1906 Zaterdag 15 September. N°. 2752. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. OffiCiBölB iBMiSÊBVMBl Gemeente Schoenhoven. i-WiBtenchool ZON, Woerden tepdtbeuders. PENBBL Hkz. liddel. Hedendaagsche politiek. BUITENLAND. IECHT. Toelating tot Bewaarschool en Herhalingsonderwjjs. Koepokinënting. Uitdiepen en Schoonhouden van Slooten. BINNENLAND. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Wrath Ui TGEVE RS. Dese Cewraat bestaat uit 8 Bladen. - Neelfje, d. van J. iDR |ke J. F. N., Vliet, oud 52 j. ntscbe Verhoeff oud 26 J. en J( d' aan een vreemde f-avond i schuk misstraf. D. van Houten waarbjj de /enden toe* »ede- be- r zal zitting iten van SGHOOlfHOVEME CIJÏ'RAKT. It gemeld uit raten in Zuid- het manifest der hebben verspreid, iwapend - Zal ie- 1 zouden drie iderhuud ver- om hem de f van een ouden 'an HaveeteQnat. Ideb 1 te gaan en keeren. - - nn de Ged. Staten van Zuid-Holland ia bepaald dat de verkiezing van een lid van de Prov. Staten dier provincie, ter vaorüening ia de vacature, ontstaan door het overleden van den heer W. N. J. van Sljjpe, tal plaats hebben op Ie. Van 1—31 Aug. Jong, oud 17 j de Brujju. D. vembe 50 jaar 'rovinciale Stal n Heuvel (won. te iQveudjjk, oud 52 j„ Dujjvendjjk. - P. weduwnaar van K. j(te Nijmegen). - T. van Ommen, 1 71 jechtgenoot daarmede zullen de stemming zoo die noodig moch- n op Woensdag 3 en s. inplaats van Vrjjdag a der reen en de Koikkf iristina, BOUWERS. rent in Hulpnaent- ITRALE GUANOFA- pache Veer, beveelt lar de gunstige resul- der MESTSTOF. Jring aan. MIEÜWPOORT. beoordeelen, maar wel, wat te doen of na te laten is om ze te voorkomen. In zake belasting betalen zjjn wjj allen min of meer eenzydig, en dat is te'verklarende oude wedstrijd in voorkeur voor hemd of rok openbaart zich overal. Ieder meent licht dat de groep, tot welke bjj zich rekent te behooren, zwaarder gedrukt wordt dan eenige andere, en meer speciaal dat zjjn buurman er beter afkomt dan bjj. Een belastingwetgeving, die allen bevredigt is niet te vinden, en daarom zjj de Minister er zooveel mogeljjk op bedacht de rechtvaar digheid in het oog te houden. Volstrekte overeenstemming tusschen be lasting en draagvermogen is iets onbereik baars, omdat tal van omstandigheden, die het laatste beheerschen, buiten aanmerking moeten bljjven. Toch, indien de geruchten bewaarheid worden, waarvan zoolang reeds is melding gemaakt, als zou de Minister De Meester, vooreerst om de gezamenlyke opbrengst te verhoogen, ten tweede om de administratie te vereenvoudigen, de splitsing van inkomsten en van bedrjjfsbelastiyg willen opheff m, mag ook weleens in het bijzonder gelet worden op die op zichzelf staande feiten en toestanden, die op de draagkracht zulk een overwegenden invloed hebben. Het is waarlyk niet om bet even, of in eenig gezin, tot den Middenstand behoorende, van een inkomen twee of twaalf personen moeten leven. Wel wordt eenigermate hiermede rekening gehouden bjj den aanslag in bet personeel ten aanzien van minderjarige kinderen; deze vergoeding scbjjnt ons zeer onvoldoende toe. Zal de belastingschroef wat sterker aan gedraaid moeten worden, bet nadeel van de toegezegde verhooging worde verzacht door stipte inachtneming der billijkheid. Is de kleine burger overtuigd dat zulks werkeljjk geschied is, dun kan hjj zich ook ontslagen rekenen van de moeite om in eigen kleinen kring een soort van critiek uit te oefenen, waarvan altjjd het refrein een klacht over achterstelling is; dan zal hjj ook niet zoo vreeselyk opzien tegen een offer, dat hjj voor een by uitnemendheid goede zaak verplicht zal zjjn te brengen. Ia alle landen van de wereld, waar de bedendaagsche beschaving wortel heeft ge schoten, is het een zaak van