Esii BofirflüdimWüila, met melken bekend, bij J. VOETS te StalwUk. P. P. soos, Twee Mairsbutlü ft. J. van der KOP, TuuDanaaDsMls MR. P. A. GREUP, Kassier en Comtnissionnair in Effecten SCHOONHOVEN, Cm bekwaam Metselaar Trailing 20 Oetobar a. s. PAARDBNLOTBN. ito BoimMii, Eeo Boeranariiflidar, Tandarts J. J. CBAMKB, Westhaven 163, GOUDA. Ebs BosuwMer, ri. N°. 275 TjMHSMIS Timmerlieden Dienstbode, liefst kunnende koker. Dienstbode, Schildersknechts Schippersknecht, of iemand die het vak wil leerenloon naar bekwaamheid. Adres Schipper G. v. d. BERG te Melenaarsgraaf. Boerendaggelder, goed kunnende melken en met het werk bekend. Aanbieding bjj den Landbouwer TEUNIS SCHOUTEN. H rimpen a/d I Jael. Boerenarbeider, Vervolg fler AflvflHuiitföii. Boerenarbeider. De ABDIJSIROOP Keukenmeid. I A. LOKKER, Rotterdam, BRU1NEERDER. C. ROMEIJN, Waterpoort, Gorinchem. Effecten, Coupons, Credieteo, Hypotheken en Assurantiën. Kantoor: Plantageveg 54, Interc. Telefoon-no. 4495, 1W OEHATTEI te koop- Maars praai! Afdeeling SCHOONHOVEN. Vereeniging „Volksonderwijs". Protestantenbond te Ameide. DUBBEL BASISCH PHOSPHORZURE KALK, GOUDSCHE Swartsenburg’s Lotendebiet, Kleiweg E SB, GOUDA. J. OÜWEBEEL Bki Rijks-LandbouwWinterschaol DORDRECHT. FILIAAL SLIEDBECHT. Rover, Raleigh, Osmond, Hudson, Wanderer, Breonabar, Westfalen, Bargers, Eeohaara cn verder alle bekende merken. Keuze uit meer dan 80 stuks in Heeren-, Dames- en Kinderrjjvielen met of zonder Vrjjwiel en V e 1 g r e m m e n. Tandarts COHEN ROTTERDAM, Oostzeedjjk 274. GEREFORMEERDE KERK De Noorder-Lekdijk. SC te deter oogenblik) Ia 1187, egen bet deter V—T ééB SUUUll drie maanden ■ea «én laar IN G. VZ G. S. tin loor 13 Gevraagd tegen Kerstmis: «bouw geopend ‘lags: loodigden ni erging I :r et ar is. gevolgen deden tic te kwal, f 18 f.19; extra zware gaan zelfs tot f 33,— van de band, 100 h. KG. Boter le en t te legen 'door voor’ Koperslager, Loodgieter, Pompmaker, Tiendeweg 59, GODDA, bericht de ontvangst van de nieuwste modellen PETROLEUMLAMPEN, GANGLANTAARNS, PETROLEUMKACHELS (reuklooe-gevaarlooe), warden wok In knar gegeven. Petroleongloeilichtbrudsn sterk, zuiver wit licht. Petroleumverbruik per 15 nnr één liter. -PBIMA-- PULP. -Aanbevelendi A. BREEKLANO, Bodegraven. De Directeur. A- XEEB. Een teer daanten vooi vooral als r onrustige ziekeljjke beelden Petter Mjjn t Ik gevoelde in mjjne bezig! ima, en loni stri-:- spreker tot het matige de Lek tot stand vee de bulp van i. doet mede veel Daarbij bleef bet lieden Vei rente In de is tot ”r Armbestuur herbe- With Cz. log als iedi leeren f lerkc verl die flacon want van ik na het meer van. gaarne hel Streefkerk. ik aan hevige zulk een bem niet den mi want ik was tersti ’s nachts bad ik L GEMEIGI) NIEUWS. en schrijft ons uit de IJsel* d d. 14 Sept. i met een viel ee P. G., vnorziei van de Bunt, GEVRAAGD. Adres P. DÜBEN, Bergambaekt. ■9** Aan hetzelfde adres bij A. BOUWER, Mr. Metselaar te Schoon hoven. Ten spoedigste gevraagd: bjj. H. G DE WJT._ M_r. Metselaar te Htoffei i, waren gewone zullen Wed. J. WIJK te Krimpen a/d IJsel; C. VAN WIJK te Oude water; Firma WOLFF A Co. te Gouda; H. v. n. DOOL te Slikdbxcht, Boveneinde; C. VAN STEENIS te NooaoaLooe; FRANS VAN DAM te Goudkmax; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pt., Oudere ere a/dU.; W. DONKER. Krimpen a/d Lek; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; L. POT te Niruw-Lrkkkrland; Mej. KORTEWEG te Alblasskrdam; Wed. F. AMSING te Alblasskrdam E. HILGEMAN te Striifkkrk C. SPELT te Nieuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRIAAN te Capelle a/d IJsel; G. ELSEN AAR, Drogist te Suxdrecht; W. J. VAN DAJM, te Haastrecht; G. DEN HOED te Bkrkxnwoude. 