fcM, We, EVER. M BH MM, ONHOVEN. NLOTEN -W iURG’s ENDEBIET. 1906. N°. 2747. Woensdag 29 Augustus. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Hoiland en Utrecht. N, Wormerveer. t SOLIDITEIT .Gewaarborgd. SEPTEMBER: SEN,; ring en Lijfrente RE KALK, SCHOONHOVEN, CULEMBORG, IOEKEN. BUITENLAND. AUGUSTUS EN. PHUS per LOT 50 Cent ‘IJZEN: FpTEMBER E N "W touw. Afd.Velsen en Omstreken. f i,-. ÊPTEMBER: ,ing van Paarden, Rijtuigen, .rddraverjj-Vereenigiug te er Lot 1 Gulden. Keuring van levensmiddelen. i. PRIJS per stuk 50 Cent. SEPTEMBER llflD. PRIJS per LOT 50 Gent iff GELUK! -- FENDEBIET, GOUDA. BINNENLAND. Ouderdom. 't ingsveld hoopt „Fioralia” 30 dezer hare tentoonstelling 1 PAARD. met 1 PAARD. -gen alle gebreken der kaM* der kaas, geeft de bealiale :ea S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. 45 50 65 60 65 70 im reeds de in bezit. bevel i als 6 09 6 M 7 14 8 - 9 28 „11 11 in misbaar voor ieder kaaamaker. lERVERIM SGHOONHOVfflSCHE C0DRA1ÏT. ItAltiT <>1* AAMVRAOE. .IJ HF FABRIEKEN. Dudelijk Inrumdt irlljkfiche lUfrent» goor 100 itealort kapitaal. aanvragen van hulp burgemeester deelde iverneur van c' den waren aan; ■^.egraafagentscbap echter dat Stolypin dood heeft ge vond. bl|jkt alweer, groot is, iders tracht voor K.EN8 op te nemen: rerkrjjgbaar by M. VERHEUL, iddel voor dei^Jtaasmaker. EB gebrek In de kaaa« dus ook van ro,so, bj 6 pak r 4.80. l overleden van den SlQpe, zal de verkiezing n „W L”, rootste voedingswaarde. leaon Bonden Medaille*. alle middelen van overreding zjjn uitge put. Daarom ook zouden B. en W. veel prgs stellen op een publicatie der veroor delingen, zooals te Leiden regelmatig en met vrucht geschiedt. De ervaring heeft bewezen, dat juist'groote knoeiers, wien hun Vervalsching zeer veel opbrengt, niet tegen een boete, maar wel tegen publicatie opzien. Nog een opmerking onzerzijds tot slot. In tal van gemeenten is men thans bezig maatregelen tegen knoeierijen met levens middelen te beramen. Naarmate deze in werking treden, wordt voor de andere ge meenten de toestand slechter. Waren vroeger, toen toezicht ontbrak, de groote steden de beste afneemsters voor de knoei- bazen, nu moeten zjj hun lekkers elders aan den man trachten te brengen. Daarom ook wordt de vraag, wat in de kleinere gemeenten gedaan kan worden, een der meest urgente. Vóór deze vraag overal tot oplossing komt, en dat zal nog wel een pootje aanloopen, hebben wjj een raadgeving aan het publiek. Gg moet, waarde vrienden en vriendinnen, die met elkaar dat publiek vormt, niet op koopjes loopenwaarlijk, dat is een bederf. Betaalt aan uw gewonen winkelier een behoorlijken prijs, zoolang niet gebleken is dat hij zich inlaat met verkeerde prac- Igken. maar dwingt hem ook daartoe niet door hem de duimschroeven der concurrentie aan te doen. Is hg, ondanks uw gul vertrouwen, toch onbetrouwbaar gebleken, laat hem dan heelemaal schieten. Ook moogt gjj van bentf eiscben dat hjj practische warenkennis genoeg bezit om zich niet gemakkelgk door zgn leverancier te laten beetnemen en u alzoo tot dupe te maken van zgn onkunde. Kunt gg’ onderscheiden zaken van dage- Igksch gebruik in de groote stad goedkooper krijgen, weest daar voorzichtig mee. Er loopt zeer veel ondeugdeijjk spul door heen, dat door de succursalen van groote winkelvereenigingen over het heele land in massa wordt verspreid. Te Leiden hebben te dier zake reeds meermalen veroordeelingen plaats gehad met publiceering van den naam eener bekende firma. Dat er van overheidswege, ook waar de hulpmiddelen beperkt zijn, iets gedaan zal moeten worden, wat, dat hangt van plaatselijke omstandigheden, misschien ook van een zeer aan te bevelen intercommunaal overleg af, staat bjj ons vast. Maar totdat zulks is geschied, moeten wg een beetje onszelf trachten te helpen, en niet onze maag en de magen onzer kinderen allerlei slecht eetmateriaal laten verwerken, alleen omdat het voor een paar centen minder te krjjgen is. Overaicnc. RMHlaud komt bericht van een AR IN beipanneii met 9 PAARDEN. 