BomwoDi mot KOESTAL toor 30 Koeien en ZOLUER. grodte SCHUUR, HOOIBERG, SPOELHOK en ERVEN, benepens diverse perceelen WEILAND, zeer geschikt om te worden aangelegd tot Een jatlij Moom, EEN HUIS, waarin vier Woningen, zynde id één SpekalagerUmet ERF en TUIN, te VEEMARKT te ROTTERDAM. EEN STEM UIT VELE N°. 27 En-gros-magazün BLES Co., HOOGSTRAAT 321, ROTTERDAM. Expositie van Gegarneerde Dameshoeden van 29 Augustus tot 12 September uitsluitend voor Winkeliers en Medlsten. N. V. Stoombootdtenst op de Lek. DIRECTIE te SCHOONHOVEN. Gedroogde Pulpe. 8,te ORANJEFEEST te Streefkerk, op 81 AUGUSTUS a. s.: GROOT FEEST k^dEen Woonhuis Pleizierreis per Stoomboot „Thor VII” naar UTRECHT (voor Zeist-Driebergen) op Vrijdag 31 Augustus 1906, door het Fanfarekorps „DE ORANJEVAAN” te Streefkerk. Tuingrond) gelegen aan den Spiegelnisserweg, Prins«Alexanderpolder ondt Gemeenten Manufacturen te OUDEWATER Opstijging v./d. Luchtreiziger GROOT MILITAIR-CONCERT, te geven door de Ntafmnziek van het 1ste Keg. Veld'Artillerie uit Utrecht, bestaande uit pl.m. 20 personen. A. G. J. TEMPELMANS PLAT Jr, Tandarts GORINCHEM, is NIET te consulteeren tot en met 3 SEPTEMBER d. a. v. B. VAN WIJNGAARDEN te NIEVWPOORT. Optocht, Kinderfeest, Boottocht, Riogrijdarij m FibIsau, RlngrUderll met Paren op twee 's Avonds 8 uur: Fakkeloptocht. De leeftijd van een mensch! TE KOOP: gebruikte TILBURY’S, PIANINO. TE KOOP; 2 gebruikte Tilbury’s, in de olie, een 4>pers. Tentwagen, £oo goed als nieuw, N.-zilrer gemonteerd, ah een nieuwe Startkar, by W. G. VAN STEENIS, NI oor del oor. I. BLAUW, Rotterdam. W. RODS Wzn., Molenstraat, b/d Wal, Schoonhoven. Openbare Vrijwillige Verknoping. Rotterdam en Hillegersberg, ter gezamenlijke grootte van 22 HECTAREN, 74 AREN, 33 CENTIAREN, en by het kadaster bekend: Gemeente Rotterdam, Sectie IJ, Nos. 1161 tot en met 1172, en Gemeente Hillegersberg, Sectie C, Nos. 2531, 2534, 2535, 2538, 2539, 2542, 2543, 2546, 2547 en 2550. BUITENLAND. Overwicht. TE KOOP. AFBRAAK. LET OP! H^VAN LENTEREN gebruikt heeft, dene alleen gei kenbaar aau een roeden hand om de fbsch, waarop de handteekenirg Generaal-Agent L. I. AKKER, Rotterdam, voorkomt; alle andere is ni en geneest nooit! De ABDIJSIROOP Centraal-Depöt L. I. AKKER, Van Alkemadestr. II, Rotterdam. Openbare Vrijwillige Verknoping. NIEUW-LEKKERLAND, beneden het Dorp, aan den Lekdyk, te zamen groot 14 Aren, 30 Centiaren. WEILAND met WATER, onder Oud-Alblas, op Kooiwjjk in de Hty, te zamen groot voor het geheel 84 Aren, 30 Centiaren. Ter overname aangeboden: ABDIJSIROOP SC un, 6 helft in een Ik in, in Io. 9 te Batterdam, ver- »rg- het - jegei alk maar Degrooting S oomsuelpersdr. i I W. N, VAN NQUTCft of com- de kerk wel voor 1907, als ILOM te jn. ufï ,avaai der 1906, en ven terie op1 is agil die begii lestie drgl ons land niet ligt by vele, >rk, of, zooais ■‘ienaren by de Zondags alleen geept en Huif MIDD1 OP DINSDAG 4 SEPT. 1900, ter gelegenheid der viering van den Ver jaardag van H. M. Koningin WILHELMINA en van de Landhouw-Tentoonstelling. W. POTTUM. Tgdens de vulling van den Ballonvan 4-0 uur, T. A. M. THIER. Voorzitter. E. C. VRIESMAN, Secretaris. in den Ier de Vanaf Dinsdag 4 September tot en met Dinsdag SO October «al de Salonboot ..JOHAN lil” eiken Dinsdag ’s morgens in plaats van 5.30 uur ten 4.45 anr van ^c*ieonlloven naar Rotterdam vertrekken. De diensten 1 uur en O uur van Rotterdam naar Schoonhoven bleven