Verroen's Kermisgasten, t Schildersknecht, Meid-Huishoudster, Neemt proef! Overheerlijk! Die het meeste kao, kan ook het minste. i Advertentiën. A"gaa'ka Publieke Verkoop A. NEVEN Hz., LEKKERKERK. Notaris TEIINGL Openbare Vrijwillige Verkooping STOLWiJKERSLUIS bjj Gouda J. J. A. MONTIJN, WEI- EN HOOILAND te Gouderak 7.73.59 H.A. 12 CENT PER ONS. toE™i? ?BgeD' dal "«oneer allee .M' bÖ Volksweerbaarheid het ëm .1 TIQd ik kr«n- lk draai Ü-L°m' de voetbalclub alles oot. BetrefTsnU a' a i -ook Q'eb tevreden zQo. hetd 5,ë eebeakiogen en de vrjigeng. en Volkëië h t bobben de voetbalclub 8to(ren ëf e,d geen reden om op te toeschijnt r°eme"; de Baad is «oker niet bandeë „if LBCWeeSt' maar boef' hen aan terrefn I» w 611 g8H>gd: ">ullie kunt het benalinvon öJi maar hebben al die bepalingen, waardoor het onmogelijk ia van'te'maken6."'' ,oe,l>alc,ub om «gobrnik Of dat nu goed is of kwaad daar zal ik Seë°w te'd0TB maar ik wil «Hoen zeggen wat de Raad deed. Nu komt Volksweerbaarheid vragen om een speelterrein. Dat is heel JlfTnder. nieuwe gésctuedenis.*''eB08° g""8'h een g-es'ch'S' s^ëllt^00"11016"8"116 '8Ugd arhiït"1 'k m m'dden laten of het ge- m, dLtnm n' T." traagt het er '»or en f. besluiten wat er tegen is, om jong Holland een geschikt speelterrein mitf.t *'f f.®' Mch in «He mogelijke nuttige ,eo iniet nuttige sportaaken ban oefenen. "aA'a dua afscheiden van de voetbal- h.2 t voorstelwaarover nu ÏEtv w?rdon is om aan het bestuur TM Volksweerbaarheid terrein af te staan h«? „k6, a8"" e° der k'nderen. Wil de Raad 5f« L doen °°lk goed, maar ik wenschte die zaak tot klaarheid te brengon. Tusscben bol rorzoek van Volksweerbaarheid en de voetbalclub is een hemelsbreed verschil en fsBchmfe,ef',a.beWeM"' de Raad - De heer H. A. Schrander: Mijnheer de voorzitter, ik heb voorgesteld het adres voor kennisgeving aan te nemen. H' M- <l™ Ujjl: Dat is ook mijn voorstel, maar er wordt maar overheen gesproken. De voorzitter: De heer Schreuder heeft voorgesteld, om het voor kennisgeving aan te nemen en de heer Den Ugl beeft voor gesteld om het tot de volgende vergadering te verdagen. Ik zal eerst in omvraag brengen hot voor stel van den heer Den Ugl. Wordt verworpen met 8 stemmen vddr de heeren H. M. den Ujjl en A. A. Graves Kooiman. De voorzitter: De heer Schreuder heeft voorgesteld, om het adres voor kennisgeving aan te nemen. De heer G. J. Niekerk: Mijnheer de voor zitter, ik heb een klein amendement. De heer J. W. Valk: Mijnbeer de voor- zitter, ik zou het woord niet gevraagd hebben, indien de heer Kooiman het niet scheef bad voorgesteld. HÜ begint te zeggen, dat wjj niet toe schietelijk zjjn geweest. De voetbalclub heeft in beginsel een ter rein gehad half zoo groot als nu, maarnaar- mate die gedempte grond daar grooter werd, werd ook hun terrein grooter en naarmate het tot de Kil kwam, strekte zich ook hun speelterrein tot de Kil uit. Om daaraan een eind te maken, zfju we begonnen met het terrein af te zetten. We hebben toen gezegd: wat begeert gij? En toen het groot genoeg was, hebben de heer Greup en ik, die persoonlijk die zaak met hen hebben besproken, gezegd; zet gij het nu af en blijft dan binnen dat perk. Maar omdat dat spelen tot gevolg had, dat ook dat beltloodsje het moest ontgelden, hebben wg gezegd: „we moeten onze eigen dommen beschermen" en daarom hebben we er aan vastgeknoopt, dat zfl met alleen het terrein moeten afzetten, maar ook een af scheiding plaatsen op den Wal. De ge meente heeft toen nog aangeboden pont- reepen, omdat de heer Kooiman niet van prikkeldraad houdt, en we hebben gevraagd, of de heeren binnen 14 dagen wilden ant woorden, maar die heeren deden daar 6 weken over. Toen kwamen ze weer met een ander voorstel, dat weer in den Raad is geweest en dat heeft ten gevolge gehad, dat er Zondags niet meer gespeeld mag worden. Nu zeggen de heeren, dat zij de voor waarden niet konden aanvaarden en daarom zijn zij heengegaan naar den anderen kant van de stad, maar nu hebben zg er op ge wezen, dat de financiën het niet toelateh het daar te doen. Wanneer de stad een veld geeft, dat zg anders voor f 50 a f «0 kon ver huren, dan kunnen zjj dat veld best afzetten met palen. Die heeren schreven echter: „wij aanvaarden het niet", waarop wg ge schreven hebben: „haal dan de palen, het aanplakbord, enz. weg", maar dat deden ze ook niet, ze lieten het nog 3 weken staan. In plaats nu van te zeggen „wg danken u voor het terrein dat we gebruikt hebben," komt er weer een ander voorstel. Hoe ik er ook voor beu om de kinderen te laten spelen, het is hier niet om te spelen, maar het is om Burg. en Weth. „Wg zullen eens laten zien wat wg kunnen!" De heer A. A. Graves Kooiman: De heer Valk maakt zich wat warm over die zaak. Ik heb niet gesproken, dat de heeren niet welwillend genoeg geweest zgn om het ter rein af te staan daar spreek ik niet over maar ik spreek er over, dat de Raad er bepalingen aan veroond, die niet van welwillendheid getuigen, want wanneer ik tegen iemand zeg: „je hebt op Zondag geld noodig, hier is een beurs met geld, maar je mag bet niet op Zondag uitgeven, wanneer je het noodig hebt", dan is zoo n bepaling hetzelfde alsof met alles geelmaar dat men in de onmogeigkheid gesteld wordt om er gebruik van te maken. Dat is de logische redeneering. Die heeren voetballers meenen ik heb nooit een bal een trap gegeven, dus ik weet er niets van en zg meenen deskundig te zgn, wat ik niet zal weerspreken, dat zg het terrein niet kunnen gebruiken, want Burg. en Weth. zeggen: „jullie kunt het #el krggen, maar niet op Zondag. Daar wringt de schoen. Ik sprak dus niet van de welwillendheid van den Raad of van Burg. en Weth., want die willen het terrein wel geven, maar niet op tgden, dat zg het gebruiken kunnen. De heer P. Greup: Mflnheer de voorzitter, ik heb een vraag aan U te doen. We hebben gehoord de tweemaal gevoerde bespreking van die zaak door de heeren Valk en Kooiman. Is dat nu de zaak zelf behan delen, of is dat terugkomen op een afgedane zaak Zoo kunnen we tot het oneindige big ven redeneeren. Ik verzoek u dus, op die zaken te letten en alleen besprekingen te doen houden over de zaken, die aan de orde zgn. De voorzitter: Daar die heeren tweemaal het woord daarover gevoerd hebben, zullen zg niet meer bet woord hebben. De heer Greup heeft groot gelgk, die heeren dwaleu af, We hebben te bespreken dit adres, dat geheel afgescheiden is van dat voor het voetballen. Er wordt eenvoudig door het Bestuur gevraagd terrein ais qpeelplaats voor kinderen, of, wanneer de Raad oordeelt, dat men dat terrein niet kan toestaan, een subsidie te geven aan het Bestuur, om het elders te zoeken. De heer Schreuder heeft voorgesteld, om het adres voor kennisgeving aan te nemen. De heer G. J. Niekerk: In hoofdzaak ben ik het met den heer Schreuder eens; maar om het voor kennisgeving aan te nemen, dan zou ik liever willen voorstellen om afwgzend daarop te beschikken, doch er dan tevens bg vermelden, dat ze als speel plaats het Doelenplein kunnen gebruiken. De heer C. van Willenswaard CLz.: Het voorstel van den heer Niekerk steun ik, om afwgzend er op te beschikken en het Doelenplein als speelplaats aan te wijzen. De voorzitter: Dat is een openbaar plein en als men daar nu maar geen kattenkwaad doet, dan kunnen de kinderen er altgd spelen. Maar dat plein heeft juist om het katten kwaad een slechten naam; men zegt juist, dat de kinderen van dat plein uit de ruiten van de school bombardeeren, misschien ge beurt dat ook op audere wgte. Dat plein behoeft dus niet aangewezen te worden, dus zgn er 2 voorstellen: het eene, om het voor kennisgeving aan te nemen en het andere, om er afwgzend op te beschikken. De heer A. A. Graves Kooiman: Dan heb ik nog een derde voorstel. Ik stel voor, om dat speelterrein bg de Veerpoort af te staan voor kinderspeelplaats, zooals het verzoek luidt van de Vereeniging Volks weerbaarheid. De voorzitter: Nu is het weer de kwestie, welk van de drie voorstellen het eerst be handeld zal worden. De heer A. A. Graves Kooiman: Mgn voorstel heeft de wgdste strekking. De voorzitter: Is iemand bereid, het voor stel van den heer Kooiman te steunen? De heer P. Greup: Dit kan gesteund worden, maar als het valt, dan is daarmede het voorstel van de andere heeren aan genomen. De heer H. A. Schreuder: Ik wil mgn voorstel wel intrekken. De voorzitter: De heer