PbotegraafJonRamteijo li Me talis JAC. VEEKROOST, igroneru at Fietsen, PULP. Verroen's Kermisgasten, Een partij Wilpboiioii, JLVaLS." -Bijvielen Zilvraoii pTiaagd. FLORALIA. gMot feest PULP. E.Brandsm.\ EEN HUIS, P. A. GREUP, AflyerlBBlB in alle Gorten. Afsluiting SCHOUW. Zilversmeden. Schildersknecht. Adres a 't Vertrouwdste! 't Soliedste! 't Goedkoopste! 't Beste! Smidsknecht. Steenzetter. Molenaarsknecht. AFBRAAK. ir. Dienstbode, DlIStlM, Dienstbode. Rijtuig handel, SMEDERIJ en WAGENMAKERIJ. Hittenwagen. Orgelbespeling Ondewater. PIANINO. Gedroogde Pulpe. Baggernetten RINGRIJDERIJ 8* ORANJEFEEST te Streefkerk, Neemt proei! Overheerlijk! Manufacturen Sen Woonhuis Boomvruchten. C. RQMEIJN, Waterpoort, Gorinchem. Gouderak, te Siiedrecbt, Een HEERENHUIS, Twee Hnizen, Nieuw Timmerhout. Snelrewaard, Wei- en Hooiland, Advertentiën. Dankbetuiging. Dankbetuiging. Dankbetuiging. den Achterbroekschen Huisweg. Berkenwoude GEREFORMEERDE KERK Remonstr. fieref. Gemeente A.G.J. TEMPELMANS PLAT Jr., Tandarts GORINCHEM, is NIET te consnlteeren vanaf 22 AUGUSTUS j l. tot en met 3 SEPTEMBER <L a. v. Tandarts COHEN ROTTEBDAI, Oostzeedjjk 274. ENTINGEN H. ANKER, te Schoonhoven. Een Kantoorbediende. Opruiming van nog enkele voorhanden Kinderwagens en Sportwagens wegens vergevorderd seizoen. Waal-, IJsel- en Straatsteen, ASSURANTIEKANTOOR, van C. PLOMP Az., Hjjtnig- en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rjjvielhandel „Oe Concurrent". Tentoonstelling op 29 Angostns 1906, in het Heeren-Logement. Na afloop 1ÏAL. Entree 25 Cent. door den Heer J. POSTHUMUS, le OUDEWATER, Opstijging v./d. Lnchtreiziger W. P0TTUM. 4 GROOT MILITAIR-CONCERT, MAM SINCER MAATSCHAPPIJ. B. VAN WIJNGAARDEN Es Firma G. SOOS, Ringrijderij op Tilbury's te Oaderkerk &&n den IJssel, H.H. Veehouders AARD APPELMOES, Vereeniging „WILHELMINA" te STOLWIJK. Optocht, Kinderfeest, Boottocht, CONCERT, 's Avonds 8 nor: Fakkeloptocht TE KOOP; 2 gebruikte Tilbury's, W. G. VAN STEENIS, TE KOOP: TE KOOP: gebruikte TILBURY'S, A. BREEKLAND, Bodegraven. J. BREIJ Nieuwpoort a/d Lek. TE KOOP. Een MOTORRIJWIEL „Allright", Ter overname aangeboden: VERGUNNING. TE KOOP. Schoonhovensche Speciale Rijwielhandel A. VAN IPEREN. FILIAAL SLIEDRECHT. I Rover, Raleigh, Osmond, Hudson, Wanderer, Brennabor, Westfalen, Burgers, Eenhoorn Kenze uit meer dan 80 stuk: in Heeren-, Dames- en Kinderrijwielen Openbare Vrijwillige Verkoopiog, genaamd „De korte Snelle", eenige ZELLINGEN, Het eenjarig RIJSGEWAS Twee HUIZEN, DRIE HUIZEN, Openbare Vrijwillige Verkooping. NIEUWLEKKERLAND, WEILAND met WATER, Kassier en Commissionnair in Effecten, SCHOONHOVEN, Te L0P1K, aan den Uitweg, H. C. KOOI, Openbare Verkooping GOUDA, Houtwaren, PUBLIEK VERKOOPEN, gr°°l 17.05.90 HECTARES. Gister-middag is op den Bilt- scben Straatweg, Je Utrech», dicht bfl het fort Oe Bilt, een wielrydster, mej. v. d. H., terwijl zy naast de tram rjfdende, voor een hittewagen wilde uitwijken, onder den volgwagen der tram geraakt, waardoor zij onmiddellijk gedood werd. In den vorigen nacht ia inge broken b|j den heer K. ter Laan, het sociaal-democratische Kamer- en Raadslid, aan de Beeklaan, te 's-Gravenhage. De echtgenoote van den bewoner riep de politie te hulp, welke de dieven belette zich van een aandeel in diens privaat-eigendom meester te maken. Daar is verleden week te Utrecht, aldus de „U. Ct.'\ iets gebeurd dat we niet onvermeld mogen laten. '8 Ochtends om 10 uur bevonden zich in het Stedelijk Ziekenhuis alhier de ljjken van twee personen: een katholiek en een Srotestant. Beiden zouden ter aarde worden esteld. De familie van don overledene woonde de ceremoniën in de kapel b|j. Vervolgens had de teraardebestelling plaats. Nauwelijks was deze afgedaan, of er kwam van het ziekenhuis bericht datmen het verkeerde ljjk had meegenomen: de protestant lag op de katholieke begraafplaats begraven'. Onmiddellijk werd de kist weer omhoog gehaald; de familie werd verzocht op de begraafplaats wat te wachten, terwijl inmiddels naar het ziekenhuis werd terug gereden om de Ijken te verwisselen. Toen kon de familie voor den tweeden keer de begrafenis b|j wonen, thans van den katbo lieken doode. Nu de Schah van Perzië aan zijn volk een constitutie gaf, z|jn er nog slechts v|jf autocratisch bestuurde landen: Rusland, Turk|je, Marokko, Chioa enMonaco. Bl|jkens een spoorwegstatistiek der Eagelscbe Regeering bedraagt het aantal op spoorwezen verongelukte personen ge durende de 31 jaren van 1873 tot 1904 niet meer dan één op de 36.500,000 reizigers en dat der gewonden één op de 1.127,461. Het reizen per spoortrein is dus zoo heel gevaarlijk niet. Daar z|jn veel gevaarlijker middelen van vervoer. Schoanhaven, 81 Aug. f Met nummer 196 van de Staats courant zijn o. a. verzonden afdrukken van de Gewijzigde Statuten der Sociëteit „Con cordia" te Schoonhoven. t Blijkens achterstaande adver- tentie zal de vereeniging „Floralia" dit jaar hare tentoonstelling houden op Woensdag 29 dezer. Om eenige variatie in het programma te brengen heeft het bestuur de traditionecle verloting laten vervallen en daartegenover de medewerking der „Par|jsche