BIET. UT, agenm&ker, HOONHOVEN. i Concurrent”. wrtoop rtikelen, wegens r Zaak naar het AARD, 1906. N°. 2745. Woensdag 22 Augustus. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht ir dag. stand. letten Bodefraven. LOT 50 Cent «Omstrek». k 50 Cent i, Rijtuigen, iging te ren. IA. ligplaattakei SOLIDITEIT Gewaarborgd. LOT 50 Cent Haldea. 2URNIET. G. SOOS, IKAR. BUITIILAID. B1IHEIL1ID. Gemeenteraad van Schoonhoven. iep t door teerde Staten der mi toning van Engeland heeft ge- cbt, i geneteerd i meldt uit Ooltgenaplaat izer: ▼rede in rklaard -, zegt t een voor iURRE e* MOKKA in bevolen. MBER-, FONTEIN-, WM maai uur en van ning klein. wel t ZUS W( in t eenvoudig Met den ■iet als eee eeri deer algemeen iSJ/Xiïü’d 8CHOONHOVEKSGHE COURANT. Uitgavi VAN S. Sc W. N. VAN NOOTEN Tt Schoonhovxn. vergezeld .ttende al «Ihi». .o Voesemef (lapel Doorenbc Gem. al »g- alhii Tend dial w af met het postmerk lening bleek te be- n velletje papier, van D. Ver- inslag in den is vertrek, welk randen van Burg. A, HULPPOST- srk a/d IJaael. ndage, te bexfch- Daan wiehj iver. cicht en zegt f 15000 men big - ig. Ds. Th. G. C. 'nog Nad. Herv. Gem. weei leente te inwoner, eervol heer leend. lerwerp: besloten plan tot verlenging ren dat bet J. H. van olrca «ld. 700 wandeling Onderwyl iworden, zoo dat kou worden v j bezoeken ir de tyd een ;elukki| jegon '-odzaakt wt regenkant het ruime iprong", rerd de wat na ezen den met 1 PAARD. EUERS, sn Rtytuighandel Mwwrdreeht. len de r laatste voorgelezen, r of de leden s, zegt de de notulen centenis van den reker's standpunt, van bet armbe- enaep met nauwe p gebreid, die tot n. ■keilen rabat, JUW en Visehwant, NleawBteeg 1>, van den Heer DAM. lea een goed onder- •AABDEM. •AARD. ging van een de namen der voorstel van den heer H. A. Schreuder m de beide wethouders aangewezen, standpunt bjj die gelegenheid te Mr. A A. van IJzermans en ph I *Jl voor waarden, sn hadden ge- I „-t voorstel i verzoek toe tegen 3 stemmen j Reeft p voorsti wordei sprekv De i dien wensen ter harte zullen nemen, i de Raad moet niet vergeten, dat het eens moeiiyk ia geld .te leenen, spoedig moet worden gehandeld;-- er reeds gezegd, dat geen aanbiedingen tot leening waren ingekomen. Daarna wordt het leeniogbealuit met algo' meent stemmen goedgekeurd. I. de Torige T,r,>d«üi, „wd O np Van I kou I hèsr 8®8*1 nog niet oimI« mvoudig raad was I i waren ti vergader Ondei i meer dende pU tet Be- TROS. JU. i3, Amsterdam, hg doelmatige en meer ver een groot koopers barer i officiëele rap heid volkome* it hetgeen wjj waarheid over- en vrage pros- De Zoning van Engeland beeft op bet kasteel Cronberg het gemelde onderhoud mat Keizer Wilhelm gehouden ia tegenwoor digheid van den staateeeeretaris Von Tsehimehky on den gezant Sascelles, Wat er besproken is zal voorloopig wel niet be kend worden. Maar de samen komst op zich zelf m reeds van groot politiek belang, ah bewijs dat de gespannen verhouding tuaschen twee groot* mogendheden voorbg is. Koning Edward h nu naar MariSnbad in Bobemen vertrokken, na door Keizer Wilhelm en vele andere voretelfke personen harteiyk uitgeleide te zgn gedaan. De DmitnelM Keizer had vervolgens een «wdorhoud met den RQkskanseiier, Vorst Von Bfllow, dat op hot paleis Wilhelmsbd he plaats had. Men vermoedt, dat die besprekingen, be halve de buitenlandscbo aangelegenheden, ook de zaak van Ministar Podbielski en de Irma v. Tippelskireh zuilen betreffen. Men bericht, dat bat per echtelijk verhoor van dM Minister nu zeer aanstaande is en dst het van zhoe verklaringen zal afhangen, of da Irma Von Tippelskirch Sc Co. als dan niet vervolgd zal worden wegens omkoopen van Majoor Fischer. De RNkskanselier is ook genoodigd tot by woning der doopplechtigheid van Keizers kleinzoon te Potsdam. Te Maagdenburg is een vervolging inge- eteld tegen hei Mad -VolkssUmme”, wegens een artikel over de RwnaiacMe Doema ontbinding, waarin werd gezegd dat „Siolypin r|p was voor de wrekende bom”. De ge noemde Minister werkt nu aan een wets ontwerp betreffende de nienwe verkiezingen. Die zullen in September of in November gehouden worden, volgens berichten die officieel niet worden bevestigd. De Czaar is met zfjo gezin, zjjn bloedver wanten en de laden zflner Hofhouding van Peterhof naar Kresooje Selo vertrokken, waar juist bytyds een geheime bergplaats Tan bommen werd ontdekt. Ta Warschau, zQa weer op drie plaatsen in da stad bommen-aauslagen tegen de politie gepleegd. 