1 PAARD. 1 PAARD. i circa 8000 Galdea. eHpanneu, waarde circa HOO Old. 700 6 87 6 98 1 79 8 88 10 87 12 .Ten aanzien van de vervalschingen ver keert ons land in ongunstige omstandig heden. Hei is het natuurlijk afzetgebied voor waren, die in de omliggende landen door de aldaar bestaande wetgeving worden geweerd.” B. en W. betoogen verder, dat een des kundig, uitsluitend op deze taak aangewezen en van de benoodigde hulpmiddelen voor zien personeel, afdoende verbetering kan doen verkrijgen. Het bestaan van permanent toezicht zal reeds preventief werken, om af te houden van knoeierijen; daarin ligt zelfs zijn grootste kracht. Bg geconstateerde overtreding zal vaak blijken, dat de verkooper niet altijd de ware schuldige is. Dezen te vinden, wordt dan de taak van het bureau, een vervolging tegen hem mogelijk te maken, den bedrogene tegen hem te helpen. Niets strenger dan noodig is optredende, zooveel doenljjk zoekende te verkrggen door overreding, slechts als uiterst middel tegen bepaalden onwil dwang bezigende, zal het bureau, evenals in Rotterdam en in Leiden bleek, een vraagbaak en steun kunnen worden voor de goed gezinde winkeliers, een schrik alleen voor hen, die bewust en herhaaldelijk anderen bedriegen. Omtrent den aard van het toezicht zjj nog aangeteekend, dat het zal moeten ge schieden op de waar, die reeds in den handel is, dus in den regel bjj den klein handel. Het gevaar van onvolledigheid, men kan slechts hier en daar een greep doen, moet door een oordeelkundige dienstregeling worden opgeheven. Worden regelmatig en systematisch de verschillende wgken der stad en de verschillende voedings middelen nagegaan; wordt dat onderzoek telkens aangevuld door een onverwachte inspectie van winkels in een stadsgedeelte, dat overigens op dat tgdstip niet wordt bezocht, wordt bg de keus der telkens te onderzoeken artikelen rekening gehouden met den loop der vervalschingen, zooals die uit eigen en anderer waarnemingen blgkt, en de économische omstandigheden, welke dien loop beheerschen, dan mag worden aangenomen, dat vrgwel alles onder de aandacht van het tfureau komt en dat elke groep producenten en verkoopers aan een ongeveer gelgk toezicht is blootgesteld." Na te hebben uiteengezet, hoe behoudens later overleg met den te benoemen directeur de dienst behoort te zjjn geregeld zoowel voor „speurders" als voor „keurders", en ge wezen te hebben op de noodzakelijkheid dat het bureau zal moeten worden ingericht, niet alleen op chemischemaar ook op bactériologische en microscopische onder zoekingen geven B. en W. nog eenige prac tische wenken. De dienst zal ook te letten hebben op artikelen, die door bederf ondeugdeigk zgn geworden, en deze uit den handel moeten verwgderen. Ook „kan zich het geval voor doen, dat bepaalde artikelen onder zekere omstandigheden, uithoofde van hun aard en eigenschappen als ondeugdeigk moeten wor den aaogemerkt: bgv. onrgpe vruchten in een choleratijd. Verbiedt in zulke gevallen het gemeentebestuur het gebruik van of den handel in die artikelen, dan zal, behalve de politie, ook het personeel van den keurings dienst op de naleving van dit verbod hebben toe te zien.” Verder zal te letten zgn op waren, die door behandeling of door plaatsing onbruik baar zijn geworden, naast onwelriekende aUffan, in onzindelijk vaatwerk, enz. Dat hierbij veel tact vereischt en slechts lang zaam vooruitkomen te verwachten is, wordt erkend. Krachtig optreden zal evenwel noodig zgn, als op de plaats van herkomst der waren een besmettelgke ziekte heer&eht. Is op