Schreuder trekt zgn voorstel in en ik zal dus het voorstel van den heer Kooiman in rondvraag brengen. Wordt verworpen met 8 stemmen; vóór de heeren A. van Lomwei en A. A. Graves Kooiman. De voorzitter: Door dat besluit wordt dus afwgzend op het verzoek beschikt. Aan de orde is een adres van A. van Grootheest en 60 andere ingezetenen. Adressanten vragen den Raad om op hun besluit terug te komen en in te trekken het op 18 Augustus genomen besluit, waarbg de kermis geschorst is tot een meer gunstig tgdstip. Burg. en Weth. hebben, naar aanleiding van dat adres, het volgend advies aan den Raad uitgebracht: In verband met het aan uwe vergaderinj gericht adres van A. van Grootheest en 6i anderen, houdende verzoek het besluit van 16 dezer tot het verdagen vau de kermis weder in te trekken, hebben wg de eer u voor te stellen afwgzend op dat adres te beschikken. Ons voorstel is gegrond op de overweging dat sedert uwe vergadering genoemd besluit nam, weinig verandering in den toestand is gekomen eu de adviezen der medici autoriteiten alsnog van kracht zgn. Het eenige waarmede ndressanten zouden kunnen worden tegemoet gekomen zou zgn het vasststellen van een datum waarop zoo mogeigk de kermis zou kunnen worden ge- houdeu16 October zou dan als datum kunnen worden genoemd. Wg hebben derhalve de eer u voor te stellen, afwgzend op het adres te beschikken en te besluiten dat, zoo mogelgk, de kermis 15 October zal aanvangen. Wie verlaagt het woord? De heer G. J. Niekerk: Ia de vorige raadsvergadering heb ik voorgesteld, dat ue kermis verdaagd zou worden tot 15 October, met bet o?g op het getal zieken, dat toen 18 bedroeg. Op 't oogenblik wordt in het adres van Burg. eu Weth. gesproken, dat er weinig verandering in is gekomen, maar ais ik goed ben ingelicht, dan zgn er nu nog maar 9 gevallen, dus dat is net de helft, en wie weet hoe het over eenige dagen is. Daarom vraag ik mg af, zou het niet mogelgk zgn om de kermis op den gewonen tgd te doeu plaats habben De ziektegevallen zgn niet kwaad aardig: vandaag wordt er een briefje aan geplakt en over 4 dagen is het er weer af. Zou het niet zgn in 't belang van vele burgers, handelaars enz. en van ons allen, dat wg trachten op den gewonen tgd de kermis te laten doorgaan Er staat wel in bet rapport, dat hel aantal gevallen weinig scheelt, maar 18 of 9, dat scneelt de helft. Daarpm zou ik gaarne zien, dat Burg. en Weth. zici» er mede konden vereemgen om te trachten de kermis op den gewonen tgd te doen plaats hebben. Wat er ook nog mede samenhangt is, dat we die f 500, die we nu zouden moeten leenen, in onzen zak houden; dat is nu niet noodig. De heer Valk heelt het altgd over de zuinigheid voor de gemeente en daar bg die ziekte ook zoo ernstig niet opneemt, kunnen we die f 500 bespareu, door op den gewonen tgd kermis te houden. De heer J. W. Valk; ik zou geheel met den heer Niekerk kunnen méégaan, als wg als gemeentebestuur vrg waren in ons handelen. Ik ben het er mede eens, dat de ziekte afneemt. De heer Niekerk spreekt van 9 gevallen, maar ik geloof, dat net er reeds minder zgo. Maar nu scngut du wet op de besmetteigke ziekten te bepalen, dat de epidemie niet wordt opgeheven alvorens de laatste igder gezond is; en indien het voorstel Niekerk nu wordt aangenomen waar ik mg mede zou kunnen vereenigen en de hooge autoriteiten zeiden: „breek de zaak af", dan zgn wg nog verder achterop. Dat heeft aanleiding gegeven, dat Burg. en Weth. gezegd hebben: 15 October ver trouwen we, dat de epidemie is opgeheven en dat wg alsdan vrgheid hebben van handelen naar ons welgevallen. Zoodra dus de heer Niekerk ons kan verzekeren, wanneer het zal zgn dat wg vrgheid van handelen hebben, dan zal zgu voorstel meer ingang vinden bg de raadsleden. Dat is juist, waarom het advies van Burg. en Wetü.zoo gesteld is. De heer XI. J. Niekerk: Ik zal er geen voorstel direct van moken, maar ik geloof dat er geen wet te vinden is waarin staat, dat bet laatste geval geweken moet zgn vóór de epidemie opgeheven wordt; dat hangt af van den inspecteur der Volksge zondheid. Ik maak er geen voorstel van, maar wilde alleen die zaak bespreken. Alle raadsleden zullen even gaarne willen tegemoet komen aan de belangen der ingezetenen. Ik vraag dus alleen of de mogelgkheid zou kunnen bestaan om het op den gewonen tgd te kunnen doen. De heer C. van Willenswaard Ci.: Wanneer wg bier al een besluit nemen eu zoolaug de ziekte epidemisch heerscht erkennen de hooge autoriteiten zoo'n besluit niet, wat geeft dan ons besluit? Of we nu nog 8 of 14 dagen wachten, we moeten toch zekerheid hebben, dat het besluit goedgekeurd kan worden. De heer J. G. Doesburg: Ik meen, dat er bier wel meer besluiten zgn gevallen, die met goedgekeurd werden; en wordt het dus niet goedgekeurd, dan wordt het maar af gekeurd, maar dan hebben wg ons best gedaan. Dus ik stel voor, om er mede door te gaan. De heer H. A. Schreuder; Toen we van daag voor 13 dagen hier waren en dit onderwerp behandelden, was het volstrekt niet de vraagzullen we de kermis afschaffen of niet; daar gaat het hier niet over. Het is bior alleen de vraag, of er kermis kan gehouden worden met bet oog op de heerschende epidemie. Vandaag voor 13 dagen was de Raad overtuigd dat het niet mogelgk was, en nu is er nog epidemie, dus we zgn precies in dezelfde omstandigheid. Hoe het nu mogelgk is, dat Burg. en Weth. met een voorstel kunnen komen waarin staat, dat er 15 October kermis zal zgn, begrgp ik niet. Waar hebben Burg. en Weth. die zekerheid vandaan, dat de omstandigheden dan anders zullen zgn dan heden of voor 13 dagen? Ik geloof, dat het een onmogeigkheid is, om het advies van Burg. en Weth. op te volgen, nog afgezien dat het geheel is in strgd met wat door de adressanteo wordt gevraagd, die zeggen, dat wanneer het op 15 October wordt gesteld, het overbodig is geworden, omdat er dan overal jaarmarkten worden gehouden. Ik ben dus tegen het voorstel van Burg. en Weth. De heer A. A. GraveB Kooiman: Het voorstel van Burg. en Weth. lokt mg wel aan. Wat toch is het geval? Het voorstel van Burg. en Weth. doet bigken van een tegemoetkoming aan hetgeen zeer velen in Schoonhoven wenschen. N11 vind ik den datum van 15 October wel wat laat. De heer Schreuder zegt wel, dat we hier zitten voor dezelfde zaak als 13 dagen ge leden, maar wanneer men de zaak opvat zooals ze werkeigk is, dan durf ik te zeggen dat het niet zoo is de ziekte neemt af, geen nieuwe gevallen komen er bg. En zoonis ik 13 dagen geleden al sprak, toen ik de kermis wenschte op den gewonen datum, toen heb ik al gezegd misschien, wanneer de kermis nadert, hebben we nog maar met een geval of 5 te doen. Maar hier zgn we gebonden aan de uit spraak van de hooge autoriteiten. Ik zou nu aan Burg. en Weth. wel de vraag willen stellen, of er soms overleg is gepleegd met die hooge autoriteiten. De voorzitter: Verlangt nog iemand het woord Burg. en Weth. hebben, om tegemoet te komen aan een terlaDgen, neergelegd in een adres van een groot deel van de ingezetenen, hun standpunt van de vorige vergadering verlaten, door nu zelf een datum voor te stellen. Het mag betwgfeld worden, even zeer als 14 dagen geleden, of op dieu datum de kermis zal worden gehouden. Als leeken hopen wg van wel, omdat wg de kennis dragen, dat de epidemie niet toe neemt. Er zgn in de vorige week nog enkele gevallen bg gekomen, maar het aantal ziekte gevallen is terug gegaan; op 't oogenblik zgn er nog maar 5 woningen besmet, met 9 igders. Nu is de vraag; wanneer zal het medisch gezag de epidemie geëindigd verklaren Ea daarover kunnen we veronderstellingen maken, maar er is geen zekerheid voor. Nu is de hoop gevestigd, dat het epidemisch voorkomen der ziekte zou kunnen eindigen met den laatsteu patient, die hersteld ver klaard wordt. Ik heb de vraag hooren doen, of er overleg is gepleegd. Daar mag ik niet bevestigend op ant woorden. Zoo veel is zeker, dat de epidemie van den 16. Augustus nog bestaat, al zgu er zooveel minder aangetastende vorige week hebben we nog .