Zaterdag 1 September. 1906 lX°. 2748. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht, BUITENLAND. i Jé? BINNENLAND. r 5 la Q. Uitgave van S. 4 W. N. VAN NOOTEN tz Schoonhoven. q E Ier bei van gevo I H< ins de Q B I I U a der dagen en zal gegeven den ichten roede dim ,e jaren 8 'elke daar lag en ried ;htig te zga met bet z^n genomi de T ran Fransche op 4 Sept., iet koude, 7e Rome toei en nor de buitei een verkri halve >en voor kende oor- booiacbelf eert 30 i en lat k jr a an itn, u I, D jnar dorr OLv« jea had gent gezegd, natuuriyk P o 1- ir staande op hooiberg i Door h( SCHOONHOVENSCHE COURANT. Oven De Baaalache Eei is toch by den homaai niet getroffen. Zyn doel geiyken toestand, ztf_ vaarlyk gewond. Een die er goed afgekomen legeuwoordiger Mukl mbre zat te wachten, iten te worden, vei imen vooris ilitie en offi- lat velen hun om aan bet tomen of niet ten aan te voeren J dankt als wethouder en zich lank van zetters: le. J. Dijksman en «lui heli men i Dol-o „Nieuwe Paleis’uV i den Duitaciien Krot is-predikant by inde Tolsteegsingei dag zfjn 100en ge- og werd hy in bet ifronteerd met bet GEMENGD NIEUWS. De koning der Belgen heefteen prijs van 300 000 francs uitgeloofd voor hem die een middel tegen de slaapziekte zal ont- de voordracht voor zetter terwijl zoo iemand niet be- ig. begaat de raad benoemen van een van grond met den beer bet maar niet vlotten, rer het amendement van den beer de stemmen andermaal hadden geacht rd een Van Eyk, ird. Doch gewijzigde de zaak >n, 29 Aug. Door i de volgende voordrac smaakt, n.l.: i en H. Tuinzaad. W. Verburg. De heer W. L. Preujjt had verzocht niet meer in aanmerking te komen. uui &oegekcuu *vu van landaard, benoemen - “aeeskund t, i: t geneeskundige. idien heeft de koning een crediet __J van 800.000 francs voor bestrijding onkosten verbonden aan het doen van van zekere den raad zullen wordt Vlaneu, 29 Aug vereeniging alhier hso alhier met algen voor de Provii Gorinchem gesteld. 'Zevenbnizei gemeenteraad zjjn voor zetters.opgei 1. G. Hoogendoorn 1 S. Paul Cz. en 1 opgehaald van ipieren. die men I ras een 31 jarige der hnnten van j t. De encycliek van den Paus :he bladen nog druk besproken. De meeste bladen klagen er over, dat de «ncycliek niet duidelijker is. Men wil eigen lijk meer weten, dan erop dit oogenblik van het conflict tusseben het Vaticaan en de Fransche Regeering te zeggen is. Want zelfs op het Vaticaan wordt ver langd dat de 2e conferentie vi bisschoppen, welke bepaald is geen enkel besluit zal nemen', maar afwach ten wat de Regeering op 12 Dec. a. s. doen zal. 12 December is de datum van in werking treden der wet, „den dag waarop de Regeering de bisschoppen en pastoors uit de kerkeiyke woningen, seminarian en bisschoppelyke paleizen zal willen wepjagen en de kerken «luiten.” Maar de bezadigden hopen, in het „^lang van de vreedzame Katholieken, dat vóór dien tijd tot een vergelijk zal komen, mderdag middag om 6 uur is in het uwe Paleis”, bij Potsdam de zoon van 1—II. jod prins gedoopt. Een groot aantal vorstelijke personen woon den de plechtigheid by. Keizer Wilhelm beeft nu toch, als uiting van grootvaderlijke vreugde, gratie verleend aan personen, die veroordeeld waren wegens majesteitsschennis. Prins Heinrich, broeder van den Duitscben Keizer, is te Kiel, in zjjn automobiel gezeten, door een troep kerels met steenen gewor pen. Hjj werd slechts licht gewond; maar zijn wagenbestuurder bekwam ernstiger kwetsuren. Versecheidene der aanvallers werden door politie en burgers gevat. Amerika. De opstand in Cuba is nog niet bedwongen. De President Palma heeft Wol verklaard, dat de opstand onbeteekenend zei ik tot hem, er •jm zyn.” Maar bfl ging >ordde: „Er kunnen ge- fgen onder het puin.” Stolypin had zyn gelaat en hals igende, of er de raad dit en Weth., kree' och stelde bij d. om verlenging van de concessie tot ling aanvulling van het tarief le ver- heffiog van tolgeld voor "t om daar eent nig of geen gel (retenties heeft ive, werki De le luit. B. J. A. Polvliet, va het 2e reg. vesting artilferie te Amsterdai is op zijn verzoek, met ingang van 1 Sept. a. s., voor den tijd van één jaar op non-activiteit gesteld zonder bezwaar der schatkist. De Staatscourant No. 202 bevat o. a. de statuten van „het Plaatseljjk Nut” te Boskoop. Prins Hendrik heeft aan M. te Denekamp voor een bijdrage in de kosten eener breimachine f 25 geschonken. Woensdagochtend is te Arnhem overleden op den leeftijd van 80 jaar Dr. Cor neille Antoine Jean Abraham Oudemaos, oud- hoogleeraar aan de universiteit te Amsterdam. 