1906. Woensdag 5 September. N°. 2749. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-ïïolland en Utrecht. I Gemeenteraad van Schoonhoven. BimKLAHD. Bü ITENLAHD Overwicht. Uitgavk van S. 8c W. N. VAN NOOTEN ti Schoonhoven. Ie spoedig. tea 2 ure had het concours een en j« of en el” I 'i ;n ien. teb* i zullen worden ieuwe der ikant rsonen echter, van wien men verwachten, dat zjj een Naar mei echec, dat timmermi .lal alhier. waardoor met den vloer in de lederen van V’s [en- aan i lü Ien. i het tot een rgeri Cai irs i gezond jdeeliof van in irsprjjzen Bieskem i en A. 1 dankt i Gem. al 8 ure gecostumeerde uit herauten te igen, vrjjheidswagen, erde tilbury 8 en vt van eind rant van bet euwkoop. Rjju over 1905 in tgaven een batig slot is van f SCHOONHOVENSCÏÏE COURANT. afgeknepen. werd ve igang van benoemd nairen niets I aanslag Het dc iets vooruitgaande. aan stalhouders, landl .50 M. en meer irg is be- Dinteloord. zangvereei - ren in 't dorp :h de Su. inbare scholei no. 1, en tro. een drietal rd. die elk )e eerste lin, maar vo i in 't alt reup: Ik vereenig mjj vol- "-ondslag van het adres om alles te bevor- in tot ontwikkeling zjjn tot steunen en we - voetbalclub, lu komt men ■m vragen om een ideren en ik zou er aer Schoon- :hikte speel* 3 Sept. Met in| postbode alhier rdingsveld. L, 3 Sept, ver- den onbezoldigd- men (van paar- die nooit be- verlengd voor een jaar tjjds. gei. die, na de vele aanslagen tqd, niet onnoodig mag lin groote bezorgdheid by vestiging van de „heer- ijzeren vuist” in zien. „ukase'' eindeljjk is er een, die '•dehevende Russen met blijdschap dt en den Czaar alle eer aandoet, dt n.l. aan de boeren land be- "’esteld uit de Kroondomeinen, gunstige voorwaarden worden neinen verkocht, in sommige uan de gronden bjjua voor onlhanl der schoolkinderen, 's Namiddags I 1 ure ringrjjderjj met paarden en tweewielige rijtuigen. Na afloop: ringrjjderjj met rjjwielen, volksspelen enz. enz. jevaardigde naar het sociaal byg. te Haarlem wordt benoemd de ir K. Douwes Dekker. ,-7 wordt gesloten. es, 3 Sept. Op de Gribus is bjj ut een kat geboren met 2 koppen. aeuzen. 2 bekken. Het beestje heeft een Jammer genoeg is en werd het bezoekers van twee, behoorende daarvan en van ben, bljjk g- in, door oefening zooals ook werd Het Op. Min. op grond van de thans verkregen uitkc als hazardspel, als bedoeld in Art. Drankwet, met aanhaling van e™ treffend arrest van- den Hoogen 25 jarig lidmaatschap i geboden. Vervolgens werd mededeeling gedaan van de ingekomen stukken, waaronder een dank betuiging van A. de Bruin en zjjne vrouw, aan wie, bg wgte van pensioen, toezegging was gedaan dat zjj gedurende hun geheels 44 m. leven gratis in de tegenwoordige tolgaarders* Terugkeer ongeveer 11 ure. Ten 11 ure woning mogen mgven wonen. gegeven deze ledigste in alle gouverne- te maken en bijzondere 1 rond met het boeren met be- lioancieele offers worden gevraagd, zouden i geen entréokaarten genomen ischaamd gebruik te maken plaatsen rondom het terrein, voor bet minder gegoede De Cubaansche Regeering heeft een vrjj- willigers-artillerie-korps gevormd, hetwelk uit vreemdelingen bestaat. De I8jtrige dochter van President Palma, zoo bericnt men, gaat in marketenster-uniform met de troepen mede en verscheidene andere aanzienlijke j mgedames volgen haar voor beeld. De aardbevingen in Zuid-Amerika zijn nog niet uit. Volgens een bericht aan den „New-York Herald" zjjn te Arica en Tacna, in het Noorden van Chili, hevige aardschokken gevoeld, tot bjj de grens van Peru. De eerste schok duurde 30 seconden. gevangenis te Ceuta is gesloten anarchist met >WWH. De moord was iaat van een komplot der veearts te Wjjk bjj Duurstede. Waddlngsveeu, 1 Sept. Dezer dagen trok een Uer kinderen van den beer M. V. een petroleumtoestel om, alleen brand ontstond op keuken, maar ook de klei echtgeuoote vlam vatten. Aan de tegenwoordigheid van geest van den heer V. is het waarschgnlgk te danken dat de brand geen groote gevolgen had. Hjj noodzaakte hoe hard bet ook schgoen moge zjjn vrouw in 't water te springen, waardoor de vlammen werden gedoofd, haalde haar er weder uit en spoedde zich naar de plaats waar het toestel gevallen was en wist met melk een grooteren brand te voorkomen. In de jongste vergadering van inge landen van den polder Bloemendaal werd in de eerste plaats door den