-en overledene gehad en de mogelgkheid is niet uitgesloten, dat wanueer wg gaan verslappen, de ziekte den kop weer opsteekt en er meerderu gevallen komeü. Daarom is hut voor het gemeentebestuur zoo moeiigk om te gemout te komen aan dé wenschen, want wg dragen de verantwoob- deigkheid voor de gevaren, die zich voordoen. Ik voor mg, als voorzitter, kan met nitégaaa met het adviseeren van een bepaalden dag. Het is zeer goed mogelgk, dat we in de vol- gende week best kermis zoudbn kunnen nonden, maar ik heb ook het voorstel hooren doen, om gewoon de kermis te laten door gaan op a. s. Dinsdag. Mogelgk is alles, maar of het raadzaam is, is een andere vraag, ook met bet oog op de belanghebbenden, die met hun handel willen komen. De kermis is gescnorst en daaraan is pu bliciteit gegeven. Velen hebben zich terug getrokken, omdat zg later met konden komen, voornameigk de grootere. Ik zeg dat in veroaod met de opmerking, die er gemaakt is, betreffende de gemeentekas. Wanneer er nu besloten wordt op den gewonen tgd kermis te houden, dan wordt bet zoo'n verwaterde kermis, dat men er later maar berouw vau heelt. Ik geloof dus dat het beter is ze te verdagen. We gunnen allen zooveel inogeigk pleizier, niet alleen gedurende de kermis, maar ook daar buiten, en Burg. en Weth, begvepeu zich om al het moguigke daartoe te doen. Wat zegt echter art. 23 van do wet: „Bg epidemiscbe verspreiding van beamet- telgke ziekten kan het houden van ker missen en jaarmarkten, waar ze niet van gemeentewege geschorst zgn, door Uns ver boden worden iu aan te wgzen gemeenten, in deelen van het Rgk of in het gebeele Rgk." Ea nu zou het een vreemd standpunt zgn, waar de Raad den 16. Augustus de kermis geschorst heeft tot een meer gunstig tgd stip, men dat nu niet ging verwgdereu maar zoo na mogeigk brengen. Men zou daa zeg gen, wanueer de Raad nu anders gaat be slissen: „Wist de Raad dan niet wat bg deed Men kan oordeelen over die belemmering zooals men wil, het woord is aan het mediacu gezag; dat is in de wet neergelegd. Ik geloof, dat het raadzaam is het besluif van de vorige zitting te handhaven. Wil de Raad er nu aan verbinden, zooals het advies van bet college zegt, den datum van 15 October? Misschien is het wat laat en kan het wel- licbt eerder; wanneer men maar een beetje geduld heeft. Ik adviseer, dat geduld nog een beelje te oefenen. Ue heer C. L. van Willenswaard Ct.: Ia aansluiting aan het voorstel van Burg. en Weth. zou ik in beginsel willen voorstellen den len Maandag van October. De voorzitter: Wg kuuneu d»jn toestand niet vooruit zien. De heer A. A. Graves Kooiman: Ik zou willen bepalen vóór of op 15 October. Men weet wel niet wat er gebeuren kan, maar dat weten we toch niet. Wanneer we met 15 October geen kermis hebben, dan kunnen we ons brielje wel Bcheuren. De voorzitter: In het voorstel van Burg, 1 Weth. staat dat ook: zoo mogelgk 15 October. Daar ligt dus in opgesloten, dat als het eerder kan gebeuren het ook eerder geschiedt. Het is echter met wenscbeigk om het vast te leggen. Wanneer de Raad bepaalt, dat er kermis is zoodra het Staats toezicht de epidemie geëindigd beeft ver klaard en we beleggen dan een vergadering, dan is er nog zoo spoedig mogelgk kermis. De beer H. A. Schreuder: lk geloof, dat dat het eenige juiste standpunt is. De heer C. L. van Willenswaard Cz.: Een bezwaar is dat toch voor de neringdoenden daarvoor ia het goed, wanneer zg een datum maten. De voorzitter: Wanneer de autoriteiten maar vaststellen wanneer die epidemie uit ia. De heer C. L.van Willenswaard Cz.: Laten we in beginsel besluiten 15 October, dan kunnen zg er op rekenen. De voorzitter: Ik zal ronduit spreken. Ik geloof dat men, door een datum te bepalen, vooruit loopt op de beslissing van het medisch gezag; om die vast te leggen acht ik verkeerd. Burg. en Weth. zga genoeg overtuigd van deri wil vau 'len Raad, maar wg dragen de verantwoordelgkheid van de menscheulevens, als wg niet volgen het medisch advies; dat moeten wg volgen, de wet verplicht ons. En wanneer wg zelf kunnen medewerken om de medische facul teit ook wat toeschieteigk te doen zgn, dan zullen we beter ons doel bereiken dan door ben vast te leggen aan een datum. De heer C. L. van Willenswaard Cz. Daarmede ben ik bet eens, maar Burg. en Weth. hebben toch ook sen datum bepaald, 15 October De voorzitter: U ziet dat ik afwgkend ben van dat idee. Ik zal het voorstel van Burg. en Weth. in rondvraag brengen. De heer J. G. Doesburg: Komt mgn voor stel niet in aanmerking? De voorzitter: Wordt dat gesteund? De heer A. Kugienburg: Ja. ik steun het. De voorzitterDan breng ik het voorstel van den heer Doesburg in rondvraag, om de kermis op den gewonen tgd te doen plaats hebben. Wordt verworpen met 8 stemmen; vóór de heeren J. G. Doesburg en A. Kugienburg. (De heer Graves Kooiman motiveerde zgn stem: het is een onmogeigkheid). De voorzitter: Dan breng ik in rondvraag het voorstel van Burg. t:n Weth., om den datum der kermis vast te leggen zoo mogelgk op 15 October. De heer A. van LomweiOf eerder. De voorzitter: Dat spreekt van zelf. Wordt aangenomen met 7 tegen 3 stem men; tegen de heeren H. A. Schreuder, J. G. Doesburg en A. Kugienburg. De voorzitter: Nu heb ik nog een voorstel te doen. Mgn voorstel is zeer eenvoudig. Ik wilde gaarne zien, dat de Raad het besluit uam, al staat het niet op het convocatie- billet, om de begrooting te wgzigen en kasgeld te Demen voor de betaling van een termgn voor de gasfabriek; kasgeld tegen 4 pCt. tot een bedrag van ten hoogste f 15000. De heer H. A. Schreuder: Mag ik eens vragen, of dat bedrag in de lucht zweeft? De vocyzitter: Kuuneu de leden zich daarmede vereenigen? De heer H. A. Schreuder: Is het niet mogelgk om van het kasgeld f 8000 terug te geven en dan leenen tegen 4%? Dat geeft weer verschil. De voorzitter: Ik kan met f 15000 te leenen er komen. Vinden de heeren het goed Aangenomen. Hiermede is de agenda afgeloopen en sluit ik de vergadering. UEMEIItiD NIEUW». —Te Oud-Begerland overleed Vrgdag du oudste rnwoner dier gemeente, de heer Nikolaas de Voogd van der Straaten, bgua 103 jaren oud. Tot vóór enkele weken deed deze krasse grgsaard nog alles zelf en bad alle hoop zgn verjaardag in October te kunnen vieren. Te Eginotid aan Zee is een der verpleegden uit de Prins Hendrikstichting, terwgl hg een eind ten zuiden vau het dorp een Dad nain, door een duizeling overvallen en in nog geen twee Voet water verdronken, Bg de s t ran d ba 11 er g te Scheve- ningen, waar 'savonds honderden jongens in zee baden, is VrgUag-avoud vermoedelgk verdroukea eeu veertienjarige knaap, zoen van eeu bewoner vau ue Koorendgkstraat te Scheveningen. De kieereu zgn aau het strand gevonden. Du jongen wordt vermist. Te Katwgk aan den Rgn is Zondag morgen in het kanaal tusscüeu de Noordwgkacno brug eu het stoomgemaal bg het zwemmen verdronken de 17 jarige H. W., Drugwacüierbknecut ie Leiderdorp. De milicien H. V., herkomstig uit Lingezwaag en behoorende tot het 5e regiment infanterie te Amersfoort, is Zondag bg bet zwemmen in de Eum onder Zoest verdronken. Ouder den polder fcgfhoek bg Werkendam gingeu Maandag middag eeu paar jongelieden zwemmen. Du eeu, C. V., een jongeling van 22 jaar, zonk weg en kwam uiel meer boveu. -Zondag-middag heeft in den Aerdenhout bg Haarlem een treffend ongeluk plaats gehad. Ean Deer uit Zaandam reed met twee zoons per flets naar Zaudvoort. Eeu auto reed heu achterop, heeft den eeuen jongen gedood en verbrgzeide van den ander een arm. De auto was uit Utrecht. Het nummer is bekend. Het ongeluk gebeurde bg Groot Beodveld, waar du 17 jarige J. H. uil Zaandam, die zgn fljts zat te repareereu aan den kant van aeu weg, voor de oogeu van vader en broeder werd overreden en op slag gedood. Eeuige minuten later nad er eeu tweede ongeval plaats, vlak voor de woning van den beer Ten Houten de Lange. Daar werd eeu 40-jarig wielrgder, die naar Haarlem ging, door eeu achterop komende auto gegrepen, omver geworpeneu overredeu, zoodai hem het bloed uit mond, ooren en oogen kwam. Het publiek wildu de auto- rgdurs te Igf en was daarvan slechts met veel moeite terug te houuen. Het dwong den eigenaar, die alleen genegen was van Zand voort een dokter te halen, den over- redene in zgn auto naar het Diaconessen- huis te Haarlem te brengen. Bg Halfweg is een jougmeusch bg toeval den dood ontkomen, uoch zga rgwiel werd door een voorbgrenneade auto totaal vernield. - Te Wgire (L.) geraakte Zater- dag de 17j*nge landbouwerszoon B. H. B. onder een oogstwagen en bleef op de plaats dood. De wagen giug hem dwars over de horst. De bewoners van Grathem Dabg Roermond werden Vrgdagmiddag opge- sennkt door bet schudden hunner woningen, waarin kasten en