7 December 1825 te Amsterdam geboren, promoveerde de overledene in 1847 aan de Leidsche hoogeschool tot doctor in de ge neeskunde. Ia 1848 volgde zijn benoeming tot lector in de botanie, zcölogie en materies medica aan de Klinische school te Rotterdam. In 1859 werd Dr. Oudemans verbonden aan het Athenaeum te Amsterdam. In 1875 verleende de senaat der universiteit te Leiden aan den overledene het doctoraat in de wis- en natuurkunde, terwyl by in 1877 tot hoogleeraar in de botanie en pharma- cognosie aan de Amsterdamsche hoogeschool werd benoemd. Van 1882 tot 1896 bekleedde hy de be trekking van algemeen secretaris der Kon. Acidemie van Wetenschappen. Van 1865 tot 1871 was hij secretaris van de ryks- commusie voor de samenstelling van een nieuwe Pharmacopaea Neerlandia. van welke commissie hy van 1884 tot 1888 het voorzitterschap bekleedde, Zijn voornaamste werken zijn' „Flora van Nederland”, „Leerboek der Plantkunde” (3 deelen), „Handleiding tot de Pharmacognosie van het planten- en dierenrfjk” en „Neer- land’s Plantentuin". Prof. Oudemans was ridder in de orde van den Nederl. Leeuw, in de orde van de en en officier in de orde Italië. eente Utrecht zal den r a.s. een 100-jtrige ia haar blijkt derhalve, dat onjuist was de g, dat de inbrekers de woning waren binnengeslopen tijdens de eebtgenoote van den beer Ter Laan zich alleen in het huis bevond. Ontvreemd is een bedrag van pl.m. f 75 aan geld, waaronder de spaarpot der kinderen, eenige kleedingstukken van den bewoner des huizes en eenig huisraad. Overigens was niets van zijn plaats ge* nomen. Te Breda woont een merkwaardigen aanleg v< van vreemde talen heeft. H( bescheidene positie van en is nu ongeveer eeuw levens heeft meer dan een dozijn l(jkt waar, zich t dat hij wegens ziekte. De vacature van wethouder bleef voortduren tot 27 Juni, -toen de beer P. Greup werd gekozen als zoodanig. In den tijd nu. dat er maar 1 wethouder was. werd in het college van Burg, en Weth. 27 Mei aangewezen het plaatsvervangend )fd op een wijze die onwettig was. voorzitter, destijds burgemeester Kolff, I n I. gebruik gemaakt jan art. 92 al. 3: iken van stemmen'beslist, zoo het moemtng of voordrachten van personen ddt, het lot, in alle andere zaken de stem van voor ragende lok nog ide1 üïrg7n PrÖ9 300 000 francs uit, J die een middel tegen de f>.. dekken. Hij zal toegekend worden zonder onder- I scheid van landaard, op voordracht van een i jury, te benoemen door den koning, bestaande 1 uit 3 geneeskundigen en gepresideerd door een niet geneeskunt’ Bovendien heeft ‘opend uci" Gukuoicu iciuuuuck «u utn uuuu »«u 18 onderzoekingen over de verhoeding en de oosbr. genezins der slaanziekte. nog i De opsti I niseerd hen aan. Te Valparaiso worden nog voortdurend menschen onder de puinhoopen weggehaald. Sommigen hebben er vijf dagen onder gelegen. Een gedeelte van bet kerkhof werd met kisten en al een heuvel afgeslagen, zoodat de kisten opensprongen en de dooden bloot kwamen. Men wilde over allen en alles ongebluscbte kalk werpen, om besmetting te voorkomen, doch de priesters verzetten er zich tegen. Er valt veel regen. Dit bemoeilijkt het werk der mannen die den spoorweg herstellen ten zeerste. uit hai reorgi» vens i gaan enkele van alk w Nederland. De heer N. Teekens to Bodegr ven is te Amsterdam en de beer A. M Abt te Gorinchem is te Arnhem geslaagd het examen hoofdakte. Poolster van Zwedei van de Kroon van L De ge m e 4en September midden hebben. Ds. J. P. Kerkhoff, emeritui de Ned. Herv. Kerk, wonen O. Z. 37, hoopt op dien di boortedag te berdenken. Ds. J. P. Kerkhoff, geboren 4 Sept. 1806, deed in 1819, zijn candidaats-examen tot toelating tot de evangelie-bediening en aan vaardde 9 Augustus 1829 zjjn ambtsbediening in de gemeente Altforst en vertrok van daar in 1840 naar Werkendam. 