hee 1906. Zaterdag 8 September. N°. 2750. DAM. Lek. BANK EUM I sm^ IN. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. inchem. len. iderryvielen i, Wanderer, s, Eenhoorn BimRLASD. BUITEHLAID. en na i hebben, de i 8.30-10.30 uur. eene beknopte Scholen 15 Cent Schoonhoven G. van Krii 1 KRALINGSCHE iet Rus- javerhooging, O| met in VAN NUUUN a a Wi 7* ..„ai/» 8 7. *K 30 October 'm morgen* In ar Botterdam I bezoek mogelgk ital personen smeente- a wijzen fde, had paren ten de r van ihoudi Ibank ti By de mnnr«j" „doodslag” is jelegd. Onder- vragen: lo. doch in goeden 2N. Information OR te tileauaen* en orenhandei. klasse Rgwielen. bekende ,Sedandag” - ras ïte iteniand, kunnen ti Donderdag "oeite gaf, .-rtelgken i op de ^.oge dit zgn om deze Zflü l boogt bij di Op dat woedei >k i te zien, dat ze aan zonnegloed, goede te veel mooieten bloe- wegge- aan de paar iepen. oi gen< >pen zy n de" akjes verkrijg- C. v. n. ENDE; JEST. It de aandacht THEE, if 1.30 verdeeld, hielden om een dertigtal fra jt de gelukkige prf*- kregen een best potli roldaan keerden de van mond Noch kan ir twee als Zoowel uit ran beklaagde tagde en den „„.3 verstand- dat beklaagde ir had geleend, rgeefs had wat onte- 8CHOONHOVEN8GHE COURANT. U1TGAVI VAN S. de W. N. VAN NOOTEN Ti Schoonhoven. eens een bei van deze r° reel zorgen voor >n. werden de kielen elevator-zandbakken, Haagsche zandleve- igsteilenden de avonduren, toen de Unie" hare opwekkende en het terrein naby >r het „goed en goed- Bouter daghelder gehouden vergadering Kerkeraad der Ned. alhier zgn benoemd tot vader en eSch^d*. de vaart wordei gebouwd op t. J. Otto en Zonen te f 40, door mej. C. Oostveen van Soelre- ir mej. A. van i Bommel, van 10, door mej. L. W. Nedi iy de gehouden herexamens van de r*_.wz(jn geslaagd: J. Kisjes van de 2e naar de 3e klasse. - 4e van ne 4e naar de zweminrichting- Doel: de expioi- ting in de r: 20jaren, aandeelen plaatst en .t bestuurd toezicht van eerste maal de hoeren iua, en tot Leer, W. Weersma. i heeft beklaagde opzetteiyk gestoken? lo. heeft hy het opzet gehad A. van het leven te berooven en 3o. heeft hy het gedaan na vooraf daartoe het plan beraamd te hebben? Pleiter trachtte aan te tooneo, dat by het toebrengen van de stomp by beklaagde het oogmerk niet heeft bestaan A. van het leven te berooven. Van tevoren beeft hij ook nimmer het plan daartoe gehad, zelfs den bewusten avond niet, toen bg by toeval in rg van Uitman is gekomen, zelfs geen zin om te vechten, het biljarten is gebleken, dat de versla) *b nog al in den weg liep, rd geprikkeld. De versli zgn vat o. a. de lamlooze ven- van melk te Zegwaard, lopen van melk iloiteeren eener ten van al zoo- als in verband staan il, de zuivelfabricage en Duur: tot ultimo April Kapitafcl: f 40.000, verdeeld in 80 aandeelen van f 500, waarvan 36 zyn ge plaatst en volgestort. In breng als volledige storting op 16 aandeelen: eene zuivelfabriek en erf, gelegen te Zegwaard, met alle de tot de inrichting behoorende losse en vaste inventaris, gereedschappen, werktuigen, voor raden en al hetgeen verder ook door be stemming en wetsduiding tot die zuivel fabriek behoort. De op dit onroerend goed rustende hypothecaire schuld, groot f 6500, komt ten laste van de vennootschap. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden. Voor de eerste maal zgn benoemd: tot directeur de heer G. F. Noordam; tot commissarisse" heeren C. Noordam, P. A. A. Ooms, G Dam en A. J. Noordam. De Leerdamache bad- en maatschappy, te Leerdam, tatie eener bad- en zweminrichtif rivier de Linge, te Leerdam. Duur. Kapitaal: f 750, verdeeld in 30 r van f 25, waarvan 23 zyn gepl volgestort. De vennootschap wordt door twee directeuren, onder vier commissarissen. Voor de zyn benoemd: tot directeuren A. C. Korteweg en P. M. CochiU: commissarissen de heeren A. van Donkersloot, A. van