Btoelen omver geworpen werden. Dit giug vergezeld van een ouder- aardscb gerommel, dat aan eeu lichte aard beving deed deuken. Men vluchtte de Btraat op. Persoonlgke ongelukken Kwamen met voor. BliDMAlilllWH. Hchoonlioveu, 4 Rept. t Heden-morgen te half zes vertrok de art. Instructie Compagnie, onder bevel van den kapitein J. A. G. James, naar de legerplaats Dg Oldebroek, lot het houden van schietoefeningen. Ook de compagnieën van het Ie reg. ves ting-art. uit Utrecnt vertrokken gisteren naar die legerplaats tot het houden van obfeningen met vestmggescbut, onder leiding van den kolonel S. 1. van Nooten, comman dant van het korps. t Het inscnr g vingsregister voor loieiingen der lichting 1907 is op 31 Augustus j.l. gealoten met 29 ingeschrevenen. Hiervan meenen 2 recht op vrgstelling te hebben wegens broederdienst en 2 wegens gebreken; 3 zgn er reeds in dienst. t Koninginnedag is ditmaal ▼oor de leerlingen van de school voor Cbr. Voikaonderwg» een reent geuoegigke feestdag 4 r geweest. In vrooigke stemming marcheerden ze van het schoolgebouw door de Koestraat en deu Lopikerstraat naar de buitentuin van den heer Van Willenswaard. waar na een kort woord van Ds. Conradi, het zakloopen, ringsteken, enz, aanstonds een aanvang nam. De warmte vei hinderde niets dat er van 't begin tot aan 't einde een vrooigke, opge wekte stemming onder 't jonge volkje beerschte. De spelen werden afgewisseld door 't zingen van een v.idcrlaadsch lied en 't geuieten van limonade, krentenbroodjes, enz. De winners kregen een prgs en allen mochten meedoen aan een tombola zonder nieten. Om half zes trok men weer in optocht door de Lopikerstraat en nadat bg de kerk nog een paar liederen uit volle borst waren gezongen, ging ieder wel voldaan naar huis. Een woord van dank aau de gevers en in 't bgzonder aan den heer Van Willenswaard, die geen moeite gespaard heeft om het feest te doeu slagen, moge hier niet misplaatst zgn. f De heer H. Uoogkaas, door de Ngverheids-Vereemgiog voor Goud- en Zilversmeden herbenoemd als lid der com missie van beheer van bet ziekenfonds „Tot Hulp in Lgden", hoeft deze benoeming niet aangenomen. t Vanwege de afdeeling Schoon hoven der S. D. A. P. zullen dit najaar een 500 tal brochures verspreid worden. Dezen winter zullen vier openbare vergaderingen plaats hebben. De eerste, in December te houdeu. zal gewgd zgn aan de bespreking van Drankvraagstuk en Arbeidsbeweging. De heeren A. Willemse van Utrecht en A. Dgkgraaf uit Schoonhoven zulien dan sproken. Op de laatste huishoudelgke ver gadering werd meegedeeld, dat een 2ü-tal personen de gemeenschappeigke reis naar de Nationale Kiesrecht betooging te Amster dam op 16 September a. s. zullen meemaken. De afdeeling zal daar vertegenwoordigd worden door den heer Th. Veraart alhier. t Sedert de vorige opgave hebben- zien 4 nieuwe gevallen van febris typhoïdea voorgedaan, waarvan 3 in het perceel Oranje straat A 174 en 1 Voorhaven B 12. In het perceel Havenstraat B 343, bewoond door L. Kapoen, is de besmetting geweken verklaard. Het aantal Igders bedraagt nu 13. f Een onzer ingezetenen, de heer v. Z beleefde Z mdag-morgeu eeuige angstige oogenblik ken. Nabg Nieuwpoort met be hulp van een roeibootje een bad nemende in de Lek, had hg het touw der boot, waarin nog eeu persuou was, om het lichaam geslagen. Aiies ging goed, totdat hg weUer in de boot wilde terugkeeren, wat hem, ondanks alle pogingen, niet gelukte. Het geval werd echter opgemerkt door bewoners vau Nieuwpoort, die door het opgooien van touwen de boot naar den wal haalden en alzoo don heer v. Z. uil zgu benarde positie verlosten. t Maandag werd ten tweeden male tegen 6 melk verkoopers alhier proces-vërbaal opgemaakt, omdat zg geen gevolg hadden gegeven aan de bepaling vau art. 13i der politieverordening van de gemeente Schoon hoven, waarbg bepaald is, dat bun woningen moeten zgn aangesloten aan de gemeente- waterleiding. fjDe hulp der politie werd Zondag middag ingeroepen bg A. d. B„ op den Tol alhier, omdat diens zoon GgaDertus ia dronkenschap den inboedel vernielde. Nadat de beschonkene naar het politiebureau was gebracht, keerde de rust spoedig weer. t De alhier gestationneerde Hgks- poiitie bekeurde Zoadag avcod drie personen, die langs den Lekdgk reden met een rgwiel, dat niet voorzien was van een beider brandende lantaarn. I U I Z 0 l> I A. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. 't Is Zondagmorgen. Weer roept het ge lui vau klokken voor de zooveelste maal op tot een gang ter kerke. En weer be treedt bg het spreekgestoelte om de schare te boeieu met zgu indrukwekkend woord vau Liefde tot den naasten, en doe barmhar tigheid. „De Barmhartige Samaritaan", een van des grooteu meesters schooue gelgkeuissea, het onderwerp van zgn rede. Hoe stuitend ia het te hooren, dat Priester en Leviet den mishandelden jood voorbg gingen zonder hulp te bieden; treffend daaren tegen wanneer de Prediker schildert de goede en navoigingswaardige daad van den Samaritaan, een daad, getuigende van naastenliefde. Maar gelukkig het is een geigkenis. Waar echter overal toestanden zgn die vele barmhartige Samaritanen moesten te voorsebgn roepen, ook te dezer plaatse, kan men toch reeds hier met trots wgzen op het verbigdende teeken des tgds; Ben schop heeft z'n Samaritaan. Ze zgn oud geworden, die twee door wer ken gekromde menschen uit „den Hoek." Zg zgn beiden in de tachtig, hg was al tgd een kras ventje, zg gebrekkig. De laatste jaren was het scharrelen en ploetereu voor bem om niettegenstaande eenige hulp vau de üiakoaie aan het kosfje te komen. Zg hebben gewerkt zoo laug het voor hen dag is geweest, de nacht is gekomen waarin zg niet meer werken kunnen. Hun een voudig huisje staat thans leeg, zg konden daarin niet meer samen big ven wonen. Aandoeulgk oogenblik toeo zij vertrokken van de plaats waar zg zooveel j iren hadden doorgebracht. Men zag ze zitten treurend ineen gedoken op hun ktoeltje, begrgp-mde, dat zg met meer terug zouden keereu naar de plek huu dierbaar. O, Samaritaan! waarom naamt ge niet dit menschenpaar op in uw woniug? Waarom uw verplegingsliefde met uit doen komen aan deze misdeelden Aan deze oudjes, die jaar in jaar uit hebben gezwoegd om een mensebwaardig bestaan Hadt gg hen tot u genomen, meer zoudt ge dan gehandeld hebben in den geest van Hem, die eenmaal sprakHebt uw naasten lief als u zeiven. Maar helaas! het zgn arme menschen. Ea de verpleegde Israëliet bg is geen arme men zegt het is een rgke jood. Een Lid der Ned. Herv. Kerk. VERVOLG OER NIEUWSTIJDINGEN. Bg Kon. besluit van 1 dezer is benoemd tot griffier bg het kantongerecht te Riddefkerk Mr. J. A. van der Mersch, advocaat procureur te Amsterdam, tevens werkzaam 'en parkette van den ofneier van justitie bg de arrondissements rechtbank aldaar. Te Leeuwarden is officieel bericht ontvangen, dat ook H M. de Koningin Moeder 15 dezer dn onthulling van het staudbeeld voor den Fneschen stadhouder Willem Lodewgk zal komen bgwunen. Van Prins HendnlZ is men nog antwoord wachtende. /9t U. H. M. lire Koningin en de Koningin- Moeder luliWT Zaterdag 15 September, bg gunstig weer, de reis naar Friesland over zee doen en dus Hoorn en Enkhuizen pas- aeeren. Maandag 17 dezer gaat de Koningin voor een drietal dagen naar de Residentie, meldt de „Avondpost." H. M. zal de zitting vau de Staten Generaal persoonigk openen. Daar na gaat de Koningin eenigen tgd naar 't buitenland. Naar de N. Ct. verneemt, zal het nieuwe pantserschip „Jacob van Heemskerck", het grootste schip van onze marine, dan 28sten dezer te Amsterdam op'3 Rgkswerf te water worden gelaten d*or Z. K. H. Prins Hendrik. De 2e-luit. P. J. A. Bartels, van het 3e. reg. vesting-art. te Gorincbem, wordt 15 October te 's-Gravenhage gede tacheerd tot het volgen van een cursus in gymnastiek, schermen on zwemmen. J. Th. Negenhuis, tgdelgk vér- big vende op de Landkolome van het Leger des Heils nabg Barneveld, beeft van H. M. du Koningin een bedrag vsn f 20 ontvangen, ten einde hiermede een kleinen handel in galanteriëen te kunnen beginnen. Het Centraal Genootschap voor Kioderherstellings- en Vacantiekolonies heeft te Egmond aan Zee een terrein aangekocht van de Maatschappg „Zeebad", groot 2000 vierk. M. Op dezen groud zal gebouwd wordon een kolouie huis, volgons de pischen d»s tgds ingericht. De aanbesteding van dit flinke gebouw zal waarschgolgk reeds 8 September plaats hebben, zoodat vóór den winter nog met den bouw begonnen kan worden. Te Dalem ia de aardappel- handel nog ver van levendig. Er wordt niet meer dau f 1,76 a f 1,80 per H L. ge boden, en verbouwers willen minstens f 2, zoodat er bgna geen leverantie is. Van de hand van den welbeken den kinderschrgver F. H. van Leent zal binnenkort bg de uitgevers S. W. van Nooten te Schoonhoven een nieuw boek voor meisjes vorscbgnHn. getiteld „De Liefste van ous Clubje", met platen naar teekeningen van C. Koppenol. Bg den uitgever N. Samsom te Alphen (Z.