1 October 1883 verkreeg Ds. Kerkhoff na 51 jarige evangelie bediening zijn eervol emeritaat, en vestigde zich toen metterwoon te Utrecht. De heer Ds. J. P. Kerkhoff heeft zyn stu diën volbracht aan de Hoogeschool te Utrecht en was ingeschreven als lid van het studen tenkorps. Er worden pogingen aangewend om te komen tot samenwerking van alle bestaande christelijke School vereenigin gen. Ia verband daarmede heeft het hoofdbestuur van de Vereemging van christelijke ouder wijzers en onderwijzeressen in Nederland en de overzeesche bezittingen eene commissie 'laar midden beooemd om een voorloopig ^anisatie plan te ontwerpen, terwyl te- eene commissie benoemd is om na te of er nog mogelijkheid bestaat om op punten te komen tot samenwerking le Christelijke schoolvereenigingen in De had By staken van benoeming of i geldt, het lotin i van den voorzitter. Het lot besliste niet, maar de dubbele stem van den voorzitter, alsof het een zaak gold. Ea alle goede dingen uit drieën samen stellen: In de jaren 80 tot 1891 is met ver krachting van art. 24 alin 3 der Wet op I het lager onderwijs een onderwijzer zonder hoofdakte plaatsvervangend hoofd geweest, tot de benoeming van den heer Brouwer hieraan een eind maakte. Schoonhoven handhaaft dus met de jongste benoeming zijn ouden roem. Treurige vermaardheid voorwaar! C. L. VINCK. Schoonhoven, 30 Aug. 1906. ongeveer 2 M. afstand van den van den heer T. de Rie in brand. Jet ftiok optreden van de buren en daarna door de brandweer uit Lopik en Jaarsveld mocht bet gelukken den brand tot de schelf te beperken. 'Meerkerk, 31 Aug. De spljpo.l|cj(Mie- ren der beide scholen deden op den ver jaardag der Koningin een optocht door het lorp en werden daarna in de scholen ruim inthaald op limonade, krentebroodjes, koek en bruidsuikers. Een der dames alhier daarvoor de moeite en kosten op z genomen, waarvoor haar openlijk wordt di gezegd, Des avonds liet „Euphonia” zich natuurlijk hooren. terwijl het wapperen der vlaggen en de illuminatie de feestelijke stem ming mede hielpen verhoogea. - Binnenkort hoopt de schietvereeniging °P - alhier weder een concours te houden. De l b°°l noodige gelden tot het aankoopen van pry- j zen zijn reeds bijeen gebracht. Voor kaas, eerste kwaliteit, worflt in deze week lot f 30 per 100 h. KG. besteed. Zware soort werd niet geleverd. De handel is iets vlugger. i *Sie«verkerk a/d Uttel, 30 Aug. De heer T. Kaptein, die jaren lang voor zitter van de vereeniging „Harmonie” is geweest, heeft wegens vertrek naar 's Graven weg als zoodanig ontslag genomen en bedankt als lid. De vereeniging ziet hem noode vertrekken, maar zy moet zijn heen- gaan billijken. Gisteren-avond werd aan Kortennoord alhier in den IJsel het lyk een manspersoon. Uit de paf op hem vond, bleek, dat hy wi tweede hofmeester op een der booten van de Amerikaansche Lloyd. In de laatstgehouden vergadering den gemeenteraad werd de begrootiog het jaar 1907 aangeboden, bedrag- f 18762,76 in ontvang en uitgaaf. Oo» was ingekomen de begrooting van f lyk Armbestuur voor het volgende jaan ontvang en uitgaaf f 2296,87. Opgemaakt werden de dubbeltallen voor twee leden van het college L. van Vliet (aftr.) en A. 2e C. H. Pinkse en M. Vente. Eindelijk werd nog besloten een grooten put bjj de eerste openbare school te plaatsen. 30 Aug. De Unie-collecte - ^gebracht f65,35. ongeveer 150 Meter van den wef het land van den bouwman A. a een byoa geheel manscostuum. faet daar is achter- □o» uicu niet, daar er nergens een een drenkeling of iets anders is rieger te verleenen exploitatie van een paai station van den Staat nenstad, vond by den raad Dit voorstel werd na e bleek dat volgens de raadsleden aan zulk een tram geene behoefte bestaat, met 10 tegen 8 stemmen verworpen. Eene door de commissie voor de straf verordeningen ontworpen verordening hou dende voorschriften omtrent het gebruik, binnen de bebouwde kom der gemeent van spoorwegen, waarop uitsluitend met - -D- Hadden we slechts 2 maanden geleden het verlies van onzen I jongsten wethouder te betreuren, heden overleed de heer A. van Kekem Wzn., sedert 1 1902 oudste wethouder en van af 1871 onafgebroken lid van den raad dezer ge meente. Tevens bekleedde de overledene de i betrekkingen van lid van bet college van zetters en president-kerkvoogd der Ned. Herv. Cc- Mede-c handelsoi wyien werkg. en mai Tengei wethouder Kekem V” verjaard) openbare week uitge Gedui genezing der slaapziekte. Te Vianen is de timmermans werkplaats met de woning van den heer Van der Laan tot den grond afgebrand. Het vuur greep zóó snel om zich heen, dat niets kon gered worden. Alles was verzekerd. Op de Merwede, even beneden Gorinchem is