Buoaimcliteii. Thee Eod pols jariij Bont, bcstaar.de iu PALEN, PLANKEN, BATTENS, JUFFERS, VLOTDELEN, SCHROOTEN 2 13, enz., enz., alles afkomstig van loodsen, door bfljop van werk gesloopt, zoo goed als nieuw. Te bevragen bg P. BLANKEN, Aannemer, Bergambacht. Moom van Book Em nelte Bomow bg A. J, DRIESEN, Nclioonheven. H- on Zilversmid. SCHILDERS gevraagd bg G. v. n. VLIST, Mr. Schilder te Gasderak. Bol jtrcesl HOOILAND te Papudrccbt zal bg V’ilicR <n afslag, op Donderdagen 30 Au- guslus 1906 en 6 Sep- Pt ember daaraanvolgende, ttelkens des voormiddags Een WoonlioiiwliBis mn» frf nnnMCAAPn Polders Zuidzijde, Zevenhoven en N°. 274 A. LOKKER, Rotterdam, Houtwaren, bestaande in: Een groote party EikenPalen X 5 en 5 M. lang, zéér lange ,t H dms, Baddings, Binten, Vlot Baldac Steenkolen, COKES en ANTHRACIETKOLEN. UitHluitend verkeep aan handel Industrie Woordeloos, Dikke en Dunne! Gorinchem, Het Heerenhuis Aanbesteding Cantillewerker. Boerenknecht, Dienstbode, goed kunnende koken en werken. Eene Dienstbode, Dienstbode, Bleskensgraaf, op de zuidzgde, nabg bet Dorp, aan do Brug, zoomede diverse perceelen Kantoor: Plantageweg 54, Interc. Telefoon-no. 4495, Jaarmarkt TE KOOP: OPENBARE VERKOOPING BERCSTOEP, door den Deurwaarder F. H. SWAM, voor zgn principaal den Heer CORN. J. OOSTER- WIJK, van: „den Hoek en Schuagt” onder Lckkerkerk brengen ter kennia van belanghebbenden, dat op 4 Aanaetoa 1U06 de IJITLOTING heeft plaats gehad van 4 Obligation ad f 500, elk der SL* percents geldleening, groot f 78,500, waarbij zgn uitgeloot de Nos. 29, 46, 59 en 94, HAASTRECHT Voor de Inmaak: Firma A KAP TUN, BOUW-, HOOI- en WEILAND, onder te zamen groot 7.69.08 H.A in 8 perceelen en combinatiën. NIEUWPOORT. IEPEBOOMEN, staarde aan de Westbuitenbaven te NIEUWPOORT, vóór het alsdan by afslag te verkoopen Heerenhuis. OfflCiBBlB KBD Verpachting hoogarm HANDNAAIMACHINE met uiie apparaten en prachtige luxe afsluit- kast, 8 jaar garantie. Gratis te bezichti gen by Een nieuwe Toonbank een BAKKERSTROG (zeer geschikt voor pekelbak). ren BAKKERS HANDWAGEN een KARHOK aan den Dgk, een VARKENS- SCHUUR en een drachtige ZEUG. De Notaris J. H. MULLER DE FRUITGEWASSEN uit du Boomgaarden Effecten, Coupons, Credieten, Hypotheken en Assurantiën. BERICHT VAN INZET. LANDERIJEN publiek verkoopen, voor de Erven de Echtelieden G. DE JONG Gz. en J. DEN BRAVEN: School en Onderwijzerswoning op Donderdag 23 Aug. 1906, voormid dags 11 uur, in „DE 3 SNOEKEN" te Eexmond, alwaar bestek en teekening ter inzage liggen. I. BLAUW, Rotterdam. W. ROUS Win., Molenstraat, b/d Val, Schoonhoven. Te zamen op f 13450, halfwas Zilversmid, BD1TB BURGERWOONHUIS ten oosten, verdere GETIMMERTEN, ERVEN, TUIN en BOOMGAARD, een en ander staande en liggende te Hooiland en Kade, liggende in den Polder Laugenbroek onder onder MEERKERK, van D. VAN OOSTEROM, is ingezet on gehoogd op f 2350,-. SICHTERMAM, Notaris. te JOHa Ma.' en ge ien liedt ratis len de en 4 IV» k.J te t te I 6a 7e 8e 9a 10e Wegens omstandigheden te keep aangeboden een beste HOND met KAR. Krimpen a/d Lek, beslist Aan .Ver welke mei Wk zwaar tegen of welke hit worden, te bel aannet Vi ran ling van het tarief ■rd. Van de bg jr gehouden ant”: adeiyk zgn, dier her- laren wgn comen ten BULLER. een goede gel Franco bri in het werd en zuinig- lar, evenals op de tarief TE KOOP GEVRAAGD: EEN IN GOEDEN TOESTAND ZIJND vierwielig RIJTUIG, geschikt voor een Bikker. Adres A. ZORN, Mr. Bakker, Hoornaar. i Platen