1 HOFSTEDE A. ZIJDERLAAN feJACJ ee E.Branchng n°. »m WEILAND, Bergambacht, Wei-, Hooi- en Bouwland, Bouwmanswoning te Rotterdam, Benschop. Bouwmanswoning, te Gouda, BOVENHUIS EODVllMtPIlIp Vei-, Hooi- en Bouwland, L. AKKERHUIJS JEz.,* Schoonhoven. Vleeschhouwerfy. Het Rietgewas Baggernetten Mokka-Taartjes, Zaterdag 15 September. 1900. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. Waterleiding Bouwmanswoning „Welgelegen", f, II VAARKOEIEN, JU Burgerwoning WEILAND. AFSLAG. Botterdam en Hillegersberg, BERICHT m INZET. WEI-, HOOI-, BOUW- en GRASLAND Onder Berkenwoude: DE BOUWMANSWONIHIG De BOIIWMANSWONINC UIT DE HAND VERKOCHT N. F. Cambier ran Nooten, OPENBARE VERKOOPING. De Notaris J. H. MULLER HOORNAAR, 9Hectaren, 63 Aren, 83 Centiaren, En een WOONHUIS OPENRARE VERKOOPING. Een HUIS STREEFKERK, Openbare Verkooping BRANDWIJK, Openbare Vrijwillige Verkooping. MELK-, STAL- EN LAND BOUWGEREEDSCHAPPEN, Meubilaire Goederen. I. DEN BLEKER te IJsselstein en H. C. KOOI te Lopik reilen en rerkoopen: WEI- EN HOOILAND, welig Wei- en Hooiland, WEI- EN HOOILAND Openbare Verkooping Notaris J. KOEMAN, Een Straatnering (Melkverkoop), Openbare Verkooping. Rentenierswoniag en Erf, met roim 22'/, HECTAREN BLESKENSGRAAF, N.V. Verzekering-Maatschappij „LABOR", Verzekering tegen Bedrijfsschade door Rrand enz. Verzekering tegen Bedrijfsschade wegens Besmettelijke Ziekten. Ontvangen een zeldzaam prachtige collectie STALEN vaar Najaar- en Winterblouses en J. CORBIJN v. WILLENSWAARD, Vroegor zei men van een MOTOR-RIJWIEL, dat het niet op kon honden voor dat de benzine opgebruikt was. Tegenwoordig zegt men, dat een MOTOR-RIJWIEL meer bij den reparateur is dan wel op den weg. De Ondervinding zegt: koopt een iotor-ruviel, gemerkt „Succes", verkrijgbaar bij TE STOLWIJK, en ge hebt de zekerheid het 360 dagen is een jaar te knnnen berjjden, GETUIGEN de gebruikers. en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rijwielhandel „Do Goncnrrent". STOLWIJK HET VISCHWATER HET RIETGEWAS SINGER MAATSCHAPPIJ. Voorzitter en Heemraden ELSHOUT, RIJTUIGEN. L. VAN ZEVENHOVEN, Firma G. SOOS, ENTINGEN H. ANKER, V. H. DOESBURG, AM8TERDAM. Dr. Rnb&rdt's Nerven Elixer is het geneesmiddel, dat met succes tegen PER FLACON 60 CENT. Gemeenteraad van Schoonhoven. BIIIEILAID. DE met toebebooreo en diverse perceelen geschikt om te worden aangelegd tot TUIN GROND, in den Prins-Alexander- |»elder, onder de Gemeenten ter gezameniyke grootte van 38 Hectaren, 74 Aren, 83 Centiaren, 1.1. Dinsdag door den Notaris JAN JACOB LOUIS MEES, in het Notarishuis aan de Geldersche kade Retterdam, in 20 perceelen geveild, zullen op Dinsdag den 18. September 1806, des voormiddags ten li ure, door voornoemden Notaris terzelfder plaatse worden afgeslagen. Hoogste bod by de veiling: Perceel per Hectare voor den hoop 1 3800,— 2440,86 2 4000,- 2500,80 3 4000 2484,- 4 3700,— 2368,t— 5 7400,— 4611,68 6 3600,- 2223,72 7 2900,— 1766,97 8 3100,— 1860,62 9 3200,- 1847,04 10 8250,— 1771.25 11 1950,- 2800.20 12 2050,- 3146 75 13 2050,— „'3126.25 14 2100,- 3617,04 15 2600,— 4326,14 3808,80 16 2800,- 17 2200,- 3667,40 18 2100,- 3595,20 19 2160,— 3887,20 20 - 2200,- 4217,40 Voor de combinatiën, zie de notitie. DE PERCEELEN met Watering, gelegen onder de gemeente op Woensdag den 11 September 1906, ten overstaan van den Notaris J. P. MAHL- STEDE aldaar geveild, zfo'n in bod ge bracht, te weten: Perceel 1 op f 3(100. 1 8800. 3SOOO. 4800. 5780. De afslag en combinatie blijft be paald op Woensdag den 19. Septem ber 1906, 's morgens 10 uur, ten buize van den Heer REMMERDE te Berg ambacht. De Notaris H. GROEN EN DAAL te Gouda is voornemens op Donderdag 11 October D 1 906, bü inzet, en op fDonderdag 18 October 1906, bU afslag, beide dagen des voormiddags 11 uur, in het Hótel „DE ZALM" aan de Markt te Genda, in het openbaar te veilen en verkoopen: giteekend No. 78, met STALLING voor 27 oeien, PAARDENSTAL en verdere GE TIMMERTEN,ERVE,TUIN en BOOMGAARD, benevens diverse perceelen WEG en WATER, aan- en bq elkander ge- legen in den Achterbroek en Wellepoort, samen groot 32 HECTAREN, 92 AREN, 66 CENTIAREN. In 14 perceelen en bij den afslag in massa's. Grondlasten 109,93; Krimpenerwaards- lasten 1905 p. H.A. f 3,25; Polderlasten p. H.A. Oostemd 2,20, Westeiod f 3,40. Te aanvaarden: bet Land by de betaling der kooppenningen op 13 December 1906 of vroegerde Woning, Erf, Tuin en Boomgaard op 1 Mei 1907. Alles nader omschreven in Notities, welke verkrijgbaar zjjn ten kantore van den Notaris H. GROENENDAAL te Gouda. met LANDERIJEN, waarvan de veiling #as aangekondigd op 20 September a. s.is te Gwrincbena zal op Donderdag 27 September ,1906, in de Herberg van P. TIMMER te Hccruaar bij inzet, en op Donderdag 4 October 1906, in de Herberg van D. BARON aldaar bjj afslag, telkens des voorin. 