20 poiitle-agenten zfln daarbjj gedood en ongeveer 100 menechen knoeten gewond z|n. Ook te Lody werden drie bommen ge* worpen in een politiewet, welke geheel Vendelt word. Een politie Mpnt, een konk •e raad om van gemeente- rekening van het rjjk, een indleer voor werklieden te aangeboden, welke sierlijk album, bevatti gevers en geefsters. Men meldt uit Maastricht, dat aldaar bericht is ontvangen, dat de beer A. Bouman, directeur der registratie en domeinen, in Engeland plotseling is overleden. De heer Bouman, die ook dit jaar weder deel uitmaakte van de NeUerlandscbe delegatie op bet onlangs gehouden congres der Interparlementaire Unie te Londen, heeft na het uitééngaan van het congres ■og enigen tyd in Engeland vertoefd, waar hjj nu door den dood werd verrast Den len Juni 1851 te 'o Hertogenboech geboren, werd de beer Bouman in 1804 tot lid der Tweede Kamer gekozen door Harlingen; hjj rfyas toen inspecteur der registratie te Leeuwarden. In 1897 werd hjj herkozen, maar in 1901 koos Harlingen, welks meerderheid anli-liberaal was gewor den, Mr. Schokking in zjjn plaats. Sedert Juni 1902 was hjj daarna directeur te Maastricht. -In de op VrUdag 17 dezer gebonden zitting der arr.rechtbank te Rotterdam z|jn o. a. veroordeeld D. B., 87 jaar, zonder beroep te Capelle op den IJsel, wegens mishandelang, tot 14 dagen gevangenisstraf; A. V., 23 jaar, schippersknecht, en S. B., 29 jaar, arbeider, beiden te Capelle op den IJsel, wegens vernieling, ieder tot 4 weken gevangenis straf; D. B., 28 jaar, arbeider te Capelle op den IJsel. wegens geljjk misdrijf, tot 4 weken gevangenisstraf; D. v. H., 29 jaar, varensgezel te Capelle op den IJsel, wegens gelijk misdrijf, tot 3 weken gevangenisstraf. W. M., 31 jaar, werkman te Krimpen a/d IJsel, wegens diefstal van een fuik met «enige viach. tot f 8 boete, subs. 5 dagen hechtenis; A. H„ 38 jaar, visecher te Gouda, wegens mishandeling, tot f 3 boete, subs. 5 dagen hechtenis; M. A. J., 18 jaar, dienst bode te Schoonhoven, wegens verduistering van eea rijwiel, tot 3 maanden gevange nisstraf met ingang van 3 Juli 1906. De bevolking van het eiland Urk, welke ruim twee weken lang zonder geneeskundige hulp is geweest, is nu voor- loopig geholpen door de overkomst van den heer Van Staveren, arts te Amsterdam, die zich bereid verklaard heeft gedurende eenige weken de praktijk aldaar waar te nemen. De heer G. Golverdingen te Gorinchem is geslaagd voor het examen Hoogduitseb, lager onderwijs. fietsen, opjgeluisterd miging „Kunstig ■na nngrgderij van paartjes met twee- ige rijtuigen naar prachtige voorwerpen. Des namiddags vers volksspelen, als: mast klimmen, steken ent. Des avonds: voorsti het Vereeoigingsgebouw van G. van Reeuwgk. Nieww-Lckkerland, 20 Aug. De heer A. W. Stam alhier is te 's-Gravenhage ge slaagd voor de hoofdakte. Woensdag 8 dezer uv uoier gemeente. het hoofd der O. L. S. werd voor den p 1 jtar f 30 loegekeud als tegemoet- Je meerdere pensioens-bijdrage, verzoek van Dr. C. de Haan om der huur van bet buis, thans ■m bewoond, werd gunstig beschikt, OvenAehL Ia de Encycliek door den Paus uitgevaar digd inzake de Frauche wet tot schei- ding van Kerk en Staat, wordt gezegd, dat de „eeredieaatvereeaigingen", door die wet vereiecht, niet gevormd kunnen worden zon der de heilige rechten der Kerk te schen den. Met de „kanonieke" vereenigingen zou men eerst dan de proef mogen nemen, als er waarborgen worden gegeven dat de rechten der kerk ten volle gewaarborgd z|jn. Zooala thaaa db toestand ia Frankrijk is tengevolge van de scheiding*wet, die in de Encycliek een verdrukkiagswet wordt genoemd, acht de Pau* het ondrageljjk. Frankrijk heeft den godsdienst den oorlog verklaard en hevige twisten doen ontbranden, zegt de Encycliek verder. Tea slotte wekt de Paus de Franscbe Katbaüakea *op te strijden voor de kerk, niet do*r geweld, maar met kracht en met volkomen eenstemmigheid in hun verzet tegen de „goddelooze wet". De bisschoppen, tot wien de Encycliek gericht is, ztfn, naar bericht wordt, voor- neneas in de eerste helft van September saam te komen om te beraadslagen wat thana te dear staat. Daarop wil de Franaehe Regeering wachten. Minister Briaad stelde in den gehouden Minioterraad voor, dat do Regeering voor lopig geen notitie zon aoglen vjm de PausH- ifike Encycliek, maar sgrachten wat de gee*tcl||kbeid doen zgl. De wet wordt in- tudachen in haar vollen omvang uitgevoerd. Dé meeste FransAe bladen betreuren bet dat de Paus zich niet