djj kg raaf, den heer Jonkheid, in warme bewoordingen dank betuigd aan de ingelanden voor bet prach tige geschenk, hem ter gelegenheid van zgn 15 jarig lidmaatschap van het bestuur aan- Vergadering op Woensdag 29 Augustus 1906, n.m. 2 uur. (Vervolg en slot van No. 2748) Aan de orde is een adres, dat is ingekomen van de Afdeeling Schoonhoven van de Ver* eeniging Volksweerbaarheid, waarbij gevraagd wordt bet terrein buiten de veerpoort als gemeentespeelplaats aan te wjjzen. Verlangt een van de leden ook het woqrd daarover? De heer H. M. den Ujjl: Dat adres was niet vermeld op bet convocatiebillet. Zou het niet beter zjjn, het tot de volgende ver gadering uit te stellen De heer J. W. ValkAangezien het belang is, dat die zaak na eeas een krjjgt, zou ik het maar willen afdoen, wi we hebben er den heelen zomer al meê ge* mormeld. Die zaak is nu zoover gevorderd, dat die vereeniging gezegd heeftwe aan vaarden niet het besluit van den Raad. Daarom zjjn Burg, en Weth. al zoover ge vorderd, dat zjj het willen verhuren en er al een pachter voor is. Daarom stel ik voor, afgeweken van het voorstel van den heer Den Ugl, het adres nu te behandelen. De voorzitterHet is niet de bedoeling voor een speelterrein, maar voor een speelplaats voor de kinderen in *t algemeen. De heer P. Greup: Ik vereenif komen met den grondslag van van de Weerbaarheid, om alles deren wat kan strekken en ik zal altjjd bereid hebben alles beproefd met de om haar tegemoet te komen. Ni onder een anderen vorr speelterrein voor de kim sterk voor te vinden zjjn wannet hoven niet voorzien was van geset plaatsen; maar die zjjn er, en wel in het cen trum van de stad, op de brug, op den Dam, op het Doelenpleinwat wil men nog meer? Die kleine spelen worden er toch getolereerd, als het vlieger oplaten enz. Óm nu dat terrein, dat in orde is gemaakt, voor speelterrein te geven, acht ik doelloos. De ouders zullen er ook niet altjjd voor ge vonden worden, om bun kinderen naar dat terrein te zenden. Daarom ben ik bet met mgn collega eens, dat die zaak tot een eind moet komen. We zjjn er den geheelen zomer al mede gemarteld. Het is, of er een geest van tegenwerking bjj hen is tegenover het gemeentebestuur. Het is een lijdensgeschie denis, waaraan ik gaarne wensebte dat de Gemeenteraad een einde maakte. De beer H. A. Schreuder: Hoeveel malen dat onderwerp hier al behandeld is, waag ik niet na te rekentD, want elk ©ogenblik zjjn er adressen van Volksweerbaarheid, De Raad beeft herhaaldelijk besloten en zelfs wanneer alles wordt toegestaan, dan nog maakt Volksweerbaarheid bezwaar. Daarom stel ik voor, niet verder over dit adres te discussieeren, maar het voor ken nisgeving aan te nemen en er geen woord meer over te zeggen. De heer A. A. Graves KooimanWat de heer Schreudar zegt, daar ben ik het niet mede eens en dat is ook het geval volstrekt niet. Verschillende adressen van Volksweer baarheid hebben den Raad bereikt en daar behoorde ook voorzeker in de eerste plaats bjj dat over het voetbalterrem, dat tot nog toe aan de vereeniging was afgestaan. De Raad heeft eerst de bepaling gemaakt, dat er daar op Zondag geen wedstrijden gehouden mogen worden, dus men liet de Bcboor.hovenaars nog vrjj. of zjj daar op Zondag wilden voetballen, ja of neen. Toen er daarna weer een adres van Volksweer baarheid den Raad bereikte, meende de heer Niekerk. dat de Raad een standpunt innam; dat uitging van een beginsel en de heer Den Ujjl stelde toen voor, dat er op Zondag niet meer gespeeld kou worden. 31 Auf standigt 6 September. Het programma der feestelijkheden is vastgesteld als volgt: *s Voormiddags 8 ure gecostumeerde op tocht, bestaande uit herauten te paard, muziek, zegewagen, vrjjheidswagen, school kinderen, versierde tilbury s en versierde rfjwielen. Voorafgegaan en besloten door ruiterjj. steunen, hebben en zich niet ge; van de publieke welke feiteljjk a publiek waren bestemd. jd vermoedt komt het (Hantië-le de commissie Ijjdt. daardoor op hunne rekening. Mogen bjj een volgend feest die personen hunne verkeerde handelwijze inzien en ge bruik maken van de plaatsen, die tegen een matigen entréeprjjs toegankelijk worden gesteld. Bleakenagranf en Helwegen, 3 Sept. Ds. P. de Looze te Oud-Vosmeer heeft be voer het beroep bjj de Ned. Herv. Bodegraven, 1 Sept. In de verga dering van de gezondheids commissie