1906 Woensdag 19 September. N°. 2753 ieuws- en Advertentieblad ioor Zuid-Holland en Utrecht. Li 5 H D1TBÏ L ASD. OvendckU 1 i i du 1 prokeuj^ noj De Noorder-Lekdijk. BimmsD. S. W. N. VAN u i t 4 VERS. gen zqn irsj’ imit A Co. van den Door rong ze weer vlug knecht met open van de iweest. Nu wy den toren .3 het noodig, <’at deze -Iqken van voor f 617; voor f 638; H. Kor ver, brood los Be van die aouders, teia t i kwt J. B. stén en ev< SCHOONHOVEME COURANT. beheer Ha aan de cursus J. F. is vermaakt De Wit, spn tot matige de Lek tot stand 3 zq allen leengaan. jr R.-K. f 10.000 onlangs voor i van. voor, aan te t eerst overwionen die in 30 jaar ruim ingezetenen van Lopi- i offers te staan kwamen. Ilende verbeteringen gaat te, in 1880 gekomen, E werd ver- de Zuider- urn ter ibaarde em, na ite, nog .t ver over ■rst door de volstrekt niet trachtte zijn m heeft dat vol- dat bij baar zou weren lel en nog geen rapport 1. Ik zou de be willen uitstellen tot de volgende r der gasfabriek de laan en Mr. J. W. geschoten. M) De militaire ■m de raddrami De joden da niet aan dien ejs Jkedadi toezicht daarvoor geen toestemming dat weet onze burgemeester ook wel. weigering tot teekenen komt voort uit dc ziging van de laatste alinea van het contract. Het laatste adres van de kerkvoogden is nooit in den Raad geweest. Nu wy den zaak°ii De meer De vergadering lededeelen. iffljTEN te Schoonhoven, -- -- ginselen en toegepaste mechanica, van werktuigen en der natuui burgeravondschool en in de likunde aan het gymnasium, aan voor den cursus 1906/1907 wt heer P. Persant Snoep. in het boekhouden rgerschool voor den ard benoemd de heer t met algemeens stemmen goedgek. den heeren willen voorstellen f2600, dig voor de stoombrandspuit, te brengen de begrooting en die in dien zin te in. Wordt goedgekeurd. de orde is het benoemen van een itand, in «r Hoog, Prijs |der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meen ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending Iranco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge- geyen, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. Batig slot f 26093,078, f 23619,28». Nadeelig slot fz 2473,79.' Tot leden van de vaste raadscommisaiön, tot nde eerste raadsvergadering in September plaatsvervangende leden 31, bedoeld bq letter g, 1 werden benoemd: strafverordeningen, de hi ?ge, Mr. L. van Andi i der Poel. li janciön tot voorzitter, tevens J. Dingemans, tat leden de Mr. L. van lobert) l>ö». löc ihl zijn, maaksi 'geijkat lang; de RWbert wht met algempend udie te veflleeme a Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags- i morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden /0,75. Franco per post door het geheelerijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. stonden, 43 000 roei rpover vt, en nui begon '$e politieagent gedood schoot «zich zei d ikunneni ontkom» 1 IWOO rM Ta IjpaliogpA van MibWlbr [veer tot otygenowiftwan alle ™wr vóél 'amslagTIrorden nu te“waapde npsdamgwp ter dood 1 Om ife bekinnsn*ne|>ben i” rag rpeds 12 mo tracht de -retWrinr **- noed te smoren) ityjMof nhrikbewind ing> Janr op straat Mantrouwen dat dien hééft ,<le belofte, dat de een ajgemeehe (vi mochten houden, pirttfgenooten zulk in Finland of Zweden bqeenkoméi De Minister van was den woord, hetwelk leefde in zijn hart en heel zqn persoonlijkheid kenmerkte; het was hem het wezen en de kern van het Christendom. Het lag dan ook voor de hand, sprak eigenlijk van zelf, dat hij met dat woord zijne bediening, 40 jaren lang trouw vervuld, nederlegde. Hq vestigde zich met zqne vrouw in het schoone Hilversun woon. Helaas, reeds spoedig opent, zich de vreeseltjke kwaal, welke her een smartelijk lijden, ten grave sleepte geen jaar nadat hjj zjjn emeritaat kregen had. Hq ruste zacht, de goede, edele, besebei- dene, brave, rechtsAapen man met zqn warm hart en liefdevol gemoed en voor beeldig leven; de man, die zich zejven gaf en toch zich zelven bleef. Hq ryste zacht, in vrede, de die de zachtheid eü ue vrede was in persoon! God sterke en trooste de bedroefde we duwe en kinderen! De gedachtenis des rechtvaardigen i tot segening, die treuren over zjjn he- -4' Aan het kerkbestuur de gemeente te Nes (N.