10 uur, voor de Erven van de Weduwe ANDRIES BIKKER, in bet openbaar verkaepen: Ecu© hechte co Merk© met ACHTERHUIS en ruime PAARDEN- en KOESTAL voor 25 stuks vee, ERF, TUIN, BOOMGAARD en verschillende per ceelen uitmuntend U" «"«'"UUUj zeer gunstig gelegen onder en een perceelijs GRIEffDLAMTD, onder Hcog-Blek laad, te zamen groot in 13 perceeleden verschillende combinatiën. Te aanvaarden by de betaling der koop penningen op 15 Novembèr 1906. met ERF en BOOMGAARD, in de Lage Giessen onder Haarnaar, groot 5 Aren, 90 Centiaren. Verhuurd tot 1 Mei 1907, voor 34,— per jaar. Nadere informatica en biljetten, waarby de perceelen z{jn omschrevenzfjn gratis verkrijgbaar ten kantore van genoemden Notaris MULLER. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens Woensdagen den 26. Sep tember en 8. October 1906, telkens 's namiddags ten 2 ure, by Hi VOOR- SPUIJ A.Jz. te Streefkerk, in bet Boven eind, bij inzet en afslag, te veilen en te verkoopen met bet Hecht van Opstal van grond Waarop het is gebouwd, met daarbg behoorend ERF te aan de .zoogenaamde Ammersche kade, groot 1 Are, 83 Centiaren; bewoond geweest door wglen JAN GROEN. Te aanvaarden den 3. October 1906. Betaling der kooppenningen op den 31 October 1906. Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Don der da gen den 27. Septembe en 4. October 1906, telkens 's voormiddags ten 10 urè, bq J. STERREN BURG te BraadwUk, aan den Vuilendam, by inzet en afslag, te veilefi en te verkoopen ERF en TUIN, onder nabij bet Dorp, groot 13 Aren, 13 Centiaren bewoond en in gebruik by JACs. MAC DANIËL. Te aanvaarden bjj de betaling der koop penningen op den 1. November 1906 Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris. De Notarissen SCHRAME1ER VERBRUGGE en MAAS GEES TERANUS, resideerende te Kot- 1 terdam, zijn voornemens, ouder directie van VAN MARLE en DE S1LLE, op Woensdag 19 September 190Ö, des voormiddagB ten 11 ure, cp de Uaeve van den Heer H. KLE1JWEUT, non de Vlaggemaankade WNe. 848 (nabij de Ceintuurbaan aan de Scbie), om contant geld, publiek te verkoopen: 1 goed by den we| ioopende PONY* 2 VARKENS en eenige BIGGEN, 1 TILBURY, 1 DOGCART met Colling^patentatssen1 MELKWAGEN, 2 HOOIWAGENS, diverse PAARDETUIGEN34 koperen Melk kannen, Ham- en Harngereed- sefaap, SPOEUNGBAKKEN, - GOTEN en - POMPEN; partAlUe Hooi, Btroo, Heet, 1 MEST SCHOUWEN, enz. Ahunede eenige '•Morgens t óór den verkoop te uen. (wegens sterfgeval) van eene nllmnniende te Notarissen zullen te Benschop, in het C*fé van den Heer G. BEIJEN, tegenover de Dorpsbrug, op Dinsdag 25 September 1906, 'smorgens 11 uur, in ééne zitting, publiek Voor de Erven van de Ectiteiieden p. Beijen en h. h. maaijen: I. Eene flinke get. no. 31, met steenen SCHUUR, bouten WAGENSCHUUR, HOUTLOODS en 5-roeden HOOIBERG, benevens ERF, 2 BOOM GAARDEN, uitmuntend TUIN, KADE en WEG, alles zeer gunstig aanéén staande en liggende te BENSCHOP, aan de zuidzgde in het Boveneind, nabq het Dorp; alles te zamen groot 7.54.8V Hectaren. II. Ken perceel benevens GRIEND, KADE en WEG, ge legen te Benschop, aan de noordzqde in bet Boveneind, nabq bet Dorp, naast eigendom van Mej. Wed. J. MAAIJEN; te zamen groot 8.08.80 Hectaren. III. Ken perceel best met KADE, gelegen te Benschop, aan de noordzjjde in het Boveneind, achter eigendommen van de Heeren P. VAN ROOI JEN en W. BOERE; te zamen groot 3.18.46 Hectaren. Gecdmbineerd worden: perceelen 1 en 2 en perceelen 1, 2 en 3. Eiken werkdag te bezichtigen. Aanvaarding en betaling 1 December 1966. I» 4e maand October of Mot ember a. s. wordt op perceel I volledig BOELHDId gebonden om contant geld. Breeder bjj biljetten. Inlichtingen geven genoemde Nota TE GOUDA, opMaandag 17 Septem ber 1906, 's morgens elf urenin de Sociëteit „VREDE BEST", aan de Markt, ten overstaan van den te Haasirecht gevestigden van: EENIGE te weten: No. 1. Kon Winkel- en Woonhnia met Tnln en rnlm Pakhnls daar achter, aan de Linge Groenendaal, I no. 100, groot 1 Are, 71 Centiaren. Het Winkel- en Woonhuis is in eigen gebruik; bet Pakhuis, dat uitgang beeft naar Achter de Vischmarkt, is verhuurd voor f 1,50 per week. Te aanvaarden 15 October 1906. No.'2. Ken Woouhnls en Erf, aan den Raam, wgk Qno. 228, groot 55 Centiaren. Verhuurd bq de week voor 3 60. No. 3. Ken Wnnnhnls met Krf en Tuin, aan de KarnemelkHlootwjjk R nos. 834 en 334a, groot Aren, 44 Centiaren. Verhuurd: de Benedenwoning voor/'13,75 in de maand en do Bovenwoning voor ƒ3,— in de weck. No. 4 tot en met 9. Zes Hnlsen Erven, in een Gang aan den Raam (Peti lenmbuurt), wqk O nos. 333 334, 31 337338 en 343eik huis groot 25 Cen tiaren. Elk Huis verhuurd by de week voor 1,11. Eo Nos. 10, 11 en II Drie Halzen en Erven, in het Klooster aan de Nieuwe Haven, w(jk N, Noe. 47. 51 en 67, respec tievelijk groot 26, 39 en 28 Centiaren. Elk Huis verhuurd by de week voor 0,90. Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren. Breeder by biljetten, die evenals inlich tingen te bekomen eyo ten kantore van Notaris KOEMAN voornoemd. Ter «vernam© aangeboden i een goed bestaan opleverende. Adres A. VAN DOORN, Nieuw Terbreg- scheweg 124, Botterdam., TE HUUR AANGEBODEN: EEN NETIE mei hqbehoorenden GROND eu een tlioke ZILVERSMIDSWERKPLAATS, voorzien van Gas- en Waterleiding en vryen uitgang. De Werkplaats is ook afzonderl^Jk te bunr. Tevens eenige Zilver»jniUs- gereedschappen te koop tegen zeer gemakkelnke voorwaarden. Te bevragen bq Wed. J. H. VAN DEN BERGH, Halve Maan, bchoonhoven. te Schoonhoven TE HU UK, met viyen opgang, voor menscben zonder kin deren. Beste stand, prachtig uitzicht. Br. frM No. 87, bureau dezer Couranti De Notaris W. H. VAN BILDERBEEK te Dordrecht zal by Vel ling en Afslag op Don derdagen 27 September en 4 October 1906, telkens des namiddags 7 uur, in het Koffiehuis „Dz Zwaak" van H. PELLEKAAN te Bleokenograof, publiek verkoopen: De hechte en sterke, (eed on derhonden get. 58, benepens eene uitmuntend r jjk bewerkt en dengdeiyk bemest aan den Graafstroom, in den Noordzydechen Polder (Molswaard), en strekkende tot aan het Waterschap van de Overwaard en de Lapperskade, In diverse kampen en combinatiën, daarna in 2 weerenresp. groot ruim 13 H.A. en OV» H.A. (elke weer met Gebouwen) eu vervolgens in massa. Vby van buur. Aanvaarding Kerstmis 1906 en 1 Mei 1907. Grondlasten 1906 91,12. Polder-, Dyk- en andere lasten 5JH) per H A. 19^t*Rng der kooppenningen 3 December Breeder omschreven by Notitieboekjes, ver- krygbaar ten kantore van voornoemden Notaris W. H. VAN BILDERBEEK te Dordrecht, Groenmarkt 8, alwaar de kadas trale kaart en veilconditiën ter iouge liggen en tevens alle verlangde inlichtingen ityn te bekomen. '■-GRAVEHHAGE. VERTEGENWOORDIGER zeewei In Me R*edkeep*te als fijne qaalltelten, alsmede een fijne ••r teert Dg DAMES-WINTERBOEKEN. Aanbevelend, -> SCHOONHOVEN, Westhaven. keep plus minus drie Hectaren WEILAND, ook geschikt voor Tuingrond, in de onmiddeiyke nabijheid van Scheen- heven. DadHjjb te ainvaarden. Franco brieven, onder no. I Van dit blad. aan 't Bureau Wegens vertrek ter evernsme aan getreden een der soliedst gevestigde VLEESCHHOUWERIJENop den druksten Stand van Hetterdana. Ook het Pand kan worden overgenomen, maar is geen Vereischts. Br. letter A 363, Adv.-Bureau C W. BETCKERetterdam. liet POLDERBESTUUR t.d ia voornemens op 80 Sept. a. s., des voorm. ten VM unr, ter POLDERRAAD KAMER aldaar, in het openbaar te verpachten van dien Polder, voor twee achtereenvolgende jaren, en in den voormaligen Boezem onder Gende- rak, waarvan de perceelsgewyze afzetting zal plaats hebben op 21 S*pt. a. s. Het Bestuur voorn., T. J. KROON, G GRAVELAND, Srcr. Penningm. Voorz. zyn alléén verkrjjgbaarQb| da Adressen te ROTTERDAM: Heegstraat 346 (Telefoon 1594). OestseedUk 888. Jenkerfraasstraat 44. van het Waterschap „de Overwaard" z(jn voornemens op Zaterdag 29 Sep tember 1906, des morgens lü'/« uur, ten GEMEENENLANDSHUIZE aan het gem. Nienw-Lekkerlaud, in het open- baar te verkeepen: in den Hoogen-Boezem v«u „de Overwaard" onder Nlenw-Lekkerland, in twee perceelen. Inlichtingen worden verstrekt door den Heer C. A. VERHEIJ, Fabriek van het Waterschap te Klshent. Te kaap: Een weinig gebruikte L.-HERLIN. een UTRECHTSCH WAGENTJE met glazen, twee KAASBRIKKEN, een MOLE- NAARSWAGEN. twee KAPWAGENS. een RIJNSKARRETJE, een HANDWAGEN met deksel enz., voor lagen prys, by Kattensingel, Ganda. van Hsllaadschen Henaefc met nauws mazen op vitrkanten lap gebreid, die tot bet laatst bljjzen krimpen. Toste prUsen. Winkeliers rnhot, by Fabrikant in Garens, Touw en Vischwant, te GOUDA, Magazyn Nlenwateeg 13, tegenover de Uitspanning van deo Heer DAM. (voorbehoed- en genees tegen vlekslekte, worden verricht door Veearts te Ondewater. verschillend GEBAK, BOTER JANHAGEL, SPORTBANKET, verschillende BANKET- SOORTEN, BOTER- nu ZANDGEBAK. Lopikerstraat8c haan ka ven. Traaamar* Alleen in verzegelde pakjea verkrijg baar te Schoonhoven b| E. C. v. d ENDE; Noordeloos J. G. v. d. BEST. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, k f 1J0 per I ona fipeerbeekles en Relacldsen verkrijgbaar in den Boekhandel van A W S VAN WOOTEN, Srhronhoven. di® zich in verschillende vormen open ben baart, z. a.: enz., komt in o^zen tVd f~^beid'^M^keid,fcocMtf.. zenuwen h"I "lk 8.bied y"moeü Je eemte plut. de BEI™ I"n de m«' dm n.«m „Nrarmlgl." beatempelda ziekte der gevoelszenowen, w.nrr.n h»fd. rn u.c«alnhU„U.wuld! nW^ton vnnr rinhÏTe,0l,e h""r'" wor<" prikkelba.r, waardoor men niet «Been voor zichzelf ODaangen.am In, ma.r nek voor dn hui-vennoten. heid«: ,zLdr"7rn'nïgmn --P—- beden aamre»pn<t t b#T®oom8chreven zenuw-ongesteld- FKr«r üt fk 0 ,pR®nB*eJl*ng met andere geneesmiddelen heeft dcce tjirwhl het Sn°ik"ï«m!k/'!St ?0pJ'e t#n' ond6r ieder.bereikv.lt, eierinW of.wen KEULEN HOEK TRAPMAN fflOÏÏBl COURANT. Uitgavz van S. ie W. N. VAN NOOTEN Schoonhovsn. «Ier Qonaccntc 8ck—nkcvcn. Aan belssgtwhbeoden wordt kennis ge geven, dat op I Och»her o. s. in werking treedt eene nieuwe verordening, regelende de voorwaarden waarop door de Gemeente Scroohvhovkn water uit de Waterleiding wordt geleverd. Hierin tal bepaald, dat voor woningen beneden f 100,— huurwaarde alleen door de Eigenaars geabonneerd kan worden en wel by vooruitbetaling per drie maanden. Maandag 1 October a. s. wordt voor het laatst het verschuldigde voor waterverbruik by de week-abooné's opgehaald. Vanaf 1 October a. s. zyn de Eigenaars voor het aboonement der Waterleiding van deze woningen aangeslagen, terwyi ieder een uittreksel van net kohier voor zy ne woningen en een exemplaar der verordening zal