BANK 1906. Zaterdag 25 Augustus. N°. 2716. Officieels Ibjuusowbi Gemeente Schoonlieven. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Iddel. Rattndnc van 10 VEN, ten, Vekkeri 01, Voerden Ca., OP: EL „Allright”, staat; tevens N ENEN, kaa „rtl*. au. beproeven. !L, Rijwielhandel, STRAATWIEDEN en Stoepen leggen. BUITENLAND. BimKLAND. uit- de Ordi itig itarit :om- teld I. ran A. vanLeoa W. van irkerker i bet Orde. In de der iden Scheve- idem, X ge- igen. Ue andere, i aan neemt menscbf *«••1 werden scheep Eene feeler**- H. f den beer op. 908. fl. A CM. n, Bokken ■onweltyke t eiken stand, ive en vlugge akkennis on- tot bevoe ld, fraekl Ml van reesinricb- 181.133,64 -ootste j ver- stads- bouw- verzameld, Elibu Root, ntenlandscbe schiedenis Hoogt A. Bo Woerdei vee, slaagt Veel loedt dat de zaak van J I eerst onderzocht Keizer bet ontslag gelaten een gebouwd shifffahrt- - h aan Valparaiso, heeft, is inde verwoest. I. van de rar” eersten aatu. VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. »gen. ld. lagen, idem, _r een geru zou aftreder met den eer SMoiiHomsm coürant. Uitgave van S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. lag. In Mariën- rertoeft, zjju altyd i, zoodat van Eoge- besproken van der Rooyen, on verkr|gbaar b| Schoonhoven, l CULEMBORG, Drogisten. Melkschotten. Ie C. van Vegten,Zegveld; le Stal Heeswjjk, Voorburg. Melkvaarzen. Ie H. van der Graaf, Bode graven le Th. Siraver, Snelrewaard. Vette koeien, le J. Brunt P.J.in., Woerden; le Wed. J. Tb. Bos, Woerden; iag, Nieuwerbrug; Be J. Brouwer lastecht. overbrengit.. rdam. Per pjjo leed, aljjk zal de moeten riet zoo is. Gouda, alhier te h< gelegenheid de Koningin, bestaan uit zooals ringrjjderjj met fietsen, zakloopcn, blaastrappen, ezelsteken, enz. enz. Ook zal een gecostumeerde optocht van kinderen worden gehouden. Omtrent de te houden concerten kan nog niets worden gezegd, daar de feestcommissie er nog niet in is geslaagd zich van de medewerking van de schuttersmuziek of een ander korps te verzekeren. De heer J. H. B. Spaanderman ER. ke kortlug. C. SEIJERS Laadbom M. v. B. te Gorincbem, idem, 3e ieder 5 dagen. te Gorincbem, idem, le herhaling, dagmiddag ongeveer een door den motorsebipper Smits van Hoorn, in de rivier de IJssel onder de gemeente Gouda opgevischt het Ijjk van in. de ingei an e euwa voor Varkens- hetgeen do Heer to ■«•rametot BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven herinneren hen wien bet aan gaat aan de bepaling betreffende het uitwieden der straten (in de week van 17 Augustus en volgende dagen), en aan de bepaling nopens het leggen van oteepen. Schoonhoven. -echt GOB1WHEM. ting van 20 Aug. 1906. Vuren, een persoon beneden in eene steenbakkerij arbeid doen f 10 of 4 dagen. G. te Gorincbem, overtr. veilig- ‘n gen. oek, jachtwet f 10 of 3 dagen, em, f.3 of 3 daf ix fiofi x aond, idem, f 5 of 3 da,* z. b. w. of verbljjfp., i«, De heer J. H. B. Spaanderman geeft 's avonds een orgelconcert in de Groote of St. Jauskerk, waaraan verschillende solis ten zullen medewerken, zooals mej. Catbrien Kettenis, sopraan, Rotterdam, mej. Betsy Vintges, alt en mej. Betsy van Wyk, cou- tr’alto, Den Haag en de neeren Tb. Van der Ham, tenor, Voorburg, J. Kok, bariton, Rijswijk en A. Best Jr., fluitist, Den Haag. atelykheden heeft een i Markt. I en VUfheereu- De handel in kaas bljjft 'kt aanbod i producten 23 Aug. De feestelijkheden, louden op 31 Augustus a. s. ter inbeid van den verjaardag van H. M. zullen voor het grootste deel wedstrijden voor kinderen, lopen, jk zal •Bleakenagraaf, 23 Aug. Raad dezer gemeente is vastge verordening houdende