-H.) is door wjjlén den heer A. aldaar overleden. „Naar wjj vernemen heeft de vergadering van Opperrabjjnen in Nederland te Amsterdam gehouden, haar instemming 0n sympathie betuigd mpt het doel en streven der internationale vereeniging „Vrede-ten- toonstelling”, als liggende geheel in de Iqn van Israéls godsdienstige idealen.” Afdeehn- ~zz nog opgericht te Stiens, Baarderadeel (Weiduin). Oost-Dongeradeel (Fr.)en St. Anna- Parochie. in de Nog aard- 1454 lél grondzuilen gumden Lekdqk ■1 1619 werden <)e gebruikers i aan >den Lekdjjk verplicht otn Vaakhuizen gedurende de djjklegering be schikbaar te stellen en het dqkleger te huis vesten. Het zou echter nog anderhalve eeuw duren, edr de lange reeks vétf doorbraken in den Noorder-Lekdjjk, waardoor met korter of langer tusschenpdozeu eën’ kleiner of grooter déél van Utrecht en Holland door dd^rampen eemfr overstrooming werd ge troffen, voorloopig, mpge het zjjn voorgoed, werd afgesloten. De laatste doorbraak Bovendams trad in op 18 Februari 1*747 bjj het Beusichemsche Veer door het hoog opperwater, zonder jjs. De laatste maal bezweek de Nöorder Lekdjjk aan de Krimpederwaard, bjj Bergstoep, onder Bergambacht in 1760. J Hacbeljjk werd nog de toestand in het voorjaar van 1771, maar dank zjj de onver moeide en krachtige pogingen van djjkmees- ter Kuyk bleef het volk, dat herhaaldeljjk op de vlucht sloeg, op den dqk en hield stand. Met slechts weinigen bleven heem raad en djjkmeester dezen strjjd volhouden en aan Gerrit van Dam en timmerman Blanken, de vader van den lateren iospec- teur-generaal Jan Blanken, gelukte het om met weinig volk den overloop met planken te keeren en den djjk, die oog maar slechts zes voet breedte had, te behduden. Deo 30 Januari, nadat 14 dagen gearbeid was, kon men het gevaar als geweken beschouwen. Niet ten onrechte schreef de iospecteur- generaal Blanken in zjjoe Memorie over den staat der rivieren: „Er is geen voorbeeld bekend, dat een djjk derwjjte stout en hard nekkig verdedigd en behouden werd als de Beneden-Lekdjjken in het algemeen, maar allerbijzonderst het reeds gemelde en nage noeg door allen verlaten djjkvak achter Langerak”. Aaostippei djjk Benedendams, willig gemaakt om deereo. teneinde den oj naar Utrecht te stui Franschen, die den djjk benedei op twee plaatsen openden, om Hi te zetten, komt spr. tot de versterkingen van den en de oorzaken die daartoe voerden, zoowel als de bezwaren die daarvoor te waren; versterkingen, 1.60 M. bedroegen en de kerwaard op zware Ook de verschil! spr. na en komt dan tot de laatsti en volgende jaren tot uitvoering g toen de Noorder Lekdjjk belangrjjk hoogd en versterkt, en waardoor 4. djjk op zjjn beurt weder overdjjkt is. Zoo mogen dan na eeuwenlangen strjjd, ook door verminderde kans op bet ontstaan van belangrijke jjsstopping de besturen, niet alleen van den NoorderLekdjjk, maar ook van andere djjkdistricten, er in geslaagd zjjn den vjjand voorgoed meester te worden. Het water, Neérland's bron van vrucht baarheid en zjjn zegen, doordien het een net van verkeerswegen schiep, als wellicht ner gens anders wordt aangetroffdn, het water was ook zjjn vjjand. Studie en practjjk der waterbouwkunde zullen, in al hare onderdeelen, in breede banen moeten voortgaan, om Nederland den zegen van zjjn water te bljj^en verzekeren, door den vjjand, het water, te bestijjdenen meester te blfjven. ,N. R. Ct.” Da voorzitter: komen het got wedde van bet l te vermeerderen. Vervolgei de aid. AL van F giogl ondei Burg, en Weth. hebben de wet nagegaan en zjjn tot de conclusie gekomen dat we hier reeds meer traktement geven, dan in de wet is voorgeschreven. Op grond hiervan »ek van de hand Gwrluchem, 17 Sept. In de gemeente raadszitting van Vrndag j.l., waarin afwezig waren de heeren J. Viruly van Vuren en Dalem en G. van Ttjiel de Vries, werd o. a. door Burg, en Weth. aangeboden de door hen opgemaakte ontwerp-begrooting voor de gemeente voor 1907, in ontvangst en uit gaaf tot een bedrag van f 350.291,86^. Medegedeeld werd o. a.dat de verpach ting van tiendgewassen voor den oogst van 1906, met uitzondering van den aardappelen- tiend, heeft opgebracht eene som van f 493,60, tegen f 