-H.) isin keurigen vorm verschenen, de rede door den beer J. van Waning, Bur gemeester van Ouderkerk a/d Usui, op 28 Juli j.l. gehouden in de Provinciale veree niging van Burgemeesters in Z.-H., te Rot terdam. Ongelwgfeld zal aan dit algemeen geprezen werk een goed onthaal ten deel vallen ia de kringen, waarvoor het bestemd is. Raad van Beroep (Onge v-allen- verzekering) te Dordrecht Zitting van 3 Sep tember 1906. Uitspraak werd gedaan in de volgende zaken le. Leendurt Van Wingerden te Zwgn- drecht is door eeu ongeval getroffdn bg het lossen van ouógzer, toebehoorende aan S. M. Spriager te Amsterdam. De Rgksverzeke- ringsbank weigerde schadeloosstelling, omdat het ongeval hem zou hebben getroffen in verband met een niel verzekeringsplichtig bedrgf. Springer is D.l. èn scbeepsslooper en handelaar in oude metalen; bet eerste bedrgf is wel, het tweede met verzekeringsplichtig. Aangezien de werf, waarop den getroffene het ongeval overkwam, door Springer niet meer werd gebruikt voor de scheeps- slooperg, doch alleen voor den handel in oud-gzer, bevestigde de Raad van Beroep de bestreden beslissing. 2u. Klaas de Grugter, smid te Ammerstol, was door een bedrgfsongeval getroffen, ten gevolge waarvan hg een oog heeft verloren. Er is thans een big vende toestand inge treden, op grond waarvan de Rgksverzeke- ringsbank hem een rente toekende naar een invaliditeit van 30 pCt. De Raad van Beroep nam een invaliditeit aan van 50 pCt., omdat het aodere .oog niet normaal m en kende hem een rente toe van 50 cents per werkdag. Opnieuw werden behandeld de zaken van de gebroeders Hulzinga te IJselmonde en Jan Valk ais voorzitter der plaatseigke commissie, bedoeld bg artikel 86 der Onge vallenwet 1901 te Scboonhoven, voor Jan Hoogendgk aldaar, iu welke zaken den lOden September e. k. uitspraak zal worden gedaan. Te Zoutelande had Dinsdag morgen de eerste steenlegging plaats van de nieuw in aanbouw zgnde coasistoriekamer voor de Ned. Herv. kerk. Dit werd gedaan door Ds. D. J. Lazonder aldaar. Nadat hg den steen in den voorgevel had gelegd, hield hg een toespraak, waarin hg er op wees dat tüans de lang gekoesterde wensch in vervul ling is gebracut, want dat er lang groote behoefte heeft bestaan aan een dergeigk gebouw. Hg braebt dank aan kerkvoogden en notabelen, die aanwezig waren, en aau de diaconie voor den geldeigken steun. Spreker dankte verder de aanwezigen voor hunne belangstelling en scbook bg zgn vertrek een gift aan den baas van het werk voor de werklieden, terwgl hg kerkvoogden en nota belen, de bazen van het werk en enkele aanwezigen uitnoodigde nog even met hem in zgn woning te vertoeven. Ds. J. L. A. Feykes te Coignsplaat beeft bedaukt voor het beroep bg de Ned. Herv. Gum. te Giessen-Oadekerk en Peursum. tiorlncbem3 Sept. Mr. L. van Andel heett met ingang van 1 Nov. ontslag geno men als lid der Provinciale Staten van Zuid- Holland en als lid van den raad dezer gemeente. 'inielde, 3 Sept. Heden-middag zakte een hier onbekend persoon, waarscogoigk van vermoeienis en warmte; aan het oegm van den Broekschen weg alhier bewusteloos neer. Overgebracht iu het koetsbuis vau de burgemeester op „bet Eind" eu op eeu matras ntérgelegd, kwam het bewustzgn terug en bleek, dat hg afkomstig was uit Schiedam, op eeu vischlogger, tbuisbehoo- rende te Viaardmgeo, visschende op de Noordzee, uit deu maat was gevallen, zgu arm had gekneusd en zoekende naar zgn ouders, varende op een binneuscheepje, na over Amsterdam eu Utrecht te zgn gereisd, alhier verkeerd van de Stoomboot „Vrees- wgk" was afgestapt. Hedeu-avond laat was de toestand van den patient zeer bevredigend. De begrooting dezer gemeente, dienst 1907, zooals zg deu Raad is aangeboden, bedraagt in ontvang en in uitgaat f 10296,43V«. 'ImmenUl, 3 Sept. Ue heer J. Stuur man Adrz. alhier heeft bedankt als peuning- ""meester der zang vereeniging alhier. De aandeelen van f 10, die inderlgd genomen zgn in het zangersconcours, wordeu met f 11,81 uitbetaald. De naamlooze vennootschap „Stoomboot- dienst o/d Lek" zal vanwege het drukke verkeer eu de enorme verzendingen haar stoombootenhoofd alhier aanmerkeigk ver- grooten. fileskenugramf eu Hofwegen, 1 Sept. Heden zgn ter secretarie ingeleverd 2 caudidatenigsiem bevattende de namen vau A. v. d. Laan mn. eu Johs. Slingerland, ter vervulling eeuer vacature m deu ge meenteraad. De stemming zal plaats hebbuu 12 September. Hodegruveu, 3 Sept. Ia de Zaterdag geUouden raadsvergadering werd de begroo ting voor 1907 aangebouen eu tot ouder- zoea gesteld in houden van de fln&uciëele commissie. Mededeeliug werd gedaan van eeu ingekomen achrgven van Ged. Staten, waarbg wordt bericht, dat de subsidie voor de aiiiDachls-teekenscbool wordt verhoogd met t 60, alsmede eeu kennisgeving, dat aau deu burgemeester verlof ia verleend gedu rende Ue maand September. De raad keurde goed, dzt het gymnaaiiek- lukaal vau sctiooi A wordt algcstaau aau het rök voor de vrgwillige oefeningen in den wapenhandel en dat ook jongelingen uit Zwammerdam aan deze oefeningen kannen deelnemen zoolang daartegen geen bezwaren ^Balnea, 3 Sept. Rg de Gereformeerde Gemeente alhier is beroepen Ds. R. v. d. Kamp te Axel (B). «Dalem, 3 Sept. Ook alhier heeft men den Koninginnedag op Vrgdig j.l. waardig en geestdriftig gevierd. De feeaMgkhedon werden geopeDd met een optocht der school kinderen, waarbg ruiters te paard en ver sierde wagens, muziek, het huishouden van Jan Steen enz. Na alliop tractatie en eeu wedloop om prg-Ejes door de schoolkinderen, die zich buitengnieen vermaakten. Des mor gens om 10 uur begonnen, werd het feest tot 's avonds 7 uur voortgezet, en ging de jeugd wèlvoldaan naar huis. De gemeente, die door milde bgdragen een en andermo- geigk gemaakt had, vierde het feest bigde en welgemoed mede, en gaf door vlaggentooi, eerebogen en andere versieringen ruimschoots daarvan blgk. ,r Groot- iminera, 3 Sept. Op Koningin nedag werd alhier door de kinderen feest gevierd. Te 9 uur betraden de leerlingen in feestdos de school en deden daar opgewekte liederen hooren. Daarna werd het woord gevoerd door het hoofd der school, die den kinderen duideigk deed uitkomen de betee- kenis van den verjaardag vau H. M. Wilhel- mioa, waarna men nog een OraDjeliedja zong en de kinderen onthaald warden op broodjes. Begeleid door het hoofd, onderwgzers en onderwgzeressen werd vervolgens een wan deling gemaakt door Graafland, op welken tocht de kindereu onthaald werden bg de heeren H. Voorspug Jz., D. Schep en A. van der Wolf Az.. terwgl ook de appels van den heer P. Voorslugs den leerlingen best smaakten. Iu de school teruggekeerd werden broodjes en melk genuttigd, om daarna een uur rust te houdeu. Te 1 uur weder in de school aanwezig, werden de kinderen wederom onthaald en ging men turfrapen, koek» knippen, enz. Ten slotte werd nog mede gedeeld, dat allen nog een verrassing zouden ontvangen, waarna men dankbaar huis- wa&rtB keerden. Maandag avond hoorde men plotseling een hevig gegil. Spoedig was een groote menigte op de been en ontdekte men wat er had plaats gehad. De dienstbode en de werkster van den beer B. van As Bz. waren met het kleeren spoelen te water geraakt. Door M. Stam en A. de Bont werden ze echter spoedig op bet droge gebracht. •Hebenderp, 3 Sept. De lang ver wachte dag, Koningin's verjaardag, was eindeigk gekomen. Hadden er ten vorigen jare op het dorp kinderspeleu plaats, ditmaal was door de commissie een vaartochtje ge organiseerd. Schipper De Bruin was bereid met zgn motor de reis te maken, 'a Morgens om 9 uur verzamelden een 70-tal kinderen zich met de commissie en verscueidene helpsters op de prachtig versie-de motoren ouder het zingen van vaderlandsche liederen voer men af. De reis ging langs Gouda, Gouwsluis en Nieuwerbrug. s Avonds 6 uur