üicéio iouisphu, COKES t|jdel|Jk!!! Èr. Maatschappij „DE FAAM", Schoonhoven. Metselaars geraagd knip ia do MooÉi, ai aal jlimsMa, i iaraatlaaig naar maat eu Hctie. I Haiü-AiiishOBdstar a. nr. vaih zessen „A.V1S •"-RqwieL Brood-MfiaDletliaftorjj. Opbaro Mping. Gasfabriek Oproeping. Zadelmakerij Heeren-navielen, maai Boerenknecht, Een Jongen, Dienstbode flinke Dienstbode. Boerendienstmeid Boerendienstboden J.R.H.van WILLENSWAARD, f Café-Restaurant „RONDEEL", Hoogstraat 290, b|| de Spoorbrug. Achterhuis „Welgelegen", Wei-, Hooi- en Bouwland, Erfhuis te Lopik, Eiken Kabinet, Een Broodbakkerij Schoonhoven, Rietverpachting. enarbeider, PAARDENMARKT GORINCHEM t TUINBOUW. He verder het Tweede BÜÜL Advertentièn. M^ïk'r,>So"- ""e-- K. SPEIJER. W. F. OPBROEK. Remustr. Geref. Gemeente GEREFORMEERDE KERK TIMMERAFFAIRE. TE KOOP: D. DE JONG C.., HEEREN-DEMISAISONS f6,-, 8,-, 10,-, 13,-, 18,-, 22,-, 24,-. HEEREN-WINTERJASSEN fl,-, 8,-, 11,-, 16,-. 18,-, 24,-. HEEREN-COLBERTS (Jekkers) f 3,75 tot f 13,-. JONGENS-DEMISAISONSi PALETOTS en JEKKERS. KINDER-WINTERJASJESj, in alle mogelijke genres en prijzen. Wil WAARBORGEN SOLIDE KWALITEIT EN NETTE AFWERKING! Alen vergelijke prijzen en kwaliteiten met die der concurrentie GROOTE SORTEERIKG 11 HEEREN ARTIKELEN: Fronts, Hondschoenen,' Sokken, Faraploie's; geheel nieuwe collectie Petten. IIDSKNECHT, Gra^maler(j met Zuiggasmotor. op Maandag 24 September e. k.t OP DE LEK, Slikkerveer. >1 Koek- en Banketbakkerij HAVEÉ, j i SCHOONHOVEN. Groot succks met de OÜDT SCHOQNHQOFSCHE PLAATKOEKEN. -il. O. VAM S0LIHBE,-5 H LOfIKERSTRAAT, SCHOONHOVEN, PRIMA CONSUMPTIE. HEINEKEN'S BIEREN. V. A. HELDER. geurig SL-Nicolaas V. H. DOESBURG, te Schoonhoven zjjn vanaf 8 tot's avonds 10 uren. heden GëOFëHD van 's morgens Scbaoajiovensche Speciale ftijwielhaodel A. VAN 1PEREN, 0VERGRÜ0TE VOORRAAD BANDEN. toedekken, Baygeraettea, by Firma G. SOOS te Gouda, ASSUHANTIt-KANTUUR, van C. PLOMP Ai., SIN6ER-MAATSCHAPPI1. fc-Xk-VWWÏY I KRUIDENIERSZAAKJE, Uit de hand te haar voor 3 jaar: Onder Berkenwoude: DE BOUWMANSWONING 32 HECTAREN, 92 AREN, 66 CENTIAREN. H. C. KOOI, TE KOOP: KAASBRIKKEN VRIJWILLIGE VERKOQPING. SCHOONHOVEN, Openbare Verkooping NIEUW GEZAAGD HOUT, te Gouderak, G.rln.bem, to Sept. eerbend met ,f St.ten-verkiezing (vicalure— Van Slflpe) had hier gister avond, op initia tief van het bestuur van den bond van R. K. kieavereenigingen in Zuid Holland, eene pro- paganda-vergadering van Katholieken plaats, gepresideerd door Jhr. Mr. L. von Fiaenne, vooratter van genoemden bond. Als spre ker trad op Mr. A. baron van Wijnbergen, die het groote belang der verkiezing besprak, en opwekte tot oprichting eener R. K. kies- vereeniging in dit district. 'Ammeratol, 11 Sept. Door het be danken van den heer J. A. A. Uilkens is tot voorzitter van de afdeeling „Ammeratol" van den Nederl Protestantenbond benoemd Ds. H. K. S- Ph. Begemann en tot vice- voorzitter, in de plaats van den heer C. Zanen Hz. Sr., de heer J. A. A. Uilkens. De Algem. Onderlinge Arbeiders ver eeniging, „Broedertrouw" afd. A. N. W. V., gevestigd te Ammeratol, heeft de volgende motie aangenomen, en besloten ter kennis te brengen van de 1de Kamer der Staten- Generaal. De vereeniging is van meening, dat de geldelijke last eener wetteljjk geregelde ouderdoms-verzorging niet gelegd behoort te worden op den arbeid, dus niet op werk gevers of werknemers, doch naar draagkracht behoort verdeeld te worden over allen; en het recht op pensioen niet alleeu moet ten goede komen aan loontrekkende», maar ook aan niet loontrekkenden, zoowel mannen als vrouwen. 'Barendrecht, 10 Sept. De brieven gaarder alhier ontving dezer dagen het bericht, dat zjju pensioensgrondslag was verhoogd met f 190. 'Benschsp, 10 Sept. Het inschrijvings register der nationale militie, lichting 1907, bevat 18 ingeschrevenen, waarvan er 1 wegens broederdienst recht op vrijstelling hebben. 'Bergambacht, It Sept. In deze ge meente, en wel aan den Hoogendijk, doet zich weder een geval voor van febris I yphoïdea. Op Zondag den 30sten September a. s. hoopt Ds. G. C. To. Rappard, predikant b|j de Ned. Herv. gemeente alhier, zjjo afscheids rede te houden. 'Graat-Ammen, 10 Sept. Door de kaashandelaars werd deze week hier en in de environs de kaas gekocht voor f 29 tot f 31. Zwaardere soorten, kazen van 15 k 10 Kilo, tot 34* gld De handel is vlug. 'Hoog-BIokland, 20 Sept. Sedert de vorige opgave heeft er eenmaal een ver zending van aardappelen plaats gehad, met bestemming naar Amsterdam, tegen den prjjs van f 1,85 per H. L. Thans zjjn de verbou wers aan het rooien voor Utrecht en bedin gen f 2 per H. L. 'Hoornaar, 20 Sept. In deze gemeente heeft zich een geval voorgedaan van febris typhoïdea, doch in een lichten graad. Als een bewijs dat alhier ook goede kwaliteit runderen worden gefokt, kan dienen, dat onze dorpsgenoot de heer A. de Heer deze week een stier verkocht voor den prgs van f 290 aan de veehandelaars Hagenaar en Van der Koppel alhier. 'Jaaraveld, 20 Sept. De heer J. Kentie, alhier, is beiast met de tijdelijke waarneming van het hulpkantoor der posterijen in deze gemeente in plaats van den heer P. Kentie, wieu op verzoek als brievengaarder eervol ontslag is verleend. 