de 23-jjrige schippersknecht Jozephus Johannes Gusens door de fok over boord geslagen en jammerlijk verdronken. De vader heeft f 25 belooning op het vinden van z|jn lyk gesteld. De verdronkene heeft donker haar en knevel en is gekleed in grijs boezeroen, zwarte trui en oude met wit verstelde Eogelsch leeren broek. De drie jongelieden uit Goede- reede die Zondag-namiddag per roeiboot een pleziertochtje maakten naar Helle voel sluis en des avonds met huiswaarts keerden, zijn werkelyk te Hellevoetsluis aangekomen. Door den invallenden vloed konden zij Zondag niet meer terug; zy hebben daar overnacht en zijn Maandagmorgen door de Zuid naar deze gemeente teruggekeerd. In de Van Ostadestraat te 's-Gra- venhage ontstond Maandag-avond een vecht partij, waarbij ee“ “an met een mes in de borst werd gestoken. De dood trad kort daarop in. Als verdacht van dezen moord arresteerde j politie eenige personen. Het slachtoffer, dat bekend stond als een oppassend huisvader en die ook bij zyn patroon, een expediteur, goed stond aange schreven werd door drie beschonken Maan- daghouders tegen het lyf geloopen, waarop een van hen een mes trok en hem daarmede onverhoeds een diepe en breede steek onder het hart toebracht. Twee van drie verdachten zyn in hechtenis genomen; de derde, die gevlucht was, is by de politie bekend. De verslagens laat een vrouw met zeven kinderen achter, waarvan bet jongste slechts zes dagen oud is. Nader meldt men: Te Rotierdam is Woensdagmiddag half twee door 2 rechercheurs in de Rotterdam- sche Straat aangehouden G. Vstukadoor, die Maandag-avond den moord in de Van Ostadestraat te 's-Hage pleegde. Hy is onmiddellyk geboeid naar het boofdbureau aan het Haagsche Veer gebracht. Hy bekende volledig, en werd met den eerst- volgenden trein naar Den Haag vervoerd. De overbrenging van Gerrit V leasen beek, geschiedde van bet Holi. Spoorstation naar het politiecommissariaat aan de rivier visch- markt, onder toeloop van een groote menigte. De aangehoudene, die geboeid liep tusseben eenige politiedienaren, gedroeg zich uiterst kalm. Kort na zyn overbrenginf gemeenteziekenhuis gecoof. lyk van den verslagene. De politie moest den man in de Vlaming straat neveiligeu legen de woede van het volk. De sterkedrank eiscbte te Bols- ward weer een uffjr. lemaud uil Leeuwar den, zekere U. A die Zindag avond, ver gezeld van drie kinder ij es, plaats had ge- uooieu in de laatste tram die van Bolsward naar Sueek vertrekt eu sterk „onder den invloed” was, weigerde, ofschoon hy geld genoeg by zien nad, toen de conducteur zich daarvoor aaumeldde, de vracht voor zich en zyn kinderen te Detaleo. Natuurlyk dat dit aanleiding tot onaangenaamheden gaf, waar van bet gevolg wao, dat de man, niet ver van Bolsward leeds uit de tram werd gezet. Hy scdyut daarna langs den weg gedoold te hebben eu op de rans in slaap gevallen te zyn. Althans door de laatste tram die uit bueek vertrekt en te Bolsward te onge veer 11 uuf arriveert, werd hy, dicht by den Hartwerdertol overreden. Wei werd direst geneeskundige hulp mgeroepen eu verleend, leze dagen ran -- Amerika ook in Europa, in al haar kracht en grilligheid. In vele deelen van Enropa is de lucht vol electriciteit, vooral in het Alpengebied. De aanduiding der werktuigen voor het waarnemen van vulcanische verschynselen te Straatsburg, van onderaardsche werkingen in Rusland, biykt juist. Volkomen volgens aanduiding heeft al spoedig in den Kau- kasus zich een onheilspellend onderaardsch gerommel doen hooren. Op verschillende plaatsen hebben geweldige winden gewoed, in de Roode Zee een geduchte wervelwind. In andere deelen van Europa wisselt, warmte met koude, op één dag, ongelooflijk snel af. Te Rome droegen de dames den eenen dag bonten en men huiverde er van de plotselinge koü, den volgenden dag was het er oodrageiyk beet. Groot is het ver schil in temperatuur tusseben Schotland en het Zuideiyk gedeelte van Engeland. In Schotland wees de thermometer 'a morgens 38 graden aan, en op hetzelfde oogenblik in het Zuiden van Engeland 60 graden. In Zwitserland zyn de druiven vroeger ryp dan ooit, en de sneeuw is er in de dalen lager gevallen dan gewooniyk. Uit Duitschland en Sicilië komen berich ten van storm en zwaar weer. De elementen dry ven bun spel. Eene zullen zy althans volgens een onder stelling van Professor Dubois, in