1906 N°. 2755. Woensdag 26 September. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. BDITHBLAND Oversletat. HIBNENLAÜD. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Ui TOEV E RS. >r Siolwjk per- itort, den op de vervulling uil iten die vised 7 het :woor- al hit van die z(jn orde op plotseling ’t Angst; ■ingender I soms b v., alle tenis weer iderd Gods re gewi dat ieid, uit onder voor 'S 24 jder- a a/d IJsel 11, I1/», Haastrecht Moordrecht 1 uur. lag 13 October voor schoohhoveïische codraht. ie, 1 alhier perso- Burg. jkt, pleegde i begon daar- 10,000, door voor d van anti-revol. 24 Sept. Er worden in het werk gesteld om te richten ten einde elk lag van leoken. irz., werd alle aan- L gehouden zit- itbank te Dordrecht Ziterdag 20 October voor Rietveld ’s voorin. 9s/*, ■endorp 10»/*, Papekop en 101/», Oude water 108/*, de voorzitter voor, déü diens verzoek, 15 cl. iu per mud uit te kieren, werd goedgevonden. id tnilitair onderricht rgen en Maandags- en in 61/» tot 8»/g uur ge- aarden ll8/*, Nieuw- i, Oud-Aloias 1 uur. ig 14 October 'oorm. 10, O. en W. j madam 'smidd. 12 uur. op Woensdag 23 lo-Ambacht 'snam. Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere i regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte Inzending iranco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge- geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. en des Zaterdags- i o o. _.v.. per drie maanden I /0,75. Franco per post door het geheele rijk ƒ0,90. Men kan zich j abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. en Weth. werd manschapen 15 ct. an de hooiwerkers, aangesteld, 20 ct. alleen worden be en, welke handen- aan brandwachten GEMEKUÜ NLEVW8. Uit het voorloopig onderzoek malversatiën van den notaris Berg te Rotterdam isgeble- iederen Dinsdag, te zjjnen huize ’•"'aardelaan, gefingeerd kantoor v ontvangen der boeren-chöntèle en andere omliggende Gorinchem, 24 Sept. Vrjjdag werden ten stadnuize aangeboden voor het lidmaat schap van de Prov. Staten (vac.-Van Slflpe) vu vrijzinnige zjjde 6 candidatenijjaten met in vet vee en varkens drerf, spreekt men van een aanzienlijk bedrag aan passief. *Mieuwp«ort, 24 Sept. In het gezin van den veerman L. R. alhier is eea geval geconstateerd. door het hoerschen der mazelen laagste klassen der school bgna tvolkt, thans is die ziekte bgna worden die klassen weder van G. V. te Gorinchem, overtreding vonnis ii quo vernietigd, ver- f 10 of 2 dagen. irinchem, beleed., f8 of 4 d. sveld, mishand,, teruggave an zonder toepassing van in woeste met ver’ dien hg grepen, slagen. Hü gaf handeld hebben. De eisch luidde 1 maand gevangenisstraf. Zondag 15 Juli j.l., 's namiddags 6 uur, bevonden zich een paar beschonken lieden op den Veerdam te Papendrecht; zg werden door eenige kinderen nagijouwd. Een hunner, de koperslager Gerrit R., wonende te Papen drecht, keerde zich plotseling om en kreeg een in de nabgheid staauden jongen te pakken, dien hg eenige slagen tegen het hoofd toe bracht. Wegens deze mishandeling werd tegen R. f 10 boete, subs. 10 dagen hechtenis gerequireerd. De Staatscour. (no. 221) bevat den uitslag van het in deze maand te ’s-Gravenhage gehouden examen A voor surnumerair der directe belastingen, invoer rechten en accijnzen. Geslaagd zgn o. a. M. de Beer te Bode graven en G. van Duyi te Zutphen. Uit Dresden wordt aan de „Köln. Ztg.” gemeld, dat het verbljjf van Koningin daar op zes weken bepaald