IA, 1906 N°. 2754. Zaterdag 22 September. 5 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. ICHEM Eerste Blad. nhoven. □TING OSciöiiio iflimiso no. Waterleiding der Gemeente Schoenhoven. lonhoven. Slikkerveer. iBOR”, d enz. ijke Ziekten. compleet TEGEN DEN WOEKER. dbonVj n”. .DEN! e BIIHILAHD. 'ebruik en bjjzon- (EYERINGH. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, UlTQEfVE RS. Deae (karaat bestaat alt 8 Bladen. 1.80 Hoofdbestuur der het strafwetboek in den vreemde ine vaderland u Ketter da sa. en en Om it b/d. Wal. de heer H. H. v. j heer A. v. üam Meeuwen (1 samengesteld als volgt: •zitter), P. Koojjman Pz. iloek (penningmeester), Li. lats- October a. a. Gemeente Scheen hoven. SGÏÏOOIiHOmSCHE COURAKT. aangei 5. op gezonde inbare Dit adres luidt De krachtige beweging, in onze dagen op gewekt tegen het bestaan eener nering, die bloeit en zich uitbreidt ten koste van het welzjjn van allen die er mede in aanraking komen, is niet op eenmaal te voorschijn ge treden. Zjj dagteekent reeds van den eersten t jjd, dat de zoogenaamde huizen van verkoop met recht van weder-inkoop haar deuren hebben geopend. Vjjf en-twintig jaar en lan ger duurt de strjjd, tegen die openlijke pand huizen gevoerd, en nietemin zjjn zjj gegroeid ondanks de antipathie, die zjj verwekken bjj allen wien de stoffelijke belangen hunner medeburgers niet onverschillig zjjn. Mannen van naam en van invloed hebben er tegen geageerd, wjj herinneren ons nog de onderzoekingen, ingesteld door professor Bujjs naar de werking der pandhuizen, wjj nemen de vrijheid dien kor teren naam te gebruiken, omdat zij juister uitdrukt wat de houders bedoelen dan de mooier klinkende, waarmede zjj aan hun bedrjjf zeker handeis- tinlje trachten te geven, en de mede- deelingen, die bjj daarover in de pers heeft gedaan. Er zgn beroepen, die niemand onder de eervolle zal rangschikken. Dat van den pandhuisbouder is algemeen in minachting, en terecht. Hjj moge dan beweren, dat bjj voor velen, in geldeijjke ongelegenheid ver- keerende, een redder is in den nood, de hulp, door hem geboden, is noodlottig voor wie haar inroept. Eo daarom keert de openbare meening hem den rug toe, ver oordeelt z(j zijn bestaan, roept zjj de tusechenkomst des wetgevers in om hem te dwingen zjjn zaak aan kant te doen. En zoolang het bedrjjf wordt uitgeoefend, dat is al eeuwen lang, heeft zjj tegen hem de vuist gebald in machteloozen toorn, met dreigend gebaar. De pandhuisbouder heeft zich daar weinig aan gestoord; in rustige zelfgenoegzaamheid heeft bjj zjjn slachtoffers afgewacht, zjjn bezittingen zien vermeerderen, koper en zilver verzameld in zjjn geldlade. Het is hem niet te doen om de achting zjjner mede- menschen te verwerven, daar eet men niet van en koopt men geen huizen en effecten voor, - hjj verlangt ook niet dat een of auder jubileum van zjjn zaak feestelijk zal worden gevierd. Wel kan bet zjjn, dat hjj nog som migen de nuttigheid van zjjn bedrjjf tracht aan te toonen door te beweren dat de armen, wien hjj zjjn hulp verleende, anders geen raad zouden hebben geweten, maar wat hjj voor die hulp heeft gerekend, dat vartnit hjj er niet bj|. Het kwaad van de woeker leeningen is oud, heel oud, en onbestreden is het niet gebleven. HEULEN, Botterdam, milage, Itord- lel en Gouda. i»paratip. ge- ge- cht, (lib.) 341. en stemmen ir die bewjjst dat of splinternieuw lieuwste model CHINE, je, alle apparaten gebruikelijke toef Roëll een rede 1 heid aandrong, daan was van v. d. Vlugt, hjj zjjn omsiaf* werd de vergaf, verdaagd. an co aanvrage bjj Bnniogmeester der tuur, lagmeeater. .rekklag. Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags* en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-rnaal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal. in rekening gebracht. Het zou een belangwekkende en veel omvattende studie opleveren, als iemand die gewoon is zieia op het terrein van historische nasporingen te bewegen, eens wilde nagaan wat in den loop der tjjden en in onderscheiden landen al gedaan is om den woeker der pandhuizen den kop in te drukken. Volstrekt verbod met be dreiging van zware straffen werd afgewis seld door toelatingen met beperkende voor waarden, noch het een, noch het ander is van bljjvenden invloed geweest. Ge strenge wetten verflauwden in de toepassing en geraakten in het vergeetboek, en werd, noodgedrongen, bet bedrjjf wetteljjk geregeld, dan wist men spoedig weer een of ander middel te vinden om de wetsbe palingen te ontduiken, of werd in het geniep gedaan wat openljjk niet mocht geschieden. In ons land is tegen de „verkoophuizen” gestreden met het woord en met de pen, onafgebrokende pers van alle richting beeft zich niet onbetuigd gelaten, beeft het kwaad niet vergoeljjkt, deed jjverig mee in het zoeken naar een weg, om het te onder drukken. Tot nog toe met weinig zichtbaar resultaat, dat is waar. Doch zou het niet voor een groot deel aan dien jjver zjjn toe te scbrjjven, dat nu niet alleen het initiatief is genomen tot een krachtig optreden, maar ook die beweging zoo algemeen is geworden dat een breede Ijjst van vereenigingen is openbaar gemaakt, die allen hebben bijgedra gen om de meeting te dier zake te doen uit komen als een indrukwekkende manifestatie, als een uiting van den v.olkswil? De kanker van den pandhuiswoeker dringt diep door in het volksleven. Een toene mend aantal mannen en vrouwen brengen bun bezittingen van eenige waarde naar de inrichting, die ze gemakkeljjker opneemt, tegen betaling van een gedeelte dier waarde, dan teruggeefc, en, wordt ten slotte de beleener weer in het bezit van zjjn pand gesteld, dan heeft hjj, gedurende den tjjd dat hjj over een kleine geldsom de beschikking had, daarvoor zoo gruweljjk veel intrest moeten betalen, dat het eigenljjk onbegrjjpeljjk is hoe iemand het in de her senen krjjgt zjjn medeburger zoo schandeljjk af te zetten. De arme, die in nood zit, berekent niet en redeneert niet; hjj ziet den man van wiens hulp bjj verzekerd kan zjjn en vraagt niet wat hem dat kosten moet Er zjjn evenwel nog anderen dan armen, van wie de pandhuishouder de be zittingen inpalmt. Men denke aan de licht zinnige lieden, die geld meenen noodig te hebben om zich een oogenbhkkeljjk genot te verschaffen; ware de pandhuishouder er niet met zjjn welvoorzienen buidel, hjj zou geen kans zien om aan geld te komen, zou zich het begeerde genot moeten ontzeggen en een paar dagen later er niets minder om zjjn. Doch nu behoeft hjj zich geen ontbering op te leggen, staat daar niet het verkoophuis, dat alles opneemt wat maar waarde heeft, en is er in zjjn bezit niet het een of ander dat hjj, tjjdeljjk of voor goed, eigenljjk wel missen kan? Kjjk als hjj over een poos een buitenkansje heeft, wat best gebeuren kan, dan zal het hem niet moeieljjk vallen het pand weer in te lossen, met een beetje intrest aan de belee- ningssom toegevoegd, en, lukt dat niet ook dan niet getreurd. Als er een diefstal MManleegd, zelfs dat gebeurt een enkele miflTin onze dagen, dan gaan ter opsporing <jar ontvreemde voor werpen de politiemannen'het eerst naar de pandhuizen, en niet zelden werpen zjj daar hun netten met goed gevolg uit. De houder der inrichting is een welwillend man en maakt bet zjjn clientèle