ongewijzigd. IK' Op de Stations SLIKKERVEER, BOLNES, STORMPOLDER en KRAtlNGSCHE VEER wordt op Dinsdagen niet aangelegd. id 1»U voorafgaande kennisgeving. Van de beetwortelsuikerfabriek „DE MARK” te Oudeubosch is ook ver krijgbaar GEDROOGDE PULPE by Zie advertentie 11 Augustus dezer Courant. wielige Rijtuigen, enz. MNF* ’h Avonds van 6—7 uur: CONCERT, door het Fanfarekorps .OEFENING KWEEKT KUNST". duurt zy. Te koop het allernieuwste model HANDNAA1MAGHINE, hoogarm, met rond kokertje, splinternieuw, zeldzaam mooi, met alle apparaten en 8 jaar garantie, voor f 37,30. Gratis te bezichtigen by W. VERMEULEN, Hoogstraat 78, Rotterdam, Amsterdam, ’s-Gravenhage, Dord recht, Cnlemborg, Tiel en Gouda. Inrichtingen voor reparation. UIT DE HAND TE KOOP: met SCHUUR, HOOIBERG en grooten TUIN, plus minus 150 RUnlandsche Roeden, met on geveer 40 Vruciitboomen. Te bevragen by den Eigenaar J. VAN BODEGRAVEN te ReeuwUk, afd. Sluipwijk. Kloostei teweegbr te De Bij lichting, mededet gent 9 maandei DRIE BESTE rond model en iu de olie by JAC. JONGKIND, Wagenmaker te Meerkerk. ig ver- 1st hfl dominee, nr>r een der deze Als dat ten wy betwijfelen, onzuiver. Hij hij zelf, mis rillen, nog te Wed. J. VUIJK te Krimpin a/d IJskl; C. VAN WIJK te Oudkwatkr; Firma WOLFF Co. te Gouda; H. v. d. DOOL te Slikdrkcht, Boveneinde; C. VAN STEENIS te Noordkloos; FRANS VAN DAM te Goudkrak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Ouderkerk a/d IJ.; W. DONKER. Krimpen a/d Lu; C. c. VAN GENNEP te Moordrecht; L. POT te Nikuw-Lkkkkrland; Mej. KORTEWEG te Alblasskrdam; Wed. F. AMSING te Alblasserdam; E. HILGEMAN te Streefkerk C. SPELT te Nikuwpoort; F. J. BATS te Stolwuk; J. ALES te Zevenhuizen; P. G0UDH1AAN te Capklle a/d IJskl; G. ELS EN A AR, Drogist te Slikdrecht; W. J. VAN DAM, te Haastrecht; G. DEN HOED te Berkenwoude. wel e- der Ni waarbg het maalechap baar wordt Eu als wy nu Dr. Ku; vooral L optreden, hun op van eene anti-thesi daarom nog niet aanbang i vaak bun gebied op Die toetssteen m< moest die belijdenis der dat zal men krijgen, tusschei Eu c-* practische par..v Depar Zelfs maatregelei missies, vl. Regeern .raarheid en onder dankbetuiging 1 3 fl icons ABDIJSIROOP totaal nergens geen last meer van en het grootste genoegen. Ik eet en EEN ZEER GOED ONuERHOUDEN Billijken prijs. Nadere inlichtingen onder No. 35, aan het Bureau van dit Blad. PLAATSBEWIJZEN ad 1,— per persoon, verkrijgbaar bjj de werkende Leden der Vereeniging en den Heer A. SCHALK te Streefkerk. f Opperdult (Lekkerkerk) 5V» uur. Afraart van: s^fllerfc (D.rp) «- aar. Vervolgens doet de Stoomboot alle Steigers van de „ReederU op de Lek” zoowel als in Amerika, laat men in ’t midden, al zal ieder toch ook eigen parochie ijveren. Zeker, wy wenschen ook gaarne, dat op politiek gebied hoofdzakeljjk quaesties van staatkundig en sociaal belang zich doen gel den; maar een eerste vereischte daarvoor is, dat de godsdienst, of eigenlijk de Kerk, buiten spel blij ve. En dat schijnt nu eenmaal in c te kunnen. De schuld daarvan 1 niet alle, bedienaren van de Kerl zij zich bg voorkeur noemen, de dü des Woords, en bun aanbang, en Roomsch Katholieke geestelijkheid niet min der. Het rustige, kalme leven van menig pre diker uit den vroegeren Iyd, die opging in zyu herderlijk werk en den politieken strijd meed, grootendeels voorby. Men strydt, men pteert, men verontrust de kalme menseben, j zulk een rustigen tijd liever