in de wet heeft ge schikt. Algemeen wordt vorwach», dat de geloofsstrijd *u ontbranden zal. De .Temps" had Heter gdzies, dat de Paus gehoor had gegeten aan tele ontordachte Katholieken tas naam, zooala Denys Coeline en Ferdinand Brun* tl ére, die het beter achten zich naar de wet te schiMm. De Franaehe oüd Minister Bienvenu Martin, een der voornaamste voorbereider* van de wet, zeide aan een feestmaal te Villeneuve: ,w| hebben door een zeer verdraag zame wet de lastige quaestie der verhouding tueachen Kerk en Staat geregeld. WH hebben de Kerk in bet onbeperkt bezit vu do Kerken an kurkeljjke goederen gelaten. Wfl den priesters ruime pensioenen en toelagen verzekerd, en w|j mochten ver- wachilML dat d* Kerk ons. in ruil voor die vdoraMeo, vrede op kerkelgk gebied zou geven. Maar in plaata daarvan verklaart zg ons den oorlog.” Is Rome beschouwt men do Eaeyeiiek riogsvorklariog. Men gelooft dat de Paus, na dit heftig s vu het prestige der kerk, 4e geestelijken inatructien zal gaven nm een schikbiug mog*t|jk te maken. D* Romeinsche correspondent van het blad ,L* petit PanMhQ” beriebL dat een prelaat tieea meedeelde dst de Pa«s **rst beslaten was g*woest een schikking te vinden, mur door hot krachtig verzet der Spaaasche Regeering togen de wenochen va* hat Vatica** botreff^ade de geestelgke orden an de tegenwerking dm Christelijke demo- cratan ia IteMA tegen hat Paaseigk verbod o« *p politiek terrein iets te doen sender goedkeuring van de Bisschoppen. Do PMS zag dasno oen gevolg van het door Frankrgk gegeven voorbeeld, en hg achtte het daarom noodzakelgk oen beelia- asaMtea slag to staan. D, immU K«r4ind«ii, M«> buioht- ■mf nrt-r, oatotemd orar d« luUU MMm m «m Pam w«ik, ia Btrttl ia mal kat adróa dar Coorr.g«lie, die Z. H. ried oen modus vivondi te zoeken. Do Eagnlnehn bladen .Times”, .Tri bune" on .Standard" verwonderen en be droeven zich over hst feit, dat de Paus de voroenigingen van eeredianst niet wil en drie soldaten kwamen er om het leven. Een commissaris en een vrouw werden ge wond. De te hulp geroepen infanterie- patrouilles schoten in alle richtingen, waar door 2 menschen gedood en 21 zwaar gewond werden. Dergelgke berichten komen er uit alle deelen van het groote Rgk. De Gouverneur te Odessa, Generaal Karangosof, is sinds den laatsten moord aanslag tegen hem geheel terneergeslagen en Generaal Kaulbars, de militaire comman dant, die dagelijks dreigbrieven ontvangt» beeft besloten niet meer uit te gaan, ais het eenige middel om niet vermoord te worden. In de landen langs en nabg de Zuidzee (Zwid-Anaerika) heeft opnieuw een aard beving gewoed. Valparaiso, de voornaamste havenstad van Chili, heeft zwaar geleden. Evenals te San Francisco het geval was, ontstonden ook hier branden tengevolge der aardbeving, die vele uren duurde. De stad is voor een groot gedeelte verwoest. Honderden menschen werden terstond ge dood of kwamen, tuaschen bet puin beklemd, in de vlammen om het leven. De handels wijk en de w|jk Bellavista zjjn geheel door de vlammen vernield. En er bestaat groote vrees dat het in de hoofdstad van Chili, Sant Jago, vanwaar nog geen bericht kwam, even erg is als in Valparaiso. Blijkens een te 'sGravenhage ontvangen particulier telegram t|jn bjj de aardbeving te Valparaiso d-> Hollanders ongedeerd gebleven. Baad*, 20 Aug. Eene uitvoerige discussie in de vorige zitting van den gemeenteraad >rd over een verzoek van de stearine •riek Gouda, om een gedeelte van openbaren weg, den Turfsingel, waarop hjjschkranen staan, met een Ijzeren >gen afsluiten, leidde heden tot een voor de fabriek gunstig resultaat. Nadat eene van de voorgestelde i waarover onlangs de stemmen hai.» staakt, verworpen was, werd het v- van den heer Herman om het verzot te staan, heden met 15 1 aangenomen. Veel werd er gesproken over een voorstel van Burg, en Weth„ om u._ 2__ Steensma, bloemist alhier, eene overeet aan te gaan betreffende eene ruilii grond. Orer de te atelien voorvewdi men bet maar niet eens worden; Dessing stelde daarom i te doen doorgaan, maar weg van de baan te scht. echter Vrijdag j I. niet genegen en verwierp het voorstel met groote meerderheid van stemmen. Een beslissing werd niet bereikt, daar de stemmen staakten over een amen dement, voorgesteld door den heer Dercksen. Aan de orde was verder een voorstel van Burg, en Weth. tot instelling van bene com missie voor het doen van voorstellen be- trelfsnde de oprichting van een ziekenhuis, bedoeld in de