onbetwistbare spoedeischendheid, den afgewerkten werk man niet voor eigen rekening van armoede te laten omkomen. Dat willen w|j allen gaarne erkennen. Ook zouden wjj hel geens zins als een streeimg onzer nationale eigen liefde beschouwen als te avond of morgen kon worden medegedeeld, dat Nederland nog het eenige land is, waar industrie en financiën niet bezwaard worden met uitgaven voor de verzorging van zjjn ouden dag. Is alle sociale wetgeving moeieiyk en deze misschien het moeielykst van alles, dat zjj een reden te meer om haar kloek ter band te nemen. Welle, oud 26 j. n J. Nomen. n. te Ammeratol) oud t m. T. Bnoot van B. v. wnaar van M. de 4 j. A. de 11 Aug. van J. van dab oud 48 j., echtg. He j| boer, oud 4 m' Aug.—5 Sept. z. van H. de Jong derf, z. van A. van Cornelia, z. van f 40(10. Hy had deze door iwjjzende dat hypotheekguel haar bui (hetgeen geei (zooals bukl. Jiger geei potheeke nieuws voor Varkens- hetgeen de Heer -S te Capelle schreef: i, oud 47j .weduw- oud 41 j. i Van t—31 Aug. van T. Gravendeel e, d. van M. Pols k, z. van P. van laai. Christina ks en A. Kraajjen- S. van Herk en G. an A. Noordegraaf De taak, aan het vorig Ministerie door den uitslag der verkiezingen van 1901 opge legd, was een tweeledige. Het had, op het gebied van bet onderwijs, te voldoen aan de eischen dergenen die voor de keikeljjk getinte, niet van overheidswege ingerichte school krachtiger steun uit de staatskas ver langden, het had op het gebied van de sociale wetgeving bevrediging te schenken aan de met toenemenden drang begeerde oplossing van het groote vraagstuk der werUieden-pensionneering. Welke uitbreiding het Kabinet-Knyper ge geven heeft aan dezen beperkten kring van arbeid, door het indienen van onderscheiden^ waaronder zeer uitvoerige wetsontwerpen, is genoegzaam bekend. Aan ijver en voort varendheid bestond geen tekort. Maar indien het nog onbekend mocht zjjn, bleek uit een en ander duidelijk, dat de tentoonspreiding dier eigenschappen niet voldoende is om staatkundig succès te verzekeren. Niet het geen wordt aangeboden, alleen wat in de wetgeving is opgenomen bepaalt de waarde van den arbeid. Dezen niet geheel en al en, behoudens het meer administratieve van haar taak, met volle kracht gericht te heb ben op die twee hoöfdpunten, onderwijs hervorming en verzekering van de arbeiders tegen de geldeljjke gevolgen van invaliditeit en ouderdom, is van die Regeering een be langrijke fout geweest. Zjj is in haar taak tekort geschoten. Heeft zjj ten aanzien van lager en van hooger onderwijs de afgelegde beloften in vervulling kunnen brengen, het middel baar, dat inzonderheid behoefte heeft aan uitbreiding van vakonderwijs, is onverzorgd gebleven, tot teleurstelling van velen, naar wier inzichten subsidifiering van bijzondere inrichtingen niet een te hooge prjjs zou zQn voor de verlangde technische verbete ringen. Deze laatstee liggen nu nog in een ver' verschiet. Op de werklieden-pensionneering en wat daaraan vastzit, is het Ministerie in gebreke gebleven, omdat het de gelden, onmisbaar ter bestrijding der uitgaven, zocht op een plaats waar de voorstanders eener meer billijke verdeeling van lasten die niet ver langden te Vinden. De voorgestelde her- ziébfog van bot tarief van invoerrechten moest in die mate dc inkomsten doen «tijgen. dat de begrooting de kosten der pensionneering kon dragen; en, daar deze rechten, gelijkmatig van allen geheven, die de verbruiks-arlikelen noodig hebben, juist daardoor een niet geëvenredigdeu druk zouden uitoefenen op de schouders met de geringste draagkracht, keerde de natie zich af van een politiek, die, democratisch in schjjn, in werkelijkheid al zeer weinig reke ning hield met de belangen der arbeiders