Bezetting" weten te verkrijgen. Zoodoende is er alle grond te verwachten, dat het avondconcert? door die gunstig bekende vereeniging te geven, vele bezoel^rs tot zich zal lokken, f In de v o or middag-godsdieiist- oefening der Ned. Herv. Gemeente op Zondag j.l. is ten behoeve der armen o. m. gecollec teerd een gift van f 50. t Sedert de vorige opgave hebben zien twee nieuwe gevallen vanfebrislypboldea voorgedaan, n.l. in het perceel Stadhuisstraat no. A 282 en Havenstraat B 310. Een jong- mensch is aan die ziekte overleden. In de perceelen Havenstraatsche wal B 396 b, be woond door C. Stomps en Koestraat B 251, bewoond door G. J. G. C. van Solinge, is de besmetting geweken verklaard. Het aantal lijders bedraagt nn 13. t Heden-morgen had de zoon van den heer H. Peltenburg het ongeluk, terwijl h|j in de timmermanswerkplaats bezig was, zich te stooten aan bet scherp van een beitel, waardoor h|j zich dermate verwondde aan z|jn pols, dat geneeskundige hulp noodig werd geacht. Door Drs. A. Spahr van der Hoek werd die verleend, f Woensdag-middag werd op verzoek van den Officier van Justitie te Rot terdam aangehouden P. J. F., wonende alhier, die was verdacht van diefstal van een hor loge met ketting. Donderdag morgen werd b|j door de Rijks politie op last van den Burgemeester dezer gemeente naar het parket van den Offiicier van Justitie te Rotterdam overgebracht. INUEZOffBlifl, Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Geachte liedactie. Naar aanleiding van een bericht uit Benschop, voorkomende in uw blad van den I6den dezer, betrtifende de gehouden ver gadering van ingelanden, waarin is besloten een nieuw stoomgemaal te plaatsen, vraagt een belangstellende eenige plaatsruimte ia uw blad. Hij wenscht de ingelanden van het water schap Benschop en Polsbroek er opmerkzaam op te maken, dat samenwerking van beide polders zeer in bet belang van de land bouwers zou zgn, vooral daar de gelegenheid hiertoe zich zoo uitstekend leent. Benschop's polder toch ligt bijna een voet hooger dan die van Polsbroek. Daar nu Polsbroek's stoomgemaal zeer veel water verplaatst, maar eveneens een belangrijke hoeveelheid steenkolen te veel verbruikt, zou door samenwerking van beide besturen een nieuwe machine geplaatst kunnen worden in 't stoomgemaal van Polsbroek, dat dan met dezelfde hoeveelheid steenkolen beide Êolders van hun water zou kunnen ontlasten, en en ander zou een belangrijk voordeel opleveren voor de landbouwers zoowel als voor beide polders. Bovendien is bet stoom gemaal van Polsbroek zoo uitstekend gelegen voor het ontvangen van brandstoffen enz. Dus ingelanden, combineert u: „Eendracht maakt macht." U, mynheer de redacteur, dankend voor de opname. Eks Belangstellend*. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN. By Koninkiyk besluit is de heer J. van Kleef, onderwgzer by de ryksaormaal- lessen te Gorinchem, met ingang van 1 September, benoemd tot leeraar in de Fransche en Eagelscbe talen by de marine- m&chinistenschool te Hellevoetsluis. —De uitslag van dehippische feesten te Woerden is als volgt: lo. Spring concours voor paarden, toebeboorende aan officieren of heerrgders. 1ste prys H Matbon, Venlo, met Held (ex Tip Top); 2de pry8 Mr. H. Visser, den Haag, met Kmnersley; 3de prys J. P. Leeuwenburg, Delft, met Rex; 4de prys H. Wilson, Amsterdam, met Port- hos; 5de pr|js P. H. Beernink, Amersfoort, met Sphinx; 6de prys J. D. Ninaber, Leiden, met Amor. 2o. Wedstryd van 't schoonst in het tuig loopende paarden. Ie. prys J. Hat ff, Utrecht, met Mariëtte; 2e. prys Gebr. van Rooyen, Utrecht; 8e. prys J. L. F. Dyckmeester, Utrecht, met Queen Cross; 4e. prys G. van Schaik, Snelrewaard, met Wilbelmina; 5e. prys F. Davelaar, Vleuten, met Apollo; 6e, prys C S. de Bruin, Zwammerdam, met Snuit. De heer E. Sellemans te Bode graven is te 's-Gravenhage geslaagd voor de Hoofdakte. 24 Aug. By de Christ. Geret Gemeente (Kktlensingel by de Kleiwegsbrug) is beroepen ^s. J. W. Polman te Amsterdam. 'Aeuscliep, 23 Aug. Het grasgewas voor de 2e snede van het waterschap Benschop, heeft by publieke verpachting op 21 dezer f 249 opgebracht. Het vorige jaar was de opbrengst f 329. Het recht van baggeren in een gedeelte van den Korenmolenvliet werd verpacht voor f 12. Tot directeur van de alhier bestaande christelgke zangvereenigin? „Pryst den Heer" is benoemd de heer J. Posthumus te Oude» water. 'Qraat-immen, 24 Aug. Door de kaashandelaars werd deze week hier en in de omstreken de kaas gekocht vau f 29 tot f 30. Zwaardere soorten, kaas van 15 KG. k 20 KG., tot f 34 de 50 KG. De handel is vlugger dan de vorige week. Graot-Ammers, 24 Aug. Mej. M. J. W. Kes alhier, is te >Gravenhage geslaagd voor de Hoofdakte. 