werd vooreerst mededeeling gedaan van 't geen tot uitvoering van in de vorige vergadering genomen besluiten is verricht door het dagel. bestuur. Ingekomen zjjn o. a. een afdruk van de bouwverordening van Zwam- merdam; twee plattegronds teekeningen van Woerden met het oog op de plannen tot afdoende rioleering aldaar; formulieren art. 9 der woningwet van Woerden, Oudewater. Nieuwkoop en Zevenhoven een schrijven van den Inspecteur van de Volksgezondheid Jhr. de Graf ff in zake de riok ering van de thans gedempte sloot achter de perceelen op de Molenkade te Zwammerdam. alsmede eene missive van Zwammerdam te dezer zake, waarbjj bericht wordt dat met die rioleering vermoedeljjk spoedig een aanvang zal worden gemaakt. Op een schrjjven van Waddingsveen met verzoek om te adviseeren tot aanbrengen van verbetering van perceel D. no. 243, in plaats van tot onbewoonbaarverklaring, wordt afwjjzend beschikt. Rapport wordt uitgebracht over de vraag om advies van Zwammerdam inzake den op bouw van het verbrande perceel van G. Ver- dujjn. Is besloten te adviseeren tot verleenen van vergunning tot opbouw wanneer voldaan wordt aaa de door Zwammerdam in de bouw verordening gestelde eischen, terwjjl door den gemeenteraad zal beslist moeten worden of't hier een bjjzonder geval geldt, zoodat afge weken zou kunnen worden van het vereischte dat n.l. V» van het terrein onbebouwd moet blijven. Ingevolge art. 11 der woningwet wordt besloten aan Oudewater aan te wjjzen de perceelen 7 a d en 8a d voor onbewoon baarverklaring. NaarA aanleiding van een vraag van Ged. Staten van Zuid Holland wordt advies uitge bracht over een door de Nederl. vereeniging voor gemeentebelangen ingediend adres aan H. M. de Koningin, tot wjjziging van de woningwet met betrekking tot de formu lieren art. 9. Op een verzoek om advies van Nieuwveei over de verordening op de openbare scholen speciaal over een artikel betrekking ht„ bende op toelating van kinderen met huid uitslag enzwordt besloten te antwoorden dat verre de voorkeur gegeven wordt aan het aanstellen van een schoolarts en het voorgestelde artikel weinig doel zal treffen wegens gebrek aan deskundige contröle. Ingekomen zjjn twee klachten, n.l. een over vochtigheid van woningen te Ter Aar en één over 't voorkomen van ongedierte in een perceel te Waddingsveen. Eerst genoemde klacht zal behandeld worden bjj het woningooderzoek, terwjjl het perceel te Waddingsveen voor verbetering zal worden aangeschreven. Medegedeeld wordt dat in Juli zjjn voor gekomen de volgende gevallen van besmet- teljjke ziekte, n.l. te Zevenhoven 1 febris fyph., te Zwammerdam 8 febris typh., te boskoop 2 febris typh. en 1 diphtnerte Waddingsveen 1 feoris typh. en 1 diphter., te Bodegraven 1 roodvonk en 1 diphter., en te Nieuwkoop 17 roodvonk. Daarna worden de rapporten v plaatsbezoek besproken van Niei Nieuwveen, Zevenhoven, Ter Aar, _.w_ zaterwoude, Oudewater, Boskoop en Wad dingsveen. Tot afgt congres de beei De vergadenng Balnea, 3 Se| Joh. Smit een kat geboren Duideljjk zjju te zien, de 2 nt 4 oogeo, 4 ooren enz. paar dagen geleefd, het gestorven. Gieaendam, 16 Sept, is tot r C. Behre, van Hare Glieaaen-Nietiwkerk, 3 Sept. Ver leden week werd door den onbezoldigd- rjjks veld wachter Kleppers procesverbaal op gemaakt tegen den heer H. alhier, wegens overtreding van de jachtwet. Gieaen-Oadekerk, 3 Sept. Vrijdag middag viel het tweejarig kindjd van Joh. Herwaarden al spelende in Ue Giessen. Aan mejuffr. Lichaam, huishoudster bjj den heer C. de Zwart, die zien daartoe te water begaf, moctit het gelukken, de jeugdige drenkeling behouden op het droge te orengen. Vrqdag-avond had de koopman C. Erkelens alhier bjj het slachten van een varken het ongeluk, dat zjjn mes uitgleed. Het vlijmscherpe werktuig kwam in zgn rechterbeen, even boven de knie, tereent, waar het een diepe wonde veroorzaakte. Hevig bloedende begaf de gewonde zich huis waarts, waar spoedig een doeltreffend ver band werd aangelegd. Hoag-Blokltand, 3 Sept. Donderdag avond vergaderde in bet café Pesselse alhier de vereeniging „Koningin Wilhelmina”. De Oraojedag wordt niet, zooals gewoonljjk, op igustua gevierd, maar is door om- 'beden verdaagd tot Donderdag zijn, en dat is niet verboden. Pleiter con cludeerde tot vrjjspraak. Uitspraak 6 September. Op de voordracht voor onder wijzeres aan de openbare school der 3de klasse no. 5 te Leiden komen voor m»j. A. A. E. Dreevens aldaar. C. C. van Keuleu, idem en O. E. Dietrich te Boskoop. Voor de vacante betrekking van onderwijzer aan school no. 2 te Hardings veld hebben zich 8 sollicitanten aangemeld. Ds. B. van der Wal te Waddings veen heeft bedankt voor het beroep bij dt Ned. Herv. Gem. te Hasselt. Dr. J. D. de Lind van Wijn gaarden te Utrecht is beroepen bjj de Ned. Herv. Gem. te Renkum c. a. Ds. J. Vesseur te Elbu roepen bjj de Geref. Gemeente te I Sept. Ds. J. W. Polman, Christelijke Geref. Gemeente heeft bedankt voor het Chr. Geref. Gem. alhier. 