klasse. Het was geenszins uitsluitend in de gelederen van hen, die in een clericale onderwijspolitiek aan de zijde der Regeering stonden, dat weerzin tegen haar sociale beginselen zich krachtig openbaarde en medewerkte tot den groei eener oppositie, die haar val tengevolge bad. Wy moesten deze dingen in herinnering brengen om te doen uitkomen wat uit den uitslag van den stembusstrijd des vorigen jaars als de hoofdtaak van de tegenwoor dige regeering is af te leiden. In de eerste plaats heeft zjj te volbrengen datgene, waarin haar voorgangster het doel niet heeft kunnen bereiken. Jarenlang stond elk nieuw optredend kabinet voor dien moeielijken arbeid, als voor een muur; met hoeveel klem van redenen door alle partyen in den lande was betoogd, dat verzorging van den ouden of door gebreken tot ver deren arbeid onbekwaam geworden werkman een allerdringendste eisch was, sprak niet de vorige leider van de onmogelijkheid van langer wachten, geen dag zelfs en geen nacht nog steeds bljjft die muur onbe klommen of ongesloopt. Ea hoeveel er, op ander gebied van wetgeving, aan hervorming behoefte moge hebben, dit schijnt ons toe van de allerhoogste noodzakelijkheid te zyn. Het Kabinet-De Meester zjj vóór alles be dacht, aan zjju vierjarig bestaan de instel ling van het werkliedenpensioen te verbinden. Anders dan voor het in het eerste der vier parlements-jaren in de Tweede Kamer goedgekeurde ontwerp tot regeling van het arbaids contract, dat, onder verschillende Ministeries voorbereid, een kind van vele vaders mag heeten, en geen fiaanciëelen ondergrond noodig heeft, moet voor de pensionneering een breede en stevige basis gelegd worden. Dat is het groote bezwaar. Voor dien fundeerings-arbeid is het materiaal evenmin aanwezig als Minister Kuyper het vond evenals zjjn ambtsvoorganger, de heer Harte, moet de heer De Meester het eerst bjj een halen. Dat hjj niet weer in denzelfden hoek zal gaan zoeken, dat weten wjj. Dat het voor een zeer belangrijk deel gevonden zal worden in bezuinigingen op de uitgaven, gelooft niemand. Laten wjj er ons goed rekenschap van geven: er is geen pensionneering van werk lieden mogeljjk, ook al bepaalt men zich tot de voldoening aan bescheiden eischen, zonder grooie geldeljjke offers, het meest in de eerste jaren na het in werking treden der wet, omdat de betalingen van premies slechts een gering deel zuilen dekken van hetgeen den rechtverkrijgenden zal worden uitgekeerd. Dat verschil wordt wel van jaar tot jaar kleiner, maar er gaat een reeks van zestig jaren overheen, eer allen, die pensioens- recht kunnen doen gelden, sedert het begin van hun werktijd kunnen hebben bijgedragen door de geregelde betaling van een premie. En nu spreken wjj niet eens van den eisch eener talrjjke partjj in den lande, die alle vormen van premie-betaling, als drukkend voor den belanghebbende, ter zjjde wd stel len, die ieder pensioen van Staatswege wil toegekend zien als een door arbeid ten be hoeve der gemeenschap verkregen recht. Wat er ook ten voordeele van deze ziens wijze aangevoerd kan worden, de toe passing van dat beginsel zal wel moeten afstuiten op bet niet te overkomen financiëel bezwaar, dat gewoonlfjk door de voorstan den wordt op zjjde geschoven met een groot woord, ais: „Dan moesten zjj de millionaire maar wat krachtiger aanpakken” of, het leger afschaffen, en andere „politieke” adviezen van gelyke waarde. Vermoedelyk zullen we nu niet lang meer behoeven te wachten vóór de Regeering mededeelingdoet van haar liuanciëeleplannen, welker uitvoering tevens het begin zal zjjn van haar voortgezetten socialen arbeid, en dan spreekt het vanzelf dat de ruimste inkomsten ook voor ruimere bijdragen aange sproken zullen worden, zonder