ililtari, N°. 2751. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. )len. etten 1906. wielen. Rattendood VERHEUL, theek op tIJEN IN, Woerden pdthewdera. <KER, Assurantiën 1, Rotterdam. DOS, GOUDA, nieuwste modellen MUREN, ARNS, ACHELS rloos) ar gegeven, itbranders, it Hebt. uur één liter. G. SOOS, iRAPENDAAL BEN. DENHOVEN I N op< elk BUITHSLASD. Overalckt. HimSLAND. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, U i t o e v e r s. 1 cand.: F. ./d De izen van Dr. W. had J. de V„ werkuam op de werf van de haar kon vinden* ,nne| J geb. 1 te krjjgen, zoodat geneeskundige lig was. i-Niewwkcrk en een rschool iwkerk inde met aar is Rood e, man (Hoek 6e kl. behalve Ter- in de 4e kl., van de 7e in de 6e kl. i geheel te brengen te doch in goeden .EN. Information OOR te Gieaaen- N *p te nemen ;anda irzel lienste len loot, )dg<t- van i de DgU- looi- A 4 7. 's jaars, SCHOONHOÏEHSGHE COURANT. ipgemaaktJ. ing, Oude Boskoop Doesburg. de bag( toegesc’ de drc dood te redden. irtgezet B. van goed- [uslus Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden rA}90. Men kan zich Brievengaarders. i gel ia i van de be- n de Notre bjjeenkomst gesloten, groote van den kruiser Scheerness voor men kantal candidateh 3. J. C. G. Pu(jk, H. J. Lafeber Van zeven tot ni concert op raadhi Bjj Kon. be el. ie ters een pensioen verleent Een wetsont tot herziening van d< soneele belk^. deelinj, j De wijzigingen, isteid, met de lst< imeenten ep met nauwe ■breid, die tot examen: L. J. E. K. istelejja,| tevens voor politie Ie alge- De die aan (el uk Fd in spoedig ilukkeu, wissen der mid- le levene er Fransch 4. irkhoven. voor type ren. voer tegen boven te groot, r, Pompmaker, T den eerstel len. en mij lerf. de djjkslagen van heggen ingekort, itst zjjn. ouderdom van 81 j - anti-rev. lid van de Prov. Staten lolland. ikeliera rabat, iuw en Vischwant, Vieaw steeg 18, van den Heer DAM. ƒ0,75. Franco per post door het geheelerijk ƒ0,! abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en {RIJWIEL, merk oo goed als nieuw 110,-, 2Va pk., eide goed loopend. ibeeren by Jutfaas. •o weinig gebruikte m UTRECH'fsCII met glazen, twee Neen MOLE- \PWAGENS, een ANDWAGEN met •jjs, by ij, Usuda. i I baar bjj de I ICHAPPIJ. I PTERDAM: I Telefoon 1594). I 898. raa^44^^ I ddel. luws voor Varkens- Hetgeen de Heer te Capelle a/d ireef jaat vrjj goed besteed van f17 rare, die 10 A o f.30 A f31 halve kilo. •van er twee dood én van de overige an. dmiddel, dat ik Nieuwebkibk, en ig. Wat niemand i ziekte is geheel oo getond als ’t JAN AARTS. Lugustus 1906. fl. A 00 CL Dn verkrijgbaar bjj I Schoonhoven, 1 l CüLEMBORG Drogisten. ap Heeswjjk .wv< u«- rsten f 1171,25, in uitgaven p. h. 'Mleuwerkerk a/d IJ «el, ’t Ztg er jl. Woensdag morgen eei ngrjjden, moedigeed uit. Ia plaats van een t izeten in aan een helderen hemel, een bewolkt in rijtuig, I waaruit zoo nu en dan ram, hielp i in elkaar I jjk stortte, inde. :hen Minister i meer- naam Muller 3 «enigszins n vermoorden in het hötel (enblik van per auto Is het ont- >nd. Zooals te derd door den s-g om- jehouden raadsver- 1 van Burg. secretaris ’s jaars. Hendrlk-Ido-Ambacht, 10 Sep. In 30 Augustus j.l. gehouden openbare -*•- 1 dezer gemeente over het dienst meid in ontvang- iiven op f 10088,39, batig s door Burgemeester imeente begrootu iriDg; ma de Onge il; O; rzekering; Hagelslag, n b|j itlj, t a/d Lek. f 1974,86; di houders c voor het ja. en uitgav__ Het op oi augustus j i. gesloten in- i schrjj vingsregister voor de nationale militie |\o, gegeven beeft, bj een Woi al ruil I fiaancit bedrag inlagen. De handel in kaas gi voor eerste kwaliteit wordt t tot f 19 per 50 HG,voor zeer zwr 15 kilo p*<jr stuk wegen, maakt men per 50 H.G. Vette varkens 14 A 25 ets. per Biggen van f 8 f 13 per stuk. ‘Krimpen a/d Lek, 10 Sept, dienstbode van S. van Halewfju, bet kleeren spoelen was, had het oogt in bet water te vallen en met het hooft tger te bljjven staan. Aan f moten hulp mocht het gel Irenkeling van een anders Door toepassing c delen mocht men er in slagen di geesten weer op te wekken. De timmerman J. Groene veld Jz. had bet ongeluk zich met een steekbeitel zoo ernstig te verwonden, dat geneeskundige hulp hoogst noodzakeljjk was. De per den pols waren bjjna afgestoken. L_. Mars hechtte de wond en legde een verband. Het Koninginnefeest