Een TnnsMl by G. H. KUIJLENBURG, Schoen hoven. EHioraataslIiole, met melken bekend, bij J. VOETS te Btoiwjjk. Tretiiiifi 20 October a. s. GOUDSCHE PAARWm. Thee Tandarts J. J. CHAMER, Westhaven 163, GOUDA. fcJAC. VEBKfiUOST, Maars garaajl TinMis Halionalfl Mtriji Varvoig nar MvortentiöiL EflOB tt8 DiOOSlM. Dienstbode, P. P. soos, Koperslager, Loodgieter, Pompmaker, Tiendeweg 59, GOUDA, bericht de ontvangst van de nieuwste modellen PETROLEUMLAMPEN, GANGLANTAARNS, PETROLEUMKACHELS (reukloos-gevaarloos), werden eek in huur gegeven. Petroleumgloeilichtbranders sterk, zuiver wit licht. DE GORINCHEMSCHE BANK MR. P. A. GREW* AFBRAAK. HOUT en MARMER, WiafliMisiitïOBW te GOUDA AMEIDE a d Lek zal dit jaar worden gehouden op DOHDERDAG 11 OCTOBER a. 8. Boerendienstbode, C. ROMEIJN, Waterpoort, Gorinchem. Sigarenfabriek Boerenarbeider, Dienstbode. Boerenarbeider, Bakkersleerling Boerenknecht, Flink WINKELHUIS I Schilderschool Krimpen a/d* Usel. moderne Letters en Ornament, Boerendaggelder, goed kunnende melken en met het werk DPkend. Aanbieding by den Landbouwer TEUN1SSCHOUTEN, Krimpen a/d IJmeL Boerenarbeider, Een GOUDSMID, ook bekend met Zilverwerk en Bepa- ratién, tegen nader overeen te komen salaris. Bloedmlddel. Het Rietgewas in den Hoogen-Boezem van „de Overwaard” onder Nleuw-Lekkerland, in twee perceelen. Kennisgeving. N’. 21 9 TE CORINCHEM neemt gelden a deposito: OPENBARE VERKOOPINB van RIETGEWAS. Tandarts COHEN Voor le Hypotheek op LANDERIJEN is GELD beschikbaar A 4 'sjaars, ten kantore van Verkooping van Rietgewas en Hout. Swartsenburg’s Lotendebiet, Kleiweg E 85, GOUDA. Rattendood van 1 N. VAN ZESSEN, CüLEMBORG en bjj de meeste Drogisten. FILIAAL SLIEDRECHT. Rover, Raleigh, Osmond, Hudson, Wanderer, Brennabor, Westfalen, Burgers, Eenhoorn en verder alle bekende merken. leuze uit meer dan 80 stuks in Heeren-, Dames- en Kinderr jj vielen met of zonder VrQwiel en Velgremmen. TE KOOP, Opshgterrein te BERGSTOEP. IW.Vaik&Zonen te Bcheenheven. 6 JONGENS leen f 1,50 per week. STOLWIJK HET VISCHWATER HET RIETGEWAS Rjjtmg- en Wagenmaker, Rijwielhandel „De Concurrent”. 5V Een Boerenknecht, Kassier en Commissionnair in Effecten SCHOONHOVEN, neemt gelden A depenite: J. BREM, Nieuwpoort a/d Lek. RIJTUIGEN. L. VAN ZEVENHOVEN, Kattensrnge), Genda. Ter overname aangeboden: Het Leergeld voor 3 maanden bedraagt 45 Gulden. A. GROENEVELD Lz., COUDA, Café mat blijvende Vergunning, op een welvarend dorp in Z -H-, dat voor een groot gezin een goed bestaan geeft. Te bevra gen, onder no. 42, aan bet Bureau van dit Blad. ENTINGEN H. ANKER, Weduwe zender kinderen, Diet onbemiddeld, of Jengedecbter tusschen 50 en 60 j nar, om na wederzydseh overleg een huweiyk te sluiten en de laatste levensjaren aangenaam en gezellig te passeeren. Geheimhouding verzocht en verzekerd. Franco br., onder no. 43, aan het Bureau van dit Blad. Broeders Vrijmetselaars. VERKOOPEN: Voorzitter en Heemraden ELSHOUT, gem. Nienw-Lekkerlandin het open baar te verkoopen: f 2,50 en meer verdienste per dag. BUITIHLAHD. Overzicht. H.H. Schilders! Hout- en Marmerschilderen Antonie J. van Schelven, lejoffrouv HU1JZER. Rijks-landbouwWinterschaal DORDRECHT. Hoofd-Agent J. ZOS, Voerden en by de Depothouders: «Vi Aanbevelend A. van STAVEREN. aan ^75 worden Onge houden de bflna n inblik dat in een 6 fl. k 60 CL imen I I van I jarei T. J. KROON, ndela- en landelM- den •K® 1 te November Haven O. Palder 1IDDELBLOK en VEER8T4LBLOK. 