ontvangen. Voor onbewoonde woningen wordt bet einde van ieder kwartaal restitutie van betaalde abonnementsgelden verleend voor elke 14 dagen dat eene woning onbewoond is, mits van het onbewoond worden op datum kennis gegeven wordt, ten einde de tapkranen uit te nemen of te verzegelen. Namen» de Commissie voorde Waterleiding, De Directeur MAK. Schoonhoven, 15 September 1906. M.B. Alle verdere inliehtinges en formu lieren zyn te bekomen op het Kantoor aan de Gasfabriek, alle werkdagen van 9—12 unr v m. en van 1— t uur n m. Spoedeischende Raadsvergadering op Zater- v, dag 8 September 1906, u.m. 3 uur. Tegenwoordig de leden A. A. Graves Kooi man, G. J. Niekerk, J. W. Valk. C. L van Willenswaard Cc., H. M. den Uyi, H. A. Schrander, P. Group. A. Kuilenburg, A. van Lomwei en P. van Sonsbeek. Afwezig het lid J. G. Doesburg. Voorzitter de heer P. K. P. J. van Sloten, burgemeester, secretaris de heer A. R. Veeoatra. J Na opening der vergadering door den voor zitter, worden de notulen der vorige verga dering door den seeretaris voorgelezen. De voorzitter: Zyn er ook opmerkingen op de notulen? Dan rijn deze gearresteerd. De heer G. J. Niekerk: Mag ik na afloop van de agenda even het woord? Oe heer J. W. Valk: Ik ook, myuheerde voorzitter De heer A. A. Graves Kooiman: En ik ook, mynheer do voorzitter De voorzitter: Ingekomen zyn: Een adres van den gemeente-ontvanger, dat straks aan de orde komt. Een adres van A. W. Lazonder, in zake het bouwen van woningen; wat in handen gesteld wordt van Burg. en Weth. voor Aan do ordo Is de geldleening. De heeren zullen kennis genomen hebben van het ontwerp-besluit, dat wy hebben Jrnnoen doen. By de Mtatscbappy voor Gemeentecrediet kunnen we dat geld bekomen tegen 4Va k pari, met provisie, afl >•- sing 1 December, van de jaren 1906—1938 zooals in het plan is weergegeven. We hebben verschillende besprekingen gehad, ook met aaderen, maar dit kwam Borg. en Weth het voordeeligst voor. Ook hebben we nagegaan, of wy juist oordeelden, maar we hebben gezegd dat bet tekort bepaald moest worden op f 7500. Dat komt vry wel nit, zoodat wy aan Gede puteerde Staten gedetailleerd kunnen opgeven wat zy willen. De C L van Willenswaard Cz.: Ik vind dat Ercentage van 4V« hoog wanneer ik zie, 1 groote plaatsen als Amsterdam, Rotter dam enz. tegen 4% leenen, en dan tegen een koers van 103%, en ale u kleinere plaatsen ziet, die leenen tegen 4% met koersen van 101, 101 tyi enz., de minste !60i/i dan vind ik 4V« wel hoog. Ik weet niet waar bet in zit, maar wanneer na kleinere gemeenten leeningen kunnen sluiten tegen 4%, den vind ik het verschil toch zeer groot. Ik beb die blaadjes niet by my. maar wanneer u te eens wilt zien, dan kan dat. De beer P. Greup: En is dat van den laatsten tyd? De beer C. L. van Willenswaard Ct.Ja. Wan neer u de fiiancieele bladen inziet, zult u er verscheidene zien. De voorzitter: Mag ik den heer Van Willens waard even vragen, of het geen gemeente- obligafiën zyn, die dien koera hebben De heer C. L. van Willenswaard Cz.: Neen, gewone leeningen; zy brengen die aan de markt en daarop wordt iagescbreven. Ik ken geen gemeente, die leent tegen 41/4 allemaal 4% en dan nog boven pari. De heer P. Greup: Het is jimmer, dat n nu geen namen van die plaatsen kuot noemen. De heer C. L. van Willenwaard Cz.: Ik wil u die met alle pleizier geven; maar ik geef u de verzekering, dat wanneer o de floanciëele bladen van de laatste weken iaziet, o er in vindt De heer J. W. Valk: Kunnen bet geen kleine gemeenten zyD, die een geldleening aangaan met lui uit dezelfde gemeente en dan een klein bedrag? Ik beb toch ook gezien een geldleening van Terneazen, en die deed bet op dezelfde manier als wy en er is niets op gekomen, de Gemeenteraad heeft bet teruggenomen. Dat vloekt dus tegen wat de heer Van Willenswaard zegt. Gezien den arbeid, die op dat gebied door Burg. en Wath. is verricht, dan geloof ik dat alle wegen zyn bewandeld, die in 't belang van de gemeente dienstig en nuttig kOMMi zyn, M ma al dien arbeid komen we voor deze zaak terecht en, zooals de floanciëele wereld nn is, geloof ik, dat wy al zeer voldaan er er mede waren. Daarom spyt het my, dat de heer Van Willenswaard geen plaatsen kad noemen. De heer C. L. van Willenswaard Cz. Als de heeren verschillende floanciëele bladen ter hand nemen, zullen ze het vinden. Wan neer ik naar huis ga en ik zoek even.... De voorzitterGa u even die bladen halen. Maar alvorens de heer Van Willenswaard heengaat, wil ik nog wat mededeelen. De heer Valk beeft er al aan herinnerd, welke moeiten wM gedaan hebben om aan geld te komen. We hebben by virscl^lleode maat- schappyen en instellingen aangeklopt en wanneer we nog tot Januari konden wach ten, dan zonden we wel een leeniog kunnen aangaan k 4 pCL, of tegen 3Vi pCt. tegen den koers 97 pCt.; dan knnnen we wel een millioen leenen, Nu zyu we er met gehol pen, want we kunnen niet wachten, we moeten betalen. We hebben het geluk gehad f 15000 kas geld te kunnen krijgen tegen 4 pCt., om uiteriyk 31 December terug te betalen. Daarmede kunnen we een termyo van de gasfabriek dekken. No hebben we ook nog andere