Een BonaMor, HET BIJBELSCH MUSEUM van w(flen Da. SCHOUTEN zai, vóór het vertrek naar het Buitenland, kunnen worden bezichtigd in Thee EEN HUIS, waarin Tier Weningen, xjjnde in één 8pek«lagerUmet ERF en TUIN, te MIEUW-LEKKERLAND, beneden het Dorp, aan den Lekdijk, te zamen groot 14 Aren, 80 Centiaren. Te aanvaarden: Het gedeelte bewoond en in gebruik bij L. BEK den 1. Novem ber 1906, terw(j) het overige te zamen voor 3,50 per week is verhuurd aan verschillende personen. N°. 2: VEEMARKT te ROTTERDAM. Twee Metselaars E.Brandsm^ Boerenarbeider, goed kunnende melken; flink huis met tuin disponibel. Te bevragen, onder No. 397, ter Boekhandel V-A N PINXTEREN, Waddiuxveen bij £ouda DE GORINCHEMSCHE BANK T£ CORINCHEM neemt gelden a deposito Dienstbode, Aanbesteding. Een HEERENHUIS, wjjk B, Dó. 90, verdere GETIMMERTEN. ERF en TUIN, te Nlledrecbt. aan het Boveneinde, binnendijks; kad Sectie H, no. 3381groot 19 Aren, S3 Centiaren. 3 a 4 Timmerlieden „KUNSTMIN” te GOUDA N. V. Stoombootdienst op de Lek. DIBECTIE le SOHOOAHOVEv. Schippersknecht Loopmeisje, Karnmolen. Twee HUIZEN, Boerenmeid, PIANINO. C. ROMEIJN, Waterpoort, Gorinchem. te Sliedrecht, in het openbaar verkoopen: Koloniale Waren. Een Wnon- en Winkelhuis, wjjk A no. 775, met SCHUUR, ERF en WATER, te Sliedrechtaan het Boven einde, buitendijks; uitmakeude een oostelQk deel van het perceel kad. Sectie I, no. 247, geheel groot 6 Aren, 40 Centiaren. Twee Huizen r A. G.J.TENPELMANS PLAT Jr., Tandarts, GORINCHEM, is door onvoorziene omstandig* heden AFWEZIG tot en met 9 SEPTEMBER a. s., 1 in plaats van 8 Sept. TELEGRAM! STAALNAAIMACH1NE Het bouwen van een B. K. School met Zusterhuis. FILIAAL SLIEDRECHT. i Rover, Raleigh, Osmond, Hudson, Wanderer, SM Brennabor, Westfalen, Burgers, Eenhoorn Keuze uit meer dan 80 stuks in Heeren-, Dames- en Kinderrjj wielen met of zonder Vrgwiel en Velgremmen. Openbare Vrijwillige Verkooping. DRIE HUIZEN, Het eenjarig RIJSGEWAS BUIT Openbare Vrijwillige Verkooping. WEILAND met WATER onder Oud-Alblas, op Kooiwgk Hey. te zamen groot voor het geheel 84 Aren, 80 Centiaren. Openbare Vrijwillige Verkooping. Rotterdam en Hillegersberg, ter gezamenlijke grootte van op Donderdag C.v.d.ENDE; de D. VEER wordt op Dinsdagen niet aangelegd. reg, ondt wordt gevraagd lette f n, in vooi 2-4 1 a aw 7. aw 7. a 7. lerceelen worden l) na 5, f 650 e- ..a won dei daden en werkt een voldoend sal Men langt t letSCHUURTJE, 1 het igje; b,j les- TERSTOND GEVRAAGD: bij A. J. VERROEN Dr..Scbeluwebrug, Bchwonbeven. afslagbeide huize van dei VLIES, aan L. zouden gaat 4 (aanvang 6.30 unr n in.), Woensdag 3 en Donderdag Wegens ziekte van den vorigen gevraagd een Smidsknecht, om direct in dienst te treden, bfj de Wed. P. KRAMER, Stolwijk. MflE* Vanaf Dinsdag 4 September tot en met Dinsdag 30 October zal de Salonboot „3OHAM III” eiken Dinsdag ’emorgens In plaats van 3.30 uur ten 4.45 nur van 8chooulioveu naar Botterdam vertrekken. De diensten 1 uur eu 6 uur van Botterdam naar Schoonhoven blijven ongewijzigd. 