13 Sept. Door het bestuur „Laag-Boskoop” werd in 1.1. gehouden vergadering uit inten naar sluiswachter, be- gelden m van is nog geen gUT PBU8UOUBANT OP AAM VB AGE. er te Sint gebarsten door Nieawerkerk ad IJsel (Dorp) TERSTOND GEVRAAGD TWEE bjj A. C.v. d. PERK, Kerk straat, A lblassïrdam gevraagd bjj D. WITZIER, Graal- Ammera. TERSTOND GEVRAAGD: TWEE BEKWAME B. MOLENAAR, Timmerman Op Danderdag 80 September 1906, des avonds van 7 tot 9 uar, wordt aangifte ingewacht: Voor den NAAIUUB8U8 ten huize van Mevr. MAK Smith; en Voor den ROEKHOUDOURSUS in het Koffiehuis van den Heer VAN DER WOLF. HET BESTUUR. ■t gelden A depaslte: vast GODSDIENSTOEFENING op Zendag 16 September 1906, ’s morgens 10 ure onder leiding van Ds. VAN DER SCHEER, Predikant der Ned. Herv. Gemeente te Tiel. II.H. VEEHOUDERS I niet la het ranlwen -w VABKENS e. K1LVEBEX leheam: met hoogste garantie voor geheel verteerbaar, pha*pharsaar en xwi verbeid, verkrijgbaar bjj M. VERHEUL, KracbtveérhaadelBOTTERDAM, en xUn wederverkeeper». Prjjs per lot 50 Cent, 11 loten 5 Gulden. Franco per post 10 Cent verbooging. Alle namen der koopers worden genoteerd en den prjjswinners oDmiddeJJjjk per post kennis gegeven. IH.H. LANDBOUWERS. Ondergeteekende, Agent in Hulpmeat* uit de CENTRALE GÜANOFA- BR1EK aan 't Krallngscbe Veer, beveelt zicb, met verwjjziog naar de gunstige resul taten van het gebruik der MESTSTOF FEN, beleefd tot levering aan. te M1EUWPOOBT. Deze Coura morgens uitgegeve ƒ0,75. Franco per abonneeren bij all< Gevraagd tegf*n 1 November, ten huize van Notaris KRÜSEMANN te Bede- graven eene Gevraagd met 1 Nov. a. s., in een klein gezineen nette loon f 100,— v«n goede getuigen Adres MJ. R BROEKMAN Voorstraat 56 - 58, Utrecht. gevrMgd bjj A. HERPST te Capelle Direct gevraagd te Utrecht een degeljjk Vaat werk. Brieven franco, letters M D A, Algemeen Advertentie Bureau NIJGH VAN DITMAR, Betterdam. Wordt gevraagd dadeljjk of zoo spoedig mogeljjk een Gevraagd met kerstmis een P. G., goed kunnende melken en m»>t paard en wagen kunnende omgaan. Adres Gebroeders VAN HOLST te Ouderkerk a/d Uneel. Door omstandigheden wordt teratand gevraagd een P. G., gevraagd, gopd kunnende melken, bjj J. VAN DEN BROEK te Haardracht, bjj 't Station. Huis en grond beschikbaar. TERSTOND GEVRAAGD: P. G. en goed kunnende melken, bjj P. C. KOP PERT, Landbouwer, Kraliagache Veer. Hei- en Vrjjdag gehc lid van bet Bnr“ noemd de heer H. - De heeren D. J. J. VAN GEELEN, C. WITZIER, Gem.