is, ,De Avondpost” verneemt, lienstoefeningen, welke H. M. Het Loo met het personeel len, ook te ’s-Gravenhage De feest- i week hare ig van den niet on- tenen aller Re- het 868 namen voor den heer B. Mgolieff (lib en van anti-revol. zgde 4 candidate!,Jgsten met 225 namen voor den heer Jhr. Mr. N. C. de Gjjselaar (anti-rev.). f De r.temming heeft plaats op 3 October. Met ingang van 25 dezer zgn bij de directe belastingen enz. alhier benoemd de heeren: J. Rietman, J. van Houk, J. Meins- ma, H. Kruizinga, G. van der Oest en H. Smithuis. Auiiuerat»!24 Sept. Door het be danken van de heeren J. A. A. Uilkens en C Zvnen Hz. Sr. zgn respectievelijk *18 voorzitter en vice-voorzitler der alhier gevestigde afdeeling van den Nederl. Protes tantenbond gekozen de heeren Ds. H. K. S Ph. Begemann en J. A. A. Uilkens. Verbeterd bericht.) 24 Sept. In het gezin van doet zich een geval non, 24 Sept. In de raadsvnr- aterdag 1.1. was o. a. ingekomen van Krgti Kuiper, om afscbrQ- lelgken omslag, wegens vertrek. ng van het 9de het aandeel voor som van f 7,93. de gflldleening, 10.500, en het laatste aandeel bg de ..’echtsche Landbouwbank. Verder betreffende de Bland van den keu, dat hij aan de Diergai hield tot het on uit Hillegersberg dorpen. Daar geschiedden dan zoogenaamd uitbe talingen en periodieke aflossingen, zoodat ten kantore der „Z. H. Hypotheekbank” men nimmer gelegenheid kreeg kennis te maken met de cliënt èle van den notaris. De hypothecaire leeningen werden door hem genomen op weilanden, waarvoor geen assurantiepolissen noodig waren, zoodat der- geljjke papieren niet behoefden overgelegd te worden. Ware dit het geval geweest, het bedrog zou veel eerder ontdekt zgn geworden. Het „Rolt. Nbl.” meldt, dat eigendommen van den geschorsten directeur van de „Zuid- Holl. Hypotheekbank” Bland van den Berg, die op naam van zijn vrouw zgn overgebracht, door mevrouw B. geheel en al ter beschikking zullen worden gesteld. Sinds 20 jaar, dat is uitgemaakt, pit notaris B. zgn malversaties. Hij t_„ mee om een borgtocht van f hem voor een vriend gesteld en niet nageko men, te voldoen. Eu hg is er sinds mee voortgegaan, ver- valsching op vervalsching plegende, in zgn dubbele qualiteit van notaris en bankdirecteur. De malversaties zgn uitgekomen toen door het Bankpersoneel een afwjjking werd gevon den in dun naam en de voorletters van een bypotheeknemer. Wegens afwezigheid van directeur B. besloot de mede-directeur zich te wenden tot den persoon in quaestie en deze bleek er geheel onkundig van, dat hij een hypotheek bg de „Z.kH. H. Bank” zou hebben genomen. Er ontstond argwaan en men kreeg den draad der vervalschingen in handen met het bekende gevolg. De heer B. had zich in drieërlei hand schrift volkomen geoefend; zoo kon hg de verschillende handteekeningen van zooge naamde cliënten gemakkelgk nabootsen met die van den notaris Van E. te ’s Gravenhage. Ook beschikte hg over de noodige valsche stempels. Wie hem die verschafte, zal bij de instructie bljjken. In de laatste j aren nam de schuldige zelfs niet de moeite schgnakten te maken, zoo dat h(j geen getuigen of officiöele menschen om te teekenen behoefde te fiogeeren; hjj maakte de omslagen in den vorm zondermeer, Vermoedel(jk zal de accountant, die alles in zoo goede orde bevonden heeft, met weinig verwonderd ztfo, als blijkt, dat bjj, in plaata van hypotheekakten, waardelooxe stukken gecontroleerd heeft. r TWEEDE KAMER. In