wenschen dan al die beroering Niet het belang van het land, maar dal van hunne Kerk staat by die dry vers op den voorgrond. Dat brengt tegenwoordig iu hun oogen, blykbaar hun roeping, bun plicht tegenover die Kerk mee. Een stap in de goede richting mag zeker genoemd worden het door de Synode Ned. Hervormde Kerk genomen besluit, predikantschap met het lid- der Tweede Kamer onvereenig- verkiaard. Laat uw goederen verven of uitftoomen iu de NKoiuKanit- WF ververij en Ciiemiscbe Wasscher|j van De goederen blijven in elkander, behalve zijden statten. Prijzen zijn billijk en spoedige aflevering. Agent voor Schoonhoven en Omstreken De Notaris JAN JACOB LOUIS MEES, resideerende te Rotterdam, als lasthebbende van zyne principalen, is voornemens om op Dinsdag den 11. September 1906, by opbod, en op Dinsdag den 18. Sep tember 1906, by afslag, beide dagen des voormiddags ten 11 ure. in het Notariships aan de Gelderflche Kade te Botterdam, in het openbaar te veilen en te verkoopen: Grondbelasting over 1906: Gemeente Rotterdam f 37,66. Gemeente Hillegersberg 48,73. Schieland’s penninggeld over 1906 1 20] per Polderlasten 10,50 j Heet. Te aanvaarden, vrij van huur, by de betaling der kooppenningen op den 1. No vember 1906, met uitzondering van de Woning en verdere Gebouwen, wejkn eerst zyn te aanvaarden op den 1. Mei 1907. De veiling geschiedt in 20 perceelei welke eerst elk afzonderlyk en daarna i combinatiën zullen worden afgeslagen. Alles nader beschreven in notitiën, welke ten kantore van voornoemden Notaris, aan de Boompjes No. ‘z krygbaar zyn. lyper en dezulken hard vallen over bun verderfelijk den voorgrond stellen ese, dan verseboonen wg nog niet Dr. Bronsveld en zyn vooral, die toch ook nog te veel en anderer geloof op kerkelyk den voorgrond plaatsen. loest verdwynen. Men buiten spel laten. Zon geen zuiver politieke party iaat zy dan zgn een middenpartg .aen uitersten op staatkundig gebied, ook geen goede behartiging van de belangen eener natie. Als Dr. Bronsveld dus sterk, vurig langt een toestand als in Eageland, di dan geheel van zich zette den don den voorganger en voorvechter vooi bepaalde kerkeiyke richting en zonder strgden als politiek man. mmste mogeiyk is, wat i Anders blgft de toestand jaagt nu een illusie na die bchieu zonder bet zelf te wi veel onoereikbaar maakt. De Russische Eerste Minister Stolypi is toch by den bomaanslag op hem gemuu niet getroffen. Zyn dochter verkeert in zoi gelyken toestand, zijn zoontje is minder g< vaarlgk gewond. Een van de aanwezigei 1 is, n.l. de oud-volkt ikhanoff, die in de anti bij den Ministe ,J dat hg he ^voswiebten zag aan [en blikken later tegei werd. „Ik was be jiiuu, zeiue MUEnanoff „door den schol hoorde niets van de ontploffing. Toei weder tot bewustzyn kwam, zag ik da murza en het plafond verdwenei Da kamer kg »ol puio van de boven geschikt voor Klompen en Kruiwagens. Te bevragen by J. EIKELENBOOM te Meerkerk. Igk te zeggen. Men zou er den tel by kwyt raken, ’t Heeft er wel wat van, alsof de Ministers zich willen maken tot commissa rissen van commissies. Dit nu moge eene rol zgn, die hunne be scheidenheid eer aandoet, het vertrouwen op hun kunde en op de werkkracht hunner ambtenaren verhoogt zulks niet. Geen daad van beteekenis onderneemt deze Regeenng of ze laat zich .voorlichten” door groepen van daartoe uitgenoodigde narliculieren en ambtenaren buiten bare irtementen. de verlangde wetsontwerpen