-Werkers. Aangifte van Mieuwe Leerlingen kan geschieden tot SO September. Programma’s en inlichtingen worden gratis verstrekt. Dageljjks te consulteeren van 9—4 uur. Uitgezonderd Vrijdags gedurende Octo ber, November en December en Zaterdag 29 September. aan, thans is weer de le varkensteelt zich nog er goede zaken mee ïhoon bet niet onwaar- jr wel eens een geduchte prjjzen kan volgen. -.ten rijn thans: it f 30 - f 31; Eerste en eenige speciale Rjjwiel- en Motorenhandel. Oudst en bekendst adres voor beslist eerste klasse Rjjwielen. Levert met steeds st jjgend succes de bekende Met twee en drie versnellingen tegen billijke prJjMverhuuging, en veer belanghebbenden gratis ter bepreeviag. BONDSRIJWIELHERSTELLER le KLASSE TERSTOND GEVRAAGD een Adres J. VAN BERGEN te Mienw- Lekkerland. TERSTOND GEVRAAGD: P. G.goed kunnende melken en met paard en wagen omgaan. Woning beschikbaar. Adres H. VAN DER GRAAF Mt., op het Dorp Unbtierkerk. het Paleis en het oogenblik, waarop Hoogst* dezelve het Gebouw verlaat, aankondigen. De voorzitter van de Vereenigde Ver gadering der Staten Generaal, die tot opening van de Zittinv 1906-1907 op Dinsdag 18 September 1906 zal gehouden worden in de Ridderzaal op het Binnenhof, heeft de eer kennis te geven in de Stet. no. 211: lo. dat, behalve de leden der Staten- Generaal en zjj die in ambtscostuum recht van toegang hebben, niemand zal worden toegelaten, tenzjj voorzien van eene toegangs- Ten einde de strikte handhaving bepaling te bevorderen, zal deze kaart den daarop aingeduiden ingang van gebouw vertoond moeten worden aan de zich aldaar bevindende ambtenaren van zullen worden bijgestaan door ■sle en der Tweede Kamer; die op hunne toegangskaart den, verzocht in de Ridder- voor hen be- i hunne plaats i vergadering verspreide^ ziekte is Asthma.*! Het] doet zicb onder verschillen de f ge- >r. Benauwdheid bjj de minste bezigheid, onpleizierige gemoedsstemming, men trappen klimt of wat snel loopt, moeieljjke ademhaling, slechte en slaap, hartkloppingen, hoesten en moeieljjke sljjmloozing, hetwelk een toestand is, die de Abdysiruup steeds met succes geneest. De voor- van genezing zjjn ontelbaar; ziet wat Mej. A. SCHAGER Rong te tem (N.-BL) ons mededeelt: .Reeds tien jaren leed ik aan hevige Asthma, borst pispte voortdurend. Dagen achtereen had ik soms zulk een benauwdheid. mij dan terneergeglagea en lusteloos; ik had dan niet den miosten zin 'gheden. Ik kon bjjna niet meer loopen, want ik waa terstond moe. Mjjn eetlust was beneden het middelmatige. Vooral ’s nachts had ik het hevig benauwd, ik kon bet dan in bed niet houden en moest opstaan. Zoo bracht ik tien jaar van mjjn leven door en U kunt begrjjpendat ik ernstig naar mijn rust rlangde. Op zekeren dag sprak ik met den Heer G. SOMMERDIJK uit ’tZaad, i mjj aanried het eens met de AbdU«lr«*p te probeeren. Ik kocht toen een en ik zegen het oogenblik dat ik met die heilzame Siroop begonnen ben, i stonde af aan kon ik verlichting mjjner kwaal bespeuren en thans ben t gebruik van eenige flacons volkomen genezen. Ik beb nergens geen last Mjjn eet- en slaap!ust laten niets meer te wenschen over. Ik geef U 3t recht bovenstaand te publiceeren.” klooster Sancta Paulo is een gezegend middel voor jong en oud. zjj ia onscbadeljjkzjj versterkt de luchtpjjpen en longen en geneest onvoorwaardeljjk den hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpjjo, heeschheid, kink- en slijmhoest, bronchitis, influenza en alle bont- en longaandoeningen. Prjjs per flacon f 1,—f 8,— en f Centraal-Depót LI. AKKER, Vu Alkemadestr. 