3 Sept. Aan de lirma an Schalen, vleeechhouwerjj, werd door H. M. de Ko- verbonden. Voor de bewoners dezer gemeente belooft 6 September een onvergeteljjke dag te worden. JLckkerkerk3 Sept. De door B. en W. dezer gemeente opgemaakte voor dracht voor onderwjjzer aan de 1ste openb. lagere school bestaat uit de heeren E A, de Vos te Hardingsveld. K. Damsteegt te Streefkerk en L. van Zwieten Blom te Delft. Meerkerk, 3 Sept. De heer P. Kuipers alhier is herkozen als bestuurslid van de afd. Vianen en Omstreken der Hol). Maat schappij van Landbouw. 'Ouderkerk a/d IJael, 3 Sept. De Konmgii nedag 1906 ligt achter ons, en is door zjju meer algemeene viering als feestdag een vreugde voile dag geweest voor jong en oud. In de ochtenduren werden de vier scholen, gevuld met de feestelijk uitgedoste leerlingen, bezocht door den Burgemeester, de Wethouders en leden van den Gemeente raad. De hoofden, het onderwjjzeud perso neel en de kinderen werden, na de toespra ken van de schoolhoofden, hart el jjk door den Burgemeester toegesproken. De wedstrijden, te 10 uur aangevangen, zgn zeer in den smaak gevallen van het pu bliek. Het ringrjjdeo met paartjes op tilbury s wekte de grootste belangstelling en heeft bjjzonder voldaan, zoodat dit wel, misschien in uitgebreider vorm, een vast nummer be looft te worden op het programma van den dag. Het houljesrapen met tonkruipen boeide de jeugd, en het aloude tobbesteken deed de lucht daveren van gejuich, om zyn vele zeer lachwekkende tooueeltjes. Ook voor het ringrgden op fietsen waren veel deelnemers opgekomen. Het dorp raakte allengs echter zou vol met belangstellenden, die allen het beste plaatsje wilden hebben, dat het moeilgk werd ruim baan te houden voor de rjjders en de laatste prjjs door loling bepaald werd. De middag-en avondconcerten van „Excelsior" droegen veel bjj tot het welslagen van het programma, waarover slechts één roep is. Geen enkele wanklank deed zich hooren. Men was vrooljjk, en zong en sprong er lustig op los, zooals ait in Nederlanu van ouds nu eeumaal gebruikelgk is. Nu den ganschen dag het publiek was bezig gehouden, viel er heel veel minder misbruik van sterken drank waar te nomen dan vorige jaren, toen er alleen in de avonduren iets te doen was. Velen togen dan ook welvoldaan tjjdiger huiswaarts dan anders, zoodat b(jna reeds vóór middernacht de gewone rust was ingetre den. Allen, die tot het welslagen van den dag in eenig opzic.it hebben meegewurkt, kunnen met voldoening hierop terugzien. Den com missie leden, die, ondanks de groote hitte, met den grootstee fjver buone veeletscbende taak ten uitvoer legden, zjj de dank over gebracht van allen, die van de vruchten hiervan hebben genoten. Moge onze geliefde Vorstin een recht ge lukkig en gezegend jaar zgn ingetreden, en Hóór dag, de Koninginnedag, meer en meer een dag van gepaste bljjdscbap worden voor geheel Haar volk! Oudewater, 3 S «pf. Donderdag stortte een aanbouw achter onze Ark ineen. Een en ander was door den tand des tjjds zoo danig verteerd, dat bezwgken on vermgdeiyk was. Gelukkig kwamen geen persoonlijke ongelukken vooc. J. Vergeer, timmerman, werkzaam bij de erven De Waal alhier, had Dinsdag j.l. het ongeluk, terwgl bjj bezig was met het maken van een bint, dat de boor uitschoot, waardoor hg voorover viel en den linkerarm brak. De heer W. Vleugel alhier is geslaagd bjj het te 's Gravenhage gehouden examen voor de hoofdakte. Keeawjjk, 3 Sept. De heer W. G. K. Lammes, ambtenaar ler secretarie, secretaris van den polder „Sluipwjjk" en secretaris penningmeester van den polder „de Vrfjen- noef", zal in de eerste heltt van de maand October naar zgn geboorteplaats de kolonie Suriname (West-Indifi) vertrekken. Dienten gevolge