'Krimpen a/d Lek, 23 Aug. Tot op heden werd het veer hier bediend per roei boot. Thans is verbetering in dezen toestand in uitzicht gesteld, daar er een motorboot voor in de plaats zal komen. Op initiatief van den Ed.Achtb. heer J. G. van Mierop, burgemeester, is aan enkele ingezetenen een uitnoodiging gericht tot by woning eener vergadering, ten einde een commissie te benoemen om den verjaardag van H. M. de Koningin feesteiyk te gedenken 'Lekkerkerk, 24 Aug. Door het Ryk is een koe van den heer J. Schenk overge nomen, als verdacht ïydende te zyn aan clinische tuberculose. Door het Depart. „Lekkerkerk" der maatschappy „Tot Nut van 't Algemeen*1 werd tot bestuurslid gekozen de heer Dr. L. A. van Langeraadtot penningmeester de heer C. A. van Zoest en tot voorzitter dor Nutsbibliotheck de heer Dr. L. A. van Langeraad. Als commissarissen dier biblio theek werden gekozen de heeren H. Broere Lz. J. de Jong Jz. en Ant. den Ouden. Masrdreeht, 24 Aug. Tot predikant by de Ned. Herv. Gem athier is beroepen Ds. J. N. Drost te Veenbuizen (Dr.) 'Oudewater, 24 Aug. Op den verjaardag van H. M. de Koningin zal 'a avonds half acht in het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente alhier een orgelbespeling plaats hebben door den organist dier gemeente, den heer J. Posthumus. Naar men verneemt zal de Christeiyke zangvereeniging „Geeft Gode lof' daarby eenige zangnommers ten beste geven. De entreé is zeer laag gesteld, en daar het saldo ten bate den armen dier gemeente komt, zal het velen aantrekken er van te profiteeren. Zie ook advertentie in dit blad 'HeenwUk, 24 Au# Door de afdeeling „Gouda en Omstreken" van „den Bond van Ned. Onderwyzers" is aan den gemeenteraad alhier een adres verzonden, waarin er op gewezen wordt, dat de salarieering der on derwyzers en onderwyzeressen in deze ge meente. by bet openbaar onderwys werkzaal niet voldoende geregeld is en wel: 1. omdat een minimum salaris van f 550 beslist onvoldoende is; 2. een maximum van f 700 zonder hoofdakte evenmin geacht kan worden te voldoen aan wat een onder- wyzer met een gezin noodzakeiyk behoeft 3. de opklimming van f 50 otp de 5 jaar eveneens wytiging behoeft, zoowel wat den duur der perioden, als wat het bedrag der verhooging betreft; 4. er geen redenen zyn aan te voeren, waarom b| de sub 3 genoemde verboogingen nie zouden moeten meetellen alle dienst jaren, zoowel in tydeiyken als in vasten dienst, zoowel by het byzonder als by bet openbaar onderwgs doorgebracht; maar integendeel, alles pleit voor wel medetellen; 5. de biliykbeid medebrengt, dat de tegemoet koming in de woninghuur worde uitgekeerd zoowel aan de ongehuwden als gehuwden, zoowel aan manneiyke als vrouweiyke leer krachten. Adressante verzoekt om deze redenen, de salaris-regeling in deze gemeente zoodanig te herzien, dat aan bovenbedoelde bezwaren volledig wordt tegemoet gekomen. Boven dien is aan den raad dezer gemeente een adhaesie-adres verzonden, dat door alle on derwyzers en onderwyzeressen by het open baar lager onderwgs in deze gemeente is onderteekend. Ia de Woensdagavond j.l. gehouden vergadering van de afdeeling „Reeuwyk" van „den Christeiyken Nationalen Werk mansbond" in het café van den heer N. J van Dam aan de Reeuwykscbe brug, werd het concept program van den Bond met zyn 44 artikelen aan het oordeel der leden onderworpen en tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering, waarin bovenbedoeld program zal behandeld wordeo, te houden op 19 en 20 September 1906 te Amsterdam, gekozen de heer A. Verboom alhier. De gekozene, ter vergadering aanwezig, ver klaarde zich bereid aan de opdracht te zullen voldoen. Omtrent het bemestingsproefveld op hooiland van den heer S. Moons alhier kan bet volgende worden vermeld: Dit proefveld ligt aan den weg van Gouda naar Reeuwyk. Het terrein, laagveen. ligt 20 cM. boven het waterpeilhet is het vorige jaar met gier bemest en gehooid. Het proefveld beston^ uit 6 perceelen ieder 10 are groot. De ktinstmeststoffen, behalve de Chili, die in het voorjaar is aangewend, zyn in December uitgestrooid. De aangewende gier was stalmest met water verdundde proefnemer noemt ze best en schat haar waarde op f 10. In 't voorjaar begonnen alle perceelen vrywel geiyk te ontwikkelen alleen het bekalkte perceel was wat achter- lyk. Het proefveld werd begin Juli gemaaid en op de helft van die maaad werd by gunstig weer gehooid. Het etgroen ontwik kelde het eerst op perceel 8; hierop kwal zeer veel roode klaver te voorscbynook nu was het bekalkte perceel weer achterlgk. Het etgroen is gemaaid, doch door het aanhoudend slechte weer is het niet mogeiyk geweest, biervan de opbrengst te bepalen. Perceel 3 was echter verreweg het beste. De eindcyfers van dit proefveld zyu niet mooi, alle bemestingen geven een te kort. De kalk, waarvan 2000 KG. is gebruikt, schgnt zeer ongunstig gewerkt te hebben. Jammer is het, dat de opbrengst van het nagras niet bepaald kon worden, anders zou, volgens de opgaven van den proefnemer, althans de rekening voor perceel 8, Thomas phosphaat en kalniet, er gunstig uitgezien hebben. De kalk zal in geen geval een netto op brengst in het eerste jaar leveren. Er moet worden afgewacht, wat de volgende jaren zullen leeren. 