niet moeielgk. Hjj heeft een register, en moet daarin op- schrjjven wat hjj koopt en ook den naam van den verkooper, maar niemand dwingt hem een onderzoek in te stellen of de opgegeven naam wel juist en de herkomst van de aan geboden voorwerpen er een is die het dag licht kan velen. Wordt later een aanklacht wegens heling tegen hem ingediend, dan moet maar bewezen worden, dat bjj hem de wetenschap van den misdadigen bezits- overgang aanwezig was, anders is vrjjspraak de uitslag der vervolging. Hjj kan toch waarljjk niet ruiken dat een ding gestolen is Wat wei verwondering moet wekken is het feit, dat niet uitsluitend de minvermo genden en de onwetenden gebruik maken van het bedrjjf der pandhuishouders. Ziet maar eens in zjjn étalage of winkel of maga- zjjn: gjj vindt er tal van voorwerpen, die niet uit den boedel van eeq man uit de volksklasse afkomstig kunnen zjjn, maar stellig bjj iemand van smaak en ontwikke ling thuis behooren. En dat bljjft het geval, ook in gemeenten waar goed iogerichte banken van leening zjjn, waar men dus, naar wstteljjke regelen, op billjjke voorwaar. den en onder alle waarborgen van teruggave, zjjn onderpand voor een Ijjdeljjke geldver- schaffing kan plaatsen. Ook dit wekt bevreemding, dat de ge noemde banken worden voorbijgegaan voor den pandhuishouder. Deze zal op dien grond misschien beweren dat men bjj hem beter terecht kan; ieder weet wel anders. Er is gezocht naar oorzaken van die voorkeurhet schjjnt wel dat hét offlciöeie karakter der openbare instelling minder aantrekkelijk wordt gevonden dan de meerdere familiariteit die men bjj den particulier aantreft. Toch zal, indien de groote meeting tegen de pandhuizen tot eenig practiscb resultaat mag leiden, uitbreiding van de banken van leening een noodzakelijkheid worden. De algemeene toestand is nog niet van dien aard, dat op een andere wjjze dan door leening aan oogenbhkkeljjk zich voordoénde geldbehoefte kan worden tegemoet gekomenhulpbanken die zonder persoonleken borgtocht of zakeljjk onderpand geld verschaffen, zjjn nog lang niet algemeen en kunnen slechts baar lusschen- komst aanbieden als er nagenoeg volstrekte zekerheid van terugbetaling bestaat. Daarom kan de bank van leening niet gemist wor den, en de reden, waarom de woekerpand- huizen in kleine gemeenten een winstgevend bedrjjf vormen, ligt ook daarin, dat men er geen andere gelegenheid heeft om geld op onderpand te krjjgen. Men houde ook in het oog, dat die „verkoophuizen” nog con currenten hebben van nog minder allooi, geheime geldschieters die er geen winkelkast op nahouden, maar stilletjes alles pakken wat men hun aanbiedt, tegen betaling van een schjjnijB naluurljjk, en onder voorwaarde van een teruggave die meestal uitbljjft, want vóór de termjjn is verstreken heeft men reeds aan het goed een andere bestem ming gegeven. Dmnr meest clandestiene van alle pandj esneringen zal wel bet moeieljjkst uit te roeien zjjn, omdat zjj gewoonljjk geen spoor achterlaat, waarvoor deugdeljjke redenen bestaan. Dus meer banken van leening, met filialen in kleine plaatsen. Misschien zou dat van Rjjkswege en met wetteljjke regeling moeten geschieden. Wjj zien daar wel een beetje tegen op, want de Staat wordt al bjj zoo onderscheiden dingen betrokken dat bet eind er aan verloren raakt, doch, als ’t niet anders kan.... Intusschen zullen in bepalingen moeten worden opgenomen, die aan bet bedrjjf der pandhuishouders, onder welken vorm ook, een eind maken, zal bet wetboek van koophandel eens goed nagezien moeten worden, of het ook artikelen bevat die voor het gewraakte bedrjjf de deur geopend houden. Met name