beeft bjj enkele ingezetenen geen aangenamen indruk achter gelaten. De heer J. Groeneveld miste z(ju welgevulde beurs en een logé van den heer A. Klip is een horloge gerold. Een vrouw, die hiervan werd verdacht, is, na onderzoek ter secetarie, oogenblikkeljjk weer vrjj ge- at zoontje van den tt, uit bet Beiersche, kwam geleden, toen bjj op den fietsen' i een langen iwen loopende en brak den vlak achter I en z|jn help:: toir|jden warei lopr een gr, itjes betdarl Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere l regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte Inzending I Iranco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge- I geven, worden slechts ‘2-maal in rekening gebracht. sierde fietsen daarna volgde het ringrjjden met rfjtuig, waarvoor 3 pr|jzen Des avonds werd nog een i door bovengenoemd muziekg ook aller lof verdiende. Ia de Zaterdag gehc gadering is, op voorstel Wetb., aan den afgetreden pensioen verleend van f 400 1 Mg Wil staande versiera door gecostui en herauten, paren, aan de riogr|jder|j fietsrijders, die eveneei de leerlingen der 0. I groote r|jtuige- waarin een'*1.!r_ dat gedurende den optocht zjjn opwekkende tonen liet hooren. En elk gerjj en elke fiets gaf door zjjn versieringen te zien, hoe bjjna heel de bevolking met hart en ziel deelnam aan het feest. Trouwens was dit imschoots gebleken uit den flmken ieelen steun. Na den optocht werd de jeugd onthaald chocolademelk en krentenkoeken en kreeg het v.4 kind nog een zoet aandenken mee naar huis. aau den optocht Van 2—7 uur hadden verschillende volks- deelen der geme< spelen plaats met veel deelnemers, die door op de Dorpsstn een groote menschenmassa, w. o. veel vreemdelingen, met zeer veel belangstelling gevolgd werden en heel goed van stapel liepen. *s Avonds werd de pret met zang en dans meer binnenshuis voortgezet en bleef men tot laat in den nacht onder het zingen van .Anna, van den slager” of .Geef me nog een drupje” of .0 Suzanna”, nog zeer ge zellig bjj elkaar. Eere zjj het bestuur van de vereeniging .Koningin Wilhelmina”, dat alles in het werk stelde voor bet welslagen van het feest. Lof zjj den gemeentenaren gebracht voor hunn«-n steun. 'Hoornaar, 10 Sept. Aan het hulppost- kantoor alhier is gedu ende de maand Augus tus in de Rfjkspostspaarbank ingelegd een van f 360,08, verdeeld over 28 op Delen plaats nl.: ipen met hindernissen, zakloopen suikerloopen. Om 3 uur begon het ringstelren op ver voer dames en beeren, en het ringrjjden met paard en waren uitgeloofd, iconcert gegeven [gezelschap, wat doen al i Vooreerst het ven waar la Ijjke i belang van geioofsvrfjhf Het aanl gebreid in algemeenen set den maatschap Reedi icht worden twee af- ce ondernemingen te hebben, aan- (zien wel is waar de beide bedrjjven van ,a kantoor uit worden geadministreerd, overigens twee geheel gescheiden zjjn. De Raad van Beroep was van leel, dat bier twee bedrjjven in ééa worden uitgeoefend, doch dat ituur der Rjjksverzekeringbank niet verhouding bad berekend tusschen ide bedrjjven uitbetaalde loonen en verkeerde gevarenklasee bad genomen. inderneming werd ingedeeld in klasse 11. Jan Valk te Schoonhoven, als voorzitter der plaatseijjke commissie bedoeld b(j ar tikel 86 der Ongevallenwet 1901 te Schoon hoven, gevoelde zieb bezwaard, dat Jan Hoogendjjk, zilversmid te Seboonhoven, ter van WillemKraaIJr. w te Kampen 9 verdelgt alle ratten. ideren, huisdieren edikant by de Demon- Jerschap te Dordrecht ie bet vierta| opg< ippel; G. J. Heerinj C. E. Hoojjkaas, :him van der Lotfi'G.Lz., ver- die, nu eens flink en heeft wat zjj wil geweest, jtuk wordt een uitbreiden der voorjaar misdaad opstanden Moorden op aanslagen en i*»»- ^nbouden Ke rste firma v. Vliet, het ongeluk een stuk Ijzer in zyn oog te krjjgeo, zoodat geneeskundige hu’p noodig was. Giesen-Mlenwkerk10 Sept. J l. Dinsdag-avood arriveerde alhier een kapitein uit Gorinchem, ten einde de vrjjwillige oefeningen in den wapenhandel te regelen. Aanwezig waren 22 jongelieden. Dit jiar zullen de oefeningen 1 October aanvangen, dat is een maand vroeger dan vorige jaren. Hardingsveld, 10 Sept. Dinsdag 4 dezer is in opgewekte stemming feest gevierd. Mooi vooral was de optocht, dien de kinderen van school I en II benevens van de bewaart hielden met de muziek van Giesen Nieu' aan de spits, welke het feest opet het spelen van bet schoone Wilhelmus en verder nog verschillende andere nummers deed hooren. Na den optocht werden de kinderen rfjke- Ifjk onthaald. Verder op den dag hadden er volksspi' Hardloop en bruidssi A. Bouters, H. Bouters, H. Vollmers. 