369,50 over 1906; dat van een onbekende eene gift ten be hoeve der gemeente is ingekomen van f 5000. Wordt voor kennisgeving aangenomen. De rekening der gemeente over bet dienst jaar 1905 werd zonder discussie met alge* meene 8temmen( met uitzondering v- van den burgemeester en die der weth< voorloopig vastgesteld Gewone Buitengew. Totaal, in ontv. op f232112,386, f45329,—, f 177441,88». in uitg. op 206019,31, - 47802,79, 263822,10. Volgens strenge orders uit Petersburg er te Siedlce niet meer [de ellende is er groot. verneur bljjft eischen dat bei zullen uitgeleverd worden, entegen zullen wel niet kunnen voldoen, omdat de werkeljjke dadè hun onbekend zjjn. In de plaats Bjelsjazerkof hebben et twaalftal gemaskerde roovers de Disconf bank geplunderd. Zjj bezetten alle ïo gangen en doorzochten, terwjjl de beami^ der batik er A!s verlamd van schrik alle gasten. Zoo kregen zjj r( oebel' in i handen. Toen de laat rerlrokkm Mes, werd alarm kemi kHvervolging, waarbjj 1 werd. Ein der roojré] dood, toen bjj zag nié“ i. Op straat vond n^ienf U medeplichtigen zijn I j krjjgsraad verwi jbben na de „laatste b4-,. r Stolypin pile mtfhl,-i ligerl ofi lordeelcj.'' h$ inde de drie insnjjdingen in den op 18 Juni 1671 moed- Lopikerwaard te iuun- spmarsch der Franschen liten en de wraak der die den djjk beneden Vreeswjjk len, om Holland onder -. tot de verschillende m Lekdjjk Benedendams Raaland. Den 15en Sept. j.l. meldde het Peters burger Telegraafagentschap dat Generaal Trepoff, de bewaker van den Ctaar, te Peter hof is overleden. Hq stierf, zegt het tele gram, 's avonds om zes uur, tengevolge van een beroerte, toen hjj voor den maal- tjjd rust nam. Generaal Trepoff. de man, die zich reeds als politieprefect van Moskou deed kennen als iemand met jjzeren wil, die niet opzag tegen de wreedste maatregelen, is dus over leden. Na de bekende bloedige Januari dagen van het vorige jiar, trad hjj door zjjn be noeming tot Gouverneur-Generaal van Peters burg op de eerste plaats. Hjj was een wreed man, die dreigde met een muur van staal den stroom der revolutie te keeren. Eens, zeide hjj, zou hjj regeeren als Juan de Ver- schrikkelijke. Zoover is het gelukkig niet gekomen. Gelukkig vooral voor de Russi sche Joden, tegen wie bjj zeer hardvochtig optrad. Zjj zullen nu weer ruimer adem halen. De vrees zit er bjj hen io, vooral weer na de laatste moordtooneelen te Siedlce, waar volgens offlciflele berichten het aantal dooden 142 bedraagt, dat der gekwetsten totaal 450, terwjjl er 180 personen werden gearresteerd. gaande bedjjkiog was tot st^nd gekomen, ontmoeten we reeds openljjke voorstanders van het stelsel van overlaten of zjjdelingsche afleidingen, dat nog tot op het midden der vorige eeuw zulke vurige verdedigers zou vinden. y. Spr. gaat nu na de verschillende doorbraken op even zoovele puntin; de wijzigingen in het beheer yan den djjk en het ontstaan van de heffing van onderhoudsrechten naar hoef slagen, of bjj schierjng en stoeling; de twisten, tusschen do verschillende belang- of gezaghebbdqjie autoriteiten; de; itraffm, be dreigd tegenf nalatigen en het Betrachten van hun opgelegde plichten; de raveling van het klokluider} wanneer het wateif jzekere hoogte had bereikt (vandaar dat dem hoogte werd aangeduid als klokkenshg)^'' die >ar schouwenden die yan dé'aaRflbaling. steeds zqn de voorschriften woor <|e i haling, gekegeld naar den djjlcprief fan en in 15^2 uitgevaardigd, voor het bestuur en beheer Benedendims. Bjj keqr van van woniDgert ai vaakhuizen gedi likbaar te stel en. Het zou ech ^n, eèr de lanf Noorder-^.. tusschei ledl van l KBIMPEN a/d LEK. Vergadering van den Gemeenteraad van 13 Sept. 1906, des avonds 6>/i uur. Aanwezig de heeren W. van der Weiden, P. van der Linden, J. Drapers en K. Smit. Afwezig de heeren I. Huizeren Af. Boogaerdt. Voorzilter-Secretans de heer J. G. van Mierop. De voorzitter opent de vergadering en leest de notulen der vorige. De heer K. SmitU leest daar voor, dat besloten is, den bouw van een nieuwen toren uit te besteden. Ik dacht, dat besloten was een onderzoek in te stellen of dit noodzake- Ijjk was. De notulen worden in dezen zin gewjjzigd en daarna goedgekeurd. De voorzitter: Ingekcmen van Mevr. M. J. van der Hoog een missive, bevattende de mededeeling dat haar echtgenoot de heer P. van der Hoog, is overleden. Burg, en Weth. hebben in antwoord hierop een schrjj- ven verzonden. Ik deel u verder mede, dat is ingekomen een missive van den Minister, dat geen sub sidie van r jjkswege kan worden verleend aan den veerdienst Robert Fulton. De heeren weten, dat door de commissie is gevraagd een subsidie van f 950 om den dienst te kunnen volbouden en dat verzocht was, op deze aanvrage vóór 1 October te antwoorden. Ik vraag u nu, of gjj een van allen nog een uitweg weet, parïjjen. misdadig iroc.