11, Rittordaa. Verkrijgbaar bjj A. C. FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhovxn G. van der WOUDEN te Lekkerkerk; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Bleskensgraaf J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te GonnmaaN; M. v. HOUWELINGEN te Giesen-Nieuwk.; J. ZONNEVELDPiek te Hoornaar; C. BROUWER te Mxkrkxrk; G. BOUWMEESTER te Tienhovxn; P. G. J. de JONG te Ameide; G. COLJE te Lopik; G. v. n. HOEK te Cabauw; Jb. den OUDSTEN te Gboot-Ammerb T. MOLENAAR te Lexmond; R. VERMEULEN te Langebak; K. VAN DAM te Bergambacht; is voortaan niet meer te Schoonhoven te spreken, doch dsgellflM te Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten, op de binnen- en buiten- landsche beurzen, verzilveren van Uonpons, het sluiten van Beleeningen enz. Neemt gelden in deposito, op voordeelige voorwaarden. Geeft voorschotten en bedrijfskapitaal aan Landbouwers, Veehouders, Koop- Winkeliers en anderen. rerstrekt geld op Hypotheek, met particulier en bankkapitaal, tegen billjjke en zeer aannemelijke voorwaarden, speciaal wat betreft het geld voor Hypotheken op UanderUrn. Verleent zjjne bemiddeling om geld voor anderen in solide Hypotheken te beleggen. Sluit Versekeringen op het leven, tegen Oagelakaea en Invaliditeit en tegen Brandschade, ook op beurspolis. •- Me Streken, t Indien met een prachtigen zomer tevens te vermelden viel een rjjke oogst, dan kon dit verslag met een paar woorden volstaan genot en winst. Doch vóör den zomer passeert men natuurljjk de lente en juist aan dat laatste jaarretljde hangt voor een groot gedeelte het welslagen van een grom'- zamen, d i. voordeeligen, zomer af. En zooals het voorjaar luimig en ongestadig was, zoo is ook de fruitoogst in deze streken uitgevallen: iu den eenen boomgaard een redeijjk gewas en daar soms via’k in de buurt een sobere pluk. Daarhjj vanwege de stormen in den voorzomer veel geschonden en slecht ontwikkelde peren en appelen. De opbrengst van fijnere fruit is beneden het middelmatige gebleven. Daar staat tegenover dat boonen en erwten een goed gewas opleveren; blad groenten er op haar t jjd volop zjjn geweest aardappelen van goede kwaliteit zjjn, ziekte slechts sporadisch voorkomt, maar de op brengst over ’t algemeen ruimer kon zjjn; van den bietenoogst. die nog al redeijjk belooft, kan bjj *t delven nog veel mee- of tegenvallen. Doch hel gewis dat den doorslag geeft voor bet wel of wee van 't boeren bedrijf aan den IJselkant, is de hooioogst en thans nog de naweide, en daarvan is te constateeren een rjjk hooigewin van puike kwaliteit en de naweiden geven, vooral na de laatste regenbuien, nog volop gras. De veestapel hield zich ook den geheelen zomer uitstekend, en juist bet toenemend besef, om direct bjj ziek den veearts in te roepen, goed aan den veestapel, vee goed prijshoudend. En al wezen een paar maanden terug de prjjzen der vette varkens en biggen een kleine vermindering, r - prjjs in top, zoodat d( steeds uitbreidt en worden gemaakt; scl schflnljjk is, dat ei terugslag in d< De prjjzen der zuivelproduct) kaas (Goudsche) le kwaliteit kwart ovi bekenden Njjevdt van chauffeur enkel een Utrecht langs den Vleuten. In dezelfdi midden op dieu w personen, de heei ingezetenen