2e klasse. Aantal candidate^ 6. Toegelaten na gehouden exalmou. L. J Boot, tevens voor Fransch en Duitsch. de Brujjo, Martina Kas1 - - Fransch en Duitsch. 8e klasse. Aantal Toegelaten: J. u. voor Fransch. 4e klasse. Aantal cand. vóór Toegelaten D. Toen, A. G. vari Wei Voor stenografie werden 13f, writing 14 candidaten iugeschrteve_. De firma G. B. van Goor Zonen alhier zal, met overname van alle requten en ver plichtingen, onder directie v4n den heer I. Noothoven van Goor werden vooi door de naamlooze vennootschap G. I Goor Zonen’s uitgeversmaatschappij, gekeurd bjj koninklijk besluit vad 3 Augi 1906, no. 83. De St.ct. (no. 209) bevat i o. a. de sta tuten van de Coöperatieve graanmalerjj van den boerenbond .Gouda en Tomstreken” alhier. Door Burg, en Weth. is den Raad voorgesteid, behoudens goedkeuring van den Minister van Binnenlandsche Zaken, te bepalenT dat de jaarwedde van den neijtor van het gymnasium alhier zal bedragen f 3000 en na vjjf jaren dienst bjj bet hooger onder- w(js te Gouda zal worden verhoogd met f250; dat den conrector boven zjjn jaarwedde als leeraar wordt toegekend eed verhooging van f 200 per jaar; o en dat de jaarwedden van d|e drie leer aren in de oude talen en aanverwante vak ken en van den leeraar in de wiskunde bedraagt f 2000, welke jaarwedden vier 1 na vjjf jaren dienst bjj het onderwjjs te Gouda, wordt verhqogd 100, een en ander met ingang van Gorinclzei Gjjselaar albiei candidaat is der (vacature- aanvaard. De centrale antirevolutionaire kiesvereni ging in bet district Gorinchem besloot die candidatuur te steunen, zoodat Jbr. De Gjjselaar de candidaat is van de verbonden kerkeljjke partjjen. Tot de 5de klasse van de Hoogsre Burgerschool alhier ia toe ge ja ten D. Goedhart te Meerkerk. ,,M BC. Giesendaiaiy 10 Sept. Verleden week, laten, daar men van bet vermiste niets Dj| zake van een hem overkómen ongeval, geen schadeloosstelling was verleendr Ter terecht zitting bleek, dat aan Hoogendjjk in ‘t ge heel geen ongeval was overkomen en dat hjj tegenover den behandelenden geneesheer dan ook geen woord van een ongeval bad gerept. De vordering werd ontzegd. Behandeld werden de zaken van: Jacob van der Sluis, bankwerker te IJsselmonde; Hendrik Kamman, schippersknecht te Dordrecht, en Marinus Slotboom, scheepmaker te Bolnes, in welke zaken Maandag 24 September e. k. uitspraak zal worden gedaan. Voor dearrondssements-recht- bank te Tiel stond Donderdag 1.1. o. a. te- 'recht; H. C. Z., te Leerdam, wegens drank wet overtreding, zjjnde een appè zaak van een vonnis van het kantongerecht te Vianen, waarbjj hjj is veroordeeld tot f 0,50 boete of een dag hechtenis. De rechtbank ver nietigt bet vonnis, waarvan appél, en, op nieuw rechtdoende, veroordeelt hem tot f 0,50 boete of 1 dag hechtenis, (verdediger Mr. E. J. J. van Lidth de Jeude). De firma Blom Olivierse te Kuilenburg mocht op de Internationale Tabakstentoonstelling, welke te Brussel wordt gehouden, voor hare inzending Boek werken over Tabak en het Nederlandsch orgaan „De Tabaksplant”, gewjjd aan den Tabakshandel en Tabaksteelt, een diplome d’honneur verwerven, zjjnde eene onder scheiding hooger dan de gouden medaille. Bjj het vergelijkend examen van candidaten, dingende naar het getuig schrift van voldoend afgelegd examen van opzichter van den Rijkswaterstaat, gehouden in het jaar 1906, zjjn o. a. geslaagd: J. de Jong Czn. te Hardingsveld en P. van Loon te Vreeswjjk. Aan den heer H. J. Monsjou is met ingang van 10 October eervol ontslag verleend als onderwijzer aan school B te Stad-Almeloo. Voor pre strantsche Broedt volgend alphabetisch Bejjerman, Me] Wetering; Dr. Dr. H. P. Schim Er is weder een gewichtig manifest schenen van de Raaalache Regeering, het moet erkend worden, nu eens flink onomwonden uitgesproken en nooit te voren zoo openhartig is In den aanvang van het st overzicht gegeven van het oproerige beweging. Sedert het ging geen dag voorbjj, dat geen werd gepleegd. De gewapende en muiterijen zjjn talloos vele, ambtenaren en politie-agenten, rooverjjen volgen elkaar zonder oph«u