een lezing voor de leden van Teylers Genootschap, vóór twee jaar te Haarlem gehouden, Nederland zoo geweldig beroeren, dat zy de lage landen aan de zee doen verkeeren in een bergland, in een tweede Zwitserland. Ter geruststelling zy gezegd, dat die tyd ▼er af is. De natuur kent grenzen noch tyd. Eén dag is er als duizend jaar. Pater van der Elzen, de adviseur van den Noord Brabantsch Christeiyken Boerenbond, die tbans tydelyk in Amerika vertoeft, schryft o. a. dat daar te lande niet alleen mannen, maar ook vooral vrouwen en dienstmeiden te kort komen. De vrouwen hebben daar te veel te zeggen; de getrouwde, zoowel als de ongetrouwde. Een dienst meid by een pastoor verdient f 375'sjaars; verschillende jongelui of weduwnaars maken eene reis naar Europa om daar eene vrouw te zoeken, die weinig of geen geld bezit, maar ook met de pretenties heeft van eèn Amerikaansche. Brave, werkzame dienst meiden zouden hier schatten kunnen ver dienen en spoedig kunnen trouwen. Eene aanvulling van het bovenstaande vindt men in het feit, dat vyf jongelingen uit Friesland, tbans wonende te Oneida Co. U. S. Amerika, in een Frieoch blad eene advertentie geplaatst hebben, waarin zy ieder een Friesch meisje ten huweiyk vragen, omdat ’t in hunne woonplaats hoogst moeiiyk is een huweiyk te sluiten, daar er twintig jongelingen en alMhta aehl huwbare metsjes s|n. INGEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. KAMPER.UIEN. Da raad van Schoonhoven begint een treurige vermaardheid te verkrflgen in de wyze waarop by met wetten en verordeningen omspringt. Moest ik op 16 Aug. constateeren, dat een onderwyzer op werd geplaatst, noembaar is. op 29 Au» alweer een fitter by bet I plaatsvervangend hoofd. De heer Kooiman vragende, of er geen instructie was, waarbfl de raad dit had overgedragen aan Burg, en Weth., kreeg een ontkennend antwoord. Toch stelde hy daarop voor om de zaak aan te houden en te on derzoeken. Maar daar komt de heer Valk zyn gewicht in de schaal leggen en ver klaart, dat er zoo'n bepiling bestaat en dat de raad dat steeds heeft gedaan. Daarop werd gestemd en de heer Gelok met 7 van de 10 stemmen benoemd. En dat, terwjjl de raad van Schoonhoven in de raadszitting van 20 Sept. 1881 bjj instructie heeft be paald in art. 14„Door Burg, en Weth. wordt, in overleg met den hoofdonderwyzer en den arrondissements schoolopziener, op elke school een hulponderwyzer aange wezen, die den hoofdonderwyzer by absentie vervangt.” Is dat duideiyk genoeg? Zonder dus bet hoofd der school noch den schoolopziener te raadplegen en met terzydestelling van de wettelgk goedgekeurde en nog geldende verordening, benoemt de raad van Schoonhoven een plaats rervangend hoofd. Neen, mynheer Vdk, de raad heeft nooit beperkte snelheid wordt vervoerd, werd zonder discussie of stemming goedgekeurd. Evenzoo werden zonder debat of stemming eenige voorstellen van B. en W. betredende bet Goudsche en Amsterdamsche rypad aangenomen. Deze voorstellen strekten om afwyzendte beschikken op het verzoek van den beer P. J. C. Oosthoek te Boskoop die de beschik king wenschte te hebben over een gedeelte van dat rypad ten einde daarop hakhout te planten ter windbreking, om te besluiten den tol met het daarby behoorende land in het openbaar te verpachten en by de aan vraag -A-X tolhefii zoeken voor de ry wielen. De raad besloot verder conform het advies van Burg, en Weth. aan Gedeputeerde Staten mede te deelen, dat hy op de gronden, in dat advies ontwikkeld, geene vryheid ge vonden heeft aan bun verzoek om eenige door den inspecteur der volksgezondheid weoschelyk geachte veranderingen, aan te brengen in zyn onlangs genomen besluit tot wyziging van de bouw- en woninverordening, te voldoen, Eindelyk benoemde de raad tot leden van de gemengde commissie, tot het ontwerpen en indienen van de noodige voorstellen betreffende de oprichting van een ziekenhuis bedoeld in het testament van wjjlen de dames Van Iterson. de heerenDr. F. H. G. van Iterson, A. Vingerling, R. L. Martens, H. J. Nederhorst, D. Hoogendyk en A. W. Roes en tot secretaris van die commissie, den beer H. J. de Voogt, arts alhier. Alblastierwaard eu VUfheeren- lauden, 29 Aug. D schillende gemeeutei door den heer A. G. voorloopige opneminf en bespreking der een stoomtram kerk—Ameide f plaatsen tot „B de Holl. IJ. Sp. Zou er werkelyk kans