Wgk en J. Aan den Volksbond tegen drankmisbruik is een rykssubsidie van f 1400 verleend. Door de s t o o m b o o t r e e d e r y „dTJsel" te Gouda zal een geheel nieuwe, naar de eischen des tgds ingerichte stoom boot in de vaart worden gebracht. Zg zal worden gebouwd op de werven van de firma A. J. Otto en Zonen te Krimpen a/d IJsel. —Het 18e Oranjefeest te Montfoort heeft een geduchten concurrent gehad aan het Oudewatersche feest, dat daags daarna is gehouden. Er was lang zoo veel publiek niet als andere jaren. Na den optocht, die uitstekend slaagt een rmgrgderg plaats, waaraan 26 deelnamen. De eerste prys, f 50, werd behaald door mej. G. Klever met den heer W. van Eek te Benschop; dé tweede, Streng en den heer C. waard; de derde, f 30, dooi Bommel met den heer L. van De Meern; de vierde, f 10, Nederend met den heer J. W. Nederend te Papekop; de vyfde, f 10, door mej. W. van Aelst te Oudewater met den heer J. van I .M. Frankenhuysen; de vyfde, f 5, door mej. leven van G. Klever van Benschop met den heer J. van van doodaii Vliet te Hoenkoop. Op de Voorgracht werd een vuurwerk af gestoken, dat zeer goed voldeed en geleverd was door den heer Van Buren te Utrecht. Als altyd wu daarby een groot publiek vatten 450 batte- samen dus 2700 zoo bykomt aan ‘mug, transport, I enz. enz., maakt ‘ard op 'c altaar iguliersgracht te week oorlog uit Zg sprong van r, hg volgde z’n en aan den kant die bleek zagen .er te gebeuren halsstarrig vast- dplannen, dat ze ou en haar min der duwde. Een iter, en nu werd e dame, daarna ge gebracht. tie weg reed een Ü0 meter aflegde een agent. Hoe zulk een snelle men vroeg de us, edelachtbare, ar wist hem ook ufleur met dien is behoorde en e garage van den wam deze hem at met de woor- alen vriend, den keurd heelt; ja wijzende) heeft De ambtenaar i, die na 't ge- twijfelen aan de eischte f 100 ekroop den lust schen te gaan, n een bootje tq aen flesch geest- ig niet, waarom liegraf te ver- vereeniging ver- lomma van tien rin gelegen oom mgde ging onze )e Haarlemsen* an acht kweeke- t een muziek- i vygemat op 't 3 arm, als ge* kunstreis door insigne, waarop Viohnen Gesel* 1 uit D. V. G. imeente”, „Deze mattenclub” en By Kon. besluit van 1 dezer is, met ingang van 1 October, benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Vianen H. van der Meyden, thans in ge- Igke betrekking te Kaatsheuvel. B|j de Dinsdag jn het district Steenwyk gehouden verkiezing voor een lid der Provinciale Staten van Overgael is gekozen de candidaat der vrijzinnigen, de heer J. Tromp Meesters, met 1862 stemmen. Op Mr. H. de Bie Jr. te Zwolle, candidaat der anti rev., cbr.-histor. en roomseb-kath. kiesvereenigingen, waren 934 stemmen uit gebracht. Naar de „Avondpost” verneemt, er voorstellen in bewerking tot ver ging der jaarwedden van de ambtenaren len waarborg. De Stet. (no. 205) bev statuten van de volgend* naai r v«u uvi. nootschappen: Centrale fabriek De portier producten en melkhandel, f en duwde i Doel: a. het koopen en verkot onbekende I en melkproducten; b. het expl 1 en 1 zuivelfabriek; c. het verrichte be- I danige handelingen met den melkhandel den zuivelhandel. 1936. Overwicht. Het is de Baaeluche politie toch gelukt een van de leden van het revolutionnaire comité, dat den aanslag op Minister Stolypin gelastte, aan te houden. Op het oogenblik van zyn arrestatie trachtte de man nog papieren met belangryke gegevens te ver nietigen door ze in te slikken. Maar een dokter is er in geslaagd de snippers uit de maag te voorscbyn te brengen en zoo is het gewichtige document weer bgeen- gevoegd en is de politie op de hoogte ge komen van de medeplichtigen aan den aanslag en van allerlei plannen voor nieuwe misdaden. Er worden in Rusland thans nog uitgebreider maatregelen genomen om regeeringspersonen te beschermen. Stolypin zelf is