dat de Re geering het pas vermeide systeem van „maar aanpakken” in toepassing zal brengen. Het is met vjfforzichtig, den boog te strak te spannen. Wanneer in eenig land de vermogenden overmatig zwaar worden belast, gaan zjj er uit; dat moge nu door velen niet vader landslievend genoemd worden, w|j vinden het ook allesbehalve prijzenswaard, de quaeatie is niet hoe wjj zekere handelingen Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte Inzending l I rap co uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrigdags-namiddags k uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge- 1 geven, worden slechts ‘2-maal in rekening gebracht. generaal der luter- Vrede-ten toon stel- m, ter bijwoning i Vredescongres, ig, de hulp, van om de inwtfding luisterrijke b, oud 84? j-, echt- lerder weduwnaar >chaik, oud 1 m. E.v. D(jk.oud64j. -31 Aug. van C. ornelia, d. van A. Arigje, d. van A. d. van J. Blom z. van P. Bouter IM L1KDOOKNN MEEB1 iicale genezing binnen 4 dagen zonder pHn Likdoorns, Wratten, snz. p. flac. 35 Cewt, 1 p. doos 35 M Jr. te Kampin zjjn eeste Drogisten en bjj j Sehwwnhw I g) JAN AARTS. I Augustus 1906. fl. i 50 CL -31 Aug. mdrika, d. eneel. ejj, oud 21 j. en M. v. Beuseko if, oud tl j. )t, oud 78 j., weduwe Il Aug. i P. Perdjjk en A. isnnes, z. van G, - Cornelia, d. van Starre. W. Kooy- Ijker en M. d. van R. r Lee. Angeniet, i M. Hoekse). ar en C. Tom. r en J. A. Jongh Cuba bljjft in een belang- te hebben, nu opmarspti der I Rio werd ge- op een gepaut- iet groot verlies troep met larvan er twee dood Eén van de overige rken. •edmlddel, dat ik te Nieuwkbkirk, en htig. Wat niemand die ziekte is geheel zoo gezond als ’t kruisjes geleekend, bewjjzende dat hypotheekguefster wegens ouderdom haar naudteukening niet kou zetten, (hetgeen geenszius het geval bleek), terwyl (zooals beki. bekend was) de gemelde P. de Jager geen toestemming tot de ver melde bypotheekstelling had gegeven. Zjjnde voorts üe akte vaischelyk opgemaakt met het oogmerk om haar als echt en onver- valscbt te gebruiken en door anderen te doen gebruiken, terwijl uit het gebruik dier akte eenig nadeel kon ontstaan. Ia deze zaak waren 11 getuigen gedagvaard, onder wie de candidaat-notaris J. J. Ethans gedetineerd in de strafgevangenis te Scheve- niogen, vroeger candidaat by beklaagde en die wegens oplicnting lot een bedrag van f 60.000 en valsche handteekening veroordeeld werd tot’4 jaar gevangenisstraf. Zwaar geboeid en met een masker voor het hoofd werd deze getuige heden morgen naar het gerechts gebouw te Rotterdam o/urgebracht. Het O. M. eischte tegen den beklaagden notaris zes-maanden gevanger1 Als verdediger trad op Mr. uit Den Haag. Wjjlen de heer A. Wijnen, wet houder en president-kerkvoogd te Maarsen, heeft aan de Ned. Herv. Kerk aldaar f 2000 vermaakt, aan de Diaconie dier gemeente f 1500 en aan de onlangs opgerichte Christe lijke school aldaar f 1000, alles vr|j van successierechten. In het collectezakjh der geref. kerk te Nieuw-Vennep werd Zondag een gift gevonden, die een aanzienlyke waarde ver tegenwoordigde. Daarbjj was een briefje, vermeldende, dat dit het bedrag was, vroeger door deo gever ontvangen van hetkerkeijjk armbestuur. *s Mans positie was thans va/,1 dien aard, dat hjj het vroeger ontvangene, benevens een flioke rente daarvan gedurende dien tjjd, nu wel kon missen en als liefde gave c ff er en. Door Burg, en Weth. van ’s-Gra- venhage zjjo den gemeenteraad aanbevolen: ter benoeming van een ouderwyzer 2de kl. aan de school Van Ra veste jjnstraat nr. 303: 1. P. M. Vaassen, ouderwyzer te Reeuwuk; 2. G. J. C. Schuddeboom te *s Hage; 3e. IJ. Unl, ouderwyzer te Kampen. Ter benoeming van een ouderwijzer 2de kl. kan de school Van