zjjn er voorschriften betreffende het terugkoops- reebt, die men eens goed onder de aan dacht moet nemen, want aan deze, meenen wjj, ontleenen de pandhuisbouders bun verdedigingswapen. Dat alles is geen ding van een paar dagen. Het moet duchtig worden voorbereid door rechtskundige ambtenaren, die goed op de hoogte zjjn. Het groote publiek kan zjjn gevoelen uiten op de geestdriftvolle wjjze, die nu, ter bestrjjding van een algemeen erkend kwaad, wordt aangewend en wjj juichen het zeer toe, dat het einüeljjk tot die kloeke samenwerking is gekomen, die aan de Regeering de richting aangeeft in welke de volkswenschen gaan. Doch daarna is het woord aan de deskundigen. Wjj ge- looven en vertrouwen, dat de motje, waarin het gevoelen der Volksvergadering is uil ge drukt, niet eenvoudig ter grifiie zal worden neder gelegd, zoodat wjj over een jaar of wat opnieuw zouden moeten beginnen. Zoo- ais uit de Troonrede bljjkt, is dat vertrou wen niet zonder grond. Laten wjj inmiddels nog wat anders doen door het aankweeken en bevorderen, ook beoefenen der spaarzaamheid, een ander en mooier deprlje openbouden voor de voorzie ning ingeldelgke behoeften van het oogenblik. Geen ernstiger vjjandin van het pandhuis dan de spaarbank. Hjj Kon. besluit van 19 dezer is tot voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, voor het tjjdperk der tegen woordige zitting, benoemd Jnr. Mr. J. Roell, lid van die Kamer. De Minister van Oorlog heeft in beginsel besloten ook de militaire bakkerg te Harderwgk met ingang van 1 April 19ü7 op te htffm en die te Gonnchem en Naarden tgdelgk buiten werking te stellen. De Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland, gezien de door den beer Com miesans der Koningin o vergelegde op gave van het aantal der in!9U6 voor de lichting der miiite van 1907 ingeschrevenen in iedere gemeente dezer provincie, hebben besloten o.a de volgende gemeenten, ter bepaling van bet aandeel in de lichting van het jaar 1907 samen te voegen met naburige gemeenten te weten 7de Kanton: BergschenhoekmetHdlegers- berg. 16d KantonRietveld met Barwoutswaarder, Papekop met Langeruigeweide. 17de KantonBerkenwoude met Gouderak. 21ste Kanton: Hei- en Boeicop met Lex- mond, Nieuwland met Leerbroek, Tienhoven met Ameide. 22ste KantonSchoonrewoerd met Noorde- loos, Hoog*Blokland met Hoornaar. 23ste Kanton: Schelluiuen met Peursum, Goudriaan met Ottoiand. 24ste KantonBleakensgraaf en Hofwegen Nauwelijks was deze rede uitgesproken, of een „Leve de Koningin" weerklonk uit den mond van een der afgevaardigden, waarop een daverend drievoudig „hoera" van alle aanwezigen weerklonk. Dok de uitroep „Leve de Prins”, door denzelfden afgevaardigde uitgesproken, werd met een driewerf hoera beantwoord. Op dezelfde hetzelfde geleide, waarop zaal was altjjd de NT ATEM-GEM EK1AL. VEREENIGDE VERGADERING DER BEIDE KAMERS op Dinsdag 18 September 1906, TER OPENING VAN DE GEWONE ZITTING DER STATEN GENERAAL. Als voorzitter van bovengenoemde verga dering fungeerde de voorzitter der Eerste Kamer, de heer Schimmelpenninck van der Oye. Nadat deze nu de leden der commissie, die H. M. de Koningin m het gebouw zouden ontvangen en uitleiden, be noemd had en de Ministers en de leden van den Raad van Slate zich in de Ridderzaal vereeuigd hadden, trad H. M. de Koningin, vergezeld van Prinz Hendrik, de vergader zaal binnen, nam plaats op den Troon en hield daarna de Troonrede. betrekking hier in n candidaten zoo >volg daarvan de terwjjl de groote nën niet dan met 31 voltallig kunnen eene groote assu- Iscbe directeur in el wilde hebben, jljjk uit Boedapest rekken, terwjjl het