een ondeugdeigk voedingsmiddel de band gelegd, dan moet de partg in een toestand worden gebracht, waarbg de oadeug- deJgkheid aan hei artikel is ontnomen, of zg moet voor den verkoop ongeschikt worden gemaakt. Beslag eu verzegeling kunnen plaats hebben, als de te duchten schade zeer ernstig is. Uitlokking van strafver volging door verbaliseering wordt slechts toegepast als de winkelier medewerking weigert; steeds moet met hem overleg plaats hebben om herhaling te vermgden. Blgkt hg te goeder trouw en door zgn leverancier te zgn bedrogen, dan moet met dezen worden gesproken, moet bjj gewaarschuwd of tegen hem een vervolging mgesteld worden. Blijkt daarentegen de bron der vervalsching bjj den winkelier zelf te schuilen, dan moet hg ouder handen genomen en eventufiel tot bet opmaken van een proces-verbaal overgegaan worden. Bjj herhaling van be drog zal in elk geval de vorige knoeierij op het debet van den dader worden ge nrachi. Maar het uitoefenen van dwang moet slechts een uiterst middel zjjn, als i haar op 1 soldaten Ie binnenplaats eepslagen gegeven, langs het lichaam ten haar onder rUEcn der kaas. uitnemendheid ter voorkoming v*n v en bal worden der kaas. lereiding i maakt: us dan vreeger; j voor ztyn kaam. >en bjj warm weer, doch steeds ge le beste kaa« te leveren. Van voorbarigheid in het voldoen aan gemeentelijke behoefte^ en in het vaststellen van maatregelen, die een oplossing moeten geven aan de vraagstukken, bet heden- daagsch plaatselijk beheer betreffende, kan het Dageigksch Bestuur van 's-Gravenhage niet beschuldigd worden; van voorgaan op een of ander gebied is maar zelden sprake. Maar als het volgt, dan pleegt het zulks goed te doen. Die houding van uitstellen en afzien moge niet zonder bedenking zijn, zjj heeft dit in baar voordeel, dat gebruik gemaakt kan worden van elders opgedane ervaringen, en dat uit verschillende daar toegepaste stelsels het meest geschikte kan worden gekozen. Zoo is reeds j aren achtereen aangedrongen op en toezegging gedaan van de inrichting van een gemeentelijken keuringsdienst van levensmiddelen. Eindeljjk zjjn, bjj de be handeling der begroeting voor dit jaar, door B. en W. bepaalde voorstellen beloofd, en deze zijn thans bg den Raad ingekomen. In meerdere plaatsen van ons land is men met dat onderwerp doende; in andere schijnt men af te willen wachten of een algemeene, voor het gebeele Rgk geldende wetgeving zal worden tot stand gebracht. Wg zijn van gevoelen, dat het laatste nog wel een poos zal duren, en, als de wetgever op dat punt iets aanbiedt, dan zal bet niet veel meer kunnen zijn dan een reeks van administratieve bepalingen, vaststelling van straffen bjj overtredingen en dergeljjken.maar het practised deel van de voor te schrijven maatregelen, de oprichting van een keurings bureau, de aanstelling en de bezoldiging van het personeel, dat alles zal toch wel op rekening van de gemeente komen. De zaak leent zich ook het best voor locale regeling, omdat men te doen heeft met uiteenioopende behoeften en omstandigheden. De toelichting, door B. en W. aan hun voorstel toegevoegd, bevat tal van wenken, die overal wel in overweging genomen mogen worden, hetzy men bezig is een geltyksoortigen dienst m te richten, hetzjj een opwekking daartoe niet overbodig mag heeten. Dit noopt ons, er enkele grepen uit te doen. In Amsterdam is deze dienst een onder deel van den algemeenen Gezondheidsdienst, te Rotterdam en te Leiden staat bjj op zichzelf. Laatstgenoemd voorbeeld wen- schen B. en W. van Den Haag te volgen en schijnt ook het meest aangewezene, daar waar kleinere gemeenten of combinatiën van gemeenten een soortgelijke voorziening wenschen tot stand te brengen. Voorshands wordt slechts machtiging ge vraagd om stappen te doen tot de aanstelling van een