door den Czaar uitgenoodigd zgn in trek ie nemen in het Winterpaleis, dat steeds sterk bewaakt wordt. Ieder regee- ringspersoon, die een bezoek brengt aan een ander Ministerie, moet voorzien zyn van een soort van pas en te voren moet zulk een bezoek per telefoon worden aangekondigd. Officieren moeten een kaart op hun naam met hun portret by zich hebben, welke kaart door hun chef geteekend moet zyn. Particulieren, die zich op de bureaux aan jen, moeten door geheime agenten aan Igve worden onderzocht. de herberg van Uitman is gekomen. Hy had toen zelfs geen zin om te vechten. By het biljarten is gebleken, dat de verslagene beklaagde nog al in den weg liep, waardoor deze werd geprikkeld. De verslagene, die wegens zgn toestand door den kastelein drank was geweigerd en aangezegd de herberg te verlaten, was later, na nog in een andere herberg weer drank gebruikt te hebben, teruggekomen om drie sigaren te vragen, welke de herbergier hem heeft gegeven. Na nu op het sluitingsuur de herberg te hebben verlaten, waren beiden handgemeen geworden en had beklaagde met een klein me**jo, daartoe niet bestemd, den noodlot tige» steek toegebracht. Heeft beklaagde daarbg nu het voornemen gehad A. het leven te benemen. Pleiter gelooft dat niet. De uitdrukkingen, door beklaagde gebezigd kunnen daarvoor niet gelden. Het zyn die opsnydende praatjes, die in den r van - dorpelingen bestorven liggen. voor „moord”, noch voor „doodslag” beklaagde veroordeeld worden. Volgens pleiter alleen ter zake van „mis handeling met doodeljjk gevolg”, welk mis- dryf niet is ten laste gelegd. Met vertrouwen zag pleiter een vrijspraak te gemoet. Uitspraak over 8 dagen. Gouda, 6 Sept. De weduwe Overgauw, bg wie door Frans Rosier inbraak werd gepleegd, die haar toen ernstig verwondde, is sedert dien tgd, hoewel hersteld van hare verwondingen, toch lang niet meer geworden zooals ze vóór dien tgd was. Het oude vrouwtje is gedurig zeer angstig en bg het minste gerucht beeft ze als een riet. Het suizen van den wind in de boomen voor hare woning (een winkelhuis) maakt haar reeds beangst en ze is niet in staat de noodige rust te nemen. Ze is nu van plan haar winkelzaakje aan kaut te doen en een buis te huren meer in *t centrum der stad, waar ze meent, dat ze van inbrekers verschoond zal big ven, terwyi haar dat tevens meer gerustheid zal geven. De Stct. (207) bevat o. a. de statuten van de Vereeniging tot stichting en instand houding van Christeiyke scholen voor lager en meer uitgebreid Jager onderwys alhier. By het 2e toelatings-examens Gymna sium zgn toegelaten tot de le klasse VV. J. van Zanten Jut, S. A. G. Doorenbos; tot de 2e klasse: C. J. Kruisheer. Afgewezen 1 voor de le kl.; een voor de 4e terugge trokken. Gorinchem, 6 Sept. Dinsdag morgen werd op de scheepsbouwwerf „Fortuua” van de heeren De Groot en Looyen alhier met goed gevolg te water geintea een yzeren motorboot, gebouwd voor rekening van de stoomzuivelfabriek „Samenwerking” te Giessen-Nieuwkerk en bestemd melk vervoer dier fabriek op de Giesei Onmiddeiiyk daarna werden de 1 gelegd voor 2 stuks i voor rekening van de ringsmaatschappy. By de gehouden Hoogere Burgerschool J Riaiaa >an 4» i_ B. Visser 3e en mejuffn Elshout val 5e klasse. In de Dinsdag j I. van den Algemeeneu Herv. Gem. alhier moeder in bet Hervormd Diaconie Armhuis de beer G. K. Krimp en echtgenoot», vader en moeder in het Diaconiehuis te Vlaardingen. Dmsdag-morgen werd een vrouw in de Roggebroodsteeg verrast door de gezond heidscom missie, die daar het treurige feit moest constateeren, dat een kindje van 6‘/i jaar werd prys gegeven aan verwaar- looziog en verhongering. De ontaarde moeder had het stumpertje sinds November in huis gehouden en slechts nu en dan wat eten toegeduwd. Men vond het kind uitgehongerd ip een plank gebonden. Het kindje is door de recbteriyke