ornementDuitsche liet uitkomen? Ilandsche jongelui zooveel mogeljjk 1 een bestaantje gst om zich daar ig te meten. Als J ons de gedachte r misschien niet irt er iets m zjjn keurig belemmert werken, die iets 3 een hongerloon de Hollandsche En dan kunnen er feiteljjk geen Hollander minder eemde zjjn brood lere nationaliteit, boogere burger- s uitstekend, de e Delft en onze ionen af, die op reeren; om zjjne i. zjjne taaie vol- Hollander in den ie werker en om ir ondervindt bjj Ive Duitschland, iging. ct hem en dit is dividu aankieeft, danig kenmerkt: Idkeunis en daar- (beschaving. Het Ie bewoners van oniëo en welks 31 leven van den een wereldkennis is dit zoo. In ne zoons reeds irtrouwd maken, loral in de eigen brood te moeten icht hen zooveel ig te houden en rgie insluimeren i of in initiatief publieke instel- g is het kweeken tars, die hunne ten en zich ver- nheden niet vol- met Streefkerk, Molenaarsgraaf met Wjjn- gaarden. De Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht, gezien de missive van den beer Commissaris der Koningin in de pro vincie Utrecht van den 10 September 1906, 4e a/deeling, no. 120, geleidende eene opgave van het getal der in elke gemeente dezer provincie ingeschrevenen voor de lichting der nationale militie van den jare 1907; overwegende, dat bet, ter bevordering van eene billjjke evenredigheid in het door elke gemeente dezer provincie te leveren gedeelte in het provinciaal aandeel in de lichting, noodig is, sommige gemeenten samen te voegengezien het tweede lid van art. 3 der militiewet 1901 (Staatsblad no. 212 van 1901); Besluiten: Voor zooveel betrekking heeft tot de lichting voor de nationale militie van den jare 1907, o. a. zullen zjjn samengevoegd de hierna genoemde gemeenten, als: Jaarsveld en Willige LangerakKamerik en Zegveld; Linschoten en Snelrewaard; Montfoort en Willeskop; Polsbroek en Hoen- koop. De boofdinspecteur van de Volksgezondheid in Zuid-Holland en Zeeland beeft ingevolge art. 14 jo. art. 16 der Gezondheidswet bepaald dat met ingang van 1 October e. k. de verdeeling van het ambtsgebied der woning-inspecteurs Jhr. G. de Gratff en W. van Boven zal worden geregeld als volgt: De werkzaamheid van Jhr. de Graeff zal zich uitstrekken over de provincie Zeeland en bet gedeelte van Zuid Holland liggende ten noorden van de spoorljjn ’s-Graven- hage—Gouda—Woerden, met dien verstande dat hier tevens toe zullen behooren de gemeente ten zuiden van die Ijjn, Oudewater en Moordrecht, welke ressorteeren onder de Gezondheids Commissie te Bodegraven, terwjjl uitgezonderd zullen bljjven de ge meenten ten noorden van die Ijjn, Voor burg, Zoetermeer, Zegwaart en Moercappelle, ressorteerende onder de Gezondheids-Com missie te Zoetermeer. De werkzaamheid van den heer W. van van Boven zal omvatten het overige deel van de provincie Zuid-Holland. Gouda, IV bapt. De Haagscbe vereen:- ging „Die Hagbe” bracht heden een bezoek aan Gouda. Te ruim 9 uur arriveerde het gezelschap, bestaande uit pl.m. 120 dames en heeren. Dr. L. A. Kesper, gemeente-arebivaris, bjj- gestaan door eenige andere heeren, die zich daarvoor disponibel hadden gesteld, leidde het gezelschap bjj zjjn tocht door de stad. In groepen verdeeld, bezochten de Hage naars achtereenvolgens de Groote of St. Jans- kerk en bewonderden de gebrand-schilderde glazen van de gebroeders Wouter en Dirk Crabetb; het stedeljjk museum van oud- het raadhuis, de librye en archief, de “re fabriek de stearinekaarsenfabriek en de pjjpenfabriek der firma P. agen Zoon. is het overljjden der weesmoeder 1 vereenigd wees- en aalmoezeniers- t bezocht. 