* zjj op f^en ei sein ui&espi ig:’,de bqfreging ik} iskpu is pen militair^ éshmd. Da meiUChen worden.j dbplflgeschoten bjj 't mipstêY qP-Wolitilh koesiért. Boven’’) éig^irinrfvde pas gegeven MMtitulioneelwmocl^tf^ 1 rmkdering teMreteré weder ingetrokken. .Jlennu waarscbjjtjlijjk el< in Finland of Zweden bjjeenkomèn. De Minister van lünderwjjs heeft nu de waarschuwing gekregen, dat hjj zal wotden doodgeschoten. Een net gekleedejjongedumé kwam dezer dagen ian zjjn wonicg met de boodschap, welke zjj aan den knecht deed: „Ik bfehoor tot een zekeren stand iu de maatsctiappjj; ik kom waarschuwen dat ik door het lot ben aangewezen om je meester te vermoorden Dat gezegd hebbende spri op haar fiets en liet den 1 mond staan. Den 14den Sept. j.l. is te Kamenz in Sikzifi overleden Priné Albert van Pruilen, oomzegger van wjjlen Z. M. Komng WillemII. Aan bet sterfbed waren de drie zonen. Zoodra te Brunswjjk het doodsbericht was ontvangen, begonnen alle klokken te luiden en in de stad werden rouw versieringen aan gebracht. Prins Albert van Pruisen heeft een belang rjjk deel genomen aan de krjjgsbedrjjven in 1870. Sedert 21 Oct. 1885 was hjj regent van Brunswjjk en bekleedde bovendien hooge militaire posten. Keizer Wilhelm is van de manoeuvres per automobiel naar het kasteel Kamenz gereden en verwjjlde bjj het stoffeljjk overschot van den Prins, waar ook de Keizerin reeds vertoefd had. Naar uit Parjjs (Frankr<jk) wordt ge meld, zullen de bisschoppen iu een her derlijken brief, die op Zondag 23 dezer in alle bisschoppelijke kathedralen zal worden gelezen, de betuiging afleggen van onvoor- waardeljjke instemming en onderwerping aan de in de Encycliek voorkomende aanwijzingen. Tegeljjk zullen dan de in de jongste vergade ring der bisschoppen gemaakte besluiten be kend gemaakt worden. Therèse Humbert, de veelbesproken Fran- sche millioenen mevrouw, is verleden week uit de gevangenis te Rennes ontslagen, tegeljjk met haar man, die te Thouars gevangen zat. In het drama te Interlaken (Zwitserland) is nu eindelqk licht gekomen. De moor denares, die hardpekkig bleef zwfjgen, is gefotografeerd. Deze portretten werden ver spreid en zoo bleek spoedig dat zjj is: Tabiana Leontieff een Russische, die langen tjjd in Lausanna vertoefde. Zjj heeft indertjjd ook deel gehad in een aanslag op den thans overleden generaal Trepoif, die echter ver zocht haar niet te vervolgen, omdat zjj nog familie van hem was. Haar vader Generaal Leontieff is te Inter laken aangekomen, zeer ontsteld over het geval, waarvan hjj het eerst door de dag bladen vernam. De familie is revolutionnair. De generaal dochter te spreken, maar mei strekt geweigerd, vreezende _w doodschieten of anders aansporen tot zelf moord. 1907, en leden en van het stembureel van dit nommer a. voor de A. van Droogt Mr. J. W. van b. voor de L-. lid, de heer P. J. Dingemans, U heeren; Mr. J. W. van der Poel, Audel en J. H. C. van der Beek. c. voor het onderzoeken der rekeningen en begroetingen van de godshuizen en andere instellingen van weldadigheid in de gemeente: tot voorzitter, tevens lid, de heer J. H. C. van der Beek; tot leden de heeren: Mr. J. W. van der Poel, J. Viruly van Vuren en Dalem en G. Ravenswaajj. d. tot bjjstand van Burg, en Weth. in zaken van gemeentewerken de heeren: J. C. den Haan, P. J. Dingemans en A. F. van Renesse. e. voor het heerenJ. C. den v«n der Poel. f. tot bjjstand van Burg, en Weth. in de aangelegenheden van het overzetveer de heeren: P. J. Dingemans, J. Viruly van Vuren en Dalem en A. J. L. Visser van IJzendoorn. g. tot leden van het stembureel