uiterste wilsbeschikking van de dames Van Itterson. Burg, en Weth. wilden die commissie doen bestaan uit 2 leden van den raad, 2 leden uit bet college van Burg, en Weth., van wie één tevens voorzitter zou zjjn, en 1 leden van het college van regenten van het tegenwoordige Gasthuis, door ieder dier colleges te benoemen, met een door haar aan te wjjzen geneeskundige als secretaris; doch de raad besliste met 16 tegen 2 stem men dat er eene commissie zal z|jn van 7 leden, welke door den raad zullen worden benoemd. Men vond ’t wenacheljjk dat de raad alleen de volle verantwoordelijkheid zou dragen. De raad besloot, zonder discussie of stem ming, om een gedeelte van het fabriekster rein der Geudsche Machinale Garenspinne- r|j, onder zekere voorwaarden aan de ge meente aangeboden voor de verbetering van de Prins Hendrikstraat, in eigendom te aan vaarden. Ook besloot de wege, doch voor cursus in verbal doen geven. Wegens het toegenomen aantal leerlingen en hunne verdeeling in de klassen, zal het onderwijzend personeel op de 2e burgerschool voor jongens met een t|jdel|jken ouderwijzer worden uitgebreid. De heer H. Knuttel werd als raadslid geïnstalleerd. Bg Gedeputeerde Staten bestaat bezwaar tegen eene verordening, houdende voor schriften omtrent het gebruik binnen de bebouwde kom van spoorwegen, waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd, welke in 1901 door den raad is vastgesteld. Door den Minister van Water staat worden de bedenkingen van Gedepu teerde Staten niet gedeeld, doch de Minister verlangt de aanbrenging van enkele redactie wijzigingen en dat onder overlegging van situatietekeningen, worde aangetoond onder welke omstandigheden eene iAiding der voertuigen, zoodanig dat voorwerpen in de lengte belangrijk buiten de voertuigen uit stéken, moet worden voorkomen. Ter voldoeniog hieraan leggen Burg, ea Weth. aan den raad over een vijftal situatie- teekeningsn van de ia da bebouwde kom voor komende sterkste bochten van d*n stoomtram weg Gouda—Oüdawatsr en herinneren er aan, dat vroeger op die Ifjn herhaaldeljjk zeer lange rails werden vervoerd, die, ofschoon dat vervoer plaats vond met personenrijtuigen, in de lengte aanzienlijk buiten die rütwgea uitstakenhierdoor ontstond gevaar voor het verkeer op straat en werd bg herhaling schade aan gebouwen toegebracht. Hiervoor maakte de raad bereids in 1900 voorschriften. Burg, en Weth. bleven het noodz/ik^lijk achten dit uitsteken te voorkomen en geven den raad in overweging eene verordening in dien geest vast te stellen, terwijl aan de overige opmerkingen van den Minister van Waterstaat is voldaan. De terminologie van art. 67 van het tram- wegreglement 1902 kon evenwel, zooals Gedeputeerde Staten in overweging geven, worden gevolgd, daar op de Ijjn Gouda— Oudewater personenrijtuigen worden, ten* minste zjjn gebruikt voor het vervoer van goederen. Bergambacht, 20 Au; Rappard, predikant bjj de tlbier, heeft het beroep te Kesterea aaiu genomen. Berken weade, 20 Ang. Onze predi kant Ds. A. Jager zal Zondag 26 Aug. a. s., des voormiddag» zjjne afscheidsrede houden. BIe*ken*graar, 15 Aug. B(j de stem ming voor een lid van den gemeenteraad werden uitgebracht 94 stemmen, waarvan drie van onwaarde, aantal geldige stemmen dus 91 en de volstrekte meerderheid 46. Hiervan verkreeg de heer A. van der Laan Hz. (Iib.| 9r 42 en de heer A. Slingerland Jr. (a.-r.) er 49. zoodat laatstgenoemde gekozen is. Tot predikant bfj de Ned. Herv. Gem. alhier is beroepen Ds. P. de Looze te Oud- ser. »llc a/d IJ*el, 20 Au?. D< J. bos, predikant bg de Ned. Herv. ilhier, zal op 3 September a. s. zgne 30 jarige ambtsbediening herdenken. Geboren in 1 in Drente 1876. en in dat zelfc predikant te Blauwkapel. Ds. Doorenbos was.verd«r warkuam Je Beekbergen 1879; Oosterbierum 1882; Barneveld 1888; sjnds 3 April 1898 in deze gemeente. Blek land, 20 Aug. Zaterdag j.l. ontving de heer W. Slob At. alhier, in zgn kwaliteit van admmistreerend diaken bg de Ned. Herv. Gem. een brief met bet postmerk ’s Gravenhage, die bg opening bleek te be vatten een onbeschreven velletje papier, waarin een muntbiljet van f 10 gevouwen was. Kinderdijk, 20 Aug. Ia de Zaterdag avond gehouden vergadering van de afdeeliag i de Z H. Vereeniging „het ».u.0 werd statuten wijziging be- In hoofdzaak kwam het neder op’t pr,“*M in het bestuur worden twee leden 1 la plaats van twee, heeft er ns*&“* verplichte vergadering per jaar 1 *ereei il in het najaar, vóór dat