komen er tegen dien tgd eenige betrekkingen vacant. (Slikkerveer, 3 Sapt. De 21 jarige scheepsummerman L. de Jong, die Donderdag avond bg bet te water laten van een van stapel loopend schip aan de werf der firma de wed. Boele La. alhier bg zjjn Rechter been door een staaldraad werd gegrepen, tengevolge waarvan hg tusseben spil en draad beklemd geraakte, waardoor zgn onderbeen totaal werd afgeknepen. terwgl zgn boven been vreeseljjk werd verminkt, is Vrijdag morgen in bet ziekenhuis te Rotterdam overleden. Huelrewaard, 3 Sept. De heer Jac. Boer Jzn. alhier is benoemd tot gemeente- irijs (f 40, benevens een gouden ameente id2de een verguld zilveren door d im" te Goi prjjs (f 10), C. C. Merkens, A irjjzen hadden C. van Ui )h. Koojj, Kedichem, en G. de Vi “"'srd. 3de afd. Concours Pony’s. Hoogte min der dan 150 M. (stokmaai). 1ste prjjs (gouden medaille of f 40), met kunstvoorwerp voor het schoonst ensemble, J. H. Cramer, Almelo; 2de prgs (verguld zilveren med. of f 25), W. v. d. Lee Jr., Utrecht; 3de prjjs (zilveren medaille of f 10), mevr. Versteegh— Van Enst, Zalt Bommel; 4de prjjs (bronzen medaille uf f 5), A. J. L. Visser van IJzendooro, Gorinchem; een be- stuursprjjs ontvingen D. J. ter Meer, Giesen; J. Mouthaan, Gorinchem; P. J. Damave, Gorinchem; C. van de Koppel, Hoornaar, en J. Berljjn, Gorinchem. 4de afd. Concours eenspannen (van paar- deo. toebeboorende aan particulieren, han delaars, stalhouders, landbouwers, enz.). Hoogte 1.50 en meer (stokmaat). 1ste prjjs (f 60), M C. Har ff, Rotterdam; 2de prjjs (f 30), met kunstvoorwerp voor schoonst esemble, J. Haiff, Utrecht; 3de prjjs (f 10). W. van der Lee Jr., Utrecht; in deze afdeeling werd een bestuursprgs gegeven aan J. R. v. Vulpen, Drumpt; gebr. üerlemans—v. d. Schans, Drongelen. Heuff—Ceilendonk. Kerk-AvezaatW. J. van Hemert, Ammerzoden en M. P. de Jong, Gameren. 5de afd. Concours tweespannen (van paarden, toebeboorende aan particulieren, handelaars, stalhouders, landbouwers enz.). Hoogte 1.50 M. en meer (stokmaat). 1ste prjjs (f 10), benevens f 10 voor den koetsier), Heuff-Cellendonk, Kerk-Avezaath 2de prjjs (f 50, benevens f 5 voor den koet sier), M. C. Har ff, Rotterdamdezen werd ook het kunstvoorwerp voor het schoonst geheel toegewezen; 3de prjjs (f 25, benevens f 2,50 voor den koetsier), Van Everdingen te 's Gravenhage. Een woord van hulde aan de heeren van den Landbouw, die den ganschen dag zoo jjverig in de weer waren om de feesten maar goed van stapel te doen loopen. Zjj allen hebben er voor gezorgd, dat 31 Au gustus ook voor Gorcum nog geworden is een feestdag. Tal van personen echter, van wien men mocht en kon verwachten, dat zjj een dergel||k byppisch feest, waarvoor zooveel Besloten werd tot dekking van de kosten van een nieuwen stoomketel een geldleening van f 3200 aau te gaan en in verband met I dit besluit de begrooting voor 1906 te wjjzigen. -r-- Eindeljjk werd goedgevonden om aan den Ann alle wedstrijden zjjn flinke prjjzen I heer Van der Pol een strookje grond en een >rbonden. klein gedeelte van de Kolfwaïering in eigen dom over te doen en ten slotte het bestuur gemachtigd, om door particulieren ingenomsn poldergrond of water desverlangd aan de ge bruikers te verkoopen. Ooze vroegere dorpsgenoot, de heerG. H. Veenstra, is benoemd tot hoofd der school te Purmerlande, gemeente Ilpendam. Zevenhuizen1 Sept. De heer W. Kwakernaak alhier is geslaagd bjj het te 's-Gravenhage gehouden examen voor de hoofdakte. ’Zevenhuizen, 3 Sept. Vrjjdag 1.1., 31 Aug., was onze gemeente in feestdos. Deze dag, gewjjd aan H. M. onze geliefde Koningin, was een feestdag in den volsten zin des woords. 's Avonds te voren werd het feest iogewjjd door de fanfarevereeniging „De Kleine Trompetter" en de zangvereeniging „Apillo”, die een concert gaven in de ge ïllumineerde tent, midden op 't dorp. Op den dag zelf vereenigden zich de school kinderen van de beide openbare scholen op de speelplaats van schooi no. 1, en trokken in optocht door het dorp naar het feestterrein, waar Bamberg uit Amsterdam hun zjjn goocheltoeren vertoonde en waar zjj werden onthaald op limonade, krentenbollen, taartjes en chocolade. De kinderen genoten, hun bljjle jubelklanken bewezen dit ten volle. De voorzitter der feestcommissie bracht niet ten onrechte dank aan het hoofd der ge meente, gemeentebestuur en