directeur, omdat plaatsing en uit rusting van het laboratorium en andere localen, regeling van het onderzoek enz. zullen afhangen van het overleg met cezen. Dat is zeer goed gezienhet geeft een waar borg dat de inrichting aan'het doel zal be antwoorden. Toch wordt een voorloopige kostenberekening medegedeeld en worden de gronden aangegeven, waarop het plan van het Dageigksch Bestuur is gebouwd. Het doel is ruim gesteld, en niet uitsluitend gericht op vervalschingen die direct de ge zondheid bedreigen. Men wil tegengaan dat binnen de gemeente voor consumtie worden verstrekt ondeugdeigke voedingsmiddelen hetzij gezondheidsschadelgk, hetzij minder waardig, welke ondeugdelijkheid kan voort komen uit den aard of de samenstelling van het artikel (vervalsching, bederf, verboden soort) of wei uit de behandeling, dié het oorspronkelijk goede artikel in slechte con ditie heeft gebracht. Dienaangaande halen wij het volgende aan, dat algemeen verdient te worden ter harte genomen: „Bjj vervalsching heeft men niet in de eerste plaats op het oog onopzettelijke ondeugdelijk heid, als gevolg eenergebrekkige industrie, maar bet tegendeel. De ontwikkeling der chemische wetenschap en dar moderne teenniek hebben een geheelen uiterst geraf- fineerden vervalschingsdienst doen ontstaan, waarvan niet zeer nauwgezette fabrikanten en grossiers kunnen profiteeren en te veiliger pr dit eer en, waar de consument, en gewoon- Igk ook de kleinhandelaar, hoewel deze laatste evenzeer niet zelden de rol van bedrieger met die van bedrogene vereenigt of boven deze laatste verkiest, de ver- eischte samenstelling der artikelen niet kent en geen middel heeft, ze op deugde lijkheid te doen onderzoeken. „De particuliere onderzoekings-bureaux Verhelpen hierin in de praktgk slechts weinig. Vandaar, dat uit de kringen van kleinhandel en consument berhaaldelfjk op instelling van toezicht u aangedrongen, een wenach, waarbij I1CÜ de eerlgke immune en solide groothandel aansluit. waarde van 1OOO Galden. INTJE, bespannen met 1 PAARD, m met 1 PAARD. •rden verlangen geneteerd en k kennis gegeven. KLKIWEfl E SB. elegant, van echt linnen niet te oon voor linnengoed. ,/d. M aatacbappU „DE FAAM” Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: vodr Schoonhoven per drie maanden /0,75. Franco per post door het geheele rijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-n&iniddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opgep geven, worden slechts 2-rnaal in rekening gebracht. van de terdood- (fi eieren en man worden ontzettende leeld. Door man- ifde regiment als de iteld en achter geweer, die j Een jong Ir” comman- oogenbhk toen zgn na reden, gegrepen en in een huurrijtuig naar de kazerne gebracht. Daar in de kazerne werden van een officier, door de „Hoogheid” aangesproken, opdt door zeven man 25 zweepsla zoodat het bloed haar langs liep. Daarna joegen de soldati scheldwoorden de kazerne uit. Een geneesheer heeft de gevolgen ge constateerd en hare wonden zijn gephoto- grapheerd. Volgens de „Correspondence Russe" is de naam van „de Hoogheid” af Von Soumarokoff ..e nogal zeer gezien opgaaf, 71 politieke moorden n 41 ambtenaren zwaar gei Over bet soms schandelik wiUekeuri treden der politie wordt het volgende L stukje verhaald: De zuster van den werkman Smirnova keek te St. Petersburg op straat naar de bereden Igfwacht, die met muziek voorop en door verscheiden officieren begeleid, voor- bg trok. „Wat zien ze er vroolijk uit,” zei ze tot een vriendin, „’t is of zg Port-Arthur ver overd hebben." Omstanders lacnteu om die opmerking en er werd gtfljten en gejouwd acuter de soldaten aan. Het meisje ver* volgde haar weg, doch werd eensUape door zes soldaten en een officier, die haar achter* ov, een edelman, het Hof is. Trepoff moet nu