ter verkiezing van leden der Kamer van Koop handel en Fabrieken de heeren; G. Meulewe’f en C. van Drooge, en tot plaatsvervangende leden de heeren: J. C. den Haan en P. J. Din gemans. De benoemden, voor zoover tegenwoordig irklaarden allen hunne benoemingen aan i nemen. Tot leeraar in de natuurkunde, de werk* tuigkunde en de technologie aan de Hoogere Burgerrcbool, in de eerste beginselen der theoretische en toegepaste mechanica, der kennis van werktuigen en der natuurkunde aan de burgeravondschool en in de natuur* en scheikunde aan het gymnasium, aan de drie scholen voor den cursus 1906/1907 werd benoemd de hr“~ - Tot leeraar Hoogere Bur| 1906/1907 wet Beetling. Giesen<OHdekerk, 17 Sept. Donderdag maakten de leerlingen van de twee hoogste klassen der openbare school alhier met een der stoombooten van de reederjj Fop Smit A- Co. een schoolreisje naar Dordrecht, waar eenige bjjzonderheden werden bezich tigd. Ook werd een bezoek gebracht aan Zwjjndrecht. H«*K-Blekland, 17 Sept. Ds. G. Beens (Banes) alhier is beroepen bjj de Herv, Gem. te Giesen Oudekerk. Linacheten, 17 Sept. In de Donderdag alhier gehouden vergadering van het bestuur van het waterschap Snelrewaard o. a., werd Dunderdag aanvaardde Prof. J. Nelemans het ambt van hoogleeraar in de waterbouw kunde aan de Technische Hoogeschool te Delft, met bet uitspreken eener openbare rede, getiteld: De Noorder-Lekdjjk. Na eene inleiding, waarin spreker o. a. aantoont, dat, zoover de g-kchiedenis reikt, reeds sporen van waterbouwkundige werken worden aangetroffen geeft hjj eenige histori sche feiten, uit den tjjd van' het verbljjfder Romeinen hier te lande, om te doen kennen, dat toen reeds nieuwe kanalen werden ge graven, of bestaande waterwegen gekana liseerd, ten einde betere verbindingswegen te doen ontstaan. Zoo heeft yermoedeljjk de Lek haar tegenwoordigen Ipop, althans gedeelteljjk te danken aan den Romeinschen veldheer Dnmitius Corbulo, die, omstreeks het jaar 5(1 na Christus hetzg om zjjoe troepen bezig te houden, of om overstrooming der landstreek te voorkomen, een verbinding tusschen Rjjn en Maas tot stand bracht. Over den vermoedeljjken loop van tal van natuurlijke waterwegen, de oorzaken waar door deze verlegd werden of in onbruik geraakten door verondiepiog, de pogingen om de landstreken te beveiligen voor over- strooming bjj stormvloed als anderszins, gaf reker tal van historische bjjzonderheden, het jaar 1215, toen eene meer stelsel- itige bedjjking langs de Noordzjjde van Lek tusschen Amerongen en Schoorrtioven „1kwam. I Immers in dat jaar besloot graaf Floris IV, op verzoek van zqnen broeder den Ufrecht- schen bisschop Otto IU, een kioekdn en kostbaren djjk langs Nederrjjn en I)ek te doen aanleggen, om het Neder Sticht tegen watervloeden te beveiligen, onder '^voor-. waarde, dat des Bisschop’s opvolger^' voor’ dezen dqk hadden te zorgen. Ongetwijfeld werd daarbjj van reeds be staande dgken gebruik gemaakt, doch de eigenljjke Noorder Lekdjjk is toen ontstaan. Geheel beveiligd was het Sticht échter nog niet, want de Hollandsche IJsel stond hjj Vreeswjjk noz in open gemeenschap met de Lek. Daar de ECbutsluis te Vreeswjjk nog niet bestond (zjj werd in 1495 gebouwd) was de verbinding van den IJssel met de Lek van groot belang voor den Utrechtschen Rjjnhandel, zoodat eerst in 1285 Bisschop Jan van Nassau, met toestemming van graaf Floris V, verlof gaf, om tot keering van het Lek water een dam te leggen door den boven mond van den IJssel en zich verbond om dien dam te beschermen. De Noorder Lekdjjk strekte zich sedert dien tjjd onafgebroken uit van Amerongen tot Krimpen. Hjj was, voor het toezicht, verdeeld in vier vakken: n. 1. de Lekdjjk Boven-Maas, van Amerongen tot den IJssel- dam; de Lekdjjk Benedendams of Lopiker waard, van den iJsseldam tot Schoonhoven terwfl op Holland’s gebied, beneden Schoon hoven, de djjk onder beheer stond van de Krimpenerwaard. Het vierde vak omvatte den IJsseldam, tusschen de djjken Bovendams en Banedendama, en was slechts 100 roeden lang. Tot 1811, toen de IJsseldam met Benedendams werd vereenigd, stond dit ge deelte onder schouw of toezicht van den heer van IJsselslein. Bjj den Noorder-Lekdjjk en meer