aanvullio) meene-politieverordening dezer waarbjj aan kinderen, ladende aan kinkhoest of mazelen, de wordt ontzegd. Balnea, 21 Aug. op de wt GKJHKNiGD MUCVWB. Een treurig ongeval heeft er plaats gehad met de vrouw van den arbeider Bos, wonende op de A Aringdjjk te Haarlem- mermeeer. Ziende dat haar petroleumstel in brand stond, snelde ze toe om de vlammen tedooven, wat haar gelukte, maar ongelukkig raakten bierb(j hare kleeren in brand. Op haar hulp geschreeuw snelden dadelijk de buren te hulp die haar opnamen en in't Kanaal zetten. Met zware brandwonden overdekt en ver brande kleeren, werd ze uit het water ge baald en in huis gebracht, waarna men dadelijk geneeskundige hulp haalde. Wjjl die niet aanwezig was, besloot men de onge lukkige vrouw te vervoeren naar het zie kenhuis te Amsterdam. Haar toestand is hopeloos. Dinsd i uur, werd c een mai Aan de scheepswerf van den heer Van Vlaardingen werd het door de politie over genomen en per brancard naar het Ijjken- hnisje in het gasthuis overgebracht en werd herkend als te zjjn bet lijk van den bjjna 1 66 jarigen H. 9., oourantenlooper te Goudai opzicht behoort deze gemeente zeker elukkige uitzonderingener is hier armlastige, van subsidie uit de is is dan ook geen sprake. ig. Bjj enkele candidaat- tot lid van den Gemeen- H. Paul. 23 Aug. Zondag 26 Aug. 6 uren hoopt Ds. A. Voogel i z|jne gemeente te nemen, igsveen, 23 Aug. Ds. D. E. J. edikant bjj de Ned. Hepv. Gem. voor het beroep teIJselmuiden Kautongerei Terechtzittin; P. J. B. te u 16 jaren verrichten, H. F. de beidswet, f 10 of 4 dagt M. T. V. te Leerbrc 4 dagen. M. B. te Hoornaar, idem, f 2 of 2 dagen. G. J. te Heukelum, jachtwet 2 X f 1 of 2x2 dagen, met verbeurdverklaring van het in beslag genomen kruisnet en bevel tot vernieling. I. J. V. Czn., 2. J. B. en 3. A. T. allen te Woudrichem, jachtwet, ieder 3 dagen. J. de R. te Hardingsveld, idem, 2 X f 1 of 2 x 1 dag, met verbeurdverklaring a. van den in beslag genomen schakel, b. de onwet tig gevangen visch met bevel tot uitlevering of betaling der waarde ad 10 cent of 1 dag. J. S. te Ameide, jachtwet, f 2 of 2 dagen, verbeurdverklaard de onwettig gevangen visch met bevel tot uitlevering daarvan of betaling der waarde ad 25 cents of 1 dag. R. y. d. B. te Gorincbem, idem, f 5 of 2 dagen, verbeurdverklaard de onwettig ge vangen visch met bevel tot uitlevering of betaling der waarde ad f 1 of 1 dag. bet zonder daartoe ***n over eens andi „egang op eene den rechthei uwellngen. oud 94 j. j. - J. Verwoert, 120 j. J. Cornegé, IreejeH, oud 28 j. ar. oud 62 j., echt- Pa. P. van dor er, oud 58 j-, echt* fer. 81 Juli. n J. Gaikborst en Adriana Hendriks, i. de Wit. —18 Aug. jJ, oud 98 j. 81 Juli. a Epen, oud 28 j. tr Mei, oud 4 j. aaar v. J, Lexmond. Aug. van K. H. Honkoop - Keeltje Adriana, i en A. J. Verboom, n 14 Joli-18 Aug. an J J. Degenhardt iana Maria, d. van i Berg. Ariana, A. van D|jk. - atenM. Tuinder.- C. Stofberg on M. G. van Hofwegen Jannetje Maria, de Heer. Jan raak en T. van 't ippus, z. van A. sman. Barend, T. den Hertog. est en L. Koster. Noordegraaf on G. Carious,, z. van A. uL Jan, a. van eren. Jan, z. van Braber. Aaltje, J. van der Viist - on J. Westland. - wijk on C Braak* lella, d. van H. J. ejjer. man, oud 88 ;er. on C. K. don n F. van Scbaik. en P. Hogerbrug, R. W. Verheul jveri 25 d. B. te Gorinchei verbeurdverklaard visch met bevel tot betaling der waarde ad f 1 of I. G. te Gorinchem, het zonder daartoe ge rechtigd te zQn loopen over eens anders grond waarvan de toegang op eene voor hem blijkbare wjjze door den rechthebbende is verboden, met bevel dat de schuldige aan zgne ouders zal worden