'Hrimpen a/d Lek, 21 Sept. A. Eer- land Wz., scheepstimmerman alhier, had het ongeluk zich met een beitel zoo ernstig in de hand te steken dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Dr. W. Mars, die spoedig ter plaatse was, hechtte de wond en legde een verband. Dy Jou UtJCi P. 4a H>J<lo>, Ju CfL. kade, is een geval vau febris lyphcIJea ge constateerd. Krimpen a/d IJael, 20 Sept. De heer T. Bloos alhier is benoemd tot onder wijzer aan de school voor havelooze kinderen te Rotterdam. '.Leerdam, 20 Sept. Zondag-middag deed de candidaat J. Kraajj, vau Nieuw Lekkerland, beroepen predikant by de Ned. Herv. Gemeente alhier, tijae intrede een predikatie over Jesaja 3 10 en 11, na des voor middags door Ds. J. D. de Lind van Wyngaarden, van Utrecht, te zijn bevestigd met een rede naar aanleidnig van Jeremia 1 9 en 10. Beide godsdienstoefeningen was het kerk gebouw overvol, aangezien er velen uit de naburige gemeenten waren opgekomen. 'Lekkerkerk21 Sept. Alhier is op gericht een afdeeling van bet Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap met aanvankelijk 8 leden. Tot voorzitter werd gekozen de heer S. Kakebeeke, tot secretaris de keer C. Smit en tot penningmeester de heer H. Schenk Hz. Met goed gevolg is gister-avond van de scheepstimmerwerf van den heer Js. van Limborgh te water gelateu een staaljjzeren pa vilj oer jacht, groot 43 last, gebouwd voor rekening van den heer D. Mudde Jz. alhier. Terstond werd de kiel gelegd voor een stalen motorboot, groot 35 last, mei motor van Rennes te Utrecht, voor rekening van deu heer J. Neef Jr. alhier. Meerkerk, 20 Sept. Bjj de Zaterdag ter gemeente-secretarie gehouden aanbe steding voor de levering van petroleum, turf en steenkolen ten behoeve der gemeente voor het seizoen 1906—1907 en het vervoer van grint op den Noordschenweg, is de levering van petroleum gegund aan Ant. van der Heiden voor f 0,07* per liter, van turf aan C. Brouwer voor f0,36 per 100 stuks en van steenkolen aan C. Brouwer voor f 0,87 per Hl*, terwijl de levering der steenkolen voor de gemeente Nieuwland aan denzelfde werd gegund voor f 0,93. Het vervoer van grint werd aan den eenigen inschrijver K. van der Ham opgedragen voor f 0,63 per M'. 'Ondewater, 20 Sept. In de gisteren gehouden raadsvergadering zjjn o. m. door Burg. en Wetb. den Raad aaugeboden: de begrooting voor 1907, in ontvang en ln uit gaaf f 30.928.35Vi. Tot leden vaa het stembureau zjjn gekozen de beeren A. Jonkheid en H. Schep; tot leden der gascommiseie herkozen de heeren J. C. Verheul en K. Sille. Ingekomen een verzoek van J. Dujjs om ontheffing vau onbewoonbaar verklaring van een huis in de Broekerstraat. Dit zal later worden behandeld. Van Gedeputeerde Staten goedgekeurd terug ontvangen de nieuwe politieverorde ning, welke a. s. Zaterdag in werking treedt. De knecht van den schipper V. uit Linschoten had het ongeluk van de schuit in den IJsel te vallen. Gelukkig werd het opgemerkt door den schipper, die hem nog "juist een stok kon toesteken en behouden aan boord brengen. Een nat pak en wat huiverend van bet frissche bad was het eenige letsel van zjjn waterval. —Toen gisteren-nacht de echtelieden K. al een poosje in rust waren, werden zjj gewekt door gestommel in een kast. Meeneude dat men met niet gewensebte nachtelijke be zoekers te doen had, stond men op en ging op verkenning uit, en werkelijk bleek hun gedachte waarheid te sjjm een egel (z. g. stekelvarken) was in de kast geslopen en had daar het een en ander door elkander geworpen. Ondewater, 20 Sept. Door den ge-" Toezicht medegedeeld, dat hem was gebleken, dat er oqégr de grossen van de door de Bank gesloten hypothecaire leeningen valsche acten waren. Ern na die ontdekking door hem en door den Raad van Toezicht inge steld onderzoek bracht aan het licht, dat een aantal vermeende hypothecaire leeningen van de Bank in werkelijkheid niet bestonden. De directeur Bland van den Berg, die tevens notaris is, bleek sinds vele jaren telkens namens tot zjjue notarieels praktjjk behoo- rende cliënten valsche aanvragen tot het sluiten van hypothecaire leeningen bjj zjjne mede-directeuren te hebben ingediend. Nadat bjj deze leeningen ouder overlegging van meestal valsche taxatie-rapporten door die mede-directeuren en door den Raad van Toezicht had doen aannemen, werd hem als directeur der Bank het geld der leening ver strekt, ten einde dat bjj het passeeren der hypotheken aan de geldnemers uil te betaleu. Deze hypotheken werden dan io werkelijk heid niet verleden en het bedrag der leenin gen werd door hem ten eigen bate aangewend. Aan zjjne mede-directeuren en aan den Raad van Toezicht werden door bem bewyzen van inschrijving als van het bypotheekkantoor afkomstig overgelegd, waarop de handteeke- ning van een der ambtenaren van dat kan toor was nagemaakt. Later werden in de daarvoor op het kantoor der Bank bestemde kast door hem geheel valscheljjk opgemaakte hypothecaire grossen geplaatst of ook een waardeloos stuk in uiterlyk met zulk eene grosse overeenkomende. Op de vervaldagen verantwoordde de directeur aan de Bank sis bjj hem ais notaris ingekomen de renten dier vermeende leeningen en de daarop ver schuldigde aflossingen, nadat daarvoor dan hut benoodigde bedrag- gewoonlijk ddorhem op geljjke wyzu was verkregen. Een nauwkeu rig onderzoek het ft geleerd, dat bet bedrag der volgens de boeken der Bank nog uitstaande poBten, die op deze wijze zjjn vervalscht, niet minder is dan f 761.949,17. Het kapitaal der Bank bedraagt thans f 2.500 000, waarvan 10 pCt., altoo f 250.000, is gestort. Volgens bet laatste jaarverslag is dat gestorte kapitaal geheel in elfecten belegd en bedraagt de reserve, op geljjke wjjze belegd, f 224 052,78. Bjj het ingestelde onderzoek is gebleken, dat er geeno andere onregelmatigheden zjjn gepleegu, bepaaldelijk niet ten