len van bestuur hebben die veelal geformuleerd en wel, aan de Regeering voor te leggen. Mist het Kabinet dan zelf inzicht in Staats zaken, deskundigheid op administratief ge bied, den durf van 't initatief? zoo vraagt men in meer dan éénen kring en niet uitsluitend Rechts zich reeds af. Eu wie, goedmoedig verontschuldigend en de zaak van den meest welwillenden kant beschouwend, pleit: dat deze Regeering by al wat ze onderneemt zooveel mogelgk vooraf voeling houdt-met de Natie, geeft nog toe, dat men alsdan belangryke bezui nigingen op de eerstvolgende begrooting mag verwachten. Immers, waar in het publiek zooveel be kwame mannen steeds bereid gevonden worden honoris causa den hoofdambtenaren onzer Ministeries het werk uit handen te nemen, mag de gevolgtrekking worden ge maakt, dat aan de Departementen meerdere krachten overcompleet worden. Op zichzelf valt voor dit stelsel wat te zeggen, maar dan worde het ook logisch doorgevoerd! De ambtenaren aan onze departementen zyu niet alwetend en 't zou te veel geld kosten om alle in bet land beschikbare kunde te vergaren binnen de muren van het Depaitement, dat op die kunde beslag zou wenschen te leggen, meent het (lib.) „Vaderland." Telkens zal voorlichting, die by van zyu ambtenaren niet kan ontvangen, den Minister onontbeerlyk blijken. Plicht is dan elders te zoeken. Zeker kleven aan de Staatscommissies bezwaren. Soms blgkt monnikenwerk verricht. Het kan zgn, dat door de instelling eener Staatscommissie het werk, dat verricht moet worden, eer vertraagd dan bespoedigd yvordt zonder dat dit nadeel vergoeding vindt in ryper overleg. Dit maant tot verstandige samenstelling en tot niet te kwistig gebruik. Kunnen de VAN HIER EN DAAR. Het advies van Dr. Bos in „Volks- onderwy s.” De Haagsche correspondent van de „Zutph. Ct.” schrijft o. m.: „Ja, Dr. Bos heeft gelgk: men heeft de huidige onderwyswetgeving te bezien als een historisch geworden regeling. Z(|, die den stryd hebben meegemaakt, mogen den uitslag betreuren; nu alles achter den rug ligt, kan de bestaande toestand niet meer aangetast zonder kwaden wankel te ver oorzaken in bet volksleven, in wat klaar stond vóór, en opgroeit nA de aanneming der novelle. Trouwens, een jonger geslacht komt op, een jonger geslacnt, waartoe ook Dr. Bos behoort, zal ten slotte den grooten bouw der volksontwikkeling moeten optrekken op de grondslagen die het thans in de maat- schappy er voor vindt. De vrgzinnigen, die van den beginne aan of langen tgd den kamp op ’t onderwijsgebied hebben mee geleefd; zy die eiken voetbreed van dat terrein met liefde hebben verdedigd en veroverd, gaan zoetjes aan tot de oudsten behooren en zullen eerlang hun plaats aan jeugdiger krachten afstaan. Die zuilen meer vóóruit, dan achterwaarts in de wereld kyken, te eer geneigd zgu oude grieven te vergeten om in het algemeen ons volks- ondarwys te veredelen. Maar juist dAarom kan het tweede deel van Dr. Bos’ advies hun niet ontgaan: Aanvaardt het stelsel, maar tracht te verbeteren, door versterking der waarborgen voor de deugdeiykheid van het ondlrricbt. De merkwaardige rede van den Winschoter afgevaardigde beeft in de pers der linker- zyde nauwelijks tegenspraak verwekt. Geen wonder! Is zy iets anders dan een wan klank op de regeeringsleuze: verzoenings gezindheid De toekomst zal leeren, hoe de christeiyke coalitie zich denkt te gedragen tegenover deze verscbynselen. Zal zy steeds