teruggeven zonder toepassing van eenige straf. T. v. Z. te Gorinchem, bet zonder daar toe gerechtigd te z||n loopen over eens anders grond, f 1 of 1 dag. C. J. K. te Gorinchem, overtr. Motor- en Rjjwielreglement f 10 of 2 dagen. A. L. le Dordrecht, K. J. F. R. te Gorin chem, M. V., P. B. te Herw|jnen en W. C. v. K. te Gorinchem, idem, ieder f 1 of 1 dag. A. v. E. te Heukelum, in de provineie Gelderland een stier weiden, f 5 of 3 dagen. J. d. G. te Gorinchem, vee los en zonder toezicht laten loopen in de provincie Zuid- Holland, f 3 of 1 dag. A. d. H. te Gorinchem en A. L. te Meeu wen, onbeheerde bespanning, ider f 1 of 1 dag. A. M. v. E. te Dalem, schoolwet f 1 of 1 dag. A. W. v. G. te Gorincbem, dronkenschap, 8a herhaling, 14 dagen. J. R. te Gorinchem, idem, 3x4 herhaling, 5 dagen. C. K en herhaling, M. J. S. 3 dagen. J. M. te Gorinchem, idem, G. V. te Hardingsveld, idea J. L. te Gorincbem, idem, J. K. te Leksmond, idem, l J. J. W. V. z. b. w. of f 3 of 3 dagen. F. v. d. H., J. K. z. b. w. of verblijfp., G. v. d. M. te Herwjjoen, F. A. G., C. K. en R. P. te Gorinchem, idem, ieder f 2 of 2 dagen. J. M. A. R. te Gorincbem, pleegd, 2 x f 2 of 2 X 2 daj I Tot slot van de feest vuurwerk plaats op de *Alblasuerwaard -Ug. p- boter is by beperi goede vraag: de prjjs van beide is vast: meu besteedt thins in deze streken voor: Kaas f 15 k f 19. Zware part(jen tot f 32 per 50 kilo. Goeboter f U,67Vi, wel beter f 0,60 per Vi kilo. WillemKraalJr. leKaaipei 9 verdelgt W rils ratfeu. ideren, huisdiere* Ovenickt. De groote aardbeving, door welke een deel van Zwid-Amerlka werd geteisterd, heeft volgens de meest betrouwbare berichten, circa 5000 menschen bet leven gekost. de stad die 't meest geleden .derdaad voor 't grootste gedeelte Useljjke bijzonderheden worden imp bericht. Oamiddell|jk na den irdschok sloegen branden uit de brandweer kon geen hulp verleenen uit gebrek aan water, buizen stortten in, b(j hun val stof, rook en vlammen hoog op jagend. De bijzondere ligging der stad redde haar evenwel van een algeheelen ondergang, want terw|jl eenige terrassen in vlammen opgingen, bleven andere, die booger of lager gelegen waren, gespaard. In het hooggelegen deel der stad evenwel was bet onmogelyk de vlammen te stuiten, die voor tientallen millioenen aan goederen vernielden. Met kracht waakte de politie tegen de bende plunderaars, die op buit afkwamen. Er werden eenigen neergeseboten en verder bleef de orde gehandhaafd. Als waanzinnigen renden de verbijsterde inwoners door de straten en vluchtten b|j heele troepen naar buiten, waar velen in de open lucht den kouden nacht in hevigen wind doorbrachten. De stad is nu voor ’t gro gedeelte verlaten. Eenige rookzuilen beffen zich boven de verschillende w|jken, waar het vuur tusseben de vallen voortsmeult. In de gevangenis van Valparaiso z|jn de muren irgestort, 140 man onder bet puin bedelvende. Men zegt dat de gevangenen op het oogenblik der ramp een godsdienstig ge zang aanbieven. Groote en zware zorg rust op de overheid. Ieder weerbaar man is bevolen by het red- dingswerk te helpen. Schepen met voorraden levensmiddelen werden in beslag genomen; boden uitgezonden om meer mondvoorraad en bovenal geneeskundige hulp. De Chileenscbe vloot werd juist met *t oog op de ontvangst van den staatssecretaris voor Buit Zaken van de Ver. Staten. Ze heeft dienten gevolge, na aankomst te Valparaiso, uitne mende diensten kunnen bewezen. De ministers van Binnenlandscbe Zaken en van Oorlog zjjn naar Valparaiso gegaan tot 't nemen van de vereischle maatregelen. Ook op vele andere, grootere en kleinere plaatsen heeft de aardbeving