in het bjjzonder bjj de Lopikerwaard zal spr. eenige oogenblikken stilstaan. In 1187, dus kort na de afsluiting van den IJssel, werd de djjk onder een eigen bestuur gesteld, toen graaf Fioris V de schouw opdroeg aan Henric de Rover te zamen met de Heemraaden van Lopikerwaard. Henric de Rover, of eigenljjk van Roden, of van Royen, was een Brabantsch edelman, die wegens manslag had moeten vluchten en zich bjj Fioris verdienstelijk wist te maken. Bjj zjjn huweljjk met de erfdochter van den vroegeren burggraaf van Montfoort werd hjj met het burggraafschap en met het djjk- graafschap van den Lekdjjk heleend. Hoewel aanvankelijk niet erfeljjk, ging het djjkgraafschap toch op zjjne nakomelingen over. In 1405 kwam het als erfeljjk leen aan Sweder, burggraaf van Montfoort. In 1684 gingen de erfgoederen der Montfoorts over op de Mérodes, die meest in de Zuide lijke Nederlanden verbljjf hielden en het burggraafschap'en de heerlijkheid van Mont foort id 1648 verkochten aan de Staten ’s Lands van Utrecht, op wie daardoor de bevoegdheid overging tot aanstelling van djjkgraaf en secretaris. De gevolgen van de afsluiting IJssel deden zich spoedig gevoelen, de bedjjking, in 1277 van de Alblasser- waard moest het water van den Neder-Rfjn alleen langs de Lek zjjn weg naar zee vinden, zoodat het tot aanmerkelijk grooter hoogte dan vroeger tusschen de djjken werd sakmgedrongen. De eerste doorbraak in den Noorder Lekdjjk greep plaats in 1321 bjj Nuwevaart of Vrees wjjk, waarschjjnljjk in het najaar en in Mei d. a. v. gedicht. Erger werd het nog, toen door ongewonen waterwas de gedichte djjk een of twee maanden daarna weder door brak en de overstrooming zich uitstrekte over Rijnland tot aan de duinstreek. Tezelfder tjjd viel een doorbraak een weinig beneden Jaarsveld. Komende tot de doorbraak van 1324 en de middelen om den djjk nu eens afdoende te herstellen, zegt spr. dat de bisschop van Utrecht en het Domkapittel daaraan wilden voldoen, maar vier andere kapittels: van Oud-Munster, St. Jan, St. Pieter en St. Mane üch daartegen verletten, evenals zjj zich indertjjd tegen den aanleg van den IJsseldam hadden verklaard. Zjj wenschten dat de inbraak open bleef of althans op zulk eene wjjze hersteld werd, dat bjj hoog opperwater de rivier eene zjjdelingsche afleiding langs den IJsel zou vinden. Nog geen halve eeuw dus, nadat de door- Bjj Kon. besluit is bevorderd tot olficier in de orde vaq Orauje-Nassau Dr. L. H. Wagenaar, predikant bjj de Gere formeerde Kerk te Middelburg. I Door de arrondissements-recht- bank te Dordrecht is, ter vefvuliing der iaijature van kantonrechter aldaar, opge maakt de navolgende alphabelische Ijjst van aanbeveling: Mr. W. P. R. Bouman, ambte naar van hot openbaar Ministerie bjj de kantongerechten in het arrondissement. Arnhem, ter standplaats Arnhem; Mr. J. F. C. Mejjer, kantonrechter te Terneuien; Mr. F. W. ter Spill, kantonrechter te Den Helder. Te Leeuwarden, had Zaterdag I. 1. de plechtige onthulling van het stand beeld van Willem Lodewjjk, Graaf vau Nassau plaats. Nadat Dr. Wagenaar. Geref. predikant te Middelburg, een rede had gehqüden, noodigde bjj aan het slot H. M dd Koningin eerbiedig hit, tot de onthulling kan het standbeeld te willen overgian, jkaaraan döor ty. M. gevolg werd gegejfen. i ',Door doorsnijden van een draad werd het linnen omhulsel weggetrokken eai kwam Het beeld op zqn verheven voetstiik te jvoorschjjn. Op dit indrukwekkend pogen- blik werd"het Wilhelmus aangeheven', Het monument staat vlak vóór hen voor malige stadhouderlijk paleis, front makende naar helt stadhuis. i; -+- Het vohrloopig comité voor de dé /nationale De Ruyter-hulde deelt mede, Jilt reeds t hans.de navolgende heeren zich heb- ijbén bereid verAJaard io het eere-comité fitting te nemen: J. H. L. J. baron Sweerts de Landas Wyborgh. schout-bq nacht, directeur ep commandant der marine, te Amsterdam; j W. Römer, ófechout-bq nacht, directeur en commandant der marine te Hellevoetsluis; J. R. J. P. Cambier, kolonel commandant v/h. korps mariniers; A. J. baron van Geen, oud kapitein ter zee, waterschout; A. G. van Tricht, kolonel plaatselpk commandant;jhr. G. C. Qurles van Uff nd, oud zee-officier, directeur