lerdelen, Schotwerk, STREEFKERK; een en ander in perceelen, by boekjes omschreven. De Goederen aanvaarden: de en de Gebouwen en Erven 3 Mei Betaling van den koopprys 1 November 1906. te slaan. dit niet noemen. temperatuurverschil tus- de stembus en de kilheid .og van Komt onder do op- ten ritsersc -jdheid volksleger- ’t Blgkt der „Arnhemsche Courant” >n zgn; dat dit artikel, dat „De Nederlander" uitstek dat, op -•-niet »ta uit uitstekend “7 de hoogte is van het streven der voor standers van een volksleger, Hoe het christ,* Erven Th J. VA1 en den Heer D. J. DU burgemeester Schoonhovkn brengen dat het houden der Ja door den Raad, bg wagen* de epidemisch besmetteiyke ziekte •en meer gunstig t|d Schoonhoven, 1' zgn in eigen gebruik te Landen 15 November 1906 ji 1907. van behoeften, kapitalisme” tewi w goeding voor hetgeei zelfstandigheid van neemt. De practische uitkomsten van den arbeid eener officiëele r’* -*“J“ moesten dus wel mi te voren vc" het „onderzoel Eén den, n.l en meer gaat missies van de is. Als di getreuzel der lang in die het „voortschrijdende reegbrengt, bieden een ver in bet anderzijds aan de den middenstand ont- W. VERMEULEN, IIwegMtraat No. 7b, Botterdam, Amsterdam, ’■•Gravenhage, Itord- recht, (Julemborg, 'Hel en Genda. rerd ook nu het verzoek geweten Ook na het ge val-B Abler zeer ernstige teleurstelling voor weg heil zochten. mdfout ligt in de vervalsching der grondbegrippen. Verdraagzaamheid is eisch van en sieraad voor het nationale leven. Volle verdraag zaamheid Maar n Zs d4È Te bevragi Wyk R 124. op Vrijdag 17 Augustus 1906, voorm. 10 uur, aan het VEER te Latten, Raggels, Ramen, Deuren, Sch Hekkenpalen, Brugleggers, Ribbens, etc. Alles afkomstig van een nieuw afgekeurd school. De BURGEMEESTI roept nogmaals de Ouders, om te voor deren wegens baldad straft moeten worder steno ernstig noodig jegens de militaire batterij. Schoonhoven,1 m» SCHOUT en HEEMRADEN den polder welke vanaf den 3. Januari 1007 ten kantorenvan den Penningmeester des polders zullen worden afgelost, tegen overgifte van de Obligatién met de vervallen Coupons. Het rentegenot der Uitgelote Obligati eindigt met 1 Januari 1907. Schout en Heetnraden voornoemd, De Secretaris, De Schout, L. OUDENAARDEN. C. den OUDSTEN. ZOUT. AZIJN in soorten, LAURIER- BLADEN. VENKELZAAD, SPAANSCRF PEPERTJES CANDYGRU1S, PIJPKANEEL PEPER BOLLEN en diverse SPECERIJEN. Ver kade’» Zakjes Beechwit 13 voor 10 Cts Aanbevelend, W. J. VAN DAM. Levering per Schip en per Waggon. Van Beveminghlaan (Park) 267, Genda. met ERF, BOOMGAARD, Breeder omschreven bg notitiëngrat verkrijgbaar ten kantore vau voornoemd» Notaris. De toeging dag den 16. middags ten J. BARON te Nadere inlichtingen geeft genoemde No taris A. CASTELEIJN. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Donderdag den 16 Augus tus 1906, 's voormiddags ten lli/ï ure, bg de Wed, J. BARON te Nleuwpoort, voor de Erven van Mej. JOHa Ma. VAN DER STOK, in bet open baar, om kou taut geld, te verkoopen: 8 baitengewwon zware Gemeente fik BURGEMEESTER si Schoonhovkn zullen i g u s l u ten Gemeen om 11 uur verpacht! boomen der Gemeente Schoonhoven, 17 stoff-n verwerkt hg! Voor f 2:2,50 te koop een splinternieuw TE KOOP AANGEBODEN: Te bevragen bjj C. A. VERMEULEN, Mr. Broodbakker, Lekkerkerk. te Gorinchem O zal op Vrijdag den 17. Augus- tus 1906, des midd. 2 uur, in „DE DOELEN" te in het openbaar verkoopen: onder Hoogbloklaud, behoorende aan de Heeren J. KUYPEKS, C. DE JONG Tz. en G. DE