hersteld zgn. jgt dat bij ziek geworden is door ver en dat zijn kok en nog drie anderen dienstpersoneel gevangen zgn ge- van een lid voor de Provinciale Staten in het district Garinchem plaats hebben op Dinsdag 11 September en de stemming op Vrgdag 21 September d. a. v. f gehouden ver* jmeenteraad van Slie- aeer H. Oosterloo, op van 1 Nov., eervol i ambtenaar van den Uit aanslag op den eersten Minister, den beer Stolypin, gepleegd, welke door het slim overleg, waarmede die volvoerd werd, zeer de aandacht trekt, ’t Was b,j gelegenheid van een audiëntie bjj den Minister aan huis, dat vier personen, waarvan twee in burgerlgke en twee in buitenlandsche mili taire kieeding, in een huurrgtuig gezeten, voorreden. Nauwelijks wareu zg de portiers loge binnengetreden, of een van het viertal liet een bom vallen, welke met geweldige kracht ontplofte. De uiajuur-generaal Sane- jatin, die zien in een zgkamer ophield, werd gedood; den hofmeester Woromn werd het hoofd afgeslagen. Eveneens zgn gedood de portier 'en aile zien in de portiersloge be vindende personen, ook de vier misdadigers. De dochter van den heer Stolypin, een vgtLien-jarig meiaje, dat zich op ue eerste verdieping bevond, werd zwaar aan de beeneu verwond, zoodat deze zullen moeten worden afgezet. Het zoontje van den pre mier brak een been. Volgens de meeste berichten bleef Stolypin zelf ongedeerd. Een bericht van hel iciegraafagentschap m Petersburg verzekert echter dat Stoiypm bg de ontploffing den dood heeft gevonden. Uit dezen aanslag blgkt alweer, dat de ontevredenheid in Rusland groot is, hoezeer de Regeenng het ook aa< te stellen. Met harde hand wordt elke oproerige be weging terstond onderdrukt. In de week van 14 lot 21 Aug. z$a niet minder dan 276 personen om politieke redenen gevangen genomen. Maar m diezelfde week werden ook volgens officiCele opgaaf, 72 politieke moorden ge pleegd en 42 ambtenaren zwaar gewond. rig op- krasse In de Woensdag gadenng van den gem dreebt werd aan den hi verzoek, met ingang i ontslag verleend als burgerlijken stand. Tot onderwijzeres aan school 4 werd be noemd mej. J. A. J. Disselkoen te Capelle a/d IJsel, nr. 3 van de voordracht, met 8 stem men. Mej. A. de Brugn, te Eist, nr. 1, kreeg 2 stemmen. Nr. 2 was mej. M. S. D. van Dgl, te Ammerstol. Tot tgdelijk onderwijzeres aan school 4 te Sliedrecbt is benoemd mej. Noordjjk aldaar. Door het Provinciaal Bestuur van Overgsel is aan besteed het maken van rgswerken en het verrichten van bagger- werk in het Zwartewater. Laagste der twee inschrijvers de heer J. Prins van Wijn gaarden te Sliedrecbt, voor f 2974. Naar men verneemt, worden weer ernstig pogingen in ’t werk gesteld om een autodienst langs de Merwede in ’t leven te roepen. Het voornemen bestaat echter den dienst thans uit te strekken van Dordrecht tot Gorinchem via Papendrecbt, Sliedrecbt, Giesendam en Hardingsveld, aanvankelijk met een goed ingerichteo, doch beperkten ffijpist aan te vangen en dezen langzamerhand utT te breiden, naarmate na het openen van den dienst gebruik gemaakt zal worden van de gelegenheid tot deelneming in het maat schappelijk kapitaal. Van de levensvatbaar heid der zaak houdt nagenoeg iedereen zich Te Hardingsveld hoopt „Fioralia” op Donderdag 30 dezer hare tentoonstelling te houden. H. M. de Koningin heeft aan een gebrekkig, arm meisje te Zaandam f 30 geschonken als bgdrdge in de kosten van aankoop eener naaimachine en van het volgen van een knipcursus. H. M. de Koningin-Moeder heoft f 40 geschonken als bgdffage voor het aan- echaffdu vau eene breimachine voor een gebrekkig meisje te Arnemuiden. De gemeente Gorinchem werd Vrijdag j,l. verrast met een schenking van 5000 gulden, door een onbekende uit Rot terdam gezonden aan B. en W. in den vorm van een assignatie op de Bjjbank der Rotterdamsche Bank. Dinsdag 4 September zal de rechtbank te Rotterdam behandelen het drama, afgespeeld in den avond van 26 Mei jj. te Waddings veen. J. G. T. aldaar, thans gedetineerd, wordt beschuldigd C. Alphenaar aldaar, met een mes zoodanig in de borst gestoken to hebben dat deze onmiddellgk aan de gevolgen is over leden; 13 getuigen, waaronder twee deskun digen, zullen worden gehoord, terwjjl als verdediger zal optreden Mr. A. Slob. In de op Woensdag j.l. gehouden zitting der arr.