macht naar het Zieken-Gasthuis overgebracht, al waar het een liefderyke verpleging vindt. De zaak is thans iu handen des rechters en indien daartoe termen aanwezig zgn is het te hopen, dat de liefdelooze moeder dan haar welverdiende straf niet zal ontgaan. Alblaaaerwaard en Vyrheeren- lauden, 7 Sept. De handel, zoo in kn&a als boter, ia willig, prys van beide producten zeer vast, men besteedt thans in deze streken voor kaas f 25,50 a f 29,50, zwaardere par- lyen tot f 32,50 per 50 KG. Goeboter f 0,70, weiboler f 0,60 per 1/k KG. *Amelde, 4 Sept. Het schoolfeest van de leerlingen der openbare school alhier, vorige week uitgesteld wegens het overiyden van den oudsten wethouder dezer gemeente, had beden plaats. Wie eenig gevoel heeft vooj- kindervreugd moest genieten by den aanblik der feesteiyk gestemde en feesteiyg getooide kinderen, de meesten van vlaggen en vlagjes voorzien. Na in de versierde school ontvangen en onthaald te zyn, maakten onder begeleiding van het fanfarekorps „Unie”, de leerlingen een kleinen ommegang klein, want het was warm en werden daarna wederom onthaald. In 7 groepen verdeeld, hielden de kinderen wedstryden om een dertigtal fraaie prysjes; wie niet tot de gelukkige pryswiiiners be hoorden, kregen een best potlood. Recht voldaan keerden de kinderen om streeks half twee huiswaarts. De gemeentenaren, die de onderwyzsrs in staat stelden bet feest te organiseeren, en de onderwyzers zelven hebben voldoening gehad van hun bydragen en van hun werk. Waariyk, de jeugd mag wel eens ooge- kuniUId Acht kiodwIVk genitteo; wie dat KtBder«t|k, 6 Sept Ennal, aorlae tou willen ontkeunan. miakant de oabedor,aa jaren werd er doer de Tereenininn .Trouw Jeugd en hare behoerte. I aan Oranje", ter gelegen beid van den var- Ten slotte een woord van warmra dank jaardag van H. M. de Koningin, een lampion* aan heeren onderwysers on do dames die optooht behouden. melden, den 1, Nu, zou men zeggen, zyn de ambtenaren veilig? Zelfs als ze hun ambt neerleggen en zich in *t buitenland bevinden zgn ze dat niet. Dit bleek den len Sept, ie Inter laken in Zwitserland. In de eetzaal van het hötel Jungfrau zaten eenige honderden gasten aan tafel, toen snel achter elkaar vgf schoten knalden. Een goedgekleede dame van onge veer 25 jaar was plotseling opgestaan en had geschoten op een heer aan een andere tafel gezeten. Reeds het eerste schot doodde hem. waarna hg nog 4-maal geraakt werd. Naar alle richtingen stoven de gasten doodelgk ontsteld uiteen. De moordenares ging kalm weg, maar werd gegrepen door den hotel directeur, die haar zonder moeite de revolver afnam. Hooghartig zeide zg: „Breng me maar naar de gevangenis, ik zal me niet verzetten. Die man was veroordeeld door bet Russische revolutionnaire comité.” De vermoorde was de heer Charles Muller uit Parys, een man die nooit iets mt land of de Russen uit te staan had. De aanslag was gemunt op den oud-Minister Durnovo, die ook in Zwitserland vertoefde. Door een noodlottige geiykenis werd de moordenares misleid. Zg had er eerst niet den minsten spyt van. Ze had haar plicht gedaan. Toen men haar eindeityk van haar dwaling overtuigde, sprak ze haar leedwezen daarover uit, maar ze voegde er by, dat het er in deze tyden op een mensch meer of minder niet aankwam! In haar bezit was een portret van den ex-Minister Durnovo. In Petersburg is intusschen weer een nieuwe aanslag gepleegd, welke gelukkig mislukt is. Een onbekende trachtte 's avonds door te driqgen in het gebouw van het Itaiialmsche gezantschap aldaar. I wilde den man niet* toelaten t hem de deur uit, waarop de met een revolver door de ruiten schoot r- 1 gearresteerd werd. Hy bleek n.b. te 1 faooren tot de geheime politie. Men beweert nu, dat dit een taktiek moet geweest zgn I van de politie om het te doen echynen alsof dit een aanslag was van