onderwijzers, die dit feest zoo goed hadden doen slagen. Wjj zouden er willen bjjvoegen, dat de moeilijke taak der feestcommissie, hoewel door de ingezetenen vergemakkelijkt, alleszins r<*cht heeft op waardering. Des namiddags had er een ringrjjderjj plaats op tweewielige rijtuigen. Veertien paren namen er aan deel. Prgswinners waren de heeren: J. in't Hout, P. Tuinzaad en A. de Groot en de dames: Pietje Tuinzaad, L Karreman en Margo Bos. De fraaie prjjzen werden door hen dankbaar aanvaard. Ook des avonds heerschte er een vrooljjke stemming. Do rekening van het Burgerlijk Arm bestuur bedroeg over 1905 in ontvangsten f 1699.28, ia uitgaven f 1653,80, zoodat er r 45,48. Z. K. H. de Prins heeft H. M. de Koningin ter .gelegenheid van Haar verj aar dag een motorboot voor tien personen ten geechenke gegeven. Deze success motorboot was geleverd door den heer K. Ba ving, te Zwolle. Naar men verneemt zal ook H. M. de Koningin—Moeder de onthulling op 15 September te Leeuwarden van het standbeeld van den Frieschen stadhouder bjjwonen. H. M. de Koningin leidt dageljjks ten paleize Het Loo een huisgodsdienst oefening. Ds. C. Lindeboom, te Apeldoorn, schrgft hieromtrent in „De Fakkel”: „Uit zeer goede bron is mjj ter oore ge komen. dat onze Vorstin de vorige week een huisord< r heeft uitgevaardigd, waarbjj wordt bepaald, dat er in de groote zaal van het paleis dageljjks des voormiddags om tien uur huisgodsdienst zal worden gehouden voor allen, die op paleis of domein een dienstbetrekking vervullen. Deze huisgods- dienst zal worden geleid door bet Koaiukijjk Echtpaar, en bestaan in gebed, lezen van een gedeelte der H. Schrift, en gemeen schappelijk gezang. Ieder, wiens dienst dit gedoogt, wordt tot bijwoning uitgenoodigd, terwjjl er van dwanguitoefening geen sprake is. Eenerzjjds gaan dus de deuren voor eiken belangstellende open, terwjjl aan den anderen kant de persoonlijke vrjjheid ge handhaafd blgft." De heer A. van Griethuizen te ‘ingsveld, tweede ambtenaar ter secre te Papendrecht. komt als no. 1 voor voordracht ais le ambtenaar te Hardingsveld, tweede ambtei tarie te Papendrecht. komt op de voordracht ais le Egmond aan Zee. De gemeenten Zoetermeer en Zegwaard hebben besloten voor gezamenlijke rekening een gasfabriek op te richten. Blgkens bg vele inwoners van Ridderkerk bezorgde circulaires is de tot slandkoming der Acetjleengasfabriek, explor tanten de heeren J. C. Bos en G. Bulsing, verzekerd, en zal zjj half September a. s. gereed zjjn tot levering van gaslicht, waartoe ieder in de gelegenheid wordt gesteld. Door de verschillende vrjjzinnige kiesvereenigingen en kiezersgroepen in het kiesdistrict Gorinchem wordt thans definitief candidaat gesteld voor het lidmaatschap Prov. Staten, de heer B. Mjjolieff, fabnk te Vianen. Naar aanleiding van verschil lende besprekingen tusschen de patroons- vereenigiogen van Sliedrecht en Werkendam, hebben de besturen van deze vereenigingen met eenige der voornaamste werkgevers van omliggende plaatsen Vrjjdag j.l. te Dordrecht een vergadering gehouden, waarin besloten werd verschillende loonen in het hoepelma- kersbedrjjf te verhoogen. De Stet. (no. 204) bevat o. a. de statuten der Coöperatieve wiakelvereemging „Kinderdijk", te Nieuw-Lukkerland. De grootejaarlgksche paarden- en veulenmarkt te Ameide zal dit jaar ge houden worden op Donderdag 11 October. Wjj vestigen hier nogmaals de aandacht op het Bjjbelsch Museum van wjjlen Ds. L. Schouten Hz., dat in de zaal „Kunstmin" te Gouda te bezichtigen is en waarvan wjj reeds een uitvoerige be schrijving plaatsten. Voor nadere bijzonderheden verwjjzen we naar de advertentie in dit nummer. Te Maarsen (Utr.) heeftde Floralia-vereeniging hare jaarljjksche ten toonstelling gehouden, welke zeer beziens- waardig was en veel bezoek trok. De prjjzen werden uitgereikt door den burge meester, den heer S. I. Cambier van Nooten. Naar wjj vernemen, zal in het a. s. najaar bg de uitgevers S. W. N. van Nooten te Schoonhoven een nieuwe bundel verschijnen van Dr. E. Laurillard onder den titel „Herfstsyringen". Ook zal bg genoemde uitgevers wederom het licht zien de bekende scheurkalender met bijschriften van dien geachten auteur, welke kalender met 1907 alsdan den dertigsten jaargang mag beleven. Majoor Dreyfus is op het oog blik te Spa en zal vandaar een bezoek i Nederland