-rechtbank te Dordrecht wer den o. a. de volgende straffen geëischt C. v. d. G. te Alblasserdam, beleediging, 6 dagen gev. Dezelfde rechtbank deed o. a. uitspraak in het volgende: H. V., te Bleskensgraaf, mishandeling, vrijgesproken. B. H. en A. B. te Alblasserdam, id., elk 1 maand gev. Om een overzicht te geven van den om vang van den werkkring der ver- eenigingen het „Groene" en het „Witte” Kruis, welke beide zusterverenigingen, de laatste uitsluitend in Noord-Holland en de eerste in al de andere provinciën van ons land, behalve in Limburg, waar tot nu toe geen enkele „Groene-KruuT-afdeeling is ge vestigd, zich, gelfjk men weet, ten doel stellen de verpleging van zieken te ver gemakkelijken en te bevorderen op allerlei wjjzen, diene het volgende staatje, hetwelk wg vonden in het Driemaandelgksch Tgd- schrift, gewgd aan de belangen van „Het Groene Kruis”, „Het Witte Kruis" en soortgelijke vereenigingen, ouder redactie van den voorzitter van het hoofdbestuur van het „Groene Kruis" in Friesland, Ds. F. C. Fleischer te Makkum. Het luidt aldus: Het „Witte Kruis" telt94afdeelingen met 23.492 leden, terwgi het „Groene Kruis" in Zuid-Holiand 67 afdeelingen telt met 14 532 leden; in Friesland 65 afdeelingen met 26.614 leden; in Groningen 14 afdee lingen met 6269 leden, benevens nog de niet aangesloten vereenigingen in Zuid- Holland 8 met 1236, in Friesland 12 met 2443 leden en in Groningen 23 met 6942 leden, terwgl er nog in Drente 13 vereeni gingen van het „Groene Kruis" worden ge vonden met 3700 leden, in Gelderland 15 met 3704, in Noord-Brabant 4 met 1714, in Overgsel 13 met 4002, in Utrecht 6 met 2605 en in Zeeland 21 met 4452, d. i. te zamen 78.213 leden, of voor het „Groene” en bet „Witte Kruis" bg elkaar genomen bet respectabele getal van ruim honderd duizend leden. Als men nu hierbij lü aanmerking neemt, dat bjjna al deze leden uitsluitend hoof Jen van gezinnen zijn, dan kan men veilig aannemen dat deze beide zusterver- eenigingen haar zegen verspreiden over niet minder dan honderd duizend gezinnen in ons land, en nog gaan ze steeds voort haar werkkring te verruimen, wat het „Groene Kruis” betreft mede en vooral door de jj vorige en onvermoeide propaganda van Ds. Fleischer, De heer W. H. van der Giessen te Gorinchem is te 'sGravenhage geslaagd voor het notarieel staatsexamen eerste gedeelte. Ds. W. van Sloten, predikant bjj de Nsd. Herv. Gem. te Kampen, heeft voor het beroep te Hasselt (0.) bedankt. Het is vrjj zeker, dat H. M. de Koningin, die zien nog steeds zeer in acht moet nemen, de Staten Generaal dit jaar met in persoon zal opeuen. Wegena het heer W. N. J, van i L, dk HAAS, Molenaarsgraaf. C. van STEENIS, Noordeloos. T. TERLOUW, Goudriaan. W. van REES. Bleskensgraaf. A. R- V. D. BERG, Stolwuk. A. van L1MB0RG, Lekkerkerk. HOFLAND, Vlist. N. ROOZENDAAL, Streefkerk- leesheer 1 l en hare Volgens de naam Vorst Joussoureff, Graaf Elstov, een edelman, die aan Generaal Men zet giftiging van zjjn nomen. De leden der hooge geestelijkheid achten zich nu ook niet meer veilig. De Aarts bisschop van Kazan en anderen gaan niet meer uit dau onder geleide van gewapende manschappen. Over de terechtstelling veroordeelde oproerige ofl schappen te Sveaborg bijzonderheden meegedt schappen van hetzeif veroordeelden