aanzien van uitgegeven, uitgelote of weder ingekochte pandbrieven; ook de effecten, die aanwezig moesten zjjn, bleken alle aanwezig. De bjj de Bank te dien aan zien gebruikelijke conti die-middelen maakten trouweus onregelmatigheden te dien aanzien onmogelijk. Bovendien had eenige maanden geleden, naar aanleiding van de, bjj de Hollandsche Hypotheekbank gebleken on regelmatigheden omtrent de pandbrieven, een uitgebreid onderzoek plaats gehad, dat zich tot de oprichting der Bank uitstrekte en waarbjj alles in de beste orde werd be vonden. De kans, dat nog grooter verlies bljjken zal, scbjjnt aizoo uitgesloten. Door het door de Bank geleden verlies van f 761.949.17 worden dus de geheele reserve en het gestorte kapitaal geabsorbeerd, terwyl nog ongeveer f 290.000 zal moeteu worden gevonden door bjjstortiug door de aandeelhouders op de aandeelen, waarop, als bovenvermeld, slechts 10 pCt. gestort is. Daar de aandeelhouders nog aansprakelijk zjjo voor 90 pCt. van f 2.500.000, alzoo voor f 2.250.000, en er, geljjk gezegd, uit hunne bjjstorting van het verlies slechts f 290.000 behoeft te worden gedekt, dreigt den houders van pandbrieven, duor de Bank uitgegeven, gelukkig volstrekt geen gevaar. Bjj besluit van commissarissen der Bank is de directeur Blanfi van den Burg in zjjue betrekking geschorst. Voorloopig is de com missaris G. H. H. van Dam, naast de direc teuren Muntz en ffrins tot waarnemend directeur benoemd. Commissarissen hebbeu voorts van hetgeen hun is gebleken kanuis gegeven aan de justitie, welke haar onderzoek reeds beeft aangevangen. Op last van den rechter commissaris in strafzaken, Mr. R. B.Ledeboer, is Maandagavond de directeur Bland van den Berg in voorloopige hechtenis genomen en naar h6t huis vau bewaring aau den Noordsingel overgebracht. De Zuid-Holiandsche Hypo theekbank beeft bjj de rechtbank het fail lissement aangevraagd vau den geacuorsten directeur der bank F. Bland vau den Berg. De behandeling dezur aanvraag ia gesimd op heden Vrjj lag 21 September. eente-, tevens onbez. rijksveldwachter H. ae Haan alhier is in een slaapstede aange houden, in gezelschap van zekarenftJ. B., de 7-jarige J. H. K., wiens opsporing, aanhou ding en overbrenging verzocht was door den off. van just, te Dordrecht. Door den rjjksveldwachter-brig.-tit. N. Emmen alhier werd het ventje Maandag naar Dordrecht getransporteerd, "Polsbroek, 20 Sept. Het inscbrjj- vingsregister der nationale militie dezer ge meente, lichting 1907, bevat 10 en dat der gemeente Hoenkoop 2 ingeschrevenen. Geen dezor personen heeft vrijstelling van den dienst wegens broederdienst. 'HeeawUk, 21 Sept. Op Maandag den 24sten September a. s. zal de verkiezing plaats hebben van een secretaris van deu polder Sluipwjjk. Het bestuur van dien polder heeft tot candidates gesteld de heeren G. R. Bonman en P. W. Bouwman. Als verblijdend teeken mag zeker wel vermeld worden, dat dit jaar het percentage voor de gemeente inkomsten-belasting is ge bracht van 2,2 pCt. op 2 pCt. 'Ridderkerk, 19 Sept. De Raad be- noemde tot onderwijzer met acte teekenen aan de Openbare Lagere School op het dorp den heer A. Verheus te Uitgeest met alge- meene stemmen. 'Streefkerk, 20 Sept. Aanvangende 1 October a. s. zuilen de oefeningen van bet voorbereidend militair onderricht gehouden worden op Maandag en Donderdag, des avonds van 8 tot 10 uur, in een der lokalan van de 0. L. School I alhier. 'Bleskenagraar en Herwegen20 SepU De heer A. Slingerland Jr. heeft de benoeming tot lid van den Gemeenteraad aangenomen. Willlge-Langerak, 17 Sept. Een kluchtspel, alhier opgevoerd, dat een drama dreigde te worden. Personen: een fietser en een man op een hondenkar. De karre- man houdt een eindje touw in de hand en de fietser zal het beethouden, om, zóó verbonden, achter de kar aan, mee te rjjden, en dm te probeeren, of het lyntje niet slap zou gaan hangen, ja, de kar vooruit te rjjdeu, als alles goed en wel op gang zou zjjn. „Alles in orde?" „Ja". „Nou, houd dan stevig beet, hoor!" „Vort!" klinkt bet tegen de honden: een paar hardloopers van eerste kwaliteit. „Vort!" Een forsche sprong van de honden! Een forsche ruk! En daar buitelt de karreman, die „stevig" (te stevig) beet had gehouden, achterover van de kar, maakt een buiteling twee, drie, en kijkt, of hg van lotje getikt is, toen hjj de honden met de kar. zonder hem, een pjjl uit den boog weg zag rennen. Maar de fletser, een ooljjkert, die zoo iets wel verwacht had, kwam er toch ook uiet zonder kleerscheuren af: de ruk was ook hem te onverwacht en forsch, ook bjj maakte een buiteling, zoodat hij vlak aan den kant van een sloot terecht kwam. Na van deu eersteu schrik bekomen te zjjn rjjzen ze beiden op, betasten hier en daar bet Ijjf, vooral het deel, dat enkele oogeu blikken van te voren wel in ietwat gunstiger positie geweest was, toen ze klaar zaten, om het avontuurtje te beginnen; h kjjken mekaar eens aan met een gezicht als een boer, die kiespgu heeft; zien de honden wegrennen, alsof de droes ze nazat, en moesten toch even lachen om het vreemde van het geval. De honden werden een heel eind verder tot staan gebracht. En de dramatische klucht liep naar omstat digheden nog vrjj goed af. Of ze later weer zoo iets zullen onder nemen Aio «oü J»l de vutwokdarjj «Ml rundvee alhier goed kan slagen, kan dienen, dat de landbouwer S. een vetgeweide koe aan den slager, v. K. te S. verkocht heeft voor f 300, een prjjs, die voor deze streek zeker boog mag geuuemd worden. GEMKAGD NiEUWIt. De aardappelhandel staat te Dalem