1 hee 'K b go*1’ DOORN, .Met één dag epvragen Met veertien dagen epvragen Veer drie maanden vast Veer één Jaar vaat De Uitgevers, 8. A W. M. VAN BOOTEN. Scheen hoven, September 1906. des AD Uil ber, Veer één maanc drie maanden o één laar Terstond gevraagd: De van ends en alom beroemde Paartamaiti Het Gemeentebestuur van Ameide, De Secretaris, De Burgemeester, H. van EETEN. zonder kinderen ten een aangename sa men- daartoe in kennis te Qwwaagd tegen Kerstmis: Is voortaan niet meer te Schoonhoven te sprekendoch dagelUk* te ROTTERDAM, Oostzeedjjk 274. Ku’”" S/d a.i P. R01 J. P. 1 Schoonhei Lange; Berg; G. Bo" •zin een gc Ier no. 42, Hiermede berichten On- 1 dergeteekendendat de voorwaarden voor adverteeren bU abonnement in de Schoonhoven- ache Courant sifn gewijzigd. Aan hamdeladrma’e wordt op aanvraag het nionwe tarief toe gezonden. Boezem onder tioude- perceelsgewQte afzetting p 21 Sept. a. s. Wegens huweiyk der tegenwoordige wordt met 1 November gevraagd: Adres D. LUIJTEN, Lekkerkerk. A. LOKKER, in Effecten en Assurantiën, Plantageweg 54, Botterdam. Het BESTUUR van bovengenoemden Polder zal op Vrjjdag 28 September 1906,ten 9Vs ure, by C. OOMS Czn.verkoopen: Het Bietgewaa in de Boezems van den Polder; alsmede het Hakhout. Gonderak22 Sept. 1906. De Secretarie, De Voorzitter, J. C. KETEL. A C. SNATERSE. Prijs per lot 50 Cent, 11 loten 5 Gulden. Franco per post 10 Cent verhoogiug. Alle namen der koopers worden genoteerd en den prjjswinners onmiddellyk per post kennis gegeven. WillemKraal Jr. te Kampen verdelgt alle ratten, kinderenhuisdieren P. G.gevraagd, goed kunnende melken, tegen 25 November, by A. R1JNEVELD te Waddingsveen. Gevraagd met 1 Nov. a. s., klei# gezineen nette P. G., loon f 100,— van goede getuigen voorzien. Adres Mrj. R. BROEKMAN van de Bunt, Voorstraat 56-58, Utrecht. VOORZITTER Nederwaai 25. Septen om 1 uur, iH Petroleumverbruik per 15 uur één liter. Dagelijks te consulteeren van 0—4 uur. itgezonderd Vrijdags gedurende Octo- November en December en Zaterdag 29 September. Onschadelijk en gevogelte. A 80 Cent per carton verkrijgbaar b(j j Eerste en eenige speciale Rijwiel-en Motorenhandel. L Oudst en bekendst adres voor beslist eerste klasse Rijwielen. Levert met steeds stijgend succes de bekende MM"* Met twee en drie versnellingen tegen billijke pr\|averhe«ging, W en veer belanghebbenden gratis ter beproeving. BONDSRIJWIELHERSTELLER I’ KLASSE. door afloop van een, groot werk: een groot» partij HOUT van Loodsen en Koeten, als: PALEN, PLANKENKOLDERS. JUFFERS. PLATEN, RIBBEN, TEGELS, PANNEN, BUIZEN enz. Te bevragen by P. BLANKEN, Aannemer, Bergambacht. Met 1 October gevraagd in gen worden verstrekt door den C. A. VER U EIJ. Fabriek van het irschap te Elsheut. Het POLDERBESTUUR van is voornemens op 39 Sept. a. a., d ▼oorm. ten 91/2 uur, ter POLDERRAAL KAMER aldaar, in het openbaar te verpachten 1 dien Polder, voor twee achtereenvolgende jaren, en in den vodrmaligen rak, waarvan de zal plaats hebben op Het Bestuur voorn, T. J. KROON, G. GRAVELAND, Seen