JONG; onder Arkelbehoorende aan de Heeren H. J. VAN EETEN, H. B. BOUTE, H. J. F. MULLER, J.G.SLENTERS, J. W. VAN GENT, J. VAN KRUGTEN, A. RIETVELD, C. VER- PLOEGH, VERPLOEGH, J. VEKVOORN, I. G. VER VOORN, J. C. VAN EETEN en Mej. de Wed. J. VER VOORN Gz.; onder Gorinchem, behoorende aan Mej. Wed. en Erven Th J. VAN GAMEREN, de R. K. KERK CROO Sr., en onder Spijk, behoorende aan de Kinderen G. VAN KOOIEN. De perceelen zgn breeder omschreven bg biljetten, welke gratis verkrijgbaar zgn. Onbekenden worden als kuupers of borgen niet toegelaten, tenzg voorzien van een bewgs van gegoedheid, afgegeven door een Notaris of Burgemeester. Nadere informatiën zjjn te bekc kantore van genoemden Notaris Ml IN Belast zich met den aan- en verkowp van Effectenverzilveren van Coupons, het sluiten van Heleeningen enz. Neemt gelden in deposito, op voordeelige voorwaarden. Geeft voorschotten en bedrUfakapitaal aan Landbouwers, Veehouders, Koop- len, Winkeliers en anderen. Verstrekt geld op Hypotheek, mot particulier kapitaal, li'gen lage rente, zeer "emeigke voorwaarden en dosverlangd zonder verplichte j «arlgksche aflossing. Verleent zjjne bemiddeling om geld voor derden in solide Hypbotheken te beleggen. Sluit Veraekerlngen op het leven, tegen Ongelukken en Invaliditeit en tegen Brandschade. aan de Westbuileuhaven en bet HUIS aan de West Hoogstraat, te Nienwpoort, met onder Groot-Ammern en I.angerak, dft Erven van Mej JOHa. Ma VAN DER STOK, ter grootte van 11 Hectaren, Aren, 46 Centiaren, geveild ten overstaan van den Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk den 9. Augustus j.l., zgn in gezet en verhoogd als volgt: Het 5e perc. op 1700 1200 - 1400 1300 - 1300 900 kiesvereeniging de drankzuchtig bestrijding. Een kerk is juist een t gezinden, voor eenderdenkenden, .w. die t zelfde belijden. Tot zjjn volk, tot zjjn natie kan men niet behooren. Daarom is op burgererf de ver draagzaamheid onmisbaar. Maar uit een kerk treedt wie haar be lijdenis niet beaamt, uit; en daarom is in een kerk verdraagzaamheid jegens hem die haar belijdenis verwerpt, ondermijning van heel *t kerkeltyk wezen. Eertijds bracht men op den Staat over wat der Kerke was. Thans brengt men op de Kerk over wat des Staats was. Gevolg is, dat in Staat en Kerk beide de vastheid der beginselen begeeft” zegt van de Midden- als „Het Volk” ooit „abben gehad, maar Niet wjjl de midden- dden viel, maar wgl geheel onafhankelijk is is aan te prijzen endoor aan te brengen w »r kan misschien optreden tegen oneerlgke con- J kan wetteljjke voorzieningen welke met de beele maatschappij mIAAAnat.nA k.*an raak in de j stand is, is het de best: de is eisch van leven. Volle Burgerstaat, i in de Kerk. ..«a is even ongerijmd als uiid te willen in een raagzaambeid van bond voor drank* De Notaris P. SICHTERMAN te Meerkerk zal tot den inzet op Donderdag 23 Augus tus 1906, ten Koffiehuize van I’. KRAS te AoordelewH, lot den toeslag op Donderdag 30 Au gustus 1906. in het Raadhuis bjj Mej.de Wed. VAN DER KOLK aldaar, beide dagen des voormiddags 10 uur, VAM HIEH EN DAAR. Beschermende vrijhandel. „De Standaard" schrijft: „De lofredenaars vau den vrijhandel, in 1905 weer aan het bewiud gekomen, vieren hun hoogtyd: ten eerste door alle be schermende rechten ia stand te houden. Als daar zgn van 50 pCt. op het bier, 25 pCt. op koek- en banketwerk, 10 pCt. op sigaren, 15 pCt. op vleeschwaren. Ten tweede door voor Indië de inko mende rechten zeer aanmerkelijk te ver- hoogen. Ten