der maatschappij „Sabang”, en Meinard Merens, consul-generaal van Servië, allen te Amsterdam. Van verscheidene andere personen, tot wie het comité zich gewend heeft met het ver zoek, hetzq in het eere-, hetzq in het uit voerend comiié zitting te nemen, wordt binnen enkele dagen antwoord verwacht. Ook talrijke vereenigingen in den lande hebben haar sympathie met het streven van het comité betuigd en haar steun en mede werking toegezegd. De plannen hebben natuurlijk nog geen vasten vorm aange nomen, doch wel kan reeds worden mede gedeeld, dat onder deze plannen ook voorkomt het houden eener groote nationale hulde- betooging bjj het praalgraf van den be roemden zeeheld. De St.ct. (no. 215) bevat o. a. de statuten der Leerdamsche coöperatieve 1 bakkerjj en verbruiksvereeniging „Oi lang” te Leerdam. By de door het bestuur der „Vier Polders” te Dordrecht gehouden aan- besteding van het maken van zeven bruggen over den watergang langs den Reeweg enz. was hoogste inschryver G. Visser te Dordrecht, voor f 6925, laagste inschryvers K. A. den Breejen te Hardingsveld, voor f 4346; L. v. d. Wiel voor f 4190. De gunning werd aangehouden. Vrydag II. werd door B. en W. van Montfoort aanbesteed: het doen van eenige bestellingen én vernieuwingen aah gemeente-eigendommen. Voor perceel 1 (metsel-, timmer- en smidswerk) werd inge schreven door H. D. Versteegm, Montfoort, voor f 599,90; P. H. Pel, idem, voor f 600; H. Sas, idem, voor f 611; J. van Joolingen, Oude water, voor f 617; J. H. van Zutphen, Montfoort, voor f 638; H. Korver, idem, voor f 616. Voor perceel 2 (verfwerk) door A. Guddee, Oudewater, voor f 118; W. M. L. Rut ges, Montfoort, voor f 285; J. W. C. Visser, idem, voor f 288; A. J. Janssen, idem, voor f307; G. D. de Jeu, idem, voor f 312. De perceelen zqn aan de laagste inschrq- vers, H. D. Versteegen te Montfoort en A. Guddee te Oudewater, gegund. Vrydag j.l. hield de afd. Zeg- waart van het Ned. Oad. Genootschap te Zevenhuizen een vergadering, die door 9 leden word bqgewoond. Ni afdoening der huis- houdeiyke zaken, bracht de heer Van der Pql, van Moerkapelle, verslag uit van de algemeene vergadering te Venlo. De ver- Yei gadenng was van meening, dat de meerder- te heid der weerstandscommissie bestaan moet uit ouderwqzers van het platteland, daar deze hot best op de hoogte zqn van de eigenaardige toestanden aldaar. Als candidaat daarvoor werd gesteld de heer Blankwaardt, hoofd der school te Bieiswyk. Men schrqft uit Krewerd, dd. 9 Sept., aan de Kerkelqke Courant: ’t Was heden voor deze Gemeente een weemoedige dug Immers onze consulent, Ds. K. Omekes, van Godlinze, herdacht heden morgen onzen hooggeachten en geliefden laatsten predikant, Ds. Theodorus Frederik Uiiköns, van den kansel zyner oude Ge meente, naar aanleiding van het woord van den Spreukendichter (10 7a): „De ge dachtenis des rechtvaardigen zal tot zege ning zqn”. Gaboren den 15den October 1832 en over leden den Sisten Augustus j.l., bereikte Ds. Uilkens den leeityd van bqna 74 jaar. Achter eenvolgens was hjj predikant te Stitswerd, Eange, Terhorne, Grootegast en het laatst te Krewerd en Jukwerd van 11 Nov. 1888 tot 1 Oct. 1905, toen hq aldaar een har telg k af scheid nam, sprekende naar aanleiding van 1 Kor, 18 18, een treffdlyk en ook treffmd woord. „Geloof Hoop, Liefde, deze drie, doch de meeste van deze... Liafd*" dat van de laatste alinea Ires lad gewi verbouwen, is in orde is. beer K. Stuit: Ik begrqp er niets van. voorzitter: Dat kan immers niet, myn heer v. d. Weiden. Dan komt een nieuw contract en het eerste is al goedgekeurd. De heer W. v. d. Weiden; Neen, neen, het is alleen geteekend door den heer A. Drapers, wat niet voldoende is. De heer P. van der Linden; Het is mqn tjjd geweest, ik weet er dus niets Deheer W. van der Weiden: Ik stel de zaak tot de volgende vergadering aa houden, dan kunnen de heeren het nog wat beter onderzoeken. Aldus wordt besloten. De heer K. SmitIk heb den heer A. den Boor gesproken, die zegt dat de binnenbouw van den toren heel best is, maar dal bjj zal moeten worden voorzien vau een otiuwe huid. De voorzitter: We hebben i van den gemeente-arctntect. handeling dus vergadering. Voor ik de vergadering