van Utrecht. De lerde, en beide personen wekei Op 't laatste oogenblik echter wilde daarna een van hen, de heer V.. naar de andere zjjde oversteken, met het gevolg, dat hjj in den rug door het spatbord van de automobiel gegrepen werd. De chauffeur remde, doch de heer V. was vreeseljjk gewond. In dezelfde automobiel werd het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht, waarna de chauffeur zich bjj de politie aanmeldde. Hjj onderging daar een langdurig verhoor; ook de automobiel werd daar voor 't onderzoek voorloopig gebonden. Beweerd wordt door den chauffeur, dat hjj in kalme vaart reed. Woensdag-middag is de heer Vlaming in *t ziekenhuis aan de gevolgen dier aanrjjding overleden. Te Bennekom is Dins dag-m id- dag door de tram, die 1.15 van Wageningen vertrekt, aangereden de wagen van den molenaar G. uit Opheusden, die een dwars weg uitkwam. De 14 jarige G. Aarends, die den wagen bestuurde, viel er af en raakte onder de tram, waardoor hem beide beenen ver- brjjzeld werden. Het paard bleef ongedeerd, de wagen werd vernield. Juffrouw Cornelissen uit Rhenen sprong van den schrik van bet balcon van den tramwagen af. waardoor zjj een arm brak en verder verschillende won den kreeg. Geneeskundige bulp werd zeer spoedig verleend door Dr. Jacobse Boude- wjjns«. waarna Aarends naar het ziekenhuis te Wageningen overgebracht werd. Hjj is nog den zelfden avond in het ziekenhuis aldaar aan de bekomen kwetsuren overleden. meedeelt, is tegen van Kattendjjke proces wegens drie jachtover- Alblaauerwaard en VMfheeren- landen. 14 Sept. De handel in knas kaas blijft bij den minderend aanbod vlug gestemd; ook naar boter is bjj voortduring goede vraag, prjjs van beide producten ▼ast. Men besteedt thans in deze streken ▼oor kaas f 14.50 k f 19. Zware parftfan tot f 31.50 n*r 50 kilo Goéboter f 0,70, wei boter f 0.60 oer 1/| kilo. Ameide. 13 S«*ut. De begrooting gemeente voor 1907 is door de Raad gesteld in ontvang en in uitgaaf op f 10296,436 Onder de ontvangsten zjjn opgenomen 40 opcenten op de hoofdsom der belasting op de gebouwde en 10 op de ongeb. eigendommen en 35 opcenten op de hoofdsom der per sonele belasting en een boofdelijken omslag ad pCt van het belastbaar inkomen. Ameide, 13 Sept. De heer D. Verhoef alhier is geslaagd bjj het op 10 en 11 Sep tember te ’s Gravenhage gehouden examen voor de hoofdakte. Benschep, 13 Sept. Door het kanton gerecht te Utrecht werd J. D., wegens over treding van het motor- en rjjwiel reglement, veroordeeld tot f 3 boete, subs. 1 dag hechtenis. Beskppp. ▼en den polder zjjne Maandag 1 de 41 sollieitai noemd H. J. Zorg alhier. *GiCMP-Ondekerk13 Sept. Onze vroegere predikant had bjj zjjn vertrek een kat geschonken aan een bewoner van Har dingsveld. Heden kwam het dier de Giesen over zwommen en keerde in de pastorie terug. Onbegrjjpelqk is ’t, hoe poes den landen weg gevonden heeft. i Bwcieep, 13 Sept, louden raadsvergadering irgerljjk H. de W den Hartog en G. de With Cz. werden herkozen als leden van het college van zetters en de heeren S. de With. Mari de Jong en J. Hoek herkozen als leden ▼an de commissie tot wering van school verzuim. •Miewwerkerk a/d IJsel, 13 Sept. Maandag j I. werd door de zangvereeniving ▼oor gemengd koor „Harmonie” de 14ste jaarvergadering gebonden in de eerste open bare schooi. Uit de rekening van den penningmeester bleek- dat de ontvangsten hadden bedragen f 181.30 en de uitgaven f 181.90. zoodat het batig slot bedroeg f 0,40. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren I- den Toom, aftredend, P. van Erkel en C. van Leeuwen Cz. Nadat nog negen nieuwe leden, zeven dames en twee heeren, aangenomen, ging men over tot de i repetitie, die nu elke week weder plaats hebben. ‘"«io partjjen i i zelfs tot f 33,— van de hand, alles per h. K.G. Boter le kwai. (z.g. gcé f 0 67i/i f0,711/j2e kwal, (wei-) f0,60 - f0,65 per half kilo. Vette varkens gelden per b. kilo van 14—16 cents; biggen van f9 f 14 per stuk. Van aardappelen is nog geen marktprjjs te bepalen. Nu zal men geneigd zjjn, ook vooral door de hooge prjjzen, te gaan denken, dat het bjj den boerenstand in de IJselsfreken alles en nog wat zal zjjn, maar dan zou men zich toch grooteljjks kunnen vergissen, en de oorzaak daarvan zit meest in de hooge koop- of pachtsommen, daar door koopers of pach ters op steeds hooger opbrengst en prjjzen gerekend wordt. Doch alles bjj elkander genomen geeft de zomer van 1906 geen reden tot klagen. Te Tiel is dezerdagen betgez van bet echtpaar van G. vermeerderd d< de geboorte van bet 17e kind, in hunne huwelijksjaren. Onder al die geboorten waren niet minder dan 5 tweelingen en één drieling; vjjf kinderen zjjn nog in leven. Woensdag-ochtend omstreeks rer elf reed de automobiel van den i automobilist baron van Zuylen van de Haar, waarin behalve de dame gezeten was, van i Vleutenscheweg naar le richting bewogen zich weg bij de Jacatrabrug twee eren Etmans en Vlaming, chauff ur toe ren op zjj uit. wilde daarna le andere zjjde ing te bevorderen, daarop akngLJH.w .bouw vertoond- ich aldaar politie, die boden der Een lo. dat zjj tot het gebouw zjjn toegelat) worden zich bjj hunne komst i. zaal zonder verwjjl naar de i stemde plaatsen te begeven en niet te verlaten vóór dat de door den voorzitter is gesloten; 3o. dat de toegang tot het gebc is van af 11 uren des voormiddi 4o. dat de toegang voor gen< IS uren zal gesloten worden; 5o. dat voor het publiek een bepaald aan tal plaatsen beschikbaar is op de tribune. De toegang tot deze tribune is door den Zuid-west toren (tegenover het gebouw der Tweede Kamer); 6o. dat, aangezien de overigens nog be schikbaar ruimte het niet foelaat. aanzoeken om toegangskaarten voor de bovengenoemde Vereenigde Vergadering onmogeljjk kunnen worden ingewilligd; 7o. dat alle doorloopende en andere kaar ten, afgegeven tot toegang voor de ver- ▼aderingen van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten Generaal, voor de voormelde Vereenigde Vergadering niet geldig zjjn. Deze mededeelingen strekken tot antwoord op de verzoeken van particulieren om toegangskaarten, mondeling en schrifteljjk bjj het bureau der Vergadering ingekomen. De Eerste Kamer der Staten- Generaal zal baar eerste vergadering in het aanstaande zittingjaar houden Dinsdag 18 dezer, des namiddags om half vier. Ouderkerk a/d IJssel. .Zendag 16 September, 9%uur vnnrm. 