nog stil. Üpkoopers bieden thans f 2,10 f 2,25 hoogstens, maar verbouwers houden vast, en zyu tot dien prjjs met ge negen. Ze vertrouwen, dat de markt vrjj wat hooger zal worden. Donderdag-middag omstreeks halfvjjf is de 7 jarige Albertus Groenewoud door de electrische tram aan den Schoter- ■ingsl te Haarlem overreden en gedood. De khaap was op de tram gesprongen om een eindje mee te rjjden. Het Ijjkje is per brancard naar het Gast huis gebracht. Het 4-jarig zoontje van den heer J. Quirjjns te Bezooien werd dezer dagen boren in het hoofd door een wesp gestoken. Hierdoor ontstond een verzwenug der herse nen, waaraan het knaapje na -een verschrik- kelyk ljjden van eenige dagen is overleden. Tjjdens de kermis te Eerbeek werd een zilveren horloge ontrold aan den rijksveldwachter. -Woensdag-avond omstreeks 8 uur had in het kamp van Zeist een treu rig ongeluk plaats. De milicien Suiker, van het 3d bataljon 4e compaguie te Gouda, viel bfi het waterputten in put 7 ter diepte van 20 Meter, waaruit hy na eeuigen tyd met gebroken nek werd opgehaald. De levens geesten waren toen reeds geweken. Dat het ongeval in het kamp diepen indruk ge maakt heeft, laat zien denken. De ongeluk kige behoorde tot de lichting 1906 en was afkomstig uit Rotterdam. Maandag avond heeft een politie agent proces verbaal opgemaakt tegen een poelier, die in zyn paknuia iu de Kranestraat 'sGravenhage bezig was op zeer wreed aardige wjjze kippen te mishandelen. De dieren worden uu de mand genomen en, nadat men hun een snede in den strot heeft gegeven, aan den plukker overgegeven, die de kippen dan levend plukt! Om den armen diereu het spartelen te beletten, houdt de plukker hen tusschen de kist, waarop hjj zit, eu de knieën gekneld. De aldus ge plukte kippen wordeu iu een hoek geworpen sterven daar een iangzainen, pjjulyken 1, tot zjj uitgebloed zyn. Razende van pjjn loopen of hinken zy dan nog in het pakhuis rond, tot de laatste stuiptrbkkiug zich over hen ontfermt. De verbaliseerende agent had reeds lang een gunstige gelegenheid gezocht om aan deze dierenmishandeling een eind temaken, wat niet zoo gemakkelyk ging, daar de opera tie meestal met gesloten (kuren geschiedt. Het eenige voordeel voor den poelier, die deze geraffineerde marteling toepast, is, dat op die manier het plukken wat vlugger ge schiedt dan bjj dooie kippen! V Verwacht mog worden, dat «eer streng tegen een herhaling van deze mishandeling zal worden opgetreden. Bjj de Zuid-Hollandse he Hypo theekbank te Rotterdam zjjn hoogst ernstige malversatiën van een der directeuren ontdekt. De Bank beeft drie directenren, de beeren Bland van den Berg, F. J. Pnus en Mc. S. H. Muntz; de directeur Prins is siuds geruimen tyd door ongesteldheid verhinderd zjjne functiën waar te nemen. Terwyl de directeur Bland van den Berg voor eenige weken vacantia had en dus afwezig was, heeft ds directeur Muntz «au den Raad van ll&UNliBUWë. Nchtenkeven, Ml Nept, f Bevordering van de voltooiing van den spoorweg van Gouda naar Schoon hoven en verzekering van den geregelde exploitatie van de spoorwegen 'sGraven hage—Voorburg—Leiden en Gouda—Oude water. Tot dit doel is een wetsontwerp ingediend. Na een breedvoerige inleiding deelt de Minister van Waterstaat mede, dat volgens de regeling, waaromtrent thans overeen stemming is verkregen, aan de Mjj. tot Exploitatie van Tramwegen, gevestigd te 's-Gravenhage en kantoor houdeude te Voor burg, zal worden verstrekt: lo. voor de voltooiing van tie Ijjn Gouda— Schoonhoven; a. eene som van f 355.000als nieuwe rentelooze voorschotten en wel de helft door den Staat en de andere helft door de provincie Zuid-Holland, al dan niet met medewerking van de mier direct belang hebbende besturen; en b. het overigens nog voor die voltooiing benoodigde bedrag, 135.000; met 2o. voor de uitvoering van de coodzakeljjk gebleken werken vau verbetering en ver nieuwing van de bestaande ijjnen van de Maatdchappl, eene kim van f 800.000, als rentedragend voorschot, en wel tegen beta ling, gedureude 60 achtereenvolgende jaren, van een annuïteit van 4 pCt. over genoemde bedragen van f 135.000 en f 300 000. Het ligt m de bedoeling bjj de met de Maatschappjj 'e sluiten nadere overeenkomst °.a. te bepalen, dat zjj uit bare bruto winst in de eerste plaats zal moeten afzonderen de verplichte storting in vernieuwingsfondsen eu daarna zal moeten voldoen aan de aan den Staat verschuldigde aunulteit. Door de uitvoering van de werken tot verbetering van de ijjn Den Haag-Leiden, in het bjjzonder van het dubbele spoor tus- scben Den Haag en Voorburg, wordt eene etjjging van het winstcjjfer verwacht. Met grond mag worden aangenomen, dat door de bekrachtiging van deze wetsvoor- dracht de spoedige voitooung van den spoor weg Gouda—Schoonhoven inderdaad zal zyn verzekerd. t Met ingang van 1 October 1906 is de postbode A. Schimmel benoemd tot brie ven- en telegrambesteller alhier ?n is de hulp bode A. L. A. H. Mujjs benoemd tot postbode op Lopik. t Naar wjj vernemen, zal met den aanleg van bet locale telefoonnet aanstaande week begonnen worden. t Door Burgemeester en Wethou ders is, in de plaats van den heer J. Valken burg, benoemd lot brandmeester de heer A. HqoMkaas. f Naar we vernemen heeft het bestuur van het Departement Schoonhoven der Maatschappjj „Tet Nut v/b Algemeen" vau bet hoofdbestuur «en subsidie ontvan gen van f 500, voor de uitbreiding der bibliotheek en de op te richten volksleeszaal. Het in aanbouw zjjnde nieuwe Nulsge bouw, reeds sedert Augustus onder den kap, nadert zjjn voltooiing' en zal onge- twjjfeld op 1 December a. s. wel in gebruik genomen kunnen worden. Het aantal leden breidt zich steeds uit en is thans tot 56 gestegen, terwjjl gegronde reden bestaat, dat dit aantal tegen het nieuwe seizoen nog zeer zal toenemen, wat zeker een groote voldoening zal zjjn voor het zoo jjverigo bestuur, dat niets onbe proefd laat om de afdeeling te doen bloeien. f Z. D. H. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot Kapelaan te Rotterdam, in het Noord Oostelyk gedeelte, aan een nieuw opgerichte parochie van de H. Barbara, onzen vroegeren stadgenoot deu WelEerw. heer C. G. A. van Baaren, Kapelaan te den Burg op Texel. t Aan Hare Majesteit de Koningin is door de heeren Mr. E. J. Korthals Altes, te Amsterdam, en A. E. Dudok van Heel, te Huizen, dd. 12 September 1906 een adres gericut, waarin zjj hunne bezwaren kenbaar maken tegen de loting voor de militie, en daarom aan Hare Majesteit eerbiedig verzoe ken de Hegeering uil te noodigen zoodanige voorstellen van wet by de Staten Generaal in te dienen, dat niet langer door loting vrjjstelling worde verleend van een verplich ting, door artikel 180 der Grondwet aan alle Nederlanders, daartoe in Btaat, opgelegd. Een afschrift van dit adres, waarby men zjjn instemming daarmede kaa betuigen, is ter teekemng uedergelegd aan het bureau van dit blad. t Door den heer Bl*nus ia aan den Burgemeester alhier een standplaats voor zyn circus verzocht, indien er kermis wordt gehouden. ln de week van 17 tot 22 Septem ber zjjn geen nieuwe gevallen van besmet- teljjke nekte tebris typhoïdea voorgekomen. Het aantal Ijjders bedraagt alsnog 2. t Door de alhier gestationneerde Ryksveldwacht is proces ver baai opgemaakt tegen A. U ais hebbende zand gebaggerd binnen de kribben in de rivier de Lek. t Door de politie alhier werd Dinsdag-avoud op den Wal een man aan getroffen, dm in staat vau dronkenschap verkeerde door het gebruik van brandspiritus. Iu zjjn bezit werd uog eeu goede voorraad gevonden. t Woensdagmorgen liep een koop man in poilooden zóó dronken langs ae straat, dat by moest worden ingerekend om in het politiebureau zjjn roes uit te slapen. Tegen hem werd proces-verbaal opgemaakt. t Donderdag-nacht werd dronken op de Btraat door de politie aaogetro.ien B. v. A., sjouwer alhier, die naar de politie wacht ter ootuuchtering werd gebracht, waar tegen hem proces-verbaal is opgbmaakt. VERVOLG OER NIEUWSTIJDINGEN. Bjj Kon- besluit van 18 dezer is, met ingang van 16 October 1906, benoemd tot directeur van bet post- en telegraafkan toor te Sliedrecht G. Gyzen, thans commies der telegrapbie van de le kl. te Gouda. Uit Middelburg schrjjft men: Het bericht betrtffande ae verplaatsing van deu heer J. A. A Schwan, luspecteur der posterjjen en telegrapbie te Middelburg, in geljjke betrekking naar Ulrtchi, zal ougelwy- leid door alle poat- en telegraafambtenaren in Zeeland en Westeljjk Noord Brabant met leedwezen zjju vernomen. Niet alleen dat de heer Schwan gedurende de 9 jaren dat bjj als hoof dam Dienaar der posteryen en telegrapbie ïmZeeland werkzaam is, door zyn welwillend eu humaan optreden de algemeene achting en genegenheid beeft weten te veroveren, maar boveudien heeft ieder ambtenaar in zjjn inspectie, hoog of laag geplaatst, bem gedurende dal tydperk leereu waardeeren als een strikt rechtvaardig chef. In de Donderdag gehouden zit ting van het geruchtshof le s Graveubage werd ontslagen van rechts verordening De W., los werkman te Leiden, die door den kantonrechter te Gouda was veroordeeld tot 2 boeten van f 1, subs. 2 dagen hechtenis voor elke boete, wegens peuren te Heken- dorp in de Groote Wiencke. De rechtbank had het vonnis bevestigd, doch de Hooge Raad casseerde de uitspraak der rechtbank en verwees de zaak naar het Haagsche hof, met het bekende gevolg. Voor den bek), pleitte Mr. Jos. Andreoli, advocaat te 'sGravenhage. Het openbaar ministerie bjj bet gerechtshof te 'sGravenhage eiachle Don derdag f 15 boete of 15 dagen hechtenis tegen C. de R* schippersknecht te Har- diugsveld, wegens mishandeling vau een meirje, voor welk feit de reentbauk te Dorarecht hem tot 7 dagen gevangenisstraf veroordeelde. Mr. F. Fernbout, advocaat te Gonochem, pleitte vrjjspraak. Voorts werd geeischi veroordeeling tot 14 dagen gevaugeuisstraf; van A. R, zeil maker te Alblasserdam, door de rechtbank te Dordrecht tot 1 maand gevangenisstraf ver oordeeld wegeus mishandeling, hierin be staande dat bjj iemand had getrapt, geslagen en tegen een heining met prikkeldraad gewor pen. Mr. A. Scha vier, advocaat te 's-Graven hage, pleitte vrjjspraak of een clemente straf. Uitspraken over 14 dagen. Tot onderwjjzer aan de Cbr. school te Halfweg is benoemd de heer B. J. j de Ruiter le Sliedrecht. en 't is maar al te waar, dat hjj, die z'n vruchten 't langst goedhoudt, er den boogsten prjjs voor maakt. En hierom is 'i bjj velen loch begonnen en mogen we ons dus wel eenige zorgen getroosten. Is het fruit eenige dagen binnen, dan wordt de ruimte gesloten en eveneens bet licht onderbroken. Een donkere berg plaats is de beste. Natuurljjk moeten om de 8 dagen de vruchten worden nagezien en tevens de rotte worden verwjjderd. Het vocht, dat vaak voorkomt en trouwens steeds door de vruchten wordt uitgewasemd, vangt men op door middel van chloorcal- cium, dat in elke drogisterjj verkrjjgbaar is. Ongeblnschte kalk kan in dezen ook dienst doen. Dit strooit men op een vlak bord. Vooral cbloorcalcium trekt ongeloo- feijjke hoeveelheden vocht lot zicb. Natuur ljjk moet