instel lingen geraadpleegd en het slot was het advies, om ons te wenden tot de Maat schappij voor Gemeentecrediet, wat wy aan- vankeiyk niet deden en waar wfl vroeger altoos bq terecht gekomen zya. En wanneer die Maatschappy niet ds be paling gemaakt bad om vóór den llden van deze maand de beslissing van den Raad te mogen vernemen, dan konden we nog wachten en nagaan of er werkeiyk een voordeeiiger leeniog te krygen zou zQn. Misschien heeft de heer Van Willenswaard op 't oog de gemeente Emmen. Ik weet niet, hoeveel die gemeente geleend heeft en misschien is het ook mogeiyk in deze of gnoe streak van het land. Maar waarom Soa zoo'n gemeente het voordeeiiger kunnen doen dan hier? Wy hadden mogelqk ook kunnen leenen tegen 4 pCt., maar slechts f 66000 en dan tegen den koers 96 pCt. We zyn echter tot de conclusie gekomen, dat niets ons voordeeiiger uitkwam dan het Gëmeentecradiet, dus Burg. en Weth. be sloten dat te adviseeran. Die maatschappy is zoo beleefd geweest, om te zeggen, dat zy dat voordeel van 1 pCt. zou laten varen; zy wil dat niet van de gemeente bebbeD, omdat aq beeft overwogen dat bet onbiliyk was. Dus wy meenden al. dat wö gunstig uit waren. Meent de heer Van WilTenswaard echter dat er een gunstiger weg is, weet hy een ton te leen, dan kan de Raad daar op ingaan. De heer A. van Lam wel: Misschien wil de heer Van Willenswaard het wel leenen. De heer C. L. van Willenswaard Cz.Dat gaat zoo maar niet. Hoe lang zyn Burg. en Weth. er niet over bezig geweest! Maar ik weet op 't oogenblik geen gemeente, die tegen 4tya pCt. leenthoogstens 4 pCt. k pari, 101, lÖDk, 102. Ik behoef daarvoor geen blaadje te balen, want in elk fiaanciëel blad kunt u het vinden. Dd voorzitter: &yn er nog leden die bet woord verlangen? Dan schors ik de vergadering, om den heer Van Willenswaard de gelegenheid te geven, die blaadjes (e halen. Na terugkomst van den heer Van Willens waard zegt De voorzitterDe vergadering is weer geopend en ik geef het woord aan den heer Van Willenswaard. De heer C. L. van Willenswaard Cc.Hier is b. v. een leeniog te Vries, f 100000 4 4 pCt. in zyn geheel door Jul. Oppenheim. De voorzitter: Er staat wel, dat het een leeniog is tegen 4 pCtmaar de koers kennen we niet. Daar staan polders ook 4 pC»., maar ook geen koers. Maar diezelfie m snschen schijnen dan loch de leeniog van Schoonhoven niet te hebbsn aangedurfd Da heer C. L. van Willenswaard Cz.: Zoo zie ik ook hier Emmen f 26000. De voorzitter: Door wien geleend? De heer C. L van Willenswaard Ct.: Dat staat er niet by. De voorzitter: Vermoedeiyk dus door ingezetenen, maar als wy een leaning moeten aangaan van een too, dan is er geen splitsen aan. De heer C. L. van Willenswaard Cc: Sippemeer f 17000 4 pC'., tegen den koers 101*/iadus u ziet het. De voorzitter: De heer Van Willenswaard oppert het denkbeeld, dat er een voordeeiiger leening gesloten kan worden en haalt als bewjjs aan de leeningen van enkele gemeenten uit de 's Gravenhaagsche Financier. De heer C L van Willenswaard Cc.: Ik beweer niet, dat we het voardeeliger kunnen krygen, maar ik vind het hoog. De voorzitter: Men kan individueel de rente hoog vinden, maar ik viidcelaag. Ik weet den weg niet en Burg. en Weth. weten ook den weg niet om een leeoing te sluiten tegen voordeeiiger voorwaarden. Daarom herhaal ik, als de heer Van Willenswaard een weg aanwyst, waar we het geld wel vandaan kunnen krygen, dan kan de Rtad daarover denken. Maar na alle moeiten, waarbij we niet voordeeiiger koaden slagen, meenden wy niet langer te mogeo wachten. Het is vry urgent ook. De heer C. L van Willenswaard Ct: Ik kanv niets anders zeggen dan wat ik uit de bladen lees. De beer A. van Lom welDan stel ik voor. dat de beer Van Willenswaard bet goed k00per geeft. De heer C. L. van Willenswaard Cc.: Ik ben geen makelaar. De beer A. van Lom wel: Misschien van uw eigen en uw schoonvader enz. De beer C. L. van Willenswaard Ct: Daar hebben we bet nu niet over. De voorzitter: Verlangt nog iemand het woord over het voorstel vao Buig. en Weth.? Din zal de secretaris het voorstel eens voorlezen: „De Raad der gemeente Schoonhoven; Gezien zyoe besluiten van den 10. JaDuari, 4. Juli eu 16 Augustus 1906 tot bet aaDgaan van geldleeniogen. respectieve lqk groot f 66 000, f 15 000, f 5000 eo f 7600 Overwegende dat bovengenoemde bedragen op biliyke voorwaarden kunnen worden geleend by de Maatschappy voor Gemeente crediet te Amsterdam; Gehoord het voorstel van Burgemeester eo Wethouders; Gelet op de Gemeentewet; -• Besluit: met intrekking van het besluit van 4 Juli 1906, houdende vaststelling van een plan tot geldleening by de Maatschappy voor Gemeentecrediet te Amsterdam, eene geld leening aan te gaan groot f 93.500, tegen eene rente van 4tya k pari met Va provisie; de rentebetaling te bepalen in 2 halfjaariyksche termijnen per 1 April (1ste halfjaar) en 1 October (fde halfjaar) en de aflossing te voldoen telkens op den lsten December." t Als niemand meer het woord verlangt, dan zal ik bet in rondvraag brengen. Wordt aangenomen met 9 tegen 1 stem, die van den heer Van Willenswaard. De voorzitter: Burg. en