komen dat deze welvarende en bevolkte streek van Zuid- Holland eindelyk uit haren ondrageiyk geisoleerden toestand geraakt Als de „Holl. IJzeren” dan kan men daarop gegronde hoop ren, maar dan ook van oost tot west één- drachteiyk in de bres om dezen levens ader voor minstens 35000 zielen, om van onze noordelyke buren nog te zwygen, te helpen openen. Alblauerwaard en VUfbeeren- laudeu, 31 Aug. De handel zoo in kaas als boter is willig ook in prys, men besteedt v thans in deze streken, voor kaas f 25 a f 29.50, zware partyen tot f 32.50, per 50 KG. Goé boter f 0.67, weiboter f 0 60 per Vs KG. Ameide, 29 Aug. geleden het wethouder te gemeente door opgemaakt, werd die ter sk in handen gesteld van eren A. Slob en L. van de Giessen, iden, om daarover rapport uit te m. ten laatste werd besloten den kinderen school een feestdag te bereiden op den van H. M. de Koningin. -Nleawkerk, 30 Aug. Dat er üge boerderijen beel wat omgaat d uit het feit, dat van den land- v. IJ. niet minder dan 320 HL. irst in het pakhuis van den koren- liggen opgestapeld, om, na als varkensvoeder te dienen, aeg de landbouwer 1 het rytuig over :haamsdeel ernstig I is en weldra zal onderdrukt zyn, maar zoover is het nog niet. Ov«r«l«ht. De opstandelingen schynen goed georga- srste Minister Stolypin I niseerd te zyn en velen sluiten zich by inslag op hem gemunt 1 ihter verkeert in zor- toestand, zijn zoontje is minder ge- van de aanwezigen, is, n.l. de oud-volks- vertegeuwoordiger Mukhanoff. die in de anti chambre zatte wachten, om bij den Minister toegelaten te worden, verhaalde, dat hy het rytuig met de vier booswichten zag aan komen en eenige oogenblikken later tegen een muur geslingerd werd. „Ik was be dwelmd,” zeide Mukhanoff „door den schok en hoorde niets van de ontplolfiog. Toen ik weder tot bewustzyn kwam, zag ik dat een der muren en het plafond verdwenen waren. De kamer kg ;ol puin van de boven verdieping. Ik ging door het venster in den tuin, waar ik den heer Stolypin ontmoette, die volkomen kalm en bedaard was. „Ga niet verder, kan daar nog een bor toch door en antwooi wonden liggi De heer S: vol inkt.” By de ontploffing was den Eersten Minister namelyk een inktkoker tegen bet hoofd ge slagen. Terstond na de ontploffing ontving de Minister van alle zyden blyken van deel neming, in de eerste plaats van den Czaar, die blykens zyn telegram zeer ge-chokt 'b. „Ik kan zoo seinde .uudo om myne ont- Nog smarttiyker de moord op generaal ian het Russische hof Deze week werden ver- .en dezer streek bezocht jr A. G. d. B. van Alkmaar ter ig van het terrein voor- levensvatbaarheid van VianenLexmond—Meer en verder westelyk gelegen .Baanhoek" in aansluiting aan i alle zijde- w, Ie eerste pl... die blykens zyn teleg—*1 was over het gebeurde, „ia hy geen woorden vindei zetting uit te drukken.” indruk heeft echter Minn te Peterhof ai gemaakt. Deze generaal, de commandant van het Semenovsky regiment, dat den Czaar zeer trouw is gebleven, wachtte met vrouw en gezin op een trein, toen een jong mei» j i naar hem toekwam, die vyf revolverschoten up heiy loste, waardoor hy, in den rug gewond, dood neerviel. Mevrouw Minn greep de jonge moordenares by de hand en leverde haar aan de politie over. Toen zy werd weggebfacht wees zy in een der wachtkamers van het station een bom aan, wi" de politie aan, voorzicl gevaaariyke voorwerp. Zy had een pas by zich van een boerin, doch maakt den indruk van een beschaafde jongedame te zyn. Generaal Minn was bemind door zyne sol daten en zeer gezien aan het Hof. De Czaar en de Czaarin woonden de lykmis by, welke te Peterhof gehouden werd vóór dat het ïyk naar St.-Petersburg werd vervoerd. By alle klassen der bevolking wekte de moord op generaal Minn en vooral ook de aanslag op Stolypin, afschuw en verontwaar diging. De aanalag was een wraakoefening der revolutionnaire socialisten, die verklaard hebben, dat zoolang de Regeering niet haar politiek verandert, zy de vertegenwoordigers der Regeering by honderden zullen dooden. Het ziet er dus kwaad uit voor de Regie ring, want die verandert haar gedragsiyn niet. Men had verwacht dat er na al de aan slagen der laatste dagen krasse maatregelen door de Regeering zouden zyn genomen, doch ook daarop schynt by de Regeering geen plan te bestaan. Het officieuss Regeeringsorgaan „Rossya” zegt dat de Regeering krachtig