de po gingen van links gedaan om in betere ver standhouding het goede te bereiken, met wantrouwen begroeten? Zal zy de geuite wenschen om een betere, zuiverder party- verdeeling in onze politiek te verkrygen miskennen en voor „loopgraven” big ven aanzien, wat niet anders zgn dan de voren in het ploegveld, waarop bet zaad tot nieuwen oogst dient uitgestrooid? Is het ook baar ernst met de volksontwikkeling, dan kan zy niet nalaten mee te werken met instel lingen als Volksonderwys, die biyken neutraal boven of beneden geloofsverdeeldheid (al naar men wil) in alle richtingen verbetering Ti: Kool- Circa Rococo Waal-, IJsel- en Straatsteen, een groots party zware BINTEN, maats SCHUIF- en DEURKOZIJNEN en verdere solide AFBRAAK, tegen zeer biliykeprijzen. Alles te zien en te bevragen op de Dei plaatsen: Ridderstraat 28, nabjj L Weeuaplein, en by C. J. OOSTERWIJK, Koopmau en Aannemer v. Sloopwerken, Her- laerstraat 10, Noordsmgel W.Z Rotterdam, Departementen zelf den te verrichten arbeid af, zy het ten koste van verscherpten dienst, dan is de instelling eener Staatscommissie uit den booze. Maar denkbaar in niet geringen getale zgn de gevallen, waarin zulk een commissie juist den besten uitslag doet voorzien. Er zyn vraagstukken, die een veekydig onder zoek eischen van theoretici en van practici, en andere vraagstukken, welker onderzoek zeer speciale vakkennis vergt. Dan is een oordeelkundig aangestelde Staatscommissie het aangewezen middel. Ieder corps, elke afgesloten kring die een eigen leven leeft, staat bloot aan het gevaar van versteening in sleur, in routine; geen ambtenarencompkx dat daaraan geheel ontkomt, boe dikwyis men het ook iospuite met frisch bloed. Eu toch hebben juist de ambtenaren der Departementen het tot taak, in sterke mate door de wetten en besluiten, die zy ontwerpen, invloed te oefenen op het maatschappeiyk leven. Daarin steekt een onmiskenbaar gevaar. Maar waarschuwing daartegen roept steeds aanstonds de behoed middelen te voorschyn: de Minister zoeke voeling, zooveel als dit maar even kan, met de levende werkeiykheid buiten zyu pape- r assen paleis. Goede Staatscommissies kunnen den sterksten waarborg geven tegen bot, mecha nisch iogrypen in organisch geworden toe- standee, vóór natuurlgken, gezonden groei der samenleving. Dr. Kuyper en D*r. Bronsveld. Politieke samenwerking tusschen mannen van verschillende godsdienstige opvatting is zeer wel mogeiyk; een belgder van het Evangelie kan zeer zeker echt liberale poli tiek dry ven, schreef dezer dagen Dr. A. W. Bronsveld in zgn „Kroniek”. Maar dan moet dat kerkelgk dry ven eens ophouden, meent de (vryz.-dem.) „Middel- burgsche Courant”. Menig volgeling van Dr. Bronsveld is niet zouder schuld aan den stryd der laatste j aren. Het verschil tusschen Dr. Bronsveld en Dr. Kuyper, ongctwgfeld in sommige opzich ten een beginsel-verschil, is in ander opzicht een quaestie van graad. Dr. K. dryfi tot het uiterste. Dr. B. deinst daarvoor terug; maar is by of zyn igne volgelingen daarom geheel vry te pleiten van dry ven? Juist dat meer vertrouwen stellen in hen die het Evangelie beiyden, brengt menigeen uit den koers. Daarin schuilt juist het groote struikelblok om een toestand verkrygen als in Engeland en een Minis- lie op Engelsche leest geschoeid. ÜMr, verricht nu slaap weer goed.” klooster Sancta Paulo is een gezegend middel voor jong en oud, zy is altyd onschadelyk, zy versterkt de