trerden zij opgesU.» hen infanteristen met geladt-A g het vonnis moesten voltrekk*^ kapitein, Smirnow, moest „vuür' deeren, maar viel op 't zelfde Dauw. Een ander officier nam plaats in. De 50 man, die de veroordeelden moesten fusileeren, beefden zoo, dat zij hun geweer haast niet konden vasthouden, en toen er „vuur!' werd gecommandeerd, misten zjj hun doel, zoodat de veroordeelden alleen m de beenen werden geraakt. Een tweede salvo maakte een eind aan hun Jgden. Aan veel grooter Igden staan de ballingen bloot die naar Siberië worden gezonden. Zjj hebben er te igden van honger, scheur buik, cholerine en andere ziekten. Vgftig politieke gevangenen schrijven uit het dorp Lumpakoff. dat zg genoodzaakt zjjn verblgf te boudeu in de wuigeigke vuile nutleu der Ostiaks, die allen aan afschuweljjke besmette- Ijjke ziekten Ijjden. Zg verzoenten, als een gunst, te mogen wonen in een gebouw, dat voor onderzoek van Ijjken dient, wat evenwel door het districtshoofd geweigerd werd. In het dorp Nowoje zgn de hongerige bal lingen, die maar geen werk konden vinden, voor de poort der gevangenis samengekomen, om te smeeken daar opgesloten te worden. Maar ook dat verzoek werd geweigerd. Zoo leven daar duizenden menseden, en er komen steeds meer bjj. Alleen in het gouver nement Tobolsk zjjn reeds 1625 politieke ballingen. Niet minder dan 250.000 Israëlieten moeten sinds de maand Juli uit Rusland zjjn ver trokken. Zaid-Amerika. De tweede aardbeving in Valparaiso schjjnt niet minder hevig dau de eerste te zgn geweest, en werd gevolgd door kleine, nieuwe aardschokken. De armen zjjn van alles beroofd. Er is gebrek aan water, de lucht wordt reeds onzuiver door de onbegraven dooden. De branden hebben groote verwoestingen aangericht. Twee groote schouwburgen, een kerk, het stadhuis en veie andere publieke gebouwen zjjn vernield. Bovendien brandden 30 huizen van drie A vjjf verdiepingen af. Aan de kust van Valparaiso heelt de aard beving vele veranderingen gemaakt. Er ont stonden kleine eilandjes en de kust kreeg een heel anderen vorm. Volgens een blad te Buenos Ayres zjjn tengevolge van brand en aardbeving omge komen: te Valparaiso 2000 menschen, te Limache 190, te Qmlota 40, te Gonchallo 35, te Pestrarca 11, te Plazella 9 en teCalleraÖ. Men is er reeds in geslaagd de telegrafische verbinding met Valparaiso en Sant-Jago te herstellen, wat voor het van groot belang is. De w mede aan den gouverneur van Sant Jago dat er levensmiddelen waren aangevoerd, doch er was gebrek aan vleesch. De am bulances, deelde hjj verder mede, wareu te klein voor het verplegen van alle gewonden. In de Republiek <J«iba is een ernstig op roer uilgeoroken onder aanvoering van Generaal Guerra. Deze heeft het eindstation der Wester-spoor weg veroverd en bedreigt de stad Pinar-del-Rio. Hg beschikt over 5000 man en nam reeds de steden San Louis en San Juau in bezit. Zoodra hg versterking Krggt trekt hjj tegen Pinar-del- Rio op. De Regeering van Cuba besloot met 5000 man tegen Guerra op te trekken. Eeu vereemgmg vau voorname burgers te St.-Louis heeft besloten Keizer Wilhelm uit te noodigen tot een bezoek aan Amerika. De IKuitMclie Keizer moet in de Ver- eemgde Staten zeer populair zjjn en de Amerikanen zouden hem een buitengewoon har telg Ke en schitterende ontvangst bereiden. Omtrent bet „koloniaal schandaal" doen de bladen weder allerlei mededeeltngen. De „Tii^liche Rundschau" verzekert, dat Minister Podbielski nu in allen vorm ontslag beeft gevraagd. In de „Hamburger Nacbncbten'' wordt gemeld, dat ook de positie van den directeur der koloniale afdeehng, den Erfprins van Hohenlohe, dien de Keizer zoo gaarne tot Minister van Koloniën had gemaakt zeer is geschokt. 1.213 ledt „witte actabek Als men

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1