het revolution- naire comité, dat, geiyk bekend is, gedreigd had de vreemde gezantschappen en consu laten te bestoken. Er gaat geen dag voorby dat er geen aan slagen gepleegd worden in Rusland. Hier worden politiemannen met bommen gedood, daar laat men een huis in de lucht vliegen, elders werd zelfs een bruidsstoet door een bom getroffen, waar by 5 personen werden gedood en 13 gewond. De Petersburgsche correspondent van een Amerikaansch blad schryft over den Czaar en zyn dageiyksch leven en vertelt dat de heerscher in voortdurenden angst leeft voor moordenaars. De Czaar moet steeds een maliënkolder dragen. Na het ontbyt maakt „vadertje” een wan deling over een groote vlakte, die van eiken struik is ontdaan. Dat terrein is omringd door trouwe soldaten, die schieten moeten op ieder die den Czaar tracht te naderen. De vorigé week wilde een kamenier van de Czarine een boodschap aan den Vorst over brengen, maar nauweiyks had zjj een paar stappen gedaan op het veld of zg viel, door kogels getroffen, neer. Aan de „Daily Telegraph” wordt gemeld, dat de onveiligheid overal toeneemt en dat de regeering eigenlgk niemand meer kan vertrouwen. De revolationnairen hebben geheime aanhangers in regeringskringen en zelfs in de naaste omgeving van den Czaar. Volgens de „Pali Mall Gazette” heeft de Londensche politie ontdekt dat er in Londen op groote schaal bommen worden gemaakt vpor Russisch gebruik. De directeur dezer fabricage is een Poolsch apotheker in Whitechapel. Het is in Engeland ook ontzettend warm geweest. Zaterdag j.l. wees de ther mometer 93 graden in de schaduw en 138 in de zon. Er kwamen vele gevallen voor van bezwyming en zonnesteek. Komng Edward en een groot aantal Engel- seben hebben te Mariënbad (Duitacbland) een Igkplechtigheid bygewoond, gehouden voor Lady Campbell Bannerman. De Premier ontving het allereerst een telegram van rouwbeklag van zyn voorganger Balfour. In een gesprek met een verslaggever van een Duitsch blad „die Freie Presse” ver klaarde Bannerman dat de samenkomst van Koning Edward en den Duitschen Keizer geeneriei politieke gevolgen zou hebben. Evenwel achtte hy het een verbiydend teeken dat beide monarchen elkaar weer eens ont moet hebben. Veel misverstand of denkbeel dig misverstand werd daardoor opgeruimd. Ah bewys dat de verhouding steeds beter wordt, kan dienen dat de Engelsche Minister van Oorlog een groote parade op „Sedandag” in Beriyn heeft bygewoond. De Minister was zelfs uitgenoodigd tot by woning van de groote manoeuvre* in Duitschland, maar had daar voor bedankt. De leider van de koloniale afdeeliog, Prins Von Hohenlobe, die trouwena altyd nog „tgdeiyk" in functie was, is voorgoed af- getredon, een bewys dat de ondankbare positie hem toch op den duur niet beviel. De kansen van Minister Podbielski schy- nen meer te ryzen, voorloopig althans. Mevrouw „Pod” heeft hare aandeelen in de firma van Tippelskirch opgeruimd en daar mee is schoonschip gemaakt. In Frankrijk is de nieuwe Zondagswet in werking getreden. Het ging in Parys heel rustig, hoewel men gevreesd had voor tegenstand. De groote magazynen waren te Parys alle gesloten. Kleine winkels, waai de patroon zelf achter de toonbank stond, bleven Zondag morgen tot twaalf uur open. In Rouaan gaf de nieuwe maatregel aan leiding tot een paar opstootjes. De tweede vergadering der Franscbe bis schoppen in zake de bekende quaestie is gisteren begonnen in het aartsbisschoppelyk paleis te Pargs. Op enkelen na waren alle bisschoppen van Frankrgk aanwezig, in het geheel meer dan tachtig. Aan het slot der eerste zitting hebben zg een telegram aan den Paus verzonden, waarin zjj eerbiedigen dank betuigen voor de encycliek en de hoop uitspreken, dat hunne beraadslagingen een bevredigende oplossing zullen geven in het belang van de onenbare orde, zoowel als van de Fransche