Penningm, Voorz. DOELEN, SCHOONHOVEN. P. G., gevraagd, goed kunnende melken, by J. VAN DEN BROEK te Mesrdrecht, by 't Station. Huis en grond beschikbaar. Deze C01 morgens uitgeg 0,75. Franco f abonneeren bij bij A. BOUTER, Mr. Metselaar te Schoon hoven. TERSTOND GEVRAAGD TWEE bjj A- Cv. d. PERK, Kerkstraat, A lblasserda m. De Directeur, A. NEEB. Gevraagd tegen Nov. of Kerstmis een BOERENDIENSTBODE, 'd kunnende melken. Adres P. HOOGEN- Bergambacht by Schoonhoven. jenblik dat da )or de begrafen gemalin leg een krans op lyk overschot na t en in de Pet Zaal .CONCORDIA”, om es. op Zendag 88 Oe- »r, 4» 11 en 18 IVevember 1908. loding der voorwaarden enz. op aanvrage a. s. Adres Bestuur R K. Westhaven 181, Geuda. Met 1 November vraagt Mej. M. E. SCHENK, Haven O. t. te Schoonhoven, wegens huweiyk der tegenwoordige, een P. G.gevraagd, go^d kunnende melken, bij P. C. DE ZWART te Moerdrecht (Zuidplas). Huis en land beschikbaar. pgT Aan hetzelfde adres gevraagd: P. G., goed kunnende melken. BrandaMnrantie Levensverzekering Lijfrenten Ongelnkkenvermekerlngf Verzekering velgena de vallenwet van 1901; Artsen-Pelis (Fatum); Paarden- en Veeveraekering; Verse kering tegen Hagelslag. Tarieven en inlichtingen by Tegen 1 October gevraagd een of half wag. P. G.niet beneden de 16 jaren, by F. GOUDRIAAN te Onder- kerk a/d IJsseL 'Te £eep: Een weinig gebruikte L BERLIN, een UTRECHTSCH WAGENTJE met glazen, twee KAASBRIKKEN. pen MOLE NAARSWAGEN. twee KAPWAGENS-, een RIJNSKARRETJE, een HANDWAGEN met deksel enz., voor lagen prys, by Gevraagd met Kerstmis een P. G.goed kunnende melken en met alle boerenwerk bekend. Adres M. VAN DAM te Genderak, naby Gouda. Wegens huweiyk der tegenwoordige tegen den 1. November of eerder een flinke Dienstbode gevraagd bij D. A. DOELMAN, Hoofdweg P. A. P.Hillegersberg. met solide zaak in Kruidenier*waren enz. Br. fr.No. 39, Bureau dezer Courant. Te keep aangebeden een TIM MER en een KALKLOODS, DEUR- en LICHT- KOZIJNEN, geschikt voor arbeiderswonin gen; DEUREN, BALKEN, PLANKEN, PANNEN enz., door D. LAANBROEK, Timmerman, Alblasserdam. Trademark AMSTERDAM. Alleen in verzegelde pakjes verkryg- baar te Schoonhoven bij E C. v. d ENDE; Noohdeloos J. G. v. d. BEST. In het byzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, i f 1,30 per 5 ons ■V* Navembcr a. s. weder opening van den Cursus in het nabeetsen van gedurende de maanden Mevember, December en Januari, eiken werkdag van ’s morgens 8 uren tot ’s avonds 7 uren. De avonduren zullen in hoofdzaak gebruikt worden voor bet teekenen en In teepassing brengen van het imitderen van gebrand glas in lood, em'ailleeren van goud achter glas, perspectief- en portretteekenen enz. Verdere inlichtingen worden op aanvraag gaarne verstrekt. Speciaal Heat- en Marmerachllder. en Keizerin zy st by de goude het Badensche Ho in Karlsruhe, de hooft Iden de klokken ter eer en de Groot aan he id verlang zou wezen Door omstandigheden wordt terstend gevraagd} een IN UITERLIJKE WELSPREKENDHEID (Veerdrachten en Teeneelmpel), uitgeschreven door de Sec. B.