6V» unr ’s avonds: Ds. C. J. v. d. BOOM, van Han'um. Gevraagd tegen 1 Nov a. s. eene DIENST BODE die goed kan koken en netjes werken voor keukenmeid, v. g. g v. Adres Mevr. HEEDERIK, Stationsweg 64Botterdam. Spreektjjd bjj voorkeur 's avonds van 7—9 uur. Naar men den Burgemeester verbaal opgemaakt tredingen. Bjj een landbouw) Jansland zjjn negen schapen gt het eten van natje klaver. INGEZONDEN. Buiien verantwoordeliikheid der Redactie. Geachte Redactie I Mijnheer de Redacteur! Mogen wjj een weinig plaatsruimte in uw blad vragen om aan het bestuur van de voetbalclub „Voor waarts” te doen weten, dat zjj in uw blad van 12 dezer een besliste onwaarheid hebben geschreven.1 Nimmer ia door den heer Valk, Wethouder van publieke werken, gezegd, dat puin en vuil gestort moesten worden bjj of op het voetbalterrein. IntegendeelDikwerf heeft Z Ed. nns een berisping toegediend, wanneer puin of vuil op het voetbalveld was geworpen. Sterker nog. Z.Ed. begeert steeds het geheele terrein in orde. Dit, Mjjnheer de Redacteur, wenschen wjj gaarne in uw blad te zien opgenomen, opdat onre chef niet onschuldig wordt beticht. U beleefd dankend voor de verleende plaatsruimte Donderdag aanvaardde Prof. J. Nelemans het ambt van hoogleeraar in de waterbouw kunde aan de Technische Hoogeschool te Delft, met het uitspreken eener openbare rede, getiteld: De Noorder-Lekdjjk. Na eene inleiding, waarin spreker o. a. aantoont, dat, zoover de geschiedenis reikt, reeds ^poren van waterbouwkundige werken worden aangetroffen get fc hjj eenige histori sche feiten, uit den tjjd van' het verbljjfder Romeinen hier te lande, om te doen kennen, dat toen reeds nieuwe kanalen werden ge graven, of bestaande waterwegen gekana liseerd, ten einde betere verbindingswegen te doen ontstaan. Zoo heeft vcrmoedeljjk de Lek haar tegenwoordigen loop, althans gedeeltelijk te danken aan den Romeinschen veldheer Dqmitius Corbulo, die, omstreeks het jaar 59 n& Christus hetzjj om zjjne troepen bezig te houden, of om overstrooming der landstreek te voorkomen, een verbinding tusschen Rgn en Maas tot stand bracht. Over den vermoedeljjken loop van tal van natuurljjke waterwegen, de oorzaken waar- door deze verlegd werden of in onbruik geraakten door verondieping, de pogingen om de landstreken te beveiligen voor over- ötrooming bjj stormvloed als anderszins, gaf “nreker tal van historische bijzonderheden, ’.«t jaar 1225, toen eene maer stelsel- ,3 bedjjking langs de Noordzjjde van ik tusschen Amerongen en Schoonhoven 2 kwam. I Immers in dat jaar besloot graaf Flpjis IV, op verzoek van zjjnen broeder den Ufrecht- schen bisschop Otto IH, een kioekjin kostbaren djjk langs Nederrjjn en I^ek doen aanleggen, om het Neder Sticht iea watervloeden te beveiligen, onder ^v< waarde, dat des Bisschop’s opvolgers i dezen djjk hadden te zorgen. '2 Ongetwjjfeld werd daarbjj van reeds be staande djjken gebruik gemaakt, doch de eigenljjke Noorder Lekdjjk is toen ontbtaan. Geheel beveiligd was het Sticht échter nog niet, want de Hollandscbe IJsel stond bjj Vreeswjjk nog in open gemeenschap met de Lek. Daar de ECbutsluis te Vreeswjjk nog niet bestond (zjj werd in 1495 gebouwd) was de verbinding van den IJssel met de Lek van groot belang voor den Utrechtschen Rjjnhandel, zoodat eerst in 1285 Bisschop Jan van Nassau, met toestemming van graaf Floris V, verlof gaf, om