Kerk. De beraadslagingen zelf zgn strikt geheim. De besluiten zullen openbaar gemaakt wor den, nadat zg door den Paus zyn goedge keurd. Men denkt dat dit over tien dagen het geval kan zgn. Uit Gliina komt het merkwaardige bericht dat de Keizer erover begint te denken een grondwet aan het Hemelsche Ryk te geven. Dit is een gevolg van het rapport der com- m:s«e van aanzieniyke Cbineezen, die in Europa zgn geweest, gelgk men weet. In enkele plaatsen is reeds een gen raad ingesteld Alles begint erop te dat China ontwaakt. tegenwoordig. De stafmuziek uit Utrecht luisterde de feesteiykheden op. In de Dinsdag gehouden zitting der arrondissements-reebtbank te Rotterdam bad zich te verantwoorden, J. G. T., 27 jaar, lintzagen geboren en wonende te Waddingsveen. De aanklacht luidt als zou hy te Waddingsveen, op 26 Mei 1906 opzettelgk daartoe vooraf het plan beraamd te Cornells Alphenaar van het leven hebben beroofd, door hem opzettelyk een mes in de rechterborst te steken. Daardoor waren het borstvlies, de bovenkwab der rechterlong en het bartezakje doorboord en de daarin liggende hoofdslagader werd ge raakt. Door deze verwonding van den hoofd slagader ontstond een verbloeding in het hartezakje en in de rechter borstholte, ten gevolge waarvan Alphenaar dienzelfden dag overleden is. Dertien getuigen, waarondei deskundigen, werden gehoord, hun verhoor als uit dat vr bleek, dat er tusschen beklaagd verslagene een niet al te beste houding bestond, hierin gelegen den verslagene een ryksdaaldei waarom hg by herhaling te verf gevraagd. Hy was hierover wel vredea. Behalve dit bad beklaagde voor een jaar een woordenwisseling met A. gehad en was bg die gelegenheid door hem over het grind gesleurd. Een veertien dagen voor het gebeurde had by met A. in de herberg van Uitman nog eens een woor- denwisseling gehad. Op bewusten dag nu was beklaagde weder gekomen in genoemde herberg, hy had toen een zakmes by zich. A. was daar ook. Gezegd werd er toen dat A. zand en peper in zijn zak had. Beklaagde zou toen gezegd hebben, daar niet bang voor te zgn, „al bonden ze een hand van hem (beklaagde) op zyn rug, hy zou A. wel krygen; deze zou er niet veel van naver tellen.” Ter terechtzitting verklaarde beklaagde niet te weten een en ander gezegd te hebben en wel degelgk bang voor den ver slagene te zyn geweest na bovenvermelde mededeeliug. Na eenig verblijf iu die herberg had beklaagde deze in den avond om 10 uur verlaten. A. was toen ook buiten en er ontsond ruzie met handtasteiykheid. Ten tweeden male kwam de verslagene op bekl. af, waarop bekl. hem eenige klappen in zyn gezicht heeft gegeven. Zyn mes bad hy echter niet gebruikt en dus den ver- verslagene niet in de rechterborst gestoken. Bg den rechtercommissaris had beklaagde evenwel de mogeiykheid erkend het mes wel in de handen te Rebben gehad. Na het o toebrengen der klappen was de ver slagene gaan draaien, gevallen en bracht en kort daarna overleden gqvoigen, in de aanklacht vermeid. ünher het naar huis gaan had beklaagde zyn mes weggeworpen; waarom kon hy niet opgeven. Bg zgn verhoor, den dag na hot gebeurde, bad beklaagde, die aanvankeiyk ontkende, daarna aan den burgemeester be kend den verslagene met een knipmes in de borst gestoken te hebben, Hy had er spyt van, het gedaan te hebben. Beklaagde be weerde nu dat zekere D. bet feit bedreven zou hebben. Omtrent den beklaagde werden door burgemeester en veldwachters gunstige verklaringen afgelegd. Opmerkzaam gemaakt dat niemand hem bet knipmes open had zien doen, bad beklaagde gezegd het open in zgn zak gehad te hebben. In den broek zak van beklaagde waren werkeiyk sneedj es aanwezig bevonden. Ter terechtzitting werd dit nog nader geconstateerd. Iets blinkends was ook in de hand van beklaagde gezien, waarmede hy A. een stomp tegen zyn rechter borst had gegeven. By de