1*" Op de Stations SLIKKERVEER, BOLNES, STORMPOLDER en KRALINGSCHE bekend: Gemeente tot en llegersberg, 2538, 2539, jaar was pi 30 op een 1 Reeds he 4 1 stc D gevraagd bg A. WOUDENBERG te Schoonhoven. er toe mee den onderwijzers ilaris te bezorgen. U dankend voor de plaatsruimte, Het Bestuur van de Aid. Suedreciit i. o. van den Bond van Ned. Onder w. Trademark AMSTERDAM. Alleen in verzegelde pakjes verkrijg baar te Schoonhoven bfj E. C. v. z. Noordeloos J. G.*-v. d. BEST. in het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op S0UCH0N THEE, a f 1,30 per 5 ons. Ter sinds jat WAREN, bestaan o Fr. br. No. 72, Botterdam. gevraagd, tegen half September, bg D. SENTEL, Beurtschipper, Zoetermeer. f 4t0a, met ERF en het Boven- dos. 1153 60 Oen- door ze ,3 er in ■*j te voort gewichtige 'd en is de 1 van rrouw TEIJINCK te Schoonhoven ver ten spoedigste een jr schel en boodschappen, van 9 12 en 4 uur. Te koofeen gebruikte doch in goeden ètaat zijnde KARNMOLEN. Information aan het HULPPOSTKANTOOR te Ulessen- Nleuwkerk. perceelen. Voor de Erven van den Heer J. BRUIGOM: A, nos. 449 en 450, met SCHUURTJE, en TUIN, te hlledrecht, aan bet leinde, binnendijks; kad. Sectie I, 1979 en 2196, samen groot 1 Are, Met 25 November een R. K. goed kunnende melken, bg L. HOUDIJK, WaddingMveeu. in de TERSTOND GEVRAAGD: P. G.goed kunnende melken en vrije Woning disponibel. Adres JAC. DEN HOLLANDER, ’s-Gravenweg, (Japelle a d IJrael. zjjn us, de itahuis TERSTOND GEVRAAGD een aankomend BAKKERSKNECHT of gevorderd Teerling, P. G. Zich aan te meldenliefst in persoon E. HAMERPACHT, Mr. Bakker te Bl< keusgraaf. op Dinsdag 6 Neptembf De DIRECTIE heeft, om voor de vele belangstellenden een geregeld bezoek mogelgk te maken, bezichtlglngMtljdeu per dag, voor een bepaald aantal peraonen toegankelijk, moeten vaststellen:' 8 30—10 uur (alleen voor Scholen), 10—12, 13, 3—5, 6 30—8.30 en 8.30 10.30 uur. Toegang-prgs (geldig voor één termijn) 30 (Jent. Van den TABERNAKEL en enkele andere stukken wordt eene beknopte Bgbelsche verklaring gegeven. Gereduceerde prjjs (na tijdige bespreking aan het Bureau): voor Scholen 15 Cent per leerling, voor Vereenigingen 20 Cent de persoon. Gevraagd tegen November e«n Te Leeuwarden op de Tentoonstelling bekroond de echte Winselmanu verbeterde met Verguld Zilveren Medaille. Alleen ver krijgbaar bfj aam Snl Met één dag «pvragcu Met veertien dagen opvragen Vaar drie maanden vaat m Vaar één Jaar vast Terstond of met 1 November gevraagd, in een klein gezin, eene eenvoudige, nette als MEID ALLEEN, van goede getuigschriften voorzien. Loon f 100,— eu 26,— wascbgeld. Adres: Mevrouw VAN NOOTEN-De Wilde, Laan van Nieuw Oost lodië 66, Den Haag. VARIA. Mej. de Jongh te Weesp heeft een 80 jarige dienstbode, die baar (17 jaar trouw en eerlek heeft gediend, de gemeente Tienhoven (U.) een echtpaar, dat Zoudag z’n 65 jarig huw’lgks- feest vierde. De Trouwzaal in de gemeente Schoterland stond verleden week in het toeken vad *t onderwfjs. Drie onderwaters werden in den echt verbonden met evenveel onderwijzeressen, dochters van schoolhoofden in die gemeente. In Turkije ziet een meisje baar echtgenoot niet, vóór ze trouwt. Hoe heel anders dan bfl ons, sprak een Holland- sche damevóór je trouwt, zie-je je man dagelijks, na het