stipten allen zeer voldaan weer aan wal. Een woord van lof komt toe aan de com missie, die den kinderen dat aardige reisje, dat door heerlgk weer begunstigd werd, bezorgde. **JaaraveId, 4 Sept. De collecte voor den gewapenden dienst heeft alhier opge bracht f 2.261/s. §Klnder<lUk, 1 Sept. Aan mej. C. J. vau Timmeren, onderwgzeres aan de opeu- bare school alhier, is op haar verzoek ontslag als zoodanig verleend, tegen 1 November a.s. Klnderdgk, 2 Sept. De door het cen traal comité voor de verkiezing der Prov. Staten m het kiesdistrict Sliedrecht uitge schreven vergadering van vertegenwoordi gers der vrgzmmgen in dat district werd nggewooad door afgevaardigden uit 21 van de 24 gemeenten. Aan de orde was het stellen van 1 candidaten voor de Prov. Staten voor de verkiezing van 1907. Bg de eerste stemming verkregen de heeren H. v. Eeten te Ameide 449, K. K. Kuipers te Gorinchem 1260, P. Loopuit Jr. te Schiedam 2600 en Mr. C. P. Zaager te Rotterdam 1243 stemmen. Bg herstemming tusscben de heeren Kuipers en Zaager verkreeg de eerste 1260, de tweede 1455 stemmen, zoo dat deflaitief tot candidaten gekozen zgn de heeren P. Loopuit Jr. en Mr, C. P. Zaager. «Krimpen n/d Lek, 3 Sept. Vrgdag 31 Aug. was onze gemeente iu feestdos gehuld, ter gelegenheid van den verjiardag onzer Koningin. In den morgen werd feest gevierd met de schoolkinderen, en een op tocht gehouden van versierde fietsen. In den namiddag werden verschillende volks spelen gehouden, 's avonds werd concert gegeven op het Wilhelminaplein en vuur werk afgestoken. Jammer, dat wat te veel gezongen werd: „Geef me nog een drupske", waarvan de uitwerking zeer kenneigk was. Zaterdag was het zestig jaar geleden, dat B. v. d. Weiden in dienst was gelreden bg de firma P. Horsman. De patroon liet dezen dag niet ODgemerkt voorbggaan en vereerde hem als herinnering aan dezen dag een prachtige pendule met coupes, een leuningstoel en een rookstel. De landbouwer M. de Jong, zou zgn hooi gaan halen van den akker. Daar aan gekomen ging hg gverig aan het werk om het hooi in zgn schouw te dragen. Hg vrerd echter bevangen van de warmte en viel bewusteloos neer. Eenigen tgd later werd hg door zgn vrouw gevonden en met behulp vau eenige toegeschoten buren naar huis gebracht, waar hg met veel moeite werd bggebracht. Het zoontje van den heer W. Veen draafde over üe balken, viel en kwam zoo ongelukkig terecht, dat het een sleutelbeen brak. Dadeigk werd de hulp vau Dr. W. Mars ingeroepen, die het been zette eu een eerste verband legde. Krimpen a/d lJ>el, 3 Sept. Bg den maandelgkschen medaille-wedstrgd geduren de Augustus is met schieten, in de iste categorie, op 300 meter, de gouden medaille behaald door den heer C. van der Giesen Jr. alhier, met 55 punten. **JLangerak, 3 Sept. In de j.l. Don derdag gehouden vergadering van den gemeenteraad, waarin alle leden tegenwoor dig waren, werd, na goedkeurmg der notulen, mededeeling gedaan van de goedkeuring der gemeente rekening, dienst 1905, benevens van het proces-verbaal van kasopneming. Hierna werd door burgemeester eu wet houders deu raad aangeboden de gemeente- begrooting voor* het dienstjaar 1907, met de daarbg behoorende bescheiden. Daar verder niets te verhandelen was, sloot de voorzitter de vergadering. Lekkerkerk, 3 Sept. Vrgdag avond werd door arbeiders per schouw net igk van A. S. op het dorp gebracht. Zg vonden het aan de boezemkade. Waarschgnlgk is de dood een gevolg van verbloeding. De gestorvene was ongehuwd. l*ekkerkerk, 4 Sept. Van de werf van deu heer T. van Dugvendjjk alhier is met goed gevolg te water gelaten een stalen rgnacüip, groot plm, 840 ton, voor BChtpper A. d. Noort te Dordrecht, en werd de kiel gelegd voor een le bouwen stalen sleep- kaan, groot 1000 ton, voor rekening van den heer J. van Steen te Rotterdam. t Om uiting te geven aan hare gehecht heid aan het OraDjebuië, had eeu commissie verzocht Zaterdagavond een optocht te mogeo houden. Na verkregen toestemming werden een drietal wageus versierd en onder groote belangstelling van het publiek trok omstreeks 8 uur de optocht af, waarbg rich een groot aantal lampiondragers en lietsrgders en rgdaters met versierde fietsen aansloten. De muziek liet hare vrooigke toonen hooren. Men trok, gevolgd door een grooten stoet, tot bg den burgemeester, waar het comité en de muziek een verfrisschende droDk werd aangeboden. Daarna werd nog een groot gedeelte van Schuwagt bezocht. De optocht die een zeer kalm verloop heeft gehad, was laat afgeloopen. ««Loplk, 4 Sept. De collecte voor den gewapenden dienst, alhier gehouden, heeft opgebracht f 4,59. De leverantie van brandstollen voor het gemeentehuis en de scholen is opgedra gen aan den heer C. Borst Czn. alhier. §Nleww-I*ekkerland, 3 Sept. Door B. en W. is aan den gemeenteraad aange boden de begrooting voor 1907, io ontvangst en uitgaaf bedragende f 25 556,33. Het op 31 Aug. gesloten register van de ingeschrevenen voor de nationale militie bevat de namen van 34 jongelingen. Mot veel opgewektheid is alhier, ter gelegenheid van Koninginne-verjaardag, feest gevierd, georganiseerd door de vereeniging de „Oranjevaan". Een vrooigk aanzien had onze gemeente; van bgna alle huizen wapperde de driekleur; eeu fraaie eerepoort was op het dorp opgericht en voor veie woningen waren aardige versieringen aan gebracht. Alles blonk recht feesteigk in de heerigke Augustuszon. Om 7 uur 's morgens werd het feest aan gekondigd door kanonschoten. Toen kwamen al spoedig in hunDe kleurige costuumpjes, versierd met orarj?, de schoolkinderen opdagen, die om 8 uur in de school moesten samenkomen en om half negen eenige vaderlandsche liederen zingen. Om 9 uur begon de optocht der schoolkinderen, allen gezeten op versierde wagens. Voor aan den stoet ging een eerewaebt to paard. Verder maakten deel vau don stoet uit: een deputatie van de zang vereeniging „Amicitia", op een keurig versierde wagen, met het vaandel voorop; vertegenwoordigers van de ambachtslieden en van den landbouw, even eens met hun banieren. De stoet, opgeluisterd door het fanfare corps „Apollo", maakte een prettigen indruk eu had veel bekgks. Het weer was echter wel wat warm, want aan de bestoven kleeren en de glimmend roode gezichten was het duidelgk te merken, dat bet geen kleinigheid was een tocht van ODgsveer drie uur te maken onder een hei-blauwe lucht en een felle zomerzon. Edoch, als 't Koninginnefeest is. kan een mensch veel verdragen. In de beste orde werd de stoet om 12 uur ontbonden. Terstond daarna had het onthaal aan de schoolkinderen plaats. Van 1-3 uur werd een ringrgderg gehouden met paarden onder den man. Er waren 13 deelnemers. De le prgs, een hoofdstel, werd behaald door P. Hegnis; de 2e prgs, een paarde- deken, door C. Kwakernaak; de 3j prgs, een. paar leidsels, door A. Meerkerk; de 4e prgs, een zweep, door A. den Ouden Rz. Van half vier tot half vgf gaf het fanfare corps „Apollo" een concert op het kerk plein op een wgze, welke allen lof verdient. Van 5—6 uur had er mastklimman plaats, waaraan 11 personen deelaainea, die zich allea zeer inspanden, om een der acht prgzen machtig te worden, die boven in den maat hingen. Als we jft oog bg zeggen, dat van baif acht tot half negen een lampion- optocht werd gehouden en van 9—10 uur nog een concert werd gegeven, dan kan men wel nagaan, dat het een drukke dag is geweest, vooral voor hen, die de leiding van bet feest op zich haddon genomen. De feesteigke stemming, 's morgens al begonnen, duurde tot laat ia den nacht, 't Was een gejuich, een gejoel, een gezang, doch gelukkig zonder wanklanken. Met voldoening mag het bestuur van de „Orar ja- vaan" op dit tweede jaarfeest terugzien. Nog was des morgens een telegram met gelukwensch aan de Koningin gezonden en 's avonds werd het volgende telegram ontvangen: Bakkes, Eerevoorzitter van de „Oranjevaan", Nieuw-Lekkerland. H. M. de Koningin draagt mg op u allen, mede namens Zjne Koninkigke Hoogheid den Prins, Hoogstdervelver dank over te brengen voor aangeboden geluk- wenscheD. Adjudant van dienst, Von Mühlen. «Nieuwpoort, 31 Aug. Heden vierde de schooljeugd alhier vrooigk Koninginne feest. tg de milde bgdragen der ingezetenen, kon de gevormde commissie de kinderen rgkeigk oothalen. Des morgens in bet smaakvol versierde schoolgebouw bgeengekomen, werd een optocht door de gemeente gehouden, die er recht feestelgk