'Stolwijk, 23 Aug. In de vergadering van den gemeenteraad van 21 Aug. j.l. werd door Burg. en Weth. ingediend eene voordracht van zetters, waarop voor kwamen de aftredende heeren G. Graveland en D. Deelen en als plaatsvervangers A. Anker en D. de Jong. Vervolgens werd vastgesteld de begrooting van het burgeriyk armbestuur en daarna de gemeen te begroo- ting, beide voor het dienstjaar 1907. Dat de oprichting der nieuwe zangver eeniging voldaan heeft aan een lang ge voelde behoefte, blfikt zeker wel hieruit, dat op dit oogenblik het aantal leden ge- klomen is tot 90. Waarschyniyk is het succes, te Ammeretol behaald, niet vreemd san den grooten lust tot deelneming. Als nu ieder lid maar bezield is met den noo- digen lust en yver, dan kan door zulk enne veremigitg zeker iets goeds lot stand ge bracht worden. 'Wllleskap, 23 Aug. De 2e snede gras gewas van bet waterschap Willeskop, Kort- Heeswyk en Blokland heeft by publieke verpachting op 22 dezer f 118 opgebracht. In 1905 bedroeg de Opbrengst f 197. BIJBEL9CH MUSEUM. 't Is nog volkomen onzeker of het bekende Byhelsch Museum („de Tabernakel") van wyien Ds, L. Schouten voor Nederland zal behouden biyven. Het wordt daarom in de voornaamste steden korten tyd ten toon ge- gesteld, om zoodoende indien 't voor ons land verloren mocht gaan nog voor zoo- velen als mogeiyk is, een laatste gelegen heid te openen deze collectie te bezichtigen. Iedere opwekking of aanpryr.ing ware reeds overbodig, ook al zou de „Tabernakel" het eenige zyn wat bier te zien was. Maar 't is bekend, dat Ds. Schouten kosten noch moeiten heeft gespaard om, rondom dat kunststuk als middelpunt, een groote collectie modellen, voortbrengselen en oudbeden uit Palestina en Egypte te verzamelen, zoodat terecht niet meer van den „Tabernakel," maar van een „Bybelsch Museum" werd gesproken. lotusschen, een doorloopende illustratie van den Bgbel was 't nog niet. Er waren afdeelin- gen. waaraan, ter meerdere completeering, nog veel kon worden toegevoegd. Na het over- ïyden van den stichter stelde diens jongste zoon, Dr. S. L. SchouteD, Leeraar aan het Christelgk Gymnasium te Utrecht, zich deze uitbreiding tot taak, met dit gevo'g, dat de verzameling, die oorspronkeiyk 276 nummers bevatte, er thans 430 telt. Vóór we iets over de indeeling van de collectie vermelden, nog een enkele op merking. We hebben hier, al werd teer zeker reke ning gehouden met de hoogst belangryke resultaten van wetenscbappeiyk onderzoek uit den laasten tyd (opgravingen enz.), toch óók met een populair museum te doen. Er is n.l. naar gestreefd vooral datgene byeen te breDgen wat ieder moet interesseeren; 't mocht allerminst „droog" worden. De be doeling is v daarom dat het met vrucht en voldoening «.ift worden bezocht door allen, die veel of weitfig belang stellen in den Bybel door allen, wien bet niet onverschillig is dat deze of gene Bgbelplaats. die vroeger niet werd verstaan, thans duideiyk wordt; door allen, hetzy ze behooren tot de ontwikkelde of tot de minder ontwikkelde Bybellezers; door allen, onverschillig tot welke richting ze zich meer voelen aangetrokken. Dat niet alleen rekening is gehouden met het volksleven en den godsdienst van het oude Israël, maar ook van die volkeren, die met de Israëlieten in nauwe aanraking zyn ge weest (Egyptenaren, Assyriërs, Babyloniërs), behoeft zeker geen betoog. Het Museum is thans verdeeld in tien af- deelingen, waaruit we slechts bier en daar iets willen aanstippen. In de eerste is alles byeengebraebt wat op Israëls Godsdienst betrekking heeft, dns o. a.: Tabernakel, Tempel van Salomo, Tempel van Herodes (zoowel de modellen van Ds. S., als die weiae in vorige eeuwen hier te lande zyn vervaardigd), model van den Hoogeprie8ter Israëls, wetsrollen, gedenk cedels. j. De tweede afdeeling omvat de afgoden dienst der Evyptemren, Aspyriërs en Baby- lomftrs (Apia, Osiris, Ba&l en Astarte, Da- gon enz) Dan komt de geséhi eden is van Israël: de Egyptische alaverny, met busten van de bekende Farao's, tichelsteen, de belaDgryke opschriften op Siloam- en Mesasteen, busten van Sargon, Augustus, Nero, byzonderheden betri tr.inde de verwoesting van Jeruzalem ent. De plaatsbeaqjir y ving van 't Heilige Land vertoont ons o a. prachtige reliëfkaarten, een groot model van Jeruzalem ten tyde van Christus, van den Tempelberg in het hedendaagscbe Jeruzalem (met alle opgravin gen). oudheden uit allerlei bekendé plaateen en den uitgebreide collectie gezichten uit Palestina. De vyfde afdeeling is gewyd aan 'thuis- boudelyke, de zevende aan 'tmaatscbap- peiyke en politieke leven der Israëlie ten. Ze omvatten dus: kleederdrachten met de pigenaardige Ooaterscbe versierselen, woningen, huisraad, maten, muuten en gewichten, landbouwwerktuigen, ent. Daartusschen vinden we afd. 6 met alle bijzonderheden betreffende ziekten en lykverzorging. We zien er b.v. wat melaatschbeid is, mnmmie's van menscben en dieren, met en zonder omwindsels en sarcophaag, Igkbeelójea, igkgeateenten, igk- vazen. traanflescbjes, graflampen en diversen betreffende de Joodsche manier van be graven (Oostersch graf, beenderenkist, graf- opschrift). Dan komen we aan de kunsten en wetenschappen: Scbryf kunst (hiërog- lyphen, de bekende Roseltasteen, echrgf- tafeltje en gereedschap),muziekinstrumenten, bouwkunst. Emdelgk vinden we in afd. 9 een uitge breide collectie van planten uit den Bybel en hunne producten (Papyrus, Balsem van Gilead, Aloë, Oiyf, Granaatappel, Ceder van den Libanon, Christusdoorn, Hysop, Roos vac Jericho enz.), en in afd. 10 de merkwaaidige dieren uit den Bybel, als: Leriathan, Behemoth, Woes- tgnslangen, „Ko«yo" en „Mol" uit den Bybel, Purperslak, enz. Het Museum isgeopend iu het ge bouw „KunstmiOf' to Gouda uitsluitend op Dinsdag 4 (aanvang O.30 uur), Woensdag 5 en Donderdag C September op de volgende tyden: 8.30 ld— [alleen voor scholen), 10-11, 1 3, 8-5, 6.80 - 8.30 en 8.30- 10 80 nur. Loten Amsterdam f 100.8 1087/g Loten Rotterdam. Gem. Cred. 3 1047/g Loten Hong. Hyp.