op. Een heele Ifjst wordt in het stuk noemd van verwonde personen uit de een kringen des lande. Al deze misdaden be wijzen duideljjk, dat de revolutionnaire lichamen het er op gezet hebben de Re geer ing in baar rustig werk te hinderen. Daartegenover nu kan de Regeering niet anders doen dan macht te stellen tegen geweld. De misdaden moeten onvoorwaar- deljjk en met kracht gestraft worden en zoo mogeljjk worden voorkomen. Daartoe zullen de plaatseljjke overheden met bij zonder gezag bekleed worden. Maar bovendien acht de Regeering het zich tot plicht om het volk te beschermen tegen revolutionnaire uil spattingen en moet er gestreefd worden naar een betere orde van zaken, steunende op de wet en op een billjjke mate van vrijheid. Wat mogeljjk is zal de Regeering daartoe voor de nieuwe Doema bijeenkomt. jt wordt genoemd als dringend noodig ■“rstrekken van voorschotten in streken landgebrek heerscht. Ook zullen bil- maatregelen genomen worden in het --n de burgerlijke vrjjbeid en de •j vrijheid. 1 ital volksscholen zal worden uit verband met de invoering van schoolplicht en da verbetering van Lappeljjken toestand der onder wijzers. Reeds beeft de Regeering daartoe vjjf en een half millioen roebel beschikbaar gesteld. Voorts wordt eens hervorming der voorbereid, met samensmelting van d< meene politie ea de gendarmerie. Algemeen, zelfs in de radicale kringen, heeft dit manifest een gunstigen indruk gemaakt en bet slot van de ukase stemt de groote meerderheid toe, het luidt: De Regeering heeft bet recht te steunen op de medewerking van de verstandige groe pen in de maatschappij, welke niet de ver nietiging van dqn Staat, maar het terugkeeren van rust en veiligheid wenschen. Zjj wenscht de openbare meening noch in de pers, noch in vergaderingen te onderdrukken, Waar echter revolutionnaire propaganda op den voorgrond treedt, zal zQ niet aarzelen die met kracht en met alle haar ten di staande middelen tegen te gaan. In Petersburg zjjn de middelbare scholen weder geopend, men verwacht dat ook de hoogescholen spoedig zullen volgen. Studen ten hielden reeds bejoogingen om daarop aan te dringen. Generaal Trepoff. van wien men vertelde, dat bjj om gezondheidsredenen zou aftreden, gaat niet heen, maar is als persoonlijke raadgever bjj den Czaar ver vangen door grootvorst Nicolaas Nikolajewitf j. Trepoff trekt zich dit zeer aan. Maar oe Czaar wil èem niet missen als hoofd der politie. Omtrent den moord te Interlaken (Zwitser land) op den gewaanden Russischen Durnovo wordt nog gemeld, dat deze malen onder den aangenomen reisde, dat dus de vergissing beter verklaart. De toon van den beer Muller, die met hem i„ logeerde, was afwezig op het oogt den moord en kwam op het bericht in het bötel aan, waar bfj slechti zielde lichaam zjjns vaders vond, begrijpen Is, was bjj verplette: onverwacbten slag onder zoo treurige standigbeden. In Dultnclzland is, in plaats van den nu afgetreden leider der koloniale afdeeling Prins Hobenlobe, benoemd de beer Dernburg, oud Bank-Direeteur. In de Duitscbe pers is over deze benoeming een storm van ver bazing opgestoken. Man acht den heer Dern burg niet de geschikte man om in de zaak Von Trippelskirch (het koloniale schandaal) het onderzoek te leiden en aan ’t hoofd van de afdeeling te staan. Over de zaak Trip- pelskirch verneemt men nog het volgende: Minister Pod, die bljjkbaar bjj den Keizer goed staat aangeschreven,* beeft volgens de „Thgl. Rundschau” gelegenheid gehad zjjn verhouding tot de firma Trippelskirch aap Zjjne Majesteit zelf op te helderen en wel zoodanig, dat hjj van alle smetten vrjj is verklaard. Zjjn verzoek om ontslag kan daarom thans beschouwd worden als niet gedaan. De vergadering der Franache bisschop pen is geëindigd. De voorgenomen geheim houding van de beraadslagingen is strikt volgehouden. Niemand weet iets v- stuwingen. Met een plechtigheid in Dame” te Parjjs werd de bjjeenkoms1. D In de Eugelsclie marine is onrust. Een matroos van den „Vindictive”, welke te anker ligt, heeft, naar men meent uit baloorigheid en om ontslagen te worden, bet geheime signaalboek over boord ge gooid! Dit is zeer erg. Niemand mag meer van boord, duikers zoeken naar het kostbare boek. Mocht het niet worden teruggevonden, dan zullen de geheime sig nalen moeten veranderd worden voor de geheele Engelsche