verwoesting aangericht. Men neemt aan, dat buiten Valparaiso duizend menscheii om het leven kwamen en dat de schade f 24 006.000 be draagt. Dat is zeker niet te boog getaxeerd. Intusschen komt een telegram uit Lima (Peru) melding maken van een nieuwe hevige aardbeving, die te Valparaiso beeft plaats gehad; ook Quillota is geheel verwoest Vreemd is bel dat dit bericht komt via Lima, waar ook een schok gevoeld werd. Een stad die op een afstand van Valparaiso ligt als van bier tot de Middellandsche zee. In Bualaad is een belangrijke vergade ring gehouden van de gouvernements-comité's der grootste part|j uit de ontbonden Doema, n.l. de constitutioneel democratische. Uit alle deelen des r(jks waren vertegenwoordigers opgekomen. Op deze vergadering nu werd de houding der Doema leden, na de ontbinding, algemeen goedgekeurd. Er werd medegedeeld, dat heel wat gemeenteraden besloten hadden geen belastingen te betalen. Als de veldarbeid is afgeloopen verwacht men groote boerenoniusten. De vergadering besloot te Ijveren voor onverwijlde saamroeping van een nieuwe Doema een parlementair Ministerie en een gedwongen onteigening van den particulieren grond om aan de behoefte aan land voor de boeren te voldoen. Er liep al weder een gerucht dat het Ministerie Stolypin zou aftreden, omdat men het aan het Hof niet met den eersten Minister eens is, men vindt hem te vooruitstrevend. Stolypin meet gezegd hebben: „Het kan m|j niet scheien of ik reactionnair of libe raal word genoemd. Practisch handelen en welslagen, daarop alleen komt bet aan.” „Ik zoek een liberaal middel om de revolutie te bestrijden, en ik kan niets ahders doen dan met kracht optreden.” Nu daaraan mankeert het dan ook in Rusland niet. Met groote kracht treedt de regeering op, als het politieke maatregelen betreft. In Moskou hebben huiszoekingen plaats gehad bjj 60 revolutionnairep, waarbjj een menigte belangrijke papieren in beslag en de meeste verdachten in hechtenis werden genomen. Te Kroonstadt zjjn alweer zeven matrozen, een arbeider en twee studenten gefusilleerd. Hoeveel nu al te zamen? En toch mosten zeven-en-dertig zee-offleieren hun ontslag hebben gevraagd, w|jl ze meenen, dat de krijgsraad veel te zachtzinnig optreedt tegen de muitelingen! Er zjjn nu in Rusland 200.000 agenten Vau de geheime politie. V - ds» ik haalde bM - den Heer J. VAN kend bevallen. Ik van 9 stuks, dia irand waren aange- r*n twee flesacben 'taal genezen. Ook c *t met succes ge- en ieder met ver- •Tienhoven, 24 Aug. De begrooting van het algemeen armbestuur dezer gemeente voor 1907 bedraagt in ontvang en in gaaf f 388,71. In dit c— tot de gel__ geen enkel gemeentekas Vlanen, 21 Au| stelling is gekozen teraad de heer N. Waardor, des avonds te afscheid van Wadding Hu pk es. prei alhier, heeft bedankt. Zevenhuizen, 22 Aug. De feestcom missie heeft baar programma vastgesteld als volgt: 31 Augustus des ochtends kinderfeest van de leerlingen aller scholen. (Het bestuur der bijzondere school heeft bericht, dat bet niet zal medewerken). Des namiddags, ring- rjjden met paartjes op tweewielige rjjtuigen. Op Donderdag 6 Sept, harddraverij van paar den van ingezetenen. De afdeeliug Gouda van den Bond van Nederlandsche onderwijzers heeft een adres aan den Raad ingezonden om bet minimum- salaris der onderwijzers te verboogen. Af schriften van dat adres met memorie van toelichting zjjn aan de leden van den raad toegezonden. Schipper S. alhier heeft op zqn schuit een motor laten vervaardigen. Zondag j.l. heeft bjj een proeftocht naar Rotterdam ondernomen, die goed geslaagd is. Enkele leden van de fanfare-vereeniging „De Kleine Trompetter” hebben