-Bank 4 126 Loten Thei88 Reg. Ges. 4 155 Loten Madrid3 58'/g MARKTBERICHTEN. Badegraven, 23 Aug. Kaas. Aangevoerd 272 wagens, te zamen 14 061 stuks, wegende pl. m. 81.924 kilo; 1 e soort Goudsehe f29,— 4 f30,50. zwaardere f32,—, 2e soort f27,— A 28,—, Derby-kaas, le soort f30.—,2de soort fEdammer-kaas, le soort f 29,—. 2e soort f 26,—. Handel matig. Gnnda, 23 Aug. Kaas, le qual. f 30,— a f81,—, 2e qual. f27,— a 29.— zwaardere f Aangev. 86 partyen. Handel vlug. Boter. Aangevoerd 1443 stukken van V» kilo, handel vlug, prys der goe- f 1,40 k 1,50 en weiboter f 1,20 k 1,30 per kilo. lUtterdsai21 Aug. Aangevoerd 40 paarden, 1059 magere en 489 vette runderen, 218 vette en 103 nuchtere kalveren, 370 graskalveren en 251 biggen. Koeien en ossen 26 tot 40 ct., kalveren 36 tot 50 c. per Vt kilo. Melkkoeien f 115 k f 285, kalfkoeien f 125 k f315, stieren f 85 f 190, pinken f 60 k I 115, vaarzen f 45 k f 90, alles mager vee biggen f 8,50 k f 16,—, paarden f 65 k f 140. Nuchtere kalveren: fok- f 15,4 f 23, slacht, f 9.- a f 13,—. 8eha«nliaTen, 22 Aug. Boter, le qual. 65 ct.. Se qual. 60 ct. per half kilo. Kaas f 2<5 a f 29 per 50 kiio. Vette kalveren 23 a 26 ct. per V» kilo. Vette varkens 21 a 24 ct. per half kilo. Biggen 1 8 a f 11 per stuk. Aardappelen (geelen) f 8.— per HL. «(Manwen) f 1.25 (poters) f 1,50 Eieren f 3.75 per 100 stuks. Waerdea, 22 Aug Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 177 partyen, pry» van Goudsehe le soort 129,— k f3150, 2e soort f 16,— a f 28, zwaardere f 81,— a f Edammer le soort f 2e soort f a f per 50 kilo. Handel matig. mikGUtLUKK m>D. NcliaashaTei. Van 11—24 Aug. Geboren: Pieter Jacobus, z. van H. J. v. d. Bergh en A. Brouwer. Andreas Martinus, z. van H. Pardoel en S. M. J. de Wit. Ondertrouwd: J. P. v. Ipenburg en W. v. Megeren (won. te Bergambacht). Getrouwd: H. Copier en A. G. Murk. Overleden: G. d. Dussen, oud 37 j. J. Dubbeldam, oud 18 j. Nleawerkerka/dlJ. Van 10-24 Aug. Geboren: Pieter, z. vsn A. de Bruin en T. van Weelden. Coenrsdus Henrikus, z. van C. H. Pinkse en J. H. Voórend. Getrouwd: J. Mostert, oud 22 j. (won. te HillegerBberg) en S. Twigt, oud 23 j. S. de W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Agenten van Met Nieuws v. d. Dag, bevelen zich beleefd aan voor bet plaatsen van Heden behaagde bet den Heere tot Zich te nemen, na een langdurig doch geduldig ïyden. mgu innig geliefde Echtgenoot en Vader TEUMIS KWAKERS AAK, in den leeftyd van ruim 27 jaren. Wed. T. KWAKERNAAK- Tempelman Schoonhoven, 19 Aug. 1906. Heden o'erleed, zacht eo kalm, na een langdurig doch geduldig ïyden, onze geliefde Zoon. Broeder en Bebuwdbroeder QIJ8BEBTUS van der DUSSEM, in den ouderdom van byna 38 jaar. Uit aller naam, G. VAN DER DUSSEN. Schoonhoven, 23 Aug. 1906. Heden overleedna een langdurig en smarteiyk ïydenonze geliefde jongste Zoon en Broeder JAM DUBBELDAM, in den ouderdom vau 18 jaren en 7 maanden. G. A. DUBBELDAM. T. DUBBELDAM-Kosteb D. Gf DUBBELDAM. Schoonhoven, 23 Augustus 1906. Voor de vele bewyzen van belangstelling, ondervonden by bun Huweiyk, betuigen ondergeteekenden, mede namens weder- zydsche Familie, hunnen welgemeenden en harteiyken dank. K. VERBURG. M. VERBURG- Boogazrdt. Stolwyk, 23 Aug. 1906. V ACATUBEBEUUTEN op Zondag 26 Aug 1906. Blng HUedreeht. BLESRENSGRAAF. 's Nam. IV» uur Ds. Bronsveld, van Brandwyk. PAPENDRECHT. 's Avonds 6 uur Ds. Van Vliet, van Ottoland. VliSSCHERlJ-BERICHTEN. 'Ammerital, 24 Aug. Van Zaterdag 18 tot en met Vrgdag 24 dezer zyn alhier ter markt aangevoerd 40 zomerzalmen; prgs per Vi kilo van f 1,20 tot f 1,60; 51 St. Jakobs- zalmen, prys per Vi kilo van f 1,15 tot f 1,65. 'Urallngen, 24 Aug. Deze week werden ter markt aangevoerd 529 zalmen, prgs lerzalm f 0,90 k f 1,80, St. Jacobs- a f 0,90 k f 1,50, per 5 ons. BEURSBERICHTEN. 23 Aug. Cert. Nederl. Werkl. Schuld. 2V» 77% Dito dito .8 Wie Oostenryk, Obl. pap. Mei-Nov. 4 Dito zilver Jan.-Juli. 4 997/, Portugal, Oblig. le Serie. 8 70»/* Dito le 8 07Vn Dito 8e 8 67V» Rusl. Obl. Binnenland 1894 4 69s/u Dito 89/90 le en 2e uitg. 4 67»/* Dito Gr. Russ. Spw.-mfi. '98 4 667/g Spanje Oblig. Buiteui. rerp. 4 88l/i Zuid-ltal. Spoorw.-my. Oblig. 8 68l/i» Wladikawkas Spoorw.