uitzag, want huis aan huis wapperde de vaderlandsche driekleur. Ia de schoollokalen teruggekeerd, werd de feestvierende jeugd onthaald op broodjes, bolussen, limonade eu meer lekkerngen. terwgl de predikant Ds. E. D. G. v. d. Horst aan alle kinderen, zonder onderscheid van gezindte, een boek werkje of speelgoed schonk. Des namid dags weder in het schoolgebouw te zaam gekomen, trok men in optocht naar het beschaduwde feestterrein op een der wal len, waar door de jeugd spelen werden ge houden, bestaande in hengelen naar een cadeau door de beide laagste klassen en verder voor de jongens driebeenige wed- loopen en zakloopen en voor de meisjes balenceeren en schgfsleken. Na afloop der wedstrgden in de school teruggekeerd, wer den de kinderen wederom onthaald, gelgk zulks ook op het feestterrein was geschied gedurende de wedstrgden. Bovendien ont ving ieder kind een geschenk. Opgetogen en voldaan ging de jeugd naar huis. Een woord van dank komt toe aan de commissie, die het feest bereidde, aan Ds. E. D. G. v. d. Horst, die door zgne geschenken de feestvreugde verhoogde, aau de dames, die bg het onthaal behulpzaam waren, maar bovenal aan de ingezetenen, die door hunne milde bgdragen de commissie in Btaat stelden, de jeugd zoo ruimschoots te onthalen en zoo prettig feest te doen vieren. **Nlenwp»ort, 3 Sept. In de Donder dag-avond gehouden vergadering van den gemeenteraad waren 6 leden aanwezig. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering werden gelezen en goed gekeurd, waarna mededeeling werd gedaan van het proces-verbaal van kasopneming. Vervolgens werd de gemeentebegrootiDg voor het dienstjaar 1907 door Burg. en Weth. aan den Raad aangeboden. Nadat afwgzend was beschikt op een adres van W. Kugl om een stuk land gedurende 10 achtereenvolgende jaren in huur te krggen, sloot de voorzitter de vergadering. *N**rdel««s, 3 Sept. Donderdag-avond is alhier door de muziekvereenigiog „Vol harding" op het schoolplein eene upeubtre uitvoering gegeven. Evenals den vorigen keer was ook ditmaal de belangstelling groot, en bet weer er nu als geknipt voor. Waren er velen, die bg de oprichting dezer vereeniging aan haar levensvatbaar heid twijfelden, deze zullen nil allen w. I overtuigd zgn, verkeerd te hebben gedacht. En voor den directeur èo voor de leden is het. zeker een voldoening, dat men na een oefeningstgd van nog geen jaar reeds zulke vorderingen heeft gemaakt. We hopen vau harte, dat de lust bg allen zal bigven, zoo als die tot heden is geweest, en voorspel len alsdan aan „Volharding" een bloeiende toekomst. *Ottwlau«l, 3 Sept. Ooze vroegere dorpsgenoot de heer J. Swgnenburg. thans secondant aan het Instituut „Oraoje Nassau" te Haarlem, behaalde 1.1. Donderdag te Amsterdam de hoofdakte. *Oud«w»teis 3 Sept. Aan het post- en telegraafkantoor en zgne ressorteerende hulpkantoren is in de afgeloopen maand in de Rgkspostspaarbank iDgelegd f 9113,03; terugbetaald f 2168,09. Het laatst uitgegeven boekje draagt het nummer 4311. Met Koningin's verjaardag had alhier de bespeling van het carillon plaats en wapperden de vlaggen van particuliere-, stads en rgksgebouwen. 's Avonds bad in de Herv. Kerk een orgelbespeling plaats door den heer J. Posthumus, begeleid door de zangvereeniging „Geeft Gade Lof!" Vele belangstellenden waren opgekomen om van het schoon e orgelspet en den zang te genieten. Na aftrek der onvermgdelgke kosteD, kwam een redelgk batig saldo deu armen der Herv. Gemeente ten goede. Eeu woord van dank mag niet onthouden worden aan H.H. kerk- voogden. voor den weiwillenden afstand van het kerkgebouw, aan den heer Posthumus en aan de leden van „Geeft Gode lof!" voor hetgeen ze ons te hooren gaven. Met het plaatsen vau palen enz. voor de intercommunale telefoon is alhier een aanvang gemaakt. Naar men verneemt zgn er tot beden acht aansluitingen. *Beeaw(|k, 3 Sept. De aan den Raad dezer gemeente aangeboden begrooting voor het dienstjaar 1907 bedraagt aan ontvangsten en uitgaven f 20083 68. Als voornaamste posten van uitgaven komen daarop voor: onderwgs f 8115; kosten van bestuur en bureaukosten f 4037.80. armwezen f 2770; openbare werken f 1720,50; open- bareu veiligheid en brandweer f 1232,75; rente aflossing f 556,88 en gezondheidspolitie f 126 71. •Ntolw tjk, 3 Sept. Voor de lichting der nationale militie zgn in deze gemeente inge schreven 31 jongelieden. Het heeft maar weinig gescheeld, of het verlagen van de heulbrug in den Bene- denkerkscheu weg, eene verbetering, die door iedereen met vreugde werd begroet, zou niet gebeurd zgn; de geraamde kosten n.l. vielen het gemeentebestuur zóó tegen, dat het besloot af te zien van de verlaging der brug en alleen de verbetering der bestra ting aan weerszgden dier brug te doen geschieden. Gelukkig zgn er Zaterdag j.l. een paar vergaderingen gehouden, die het gevaar hebben afgewend; gemeente- en polderbestuur zgo teu slotte tot overeen stemming gekomen en reeds beden heett men met kracht het werk onder handen genomen. «Streefkerk, 3 Sept. Evenals vorige jaren heeft ons dorp den verjaardag van onze geëerbiedigde Koniogia feestelgk her dacht. Een prachtig-schoone Augustusdag droeg er het zgne toe bg, dit feest in alle opzichten te doen slagen. Overgoten van een stroom van goud glanzend licht, zag ons dorpje, gebuid in feestdos, er zoo aanlokkelgk uit, dat ieder, bg den aanblik daarvau, direct in de rechte feeststemming geraakte, ep .toen het muziek corps „Oefening kweekt Kpnst" zgne fan fares het schallen over ong dorp, toen wés bet feest. Dit zag men aan ieder; men verheugde zich weder den verjaardag van onze Vorstinne te mogen herdenken, het lag te lezen op de gezichten der ouderen, en het straalde uit de oogeu der kleinen, die door de feestcommissie waren uit- genoodigd tot bet maken vag een boottochtje. Om ongeveer 8 uur werd deze tocht aad- vaard, vergezeld door bet fanfarecorps „O. K. K." Of de kleinen genoten Behoeft bet gezegd te worden? Wanneer men keek naar de van vergenoegdheid glanzende gezichten, behoefde men niet verder te vragen. De reis werd gemaakt naar Groot-Ammers; daar werd even aan wal gestapt, bg welke gelegenheid door het begeleidende fanfare corps een nummer ten beste werd gegeven bg den wethouder Voorspug, waarna de beer Faas er zgn leedwezen over uitsprak, dat zoo weinig kinderen van school II aan dit tochtje deelnamen. Daarna werd de terugreis aanvaard. Ongeveer half elf was men weer op het dorp gearriveerd. Door den heer Faas, voorzitter der OraDjevereenigmg „Nederland en OraDje", werd daarop de feestrede uit gesproken. Na in herinnering te hebben gebracht, welk feest wg nu vierden, werd het 8e jaarfeest van gemelde commissie door bem geopend verklaard, waarop een spontaan Wilhelmus werd aangeheven, bege leid door het fanfarecorps. Daarna werd de schooljeugd onthaald en een begin gemaakt met de kinderspelen die enkele uren in beslag namen. Om 2 uur giDgcn allen voldaan huiswaarts. Vervolgens werd gehouden een ringrgderg met versierde fietsen en tweewielige rgtuigen, na afloop waarvan de behaalde prgzen door den heer Faas werden uitgereikt en die toen het 8d jaarfeest gesloten verklaarde. Wg gelooven hier te spreken uit naam van alle deelnemers aan het 8e jaarfeest der Oranje vereeniging „Nederland en Oranje", wanueer wg de commissie openigk dank zeggen voor hare bemoeiingen, en inzonder heid wanneer wg een woord van hulde bren gen aan den heer Faas, voorzitter der com missie, die zooveel tot het welslagen van dit feest beeft bggedragen. Ten slotte een woord van dank aan het fanfarecorps „Oefening kweekt Kunst", wiens leden zich op dien dag zoo verdienstelijk hebben ge maakt, die er de feeststemming hebben in gebracht en ingehouden tot het einde. Een waardig slot was de fakkeloptocht. Het muziekcorps, voorafgegaan door een vaandeldrager met versierden mantel, te paard, gevolgd door dames lampionsdraag- Bters en gesloten door fakkel en toorts dragers, leverden in den kalmen zomeravond een fantastisch schouwspel; en toen bg het terugkeeren in het dorp bengaalsch vuur werd afgestoken, zag men dien stoet feest gangers, beurteling blauw en rood verlicht, wat een plechtigen indruk maakte.. Menigeen hoopte dan ook nog dikwgls op deze wgze het jaarfeest onzer Koningin te mogen her denken. Na het onbinden van den optocht bleef men nog een gezelligen tgd bgeen. Er werd geen