Damstraat nr.fl: 1. A. F. L. Stapel te ’s-Hage; 2. P. M. Vaassen, onder- wyzer te Reeuwyk; 3. IJ. Uhl, ouderwijzer te Kampen. Ter benoeming van een onderwjjzer 2de k). aan de school ferwestenstraat nr. 1011. J. B. Ubink, onderwjjzer te Sliedrecht; 1 P. M. Vaassen, onderwyzer te Reeuwjjk4. G. J. C. Schuddeboom te 's Hage. Dinsdag vierde Ds. A. Gulden arm, te Alkmaar, z(jn 15 jarig jubileum als predikant bjj de Herv. Gemeente. ZEW. werd geboren in 1850, cand. in Gr. 1877, pred. te Nieuwpoort 7 Oct. 1877 eu te Alkmaar It Sept. 1881. De beer T. A. van der Vlies, cand. te Utrecht, heeft toezegging van beroep ontvangen b(j de Ned. Herv. Gemeente te Heen vliet, Z-H. De heer J. H. Broek Roelofs, cand. te Hardenberg, heeft het beroep bjj de Gereformeerde gemeente te Zegwaart aangenomen, OveraickL Rnaland. In de Pookche stad Siedice, die IttUOO zielen telt, waarvan 11.000 Israë lieten, is het weer bar toegegaan. Niet veel minder erg dan eenigen tyd geleden te Bjelostok, waar gelyk men weet, de grooie Jodenmoord ia begaan. In Siedice begon het met schieten van de daken op patrouilles, waarschynljjk door de z. g. n. terroristen, dit zjjn revoluuonnairen van de ergste soort, die, zonder iets of iemand te ontzien, een bloedige omwenteling in Rusland willen. Als een ouweder barstte over de gefieele stad gelyk het oproer los. De troepen omsingelden verscheidene huizen eu dourschóten ze. De Joodsche bevolking had bet vooral zwaar te verduren. Wat eerst een str|jd geleek tusschen revolulion- natren eu soldaten, werd spoedig een „program”. Er werden salvo’s m de straten atgevuurd en 27 huizen van Israëlieten ver nield. Voortdurend kwamen meer troepen aan en daarbij ook artilleriekanonnen werden in de eirateu opgesteld en 4 huizen daarmee piatgescnoten. Het werd ai erger en ten slotte werden alle Joodsche winkels m de huofdstrateo leeggeplunderd. Honderden Israëlieten verzamfiuen zich aan het station, maar niemand mocht uestad verlaten, hoewel later bleek, dat toch kaarten aan Christenen waren afgegeven. Een groot aantal Joden vluchtte naar omliggende dorpen in den omtrek. Hoe zjj door het mihtaire cordon heen wisten te komen is nog niet opgehelderd. In ’t geheel zjjn vier straten verwoest, honderd menscheo gedood en honderden zwaar gewond. Er ging een deputatie uit de bevolking naar den Gouverneur, om hem te smtekeu bet schieten te doen opnouuen. Hot ant woord luidde dat du aanvoerders van de revolutiounairen moesten worden uitgeleverd, en dat anders de heele stad zou worden platgeschoten. Het aantal gearresteerden was zeer groot. De aanueuljjkste Joden-families zochten een schuilplaats in de gevangenis, waar ze zich vrjjwubg lieten opsluiten om veilig te zjjn. o Ook te Warschau hadden in de joden buurten onlusten plaats, veroorzaakt door IJ. 24 Aug.—7 Sept, z. van J. Scheep- tejjn. Jan en Arie, Benningshof, iten, oud 24 j. (won. ik, oud 24 j renloos aangegeven geslacht van D. C. uter. Opgehaald het l|jk van G. J. te Rotterdam).; echtgenoote van K. man, oud 16 j. 1—31 Aug. Aartinus, t. van J. Heiden. Teuntje, W. Opendorp. m en A. de Bruin. in G H. Verhoeven Roelof, z. van B. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven ner drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheelerijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. ■we JLeerllngea September. inlichtingen worden De Directeur, A. A. MEER. Vrydag 21 Sept a. s. In verband daarmt2« en de herstemming i ten zjjn geschieden Dinsdag 16 October a. a. i_,_ 21 September 3 October. —In de maand No Mr. F. Th. Westerwoudt hebben gehad in de Proving Noord Holland. De Gemeenteraad van IJselstein beeft aan den burgemeester verlof gegeven om zes maanden buiten de gemeente te wonen. Tot