ls ook afzouderiyk te koop. Te koop aangeboden een goed onder houden DOGKAR. Brieven franco, letter A, HULPPOST- KANTOOR te Ouderkerk h/ I IJssel. Dageigks, behalve Zondags, te bezich- tigen. rilllllal IllUllldUlIC UI RuOIVui uuiiiyiny TE SCHOONHOVEN, opgericht op Christeigktn grondslag met 21 leden den lOden Augustus 1906. Pmmm, die zich nog wenschen aan te sluiten en zoodoende iu de gelegenheid komeu een instrument degeigk te leeren bespelen, kunnen zich hiertoe aanmelden bg hst Bestuur of bg den Directeur der Vereeniging. P t 1 n Bezetting: Groote Fluit. - Oboi. - I. II. Clarmette. - Fagot.-TrompeL-I. II. Waldhoorn. Trombone. Pauke. 8 eerste Violen. 8 tweede Violen. 5 Altviolen. 3 Violoncello's. 2 Contrabassen. Entrée f 0,75. Cantrlbntle f O.M per week. Namens het Bestuur, J. HOOIJKAAS Jz,, Voorz. A. MUIJS, Penningm. H. M. BENSCHOP, Secret. J. A. FROMMELT, Directeur. Eerste en eenige speciale Rgwiel- en Motorenhandel. Oudst en bekendst adres voor beslist eerste klasse Rgwielen. Levert met steeds stggend Bucces de bekende en verder alle bekende merken. met of zonder Vrgwiel en Velgremmen. rar» Met twee en drie versnellingen tegen btll(jke prUsverheaglng, eu voor belanghebbenden gratis ter beproeving. BDNDSBIJWIELHERSTELLER 1° KLASSE. f 89,—, 85,—, 40,—, 50,—, fr. n. stat.; id. kapok f 84,—, 87,50, 88,50, 40,—. Zending rembours. VrU zicht. Het Vorschijnt f weemaal per maand tflkenj inbegrepen een fatronenblad en aflevering roman in boekformaat. (franco p post 80 ets.) Bevat een schat van de meest elegante modellen van TOILETTEN, MANTELS, KINDEKGÖSTCMES .0 HANPWEBKEN voor wie de mode niet wil verwaarloozen en toch geeh groote kosten cnakeo. ■en volle ondergaand inieeken- bfliet ten spoedigste in en zen de hei terlir aan den uitgever dezer Courani ra' m m m-«Kg-a Di onétrgtLttkmdê verlangt geregeld» toanding 1 f .Het Nieuwe Modebltd 7 1 legen 55 tenti per 3 moandin franco T pv post 80 centsj u r aki* voormal» 7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2