genoeg is om de aanslagen en misdadige handelingen te onderdrukken, maar dat zy daarin niet het voornaamste doel ziet van haar streven. „Door de daden van geweld der revolutionnai- ren,” zoo verklaart bet blad, „tal de Regee ring zich niet laten weerhouden van de hervormingen, welker noodzakeiykheid sinds lang door de rustige en verlichte klassen der bevolking werd erkend.” Te Warschau werd de tydelyke Gouver- neur-Generaal op straat doodgeschoten door een onbekenden moordenaar, die wist te ontvluchten. En te Odessa is opnieuw tegen Generaal Kaulbars een aanslag gepleegd. Een jong meisje wilde een bom naar hem iwerpen, doch deze ontplofte te vroeg het meisje werd deerlyk gewond opge nomen. Van verschillende plaatsen kot berichten van aanslagen tegen pol eieren gan. Geen wonderden ook da verzoek om ontslag indienen, gevaar van aanslagen te ontkc genoodzaakt te zyn de soldat) tegen het volk. FrankrUk. blyft in Fransche --te bladi ik niet di een waarnemend hoofd benoemd. Laat ik memoreeren, hoe ook de heer Homdoorn op oowettige wyze is be noemd tot plaatsvervangend hoofd. Het feit past geheel in dit kader. 22 Febr. 1898 werd de heer Brouwer be noemd tot hoofd te Bergambacht. Als onder wyzer met verplichte hoofdakte werd toen na heel wat weder waard urheden benoemd de heer Hogendoorn op 14 Mei '98 Nu had wyion de heer Niekerk op 25 April ’98 be ats lid van den raad wel meende men in den aanvang nog eenig leven te bespeuren, maar by aankomst te Bolsward, waarheen de tram den ongeluk kige vervoerde, waren de levensgeesten reeds geweken. Enkele passagiers hadden zich over de kindertjes ontfermd en gezorgd, dat deze, na eerst met de tram tot Nyiand te zyn doorgegaan, van daar met de laatste tram naar Bolsward terugkeerden, waar hun grootmoeder woonde. En diezelfde tram zou even nadat ze in Nyiand hadden plaats genomen, hun vader overriden en de arme kinderen moesten er getuige van zyn hoe ook hy, maar als lyk, met hen weder te Bolsward aankwam. Vreeselyke toestand voor de oude grootmoeder, die onder deze omstandigheden hare drie kleinkinderen terugkreeg, die haar pas een paar uur te voren verlaten hadden. Het lyk van den vader werd onder toezicht der politie naar de Waag vervoerd. De inbraak ten huize van het Kamer- en Raadslid Ter Laan, wonende aan de Beeklaan, heeft plaats gehad onder andere omstandigheden dan dezer dagen openbaar is gemaakt. De inbraak geschiedde reeds 4 weken ge leden, in de eerste week na het vertrek der bewoners, en dus in hunne afwezigheid en werd by hun terugkomst, verleden week, ontdekt. Hieruit t' vermelding, Goada, 28 Aug. De gemeenteraad stelde heden de rekening der gemeente over 1905 voorloopig vast zonder debat. De gewone ontvangsten bedragen f 417.018,14 en de gewone uitgaven f 883.301,97Vi met een saldo van f 33.716,161/a, terwyl de buitenge wone ontvangsten bedragen f 119 634,19 en J ‘--- ‘ingewone uitgaven f 115.205,97V» met voordeelig saldo van f 4418,11 V». Het regen voordeelig saldo bedraagt der- f 38.144,38. Met de ruiling A. Steensma wil Nadat ov< Dercksen gestaakt, zoodat het amendement g werd niet te zyn aangenomen, wer< tweede amendement, van den heer Vai met 10 tegen 8 stemmen goedgekeui nu staakten de stemmen over het g- voorstel van B. en W., zoodat wy weder op de agenda van de volgende verga dering zullen zien. Een voorstel van B. en W. om aan den heer A. J. Krieger te Amersfoort voorloopige concessie te verleenen voor den aanleg en de •ardentram tusseben het „atsspoorweg en de bin den raad geen genade, eenigediscussie, waaruit a meening van een aantal i en presi Gemeente. •oprichter en firmant eener bloeiende onderneming te Rotterdam, was de heer Van Kekem de voornaamste cgever alhier, voornamelyk m het teen- indenmakersbedryf. i vol ge van het overiyden van den dezer gemeente, den heer A. van Wz., is de feestvierieng ter eere der Jag van H. M. de Koningin in de school alhier tot de volgende jesteld. arende den aanstaanden winter zal hier voorbereidend militair onderricht den gegeven aan jongelir-"" meente, Tienhoven en Li Zaterdag middag zal kapitein, belast rzzt a onderricht en de deelnemers eene beepreking plaats hebben tot vaststelling J - uren waarop dat ouderricht worden. Brandwijk, 30 Aug. Door den gemeen teraad werd j.l. Zaterdag een voordracht op gemaakt voor zetters eu werden