brengen. Voor de Rechtbank te Tiel is in hooger beroep behandeld een vonnis van het kantongerecht te Vianen, waarbjj de koffiehuiehouder Z., te Leerdam, tot f 0 50 boete was veroordeeld wegens het gelegen heid geven in zjjn vergunningslokaal tot hazardspel (Amenkaansch kegelspel, of zg. „trektafel"). Ter terechtzitting was het spel aanwezig -J L gespeeld door vjjf getuigen, Z’s inrichting onder wie zg. tot „de beste spelers" die werkeljjk, vooral éeu gaven van behendigheid daar- of ondervinding verkregen, verklaard. qualificeerde het spel, ook thans verkregen uitkomsten, i bedoeld in Art. 45 der een desbe n Raad, en eischte bevestiging van het vonnis van den kantonrechter. De verdediger, Mr. E. J. J. van Lidth de Jeude te Tiel, bestreed deze meening, o. a. juist op grond van de afgelegde proeven, er tevens op wjjzende, dat alleen om bier en sigaren wordt gespeeld. Het zg. „potspel” op het billard zou dan zeker ook hazardspel van het Semenowsky- pment moeten zoo opgewonden zjjn over moord op hun bevelhebber generaal gepleegd, dat men een bloedige wraak- ing vreest. Er liep een gerucht dat zjj nolitieke gevangenissen in St. Petersburg ..«a aanvallen morden. Uit Engeland komt bericht van het overlijden van Lady Campbell Bannerman, eebtgenoote van den Eersten Minister. Alle partjjen zjjn vervuld van diepe deelneming in dit groot verlies voor den heer Banner- man, die in het 46 jarig huweljjk steeds grootén steun van zjjn gade ondervond. Men zegt zelfs in Engeland dat „C. B.” (zoo wordt de Minister in den regel genoemd) zjjn succes gekregen beeft door gematigd heid en geduld, deugden, die hem door zjjne vrouw steeds werden voorgehouden. Een gerucht, dat de Minister, gebogen onder de smart over het verlies, zjjn ambt zou willen neerleggen, wordt tegengesproken. Koning Edward bracht den Minister condoleancebezoek. De „Lord-Mayor” van Londen heeft thans langs diplomatieken weg bericht ontvangen, dat de gemeenteraaad van Parjjs voornemens is hem en de andere leden van het bestuur der „Cily" uit te noodigen tot een feestelijke receptie op het stadhuis te Parjjs, in Octo ber a. s. Den 3den October zal te Berljjn (Daltncli- lan d) een congres gehouden worden voor draadlooze telegrafie. Dertig staten zjjn door Duitschland uitgenoodigd en zullen allen afgevaardigden zenden. De Duitsche RjjkekanselierVorst von Bülow, heeft weder een Ministerraad gepre sideerd. Hg is dus geheel hersteld en weder in functie getreden. In die vergadering zal waarschjjaljjk het koloniale schandaal ter tafel zjjn gekomen. Na afloop had de Kanselier een langdurig onderhoud met den chef der koloniale afdeeling, Prins Hohenlohe. Van den uitslag der besprekingen is nog niets bekend geworden. De mjjnwerkstakingen in Spanje brei den zich nog steeds uit. Op vele plaatsen moet de toestand ernstig zjjn. Te Heras o. a. kwam het tot een gevecht tusschen stakers en burgerwacht, waarin vele gewonden vielen. Bjj Camargo zjjn mjj o spoor wegen door stakers vernield en er is een dynamiet- magazjjn ledig gestolen. Er zjjn troepen daarheen gezonden. Ds directeur der g— door een aldaar opgeslol tien messteken gedood, blijkbaar het resulti gevangen anarchisten. De opstand in Cuba (Amerika) breidt zich nog steeds uit. De hoofdstad wordt ernstig bedreigd. Gwuda, 3 predikant der i te Amsterdam, beroep naar de Gorinchem, wed. P. Smits—Var Langeudgk alhier. niogin vergunning verleend het Koninklijk wapen te voeren. De muziekvereeniging „La Harpe" had de attentie genoemde firma Vrijdagavond te half acht een serenade te brengen. Da heer J. Korthof alhier is geslaagd bg het te Arnhem gehouden examen voor de hoofdakte. Vrjjdag 1.1. hadden alhier, ter gelegenheid van den verjaardag van H M. de Koningin, landbouwfeesten plaats, georganiseerd door de afdeeling „Gorinchem en omstreken" van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Aau de ringrgderg van paren in tweewielige rjjtuigen, bespannen met één paard, werd door 43 ingeschrevenen deelgenomen. Achter eenvolgens werden vgf rondes gereden, waarbjj successievljjk enkelen uitvielen. Nadat vervolgens door de overbljjvenden de kampritten waren gereden, bleven tan slotte als prjjswinners over: H. de Jong Cz., Spjjk, met mej J. Bos, Kedichem, 1ste prjjs (f 40); A. ue Groot, Gorinchem, met mej. W. v. d. Berg, Gorinchem, 2de prjjs (f20); M Voorspujj. Groot-Ammers, met mej. A. H. Voorspug, 3de prjjs (f 10), en F. H. Ceelen, Gorijichem, met mej. E. Goes, Arkel. 