-K. Leem- vereenlglng te ter herdenking van haar 80-jarig bestaan, te houden in hare een aantal Medailh «•ber, 4, 11 en 18 Toezending der «óór 1 October Leesvereeniging, TE KODP een TERSTOND GEVRAAGD een P. G goed kunnende melken, by G. OOMS, Landbouwer, Krallngmche Veer. (voorbehoed- en genees-) tegen vlekziekte, worden verricht door Veearts te Oudewater. Een Weduwnaar, zyoen laste, zoekt leving en wenscht komen met een GEVRAAGD: Brieven franco met referentiën en vorige patroons, onder no. 40, aan het Bureau van dit Blad. Belangryk nieuws voor Varkens houders is hetgeen de Heer B. STRIK te Laaf-Mieaw- k««p my schreef: M.! Den Heer H. VAN DEN BOSCH, Verkooper van ZON’m Blwedmlddel, te Gervermkwp (Harmelen). Uw Blacdmiddel is my uitstekend bevallen. Myn varken zat vol brand en zweren en wilde by na niets meer gebruiken, en ieder oogenblik dacht ik dat het dood zou gaan. Nu is het volkomen genezen. Ik zal uw Bleedmiddel een ieder aanbevelen. B. STRIK. A 8 - m «Va n 7. - - w Hcretclllngsrord v—r Hl Kantoorbedienden en 1 reizigers. op Maandag 8 October 1906, in de Sociëteit „ONS GENOEGEN”, door de zoo gunstig bekende Tooneelclub „De Gouds- bloem**. Opgevoerd wordt de succesklucht in 3 Bedrijven: Kaarten verkrijgbaar tot 1° October by de H.H. SWARTSENBURG en DE VEN, ad f 9,75 voor leden der Soc. w0. G.” en van aangesloten Vereenigingen en ad f 1,85 voor niet-Leden. en HEEMRADEN van de ‘nrd zullen op Dinsdag ember 1906. des namidda) in het GEMEENELANDSHUIS I Alblasserdam, in het openbaar De aan gemeld Waterschap be boerende BIETGEWA88EM, staande In den Hoogen Boezem onder Nieuw-Lek herland en Al- blasserdam, In de van oude be kende perceelen. Inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Secretaris Penningmeester te Mole naarsgraaf, alsmede by den Fabriek van het Waterschap te Alblasserdam. Voorzitter en Heemraden voornoemd, K. BAAN. Voorzitter. L. LOOI JEN, Secretaris. van het Waterschap „de Overwaard” zyn voornemens op Zaterdag 29 Sep tember 1906. des morgens 101/» uur, ten GEMEENENLANDSHUIZE aan het Inlichtingen worden verstrekt door den Heer Watei Voor bet breien van Koaan, Bokken en andere Artikelen op onze Bnelbrelmachine „MI B AM AH”, zoeken wy personen van bei derlei geslacht, uit eiken stand, onverschillig waar woonachtig. Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende het geheels jaar. Vakkennis onnoodig. W|j koopen het werk. Vele getuigschriften ter inzage. Breimachtne-MaatsohappU tot bevordering van huisarbeid. TH OS. H. W HITTICK dt C*., Amsterdam, Kelsersgroeht 868. De Ctaar van Rusland is niet teg woordig geweest by de begrafenis vau Gei raai Trepoff, geiyk by eerst van plan w Men vreesde voor een aanslag op zyu lev< De politie moet een welberaamd komp ontdekt hebben, hetwelk ten doel had Kapel van het paleis te Peterhof in de lu< te doen springen op het oogt het geheeie Hof by een was voc Namens de Ctaar en zyne nu een der Grootvorsten kist en werd het stoffeiy_ nieuw Peterhof overgebracht en Paulskerk begraven. De bekende Grootvorst Nicolajewitch 01 ving nu weder een dreigbrief, waarin ht werd medegedeeld dat hjj ter dood veroi deeld is. Wat hy ook voor zyn veiiigbt moge doen, het vonnis zal door de re vol tionnairen voltrokken worden onder alle 01 standigheden. Op verschillende plaatsen w< den verdachten in hechtenis genomén, soi by honderden tegelyk. In Warschau b werden by een in aanbouw zynde brug a arbeiders, 900 in getal, tegelyk in hechtei