trouwen bijna nooit. In een Amsterdaintfch blad beveelt iemand zich per advertentie aan tot het leveren van bewijsmateriaal voor echtscheidingsprocesseu. Civiele bediening, prima referentiën van de eerste fatmliën I Wie heeft animo In een onzer bladen vraagt een sportman een tocbtgenoote voor flets- en watertochtjes. De dame moet zijn: flink van figuur, sterk van gestel envrjj van begrippen Een vrouwelgke student te Utrecht beeft aan de synode der Ned. Herv. kerk ver zocht, bet reglement op de uitoefening der evangehe-bedieniog zoodanig te wjjzigen, dat ook vrouwen als predikant zouden kunnen optreden. Ze kreeg nul op *t rt quest. Een 80-jarige timmerman te Havelte (Dr.) heeft heel alleen zgn eigen grafkvldt.r ge metseld. Op de zerk, die boven op bet ver welf is aangebracht, staat ais grafschrift gebeiteldHier rust W H gijboren te Havelte den 8 October 1826, 'overleden aldaar den Vjjf Friesche jongelingen te Oneida in de Vereemgd» Staled van Nd.- Amerika vragen in een Frieseb blad Friesche meisjes ten huwelgk. In hun tegenwoordige woouplaats kunnen ze niet op slag komen er zbn voor 20 jongelingen slechts 8 huw bare jongedochters, Een jongeling te Wmscnoten had sterke verkeering met drie meisjes tegelijk, doch evenals de ezel, die tusschen twee schelven hooi lag, wist hjj niet wie bij kiezen zou. H(j kreeg uu avond op avond een serenade met ketelmuziek en ’t ging daarbij zoo rumoerig toe, dat de politie er aan te pas moest komen. Uit wraak over ’t lawaai, dat uit den kinderspeeltuin achter zjjn woning opstijgt, laat Dr. Bredius, de bekebde directeur van 't Mauritahuis in Den Haag, een mist hoorn dreunen om de concerten in den Het R.K. KERKBESTUUR te Behwou* heven is voornemens aan te besteden op Maandag 10 Sept. e. k.in het Gebouw der R. K. Militaire Vereeniging, des voor- middags te 11 uur: Aanwijzingen in loco 6 Sept., 11 uur. Inlichtingen dienaangaande te verkrijgen bg H. PELTENBURG te Schoenhoven, waar tevens bestek en teekening te be komen zijn a f 3,—. EEN ZEER GOED ONDERHOUDEN Billijken prjjs. Nadere inlichtingen, onder No. 35, aan bet Bureau van dit Blad. W. VERMEULEN, HoogatrauU 78, Botterdam, Amsterdam, ’s-Gravenliage, Dord recht, Calemborg, Tlel eu Gouda. 10 jaar garantie. REIZIGERS kunnen ge plaatst worden. Eerste en eenige speciale Rijwiel- en Motorenhandel. Oudst en bekendst adres voor beslist eerste klasse Rijwielen. Levert met steeds stijgend succes de bekende eu verder alle bekende merken. MK**" Met tw,,e eu drle versnellingen tegen billlfke prlJsverheoging, iVV e» voor belanghebbenden gratis ter beproeving. BONDSRIJWIELHERSTELLER I" KLASSE. Notaris VAN MAANEN k te Sliedrecht zal op Vrg- dag 7 September 1906 Éjf bij inzet, en op Vrijdag 1 4 September 1906 bg dagen des avonds 7 uur. ten ien Heer G. BLOM VAN DER het Middenveer A. Voor de Erven van den Heer C. VISSER Gz. oreraame aangeboden een tren gevestigde Zaak in KOLONIALE op netten stand, welke een burger- oplevert. Overnemingssom billijk. aan W. BAARS, Zwart Janstraat wgk A, ERF Boveneinde, binnen nos. 1979 en 2296, 60 Centiaren. In 2 perceelen. Vcyjr den Heer JOH. DE JAGER: wijk A, nos. 308, 309 en 