mede den tocht gedaan en gezorgd, dat die tocht een feestelijk aan zien kreeg. Te St. Petersburg zjjn weer vele verdachte personen gevat, in verband met een vermoed komplot om politie-agenten en ambtenaren te vermoorden. De Czaar beeft van zjju voorgenomen legerrevue en van alle reis plannen afgezien en is weer met zjjn gezin op Peterhof teruggekeerd. Daar zjjn de vorstelijke personen het veiligst, wat zeer noodig is, daar hun „bewaker”, Generaal Trepolf, ernstig ziek moet zjjr, en Trepoff heeft verklaard niet voor ’s Keizers veiligheid te kunnen inslaan als hy Peterhof verlaat. Het bericht, dat Koning Edward van Engelaud met den Duitscben Keizer een onderhoud bad betreffende de binnenlandscbe toestanden in Rusland wordt met beslistheid '/tegengesproken. i k Koning El ward, die bjj de ontmoeting te i ’Friedriebshof in burgerkleeding was, heeft het Oostenrjjkscb kolonels uniform gedragen ter gelegenheid van een dienst ter eere van Keizer Erans Jozefs verjaardag. In Mariën- bad, waar de Koning nu vert- vele parlementairen uit alle landen, deze beleefdheid van den Koning land tegenover Oostenrijk druk werd. De nieuwbenoemde Engelsche gezant voor Servië (waar na den moord op het Koningspaar geen gezant van Engeland was), heeft nu bjj Koning Peter zjjn geloofsbrieven ingediend. - Zjjn eere-escorte bestond niet, als gewoon- Ijjk, uit mannen van de Konmklyke lijfwacht (waarbjj misschien officieren waren die erger nis kouden geven), maar uit een afdeeling cavalerie. De DuilBebe Keizer heeft nog geen be slissing genomen in zake het ontslag van Minister Podbielsky, die daartoe het verzoek ludiende. Men vermor het koloniale schandaal moet worden, voor de i verleent. Italië. De herbaalde* branden op de Ten toonstelling te Milaan waren, naar men thans bericht, niet bet werk van anarchisten, maar van zaalopzichters, die begin van brand lieten ontstaan, cm die daarna te „ontdekken” en voor hunne waakzaamheid beloond te worden door de inzenders. Volgens de „Vita”, eene te Rome verschij nend dagblad, is men in bet Vaticaan reeds sinds eenige dagen bezig, de middelen te beramen voor de toepassing van des Pausen encycliek. Een commissie van drie eardinalen is daar toe in overleg getreden met een door bet Franache episcopaat aangewezen com missie van twee eardinalen en een bisschop. De uitkomst van dit overleg zal richtsnoer zjjn by de besprekingen van de tweede con ferentie van Fransche bisschoppen, te Parjjs te houden op 15 Sept. a. a. By Kon. besluit is benoemd tot commandeur in de Orde van den Neder- landschen Leeuw de luitenant-generaai F. G. A. van Ermel Scherer, inspecteur van wapen der artillerie, thans ridder in die l Bjj Koninklijk besluit is: lo. met ingang van 1 September 1006, benoemd tot leeraar aan de rfjks boogere burgerschool te Gouda, J. A. W. Baart, tjjdeljjk leeraar aan die school, en zjjn 2o. voor het tjjdvak van 1 September 1906 tot en met 31 Augustus 1907, aan die school benoemd: tot leeraar, J. W. F. van Meegeren t|jde- Ijjk leeraar aan die school en leeraar aan de hoogere burgerschool met 3 jarigen cun.ua te ’a Gravenhage; tot leeraar, J. K. de Raaf, tjjdelyk leeraar aan die school, en tot leerares, mejuffrouw Th. J. E van Aken, tjjdelyk leerares aan die school. De kapitein M. C. van der Hoog, van bet 2e reg. veid-art. wordt 1 Sept. e. k. verplaatst van 's Gravenhage naar Leiden. Benoemd tot leeraar in ge en staatsinstellingen aan de ;ere Burgerschool te Brielle, de heer loorsma te Gouda. De directeur-generaal der poaterjjen en telegrafu maakt bekend, dat met ingang van 1 September 1906 het Rjjks- telefoonkantoor Boskoop en het