Weth. zullen dus kennis geven aan de Maatschy. van Ge meentecrediet, dat de Raad de leeniog heeft goedgekeurd, behoudens de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, aan wie die goedkeuring wordt onderworpen. Aan de orde is de rekening 1905 en de begrooting 1907. De Commissie van Financiën heeft daar over het volgend rapport uitgebracht: „Oe Commissie voor de Fioanciën, in wier handen om bericht en raad is gesteld de begrooting van ontvangsten en uilgaven en de rekening van ontvangsten en nitaraven der schuttery betrekkelijk den dienst 1907 en 1905, heeft de eer u te adviseeran de reke ning goed te keuren en de begrooting voor- loopig vast te stellen zooals die door deo schuttersraad zyu aangeboden." Wat de rekening 1905 betreft, kuaneii de heeren zich daarmede vereenigen? De heer Den Uyi blqft buiten stemming. Dan is die aangenomen. Eq de begrooting voor 1907? Zonderden beer Den Uyi alle heeren er voor? Aangenomen. Dan is aan de orde een adres van den gemeente-ontvanger, waarbjf verzocht wordt eene tegemoetkoming in de reis- en verbiyf- kosten voor bet bezoeken der tentoonstelling te Amsterdam op administratief gebied. Burg. en Weth. hebben daaromtrent geen advies. Wenscht een van de leden er over te spreken By de eerste aanvraag door den secretaris en den ambtenaar ter secretarie beeft de Raad goedgevonden om f 26 te voteeren en toen is de opmerking gemaakt, of de ontvanger die vraag ook niet bad gedaan. Dat was niet geschied wegens omstandig heden, die niet ter sprake gebracht worden. Maar de ontvanger meent door zya adres, dat ook by daar wel wat heeft te leeren. Hy vraagt dus, ook ben in de gelegenheid te stellen zyn voordeel te doen met wat daar te zien en te leeren valt op dat gebied. De heer G. J. Niekerk: Dan zou ik hem ook f 10 geven, evenals voor de andere heeren is bepaald. Maar ik zon bet wel aardig vinden als we konden zien, dat het eenige vruchten droeg, wantteer we eens kregen een klein verslag, zoowel van den gemeenteontvanger op zijn terrein als vaa den secretaris. Dm kannen |we nog eens zien of het nuttig is geweest. 1 De voorzitter: Hy moet dnii verslag uit- brengen De heer G. J. Niekerk: Jz, een klein overzicht. De voorzitter: Er is een catalogus van de tentoonstelling, die 400 bladzydea beslaat en dus wanneer men omtrent wat daar te zien en te leeren ia een verslag vau eenigen omvang moet uitbrengen, dan is er een half jur me4 gemoeid. Hst voornemen was, om den Riad te doen biyken, dat zy kennis er van hebben genomen en hoofd- zakeiyk aangeven, wat by ons verbeterd kan wordeo. We verwachten, dat ook de ontvanger dat zal doen, evenals de anderen. De heer J. W. Valk: Dan stel ik voor, wal de heer Niekerk ook heeft voorgesteld, dat er aan verbonden wordt, dat by een verslag uit brengt hoofdzakeiyk op het gebied van den gemeente-ontvanger; dan kan dat kleiner in omvang zyn, das een goed gemotiveerd verslag op zyn gebied. De voorzitter: lk dacht dat de meiedee- linfr. die ik deed, overbodig was. Wanneer twee hoofdambtenaren, de secre taris en de ontvanger, en ook nog de ambte naar ter secretarie, samenwerken en mede- deeleo, dat bet in 't voornemen ligt het resultaat van bezoek beknopt in hoofdpunten mede te deelen, dan is het toch overbodig om het nog te bepalen. De heer J. W. Valk: Dat was er niet aan verbonden. De voorzitter: Dan is het uw bedoeling om er aaD te verbinden, dat De heer J. W. Valk:... ieder op zyn gebied verslag uitbrengt. De voorzitter: lk zal het voorstel van den heer Niekerk in rondvraag brengen. De heer G. J. Niekerk: Ik maak er geen voorstel van dat het moet gebeuren. De voorzitter: Wie deed het dan? De heer J. \VValk: Ik. De voorzittgT: Dm het voorstel Valk. Ik dacht, dat dë heer Niekerk voorstelde, om ook hem f 10 toe te staan. Ik breng dus dat voorstel in rondvraag. Wordt aangenomen met 8 tegen 2 stemmen tegen de heeren H. M. den Uyi en A. van Lomwe'. De voorzitter En nu het voorstel van den beer Valk, om er aaa te verbinden, dat hy, zoowel als de anderen, ieder voor zich, op bun gebied, een beknopt verslag geven van wat voor ons van belang is, en daarin zetten wat goed is om hier in te voeren ofte ver anderen. De heer G. J. Niekerk: Ik zal tegen stem men op grond dat ik veronderstel, dat de ambtenaren zullen begrypen, dat zy dat uit zich zelf moeien doen. Het voorstel, in rondvraag gebracht, wordt aangenomen met 8 tegen 2 stemmentegen de heeren A. A. Graves Kooiman en G. J. Nipkerk. De voorzitter: De agenda is hiermede afgeloopen. Nu heeft de heer Kooiman nog het woord gevraagd. De heer A. A. Graves Kooiman; Ik trek die interpellatie in. De voorzitter: Dan de heer Niekerk. De beer G. J. Niekerk: De reden, waarom ik het woord heb gevraagd, is naar aanlei ding van de benoeming van den heer Gelok tot waarnemend hoofd der school. Nadat de vergadering, waarin die benoe ming beeft plaats gehad, was afgeloopen, bleek het m{j ten duideiyksfe, dat d^ze be noeming onwettig was, volgens art. 145 van de gemeentewet, dat zegt, dat de Raad be noemt en ontslaat alle gemeente-ambtenaren en bedienden, wier benoeming niet by deze wet ot de plaatseiyke