aanvallen van A. tegen beklaagde had laatstgenoemde gezegd: „Kees, ik waar schuw je nu voor het laatst,” waarop hy dezen een stomp tegen de rechterborst had gegeven. Dat D., zooals beklaagde heden beweerde, de dader zou zyn, en een mes in de hand zou gehad hebben, bleek niet. Geen der getuigen kon daaromtrent iets verklaren. D. verklaarde zelf nimmer een mes by zich te hebben en niets tegen den verslagene gehad te hebben. Omtrent beklaagde werd nog verklaard, dat hy in bewusten avond tydens zyn verbiyf in de herberg zich vol strekt niet vechtlustig tegenover den ver slagene heeft getoond. Deze was het eerst weggegaan, doch in stede zich te verwyderen, was hy buiten by de herberg biyven staan en bad het eerst den beklaagde aangevallen. Na de pauze kwam het O. M. aan het woord, dat zeide in zyn requisitoir kort te zullen zyn. De twistvraag toch, die zou kunnen bestaan tusschen bet O. M. en den verdediger of hier het misdryf van „moord'’ aanwezig zou zyn, zal geen twistvraag wezen, daar na het verhoor der getuigen en van den beklaagde is gebleken dat het bewys voor het misdryf van „moord” niet is ge leverd. Een kalm beraad en een te voren overlegd plan daarvoor is niet aanwezig. Naar de meening van het O. M. zal beklaagde wegens doodslag veroordeeld moeten worden. Vier personen toch, onder wie die iets blinkends in beklaagde's hand hebben gezien, hebben hem een stomp zien toebrengen op de borst van den verslagene, die te dier piaatse is bevonden verwond te zyn, aan welke verwonding hy is overleden. Aan bektaagde’s Pandeling dus is de dood van A. toe te schrgven. Op dat moment was beklaagde zenuwachtig, woedend en kwaad en kwam de oude wrok tegen A. op om hem van het leven te berooven, wat blgkt uit de door hem gebezigde uitdrukking; „Kees, nu waarschuw ik je voor het laatst." Ter zake van doodslag werd gevorderd 6 jaar gevangenisstraf, met in mindering breuging der preventieve hechtenis. De verdediger, Mr. A. Slob, zegtBeklaagd van moord, kan het erger Deze jonge man. die zeer gunstig bekend staat in net rustige dorp Waddingsveen, staat voor dit zware misdrgf terecht. Wat een ommekeer in het leven van dezen jongen mensch! Ter zake van doodslag kan volgens pleiter bekladde echter met worden veroordeeld. By de dagvaarding is hem het misdryf „moord" ten laste gelegd, het misdryf „doodalag” is hem subsidiair niet ten laste g< zocht qu moeten worden drie rs: le prys J. Schmidt; 2e K. (Tienboven); 3e F. Kool; 4e F. de Kruyk Gzn.; eerebiyk G. J. de Jong; J. Bouwmeester Gzn. (Tienhoven); H. v. d. Leeden Jr.; Wed. H. Woudenberg; J. D. Sturry. Bestuurspryzen: le prys J. G. Diepen horst; 2e H. Rood horst; 3e I. Verhey; 4e L. Roth; eerebiyk AnL van Gelderen; J. Schmidt; J. Uittenbogaard Czn. Bwdegraven, 6 Sept. Maandag-morgen viel het jongste zoontje, 8 jaar oud, van den heer v. A. in den Ry», met het nood lottig gevolg dat het kort daarna levenloos werd opgehaald. Hoewel spoedig hulp aan wezig was, mocht het niet meer gelukken de levensgeesten weer op te wekken. Tot geneesheer by het Zieken- Ondersteuningsfonds der maatschappy Exploitatie van Staatsspoorwegen aihie. benoemd Dr. M. W. Marsman, arts. Baakaap, 6 Sept. Tot onderwyzeres aan de Chr. school alhier ia benoemd mei. J. B. Verboi ff, te Velp. Op 31 Aug., tydens het afsteken van het vuurwerk by gelegenheid van het Koninginnefeest, hielden een 8-tal polder werkers, werkzaam aan de schutsluis alhier, zich onledig door allerlei uittartende bewe gingen en uitdrukkingen tegen publiek en politie. Nadat verschillende café's bezocht waren en men aldaar ook zeer binderiyk was geweest, begonnen z(j de politie op te dringen en met steenen te werpen, zoodat de politie genoodzaakt was een charge met den sabel te maken, waarby een paar polderwerkers geduchte klappen opliepen. Het scheen hun zeker nog niet mooi