enkele wanklank gehoord. De uil slag der verschillende wedstrgden was als volgt: Jan Bakker, de uitgeloofde prgs voor de mooiste versierde flets. Emma Holleman en Ts. Holleman, ieder een horloge, verkregen met de ringrgderg met sportkarren. Huibert van Wgk een horloge, met tak- loopen. Aan de ringrgderg met fietsen namen 26 personen deel, de le, Se en 8e prgs vielen respectievelgk ten deel aanC. Bouwman Jzn J. Aartrgk en Cs. Bakker. A-in de imgrgderg met tweewielige rg tuigen namen 11 paren deel, waarvan de le en 2e prgs werden verworven doorM.de Jong en G. de Jong, en P. v. d. Berg en H. Slotboom. Willige-Langerab, 4 Sept. De alhier gehouden collecte voor den gewapenden dieDst heeft opgebracht f 6,28'/». IU O L A M fel. Men kan zeldzaam een toestand van ver zwakking aanwgzengrooter dan die welke sommige vrouwen tengevolge harer be valling ondervinden. Haar leven hangt slechts aan een draad en er bigft haar niels dan een ademtocht over. Dan is een middel van onvergeigkeigke uitwerkiog noodig om de natuur te helpen overwinnen. Er is een middel, welbekend bg de vroed vrouwen, dat in dergelgke omstandigheden aligd het bewgs van zgn buitengewone uitwerking geeft, dat zgn de Pink P.llen. Zie eens hier, hoe zg bg Mejuffrouw ANTOINETTE UPPERSHuishoudster, Struifsteeg No. 11 te Gent. een nieuw be- wfis van die onvergeigkelgke uitwerking hebben gegeven. Mej. A. LIPPERS. (Photo Jacobs kt Cie.) „Tengevolge van een zeer pgnigke be valling, waarbg bloedverlies mg geheel uit geput bad, was ik tot een hoogst fieklagensr waardigen gezondheidstoestand vervallen. Het scheen mg alsof ik geen druppel bloed meer in de aderen had. en ik was zoo zwak, dat ik mg nauweigks bewegen kon. Daar verschillende wgzen van behandelen mg mgne krachten niet konden teruggeven, raadde men mg de Pink Pillen te gebruiken. Ik stel er prgs op u dank te zeggen voor hetgeen de Pink Pillen voor mg hebben gedaan. Uit eigen ondervinding heb ik kunnen waarnemen, dat de wonderbaarlijke genezingen, toegeschreven aan de Pink Pillen, die in de bladen worden meegedeeld, wel degeigk waar zgn, daar ik zelve het geluk heb gehad een wonderbaarigke ge nezing te ondervinden. De Pink Pillen hebben mg volkomen hersteld." Men zal geraakkeigk begrgpen, datzoo de Pink Pillen dergelgke ernstige gevallen van uitputting kunnen genezen, bloed armoede van minderen graad en bleekzucht bg jooge meisjrs gepn weerstand kunnen bieden aan de behandeling der Pink Pillen. Men moet ze ook nemen bg snelverloopende ziekten als de koorts, zg geven kracht en zgn eveneens zeer goed tegen maagziekte en rheuraatiek. Prgs f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrggbaar bg Snabili2, Steiger 27, Rot terdam. hoofd-depóthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrggbaar voor Schoonhoven en omstreken bg A. N. van Zksskn Drogist en graskalveren. 0 nuchtere kalveren, 1894 schappn of lammeren. 446 varkens. Runderen 25 a 34 ct.; kalveren 37 a 50 ct.; varkens 23 a 20 ct. en lichte varkeus, voor export. 20 a 22 ct per Vt kilo. VISSCHER1J-BERICHTEN. De uitkomsten der zalmvis- schergen op de Waal en de Merwede waren in de laatste 8 dagen vrg bevredigend. Io het tr»jeet van Tiel tot Woudrichem werden 57 zalmen gevangen, bg Gorinchem 17 en te Hardingsveld 103. Gemiddeld be machtigden de visschers 8 4 4 zalmen per nacht. De besomming aan andere rivier en poldervisch was redelgk. De palingvangst is begonnen, doch levert tot heden nog niet veel op. Men heeft echter hoop op een overvloedigen vangst, omdat de gevangen paling dun is, en dit, naar men wil, duidt op vele volgelingen. Zalm geldt f 1.15 lot f 1,60, St. Jacobjes f 1,10 tot f 1,50 per V« K.G. •Ameide en Tienhoven, 3 Sept. In de vorige week zgn in het vischwater onder deze gemeenten met 3 booten drgf- netten en 2 kantzegens groot of klein 30 zalmen gevangen. Eenige berichten wachten op plaatsruimte. f BEURSBERICHTEN. CerL Nederl. Werkl. Schold Dito dito H Hong. Oblig. zilver 1892/1904 4 Dito goud 1881/1893 4 Oostenrgk. Obl. pap. Mei-Nov. 4 Dito zilver Jan.-Juli. 4 Portugal, Oblig. le Serie. Dito 2e Dito 3e Rusi. Obl. Binnenland 1894 4 4 4 4 Dito 89/90 le en 2e uitg. Dito 1880 Dito Nicolal Spoorw. Dito Gr. Russ. Spw.-mg. '98 4 Dito Orel-Griasi. 50042000 M. 4 Spanje Oblig. Buiteul. Perp. 4 Egypte 18764 Haar). Hyp.-Bank pandbrieven. 4 Uoug. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 Zuid-ltal. Spoorw.-mg. Oblig. 3 Wladikawkas Spoorw.-mg. 1894 4 Loten Amsterdam f 100..8 Loten Rotterdam. Gem. Cred. 3 Loten AntwerpentVt 3 Sept. 778/8 92" h 9371, 94 V» 99Vi 991/8 70 671/» 67'8/ie 673/4 66 67 721/4 651/8 64 88 1033/4 991/8 971/4 681/a 731/» 109% 1041/a 1021/8 BDBÜIiiELUKE STAM». «flli«iM»ohwv«n. Van 31 Aug.—4 Sept. Geboren: Johanna Christira, d. van J. de Goger en M. Kapoen. Cornelia Wilhtl- mina. d. van K. L. Kooreman en IJ. Zgistra. AiblHMerdam. Van 22-28 Aug. Geboren: Egitje, d. van P. Boon en G. Blom. Adrianus, z. van T. Forman en M. C. v. d. Horst. Getrouwd: C. v. Zeist, oud 25 j. en A. v. Veen, oud 21 j. Overleden: E. Boverloo, oud 11 w. tilesendam. Van 25 Aug.—i Sept. Geboren: Ggsbertje, d. van G. de Roog en J. de Gróót. Maria, d. van P. Schreudera en G. van Dgk. Getrouwd: P. den Dikken, oud 26 j. en C. VoDk, oud 27 j. (Indewater. Vau 16—30 Aug. Geboren: Gerardus Johannis. 1. van W. v. Zuilen en C. Mink. Geertruida, d. van W. Boer en W. Verwoerd. Barbera Ggsberta. d. van H. Rgkelgkhuizen en A. v. d. Hoogen. Wgnanda Petronella, d. van A. C. Hogendoorn en W. A. Lieshout. Nicolaas, z. van W. de Haan en J. v. Dgk. Overleden: C. Vogelzang, oud 63 j., echtgenoot van A. v. Dam. P.J. Janmaat, oud 5 w. G. A. Moerel, oud 4 w. J. W. v. d. Wérff, oud 15 m. Een levenloos aangegeven kind van H. Stelling en E. de Wit. Idem van A. J. Jansen en M. A. Koos. A. Bode, oud 62 j., eebtgenoote van C. Benschop. MARKTBERICHTEN. Alblaaaerdam, 3 Sept. Ter kaasmarkt waren heden aangevoerd 17 partgen (640 stuks), wegende 3461 K.G. Prgs 27 a 30 ct. U*rlncb«m, 3 Sept. Aangevoerd 377 runderen, 16 nuchtere kalveren, 12 vette varkens en 802 biggen. Prgzen: zware kalfkoeien f 180 a 280, kalfvaarzen f 140 a 200, melkkoeien f 160 a 220, IV»-jarige ossen f 90 120. guiste vaarzen f 100 a 140, pinken f 60 a 90, gr&skalveren f 30 a 60, nuchtere kalveren f 8 a 20. Vette varkens 26 a - ct. per 1/» kilo, biggen f 8 a f 12. Botterdam, 3 Sept. Tarwe f—tot f Per 100 kilo I 8,75 tot f 9.50. Rogge f 5,40 tot f 5,76. Battordam, 3 Sept. Aangevoerd 263 vette runderen. O magere dito, 125 vette Ameide, Heden overleedtot onze diepe droef heid, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer A. VAN KFKEM Wzn., iu den ouderdom van bgna 74 jaren. Mevr. de Wed. A„ van KEKEM Broekhuizen. f W. A. van KEKEM. I K. E.VAN KEKEM—Postma. G. G. van SONSBEEK- Schoonboven,van Kekem. I P. van SONSBEEK. i F. A. van KEKEM. Zalt-Bommel, A.M. van KEKEM- van Gendkren. Ameide, A. J. van KEKEM. En Kleinkinderen. Ameide. 29 Aug. 1906. De Heer J. A. A UILKENS eo de Heer en Mevrouw GAUTIER—Uilkens be richten het overigden van hun geliefden Vader, den Heer THEODOBT8 FBEDEUIK UILKEN8, in den ouderdom van bgna 74 jaren. Eenige kennisgeving. Terstond gevraagd eeu bekwaam bg G. JÜNGELING, Mr. Schilder, Haastbecht. Zoo spoedig mogeigk gevraagd eene bejaarde bg een man alleen. Adres, lett. B, HULP POSTKANTOOR te UleHkensgraaf. Na inzet zgn verhoogd en staan alzoo in bod: Perceel 2 op 3 4 f i»o,- 17o, 6 400, 7 „IOOO,—. De overige perceelen zgn niet verhoogd. De afslag zal plaats hebben op Vrgdag 7 Septeinner a.s., 's morgens 11 uur, bg H. ROEST Cz. te Lekker kerk. op Woensdag 3 October 1906, bg Inzet, en op Woensdag 10 October 1906, bg afslagtelkens des vourmidtlags len elf ure, in het Kollnüuis vau den Heer CHR1STENSEN aldaar, ten overstaan van deu te Gouda resideerenden Notaris B 117, t diverse perceelen uitmuntend en onder hiolnUh, aan den Goudschen Weg te NtolwUkersluls, ter grootte van Te veilen in 4 perceelen en in combi natie. Tusschen veiling en afslag kan worden gehoogd tegen eene premie van 10 Th aanvaarden: de Gebouweu 1 Mei 1907 en de Laudergeu 1 December a. s. Betaaldag der kooppenningen 1 December a. s. Te bezichtigen alle werkdagen. Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen - ten kantore van Notaris MONTIJN voor- aan deu Kleiweg E No. IV ie Uauda.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2