sluit, wil ik u nog het volgende mededeelen. Een ingenieur uit Den Haag is over geweest en heeft den heelen bouw opgenomen Hq zegt, dat de kerk slecht onderhouden is, maar niettemin nog wel zoo 100 jaar kan staan. Hq ver klaarde den toren in ’t geheel nog niet voor bouwvallig. We zullen het rapport van den heer Verhey afwachten en daarnaar handelen. De voorzitter: Hebben de heeren nog iets voor ik de vergadering suit? De heer P. v. d. LindenIk zou u willen vragen, waarom de Unie collecte steeds moet worden gehouden op Zaterdag, terwql voor andere doeleinden op daarvoor beter geschikte dagen wordt gecollecteerd. De voorzitter: Deze dag is eenmaal be paald; vragen de personen, die deze collecte laten houden, een anderen dag voor collec- teeren aan, dan kan dat door Burg, en Weth. worden toegestaan. Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering. N. B. Gedurende de zitting werd door den voorzitter een woord van deelneming gespro- peu naar aanleiding van het overlyden van den heer P. van der Hoog, terwyi ny tevena diens groote verdiensten ah raadslid her dacht. Wanneer gemeentekas kon wor- het inHU^ gen^ente achten die toe te staan. Burg, en Weth. geen voorstel dienaa lorzitter: De beer K adres bet idee, dat gemeente zou wezen t :h ik t jeren, UvU UU1 met den heer Smit eens, vkas bet bootje te houden, dal ik in Den Haaggeenpub- .rjjgèD. Burg, en Weth. hebben jtel dan de f 150, dié uit (^teeds werden toegesiaan, ’de”' Weidoi de comnit laar een ondl ■Leyen, door den a OBgesoiud. Dé heer K. Smit: Wanneer ik dacht, dat f 450 subsidie uit dé gemeentekas kon wor den verstrekt, zou ik het in U belang van de gen^ente achten die toe te staan. Hebben Burg.en ^Vetb. geen voorstel dienaangaande? De voorzitter: De beer Kaptein ontwikkelt in zqn adres bet idee, dat de meerderheid der gemeente zou wezen tegen subsidiee-°" doch ik ben het met den heer Smit i dat het beter Het speet me sidie kon kr£, ik |j>y gettn ander voorat ruim' dot gemeentekas Al aaMfté opjiieuw te verleent nulH De heer W. vafl der WeidariL: Wanneer we j Imd/ deze subsidie aan de commissie verleenen, tojrém kunnen we met haar een onwzoek instellen *Qt'( yé0 néar de grieven, door den Keer Kaptein in nnhok!) znh adres ódgesomd. .J 'Re heer R van der Lijndejh: De dienst- rézeh.g rekeling laablneeLwat te w^nfeihen oveli. Men té ,b4-, kim met dé Robert) bjjv. tfldig genook op hét kantongerecht zqd, maarfiaat uien terug, d.iil moet men igel 'rvrat langj wachten. Ik zdlH willen, dit de Robert Wkt meer keeren en weer voer. J uGf 4' Ie heer K/Smit: Mk yin'd:,'; dat dé dienst /a| uitgebréid ie, hst Bjpotle vaart)per dag teeren heqn en Vgtèr. AI ^geloof óodf, dat betj adres vah den, hepr mautein Meer bet getfélg is vap1,eek»'$ersod»ljjklB kwéét|e tus- schén hem en kajBirartl'J. BMjUbers. Hietop wordt met algempenei stémlnen be sloten een subsidie te vetlee^bn evèn Kroot cthtpAf als worige jarén. A iJ ■rfbjur'g j Da voorzitter: Van Gêd. 'skateaj is inge- -.'pii konten het goedgekeurd besluit ndjl'jde jaar* elcjersV wedjfe van bet boofd van eebdof H met f lOÓi j.Müren. I ens is ingekomen leen adres van ilbiasserdam en O. van den Bond Nederlandsche Ooderwqzers tpt verhoo der minima van de jaarwedden der irwqzers. irg. en Wel i tot de conclusie *eds meer traktemt stellen ze dus voor, het verzot te wqten. Wordt i Ik zou noodig op de begrooting en die i wytigen. Wordt goedgekeurd. Aan de orde is het benoemen v- ambtenaar van den burgerlqken sta de plaats van den heer P. van der die is overleden. Na gehouden stemming bleek, dat voor deze functie de heer Boogaerdt 3 stemmen op zich bad vereenigd en de beer Huizer 1 stem, zoodat eerstgenoemde verkozen werd verklaard. De voorzitter: Van het kerkbestuur is ingekomen een schaven, inhoudende de mededeeling, dat men het contract met de ge meente in zake toren en brandspuithuis niet kan aanvaarden, daar kerkvoogden weigeren bet goed te keuren. Deheer W. van der Weiden: Het contract is gewqzigd en daarna geteekend door burge meester en laten wethouder. Ik weet er niets van. De kerkvoogden kunnen bet contract niet goedkeuren als het college van »i. De de wq-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1