marine, hetgeen veel arbeid en reuMchtige koeten zou veroor- taken, terwjjl er groote verwarring door kan ontstaan. aan J. P. Wol- ld van f 138. Een wetsontwerp is ingediend tot herziening van de bjj de wet op de per- soneele belasting behoorende tabel van ver- deeliug der gemeenten in klassen. De wjjzigiogen, die voor Zuid Holland wor den voorgesteld, zjjn Charlois, met Rotterdam vereenigd, te brengen in de 1ste klasse. De gemeenten Nieuw-Beyerland, Bergam bacht, Berkel en Rooderjjs en Hendrik Ido- Ambacht geheel te brengen van de 8d kl. in de 7e. De gemeenten Giesendam, thans geheel 8ste kl., te splitsen in Giesendam kom, 7e kl. en overig deel 8a kl. De gemeente ’s-Gravenzande, thans 6e kl te splitsen in ’s Gravenzande (Hoek van Hol land) 5e kl. en overig deel De gemeénten Hillegorsberg bregge te brengen van de 6e het gedeelte Terbregge De gemeente Leiden van de 4e in de 3e kl. De gemeente Noordwjjk geheel te brengen van de 7e in de 6e kl. De gemeente Ridderderk. thaps 61 kl., te splitsen in noordelijk deel 6e kl. en zuideljjk deel 7 kl. De gemeente Schiebroek gdheel te brengen van de 7e in de 6e kl. Door djjkgraaf en hoogheemraden van de Alblasserwaard c. a. is bepaald, dat op Woensdag 3 October a. s. schouw zal worden gevoerd en dat met schouwen zal worden aangevangen te Gorinchem langs de Merw'ede, de Noord en de Lek. Dat de schouw zal worden voorlgezet op Donderdag 4 October langs de Zouwe-, Bazel- en Noorder- Lingedjjken. Bjj deze schouw moeten alle onkruid gezuiverd, de alsmede de keerplanken geplaal In den ouderdo te Dirksland overleden zant Kzn., a van Zuid-Hi Voor den bouw eener nieuwe kerk te Oud-Vosmeer zjjn in de maand Augustus o. a. de volgende giften ingekomen: Collecte te Oud-Alblas f 134,88lh, deel Pink- stercolleöte Bergambacht f 2,59. Van de kerkvoogdij te Leerbroek f 10, te Hoornaar f 7,50. Van de Internationale Vereeni ging Vrede tentoonstelling zjjn afdeelingen opgericht te Enschedé, Hengelo (0.), St.-Nico- laasga en Hallum (F.). Aan de harddraverij te Zoeter- meer (Z. H hebben 15 paarden deelgenomen. Ie pr. A. van der Kloot, te Schiebroek, met Johanna”; 2e pr. G. J. Spruit, uit Zeven huizen, met „Mina”; 3e pr. N. Beukers, te Zoetermeer,, met „Vlieg”. Centrale Raad van Beroep. (On gevallenverzekering.) In de Vrjjdag te Utrecht gehouden qpenbare terechtzitting had o. a. de uitspraak plaats in de volgende zaken: 1. Hooger beroep van de Rjjksverzekerings- bank tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrechf, houdende vernietiging der beslissing van de Bank, waarbfj aan M. D. te Waddingsveen voorloopig was toe gekend per werkdag eene rente van f 0,45Va en voorloopige toekenning aan dezen getrof fene met ingang van 26 Februari 1906 eener rente van f O.SS1/! per werkdag, ter zake van een hem overkomen ongeval, waardoor de binnenvlakte van de vier vingers der linkerhand werd afgerukt met het derde lid van den ringvinger, terwjjl de duim gekerfd werd. De Centrale Raad bevestigde de uit spraak. 2. Hooger beroep van de Rjjksverzekerings- bank, tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrecht, waarbfj met vernieti ging eener beslissing van de bank, aan W. de Goud 12 jaar, vroeger te Krimpen Lek, thans te Schiedam, met ingang van 17 Juli 1905 eene voorloopige rente is toe gekend van f 0,70 per werkdag en voorts het bestuur der Bank is veroordeeld om de geneeskundige behandeling voor zjjne reke ning te nemen, te zake van een ongeval, waardoor hjj Ijjdt aan recidiveerende hydrops aan zjjn kniegewricht. De Centrale Raad, niet de overtuiging bekomen hebbende dat het Ijjden van getroffene een gevolg is vau een ongeval, vernietigde de uitspraak en bevestigde de beslissing van de Bank, hou dende niet-toekenning van schadeloosstelling. Raad van Beroep (Ongevallen verzekering) te Dordrecht. Zitting jmn Maandag 10 September 1906. Uitspra» werd gedaan in de volgende zaken De Gtwoeders Hulzipga te IJselmonde hebben creosoteerinrichting en een houtzagerd. Aangenomen was door het Bestuur der Rjjksverzekeringbank, dat zjj één onderneming hebben waarin deze beide bedrjjven worden uitgeoefend, en deelde deze in in klasse 12. Zjj zelf wilde geac zonderljjke ondernemii gezien wel is waar d< één 1 maar zaken oorde< onderneming het Beat juist de de in bei< dus de v Da onderneming Krimpen a/d Lek, 10 