-my. 1894 4 77V» Voor de vele bewyzen van deelneming, ontvangen gedurende de ziekte en by het overiyden van onzen Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer BART VERHOEF, betuigen wy onzen harte* lyken dank. Uit aller naam, Wed. B. VERHOEF—'Lekkerkerkcr. Benschop, 23 Augustus 1906. De Ondergeteekenden betuigen door deze hunnen harteiyken dsnk aan de inwoners van Nchosnhavenwelke zicb als Lid hebben laten inscbryven in het Agentschap Schoon hoven van de „VEREENIGING VOOR WERK VERSCHAFFING", gevestigd te Haarlem, en daardoor getoond hebben verbeven te zyn boven den lagen laster, welke omtrent deze, als solide bekende, Vereeniging in den laatsten tyd is uitgestrooid. In plaats dat de Afdeeling Schoonhoven in ledental verminderde, nam bet integendeel in Leden toe, én daarom onzen oprechten dmk voor het vertrouwen, dat we weder in zoo ruime mate mochten genieten en door ons op den boogslen prys wordt gesteld. Tevens een woord van dank aan de sub- Agenten en hunne Leden, die eveneens zoo duideiyk getoond hebben geen geloof te hechten aan lastertaal. Met hoogachting en beleefde aanbeveling, De Hoofd-Agent voor Schoonhoven en Omstreken, H. LIEFHEBBER. De Agent voor Schoonhoven, P. LIEFHEBBER. N.B. Nieuwe Leden te Schoonhoven, voor het Vereenigiogejaar van Aug. 1906 tot Aug. 1907, worden nog steeds inge schreven en hebben eveneens de kans naar de St. Niealaas-verraaalngbestaande in een mahoniehouten LINNENKAST. Ondergeteekende betuigt hiermede aan allen zyn oprechten dank voor de vele blgken van deelneming, ondervonden tydens de ziekte en by het overiyden van zyn ge liefde Echtgenoote en Moeder. Namena Kinderen en Behuwdzoon M. VAN DORP Pz. Gouderak, 2|Augustus 1906. Aan allen, die tydens de ziekte en by het overiyden van onze geliefde Dochter GEERTJE hunne belangstellirg toonden onzen welgemeenden dank. Uit aller naam, C. E. DE JAGER. Lekkerkerk, Aug. 1906 van BURGEMEESTER en WETHOUDERS™ maken bekend, dat door de Gedeputeerde Staten der Provincie Zuld-Halland, bil besluit van 20/21 Augustus 1906. B no. 3019 (ie afd.), G. S. no. 16, aan bet BESTUUR van den Polder fltolwyk vergunning is verleend tot afsluiting op 97, SS en 89 tug..!.. UHUU1, roor het verkeer voor Rytuigen en Vee over den Acktor- braekschen Mulsweg onder deze Gemeente. Berkenwande, den 24. Aug. 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris, De Burgemeester, A. GA UT IER. J. J. SNEL. Het POLDERBESTUUR van Stolwijk maakt bekend, dat de gewone NAJAARS SCHOUW „valgens de nieuwe Keur" zal worden gedreven op Zaterdag 15 Nept. a. s. Het Polderbestuur v.n., T. J KROON, G. GRAVELAND, Sect". Voorz. Oaderkerk a/d IJssel. Zendag 80 Augustus, voorru. 9s/4 uur en 's.avonds uur: Ds. G. SIJBESMA, van Wyhe. te Scheen keren. GODSDIENST-OEFENING op Zeadag M Aag. 1900, 's monrens lOtyi nur, onder leiding van Ds. W. BAX, Herv. Predikant, Zaandam. is voortaan niet meer te Sekeenkerea te spreken, doch dagelijks te (voorbehoed- en genees tegen vlekziekte, wordeo verricht door Veearts te Oadewater. is eiken Weenedag van 9Vs—I'/i uur aanwezig in zyn Atelier Met Sckeenhevenscke Kernais den geheelen dag op Ween «dag, Deader* dag en Zaterdag. Ketterdam. Opgericht 187 8. Filiaal Sckeeahevea. GEVRAAGD: Aanbieding met opgave van referentiën, capaciteitenleeftyd, godsdienst, ent., onder No. 86, Bureau van dit Blad. Te ra tend gevraagd ta Schoonhovch een DRAADWERKERzelfstandig kunnende werken, tegen boog loon. Brieven franco, onder Nonmer 85, aali bet Bnrean van dit Blad. Schepwerkers ef Lepel- en Ver kenmakers werk steeds gewaarborgd. Adres D. VAN OUTVORST Zoon, Korte Leidscbe Dwarsstraat 187, Amsterdam. Kan terstond geplaatst worden een bekwaam voor vaat werk. Adres T. VOORMOLEN, Mleawpeert. E NOTEBOOM te Bekeeaheveit ver langt terstond eefiP")) TERSTOND GEVRAAGD tot Nieuwjaar vaat werk, door B.SLINGER LAND, Ainmerstel. V O O H Gevraagd een SMIDSKNECHTteren genot van kosten inwoning, by W C. VONK Mr. Smid, Bnssnm, Meent weg 4. Bekwaam STEENZETTER gevraagd, flink loon. Zich aan te melden by den uitvoerder B. VAN IPERENGeestbrug, BUzwjJk. TERSTOND GEVRAAGD een om te boren en zoo noodig te bakken. Adres L. LITTEL, Kedichem. Aan de Coöperatieve Maaldery te Wad- dlngzveen wordt gevraagd een aan komend Aanbiedingen liefst persoonlijk by den Voor zitter A. JONKHEID te Bleemendaal bÜ Gouda. TERSTOND GEVRAAGD: •r LEERLING. Brieven fr. of in persoon by G. v. d. MARK, Loplk. Tegen October gevraagd: TE KOOP elrea 300.000 een groote party rware BINTEN, maats SCHUIF en DEURKOZIJNEN en verdere solide AFBRAAK, tegen zeer biliyke pr(jzen. Alles te zien en te bevragen op de Berg- plaatsen: Ridderstraat 98, oaby het Weenapleln, en by C. J. OOSTERWIJK, Koopman en Aannemer v. S'oopwerken, Her- laerstraat 10, Noordsingel W.Z Rotterdam. BleekersMlngel, Gouda, voor Brand Glas-, Inbraak-, Bedryfs-, Trans port-, Scbeeps-, Paarden- en Vee-oogelukken. Levensverzekering en in Bypotheken. Verzekert het vee in de weide tegen bet hemelvuur, k f 1,per duizend. Vraagt inlichtingen en tarieven. Ruim is 't in 't kleinste butje, Voor een teeder minnend paar. Ja, maar zonder THOMSON'S PUDDING, Dreigt toch d' liefde groot gevaar. Pry'svraag 23 Dec. 1905. P. G., die goed kan melken. Brieven fr. aan K. VERSLOOT, Hoofdweg, P.