3T P. de Gi de Christ. Deze Courafft wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prys: voor Schoonhoven per drie maanden f0,15. Franco per post door het geheele rijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. heden, Koninkljjki „Gouda” e Goedewaaf Wegent werd het huis niet De beer P. de Groot, cand. alhier, is beroepen bjj de Christ. Gereformeerde Ge meente te ’s-Gravendeel. Geriuctiem, 20 Sept. De heer G. T. Witmer alhier is te Utrecht op 15 Sept. geslaagd bjj het surnumerairs-examen Stai spoorwegen. Alblaaserwaard en VUflieeren- laudeu, 21 Sept. De handel zoo in kaas als boter is willig, prjjs van beide producten zeer vast, zelfs nog eenigszins stjjgend. Men besteedt thans in deze streken voor: kaas f 15 i f 30, zware partjjen tot f 33 per 50 kilo; goeboter f weiboter f 0.62‘/s per ‘/s kilo. *Anaeide, 19 Sept. Voor de stemming op 27 Sept. a. s. ter vervulling van 3 door overlgden vacante plaatsen in den raad dezer gemeente zjjn beden 6 candidaten gesteld, n.l. de heeren F. Kool, M. Kool, Abr. Jongkind, C. Verhejj, P. G. J. de Jong en W. A. van Kekem. Capelle a/d IJael, 20 Sept. Door den architect J. P. Stok Wzn. te Rotterdam is namens de N. V. Centrale Guano-fabrieken, aanbesteed bet bouwen van een fabrieksge bouw en andere werken op het terrein der chemische fabrieken alhier, nabjj het Kraling- sche veer. Ingeleverd waren 25 biljetten. Laagste was Coenr. Bal en Zn. te Rotterdam voor f 24.525. GleMen-Xleuwkerk, 20 Sept. Het bestuur van de alhier opgerichte club van jonge vrjjunoigen is samengesteld als volgt: A. v. Meeteren (voorzitter), P. Koojjman Pz. (secretaris), A. T; Kloek (penningmeester), C. de Bruin en E. Rietveld. Haastrecht, 20 Sept. Onder hoofdstuk IX, Waterstaat, van de Staatsbegrooting voor 1U07 staat vermeld, dat in den Hollandschen IJsel de afdamming en bet droogmaken tot onderzoek der Waaiersluis alhier zal ondernomen worden. Hssrnaar, 20 Sept. De Stet. (no. 219) bevat o. a. de statuten van de werklieden- vereenigiug „Onderlinge steun” alhier. Leerdam, 20 Sept. Bg de Dinsdag houden stemming voor een lid van den meenteraad zjjn 714 stemmen uitgebract waarvan de heer H. H. v. Ameyde Jz. (lil 342; de heer A. v. Dam (antirev.) de heer C. v. Meeuwen (lib.) 15 sl verkreeg. Van onwaarde waren 16 stemmen. Herstemming tusschen de heeren Van Ameyde en Van Dam. Mwerkapelle, 20 Sept. Bjj de Ned. Herv. Gemeente alhier is beroepen de beer H. H. van Ameide, cand. te Ouderkerk a/d Amstel. Hnelrewaard, 10 Sept. De begrooting voor het waterschap Noord-Linscboten voor 1907 bedraagt in ontvang en uitgaaf f 2554,15s, omslag f 5,80 p. b. (1906 f 5,70 p. b.) Aan belanghebbenden wordt kennis ge geven dat op 1 October a. in werking treedt eene nieuwe verordeuing, regelende de voorwaarden waarop door de Gemeente Schoonhoven water uit de Waterleiding wordt geleverd. Hierin is bepaald, dat voor woningen beneden f 100,— huurwaarde alleen door de Eigenaars geabonneerd kan worden en wel bjj vooruitbetaling per drie maanden. Maandag 1 October a. s. wordt voor het laatst bet verschuldigde voor waterverbruik bjj de weekabonné's opgehaald. Vanaf 1 October a. s. zjjn de Eigenaars voor het abonnement der Waterleiding van deze woningen aangeslagen, terwjjl ieder een uittreksel van het kohier voor zjjne woningen en een eximplaar der verordening zal ontvangen. Voor onbewoonde woningen wordt na het einde van ieder kwartaal restitutie van betaalde abonnementsgelden verleend voor elke 14 dagen dat eene woning onbewoond is, mits van het onbewoond worden op datum kennis gegeven wordt, ten einde de tapkranen uit te nemen of te verzegelen. Namens de Commissie Voorde