de 'emeene vergadering van de Z. H. Ver een i- ig wordt gehouden. Ia bet huishoudelijk jlement worden alsnu ook enkele wflzi- gingen gebracht io verband met de statuten. Kinderdijk, 10 Aug. M?j. C. J. van Timmeren alhier is benoemd tot onder- :hte boofdakte aan de I le ki. te Leiden. Leerdam, 20 Aug. Tot onderwijzer aan de school voor m u. I. o alhier is benoemd de heer S. J. Wjjler te Zelhem. De beer G. J. Gerbrandas alhier is —Maagd voor het examen Fransch, lager «oderwjjs. ’’Lekkerkerk, 10 Aug. Vergadering van den raad op 17 Aug. jl. Alle leden tegenwoordig. De notulen der vorige jring worden na lezing goedgekeurd, ir de ingekomen stukken komen onder andere voor Ministerifiele missive hou dende terugzending van teekening en voor de nieuw te bouwen school, waarin de aangewezen veranderingen behooren U worden aangebracht, om ze daarna terug te zenden te zjjner goedkeuring. Besloten wordt naaf de voorschriften des Ministers te handelen. Van de gexondheidscomuiMwe te Schoonhoven hunne begrooting voor 1907, waarop bet aandeel, door deze gem< betalen is f 76,06 of 1 ets. per i Wordt goedgekeurd. Aanvrage om ontslag tegen 1 October a. a door den A. RQkee, onderwijzer. Wordt verb By de behandeling van bet onderwer; R io lee ring Achterweg, wordt het vorige vastgestelde plan van het riool in dien zin te wfjdgei thans over de eigendommen van J. der Velden en G. Slijk in rechte richting benoorden den Achterweg io de watering zal uitmonden. De verordening regelende het herbaliagaoaderwfjs ondergaat eene kleine wijziging met betrekking tot den datum van aan vang, welke voortaan iets vroeger zal plaats hebben. De heer A. B. Swets wordt wederom voor het volgend jaar be noemd als opzichter ia verband met de uit voering der woningwet. De Riad vereemgt zich met het advies van Burg, en Weth. ten opzichte der voordracht voor twee leden in het college van zetters, waarop de aftre- denden als no. i voorkomen. De verorde ning tot heffing van den hoofdelijken omslag wordt vastgesteld, zoodat in het vervolg geen classificatie, doch naar het werkelijke cijfer van het inkomen de aanslag zal worden berekend. De rekening der gemeente over 1905 wordt, na accoordbevinding door de daar voor benoemde commissie, vastgesteld en hiermede is de openbare zitting ten einde om in geheime vergadering over te gaan. Mwerkapelle, 10 Avg. De heer H. Kool alhier is bestemd voor den lodischen dienst om te worden geplaatst in een ad ministratieve betrekking in Nederlaadsch- Indió. *Nienwerkerk a/d U*el, 20 Aug. Nu er eenmaal besloten was een reieje naar Arnhem met zgn omstreken te maken, moest men er maar geea gras over laten groeien ook. Dinsdag morgen met den trein van 5.51 ging de zangvereemgiog „Harmonie" met haar directeur op reis, te zamen 31 dames en heeren. Nog vóór negenen kwam men In Gelderlands hoofdstad aan. Na eerst wat gebruikt te hebben, ging men omstreeks tien uur in twee prachtige wagens naar de omstreken. Lwgs Bronbeek, waar niet af gestapt werd, omdat de meeaten die inrichting al esns bezocht hadden, was de reis naar Nwordelo*», 20 Aug. vergaderde de Riad deze I Aan t tyd van 1 jtar koming in de Op een verlenging der huur van het huis, thans door hem bewoond, werd gunstig beschikt, zoodat de huur met 5 jiren verlengd werd, onder voorwaarde, dat de gemeente bet recht 1 heeft de huur met een jaar op te zeggen, bestek indien z|j het pand voor eigen gebruik noo- rid dig heeft. te I Tot gemachtigde voor de stemming van een secretaris en een penningmeester voor de polders Botersloot en Noordzgde, werd benoemd de heer A. Vink. Oudewater, 20 Aug. Tot hoofdonder- wjjzeres en onderwjjzeres aan de R.-K. par.- meisj osschool alhier zjjn benoemd reap. M. H. Vossenberg en K. J. Aükes. 1 Mej. M. J. Pronk, vroeger onderwijzeres aan de openbare legere school alhier, thans te Arnhem, is geslaagd voor het examen Hoogduitsch, lager nnderwjjs. Papekep, 20 Aug. Aan mej. M. Th. Mora is eervol ontslag verleend als onder wijzeres in de nuttige handwerken aan de o. 1. school alhier. Papendrecbt, 20 Aug. Aan de Machi nefabriek en Scheepswerf der 11 -ma J. A. v. d. Schuyt alhier is met gued gevolg te water gelaten: Het goederen- en passagiers- stootnechip, genaamd „Amsterdam", lengte 39 75 M. breedte 5 30 M. en hol 150 M., gebouwd voor rekening van Verschure Sc C »s. Alg. BinnenlandscheStoomvaart Mistscbappg te Amsterdam, en bestemd voor den dienst Amsterdam Meppol. De machine triple- compound