-A. Polder te Hlllejeriberf. Tegen Kerstmis gevraagd P. G.goed kunnende melken, by W. DE JONG Cz. te Oaderkerk a/d IJaaeL Terstond gevraagd: *1 P. G., goed kunnende melken en met boeren werk bekend, boog loon en vrye woning. Adres H. v. d. BROEK te Oaderkerk a/d Umel. Mevrouw VERSTEEVEN - Bartels te Schoonhoven vraagt met lo November s. eene P. G.goed kunnende koken en van goede getuigschriften voorzien. Gevraagd 15 September «.s. of later P. G., by A. BEIJEN te Guaderak. Terstond gevraagd eene flinke, nette Adres Mevr. THILIPPUS, Villa „Buitenlost", 's-GravenwegNleawerkerk a/d IJsel. gevraagd by H. MOHR te Baakaap. L. VAN ZEVENHOVEN, Kattensioge)Gauds, TE KOOP een goed. onderhouden vierwielige overdekte HITTENWAGEN, puike assen en veeren, zeer geschikt voor Manufacturier, Bakker of Kruidenier. Adres A. AALDIJK, Manufacturier, Oad-Alblaa. Inzendin* van PLANTEN en VELDBOUQUETTEN op 88 Ang voorm. Van 8-10 uur (ÏDgaDg Tuin). AVOMUFEENT in den versierden Tuin, opgeluisterd door de Muziek der „PARIJSCHE BEZETTING" alhier. op Vrydsg 81 Anguatui 1900, 's avonds te 7lh uur, in de HERV. KERK te Eatréa 10 Cento. ter gelegenheid der viering van den Ver jaardag van H. M. Koningin WILHELM1NA en van de Landbouw-Tentoonstelling. Tydens de vulling van den Ballon, van te geven door de Stafumziek van het lute Keg. Yeld-Artlllerle uit Utrecht, beet aan de uit pl.m. 20 personen. T. A. M. THIER. Voorzitter. E. C. VRIESMAN, Secretaris. PAARTJES, genegen deel te nemen aan eene EEN ZEER GOED ONDERHOUDEN Biliykeo prys. Nadere inlichtingen, onder 4o. 85, aan het Bureau van dit Blad. «yn alléén verkrysbaar by de Adressen te ROTTERDAM: Heegutraat 840 (Telefoon 1594). OeotoeedUk 838. Jnnherfranautraat 44. Van de beelwortelsuikerfabriek „DE MARK" te Oudenbescb is ook ver- krggbaar GEDROOGDE PULPE by te MIEUWFOOliT. Zie advertentie 11 Augustus dezer Courant. van Hellanuucben Hennep met nauwe mazen op vierkanten lap gebreid, die tot het laatst biyven krimpen. Taaie pry «en. Winkelt er a rabat, FabHkant in Garens, Touw en Vischwaot, te GOUDA, Magazyn JNlenwateeg 18, tegenover de Uitspanning van den Heer DAM. op 81 Aagautnu r. su, des voorm. te 10 uur, gelieven zich hiertoe aan te melden in de „Harmonix" by J. BROERE. niteriyk tot des Dlnudag-avanda to 8% uur. 'Van de Ptfartjes moet één van beiden ingëzeten zyn. Inleg f 1,—. De pryzen bestaan uit Kunstvoorwerpen. Ouderget. bericht, dat hy nog in voorraad heeft prima kwaliteit PULP van de voornaamste Fabrieken, o. a. „St. Antoini" te Ondenboocb, „Hollandia" te Gn- rlnchem, „de Utrechtsche" enz. Ook nog eerste kwaliteit verkrygbaar van 4 4 6 Laat en hooger. Adres F. VAN UTRECHT, Turfmarkt 35, Gsuda. op Weenudag 39 Augnntug 1900, des voormiddags om 9 uur, voor Heeren en Dames op Fietsen. (TANDEMS zgn uitgesloten Inleg f 0,50. Des middags om 1 uur: VOOR PAREN, gezeten op tweewielige Rgtuigen. Inleg f 1,-. Aangifte by P. STOPPELENBURG. De Secretaris, F. BATH. op 81 AUGU8TU8 a. o.: RlngrUdery met Paren ep twee wielige RU talgen, enz. (l|f 'a Avonds van 0—7 uur: >D door het Fanfarekorps „OEFENING KWEEKT KUNST". in de olie, een 4-pers. Tentwagen, zoo goed als nieuw, N.-zitver gemonteerd, en een nlenwe Startkar, by Moordeloos. Een zoo goed als nieuwe Handwagen, geschikt voor Bakker en Winkelier; en ongeveer OOO Useren Beschuit- deppen by T. KASTELEIJN te Benschop. drie beste rond model en in de olie by JAC. JONGKIND, Wagenmaker t« Meerkerk. -PRIMA- AanbdVelend, Bran dassn ran tie Levensverzekering; Lyfrenten Ongelnkkenversekerlng; Tersekerlng volgens de Onge vallenwet van 1991; Artsen-Polls (Fntnm); Paarden- en Teeversekering; Tersekerlng tegen Hagelslag. Tarieven en inlichtingen by Trademark AMSTERDAM. Alleen in verzegelde pakjes verkryg baar te Schoonhoven by E. C. v. d ENDE; Noordeloos J. G. v. d. BEST. In het byionder wordt de aandacht geveatigd op SOUCHON THEE, a f 1,30 per 5 una. 12 CENT PER ONS. 2 j. k.in uittekenden staat; tevens te koop eenige SLIJPSTEENEN, alles tegen zeer billijken pr()N. Alle werkdagen le zi«n en te bpproe»eD. Adres P. SCHAKEL, Rgwieihandel, Polobroek. Ken ZAAK In en KRUIDEMIEKSW AKEN. Huis billgk te huur. Adres Wed. J. MIDDELKOOP. Hekendorp. UIT DE HAND TE KOOP: met 8CHUUB, HOOIBERG en grooten TUIN, plus minus 159 Rynlandscbe Roeden, met on geveer 49 Trnchtboomen. Te bevrairen bg den Eigenaar J. VAN BODEGRAVEN te Reeuw Uk, afd. Sluipwijk. Ter overname aangeboden een net Carfë-Biljart met vergnnnlng, op goéÜen stand. Brieven, onder letters W K, Bureau .DAGBLAD VAN GOUDA". geschikt voor Klompen en Kruiwagens. Te bevragen bg J. EIKELENBOOM te Meerkerk. TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: De Boomvruchten (winterappelen) van den polder Hozendaal, naby Onde water. Aanbiedingen worden ingewacht vóór of op Woensdag den 39aten Augustus 1990 bg den Heer A. A. SPRUIT, Polder- schout, bg wien nadere inlichtingen zyn te bekomen. |f in lederen tak van nUverheid worden de met het meeste sncces gebruikt. ZEER GROOTE KEUZE F(IJWIELLANTAARNS van alle bekende merken. Uitgebreide voorraad ONDERDEELEN en WISSELSTUKKEN voor verschillende merken. |f Reparatie-Inrichting, enz. enz. Eerste en eenige speciale Rg wiel- en Motorenbandel. Oudst en bekendst adres voor beslist eerste klasse Rg wielen. Levert met steeds stygend succes de bekende en verder alle bekende merken. met of zonder Vrgwiel en Velgremmen. Met twee