Sept. Dins lag- i middag jl had B. Sterkenburg alhier een nahooi geladen en moest daarmede tt een stoep oprjjden. Zjjn vader zat i op bet hooi. De vracht bleek i men spande alle krachten in. P. Kooy, die juist voorbjj kwi ook een tiandje, totdat de wagen zakte en de heele boel van den dj, een groote ontsteltenis teweegbrungei De materieels schade was vrjj groot. Leerdam, 10 Sept. Vrjjdag 1.1. zjjn 3 lasten ter secretarie ingeleverd voor de verkiezing van een lid van den gemeente raad (vacature de heer Jhr. J. W. E. van Schmidt auf Altenstad), en wel van de het ren H. H. van Amejjde (libA. v. Dam (ant.) en C. v. Meeuwen (lib.). Bjj de Woensdag gehouden aanbe steding van staanplaatsen voor de kermis werd slechts ingeschreven voor een draai molen en een luchtschommel. Lekkerkerk, 10 Sept. Vergadering van den Gemeenteraad op 7 Sept. j.l. Alle leden zjjn tegenwoordig behalve de heer A. Smit. De voorzitter Jhr. L. de Geer van Jutphaas, opent de vergadering en leest de notulen, welke onveranderd worden goef keurd. Ter tafel komen: Een missive Ged. Staten, houdende goedkeuring van gewijzigde regeling betreffende het h-irhalior"- onderwjjs. Van den arrondissements school opziener de goedgekeurde voordracht voor een onderwijzer aan de 1ste O. L S. Met algemeens stemmen wordt daaruit benoemd - .-No. 1, zjjnde de heer A. E. de Vos. Verder nieden Burg, en Weth. den Raad aan de begrootiug der gemeente over het dienstjaar 1907. De voorzitter releveert hier, dat het bedrag van den hoofdelfjken omslag f 500, lager is dan op de vorige begrooting, zjjnde nu f 8000, en desniettemin als post voor onvoorziene uitgaven overbljjfc f 1184 60. Als Commissie van onderzoek worden aan- gewezen dezelfde heeren, die voor de reke- ning hebben gefungeerd, zjjnde L Broere, F. de Waard en H. de Vos, terwjjl aan de overige heeren raadsleden zal worden kennis i om dit onderzoek, wanneer dit plaats >jj te wonen. Dan is nog ingekomen dankbetuiging van den heer J. van der *uden voor Je vergoeding welke hem is toegekend wegens zjjne meerdere werkzaam heden tjjdens de vacature van het hoofd der school M. U. L. Oen eindeljjk worden in behandeling genomen de ingekomen recla mes in zake den hoofdeljjken omslag, welke alle overeenkomstig het advies der daarvoor in optocht bestemde commissie worden vastgesteld. Koningin Hjerna sluit de voorzitter de vergadering. I Linuehwten10 Sept. De begrooting u van het waterschap Heeswjjk 'voor 1907 be uren dra#Kt *n ontvangsten M d0 f 2271,25, omslag f 6 tweewielig rjjtuig i deelnemen, de Gouda, 10 Sopt. Voor de toelatings examens voor de R. H. B. alhier, 3, 4, 5 en 6 Sept., hadden zich aangemeld: le klasse 6 cand. Geslaagd 4cand.: N. F. Cambier van NootenA. VingerlingZ. G. Boele en Nettie de Jong; 2e klasse 2 cand. Geslaagd geen; 4e klasss 4 cand. Geslaagd Daalmejjer 5e klasse 2 cand. Geslaagd geen. Het toelatingsexamen |voor den Han- delscursus is aldus: le klasse. Aantal candidaten 13. Toegelaten werden na gehouden exami A. de Hoog, J. Boot, A. P. Hendriksen, de Waal, J. M. Mul, B. J. IBejjl, L. B< G. D. v. Galen. Z'onder examen werden toegelaten: C. A. v. Willigen, G. Ruitenberg,, M. Houdjjk, H. Bertels, F. Koot, P. J. W. Jongeneel, H. K. Kruisheer, M. Hazebróek, A. Roos, A. C. Snel, P. A. Signer, A. Aj de Bok, A. L. Leenmefjer, A. M Brujjoel, K. den Hertog. legen uur gaf „K. en V." nog een concert op het gemeente-plein vóór het raadhuis. Dit lokte natuurlijk velen naar buiten. Met dit concert was het feest programma afgeloopen. Een woord van dank komt toe aan de feestcommissie, die dezen gezeiligen dag bereid heeft. Hare moeiten en opofferingen zjjn dubbel beloond door het uitstekend welslagen van het feest. Nog langen tjjd bleef het publiek bjjeen, doch gelukkig zonder eeuigen wanklank. Te middernacht werd het stil en kreeg ons dorpje weder het gewone aanzien. Een kleine vergissing. De landbouwer d. B. wordt wakker, ziet op den wekker dat het half v(jf is, alzoo zjjn tjjd verslapen. Terstond worden allen geroepen en een beekje haast gemaakt om naar het land te komen. Dapper aan 't melken! Maar wat geeftde eerste koe toch weinig melk! Spoedig onder de tweede koe. Daar slaat de klok: een, twee, drie, vier, vjjf.... elf, twaalf! Twaalf uur? Men rjjst op, gaat naar huis en kruipt onder de'dekens, totdat het wezenljjk tjjd wordt