hulptelefoon- kantoor Papendrecbt, alsmede de aan deze kantoren rechtstreeks aangesloten of nog aan te sluiten perceeien en openbare spreek cellen, worden opgeoomen m het telefoon verkeer met de Belgische plaatsen welke tot de telefoongemeenscnap met Monniken dam zjjn toegelaten. De prjjs van een enkelvoudig gesprek zal f 1.45 bedragen. Overigens gelden de regelen en voorwaar- den, welke voor het Nederlandsch Belgisch telefoonverkeer vastgesteld en in den Kjjks- gids voor den telefoondienst vermeld z(jn. Woensdag-voormiddag is te „Jen de tentoonstelling gehouden van paarden en pluimvee, welke uitstekend ;de en bijzonder druk bezocht werd. vreemdelingen waren in de gemeente. Het weêr werkte mede om alles goed te doen slagen. De bekroningen volgen bier: Veulenmerrics met veulen, le pr. Scbaick Czn., Houten2e J. Lakkei Jzn., Montfoort. Vier vjjfjarige merries, le H. Grift, Breukelen2e Wed. van Houten. Twee driejarige merries, le G. de Gier, .Veldhuizen2e H. Hamsen, Veldhuizen best, prjjs C. de Gier, Veldhuizen. Anderbalf-jarige paarden, le W. van Schaick, Houten; 2e H. G. van der Grift, Haanwjjk. Tweejarige rjjstieren. 2e De Vergunst, Aarlanderveenle E. van Eek, De Bilt. Pinkstieren. le Van Bnemen, Bodegraven 2e Pb. Hoogendoorn, Woerden. Kaifstieren. le A. B. Dorsman, Reeuwjjk 2e H. Korrel, Portengen. - Melkkoeien, le Stal Heeswjjk, Voorburg; lauden, 24 Auj 2e Joh. van Djjk, Barwoutswaarder. redeibk; naar L. z.nu. 2e. J. Freyers, De Meern. Vette schotten, le J. Freyers,De Meern; 2e. Stal Heeswjjk. Voorburg. Kuispinken, le M C. Piek Czn., Oudshoorn 2e P. Rijlaarsdam, Barwoutswaarder. Kuiskalveren, le M. C. Piek Czn., Ouds hoorn2e J. de Jong Lzn., Oudshoorn. Een jarige springrammen. le E. van der Vriog, Oudshoorn; 2e J. van der Vaart, Zuilen. Ooiscbapen met lammeren. 2e L. van der Vaart Zuilen. Vier lammeren, le L. van der Vaart, Zuilen; 2e J. van Doorn, Woerden. Ramlammeren. le J. A. de Goejj, Haas trecht2e J. A. Viveen, Harmelen. Zeugen met biggen, le Wed. J. Tb. Bos, Woerden; 2e A. de Leeuw, Woerden8e J. W. Clant, Alfen. Drachtige zeugen, le G. van Ejjk, Woerden; 2e dezelfde. Meiboter. 1 2e J. H. Rutiot. de Koning. Haastecht. Zware Goudsche kaas, le H. Korrel, Por tengen; 2e J. Clejjne, Zegveld; 3e L. van der Arend, Noorden; 4e Wed. Vroege, Riet veld; 5e P. van der Linde, Haastrecht. L'cbte Goudsche kaas, le C Lam, Vleuten 2e J. H. Ruting, Nieuwenbrug: 3e Gebr. Vroege, Rietveld; 4e J. Brouwer de Koning, Haastrecht; 5e C. Hoogendoorn, Harmelen. Aan den heerH. J. Nederhorst Jr., Stolwjjkersluis, Gouda, is gegund het bouwen van het krankzinnigengesticht „Maar- oord", onder de gemeente Poortugaal, fuu- deering voor een som van f 198.743, voor rekening van de gemeente Rotterdam. Bjj de Dinsdag j.l. te Groningen namens de provincie geuouden aanbesteding van bet maken van verschillende werken tot voortzetting van de uitbreiding van de haven te Delfzjjl was de laagste inscbrjjver de heer A. van der Meyden Azn., te Har dingsveld, voor f 128,400; de raming was f 112.000. Onder zeer vele bljjken van waardeering en belangstelling herdacht de luit.