steeds het water woi den afgegoten. Heeft men over kleiner ruimte te beschikken on wil men toch eenig tafeifruit bewaren, zoo kan men dit doen in kisten met turfmolm. Io ondiepe kisten legt men afwisselend een laag turfmolm en een laag fruit, zóó, dat de vruchten geheel door molm zjjo omgeven. Vóóraf dienen de vruchten elk afzondpljjk io een papier gewikkeld. Bjj grootere partjjen kan men nati zoo niet te werk gaan. Dan bewaarl 't fruit 't best io steenen schuren, liefi spouwmuren. Tegen de binnenmuren den grond legt men stroo. Heeft minder zacht fruit, dan wordt dit h| boopen opgelegd en deze laatste tevi stroo afgedekt. Zoo bljjven ze den winter liggennat komen er enkele rotte in, maar nimdj men zou denken, gewoonljjk 4-6 pCI Natuurljjk kunnen fijne soorten u behandeld worden en tevehs spreel vanzelf, dat soorten, welke ODgevter zelfden tjjd tafelrjjp zijn, bjj elkaar gedaan. Alle aanbeveling verdient soorten afzonderljjk te houden. Heeft men enkele prachtige exemplaren, welke bewaard moeten bljjven voor tentoon stellingen, dan worden die geheel met een mengsel van 2 deelen ei* 1 deel aether. Eerst voor bet gebruik men het er met aether weer af. „Kwi' irljjk men met ir in met .rljjk niet het fbrden de eken it en :ht uaxi mier, Het eeptea eu bowarea vaa appel* eu peren. (Slot) Laten we bjj bet voorgaande nog volgen, dat we nooit plakken, wanneer het regent. Zjjn we bjj nalte jaargetjjden (zooals in 1904; niet of slecbt in de gelegenheid de vrncuten droog binnen le krygeu, zoo laten we ze, voor ze voorgoed worden opgeborgen, dun ml gespreid op een luchtige plaats. Hoewel dit in droge ljjden wel iets omslachtig is, verdient het (och alle aanbeveling, du vrucu ten, voor ze naar huu winterverbiyf te trans- poi teeren, eeuigeu iyd te lateo di ogen. daar se de eerste dagen nog sterk uitwasemen. Voor dat de vorst streng invalt, moeten de vruebteu op huoue plaats zyu. Hiervoor kiest men een kelder of zolder, in elk geval een vorstvrjje plaats, droog en liefst met aan den zonnigen kant van 't nuis gelegen. Hoe minder soo'n bergplaats aan temperatuurschommelingen onderhevig is, hoe beter. Vooral in oude huizen met dikke muren treft men vaak zulke door ons be doelde plaatseo aan. Deze zyn zeer geschikt voor bewaren van fruit. Vóór ze de vruchten binnen brengen, vegen sommigen ze een voor een droog met een doek. Dit is met aan te bevelen, daar van vele vruchten dan meteen het eigenaardige waas, dat er over ligt, wordt geveegd, zoodat ze dan minder lang kunnen duren. Voordat we de plaats, voor bewaring, bestemd, gebruiken, dient deze liink gelucht, zoodat de atmoepheer er zuiver is. Bjj 't binnenbrengen laat men nog lucht in om zoodoende de vrachten aan de temperatuur te doen wennen. Velen zal dit ounoodig voorkomen, maar een feit is hel, dat men in dezen niet te voorzichtig kan handelen VAUITUBEBEI op Zondag 28 Sept. 1906- Hlug Mckiolicvei. BERKENWOUDE. Nam. Ds. van Ouderkerk a/d IJsel. Ring NlledreckL BLESKENSGRAAF. 's Nam. IV» uur Ds. Van WillenswulMA vap Goudriaan. PAPENDRECUT; Aflam, 2 uur Da. Poort, van Streefkerk. jfc VLSSCH LÏt 1J-li L Ki C H ÏLN 'Ametde eu Tienhwven, 20 Sept. De vangst van zalm was de laatste dagen in het vischwater alhier zeer ongunstig; de gausche week werd vergeefs gevischt tot gisteren toe, toen 3 stuks van middelmatige grootte bemaebfifid werden. 'AuuenteL 21* Sept. Van Zaterdag 15 tot en met Vrjjdag 21 dezer zjjn alhier ter markt aangevoerd 19 zomerzalmen; prjjs per Vi kilo van f 1,60 tot f 2 50; 15 St. Jakobe- zalmen, prjjs per Vi kilo van f 1,15 tpt f 1,80. 'Krulingen, 11 Sept. Deze week werden ter markt aaogeiroerd 176 zalmen, prjjs zoraerzalm f 1,10 k f 2,60, St. Jakob zalm f 1,15 f 2,—, per 6 ons. UemeealejBekeoa koven. der Gemeente NcheeaUovea. Door de stjjgende markt zjjn vanaf heden de prjjzen der gesteld op: Oogt klopt afgehaald 69 Cents per HL. bezorgd 9S Geklopt afgehaald 70 bezorgd 75 Schoonhoven 22 September 1906. De Directeur, MAK. N«B. Zeer hooge Cokesprjjzen zjjn te ver wachten. BEUKSULR1CHTEN. 20 SepL Cert Nederl. Werkl. Schuld. 2Va 77ft Dito dito 8 91'/g Uong. Oblig. zilver 189fi/1904 4 96* Dito goud 1881/1898 4 94* Oostem-jja, ÜDL pap. Mei-Nov. 4 99* Dito zilver Jam-Joli. 4 99* Portugal, Oblig. le Serie 7üVm Dito 2e 8 67 Dito 3e 8 67* Rust. ObL Binnenland 1894 4 68*/m Dito 89/90 le en 2e uitg. 4 66* Dito 1880 4 67* Dito Nicolal Spoorw. 4 71* Dito Gr. Ruse, bpw.-mjj. *98 4 47* Dito Orel-Griasi. 50042000 M. 4 68* Spanje Oblig. Buiteiü. Perp. 4 88 Egypte 18764 103* Haarl. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 99* Hong. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 97* Zuid-ital. dpourw.-iuy. Oblig 3 67* Wladikawkas Spoorw.-mjj. 1894 4 74* Loten Amsterdam f 100.8 llu'/u Loten Rotterdam. Gem. Cred. 8 I07VW Loten Antwerpen2* 102"fa Loten Hong. Hyp.-Benk 4 127* Loten dito fl. 100 8 107 Loten Theiss Reg. Ges. 4 167 Loten Madridg 59 MARKT BLH1CHTEN. Bcdegraven, 18 Sept. Kaas. Aangevoerd 185 wagens, te zamen 8967 atnks, wegende pL m. 62 902 kilo, le soort Goudsche f31,50 k f33,—, zwaardere 133,—, 2e soort f29,— C 30,50, Derby kaas, le soort f 82 50,2de soort f Edammer-kaas, le soort 181,—2e soort f 29,—. Handel vlug. ttnuda, 20 Sept. Kaas, le qnal. f81,- a f 88,-2e quai. f 28,— a 80,—zwaardere T.'