met oppervlak condensatie sterk 180 I. P. K alsmede dd daarby passende ketel, werden eveneens aan bovengenoemde inrichting vervaardigd. Het geheel wordt tevens voorzien vau electrische installatie. De kiel werd gelegd voor eene goederen stoomboot, genaamd „Ziandam”, mit laad vermogen vau 150 Ion, voor rekening der Zuid- A: Noord-Hollaodscbe Stoomvaart- M latschappy te Rotterdam. Met ingang van 1 Sept, is benoemd tot volontair ter gemeente secretarie alhier de heer A. vau Ceelen te SÜedrecht. Schellaliien, 20 Aug. Voor de school jeugd vau Scbelluineu was het Donderdag eeü prettige dag. Daar het weder Kunstig waa, werd de voorgenomen reis naar Rotter dam gemaakt, waar men een bezoek bracht aan de Diergaarde. Opgetogen waren de kinderen, toen zy de reis aanvingen, dankbaar en meer dan vol- daau keerden zy huiswaarts. Een woord van dank aan den boofdouderw|jzer, de onder- derw(jzeres en verdere geleiders, en ook aan beu, die bun voertuigen beschikbaar stelden om de kinderen aau de boot te brengen ea des avonds af te halen, mag bier vooral aiet vergeten worden. Watdlngaveeu, 20 Aug. De beer J. J. van Vuurea alhier is benoemd tot onder- wjjwr aau dd school V, te Haarlemmermeer, Bjj Kon. besluit is, 1 o. aan Dr. M. J. de Goeje, met ingang van 17 Sep tember 1906, eervol ontslag verleend als hoogleeraar in de faculteit der letteren en wjjobegeerte aan de R|jks Universiteit te Leiden, met dankbetuiging voor de door hem gedurende vele jaren bewezen diensten; 2o. benoemd tot gewoon hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de Rgk+Univermteit te Leiden, lot bet geven van oaderwgs in het Arabisch, Dr. C. Soouck Hurgronje. adviseur voor inland- sche en Arabische zaken in Ned.-Iodifi, thans met verlof in Nederland. De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland: Brengen ter algemeens kennis: lo. dat ingevolge het daartoe genomen bealuit, hun College zal bestaan uit twee Afdeelingen of Commissifio, onderscheiden i in Afdeeiing A en Afdeeling B; 2o. dat de werkzaamheden dier afdeelingen zQn verdeeld als volgt: Afdeeling A. Provinciale en Plaatsel|jke L_r3anf(.?ri Financidn, Piaatse/jfke Strafverordeningen, Onderwijs, Landbouw. Armwezen, Jacht en i op in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap. Afdeeling B. Gemeentezaken, voor zoover die niet aan Afdeeling A z|jn opgedragen, KerkelQke Zaken, Waterstaat en Wegen, Waterschaps-aangelegenhedeo, Gezondheids- politie, Nijverheid, Militie en Schutterijen, toepassing der Woningnet en der Ongevallen wet, benevens Strandvonderijen. 8o. dat tot leden dier Afdeelingen z|jn benoemd: Afdeeling A. De heeren: de Velde, A. H. C. M. J. N. D. Kemink. Afdeeling B. De heeren: J. J. Duyustee, J. Krap en H. J. Versteeg. De direct eur-generaal de r pos- terfien en telegrafie maakt bekend, dat, met ingang van 28 dezer, het r(jks-telegraaf- kantoor te Ridderkerk op werkdagen mede voor den rjjks-telephoondienst wordt open gesteld. 12 Augustus 1.1. hield het be stuur van den Vrjjz.-Dem. Bond een ver gadering te ’s-Gravenhage. In de namiddag- vergadering werd besproken de verdere voorbereiding van een nieuwe organisatie voor de propaganda van grondwetsherziening ter verkrijging van algemeen kiesrecht en vrouwenkiesrecht. Verschillende organisaties en vereenigingen zullen, zoo noodig in verband met het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond en de Liberale Unie, worden uitgenoodigd om tot de nieuwe organisatie toe te treden. Er zal dan een constftueerende vergadering worden gehou den op Zaterdag 6 October, des avonds te 8 uur, in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht. Io de party was bfj menige gelegenheid het gemis gevoeld van de beschikking over gegevens betreffende de plattelandsbelangen, meer bepaaldelijk omtrent landbouw en veeteelt en den landbouwarbeid. Het bestuur van den Vr|jz.