genomen. Later werden de meesten we vrygelaten. In Odessa op een dag honde gevangennemingen. In Peterhof, waar wachten om het paleis alweder verster zyn, weet men met de gevangenen gei raad waar hen te bergen. In Riga zi ook in de laatste dagen weer een gro aantal verdachten gearresteerd, o. a. leden van het comité van den „Lettenbon en formeerders van gewapende rooverbende Daar werden ook een groot aantal bommi en ontplofbare stoffen, alsmede 115 blan passen, in beslag genomen. In Odessa werd door 3 politieke geva genen brand in hun cel gesticht, biykba, met den toeleg om in de verwarring by d< brand te ontkomen. Maar intjjds werd h brandgevaar ontdekt en de toeleg verydel De gouverneur van Odessa, waar Israëlieten nu al zoo lang in angst ve koeren voor een nieuwen „progrom”, hee verklaard aan deu Opper-Rabbyn, dat geen vrees meer behoeft te bestaan, wa dat elke poging tot moord met de gestrengs maatregelen belet zal worden. Minister Stolypin verklaarde voorts, d het gebeurde ie Siedlce de Regeering ve wonderd en zeer geërgerd heeft. De eers minister verwachtte echter, dat er du e< eind is gekomen aan de Israëiietenmoorde en hy beloofde de spoedige indiening vi wetsontwerpen tot uitbreiding van rechten der Israëlieten in Rusland. De toestand van Stolypins jeugdige dochtf die by den bommenaanslag op zyne villa wei gewond, moet plotseling weder verergei zyn. Er scbynt, naar men bericht, „kot vuur" by de wonden gekomen. Uit Riga wordt nog een brutale moor aanslag bericht “op den fabrikant Alfn Busch, een Duitsch onderdaan. Op het oogenblik, dat deze in zyn kantoi bezig was met twee bedienden geld af teilen, zag hy 3 verdachte personen den wi naar de fabriek opkomen. Onmiddeliyk gre< hy zyn revolver. Twee gewapende nianne traden het kantoor binnen en riepen „handt omhoog” en schoten tegelyk op de dr personen in het kantoor. De heer Busch antwoordde met et revolverschot, maar werd zelf getroffen doi de boosdoeners in ’t onderiyf en zakte ineei Zonder verderen tegenstand van de b dienden, maakten de roovers zich meesti van al het aanwezige geld en een beurs vs een der bedienden. Toen vernielden ze nc de telefoon en verdwenen. Een uur lati stierf de heer Busch. Hy was een man i de kracht van ’t leven en iaat vrouw e kinderen achter. De Duitsche consul-generaal te Riga I den Duilschen gezant te St.-Petersburg richt gegeven van het gebeurde. Samen met zyn Eogelschen ambtgenot hebben zy er op aangedrongen, dat er n eindeiy k eens krachtig zal worden opgetrede om de onhoudbare toestanden en de onve ligheid tegen te gaan, waaronder zoowel d ingezetenen als de buitenlanders te lydei hebben. De DHltache Keizer t ook tegenwoordig geweest buweiyksfeesten aan Toen zy aankwamen i stad van Baden, luidden ue Kio van het feest. De Groothertog hertogin waren ter begroeting Htation aanwezig. De Keizer hat dat er geen groote ontvangst De straten waren niet afgezet en er warei nergens troepen opgesteld, juist daardoo was de ontvangst door de bevolking byzonde harteiyk. Duizenden menschen juichten he Keizerlyk paar toe, toen zy vau bet palei reden. Op het voorplein stonden de boere en boerinnen geschaard, allen gedost i. de scbilderachtige kJeederdracbt van bet Jani Behalve de leden van het