Waterleiding, De Directeur MAK. Schoonhoven, 15 September 1906. M.B. Alle verdere inlichtingen en formu lieren zjjn te bekomen op het Kantoor aan de Gasfabriek, alle werkdagen van 9—11 uur v.m. en van 1—1 uur n.m. plechtstatige wjjze en onder geleide, waarop H. M. de vergader- binnen getreden, verliet zjj die, als eerbiedige groeten der aanwezigen op gracieuse wjjze beantwoordende. EERSTE KAMER. Ons Hoogerbuis vergaderde na het vertrek van H. M. de Koningin onder het voorzitter schap van den heer baron Schimmelpen ninck van der Oye, die een korte rede hieldwaarna de afdeelingen getrokken werden. Nadat de leden zich in de afdee- lingen hadden begeven, om voorzitters en ondervoorziters en leden der commissie van redactie voor het adres van antwoord te benoemen, werd de vergadering tot Woensdag 11 uur verdaagd. In de zitting van Woensdag 19 Sept, deelde de voorzitter mede, dat door de afdeelingen gekozen waren tot voorzitters de heeren Havelaar, Godin de Beaufort, Knol Wjilt, Rahusen en Van Zmnicq Bergmaan en tot ondervoorzitters de heeren Van Houten, Breebaart, Van Welderen Rengers, Van Beyma en Kist. Daarna werd het ontwerp-adres van antwoord op de Troonrede naar de afdeelingen gezonden, dat Donderdag-morgen in een openbare vergadering zou worden vastgesteld. Dit adres luidt: Mevrouw 1 1. De Eerste Kamer verheugt zich, dat Uwe Majesteit, vergezeld vanZgne Koninkljjke Hoogheid, den Prins der Nederlanden, de gewone zitting der Staten-Generaal in per soon heeft mogen openen. 2. Hebben de hevige watervloeden in de provinciën Zeeland en Friesland veel schade veroorzaakt, wjj danken Uwe Majesteit voor de wjjze, waarop Zjj bjj bet betoon van hulpvaardigheid Haar volk is voorgegaan. 3. Erkenteljjk zjjn wjj Uwe Majesteit voor de mededeeliugen omireut ueu lueeiaud >an het land en van de Koloniën, die, behoudens het onvermjjdeljjk gewapend optreden op Bali, waarvan wjj den goeden uitslag met vertrouwen tegemoet zien, in menig opzicht tot tevredenheid stemmen. 4. Met belangstelling namen wjj kennis van de vermelding der vele en gewichtige voorstellen van wet, door Uwe Majesteit ikondigd en in bet vooruitzicht gesteld. Van harte beamen wjj den wenscb van Uw Majesteit, dat onze arbeid onder Gods zegen be vordert jjk moge zjjn aan de be langen des volks. TWEEDE KAMER. In de zitting van 18 September werd door den tjjdeljjken voorzitter, den beer Van Alp hen, een rede gehouden, alvorens bjj de vergadering geopend verklaarde. Vervolgens werd door den Minister van Financiën de Staatsbegrooting voor 1907 aangeboden, waarna de nominatie voor het voorzitterschap der Kamer geschiedde. Ais eersten candidaat koos men den heer Roëll met 72 stemmen, als tweeden candi daat den beer Borgesius met 46 stemmen en als derden candidaat den heer Kolkman met 82 stemmen. Voorts werden na de strekking der af deelingen gekozen tot voorzitters de heeren Pierson, Van Alpben, Van Bylandt, Drucker en Lobman en tot onde*voorzit ters de heeren Hubrecht, Van Dedem, Loeff, Borgesius en Lieftinck. Woensdag 19 September deed de heer Drucker verslag van de audiëntie, aan de commissie, welke belast was geweest met de aanbieding van de nominatie van het voorzitterschap der Kamer, verleend. Ver volgens werd voorlezing gedaan van het Komnkljjk besluit, waarbij de heeren Roëll tot voorzitter der Kamer benoemd was. Daarna hield de beer Van Alpben de --eapraak, waarop de heer 3 hield, waarin hg op sober- iSadat nog mededeehng ge- i een senrgven des heeren waarin bjj verklaarde, dat ilag nam als lid dezer Kamer, jadering tot den volgenden dag

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1