om op te staan. Nwordelows, 10 Sept. Zaterdag-middag ontstond alhier een begin van brand door het omvallen van een petroleumtoestel. Spoedig toegeschoten bureu mocht bet ge lukken dezen in het begin te stuiten. Ia veel gezinnen heerschen hier de mazelen onder de kinderen; op de openbare school zjjn daardoor plm. 30 kin deren afwezig. Voor de nationale militie hebben zich 12 personen aangegeven, waarvan 4 reden tot vrijstelling. ‘Ouderkerk n/d IJsel, 8 Sept. Op Woensdag en Vrjjdag jl. zjjn de leerlingen van de hoogste klassen der vier scholen, in twee ploegen verdeeld, met hun onder- wjjzers naar Den Haag en Scheveningen geweest, van gemeentewege, ter belooning en aanmoediging van trouw schoolbezoek. Groot is 't genot geweest, dat allen gesmaakt hebben. Na bezichtiging van Gevangenpoort, Panorama Mesdag en ’t gebouw van de Tweede Kamer, werd naar Scheveningen getogen, waar de kinderen naar hartelust speelden aan strand en duin. Welgemoed werd dan ook de terugtocht aanvaard en lustig klonk hun gejuich bjj de aankomst. Voorwaar genotvoiie dagen, die nog lang als een prettige herinnering zullen voortleven. De commissie tot viering van den Koninginnedag hield op 7 dezer haar laatste vergadering, voor onderzoek en vaststelling der rekening en verantwoording. Met al- gemeene stemmen werd deze goedgekeurd met een batig saldo van f 10, welk bedrag in reserve blQft voor de toekomst. ‘Oudewater, 10 Sept. Toen LI. Woens dag eun paar jongens van buiten de stad sciioolwaarts gingen, staken ze uit baldadig heid een stokje in een wespennest, met 't gevolg, dat zjj niet zuinig teruggestoken werden en huilende, met bulten overladen, konden aftrekken. Oudewater, 10 Sept. Dat het feest in de afgeloopen week alhier voor de tram- maatschappfj een aardig duitje heeft opge bracht, bijjkt uit het feit, dat in twee dagen tjjds met de paardentram 469 passagiers werden vervoerd. Als gevonden voorwerp is ter secretarie alhier gedeponeerd een heerenrfjwiel en is aldaar aangifte gedaan van een gevonden gouden medaillon. Door den landbouwer C. Breunesse alhier is op zjjn land in een gierput een mooie moerounzing gevangen. Papendreclit, 10 Sept. De heer K. L. Braber alhier is geslaagd b() bet te 's-Gra* venhage gehouden examens voor de hoofd akte. Ncbellulnen, 10 Sept. De verpachting van den boomgaard van bet Diaconie-Arm- bestuur heeft opgebraebt f 140, tegen f 70 het vorigs jaar. "HtwlwUk, 10 Sept Het zoontje landbouwer J. tt, uit bet een paar dagen geleden, toen hjj Gouwweg aan bet fietsen was, in aanraking met een weegstok, een langen stok, waarmee men de schouwen loopende voortbeweegt De jongen viel en brak den arm. Ze zaten vlak achter het paard, de werkman A. K. en zjjn helper, die voorden baas aan het hooirjjden waren. Toen ze bjj bet uitwjjken dopr een grintboop reden, sprongen desteentjes het dartele paard tegen de pooten en opeens slaat het achteruit en geeft A. K. een slag tegen het scheenbeen, die hem stellig nog een poosje heugen *4. De geneesheer, wiens 'hulp moest worden ingeroepen, heeft hem tenminste voorloopig volstrekte rust voorgesebreven. ‘Ze veuliulzeu, 10 Sept. Dinsdag-avond 11. bad een 15-jarige jongen het ongeluk bjj bet opwinden van een korenberg met zjju pink tusschen een pon en den beugel te geraken, doordat een touw van de heeft brak. Op het geschreeuw van den jongen werd terstond het touw vaslgemaakt, doch brak weder. Toen het touw ten tweeden male gebonden was, kon hjj zjjn pink eerst bevrydeu. Hjj was geheel platgedrukt, zoodat de hulp van een dokter ingeroepen werd. - De paardenmarkt van jl. Woensdag was vr(j druk bezocht. Een zestigtal paarden van allerlei slag stonden aan de Ijjn. De handel was vr(jgoed. Er waren verscheidene koopera, ook uit andere gemeenten. Zondag avond 2 dezer keerde een onzer ingezetenen per tilbury huiswaarts. Omstreeks tien uur werd hjj door drie personen aan den Groenenweg staande gehouden, die zjjn paard grepen en hem om geld vroegen. Een bewoner aldaar, door zjjn vrouw ge waarschuwd, wist den voerman te ontzetten, waarop de aanranders het hazenpad kosen. Hoewel er door den aangerande geen aan* gif te gedaan werd, is er toch proces-verbaal opgemaakt. Twee der aanranders woonden iu Nteuwerkerk en een alhier, per de j in de oui van malen, telkens hooger met f 1 Januari 190' >m, 10 