~" Pijlen. Handel zeer vlug. Boter. Aangevoerd 1120 stukken van lulo, handel vlug, prjjs der goe f 1,40 k 1,50 en weiboter f 1,26 k 1,30 per kilo. Katierdan18 Sept. Aangevoerd 85 paarden, 1672 magere en 671 vette runderen, 202 vette eu 73 nucntere kalveren, 662 graskalveren en 284 biggen. Koeien en oseen 27 tot 89 ct., kalveren 37 tot 50 c. per kilo. Melkkoeien f 120 k f 280, kalfkoeien f 195 k f310, stieren f 90 k f 225, pinken f k f vaarzen f 50 k f 170, alles mager vee biggen f 9,50 k l 14,-, paarden f 56 k f 180. Nuchtere kalveren: fok- f 4 f slacht- f 8,50 i f 12,60. HkMUmi, 11 Sept. Boter, le lotL 08 et, Ie anti. 83 et. per helf kilo. Zeee 17 W per 50 kilo. giggen 1 6 et 11 per etnk. Aardappelen (geelen) f 8.— per UL< (blauwen) f 2,— (poters) f 1,40 Eieren f 4,50 per 100 stuks. Weerden, 19 Sept. Kaas. De aanvoer ter merkt op heden bedroeg 232 partjjen nrijs van Gondsche le soort 131,— k f33 fe soort f 28.— t f 30, zwaardere f 32,— f 88.—, Edammer le soort f 30.—, 2e soort f 8150 a f per 60 kilo. Handel vrjj vlug. BVBGEMLUKK tSTA.SU. gekeeitaeveB. Van 18-21 Sept. Getronwd: L. den Hartoog, oud 28j. en T. Bouter, oud 24 j. Overleden: A. M Pardoel, oud 3 w. Getrouwd: i W. J. J. VAN DAM «n J. G. BOUDET VAN DAM. De Heer en MeVrouw VAN DAM Boimrr van Dam betujfien, ook namens de wederzjjAsche Familie.Tbunnen dank voor de véle bljjken van bj/Mngstnllinp, vóór en bjj dë vdltrekking van (bun Huweljjk onder- Geilou wd: Plulus WILLEM EIJKELENBOOM en MARIA VAN ABSBQVEN, die, mede namens wederijjdecbè Familie, hun weigemeenden dank betuigen voor de vele beflzeo van belanfisteUiol, bjj hun Huweljjk ondervonden. 1 f Voorburg, 19 September 19(y Getrouwd: i Jj 1 LOURENS DEN HARTOOG I I en i\ TEUNTJE BOUTER M die, mede namens w^derzjjdscl^e Familie, hunnen harleljjken dajik betu'gdn voor de vele bljjkep van belangstelling, bjj hun Hpitalfik ondervonden! I (t V Schoonhoven, 19(September 0Q6. j -I—17 Getrouwd'; v 4 CORNEtlS WILLjÉM RINGJELljjG GEERTJE HUIJZEfi die, mede namens w^derzjjdsWie hun harteljjken dank betuigen foor bljjken van belangstelling, bjj hun ondervonden. I - Krimpen a/d Lek, 20 Sept. 19 (amilie le vele jweljjk Heden overleed ons innig geliefd eenig Kindje JAN MA17RITN, ruim drie weken oud| J. M. BROEKMAN. R. BROEKMAN-v. D. Bunt. Utrecht, 19 Sept. 1906. Ondergeteekende betuigt zjjnen harteljjken dank aap den WelEdelZeergeleerden Heer Dr. E. A. fAUËL te Bergambacht, voor de zorgzame en liefderpke behandeling tjjdeas do ernstige ziekte van xjjn vrouw. P. BLANKEN Pzn. Haastrecht, 21 Sept. 1906. Allen, die willen medewerken om voor ge- zamenljjke rekening NTEEKKOLE2 op te doen, komen ter vergadering a. m. Wacau- dag. M September 1906, 's avonds uur, in het HEEREN LOGEMENT. Ia lossing komt een schip met Steenkolen van BORST uit Lopik, waaromtrent op deze vergadering verschillende mededeelin- gen sullen worden gedaan. Het vacrlaeplf Cemité. Schoonhoven. - Aan al mjjn beguustigers, zoowel buiten als in de gemeente Keer- Eerk« heb ik de eer te berichten, dat de COS., mot ingang van 17 September 11., ia over gegaan aan den Heer W. F. tfPBBOEK, onder dankzegging voor bet vertrouwen, gedurende een vjjfiigtal jaren zoo ruimschoots genoten, en beveel mjjn opvolger gaarne bjj allen aan. P.ÉL Tot het leveren van Kaaavaraen an verder Kalf* erk houd ik mjj echter bjj een ieder nog aanbevolen. Achtend, Naar aanleiding van bovenstaande beveel ik mjj in ieders gunst aan, hopende mjj, door goede en solide bedie ning, het vertrouwen waardig te maken. Achtend, Uw Dw. Dr., Meerkerk, 20 September 1906. te Sekeeaheren. GODSDIENSTOEFENING op ZeaKKg MM kejpt. 11MH), 's morgens 10* uur, onder leiding van Ds. H. VAN AShENDELFT, Predikant te Gouda. UcderMérk a/d IJael. Zeedag BS September, 9*uur voorm. en 6* uur 's avonds: Ds. A. van DIJK, van Oudewater. Ter evername aangebedea een goed beklante Adre. T. v ij. HAM te PH'U.»„rew««rd. ENKELE GEBRUIKTE in aeer saliaea staat, waaronder een zoo goed als nieuw en andera met splinter nieuwe banden, tegen elk aannemeljjk bod. RIwielhudel.tr, AJM.er.tw), Veer ket a. s. HERFST- en WINTEB-SEIZOEN ontvlogen wjj een enarmen vaorraad: voort den bouw van d« R.-K. School. Adres A. BOUTER. Mr. Metselaar, Schoonhoven. ((TERSTOND GEVRAAGD een file 16 jaren. Adres C. VAN DIEJEN, fiid te Bleakenagraaf. g(IoEELEN te Lekkerk^rk vraagt zoo spoedig mogdjjk eeu die, des vhj'jr< ischt, ook rjjwerklhehoort tfe nen doën.tt PersooiIqk zich te presentéren. Ijrstond gevraagd e P. G., goed kunnende werken; hoog lóón; Huis betftfkbaar. bjj K. OOMS, Oader- kerk mm IJael. Terstond *n tegen Kerstmis gevraagd een P. G.goed kunnende melken, bjj D. VAN WIJNGAARDEN te OaderkMbk a d IJsel. Terutand gevraagd: 15 k 46 jaar. Goed kunnende melken een eerste vereischte. Adres W. E. KASTELEIJN, Kaarepas. TERSTOND GEVRAAGD: Uevraagd, zoo spoedig mogeljjk, iemand voor wegens ziekte der vrouw. Br. fr., onder no. 44, aan 't Bureau van dit Blad. Zoo spoedig mogeljjk gevraagd eeu flinke bjj A. EIJ KELEN bOUM, Mr. Sctioenmaker, Oreet-«as users. Terstond gevraagd in een klein gezin P. G., leefcjjd liefst omstreeks 17 jaar, bjj den Heer A. VAN DER WIEL, Noeserdyk 21, Betterdam. Gevraagd tegen 15 October een Adres Mevrouw TEPE, Haven, Schoonhoven. Er biedt sick aan als een net Meisje, omstreeks 16 jaar, om ter stond of later in dienst te treden. Adree C. VAN HERK, Tiendeweg, Lekkerkerk. Tegen Kerstmis worden TWEE flinke gevraagd, goed kuunende mtlken, bjj J. DE VRIES Wz. en A. C. VAN DEK GRAAF te bteiw(|k. Tan NCHOWHHOVKT naar «OBlhtJUEM v.m. S.*' aar. l.EKHEBKEfeK1 i. T- j Hlihkebvecb 4. ALBLASSratlMM 5. Twrag ran UOKINCHEM nam. 1 aar. 1 Op alle Stations wordt aangelegd. Wwdwr HrkrUkbaar: het Mende heerlijke St. NICOLAAS. |)i De. zaierdagk'arand.versche APPELBOLLEN en SAUCIJZLNBHOODJES. I OagelUks vei-sefhe voorraad: CHOCOLADE UNION in vertJhillendu ver pakkingen, fijnste CACAOPOEDER A 35 C'eata por Ons; neemt eens prbef! 