genoeg en om schrik aan te jagen, slepen zg hunne mensen aan de muren van een der gebouwen. Inmiddels was den burgemeester bericht, dat de politie handgemeen was. Deze was onrniddtdiuk ter plaatse en gaf bevel tot arrestatie over te gaan, om reden deze personen gevaar opleverden voor de open bare veiligheid. Toen de polderwerker* zagen, dat het hier geen spotten was met het gezag, sloegen zy in verschillende rich tingen op de vlucht. Spoedig echter was een dezer rustverstoorders gearresteerd en opgesloten. Een ander, die in een herberg nog te keer ging, werd door den burge meester er uitgehaald en hem Werd met behulp der politie eveneens nachliogies bezorgd. Het üf aan het krachtdadig en tactvol optreden van den burgemeester te danken, dat alhier niet een formeele vechtparty plaat* gehad, waarvan de gevolgen niet te overzien waren. De heer P. A. Ottolander beeft, voor zeker tot veler leedwezen, na r|jp beraad, wegens vele werkzaamheden, bedankt als wethouder. hen ter zgde stonden, voor hun vele en goede zorgen, waaraan bet te danken ia, dat alles zoo goed van stapel liep. Voorzeker, de band, die moet bestaan tusschen leerlingen en onderwgzers, wordt door zoo'n feestdag niet weinig versterkt. Heden werd, onder 'begunstiging van prachtig warm zomerweder, de jaariyksche tentoonstelling gehouden der gekweekte bloemen van de door „Floralia” uitgereikte stekken. Als altyd was ook thans de aan blik van de zorgvuldig en met veel goeden smaak gerangschikte bloemen verrassend schoon. Jammer, dat het slechts voor zeer korten duur is; men zou zoo gaarne eenige dagen na elkaar eens een bezoek brengen aan- en genieten van deze reine verzame ling, waaraan zooveel zorgen door oud en jong zyn besteed. Het was den planten aan l geen behoefte hebben gehad i enkele zelfs, die van dat hadden genoten, waren haar mentooi reeds kwyt. Het bezoek van leden en belan( was druk, vooral in f fanfarevereeniging „Un. muziek ten beste gaf het bloemeniokaal dooi koop licht” van den heer verlicht was. Het bestuur van „Floralia", dat zich voor de organisatie van dit bloemen feest weder veel moeite gaf, komt daarvoor een woord van hartelgken dank toe en kan met wel gevallen op de verkregen resultaten terug zien. Moge dit voor ben een prikkel te meer zgn om deze den mensch veredelende vereeniging by voortduring baar onmisbaren steun en zorg te big ven schenken, en voor velen, die nog niet als lid der vereeniging toetraden, zulks niet langer uit te stellen. Hier volgen de bekroningen: Leeuwenbek: le prys IJ. G. van Krim pen; 2e G. J. Langerak; 3e Cbr. Streefkerk; 4e C. Bouwmeester Gzn. (Tienboven); eere- blgk C. Maaskant; N. den Haak; J. Schmidt; J. G. Diepenhorst; W. van Kekem. Bolbegonia’s: le prys IJ. Me|jer; 2e J. de Jong Czn.; 3e F. Diepenhorst Dzn.; 4e G. C. van Lom wel (Tienboven); eerebiyk C. Stam; H. Kouwenhoven; J. Bunschoten; W. Langerwey; G. M. J. van Lomwel(Tien- hoven). Coleus: le prys C. Maaskant; 2e G. J. de Jong; 3e J. Bouwmeester Gzn. (Tienboven); 4e G. van Heusden; eerebiyk J. Meyer; J. de Jong Czn.; Wed. J. J. Meeker; G. J. Woudenberg. Pelargonium: le prys Wed. H. Wou denberg; 2e J. W. Peterae; 3e H. d. Lea den Jr.; 4e J. Uittenbogaard Czn.; eerebiyk J. Diepenhorst; G. J. de Jong; M. den Har- tog; G. van Bruggen Sr.; Chr. Streefkerk. Fuchsias: le prys G. M. J. van Lom- wel (Tienboven); 2e Wed. C. de Jong Jut. 3e F. Zweere; 4e Arie Verwolf; eerebiyk J. Bouwmeester Gzn. (Tienboven); G. van Bruggen; J. Diepenhorst; C. Maaskant; J. Meyer; C. Stam; Geertrui Verhey; G. J. Woudenberg; M Kool. Asters, le prys W. van Kekem; 2e Mart Kool; 3e A. C. de Vroome; 4e Ant. van Gelderen; eerebiyk H. v. d. Leeden Jr.; F. Diepenhorst Dzn.; J. G. van Krimpen; J. Bouwmeester Gzn. (Tienboven); G. de Kruyk Sr. Anje Heg boer

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1