Duitsche Hc waren vele afgezanten der Europeesche Hc ven tegenwoordig. Voor den Koning vai Engeland was de Hertog van Connaugh gekomen, die den Groothertog de orde vai den Kouseband bracht, waarmede deze zee vereerd was. Koning Leopold van België was zelf aan wezig en bracht by deze gelegenheid ooi een bezoek aan den Duilschen Keizer ii diens vertrekken. De Groothertog beeft ter gelegenheid vai het feest een bedrag van 100 000 Mark vei leend, -als grondslag van een fonds waai van de renten teJkepjare op 20 Septembe voor een liefdadig doel of in bet algemee belang mogen worden aangewend. Het berderiyk «chryven der Frannch Bisschoppen, waarin dezen zich verkiare legen de «vereenigingen voor eeredienst' Wilke de wet vereiecht, wordt natuuriy Het BESTUUR van het Depar- tement SCHOONHOVEN der Maat schappij „T«t Nat van *t Algemeen** vraagt voor het binnenkort te openen Nutsgebouw een Concierge, P G gehuwd. Salaris f 806,— vrye Woning, Vuur, Licht en Waterleiding. Zich alleen BchriftelUk aan te melden by den Voorzitter Dr. A. F. P. VAN SON te Schron haven. Oodergetei kende opent van uf half October tot en met half Februari een CURSUS in bet LETTERS en DECORATIE, volgens de nieuwste methode. Tot aanbe veling dient, dat hy een 2en prys in de eerste atdeeling verwierf aan de Kooinkiyke Academie van Schoone Kunsten te Brussel en gediplomeerd aan de Brusselsche Schilderschool. Schilder. Krimpen a/d IJnnel- Dames, welke nog gaarne aan drn KNIP CURSUS te Krimpen a/d Lek by den Heer SCHIPPERS hadden willen deel nemen, kunnen, tegen vergoeding der reis, thans te Rotterdam, Haagsche Veer 8, I de lessen waarnemen Inlichtingen verstrekt gaarne M juffr. SCHIPPERS en REEHORST a/d Noord, welker lessen gëeindigd zyn. (Naar verkiezing worden de, lessen door een Dame gegeven.) Ook 't onderricht in het Modevak ^an eigen werk. Aangifte van Nieuwe Leerlingen kan geschieden tot 80 Beptomb Programma’s en Inlichtingen gratis verstrekt. Laag-Nieu wkoop. Per flac. 65 Ct., Verkrygbaar by den Ameide, P. G. J. De Jong; Ammerstol, J. Stuurman: Benschop, D. BiurerBergam bacht, C. G. v. d Berg; Berkenwoude, G. dkn Hozd; Bleskensgraaf, L. W. Houwzlingcn; Bodegraven, C. J. Schkkr: Cabauw, G. v. D. Hoek; Dalem. Jongbloed, Gorinchem, W. Zou; Groot-Ammers. B. Bband en C. Mourik; Gouderak, F. van Dam; Gouda, Firma Wolff: Goudriaan, Erven Trapman; Haastrecht, W. J. van Dam; Hekendorp, G. Slingerland; Jaarsveld, H. donker; Langer»kR Vermeulen; LeerbroekC. Blok land; Leerdam. J. J. Drooglever: Lekker kerk Cs. Broere en C v. d. Heul; Leksmond T. Molenaar LopikH. CouÉLopikerkapel D. Verhoef; Meerkerk, M. A. van Bkekum; Molenaarsgraaf. L. de haas; Moordrecht, J. van Gennep; Nieuwerbrug. M. Bouwer; Nieuwerkerk a/d Usel, L. Smink en J. v. G elder en; Nieuw-L°kkerlandK. SutóNs; Nieuwpoort, C. Spelt; Nieuwland, Kok; Noordeloos, C. van Steenis; Ottoland; J. de ;urvER; Oud-Alblas, J. Vlot; Ouderkerk d IJsel. A. van Walsum Pz.; Oudewater, lELOFsen C. van Wijk; Polsbroekerdam Kastelein; Reeuwyk, J. v. d Heiden; boven, A. N, v. Zessen en W. de Stolwyk, F. Bats Wed. A. v. d. Streefkerk, B. Brand; Tieohoven, .’ouwmeester; Waddi ngsveenA. v. d. Heijden; Zevenhuizen, M. Bos voor

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4