1^, bericht de ontvangst der nieuwe 8TALEN voor bet a s. seizoen. Pd Rnime kense in DauaesstefFenTricot-Ondergoederen enz. Boorden, Dassen, Paraplu ie*, Hoeden en Petten. co (P. G), tusschen 30 en 40 jaar, in een gezin met vier jeugdige kinderen. Brieven, onder ietter S, aan bet HULP POSTKANTOOR te k lea w-Lekkerland. Gevraagd bjj een alleen-wonend Weduwnaar eeu of Weduwe zonder kinderenP. G., tusschen 30 en 40 jaar, liefst van bet platteland en van goede getuigen voortien. Brieven franco, met opgave van verlangd salaris, aan den Heer A. D IJ K S M A N Opzichter te Jüieawerkerk a/d IJsol, Prins Alexanderpolder. DawaaIt °P ^eo 111 *oor 1,0 Qa "flwp der publieke vermakeiyk- HBzOpK htdan te Botterdam het van ou.is bekende en opnieuw geheel naar de ei&cben des tjjds ingerichte Bestauraut tegen matige prjjzen. Geopend tot 1 nnr na middernacht. Aanbevelend De AGAZIJ JMJE5I van Tan af bedwa dagwIUk. .wrack MOKKATAARTJES, prima zuivere AMSTERDAMSCHE KORSTJES 5 A 10 Ut. Lopikuatrut, Swkwwakwrwa. IN* Het merk der kenuers iu onbetwistbaar ket Ken HUHlt,k aat ieder voldoening geeft. Maakt U ook gebruik vau de beiaugryk voordeeiige Najaarsaanbieding? Ga er heen en overtuigt U. JLopineratraat 335. |N* Heparaiie-luricntaug voor aaie merken. zeldzame xwauieit. 'J Heeaekken i ja en dictit, die later besie üweiieu geven. Dagger nellen van Hollanddctie hennep met nauwe m*zeu op Vietkaulen lap geliieiu, die lot net laaisl siuede biyveu krimpen, taste prj|zen, HinkelierM rabat, Fabnck in Gareus, louw en Viscnwant; Mdgatyu klcHWMteeg 113, Tegenover Ut Uitspanning vau ueu Heer DAM. Moet je trekken naar den vreemde, Ga je reizen over zee, Neem dan, om op zee te smullen, THOMSON'S PUDDINGPOEDER mee. Prjjsvraag 23 Dec. 1905. i>levkeraalu|«l, uvuna, voor Brand-, Glas-, luuraak-, Bedryfa-, trans port-, Scueeps-, Paarueu- eu Vee-ongelukken. Levens verzekering eu in HypoiUeken. Verzekert net vee m de weide legen het hemelvuur, k f 1,— per duizend. Vraagt mlicüungen en tarieven. zjjn alléén verkrygbaar bjj de Adromen te BOfTEBDAM: Hoogstraat 840 (Telefoon 1594) Ooztzeedjjk 333. Jonkerfranuatraat 44. Wegens sterfgeval uit de hand te koop een WOONHUIS, waarin sedert verscheidene jaren een welbeklante Brood- en Ranket- bakk rjj is uitgeoefend, welke een burger bestaan beeft opgeleverd. Dadeljjk te aan vaarden. Adres: Notaris TREURNIET te Moordrecht. EEN GOED BEKLANT waarin wekeljjks f 6,— tot f 8,— wordt verdiend, voor uitbreiding vatbaar, in een volkrjjke straat te Goada. Overnpemsom f 80O,—De helft van de koopsom kan in. termijnen worden betaald. Te bevragen bö' C. PLOMP AE» Bleekerssingel, Goada EEN FLINK met ongeveer 1/3 H.A. Gras- en Boawlaud, jto Lo pik. Benedeneind in gebruik gewekt hjj wijlen Reyeii Lexmond. Te bevragen bjj den Eigenaar MA ABTEN LEXMOND te Lopik en bjj H. C. KOOI, Notaris, Lopik. De Notaris H. GROENENDAAL te Gouda is voornemens op Donderdag 11 October 1906, bU Inzet, en op Donderdag 18 October 1906, bU afslag, beide dügen des voormiddags 11 uur, iu het Hótel „DE ZALM" «an de Markt te Goada, iu het openbaar ré veilen en verkoopen: geteekend No. 78, met STALLING voor 27 Koeien, PAARDENSTAL en verdere GE TIMMERTEN. ERVE. TUIN en BOOMGAARD, benevens diverse perceelen WEG en WATER, aan- en bjj elkander ge legen in den Achterbroek en Wellepoort, samen groot In 14 perceelen en bjj den afslag in massa's. Grondlasten f 109,93; Krimpenerwaards- lasten 1905 p. H.A. f 3,25; Polderlasten p. H A. Ooateiud f 2,20, Westeicd f 3,40. Te aanvaardenbet Land bjj de betaling der kooppenningen op 13 December 1906 of vroeger; de Woning, Erf, Tuin cu Boomgaard op 1 Mei 1907. Alles uader omschreven in Notities, welke verkrjjgbaar zjjo ten kantore van den Notaris H. GROENENDAAL le Gouda. BENEDEHEIID. Vrjjdag 28 September 1906, v.m. 10 uur, ten slerfhuize vau REYER LEXMOND, zullen pu bliek wordeu verkocht: diverse KASTEN, BEDDEN, TAFELS, STOELEN, KACHEL, eenig BRANDHOUT, parti|l)e Aardappelen enz. JHetaris, Lepik. '1'Jbi HU UB UEVBiibD, lielst op een dorp in de Provincie Z.-H. 8r. franco, No. 7, aan DE GhUlJlEK, Boekhbcbeoubwen. TWEE NIEUWE compleet, op Colim ga assenen eeu BtiOui) KAR, by W. VAN Si AM, Wagenmaker te JBergambackt. De Deurwaarder i- VAN IPENBURG te Schoon- hoven zal op Donderdag 4 October 1906, 's morgens ten 9 ure, te in het MILITAIR TEHUIS aan del Dam, •m caatamt geld, verkoopen: I als: Kasten, Tafels, diverse Stoelen, Kachels, Spiegels, Schilderjj8nKlokken, Kleeden, Ledikanten, nieuwe Bedden en wollen Dekens. Te zien daags te voren van 10—12 en tan 2—4 uren. |W Die hier nette goederen zouden willen byvoegen, gelieven daarvan opgave te doen ten kantore van voornoemden Deur waarder, Onde Haven. aj op Woensdag 26 September 1 90 6, voorm. 10 uur, op de dlADUUISBKUG te duor dun Dcuiwaaider E'. H. SVV AM, van: ken groote partU ais: Planken, Ribben, Palen, Latten, ge schaalde en geploegde Delen, Amenk. grenen i urns. PlankenScboeiingenUorsch- vloeren, Brugdekktm, Hekkenscbrooten, etc. Het BESTUUR van den Polder Hatten- djjkablok is voornemens op Vrgdag den 28. September a. s.des voormiddags te 9* uur, ten huize vau C. OOMS Cc. in het openbaar te verpachten het aan oen Polder loebehoorende B1LTUEWA8, Genderak, den 21 September 1906. Namens het bestuur voornoemd De Schout, W. BOER,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2