-Dem. Bond heeft getracht in deze leemte voor de toe komst te voorzien door de instelling van een permanente commissie. Haar taak zal z|jn, het verzamelen van materiaal omtrent allerlei onderwerpen, welke de belangen raken van het platteland en den landbouw. Haar advies zal gevraagd worden over maatregelen van wetgeving en bestuur en wetsontwerpen, welke op deze belangen van invloed kunnen zjjn. De volgende heeren heeft het bestuur van den Bond bereid gevonden om in deze com missie zitting te nemen: P. Boe kei Cz. te Behagen, P. Hofstra te Wjjoaldum, B. van Krimpen te Lochem, C. van Vugt te Btryen- sas. Jac Welle man te Krabbendyke. Zy zal door den voorzitter worden installeerd den 26sn Augustus te Utrecht, voormiddags 11.30 uur, in het Hdtei de la Station. - Men van 16 deze. De schitterende overwinning, het verwerven van den eersten prys in de eerste afdeeling eu den eereprjja ia den eerewedstrüd op bet zangers concours te Ammerstol, Woens dag 8 Augustus aldaar gehouden, werd heden door de «ogvereeniging .Va* ongenoegen vr|" alhier feesteiyk herdacht. Ter herinnering aan dit feit werd den directeur, dsn heer Join. Bol. door den twee- den voorzitter met «sas barteiyke toespraak, I namens da leden dtor vereeniging een* mar- meren pendule met candelsbres ten geschenk* avond gehouden „Kinderdijk" ven Groene Kruis” kandeld. L volgende: Aai 1 toegevoegd 1 voortaan één -ilaata en wel ilgemeene vergadering van ging wordt gehouden. Ia t reglement worden alsnu t in verbal ^Kinderdijk, 20 wyzeres met verplichk openbare meisjesschool met den heer’A. 1 leerdam, 20 Auj -inkomst Btn school voor ing - ■deo L de heer voor de ruiling niet r de zaak een1 luiven. Ddri— Rosendaal, steeds een aantrekkiugsplaats J voor toeristen. De kettingbrug, waarop zoo dikwerf de kluchtigste capriolen gemaakt worden, en de zoozeer bekende bedriegerijs, die, vooral door dames, zulke vermakeltfke angsl kreetjes veroorzaken, waren de punten, die het eerst bezocht werden. Op wbr naar de Steenen Tafel reed men voorbjj het café Valkenhuizen, waar in den tuin een wip, een paar schommels enz. geplaatst waren, waarom daar even gepleisterd moest worden. Bg de Steenen Tafel stond ieder opgetogen van het prachtige panorama, dat zich daar ▼oor ieder toeschouwer als het ware ont plooide. De vele hoogten met de bosebjes, de laagten daartusschen met de kleine dorpjes, en de kronkelende Ryn maakten op allen een overweldigenden indruk, en wanneer de tgd het had toegeisten, zou daar nog wel langer hebben willen big ven; maar er moest nog meer gereden, j meer bezichtigd worden; daarom maar weer ingestegen en nu naar de Wester- bouwing. Onderweg werd men plotseling opgeschrikt door een felkn bliksemstraal, osmiddeliyk gevolgd door een «waren, ratelenden donderslag, doch gelukkig bleef het er maar bjj ééa; evenwel begon het nu te regenen, waardoor men genoodzaakt werd de zeilen van de rjjtuigeu aan den neer te laten, zoodat aan velen Uitzicht ontnomen was. In den „Oorsj een café bjj de Westerbouwing, inwendige meusch wat versterkt, tu urltjk Diet de eerste keer was van dezen dag, waarna nog een wandeling in den omtrek werd gedaan. Onderwgl was het Weer droog geworden, zoodat de reis met opgerolde zeilen kou worden voortgezet. Het laatste dat men nog bezoeken wilde was Sousbeek; omdat echter de tyd begon te roepen, was dat bezrek wel wat vluchtig. Men liep het ouder den waterval door maar 1849. werd de beer D. candidaat door, wat wei jammer was, want 876. en in dat zelfde jaar Sonsbeek is wel een bezoek waardig. r- Ongeveer half zes werd de vereeniging bjj een restaurant in de Janstraat afgezet, waar nog een eenvoudig maar stevig m—' werd gebruikt. Met den trein van 7 werd de terugreis weder ondernomen even over tienen kwamen alle leden „.Harmonie” in de meest vrool jjke stemming op Nieuwerkerk aan. Het is voor de ver- eenigiog een genotvoile dag geweest, een dag, waarover in de eerste dagen nog druk i zal gesproken worden. i ‘Nieawerkerk a<l IJsel, 20 Aug. Ia de laatst gehouden vergadering van de feest commissie ter herdenking van den veijaar- dag van H. M. da Koningin, is het volgende (smaakt: 9 uren, optocht van versierde :-‘--d door do muziek d<»r iojg „Kunstliefde en Vriendschap”, riugrgderjj t‘“ -- rytuigen m ien. Des als: m Des ave ereenigingsgebi Reeuwjjk. ‘‘■‘je kunst- verschillende tobbetje Jelling in den heer •Zevenhuizen, 20 Aug. Een paar wekeu geleden sprong een elfjarige jongen op een in gang z.gnde karos, met het gevolg dat een zijner beenen bekneld geraakte tuaschen de spaken van het achterwiel. Hoewel de karos terstond stil hield, kreeg de jongen een diepe wonde. In *t eerst liet zich deze goed aanzien. Een paar dagen geleden evenwél is hjj na hevig Ijjden aan de gevolgen bezweken. Alhier is na een langdurig Ijjden overleden de heer C. D. B, van Leeuwen. Hjj bereikte den ouderdom van 61 jaren. Als djjkgraaf van den Tweemanspolder en heemraad van den Eendrachtspolder heeft hg pal gestaan voor de belangen van in- gehnden. Geruimen tyd had genoemde heer zitting in het