daar opge plaatst de heeren W. van Harten en G. Houweliog (aftr.) en N. Korevaar en A. Kore- Door het Burgerlyk Armbestuur was de begrooting ingediend voor 1907 en werd met algemeens stemmen besloten een subsidie te verleenen van f 800, waarop goedkeuring zal worden aangevraagd. Voor de begrooting der Burg, en Weth. c- fine van onderzoe! de heei raadslot brengei Ea ti op de l verjaardag v uiesen-] in sommi blykt wel bouwer F. i maïs en gen r molenaar alhier liggen opgestapeld, gemalen te zyn, ais varkens By het uitstappen kret J. Aan*jes een wiel van zyn voet, waardoor dit licl bezeerd werd. Een van de werklieden, werkzaam aan de in aanbouw zyade zuivelfabriek alhier, bad het ongeluk een zeer gevaariyke vloei stof, „zoutzuur”, in het linkeroog te krygen, waardoor dit lichaamsdeel zoo werd be schadigd, dat de betrokkene vermoedeiyk het gebruik van dit geheel of voor een zeer groot deel zal moeten missen. Leerdam, 28 Aug In de hedenavond gehouden vergadering der Vryziouige Kies- vereeniging is tot caodidaat voor de Provin ciale Staten, district'Gorinchen, gesteld de heer B. Myalitff, te Vianen. De heeren C. J. M. Noorduyn te Vianen, Tor- becke te Vianen en Nieuwenhuizen te Leerdam hebben voor de huo aangeboden candidatuur ük, i bedankt. i te, I «Lopik, 28 Aug. Door Qet I zaak geraakte heden mid<a| ___t wor- I dingen uit deze ge en Langerak. Op a. a. il alhier tusseben den met de leiding van het I een man, die Foor de studie jy bekleedt de telegrambesteller 50 jaar oud. In die halve deze man, Boog geheeteu, talen aangeleerd! Het ongelooflyk en toch is het beslist dat hy uitsluitend door eigen studie zoover die talen heeft eigen gemaakt hj ze schryft en spreekt: Fransch, Duitsch, Engelsch, Italiaansch, Spaanscb, Deensch, Latyn, Grieksch, Hebreeuwsch, Arabisch, Sanskriet, en het Spykerschrift ontcyfert hy gemakkeiyk. Doch behalve deze talenkennis is Boog nog bedreven in cosmografle, sterrenkunde, na* tuurkunde, kunstgeschiedenis en velerlei andere wetenschappen. Hy bezit een pro fessorale bibliotheek en heeft verscheiden reizen in het buitenland gemaakt. Her- haaldeiyk zyn leeraars in talen by hem om raad geweest, en voor een klassiek opge leiden directeur van het telegraafkantoor dichtte hy een afscheidsvers in het Grieksch. En déze man met zoo buitengewoon geoefende hersenen en met zoo'n veelzydige kennis loopt dag aan dag langs de straat tot 't rondbrengen der telegrammen! De Australische-meteoroloog Wragge, te Sydney, voorspelt, dat er in den loop der eerstvolgende jaren nog meer aardbevingen te verwachten zyn ten Zuiden van den evenaar, en hy waarschuwt vooral Nieuw-Zeeland. Zuid Westelyk Australië zal verschoond blyven. De natuur toont zich in di vulcanische uitbarstingen in ipa, in al haar kracht deelen van Europa L lol» 1 Hl, VOO iduidinj er zich voorspant, ronde hoop koeste- 181 tt”‘- I heeft alhier opj I Op ongevt alhier op h 1 “evonden Joe en op weïke wy; gelaten weet men niet. an9or van vinden. Oudewater, 29 Aug. De verkiezing van een lid voor den gemeenteraad, vacature de heer J. van de Pavoordt, (aftredende 1909) zal plaats hebben op Woensdag 26 September. Papendrecht, 29 Aug. Ia de heden gehouden zitting van den gemeenteraad kwam eene missive in van de heeren Van der Esch, Visser en A. van Rossum, waarby zy hunne aanbieding in zake de acetyleengas- i verlichting introkken. i De voorzitter deelde mee, dat vermoede- i lyk door anderen in de verlichting zal worden voorzien. Een andere kwestie, die de raad weer eens onder de oogen bad te zien, was die van het drinkwater, want aan een waterleiding bestaat hier nog altyd groote j behoefte. Wat nu weer bleek uit een I adres van ruim 70 ingezetenen, waarin uit eengezet werd dat het weldenkende deel der inwoners doordrongen is van den on- houdbaren toestand, en zy verklaren den dag te zullen loven waarop het vraagstuk I der watervoorziening eindelyk eens wordt opgelost, en art 3 der woningwet en in i verband daarmee art. 10 der bouwverorde- ning voor onze gemeente niet langer eene 'g’ holle phrase zou blflven. Op voorstel des - voorzitters wordt de behandeling uitgesteld, omdat van zekere zyde voorstellen aan den gedaan. ag. De vryzinnige kies- leeft den beer B. Mynlit ff >meene stemmen tot candidaat .inciale Staten kiesdistrict

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1