4de prgs (f 5). Na uitreiking der prgzen wenschte de heer Mr. J. W. v. d. Poel, secretaris penningmeester van het bestuur en de regelingscommissie, de winners geluk met hun behaald succes en bracht in enkele woorden dank voor de betoonde belang stelling. Des namiddags bippique plaats. Prgswinners waren: 1ste afd. Concours Eenspann den, hengsten uitgesloten, in eenig concours een eersten prjjs ge wonnen hadden en toebehoorden aan per sonen, wier hoofdbedrijf landbouwer is). Hoogte 1.50 M. en meer (stokmaat). 1ste prjjs (f 60), A. P. de Jongb, Gameren, met kuost voor werp voor schoonst ensemble 2de prjjs (f 40), J. R. van Vulpen, Drumpt; 3de prgs (f 20). C. den Hartog, Slingeland; 4de prjjs (f 15), G. v. d. Beek. Geuderen; 5de prjjs (f 10), gebr. Lagrouw, De Werken; bestuursprgzen werden uitgereikt aan C. v. d. Berg, Bieskensgraaf; H. v. Beek, Zeven bergen en A. Vogelesang, Alblasserdam. 2de afd. Concours van ingespannen stam- boekmerriön, ingeschreven bg de afdeeling „Zuid-Holland” van „het Nederl. Paarden stamboek”. late pi medaille, aangeboden door de gei Gorinchem), J. A. Sterk, Nieuwlanc prgs (f 20, benevens i medaille, aangeboden vereeniging „Gorcum" Kooy, Kedichem3de IJzuren (gereden door bestuurspr”::. Arkel; Jot. Schoonrewoen ie afd. C( dan 1 50 1 srgu.u de koopmans- orinchem), A. 7. van Arkel Jzeren, Vaal, De Czaar van Raalaud heeft e-“ Keizerlijke „ukases” uitgevaardigd, op zich zelf van belang zjjn. Di „ukase”, gericht tot alle ambtenaren des Rjjks, militaire en burgerlijke, wjjst er op hoe dringend noodzak-igk het is, uit z.g de Regeering in deze ernstige Igden steunen Zelfs al dreigt levensgevaar, dan moeten alle welgezinde ambtenaren op hun post blijven. lu de tweede Keizerlijke „ukase" wordt de staat van beleg of „versterkte scherming" verlengd voor een - 1 Deze maatregel, die, na de vele van den laasten f"* zjjn, wekt niettemin c velen, die er een bevi schappjj van de De derde door alle ordi... begroet wordt Daarin wordt u schikbaar gernJ Op bjjzonder f die Kroondomei gevallen wordei niets gegeven. Aan de Gouverneurs is last „ukase" ten spoi menten bekend boden gaan snel de dorpen groote nieuws, dat door de b grjjpeigke ingenomenheid wordt ontvangen. Het inkomen der grootvorsten, dat voor namelijk uit de kroondomeinen komt, zal door dezen maatregel beduidend minder worden en ook de civiele lijst van den Czaar zal veel worden besnoeid. Als nu de .ukase" maar ridderlijk wordt uitgevoerd! Daar komt heel vpel op aan Telkens duiken geruchten op van mogeljjk aftreden van Minister Stolypin. Hjj zou niet meer in gunst aan het Hut staan en anderen zeggen weer, dat hg na den aanslag den moed laat zakken, 't Laatste bericht spreekt van een onderhoud dat Stolypin met den Czaar had, om te trachten Z. M. de militaire dictatuur af te raden. Tevens verklaarde de Minister, niet tegen den reactionnairen geest van het Hof op te kunneu werken. De Czaar wilde evenwel niets van het ont slag hooren en kort daarop heef; Sto'ypin in een onderhoud met een zjjner vrieuden verklaard, zoo meldt bet blad „Strana", dat bjj den moed nog volstrekt niet heeft verloren. De Rsgeeriog zal. zoo zeide hjj, tot vele vrijzinnige hervormingen overgaan, en wel zeer spoedig. Daarvan verwacht hg veel goeds. Verschillende wetsontwerpen uitgewerkt en zoodra de nieuwe Doema weder bijeenkomt, aan bare goedkeuring onderworpen worden. Het Centraal-Comité der sociaal-revolution- —•—‘n heeft officieel verklaard, dat die partjj had uit te staan met den bommen- in bet huis van Minister Stolypin. lochtertje van den heer Stolypin is jruitgaande. Er bestaat zelta kans dat de beeoen niet behoeven te worden af gezet. Dezer dagen is bjj Moskou weer een aan slag gepleegd op een trein naar St. Petersburg, waar o. a. vele aanzienlijke ambtenaren in zaten. Gelukkig wist een spoorwegarbeider den aanslag in tjjds te verjjdeien. Hjj ont dekte de bom onder de rails en nog juist vóór de komst van den sneltrein had hjj die verwijderd. De manschappen regime-* ""-*“****• den n Minn, nemin' de pol, willen mi hun bevelhebbe- dat men een bloedige Er liep een gerucht rangenissen in St. P_t; i om de gevangenen te ver-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1