-generaal inspecteur van het wapen der artillerie F. G. A. Van Ermel-Scherer, gouverneur der residentie, Woensdag j 1. den dag, waarop bjj vjjftig jaar geleden in den militairen dienst trad. Reeds vroeg in den morgen werd de ge neraal aangenaam verrast door een deputatie van den Nederl. Bond van Indische Oud strijders „Het Vaderland Getrouw,” te's-Gra- venhage gevestigd, die zjjn eere voorzitter op diens gouden dienst feest een fraai bloemstuk kwam aanbieden, lo gulden letters draagt het lint het opschrift: „Het Vaderland Getrouw”. Aan zjjne eere voorzitter 22 Augustus 1856-1906. De generaal bedankte harteljjk voor bet bljjk van hoogachting en waardeering, dat hjj op dien dag van den Bond mocht ontvangen. De officieren der artillerie boden hun in specteur als souvernir een zilveren beker aan, voor .welk huldebljjk de jubilaris mede minzaam dank betuigde. Naar wjj vernemen heeft onlangs het Doorluchtig Episcopaat van Nederland aan den secretaris-generaal der Internationale vereeniging Vredetentoonstelling” medege deeld, dat zyne Doorluchtige Hoogwaardig heid het streven dezer vereeniging toejuicht en de beste wenschen uit voor het wel slagen barer pogingen. De Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk heeft in een schrjjven van 21 Augustus j.l. aan den secretaris-generaal medegedeeld, dat de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk uare sym pathie met het streven der Internationale vereeniging „Vredetentoonstelling" betuigt en baar op haar pogingen Gods besten zegen toewenscht. 1 De inzameling tot delging de schuld van f 100.600 der we ting te Neerbosch heeft tot heden f opgebraebt. Z. D. H. de Aartsbisschop van Utrecht beeft benoemd tot assistent te IJselstein de WelEerw. heer J. W. Balk. Z. D. H. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot rector van het L. Vr. Gasthuis te Amsterdam den Zeer Eerw. Heer A. A. Ph. M. Guilonard, leeraar aan het Seminarie Hageveld, te .Voorhout. Woensdag morgen had in de kleine, menschenvolle kerk der oud-katho- lieken aan de Brouwersgracht te Amsterdam de plechtige wyding plaats tot bisschop der oud katholieke gemeente te Haarlem, van den HoogEerw. heer J. J. van Thiel. De wjjding werd verricht door den aartsbisschop van Utrecht, den HoogEerw. heer G. Gul, daarin bijgestaan de HoogEerw. hoeren B. J. Spit, bisschop van Deventer, en J. Dcmmel, bisschop van Bonn (Duitschland). Door den 'esteld eene og der alge- gemeente, --3 hoofdzeer, i toegang tot de school ics, 21 Aug. j.l. Zaterdag bad er -r ./erf der firma Gebrs. Pot alhier een ernstig ongeluk plaats. Te half vier 's middags ongeveer had de werkman C. H. uit Ridder kerk het ongeluk, dat een stukje jjzer met groote kracht in zjjn linkeroog vloog. Hevig bloedende werd de man gebracht, na voor- loopig verbonden te zjjn, naar den geneesheer Dr. A. C. Mouljjn alhier. Deze bevond de wond zeer ernstig, en raadde aan onmiddel- IQke overbrenging naar het ziekenhuis te Rotterdam. Per rjjtuig werd de man. die veel pjjn leed, er heen gebracht. Ver- moedeljjk zal de man het gebruik van dat d°f h^t m°elen ‘H*8360, Het is te hopen Gieaeu-Aieawkerk, 18 Aug. afgeloopen week ontvingen de diakenen Ned. Herv. Gom. alhier per aangeteekem brief een gift v«n een onbekende uit ningen, groot 140 gulden. ig-Bloklaud, 22 Aug. Gisteren de blauwe aardappelen van hier gereden tegen f 1,82»/ï per H.L. i partjj hooi, die bestemd was voor en ..overd werd aan de hooipers van Boote, bracht f 12 per 500 K G. Krimpen a/d IJsel, a Aug. Van de werf der firma A. J. Otto óc Zonen alhier is met goed gevolg te water gel, stalen sleepkaan, groot 650 ton, voor rekening der Bremer Schleppscl Gesellschaft te Bremen. Krimpen a/d IJ«el, H Aug. Tot hoofd der bijzondere school alhier is benoemd de heer C. Swjjnenberg le Westmaas. S Langeralgewelde, 23 Aug. De alhier en te Driebruggo gehouden Unie collecte bracht op f 119, dit bedrag is ongeveer het zelfde als 't vorige jaar. *Meerkcrk, 23 Aug, Het achtjarig dochtertje van den spoorwegarbeider J. den B. te Krimpen bracht een deel barer vacantie- dagen alhier bjj hare grootmoeder door. Toen zjj een dag bjj haren oom was, die aan de Zederikkade