hoofdredacteur van „Het Nieuwe van den Dag” is benoemd Dr. C. Easton, redacteur van de „Nieuwe Rotlsr- damsclie Courant”. -t Bjj het te 's-Gravenhage op 11 dezer gehouden examen politiediploma, verwierf o. a. een diploma met aanteekening, C. de Wit te Sliedrecht; terwjji bjj bet op 11 dezer aldaar gehouden examen politie diploma een gewoon diploma verwierf P. Peetoom te Sliedrecht. De vereeniging voor voorberei dend hooger onderwjjs op Geref. grondslag beeft het plan te Groningen een gymnasium op te richten. •—Naar wjj vernemen, is de heer A. ten Bosch, secretaris t ---•■* nationale Vereeniging „Vn ling", naar Milaau vertrokkei Van het 15le Internationale Het ligt in zjj nu bedoelinf bet congres in te roepen van het Vredespaleis tot een w lateroatiouale gebeurtenis te maken. In de Dinsdag gehouden zitting der arrondissement-<-recutbank te Rotterdam werd o. a. uitspraak gedaan in de moord geschiedenis te Waddiugtiveen. Wettig eu overtuigend werd bewezen verklaard, dat beklaagde, Johannes Gerrit Tiene, Gornelis üuwendyk op 26 Mui opzetteiyk met een mes in de rechterborst heeft gestoken, wa-irvau de dood hut gtwolg was. Het feit werd gtqualificuerd als zware mishandeling, deu dood tun gevolge hebbende. Met vry- spraak van hut verder lea laste gelegde werd hjj veroordeuld tot een gevangenis straf van 2 jaar eu 6 maanden. Voorts stond o. a. terrecht notaris te Rotterdam, als zou bjj te Lek- kerkerk op 12 Mui 1905 in zyn hoedanig heid van notaris valscneljjk hebben opgu- maakt een authentieke akte, te weteu een i ypotheekstelliug door P. du Jager, wed. P. Gouwens Azu., ten behoeve van Dr. Jacob Bro.ksmit te Rotterdam, in kapitaal groot BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven maken bekend dat de aangifte tot toelating van kinderen tot de Bewaar- schaal op lo October kan geschieden ter Secretarie van 10—12 uur, en in het bij zonder des Donderdags; en voor de toelating van leerlingen tot het Herhalingaander- „y. voor meiej‘ 8 op 1 October, en voor jongens op 1 November, als voren. Schoonhoven, 12 September 1906. VAN SLOTEN. De Secretaris i. I. D. LANKHU1JZEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoomhovkn maken bekend dat op Zater- 15 September, des namiddags ten P/i ure, ten gemeentehuize de gelegenheid zal bestaan tot kostelooze Inënting en her- iBtaliWK. Schoonhoven, 11 September 1906. VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonuovkn herinneren belanghebbenden aan buone verplichting tot het apslaaten langs de gepachte landerijen vóór lo Octo ber a. s.; alsmede aan de desbetrtff-mde bepaling (art. 795 Alg. Politiereglement) voor eigenaren e.a. van slewten. Schoonhoven, 11 September 1906. VAN SLOTEN. De Secretaris A. R. VEENSTRA. bet onoordeelkundig optreden van soldaten. Waar evenwel de revolutionairen de baas spelen is het veel erger. Zoo b. v. in de Oostzee-provinciëo, waar een geheim bestuur van die partjj zelfs belastingen heft en Ijjde- ijjke gehoorzaamheid eischt. Een landbou wer, wien eerst alles was afgt ëischt wat hjj aan geld bezat, werd een half uur later door vier leden van het comité doodgeschoten. Een schoolmeester wtrd door hetzelfde viertal in zjjn school doodgeschoten. Zonder erbarmen lieten de booswichten de arme kinderen bjj het lyk achter. Aan de „Standard” wordt Odessa dat de sociaal-democrx Rusland als antwoord op Regeering een proclamatie waarin wordt aangekondigd dat een gei optreden door de Regeering, het sein Zi wezen tot bloedige en langdurige wraakm mingen. De schoone beloftea inzake landverdeeling onder du boeren, in het bekende manifest gedaan, worden niet geloofd in de Russische pers. Men houdt het ervoor dat de Regeenug er op bedacht is om in het Buitenland