verordeningen aan anderen is opgedragen. Eq daar deze benoeming is opgedragen aan Burg. en Weth. volgens art. 14 van de verordening, daar was de benoeming onwettig. Het duideiykste bewqs daarvoor is ook een brief van Burg. en Weth. by een vorige benoeming n. 1. in 1898 van den heer Hogen- doorn en ook 1902 van den beer Vinck tot plaatsvervangend hoofd: daarin slaat ook „volgens art. 14 van de verordening." Die brief aan den heer Vinck was dd. 14 Maart 1902 en daarin wordt datzelfde artikel aangehaald Nu zou ik ia overweging willen geven, om geschryf en gewryf te voorkomeb, om dat raadsbesluit in te trekken en aan de wet te voldoen. Er spreekt ten duidelijkste uit, dat de benoeming niet aan den Raad, maar aan Burg. en Weth. is. De voorzitter: Het spyt my, dat de heer Niekerk niet vooraf dat heeft aangekondigd, want bet is zeer iogrypend, omdat hy oordeelt, dat in stryd met de wet iets besloten is, t8rwyi naar bet oordeel van den voorzitter dit niet zoo was, anders had by het besluit niet uitgevoerd. Nu stelt de beer Niekerk den Raad voor, om op het besluit terug te komen ten einde te voorkomen geschryf en gewryf, waar wy niets mede te maken hebben. Dat vind ik niet goed en de zaak zelf is aldus: De heer Niekerk haalt aan een schryven van Burg. en Weth. van 1902, wat ik mede heb geteekend en waarby de heer Vinck aangewezen wordt tot waarnemend hoofd tydens de heer Hogendoorn, die waarnemend hoofd was, na het ontslag van den heer Akkerbujjs als hoofd fungeerde. Dat is geen motief. Men kan alleen zeggen: dat is een bewys, dat Burg eu Weth. toen een ander standpunt innamen dan nn; en dat biqkt ook bet geval geweest te zyn. Art. 14 van de verordening voor het hoofd der school kan ook nooit een bevel eqa voor. Burg. en Weth. of den Raad, maar wel voor het Hoofd. Dan vermeen ik ook, dat dat artikel niet juist is geredigeerd, want er staat, dat Burg. eu Weth. ia overleg met den arrondisse- ments-schoolopziener die aanwqziog moeten doen. Dat kan nooit juist zyo; met den arrondissements schoolopziener wordt door Burg. eu Weth. alleen overleg gepleegd over onderwyzers van bystand, maar waar er plaatsvervangers moeten zyn, hebben we den districls-schoolopziener noodig. 3o. is de Raad bevoegd, om op zyn voor schriften terug te komen. Er is in de vorige zitting door my ge vraagd, of de Riad nog overleg verlangde, dus de gelegenheid is daar geweest om het zoo te verkrygen, maar de Raad heeft dat niet gewild, in stryd dus met art. 14, door den heer Niekerk aaugehaald. Het staat den Raad volkomen vry; op dat moment beeft de Raad dat artikel buiten werking gesteld. Nu is het niet de vraag of het goed is, om dat dikwyis toa te passen, want dat is niet goed; maar welk kwaad er in zit is mii niet duidelqk. De Raad heeft aanwyeing gedaan en nu kan de voorzitter niet zeggen, dat bet in stryd met de wet is. Iu stryd met de wet, daar wordt meda bedoeld met de rykswetten en waar die stryd naar het oordeel van den bnrgemeester bestaat, daar voert hy zoo'n besluit niet uit. De heer G. J. Niekerk: Ik ben het toch maar betrekkelqk met u eens. Dat art. 14 geeft het toch ten duideiykste aan, hoe die benoemiog geschieden moet en art. 145 van de gemeentewet spreekt toch ook ten duideiykste. De benoeming is nu geweest. De heer Valk zside wel ia dd vorige vergadering, dat het altyd zoo was gebeurd, maar ia 1898 en 1902 is er dan toch door Burg. en Weth. benoemd. Ei nu vraag ik my af, of het niet mogeiyk is om het in te trekken. De voorzitter: Ik wil er nog dit aan tos- voegen. De heer Niekerk ziet over 't hoofd, dat er nog een andere verordening is, die een latere dagteekening beeft. Aan het slot van art. 1 dier verordening staat dat aan elke school is een plaatsver vangend hoofJ, maar er staat niet wie het hoofd hier aanwyst, dus Burg en Weth. niet. Men kan op grond daarvan al zeggen dit door die bepaling art. 14 van de instructie is vervallen. De heer G. J. Niekerk: Het bljjkt ten duideiykste uit alles, dat art. 14 wel vau toepassing ia. De wet zegt bet duidelqk ia art. 145, dat de Raad benoemt, indien de benoeming met by verordening aan anderen is opgedragen. Hier was een verordening en daarin wordt aangewezen, dat de benoeming geschiedt door Burg. en Weth. De voorzitter: Doe u dan eeo voorstel. De beer G. J. Niekerk: Dat doe ik ook, ik stel voor, om het raadsbesluit iu te trekken. Dat is niet om den persoon, maar om de verordening, die er is, na te leven. De voorzitter: De beer Niekerk stelt voor, dat de Riad intrekke het besluit, waarby gekozen is tot plaatsvervangend hoofd de De heer J. W. Valk: Ik ben het volmaakt met den voorzitter eens; ik ben er niet voor te vilden en zal dus tegen stemmen. De laatste verordening, waarvan u gesproken hebt, doet alles af. De voorzitter: Ik zal het voorstel van dea heer Niekerk ii rondvraag brengen. Wordt verworpen met 8 stemmen; vóór de heeren A. A. Graves Kooiman en G. «F. Niekerk. De voorzitter: Het doet my genoegen, dat de heeren in meerderheid tegen stem den want ik zou het besluit niet hebben uitgevoerd. De heer J. W. Valk: Wat ik nog te zeg gen heb, is van onschuldigen aard, maar