derde door invoerrechten te gaan invoeren op weeldeartikelen. Ten vierde door invoerrechten te gaan heffen van artikelen, die bier te lande niet gefabriceerd worden. Ten vgfde door een technische herzie ning van het tarief, natuurlijk ook om er meer uit te slaan. In 1885 brachten de tariefrechten op f 4.339.000. Oader de manipulatiëu van Spreoger van Eyk klommen ze in ééa jaar van f 6.774.000 op f 8 430 000. En Minis ter Pierson stelde een verhooging voor van nog een mülioen. Zoo ziet men hoe de passie voor den vrijhandel bQ deze lofredenaars stuit nog sterker passie om uit het booze altoos meer geld Humbug moet ge Het is alleen het schen de hitte van der administratie.” Tariefsherziening. Dezer dagen werd door den Minister vi Financiën de commissie tot voorbereidn eener technische herziening van invoerrechten gtlustalleei die gelegenheid door den Minister rede, zegt de „Arnhemsche Couran „*t Moet daaruit voor ieder duid dat ten aanzien van bet karakter ziening de Minister De Meester kli geschonken heeft.” Na de redenen te hebben aangeduid waar om het tarief van 1862 voor de behoeften van den tegenwoordigen tgd dringend her ziening vereischt, liet de Minister volgen, dat „de Regeering daar by in 't minst niet tornen wil aan het beginsel der tegenwoor dige Nederlandsche politiek van vryen han del, dat, naar hare stellige overtuiging, in het welbegrepen belang van land en volk moet worden gehandhaafd." het slot zyner rede sprak de Minister: „Veranderingen van percentage of bedrag, zouden doen denken aan bescher mde rechten zouden voor mg onaanneme- i zgn, maar er beslaat geeu redeigk be- -enkele artikelen, b.v. van weelde ie hier te lande niet geproduceerd te belaaten of ieta hooger te belasten. Inschrgvingsbiijetlen in te zenden aan A. DE JONG, Gemeente Opzichter te Eex- in oud, bg wien dageigks inlichtingen te betomen zgn. Bestek met twee teekeningen verkrögbaar bg den Boekhandelaar L. VAN DIJK te Vianen vanaf Maandag 13 Aug., tegen f 1,— per stel. Trademark AMSTERDAM. Alleen in verzegelde pakjes verkrijg baar te Schoonhovkn bg E C. v. d. ENDE; Noordeloos J. G. v. d. BEST. In het bgzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE,iflJO per 5 ons Eaat uw gaederen vervea af u ito to •aaeu iu de Btoeinkanat- VF ververU en Chemische WamcherU van De geederen blijven in elkander, behalve sUden atollen. PrUzen z^n billijk en apeedige aflevering. Agent veer Bchoenheven en Omstreken veel voordeeliger zou uitkomen dai thans bestaande stelsel, dat alles luchtig voorbggezien. Volksleger heid hoorden uu eenmaal bg eikai snelvuurkanounen (die trouwens m een volks leger óók noodig zgnen duurte. lEu zoolang er geen volksleger was, kon.' men met een gerust gemoed alle defensie-uitgaven afstemmen. Thans is het volksleger-deukbeeld uit deze troebele sfeer overgebracht naar die der practische politiek. Eigeolyk reeds vroeger, daar Minister Staal al bg de jongste begroe ting, en ook vorige Ministers reeds hun sympathie voor het denkbeeld als zoodanig uitspraken en slechts wezen op de groote moeitgkheden, die alsnog zouden te over winnen zgn. De feiteigke beteekenis van het volks leger ligt niet in de bezuiniging, die het brengen zal want deze is zeer problema tiek, maar in de hoogere nationale weer kracht, die het volgens velen met dezelfde uitgaven zal weten te bereiken. Alzoo: niet minder geld, maar beter waar voor het geld. Deze vrucht zal het intusschen, Daar deskundige meening, eerst dan kunnen