luchtpypen en longen en geneest onvoorwaardelyk den hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpyn, heeschheid kink- en siymhoest, bronchitis, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prys per flacon f 1»~» f en f De Heer VAN LENTEREN woont ten huize van JOHs. DOORNENBOL, landbouwer, langs de Soestdyksche straat, L^yenscheweg te De Bilt. Verkrygbaar bjj A. C. FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhoven G. VAN DER WOUDEN te Lekkerkerk; G. S. ^ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-AlLBLAs; W. van REES te Blksunsgraaf J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudriaan; M. v. HOUWELINGEN te Giesem-Niiuwk.; J. ZONNEVELD—P»«K te Hoorbaar; C. BROUWER te Murkbrk; G. BOUWMEESTER te Tiinhovim; P. G. J. ds JONG te Amkidk; G. COLJE te Lopik; G. v. d. HOEK te Cabauw; Jb. den OUDSTEN te Groot-Ammers T. MOLENAAR te Lexmond; R. VERMEULEN te Langerae; K. VAN DAM te Bergambacht; De ,Nolari9 A- CASTELE1JN te Streefkerk is voornemens op Don- derdagen 30 Augustuscen ..Atm September 1906, telkens’savonds ten 6 ure. by J DE KLUIJVER te Nieaw- I.ekherland by inzet en afslag, te veilen en te verkoopen: Voor L. BEK en D. DALMEI-IER: Te aanvaarden: Het gedeelte bewoond en in gebruik by L. BEK den 1. Novem ber 1906, terwyl het overige te zamen voor f 3,50 per week is verhuurd" aan verschillende personen. 2e. De onverdeelde perceel Te aanvaarden den 1. November 1 tot dien tyd verhuurd aan D. Bl Oud-Alblas, voor f 16,— ’s jaars. Betaling der kooppenningen den 4. October 1906. Nadere inlichtingen geven gefioemde Notaris en de mede-eigenaar L. BEK. Een ZAAK in KBUIDEMIEK8WAKEN. is biilyk te buur. Adres Wed. J. IELKOOP, Hekendorp. en vooruitgang te bevorderen. En houdt zy zich angstvallig terug, dan zal de forsche opmarsch der onderwysvrienden toch haar school dwingen mee te trekken in dezelfde richting, al is het op een parallelweg.” Belastingverdeeling. „Het „Nieuwsblad v. h. Noorden" meent, dat de boer aoe langer boe meer het troetel kind van de regeering wordt en zoo wat van alle belastingen blyfe vrygesteld, terwyl de middenstand steeds huoger wordt aan geslagen. Personeele belasting betaalt ieder, de landbouwers naar rato het minst. Grondbelasting betaalt ieder, maar de landbouwer naar verhouding voor het stuk grond, waarop zyn woonhuis staat, het minst. Bedryfsbelasting betaalt ieder, behalve de landbouwer. In de ongevallenwet valt byna elk bedryf, waarin met een krachtwerkluig wordt ge werkt, maar de landbouw, waarin met heel wat gevauriyke dingen en vaak met lastige dieren wordt omgegaan, valt er buiten. Neen waariyk, de boer heeft geen klager Eu de grootnaudel nog minder; die heel zyn stuk van de taart ook wel gekregen. Maar de arme middenstandHet blad rekent daartoe niet alleen de winkeliers, maar ook de industrie, die in de steden moet ge vestigd zyn en ook de groote massa ambte naren, die, levende van een vast salaris, vaak naar verhouding niet het laagste wordt aan geslagen. Gaat maar eens klagen, zegt het blad. En niet te zuinig. Alleen als je t hardt en aan houdend doet, wordt je gehoord en geloofd. Men is wei eens te bescheiden en vergeet, dat de brutaleo de halve wereld hebben. Niemand misgunnen we, dat het hem goed gaat. Wie lydt moet geholpen worden. Eu daarom achten we de sociale wetten een aanwinst voor de maatschappy, al brengen zy vaak veel ongerief en ai drukken zy voorloopig nog