310, metSCHULT.T ERF en WATER, te Sliedrecht, aan Boveneinde, buitendijks, bg het Zaait. kad. Seêtie I, nos. 850, 851 en 852, samen groot 1 Are, 85 Centiaren. In 3 perceelen. E. Voor den Heer J. Th. PRINS Az. Alles breeder omschreven, ook met be paling van den t(jd der aanvaarding ea betaling, de combinatiën, de lasten en belastingen voor rekening der koopers en verdere bijzonderheden m boekjes, die dA 29 Augustus e. k. gratis verkrggbaar zgu bfl voornoemden Notaris, bjj wieo tevens nadere inlichtingen te verkrfjgen z(jn. Dierentuin ongenietbaar te maken. „De misthoorn,” scbrgft Dr. Bredius iu „tiet Vaderland”, „tnoet het vraagstuk oploeeen, of men .maar ongevraagd en ongestraft door lawaai en rumoer zgn buren het leven ondragelijk mag maken.” „Het Vaderland” meent, dat de misthoorn niet net aangewezen middel is om het door Dr, Bredius gestelde vraagstuk op te lossen. Het is nimmer goede lactieM geweest om de duivelen te willen uitdrijven door den Overste der Dm velen. In T went he heerscht nog altQd veel bijgeloof. Men weel er te vertellen vso grijze veulens, zwarte katten, mannen zonder hoofd, van spokende witte wqveo, enz. Te Gianerbrug was dezer, dagen weer een kind betooverd. Een krans van veeren, die men in 't hoofdkussen vond, wilde wel in de kachel, doch niet onder de tafel branden, zoodat aan de boaze hand atet viel te t wa felen, meende de duivelbanner. Hg plaatste een glas water onder de tafel en kon uu al gauw ook de heks aan wijzen, 't Was de 70 jarige tante der moeder, die, toen ze een bezoek aan de woning bracht, door den ver toornden vader zoodanig werd afgeranseld, dat ze zien onder betiaudeltng vau den dokter moest stellen. ’t Is in enkele Zeeuwsche gemeenten gebruik om onmiddel- Igk na 't afsterven vau een familielid aan de deur een bos stroo neer te leggen, sameoge- boudeu niet door de gewone stroowisch maar door zwarte banden. Hoe ouder de overledene, hoe grooter bos stroo. Het gebruik moet nog afkomstig zgn uit deu heidenschen tfjd, toeu de doodeu werden verbrand. lo de „Nieuwe Harlinger Courant” kwam in een reclame- advertentie de mededeeliug voor, dat de heer B. de Vries, Bargestraat,,no. 11 te Har- liugen was genezen van een kwaal door Fosters rugpgu-nierenpillen. De zoon van den „geuezeue” komt met „verontwaardiging” tegeu deze „infame leugen” op: zgu vader is een half jaar geleden gestorven en vond bij Forsters pillen niet de minste baat. Door de Berlgoache vereeniging tot bescher ming van dieren is een inspectrice aangesteid voor het verleeuen vau hulp aan gekwetste honden. Wordt een blaffende viervoeter overreden b. v., dan telefoneert men uaar de standplaats der dame, die in den kortst mogetgken tgd met haar verbandkis'je ter plaatse verschgnt. De vorige week werden zoo 14 houden door naar behandeld. Zoölogische vergissing. Een broodjager te Kampen meende verleden week op een duisteren avond een visebotter onder schot te hebben. H(j trof een visschersman in de beenen, die haast-je- rep je naar den dokter moest. Wereld vrede! Bg de firma Krupp te Essen is op 't oogenbhk weer volop werk aan den winkel. Zs heeft opdrachten uit te voeren vaa acht staten; de