en drie versnellingen tegen biliyke prUaverhooglng, en voor belanghebbenden gratis tor beproeving. BONDSRIJWIELHERSTELLER I" KLASSE. bg inzet en afslag, op Woens* dagen den 12en en 19enSep- tember 1906, des morgens ten 10 ure, in het Koffiehuis van F. CHH1STENSEN aan de Stolwyker- Minis naby Gouda, ten overstaan vau den Notaris J. VAN DER LEEDEN te Ouder kerk a/d IJssel, van: met HEERENHUIS, ARBEIDERSWONIN GEN. OVENS. LOODSEN, SCHUREN, STEENMACHINE, VORM- en TASVELUEN, ZELLINGEN, WEILANU en verdere aan- boorigbeden, zeer gunstig staande en ge legen onder aan den Holiandschcn IJssel, Baaien groot 8 HECTAREN, 13 AREN, 64 CENTIAREN, benevens onder MoordrechtKieuwerkerk eo Ouderkerk a/d IJmmcI, samen groot 8 Hectaren07 Aren, 74 Centlaren. Te aanvaarden 1 November 1906 en bree der omschreven in vetüogboekjes, die verkrggbaar z.yn bg den Notaris, terwgt inlichtingen zgn te bekomen bg den Eigenaar en gebruiker, den Heer A. VAN LANGE Pz. te Gouderak. Notaris VAN MAANEN te Siiedrecbt zal op Vry- dag 7 September 1906 bg inzet, en op Vrydag 14 September M)06 bg afslagbeide" dagen des avonds 7 uur, ten huize van den Heer G. BLOM VAN DER VLIES, aan het Midden veer in het openbaar verkoopen: A. Voor de Erven van den Heer C. VISSER Gz.: wgk B, no. 90, verdere GETIMMERTEN, ERF en TUIN, te Klledrecht, aan bet Boveneinde, binnendgks; kad. Sectie H, no. 3381groot 19 Aren, 85 Centiaren. van 8 H.A., 91 A., 00 cA. Grlend- lnnd, onder Siiedrecbt, in Crayestein; kad. Sectie G, no. 965, met recht tot over- neming der loopende huur van het gemelde Griendlaud, dat met ingang van 24 December 1893 en eindigende 24 December 1909 voor f 146,25 per jaar van den Heer Dr. P. LANGE VELD, Arts te Nliedrecht, is gebuurd. B. Voor Mejuffr. de Wed. P. NEDERLOF: wgk B, Hos. 410 en 410a, met ERF en WATER, te HUedreeht, aan het Boven einde, huitendyks; kad. Sectie H, nos. 1153 en 1154, samen groot 1 Are, 09 Cen tiaren. Ia 2 perceelen. C. Voor de Erven van den Heer J. BRUIGOM: wgk A, nos. 449 en 450, met SCHUURTJE, ERF en TUIN, te Nliedrecht, aan het Boveneinde, binnendyks; kad. Sectie I, nos. 1979 en 2296, samen groot 1 Are, «O Centlaren. In 1 perceelen. D. Voor den Heer JOH. DE JAGER: wgk A, nos. 308,309 en 310, met SCHUURTJE, ERF en WATER, te Nliedrecht, aan het Boveneinde, buitendgks, by bet Zaaigje; kad. Sectie I, nos. 850 851 en 852, samen groot 1 Are, 85 Centlaren. In 3 perceelen. Ailes breeder omschreven, ook met be paling van den tyd der aanvaarding en betaling, de combinatiën, de lasten en belastingen voor rekening der koopers en verdere bijzonderheden in boekjeB, die nk 29 Augustus e. k. gratis verkrggbaar zgn b$ voornoemden Notaris, by wien tevens padere inlichtingen te verkrygen zyn. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Don derdagen 30 Augustus en 6 September 1906, telkens'savonds ten 6 ure, by J. DE KLUIJVER te Mlenw- Lekkerland, bg inzet en afslag, te veilen en te verkoopen: Voor L. BEK en D. DALMEUER: waarin wier Woningen, «gudn m eén NpekalagerU, met ERF en TUIN, te beneden het Dorp, aan den Lekdyk, ie zamen groot 14 Aren, 89 Centlaren. Te aanvaarden: Het gedeelte bewoond en in gebrnik bg L. BEK den 1. Novem ber 1906, terwyi bet overige te zamen voor f 3,50 per week is verhuurd aan verschillende personen. 2e. De enwerdeelde helft ln een perceel ond*r Ond-Alblas, op Kooiwgk in de B y, te zamen groot voor het geheel 84 Aren, 99 Centlaren. Te aanvaarden den 1. November 1907, als tot dien tyd verhuurd aan D. BLOM te Oud-Alblas, voor f 16,— 's jaars. Betaling der kooppenningen den 4. October 191)6. Nadere inlichtingen geven genoemde Notaris en de mede-eigenaar L. BEK. at.al lelden A dep.iltet »Ve »Vi bg bet Koffiehuis vau JOHs. OUSTEROM zal Donderdag 30 Augustus, vin. JU uur, ten verzoeke van G. OSSE VOORT te Woerden, *ui contant B«ld, puDliek worden verkocht eeue groote purtg nieuw Timmerhout. Notaris, Leplk. op Woensdag 29 Augustus Aï I. 19 06, voorm. 10 uur, op het terrein van J. v. VLIET, aan de Hwair Karuemelksloot te door den Deurwaarder F. H. SWAM, voor zgn principaal C. J. OOSTERWIJK, van: Een groote party bestaande in; Zware Planken, eiken Palen, Platen, Baddings, Binten, Ribbens, Raggels, Vloerdelen, Scdoeimgeo, Schutten, Kraal- scoot, Litten, scDoiwerk, Ramen, Deuren, etc. Allea zoo goed ais nieuw. Notaris KRUISWIJK te Oudewater zal Vrydag 7 September 1906, in het Hótal „DE DOELEN" te Onde water, 's voormiddags 11 uur, ten verzoeke van de Erfgenamen van wyien den Heer G. HOOGENBOOM c. s.: gelegen in de Lange Llnscheten, ge meente bestaande uit BOUWMANSWONING met ACHTERHUIS, waarin stalling voor 20 stuks Hoornvee. ZOMERHUIS, 5 roeden HOOI BERG, ruime SCHUUR, waariu Wagenhuis, Koe- en Paardenstal, Varkenshokken, Boen hok, enz., benevens ERF, BOOMGAARD, KADE en WEG, te zamen Te veilen in 2 perceelen en in massa; breeder by biljetten omschreven. De Hofstede is verhuurd aan K. DE WIT tot 1 November 1915 en 1 Mei 1910, voor f 1280,— per jaar, Betaling-kooppenningen en ingang genot huurpenningen 1 November 1900. Bezichtiging op atiej werkdagen vóór de veiling.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2