zeer ongeluk. Ook den land bouwersstand misgunnen wy niet, dat hy uit den toestand van verval is opgebeven tot den toestand van bloei, waarin hy nu verkeert, maarde anderen moeten nu ook eens een beurt hebben. Dan worden de kansen weer wat geiyk en wordt de druk eens weer wat billyker verdeeld. Staatscommissies. Een Staatscommissie is ingesteld om van advies te dienen over de herziening van de wetgeving op de registratie. De hoeveelste commissie dit reeds is legt de (Kath.) „Gelderlander” valt moei- vaariyk ge wond. Een i die er goed afgekomen i vertegenwoordiger Muk!. cbambre zat te wachten, om toegelaten te worden, verhaalde, rytuig met de vier booswiebte komen en eenige oogt een muur geslingerd dwelmd,” zeide MukhanofF en L ik r J 1 een der muren waren. P; verdieping. Ik ging door het venster in den tuin waar ik den heer Stolypin ontmoette, dii volkomen kalm en bedaard was. „Ga niet verder, zei ik tot hem, ei kan daar nog een bom zyn.” Maar hy ging toch door en antwoordde: „Er kunnen ge wonden liggen onder bet puio." De heer Stolypin had zyn gelaat en hali vol inkt.” By de ontploft!ag was den Eersten Minister namelyk een inktkoker tegen het hoofd ge slagen. Terstond na de oatploffitig ontving de Minister van alle zyden biyken van deel neming, in de eerste plaats van den Czaar, die blykens zyn telegram zeer ge-chokt was over het gebeurde. „Ik kan zoo seinde hy geen woorden vinden om myne ont zetting uit te drukken." Nog smarttiyker indruk heeft echter de moord op generaal Minn te Peterhof aan het Russische hof gemaakt. Deze generaal, de commandant van het Semenoysky regiment, dat den Czaar zeer trouw is gebleven, wachtte met vrouw en gezin op een trein, toen een jong mei>j i naar hem toekwam, die vyf revolverschoten up hen^ loste, waardoor hy, in den rug gewond, dood neerviel. Mevrouw Minn greep de jonge moordenares by de hand en leverde haar aan de politie over. Toen zy werd weggebi'acht wees zy in een der wachtkamers van het station een bom aan, welke daar lag en ried de politie aan, voorzichtig te zyn met het gevaaariyke voorwerp. Zy had een pas by zich van een boerin, doch maakt den indruk van een beschaafde jongedame te zyn. Generaal Minn was bemind door zyne sol daten en zeer gezien aan het Hof. De Czaar en de Czaarin woonden de lykmis by, welke te Peterhof gehouden werd vóór dat het iyk naar St.-Petersburg werd vervoerd. By alle klassen der bevolking wekte de moord op generaal Minn en vooral ook de aanslag op Stolypin, afschuw en verontwaar diging. De aanslag was een wraakoefening der revolutionnaire socialisten, die verklaard hebben, dat zoolang de Regeering niet haar politiek verandert, zy de vertegenwoordigers der Regeering by honderden zullen dooden. Het ziet er dus kwaad uit voor de Regee- ring, want die verandert haar gedragsiyn niet. Men had verwacht dat er na ai de aan slagen der laatste dagen krasse maatregelen door de Regeering zouden zyn genomen, doch ook daarop schynt bg de Regeering geen plan te bestaan. Het offleieuse Regeeringsorgaan „Rossya” zegt dat de Regeering krachtig genoeg is om de aanslagen en misdadige handelingen te onderdrukken, maar dat zy daarin niet het voornaamste doel ziet van haar streven. „Door de daden van geweld der revolutionai ren,” zoo verklaart het blad, „tal de Regee ring zich niet laten weerbouden van de hervormingen, welker noodzakeiykheiy sinds lang door de rustige en verlichte klassen