Sept. Jhr. Mr. N. C. de sr, die van verschillende zjjden gesteld voor het lidmaatschap Provinciale Staten van Zuid-Holland Van Sljjpe), heeft die candidatuur meente waren geschiet wezen, niet verleerd wai weergesteldheid de regenbuien in de> voormiddr" dierven voor een deel den optocht schitterend was opgesleld. In diei r men o. a. allegorisch H. M. ilhelmina, omringd door zes hofdames. I 'e op een prachtig met groen en bloemen •den wagen, voorafgegaan en gevolgd r --■•■imeerde ruiters, een zegewag— Verder zag men er in die met paard en tweewielig rjjtuig ‘Mieuwerkerk a/d IJsel, 10 Sept, le ringrjjderjj zouden deelnemen, de *t Z<g er jl. Woensdag morgen eerst niet be- «.eneens zouden ringrjjden, muedigeod uit. Ia plaats van een zonnetje “*i der 0. L. school, gezeten in aan een helderen hemel, een bewolkte lucht, igen enz. Voorop reed een rjjtuig, waaruit zoo nu en dan een lichte regen viel, i*flink' (muziekcorps uit Ameide, Maar de barometer hield zich nog al goed; daarom werd de moed niet verloren, men bleef hopen op moot weer, en wezenljjk, bet weer is goed geworden, zoodat onze gemeente feest heeft kunnen vieren, dat niet in het water viel. Zoodra de torenklok baar negen zware slagen had laten hooren, werd het feest geopend door de vereeniging „Kunst liefde en Vriendschap" met het blazen van het Volkslied en bet oude Wilhelmus. Oaderwjjl kwamen de versierde fietsen, die t zouden deelnemen, uit alle uneente opdagen, en werden ze -r raat opgesteld. Voor zjj echter vertrokken, werden zjj door eene daartoe benoemde commissie, bestaande uit de heeren J. C. Boom, T. Stout en A. J. Fjjan, beoor deeld, waarvan de uitslag was, dat A. C. Streng den eersten, m»j. G. M. Koolmees den-- tweeden, en mej G. Visser den derden prjjs verwierf. Behalve de niet versierde fietsen namen er 16 aau den optocht deel. Het spreekt van z«lf, dat die stoet overal de menschen naar buiten lokte, te meer nog, omdat ,K. en V.”, die ook was njedegegaan, zoo nu en dan haar vrooljjke tonen deed hooren. Des namiddags werd een ringrjjderjj met tweewielige rjjtuigen gehouden, waaraan niet minder dan 33 paren deelnamen. De beerenprjjzen, bestaande uit een paar, rjjtuig- lantaarns, een sigarenkoker met goüd ge monteerd en een paar leidsels werden be haald door de heeren G. H. van der Dussen aimer, G. Oudjjk te Gouda en A. A. Djjksman alhier, en de damesprjjzeo, zjjnde een nikkel servies met blad, een album op standaard en twee «choorsteenslukjes, door de dames C. Verhoer te Rotterdam, E. de Groot alhier en 1^ Saarberg te Zevenhuizen. Nadat de feestcommissie iels genuttigd had, ging men met „K. en V.” voorop naar een terrein in den Prins Alexinderpolder, waar de verschillende volksspelen zouden gehouden worden. Dit by die spelen zeer dikwerf de lachlust van het publiek opge wekt werd, behoeft nauweljjks gezegd te worden. De uitslag was: le. Mastklimmen, 10 deelnemers. Eerste prjjs P. Van Roon, 2<le prjjs A. Hoflind en 3de prjjs M. Erkelens. 2e. Mutlijsloopen met balletjes voormeisj“8, 18 deelnemers, 1ste prjjs G. Mansfelder, 2de prjjs M. Verkalk, 3de prjjs G. Kool. 3e. Hardloopen met hindernissen, 24 deel nemers, late prjjs W. Htzeobro’k. 2de prjjs A. Hollind, 31e prjjs E. A. Verhoef. 4e. Zikloopeu, 20 deelnemers, 1ste prjjs H. Hoogendoorn, 2de prjjs H. den Outer, 8de prjjs A. Hofland. Zjj, die niet bjj de volksspelen wilden blij ven, konden m de r jjk met vlaggen getooide dorpsstraat zich gaan bezig houden met het slaan en bakken tan koek. Hiervan werd ook een druk gabrmk gemaxkt, zoodat de koekkramen al spoedig door zjjn koek het» de op 30 Augustus j.l. geh vergadering van den Raad werd de gemeenterekening o jiar 1905 voorloopig vastgesti eten op f 23063,25 en in uitga’’" alzoo sluitende met een batig saldo van "■'’C, de door Burgemeester en Wet- opgomaakte gemeente begrooting jaar 1907 bedroeg in ontvangsten iven f 24637,421/v. t op 31 Augustus j I. geslotén in bevat 28 ingeschrevenen. *H**g-Bl«kland, 10 Sept. Onze ge* j heeft beden feest gevierd. Zeejaren verloopen, sinds dat voor bet laatst ;d was, maar de uitkomst heeft be- dat men hier het feestvieren nog is. Jammer maar, dat de i niet gunstiger was, want lag uren be- l cht, die zoo iptocht bestemde commissie worden mingin Hierna sluit de voorzitter de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1