bestellingen omyatten 450 batte- rgen, ieder van 6 stukken, samen dus 2700 kanonnen. Met wat er al zoo bijkomt aan paarden, munitie, bemanning, transport, commissies van proefneming enz. enz., maakt dit *n aardig centje, geofferd op 't altaar van Mars. Op de ReguliersgrBcht te Amsterdam brak verleden week oorlog uit tusschen een miuneud paar. Zg sprong vau pure baloongbeid te water, hg volgde z'n liefje in 't natte element en aan den kant zag 't zwart van menschen, die bleek zagen van schrik over ’t geen .er te gebeuren stond, 't Meisje bleef zoo halsstarrig vast- houden aan haar zelfmoordplannen, dat ze van redding niet weten wou en haar min naar met 't hoofd onder water duwde. Een politie-agent verscheen echter, en nu werd eerst de driftig aangelegde dame, daarna haar aanbidder op ’t droge gebracht. Op den Ouden Scheveningsche weg reed een auto, die een afstand van 2Ü0 meter atlegde in 10 seconden, beweerde een agent. Uo« hg dan den chauileur in zulk een snelle vaart had kunnen herkennen? vroeg de kantonrechter. Aan zgn neus, edelachtbare, verklaarde de diender. Ieder wist hem ook te vertellen, waar die chauffeur met dien onmenschelgk dikken thuis behoorde en toen hg deu volgenden dag de garage van den overtreder binnenstapte, kwam deze hem dadeljjk lachende te gemoet met de woor den: „daar heb je m’n specialen vriend, den agent die me gisteren bekeurd heeft; ja jong’ dat ding (op z(jn neus wijzende) heeft me al wat keeren verraden.” De ambtenaar van 't Openbaar Ministerie, die na 't ge hoorde heelemaal niet kon twgfelen aan de schuld van den beklaagde, eischte f 100 boete. Een Dordtenaar bekroop den lust om eens eeu dag uit visschen te gaan, maar ’t benoodigde geld om een bootje ti* buren, levensmiddelen en een flesch geest- rgk vocht in te slaan, had hg met, waarom hg besloot eenfamiliegraf te ver koopen. Aan een begrafenisvereeniging ver kocht hjj h contant voor de somma van tien gulden t graf met zgn daarin gelegen oom en tante-zaliger en vol vreugde ging onze man nu uit visschen. De Haarlemscue Kweekschool bad vacantie en acht kweke lingen vereenigden zich tot een muziek gezelschap en maakten, een vfjgemat op 't hoofd, de viool onder den arm, als ge* imiteerde Bohemers, een kunstreis door Friesland. Ze droegen een insigne, waarop D. V. G. stond: „Deutsche Violmen Gesel* schaft.” Ooiugewgden lazen uit D. V. G. „De Vrije Gift”, „De Vrije Gemeente”, „Deze verdoemt God”, „De V(jgemattenclub” en de „Dokkumer Viooienclub”. ^tooiuaa«lp«redr. S, A W. N. VAM Muuta.?' van 2 R.A., 81 A., 60 cA. Griend* land, onder Sliedrecht, in Crayestein; kad. Sectie G, no. 965, met recht tot over neming der ioopende huur van het gemelde Gnendland, dat met ingang van 24 December 1893 en eindigende 24 December 1909 voor f 146.25 per jaar van den Heer Dr. P. LANGEVELD, Arts te Sliedrecht, is gehuurd. B. Voor Mejuffr. de Wed. P. NEDERLOF wjjk B, nos. 410 en 410a, WATER, te Sliedrecht, aan h einde, buitend^ks; kad. Sectie H, en 1154, samen groot 1 Are, tiarei In 2 C. O’ Het is de Bnai een van de ledei comité, dat den ai gelastte, aan te hc van zjjn arrestat papieren met beli nietigen d dokter