bren gen, wanneer de bodem, waarin het moet groeien, ten volle toebereid is, althans heel wat beter toebereid dan het geval zou zgn zoo op dit oogenblik het volksleger in ons land werd ingevoerd. Zelfs wordt door sommigen twgfel geopperd, of het ten on zent ooit zoover zal kunnen komen. Ook zg big ven dan, in theorie, het volksleger een ideaal noemen, maar een ideaal, dat, naar zg meenen, voor ons volk (althans in afzienbaren tgd) onbereikbaar zal big ken. Tot deze laatste pessimisten behoort Minister Staal niet. En hg wenscht stap pen te doen om tot hetgeen hg bereikbaar acht nader te komeq. Zulk eeu stap is de instelling van deze commissie, die maat regelen zal moeten beramen om den jonge ling, zonder een bgzondere voorbereiding, dus door het normale schoolleven alleen, bg het bereiken van den dienstplichtigen leeftgd in een zoodanigen toestand te bren gen, dat bg voldoet aan de eischen voor o<n een andere n verkorten oefeningstgd. Het spreekt van- stand tocb niet zelf, dat zulke maatregelen eenerzgds aan k,“"s de algemeenelichaamsontwikkeling, die thans door de examendressuur zoo veelszins ge schaad wordt, zouden ten goede komen; auderszgds de oplossing vau het defensie- Wl vraagstuk in de richting van een volks- cu leger zouden vergemakkelgken, omdat naast algemeenen diensplicht, korte oefeningstgd een der elementen van een volksleger- organisatie is." Het ie perc. (Heerenhuis) op f 2500 Het 2e perc. (Huis) 600 3e perc. 2200 4e 350 blyft bepaald op Donder- Augustus 1906, ’s voor- 10 ure, bg de Weduwe Er wordt gevraagd een CANTILLE WERKER, om volgens eenvoudige modellen, ►per-Cantillewerk (boerendracht) bg zich buis te vervaardigen, tegen nader overeen komen conditiën. Brieven te richten, onder No. 31aan het Bureau van dit Blad. Terstond gevraagd een flinke BEPE- BATEUB. Br. fr., met opgaaf van loon en waar 't laatst werkzaam, aan J. F. H. BOUCHETTE te Arnhem. Zoo spoedig mogelgk gevraagd een bekend met Draadwerk, en een JOWGEN, bg B. KRINS, Lange Weistraat Schoonhoven. Zoo spoedig mogelgk gevraagd een P. G., bg Wed. VAN DER BAS Slaardrecht, nabg Gouda. Mevrouw OUDEGEEST te Schoonhoven vraagt tegen 1 November eene GEVRAAGD: P. G.liefst tusschen 35 of 40 jaar, in een huisgezin zonder kinderenvan goede ge tuigen voorzien. Brieven franco, onder No. 19, aan het Bureau van dit Blad. Door toevallige omstandigheden vraagd een nette burgerpot kunnende koken. Zonder ■tuigen onnoodig zich aan Ie melden. brieven, no. 30, Bureau van dit Blad Ovei «■■laad- Te O dame, dochter van e< aanslag willen plege Generaal K^nlbars. i in een aanue^iya t taacbje in de band naar het paleis van Vlak sg den ingang tasebje vallen en er ar waa eeu bom in jonge dame bleef, al gedeerd en wiat d ontsteltenis weg te I bots! en beroofd» i Er werd op haar ka waarin zg verklaart te behooren en naar met bevel Generaa De .terroristen” ■HL Het hoofd dei ook door hen ter dc Tosecben Kit ff en M gewapende mann tram aangevallen e derd. Op het platti den op tweewielers en kerken te plundt Te Lodz zgn tw gedood, nadat ze e «m bedrag van 14 zich hadden. De gisting onder houdt ook nog aan. Te Mrnitza (Poli regiment vier nagei weigerd. De voorw ieder reeervist een toegekend. Men ali tot kalmte te brengt Nieuwjaar de Undqu Onder de manner moet groote gistin geeireogheid waarn ters van Kroonstac Jn Peterabnrg is rustig. Er worden noe Selo gezonden houden. Eu de Cu daarbg zelf een legt Een baast rotkelot den Czaar afraadt, bewondert Heel