der bevolking werd erkend.” Te Warschau werd de tydelyke Gouver- neur-Generaal op straat doodgeschoten door een onbekenden moordenaar, die wist te ontvluchten. En te Odessa is opnieuw tegen Generaal Kaulbars een aaosiag gepleegd. Een jong meisje wilde een bom naar hem toewerpen, doch deze ontplofte te vroeg en het meisje werd deerlyk gewond opge nomen. Van verschillende plaatsen komen voorts berichten van aanslagen tegen politie en offi cieren <an. Geen wonderden ook dat velen bun verzoek om ontslag indienen, om aan bet gevaar van aanslagen te ontkomen of niet genoodzaakt te zyn de soldaten aan te voeren tegen het volk. Frankrijk. De encycliek van den Paus blyft in Fransche bladen nog druk besproken. De meeste bladen klagen er over, dat de «ncycliek niet duidelyker is. Men wil eigen- iyk meer weten, dan er op dit oogenblik van het conflict tusschen het Vaticaan en de Fransche Regeering te zeggen is. Want zelfs op bet Vaticaan wordt ver langd dat de 2e conferentie van Fransche j bisschoppen, welke bepaald is op 4 Sept., geen enkel besluit zal nemen', maar afwach ten wat de Regeering op 12 Dec. a. s. doen zal. 12 December is de datum van in werking treden der wet, „den dag waarop de Regeering de bisschoppen en pastoors uit de kerkeiyke woningen, seminariën en bisschoppelyke paleizen zal willen wegjagen en de kerken «luiten.” Maar de bezadigden hopen, in het belang van de vreedzame Katholieken, dat meu vóór dien tyd tot een vergeiyk zal komen. Donderdag middag om 6 uur is in het „Nieuwe Paleis”, by Potsdam de zoon van den Duitaclieii Kroonprins gedoopt. Een groot aantal vorsteiyke personen woon den de plechtigheid by. Keizer Wilhelm heeft nu toch, als uiting van grootvaderiyke vreugde, gratie verleend aan personen, die veroordeeld waren wegens majesteitsschennis. Prins Heinrich, broeder van den Duitschen Keizer, is te Kiel, in zyn automobiel gezeten, door een troep kerels met steenen gewor pen. Hy werd slechts licht gewond; maar zyn wagenbestuurder bekwam ernstiger kwetsuren. Versecheidene der aanvallers werden door politie en burgers gevat. Amerika. De op«tand in Cuba is nog niet bedwongen. De President Palma heeft Wel rarklaard, dat de opstand onbeteekenend is die van den Heer HENDRIKMAN LENTEREN. Wat genoemde jinge man ons heeft medegedeeld, laten wy hieronder volgen: „Hiiim drie Jaar leed ik aan berHtpIeurie. Ik had vaak rillingen over het geheele lienaam en voort durend steken in de zyde, die vooral hevig waren by de geringste inspanning van het lichaam, zooais gapen, hoesten enz. Ik bad een onuitstaanbare pyn op de borst. Ik was kortademig en zenuwachtig en had geen lust in mfln bezigheden. E-tlust had ik in 't geheel niet, terwyl ondragelyke hoofdpynen niyn leven vergalden. Ik was afgemat en lusteloos; ik kon geen stap verzetten of ik was moe. Ik had voortdurend een drukkend en benauwd gevoel over mjj. Ik wist geen raad meer en bad alle hoop op genezing opgegeven, toen ik in de „Utrechtscbe Courant” las, dat de er Sancta Paulo zulke wonderbare genezingen rbracht. Ik kocht toon direct een fl icon bg D J. RADIX 'iiLr en bespeurde gnmiddeliyk na het gebruik ver- Ik kan u naar waarheid en onder dankbetuiging ïelen, dat ik van >ezen ben. Ik heb u an myn werk met L gg dezelfde soort AbdIjHtr«»*p hekomt, die de Heer --sneeatenis van den lamaak geb--- de fl'sch, waaroj Iterdam, voorkom ft

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3