is de maag is het ge' gevoeg! komen van de aanslag en van all misdaden. Er wi nog uitgebreider 1 regeeringspersonen zelf is door den intrek te nemen i steeds sterk bewa ringspersoon, die e ander Ministerie, r soort van pas en bezoek per telefoi Officieren moeten met hun portret kaart door hun c Particulieren, die melden, moeten d den Jgve worden o Nu, zou men zei veilig? Zelfs als en zich in *t bui dat niet Dit blee. laken in Zwitserlai bötel Jungfrau zate aan tafel, toen sne knalden. Een goe< veer 25 jaar was pi geschoten op uo. gezeten. Reeds waarna hg nog alle richtingen ontsteld uiteen, weg, maar werd directeur, die haar afnam. Hooghartig maar naar de ge' verzetten. Die ma het Russische revo De vermoorde wi uit Parjjs, een mai land of de Russen De aanslag was gi Durnovo, die ook Door een noodlot moordenares mislei den minsten spfjt gedaan. Toen men dwaling overtuigde daarover uit, mat het er in deze tjj< of minder niet aan een portret van In Petersburg nieuWe aanslag g mislukt is. Een on! door te driqgen i Itaiiaknsche gezant, wilde den man hem de deur uil met een revolver d gearresteerd werd, faooren tot de gehe nu, dat dit een ti van de politie 01 alsof dit een aansl naire comité, dat, j had de vreemde g laten te bestoken. Er gaat geen dag slagen gepleegd v> worden politiemann daar iaat men een elders werd zelfs bom getroffen, wai gedood en 13 gewo De Petersburgsct Amerikaansch blad en zjjn dagelijkse! heeracher in voortc moordenaars. De maliënkolder drage Na het ontbet m deling over een gri struik is ontdaan, door trouwe solda op ieder die den De vorige week de Czarine een bood brengen, maar nau stappen gedaan op kogels getroffen, ne Aan de „Daily T dat de onveiligheid de regeering eigen vertrouwen. De geheime aanhanger zelfs in de naaste 1 Volgens de „Pal Londensche politie op groote schaal h vpor Russisch gebj fabricage is een Whitechapel. Het is in En| warm geweest. Zi mometer 93 graden de zon. Er kwamt bezwijming en zoni Koning Edward e seben hebben te Ma een lgkplechtighei< voor Lady Campbel! ontving het allen rouwbeklag van zjj In een gesprek 1 Mn Duitsch blad klaarde Bannerman Koning Edward er geeneriei politieke Evenwel achtte hjj 1 dat beide monarch' moet hebben. Veel dig misverstand w Ais bewjjs dat di wordt, kan dienen van Oorlog een gre in Berljjn heeft bjjg zelfs uitgenoodigd t manoeuvres in Dui Voor bedankt. De leider van de Von Hohenlohe, r van onderwijzer een moeilgke is. Maar zie je, die korte dagen! Werkeigk, zou 't nu haast geen tjjd worden, dat men dat liedje eindigde? Ten eerste blgkt al uit het moeiljjke der taak, dat lange dagen onzin zouden zjjn en ten tweede gaat het publiek slechts op de school tijden af en oordeelt daardoor verkeerd. Want heeft de onderwijzer vóór, tusschen en na schooltijd niets le doen Moet hjj niet alles gereed hebben, voordat het onder wijs aanvaugt Ea hoeveel tgd heeft de onderwijzer dikwgis niet noodig voor werk, waarvan *t publiek niets merkt, b. v. het nazien van «chriftelgk werk Waarom toch verbiedt de wet den onderwijzer handel, nering of eeoig bedrijf? Hg noch z|jn huis- genooten mogen op die manier b|j