toch iogrypend. We hebben hier een boom, staande by de steenen pop, die boom zou kwaad kun nen doen aan dien kaaimuur. Om nu uit te maken of dat een bezwaar is hy zou misschien duizenden aan de gemeente kan nen kosten, wanneer hy omwaaide zou ik gaarne willen voorstellen, om een commis sie ad hoe te benoemen met den heer Van Lomwei aan bet boofd, om dat te onder zoeken. De heer A. van Lom wel: Ik heb het al dikwyis voorgesteld, maar dan moeten an deren het maar eens uitmaken. De voorzitter: Het voorstel—Valk geeft aanleiding om de commissie van fabricage daartoe uit te noodigen. De heer G. J. Niekerk: De heer Van Lomwei zegt altyd, dat die boom kwaad kan by Zuid-Oosten wind. Als zoo'n wind dan eens waait, dan moet by het maar eens laten weten. De voorzitter: Ik sluit de vergadering. De eerste vergadering van de Tweede Kamer zal gehouden worden Dinsdag 18 dezer, om drie uur. Alsdan zal de staats- begrooting voor 19Q7 worden aangeboden. Daarna zal worden opgemaakt de nominatie voor het voorzitterschap, terwyi ten slotte de afdeelingeo zullen worden getrokken. Naar men verneemt zal, in verband met de zooveel mogeiyk bespoedigde indiening en behandeling der staatsbegrooting, de zgn. milliocnrede niet meer door den minister van flianciën worden uitgesproken, maar eenvoudig by wyze van nota by de stokken worden gevoegd. De Stct. (no. fit) bevat het volgend programma voor de opening van de zitting der Staten-Generaal, te 's-Graven- hage. op Dinsdag den 18den dezer. Artikel 1. Des middags ten twaalf ure zullen de leden der Staten Generaal zich begeven naar de Ridderzaal op het Binnen hof, en in vereenigde vergadering te zamen komen, onder leiding van den door Hare Majesteit de Koningin benoemden voorzitter van de Eerste Kamer. Art. t. De Ministers, Hoofden van Mi- nisterleele Departementen en de leden van den Raad ren State zullen zich des namid dags ten één ure mede in die zaal vereenigen. Art. 3. Hare Majesteit de Koningin, de zitting der Staten-Generaal zullende openeD, zal ten één ure met den volgenden trein van het Paleis afryden: a. Een commando cavalerie tot opening van den trein: b. EenRyknecht-majooren twee ryknechts te paard; c. De Ceremoniemeester, gezeten in een rytuig. met twee paarden bespannen, gaande een lakei naast elk portier; d. Acht Kamerheeren, gezeten in twee rytuigen. ieder met twee paarden bespannen, gaande één lakei naast elk portier; De Kamerheeren plaatsen zich volgens hunnen rang van benoeming; e. De Groot-Officieren, gezeten in twee rytuigen, ieder met zes paarden bespannen, gaande twee lakeien naast elk portier; f. Esn commando cavalerie; g. De Grootmeesteres en de dienstdoende Dame du Palais, gezeten in een rytoig met vier paarden bespannen, gaande twee lakeien naast eik portier; h. De Opper Ceremoniemeester, gezeten in een rytuig met vier paarden bespannen, gaande twee lakeien naast elk portier; i. Hare Majesteit de Koningin, vergezeld van Zyne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, gezeten in eene staatsiekoets met acht paarden bespannen, gaande een koetsier naast elk paard, en vier lakeien naast elk portier. De Opperstalmeester, te paard, rydende naast de staatsiekoets, een weinig achter het portier, ter rechterzijde en de Gouverneur der Koninkiyke residentie, te paard, rqdnnde een weinig achter het portier ter linker>yde. Achter de staatsiekoets de Officieren van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin, te paard, rydende twee aan twee, naar ouderdom van rang, de oudsten vóór; j Een commando cavalerie, tot sluiting van den trein. Aot. 4. De trein zal ryden door het Noordeinde, door de Hoogstraat, door de Gravenstraat, over het Buitenhof, naar het Binnenhof. Art 5. De trein, gekomen z^nde aan bet gebouw waarin de zitting zal geopend worden, zal Hare Mijesteit de Koningin aan den ingang ootvangen worden door eene Commissie uit de vergadering der S'aten- Generaal, die, voorafgegaan door den Cere moniemeester, de Kamerheeren, de Groot- Officieren en den Ópper-Ceremoniemeester, Hare Mijesteit zal geleiden naar de zaal waarin de vergadering gehouden wordt. De Grootmeesteres en de dienstdoende Dame du Palais, beuevens de Officieren van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin volgen onmidieliyk. Art. 6. De Grootmeesteres en de dienst doende Dame du Palais plaatsen zich on- middeliyk ter zqde achter Hare Majesteit. De Groot-Officieren eu de Gouverneur der Koninkiyke Residentie plaatsen zich achter den Koninkiyken zetel. De Kamerheeren plaatsen zich rechts, de Officieren van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Xoniogin links van den Troor. Art. 7. De zitting geopend hebbende, gaat Hare Majesteit met dencelfden trein waar mede Hoogatdezelve gekomen is, en in de bq artikel 3 vermelde orde, naar het Paleis terug; zullende de trein den navolgenden weg nemen: van het Binnenhof, over den Korten Vyverberg, over den Langen Vfirer- berg, over de Plaats, door het Noordeinde, naar het Paleis. Art. 8. Minuutschoten uit het geschut zullin hot afryden van Hare Majesteit van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3