een gunstigen indruk van Rusland te vestigen eu daarom zegt van plan te zjjn land voor de boeren ten verkoop aan te bieden door de Boerenleenbank. Behalve kroondomeinen en apanage-goi ren, zuilen ook nog staatsdomeinen tur schikking worden gesteld. Du regeering zou vervolgens plan hebben deze agrarische maatregelen zoo snel door te zetten, dat bjj de opening van de nieuwe Rjjks-Doema de landnood der boeren ia hoofdzaak gelenigd is, er zelfs geen laud- looze boeren muur zjjn en de revolution- naire beweging op het platteland ten eenun- male bedwangen is. Minister Stolypin heeft voorloopig tooge- zegd, dat du Ministerraad onder zekere voorwaarden verlof zou willen verleunen tot het houden van een algemeens verga dering te St.-Petersburg, door de constitu tioneel democraten. Ook moet de Regeering van plan zjjn maatregelen te nemen om de Joden gele genheid te geven tot het oprichteu van particuliere middelbare scholen en zullen de beperkende bepalingen ten aanzien van de toelating van Joodsche studenten tot de hoogescholen worden opgeheveo. Voorts zullen de joden ook o/ficiur kunnen worden. Volgens geruchten is de Czaar voor eeuige dagen opreis. Z. M. maakt een tocht laugs de Finsche kust. Een Frauscli blad weet te vertellen dat de Czaar onlangs aan een Parjjsch juwelier voor niet minder dan 1.100,000 roebels waarde aan edelgesteenten zou verkocht hebben. Ondanks de geheimhouding moet toch iels van het verhandelde in de vergadering der Fransche bisschoppen aan bet licht zjjn gekomen. Met bjjna algemeene stemmen moet in den vorm van een adres aan den Paus een motie zjjn aangenomen, w weuschelykheid van een vredeiievi stand wordt uitgesproken. Volgens de „Echo de Paris” invloedrijke bisachoppuu een om zoeken aan Minister Briand, c_ wetteljjke waarborgen te vragen, welke door den Paus en de Fransche guesteijjkhuid voor de aanneming der wet noodig worden geacht. Bjj gelegenheid van de groote DHitache legurmanoeuvres heeft Keizer Wilhelm hur- baaldelyk het woord gevoerd. O. a. feestmaal te Breslau, waar ook officieren aanzaten. De Keizer wekte allen op om zich met kracht te wjjden aan do taak om het land vooruit te brengen, nooit te twjjfelen aan zichzelf of aan het Dui volk. De Keizer besloot aldus: „De wereld behoort aan de levenden en de levende heeft gelyk. Zwartgalhgen duld en wie zich niet aangordt tot den arbeid, die sc^jde zich af. Hy zoeke zich, zpö hjj wil, een' beter land." De Dmtsche pers neemt ó'.’fle woorden van den Keizer zeer verschillend op. De een legt ze met vnendeljjk uit, de ander hecht hr met zooveel waarde aan. Men moet, zegt de „Frankfurter Zeituog”, zulke redevoeringen niet beschouwen als politieke programma's. Dat leerde de onder vinding van 16 jaren. Mun moet ze aanzien als uitingen van den gemoedstoestand van den Monarch. Amerika. De toestand op hacheljjk. De Regeering scbjjnt in ryk gevecht een voordeel t daardoor de zegevierende iusurgenten naar Piuar del sluit. Zy dudeu een aanval eerden trein, maar werden mi teruggeslagen, toen er een machme-kauonnen aanrukte. Te Valparaiso heeft men Maandag- te 5 uur uur 10 min. al een lichten waargenomen en twee heviger schokken te 8 uur 20 min. Zjj veroorzaakten een groote paniek. Tot nog toe ontbreken nadere berichten. Bjj Kon. Best, is met iugangvan 16 October, benoemd tot directeur van bet post- en telegraafkantoor te Boskoop J. J. Raisig, thans in guljjke betrekking te Dongeu. Naar de „Avondpost” verneemt, zjjn H- M. du Koningin en Z. K. H. Prins Hundrik voornemens in den loop dezer maand eenigen tjjd naar Zwitserland daarna op Het Loo terug te kee Bjj nader besluit vai Zaid-Hoilaad is ben van een lid van de k

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1