verdienen. En wanneer nu werkeigk de dagtaak des onderwijzers om vier uur was afgeloopen, zou het dan geen groot kwaad zgn, hem te beletten de avonduren, op welke w(jze dan ook, productief te maken Ledighem is des duivels oorkussen. De wetgever is dus wel van oordeel geweest, dat de onderwijzer zich geheel aan zjjn taak behoorde te w|jden, geheel, zonder andere kwellende zorgen. En een onvoldoend salaris geeft kwellende zorgen, die, wg zeggen niet altgd maar toch maar al te vaak den onderwgzer plagen. De Miniater heeft den onderwijzer te hulp wil len komen, door in de wet op te nemen de minima, die aan den onderwgzer mogen worden uitgekeerd. Deze zfju bg indienst treding f 509 na 5, 10, 15, en 20 dienstjaren f 550, f 600 f 650 en f 700. Na 't verkrggen der hoofdakte wordt het salaris met t 100 verhoogd; voor den onderwijzer met ver plichte hoofdakte bedraagt het salaris weer f 100 meef. Een gewoon onderwijzer klimt dus na 20 jaren dienst tot een salaris van f 700, met hoofdakte tot f800 en met ver plichte boofdakte tot f900. Van dète minima heeft de Minister b|j de behandeling der wet in de Staten-Generaal verklaard, dat zg zouden worden uitbetaald in slechts zeer enkele gemeenten van bet land, gemeen ten met een zeer lagen levensstandaard. In verreweg het grootste deel.van 't land zou deze uiterste grens niet worden genaderd En wat zien we nu in de gemeenten van de Alblasserwaard In de meeste worden de minima uitgekeerd, een enkele gaat iets hooger, maar zeer weinig. Zou het dus met hoog tjjd zyn dat daarin verandering wordt gebracht Te meer, waar van de onder wijzers sinds 1 Januari ran dit jaar eeu vrjj groote pensioenbijdrage wordt gevraagd, waarmede bjj de vutaleUiag van de minima dor wet geen rekening kon worden gehouden. Daarom allen, die zegt, het wel te meenen met hot onderwas, toont zulks door Uwe De Notaris A. CASTELE1JN te ■NiiM Streefkerk is voornemens op Don- NrBderdag 6 September 1 906. s avonds ten 6 ure, bfi J. DE KLUIJVER te Nleuw*Ijekkerlan<lbg afslag te verkoopen: Voor L. BEK en D. DALMEIJER: Ingezet en verhoogd tot f 3830,—. 2e. De en verdeelde helft in een perceel Ingezet opf 800,—. Te aanvaarden den 1. November 1907, als tot dien tijd verhuurd aan D. BLOM te Oud-Alblas, voor f 16,— ’s jaars. Betalihg der kooppenningen den 4. October 1906. Nadere inlichtingen geven genoemde Notaris en de mede-eigenaar BEK. De Notaris JAN JACOB LOUIS MEES, resideerende te Rotterdam, als lasthebbende van zijne principalen, is voornemens om op Dinsdag den 11. ’September 1906, bij opbod, en op Dinsdag den 18. Sep tember 1906, bjj afslag, beide dagen des voormiddags ten 11 ure. in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Botterdam, in bet openbaar te veilen en te verkoopen: EENE tonsraii met KOESTAL voor 30 Koeien en ZOLDER, groote SCHUUR, HOOIBERG, SPOELHOK en ERVEN, benevens diverse p< WEILAND, zeer geschikt om te aangelegd tot TUINGROND, gelegen aan den Spiegetnisserweg, in den Priua-Alexanderpolder onder de Gemeenten 22 HECTAREN, 74 AREN, 33 CENTIAREN, en bfj het kadaster bekend: C. Rotterdam, Sectie IJ, Nos. 1161 met 1172,, en Gemeente Hilk~ Sectie C, Nos. 2531, 