anders klii wPaU Mall Gazette* aou geschreven he>i aan Koning Edwart OnmiddeUgk werd Edward beantwoor van Woensdag jlm to Kronberg (zie gevolg zgn van ee •m voorlichting i Zou 't waar zgn? den Koning af. tearteUik. Bg *t o waren togenwoordi Berldn en een Dnitache Ministerie Over het koloni land is geen ver dan dat de boekei door drie account! ook in beslag ge .Xrzberger, die h« b.’acht, heeft in misbruiken, waar de ergste zgn di groo tere bekend r De P*us heeR omtre.lt de Fr« van k erk en t aneycht k enn de waarin ah onbih U (Over de «vordei in een volg «ad ei Pe Soltn.1 hist, orgaan daarom nog kan zeggen, dat de volksleger leus is gebruikt als dekmantel voor antimilitaristen, begrgpt de Arnhem- sche niet. De voorstanders van een volks leger willen, dat vóór alles maatregelen worden genomen om te komen tot een „hoogere nationale weerkracht” door een vermeerdering van het aantal weerbare mannen, en dat eerst daarna, zoo noodig, millioenen besteed worden aan nieuwe ge weren en snelvuurgescbut. Ze willen niet, dat de zorg voor de doode weermiddelen de aandacht aftrekt van het eenige noodige: versterking der levende strgdkrachten en dat voor de eerste groote sommen worden besteed, die van de bevordering van het laatst genoemde doel worden onttrokken. Het blad vraagt: „Zouden „De Neder lander" en haar medestanders nu niet ein- deigk eens kunnen goedvinden, deze ver dachtmaking der overtuigde voorstanders van een volksleger te staken, van wier streven zg toont toch zoo juist op de hoogte te zgn? t Gaat immers ten deze om een nationaal belang, dat gelykeigk wordt na gestreefd door de voorstanders van het volksleger als door hen die zich nog niet geheel hebben kunnen vrgmaken van de oude militaristische traditie.” De Middenstand* „Het Volk" maakt de opmerking, dat de Staatscommissie voor den middenstand nog maar altgd niets van zich laat hooren. De middenstand, zegt bet blad, is voor de zoo- veelste maal door de burgerigke politici bg den neus genomen. Het flisco te wgtenaan één persoon (den voorzitter der commissie) is onzin. Het ligt aan de onmogeigkbeid der taak: „een kunstmatigen dam te willen op werpen tegen de voortschrgdende economi sche machtsvorming van het kapitalisme en tegen de voortschrgdende uitbreiding der coöperatie." De „Nieuwe Courant” standscommissie evenmin a eenige verwachting te hel --ndere reden, f'. te reddi zgn bloei nagenoeg van door commissiee Regeering en Parlement i hulpmiddelen. De wetgevei *vat straffer - currentie; hg treffen, r ook den middenstand baten (vereenvoudij en bespoediging van de rechtspn eerste plaats), maar indien er éen die zichzelf moet helpen, dan I middenstand. Eo dat kan ook middenstand kan de voordeelen der coöpe ratie voor een groot deel aan zich dienstbaar makes en de uitbreiding en verscheidenheid 10 uur, te Bieshenegraaf, in de Herberg van PELLEKAAN, aau de Steeg, verkoopen Sill 1BT®, bestaande in BOUWHUIS, gemerkt B No. 23, met annexe BOUWSCHUUR, een sn J. ua.n öttAVtw: - Noordzijde, te zamen groot 18 HECTAREN, 10 AREN, 28 CENTIAREN, met nog HECTABEN, »O Aren, 55 Centiaren Evenmin is voor enkele posten wyzigini den maatstaf van hefiing uitgesloten. daarbg ook de betere indeeling der scheidene artikelen van invoer aan brengst der invoerrechten eenigermate goede, dan zal ten slotte de herziening aan de schatkist geen iiooge bate brengen, maar toch wel eenig voordeel, een winst van enkele tonnen gouds verzekeren kunnen.” „Ons dunkt zegt de „Arnh. C’.” aan beslistheid en duideiykheid laat deze ver klaring niets te wenschen over. Al wat zweemt naar bescherming, zoogenaamd van den nationalen arbeid, maar ten koste van de burgerg, welke de producten van dien arbeid voor het verbruik of gebruik niet of slechts noode kan missen, zou voor den Minister onaannemeigk zgn, maar ver meerdering van de opbrengst der invoer rechten tengevolge van eene zuivere fiscale herziening en verbetering van het tarief wordt door den Minister, die de noodzake- igke vermeerdering van ’sRgks inkomsten uit verschillende bronnen wil trachten te vinden, niet versmaad. Van het huidige Kabinet was niet anders te wachten, maar toch mag nog wel eens met eenigen nadruk worden geconstateerd, dat ten deze de Minister De Meester aan de gekoesterde verwachtingen ten volle heeft beantwoord eo aan de oppositie een wapen tot verdachtmaking, waarvan reeds gebruik gemaakt is, uit de hand geslagen heeft.” Naar het Volksleger. „De Nederlander” betuigt zgn ingenomen heid met de instelling der Staatscommissie, die zal hebben te onderzoeken „welke maat regelen genomen moeten worden om te bevor deren, dat de Nederlandsche jongeling by het bereiken van den dienstplichtigen leefigd, zonder eene bgzondere opleiding te ontvangen, voldoe aan den voor verkorten eerste- oefeningstgd te stellen eischen van lichame- igke geoefendheid en die maatregelen in bepaalde voorstellen te belichamen.” „Dat is ten minste een stapje in de richting van het volksleger" zegt het blad. „Tot dusver is deze leus voornameigk ge bruikt als dekmantel voor anti militaristen, wanneer zg de gelden voor een deugdeigke defensie wilden afstemmen en tegen alle Ministers van Oorlog oppositie maken. Werd bun gevraagd, of zg dan het land in tgd van nood niet wilden verdedigen, dan luidde het antwoord steedso zeker, maar met een volksleger. Dat zulk een leger maar niet terstond uit den grond te stampen is, dat ods volk van heel anderen aard is dan het Zwitsersche en voorshands de militaire geoefendheid en discipline mist, die voor een i organisatie de onmisbare factoren zgn; op goede gronden kon worden betoogd, uit financieel oogpunt, een volksleger niet op den polder Middel breek De toealag zal plaats hebben op Vrydag 17 Augustus 1906. voormiddags 11 uur. in het Hó'el „BRUGHUIS" te Meerkerk. middenstandscommiaaie lager zgnmen k'm het van te voren voorspellen. Des te dwazer, dat het „onderzoek" zoo lang duurt. Eén voordeel is er misschien aan verbon- J-d, n.l. dat de middenstand inmiddels meer gaat inzien, dat hg het van com- en wetten niet hebben moet, maar eigen energie zgner leden af haukeigk lat het gevolg-is van het langdurig dir commissie, moge zg nogjaren alle stilte voortvergaderen. Verdraagzaamheid in Kerk en Staat. Onder het opschrift „Teleurgesteld" schrgft „De Standaard**: „In de Ned. Herv. Kerk had men gehoopt, dat het gelukken zou tot reorganisatie te komen. Dit kon natuurigk niet zoolang de be sturende Synode in haar meerderheid anti* orthodox was. Maar dit jaar was dit anders. De meerderheid is thans „geloovig”. Men had daarom een verzoek ingezonden, om thans eindeigk die reorganisatie ter hand te nemen. Eu toch we van de hand. Dit is een wie in dien De groi Ibegr aagzaamheid i u9t nationale I leid in den P niet alzoo in _iir te willen politieke verdraagzaamheid kiesvereeniging of verdri mv „i«u„.uvu.igün in een I stichting voor geigk- lonkenden, voor hen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3