woont, is zjj in een onbewaakt oogenblik te water geraakt en helaas verdronken. De hoogste prjjs, dien men in deze week voor kaas, eerste kwaliteit, besteedt, bedraagt f 30 per 100 h. K.G. Zware soort gold f 32,50, De handel is matig. Niemwerkerk a/d IJ .el, 22 Aug. Mej. W. van Wjjogaarden alhier is geslaagd voor het examen Fransch, lager onderwjjs. •Xiemwerkerk a/d IJael, 23 Aug. In het afgeloopen boekjaar is er aan de eerste openbare school gespaard f 825.76 en aan de tweede f 557,38, te zamen f 1383,14. Het aantal gemeente-lantaarns zal met een zestal vermeerderd worden. Aan s Gravenweg zal op verschillende plaatsen een lantaarn komen te staa^, zooals bjj de tweede openbare school, bjj de R K. kerk enz. Die uitbreiding van straatverlichting is zeer zeker een groote verbetering. 13 Aug. Door de oom- missie, welke zich ten taak heeft gesteld op 31 Augustus a. s. den schoolkinderen een gezellig daagje aan te bieden, is tot dat doel een bedrag van ongeveer f 105 opgohaald. Dank zjj de milde bjjdragen der inge zetenen, is de commissie in de gelegenheid aan alle kinderen, die aan het Konioginne- feest deelnemen, een verrassing aan te bieden; behalve de te houden optocht der school kinderen en de tractatie in de school, zullen verschillende kinderspelen plaats hebben, na afloop waarvan de verrassing aan ieder kind zal worden uitgereikt. Het is te hopen, dat Koninginnedag door goed weer zal worden begunstigd, wat in de eerste plaats noodig is lot het welslagen van het feest; en, waar de kinderen feest vieren, zou het zeker wel aardig zjjn, dat de ouders op dezen dag bljjk gaven met dit feest in te stemmen, door algemeen hunne vlaggen uk te steken, wat zeer zeker aan onze gemeente een feesteljjk aanzien zal geven. •Mwordelwws, 21 Aug. In de heden gehouden vergaderingen van ingelanden der polders Noordzjj en Botersloot, zjju benoemd tot secretaris van den polder Noordzjj de heer D. Koojjman en tot penningmeester van dien polder de heer A. den Bestentot secretaris van den polder Botersloot de heer A. van den Dool en tot penningmeester van dien polder de heer A. den Basten. »O„derkerk a/d l3 Aug. De P-.’an Oudendijk legde met gunstigen uitslag het examen af voor hoofdonderwjjzer. “eJ- ,’oh- Hakker, onderwjjzeres aan de jjz. School I, slaagde te ’s>Gravenhage voor het examen Hoogduitsch, lager onderwjjs. Aan genoemde school bestaat thans gelegen heid onderwjjs te ontvangen in de drie moderne talen. Onderkerk a/d IJael, 23 Aug. In een onbewaakt oogenblik is een kind van den arbeider Van Ommeren in een sloot achter de ouderljjke woning geraakt en jammerljjk verdronken. Verleden jaar verloor dit echtpaar op de zelfde wyze en op dezelfde plaats een kind. -BeeuwUk, U Aug. B(j het gemeente bestuur alhier zgn plsuuen aanhangig ter aerbouwiug van de openbare lagere school B in de afdeeling Sluipwjjk. Streefkerk, 23 Aug. Onze vroegere dorpsgenoot, de heer H M. Schippers, thans onderwjjror te Alfen s/d Rijn, behaalde Dinsdag j.l. te Arnhem de hoof takte. i een verzoek va” 6en landbouwer J. de Vos alhier om twee zjjner, volgens zyne meening, aan tuberculose Ijjdende runderen door het rjjlc te doen overnemen, 19 *’wn<l beschikt, omdat gemelde beesten met lydende waren aan clinische tuberculose. Dinsdag middag j.l. geraakte het vier- jarig zoonljs van den mandenmaker Natzijl I alhier al spelende in het water, en werd daaruit levenloos opgehaald. Ofschoon men nog beproefde de levensgeesten weder op te wekken, kou de inmiddels verschenen genees heer Dr. G. Boom slechts den dood cjo- stateerea, van 1 or B indrc

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1