tot keering van het I Lek water een dam te leggen door den boven- mond van den IJssel en zich verbond om dien dam te beschermen. De Noorder Lekdjjk strekte zich sedert dien tjjd onafgebroken uit van Amerougen i tot Krimpen. Hjj was, voor het toezicht, verdeeld in vier vakken: n. 1. de Lskdjjk Boven-Maas, van Amerongen tot den IJssel- dam; de Lekdjjk Benedendams of Lopiker- waard, van den iJsseldam tot Schoonhoven terwjjl op Holland’s gebied, beneden Schoon hoven, de djjk onder beheer stond van de Krimpenerwaard. Het vierde vak omvatte den IJsseldam, tusschen de djjken Bovendams en Benedendams, en was slechts 100 roeden lang. Tot 1811, toen de IJsseldam met j Benedendams werd vereenigd, stond dit ge deelte onder schouw of toezicht van den heer van IJsselstein. Bjj den Noorder-Lekdjjk en meer in het bjjzonder bjj de Lopikerwaard zal spr. eenige oogenblikken stilstaan. Ia 1187, dus kort na de afsluiting van den IJssel, werd de djjk onder een eigen bestuur gesteld, toen graaf Fioris V de schouw opdroeg aan Henric de Rover te zamen met de Heemraaden van Lopikerwaard. Henric de Rover, of eigenljjk van Roden, of van Royen, was een Brabantsch edelman, die wegens manslag had moeten vluchten en zich bjj Fioris verdienstelijk wist te maken. Bjj zjjn huweljjk met de erfdochter van den vroegeren burggraaf van Montfoort werd bjj met bet burggraafschap en met het djjk- graafschap van den Lekdjjk beleend. Hoewel aanvankelijk niet erfeijjk, ging bet djjkgraafscbap toch op zjjne nakomelingen over. In 1405 kwam bet als erfeijjk leen aan Sweder, burggraaf van Montfoort. In 1584 gingen de erfgoederen der Montfoorts over op de Mérodes, die meest in de Zuide lijke Nederlanden verbljjf hielden en het burggraafschap'en de heerlijkheid van Mont foort in 1648 verkochten aan deSiaten ’sLands van Utrecht, op wie daardoor de bevoegdheid overging tot aanstelling van djjkgraaf en secret;^ De gevolgen van de afsluiting van den IJssel deden zich spoedig gevoelen. Door de bedjjking, in 1277 van de Alblasser- waard moest het water van den Neder-Rjjn alleen langs de Lek zjjn weg naar zee vinden, zoodat het tot aanmerkelijk grooter hoogte dan vroeger tusschen de djjken werd sa&mgedrongen. De eerste doorbraak in den Noorder Lekdjjk greep plaats in 1311 bjj Nuwevaart of Vrees wjjk, waarschjjnljjk in het najaar en in Mei d. a. v. gedicht. Erger werd het nog, toen door ongewonen waterwas de gedichte djjk een of twee maanden daarna weder door brak en de overstrooming zich uitstrekte over Rjjnland tot aan de duinstreek. Tezelfder tjjd viel een doorbraak een weinig beneden Jaarsveld. Komende tot de doorbraak van 1324 en de middelen om den djjk nu eens afdoende te herstellen, zegt spr. dat de bisschop van Utrecht en het Domkapittel daaraan wilden voldoen, maar vier andere kapittels: van Oud-Munster, St. Jan, St. Pieter en St. Mane zich daartegen verzetten, evenals zjj zich indertjjd tegen den aanleg van den IJsseldam hadden verklaard. Zjj wenschten dat de inbraak open bleef of althans op zulk eene wjjze hersteld werd, dat bjj hoog opperwater de rivier eene zjjdelingecbe afleiding laags den IJsel zou vinden. I Nog geen halve eeuw dus, nadat de door-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4