2534, 2535, 1„ 2542, 2543, 2546, 2547 en 2550. Grondbelasting over 1906: Gemeente Rotterdam ƒ37,66. Gemeente Hillegersberg 48,73. Sehieland'spenninggeld over 1906 1,20) per Polderlasten 10,50) Heet. Te aanvaarden, vr(J van haar, bg de betaling der kooppenningen op den 1. No vember 1906met uitzondering van de Woning en verdere Gebouwen, welke eerst zfjn te aanvaarden op den 1. Mei 1907. De veiling geschiedt in 20 perceelen welke eerst elk afzonderlijk en daarna in combinatiën zullen worden afgeslagen. Alles nader beschreven in notitiën, welke ten kantore van voornoemden Notaris, aan de Boompjes No. 9 te Batterdam, ver krijgbaar zfjn. INGEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. OnderwUaers-aalariaaen. Bi) den aanvang van dit jaar is in ver schillende bladen aangekomligd een adres beweging voor een verboogmg van boven- geuoemde salarissen. De „Bond van Neder- landsche Onderwijzers” is van oordeel, dat de jaarwedden der onderwijzers in ons land nog altjjd zeer onvoldoende zfjn. De wet op het lager onderwfjs, die in meerdere opzichten niet met haar tfjd heeft weten mee te komen, ia ook in dat opzicht ten achter. Maar ondanks de wet zou de toestand zooveel beter kunnen zfjo. Hiermede be doelen we, dat niet alleen de salarissen beter konden zfjn, maar dat ook het geheele onderwfjs zooveel beter kon zfjn, indien de gemeentebesturen maar wilden. Nog altfjd behandelen verreweg de meeste gemeente raden het onderwfja als een stiefkind, als een noodzakelfjk kwaad. En toch, burger en arbeider, ze zfjn het maar al te vaak met hen eens. Hoe kan *t ook anders, waar de gemeen teraadsleden uit bun midden tot hunne functies zfjn gekozen, üf is *t niet nog algemeen de meaning onder bet volk, dat zoo’n schoolmeester toch maar een gemak- keljjk baantje beeft? „Kfjk eens aan, maar vfjf uren per dag werken en dan nog twee middagen in de week vrjj. 't Is een hee- renlevenlje en dat is met f 12 f 14 per week maar heel royaal betaald." Zoo redeneert men, ah er over de onderwfjzers- traktementen wordt gesproken! Anders wordt het, als de moeilfjkneden van 't werk ter sprake worden gebracht. Dan is er bfjna niemand, die schoolmeester of schooljuffrouw zou willen zfjn, want dat dag aan dag omspringen met een ander mans kinderen, lokt niet aan. En ja, dan gelooft men, dat de taak zwaar is, want welke moeite hebben vele ouders niet, om orde te houden onder hun 5 of meer spruiten en hoe blfj zfjn ze niet, ze naar school te kunnen zenden. De meester of de juffrouw die zoo’n 40 iV 50 kinderen moet leiden zal er wei wat mee hebben te stellen. Zeker, die hebben er ook heel wat mee te doen, in sommige gemeenten veel te veel en toch tot zoover beziet het publiek slechts den buitenkant. AJ die moeite en zorg, *t zjjn maar bfjzaken, al oefenen zn veel invloed uit op den kern der zaak. Want de hoofd zaak zal toch wel zfjn: onderwijzen en op voeden: dat wil in *t kort zeggen, maken dat de kinderen wat weten en trachten van de kinderen goede menachen te vormen. Zoo zal ieder, wanneer er niet over het loon wordt gesproken, ons toegeven, dat de taak

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3