college van zetters. Wacht u voor de bewoners van woon wagens! Een vrouw van zoo’n woonwagen vervoegde zich in het café „De Hoop”, aan den Groenenweg, om dubbeltjes van een bepaald jaartal. Zelf zou ze uitzoeken, maar nam er toevallig eenige te veel. Door den herbergier tot teruggave gedwongen, gaf zy er acht terug, hoewel dit laatste met veel moeite gepaard ging. Zjj had een ketting met dubbeltjes om den hals. Vergadering op Donderdag 16 Augustus 1906, n. m. 2 uur. Tegenwoordig de heeren H. A. Schreuder, J. G. Doesburg, A. A. Graves Kooiman, G. J. Niekerk, A. van Lom wel, P. Greup, J. W. Valk, P. van Sonsbeek, A. Kuilenburg, C. van Willenswaard en H. M. den Ujjl. Voorzitter de heer P. K. P. J. van Sloten. Secretaris, de heer A. R. Veenstra. Na opening der vergadering wordei notulen van het verhandelde in de l- vergadering door den secretadjsvi Op de vraag van den voorzitter ook op- of aanmerkingen hebben, heer Schreuder dat hjj gaarne in c zou zien opgenomeu de erkei heer Graves Kooiman, dat sprt verleden jaar ten opzichte stuur ingenomen, juist was. De heer A. A. Graves Kooiman is zich niet bewust zulks te hebben gezegd, wel dat hjj er op gewezen heeft dat bet verleden jaar een geheel andere zaak was als deze, die nu is behandeld. De heerH. A. Schreuder blyft by zyn verzoek en dus moest de Raad besluiten. Verschillende heeren wisten zich de ge kozen woorden niet met juistheid te her inneren en bleven buiten stemming; zoo ook de heer Niekerk die toen afwezig was. De meerderheid besliste evenwel dat de heer Graves Kooiman in dien zin had ge sproken en dus werd aan het verzoek- Schreuder voldaan. Daarna werden de notulen goedgekeurd. De voorzitter doet daarop mededeeling: dat zjjo ingekomen 5 bezwaarschriften tegen aanslagen in den hoofdeiyken omslag, die worden gesteld in handen van de Financiöele Commissie dat door Hare Majesteit de Koningin opnieuw concessie is verleend tot het beffen van veergeld tot 7 Juni 1909; dat is goedgekeurd eene wjjziging van de begrooting alsmede het suppl. kohier hoofde- lyken omslag en kohier schoolgeld; dat de ver ordering tot aanvulling van de politieverordening en van die op de keuring van vee en vleesch door Ged. Staten is ontvangen en op 7 Augustus is afge- kondigd dat ia ontvangen de rekening 1905 en be grooting 1907 voor de schutter^; dat is ontvangen een verzoek van D. Ver hoef om afechrjjving van zyn aai hoofdeljjken omslag wegem verzoek wordt geateld in ha en Weth. ter afdoening; dat is ontvangen een schryven van Ged. Staten houdende mededeeling, dat op 10 Sept. a. s. eene openbare zitting zal worden gehouden inzake het iogesteid beroep tegen het besluit van.den hoofdinspecteur van de Volksgezondheid tot afkeuring van de open bare lagere school ie soort, tot bjjwoniog waarvan gemachtigden kunnen worden aan gewezen. Op i wordei - --o-- 's Raads standpunt by die gelegenheid te verdedigen. Aan de orde komt een voorstel van Burg, en Weth. tot intrekking van bet destjjds genomen besluit tot het aangaan eener geld- leening, groot f 15000 en een nieuw besluit te nemen tot sluiting eener leening, groot De heer Schreuder vraagt of met deze leaning al de tekorten z^n gedekt en wenscht daarop gaarne een kort antwoord te ont- vannen. Het antwoord van den voorzitter luidde ■je”, maar voegde er aan toe, dat men dit „ja” goed moet verstaan. In deze f 7000 is begrepen het tekort 1905 en een vermoedeffik tekort 1906 De heer H. A. Schreuder brengt in herinnering dat de dienst 1906 is aangevangen met een nadeeliR saldo van f 2300. Daarvan wordt nu f 1500 gedekt, en blyfc dus nog f800 oi De voorzitter geeft daarna een ovetzi der financién over de laatste jaren dat hg zich met de leening van nimmer beeft kunnen vereemgen, want het gaat niet aau geldleeningen te sluiten voor toekomende diensten. De heer H. A. Schreuder zegt, dat toen by zoo even een kort antwoord vroeg op zyn vraag, hjj de gedachte had, waarom de Raad eerst is ingelicht, dat f 15000 noodig was, terwjjl nu blykt dat f 7000 voldoende is? Daarom spreker in overweging den Raad geen itellen meer te doen waarop later moet den teruggekomen. Reeds vroeger heeft iker daarop gewezen. voorzitter zegt toen dat Burg, en Weth. wensch ter harte zullen nemen, maar laad moet niet vergeten, dat het wel moeiiyk is geld ,te leenen, vooral als er lig moet worden gehandeldvroeger ie er reeds gezegd, leening waren in i wordt temmen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1