de zitting van Donderdag 30 September werden tot leden der commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden der Kamer, in plaats van de heeren Borgesius en Kolk man, die voor een herbenoeming niet meer in aanmerking wenschten te komen, be noemd de heeren Lely en Loeff. De aftre dende leden voor de gemengde commissie voor de stenografie, de heeren De Savor- nin Lohman, De Beaufort en Van Vlgmen, werden voorts met bgna alge meens stemmen gekozen. Toen ontstond eenig debat naar aanleiding van het vragenrecht. De Kamer besloot in verband hiermede: „dat de gelegenheid tot het doen van vragen krachtens art. 89a le lid van het Reglement van Orde, zal worden gegeven eiken Vrijdag, waarop de Kamer vergadert, 's namiddags te 3»/* ure.” Ook over de regeling der werkzaam heid bleek men bet oneens te zgn. Ten slotte werd het voorstel des voorzitters, om het sectieonderzoek van de Staatsbe- grooting en de daarbgbehoorende ontwerpen te doen aan vangen op Donderdag 27 Sep tember, met 39 tegen 25 stemmen aange nomen, waarna de vergadering gesloten werd. In ting der werden sproken H. W. arbeidswet, oordeeld tot G. H. N. L. te Gor A. D. teHardings’ aan ouders be voler straf. J. V. te Sliedrecht, vernieling anders goed, f 20 of 10 dagen. Op Zondag 1 Juli had de dekknecht Jan Willem de G. te Sliedrecht vertoefd en zich daar nog al bedronken. Hg was toen est® stemming geraakt en had den erlof zfloden marinier Van Gangelen, ijj op den weg tegen kwam, aange spen, tegen den grond geworpen en ge- Voor dit feit stond bekl. terecht, op iu dronkenschap te hebben ge en veel spijt over het gebeurde te geen vast bedrag als con oid te stellen maar allen daarin vrij zoodat ieder naar vermogen kan missaris der Koningin 3 provincie Zuid-Holland heeft goedge- an te bepalen, dat de loting der in het »r voor de lichting der militie voor ingeschrevenen o.a. zal geschieden te: elmonde: op Maandag 8 October voor 's voorm. 10»/» uur. rsberg: op Dinsdag 9 October voor en Bergschenhoek ’s voorm. c. a. 11 uur. D< Woerden: op Barwoutswaarder en Waarder 10, Heken< Lnngeruigeweide 1» Woerden 11»/* uur. Bodegraven: op Vrgdag 19 October voor Reeuwjjk 10»/s, Zwammerdam 10s/a, Nieuw koop 11, Bodegraven 111/» uur. Gouda: op Dinsdag 23 October Gouda ’s voorm. 10 uur; op Woensdag October voor Stolwjk ’s voorm. 10. Oud kerk a/d IJsel 10»/», Krimpen Gouderak en Berkenwoude ll»/i ’s nam. 12»/s, Vlist 128/*, f* Schoonhoven: op Zaterdi Krimpen a/d Lek 's voorm. 11, Lekkerkerk 11»/», Bergambacht 'snam. 128/*, Ammerstol 1»/*. Schoonhoven 1»/» uur. Zevenhuizen: op Maandag 22 October voor Waddingsveen 's voorm. 11V*. Nieuwerkerk a/d IJsel llVs, Bleiswjjk ’s midd. 12. Moer- capelle 'snam. 12V*. Zevenhuizen lii/'a uur. Capelle a/d IJsel: op Vrgdag 12 October voor Capelle a/d IJsel 's midd. 12 uur. Viauen op Dinsdag 9 October voor Ameide en Tienhoven 's voorm. lO1/», Meerkerk ll)3/*, Leerbroek en Nieuwland 11. Ltxmond en Hei- en Boeicop ItVa. Everdiogen Hagestein IIs/*, Vianen 'smidd 12 uur. Gorinchemop Dinsdag 16 October voor Noordeloos en Schoonrewoerd ’s voorm. 10, Hoog-Blokland en Hoornaar IOVï, Leerdam 108/*. Asperen 's nam. 128/*, Heukelum U/«uur; op Woensdag 17 October voor Kedichem ’s voorm. 10. Arkel 10»/*, Gorinchem 10»/» uur. Sliedrecht: op Donderdag 18 October voor Sliedrecht *s voorm. 9s/*, Langerak 'snam. 11»/*, Nieuwpoort 121/». Groot-Ammers 1 uur. Hardingsveld: op Vrgdag 19 October voor Goudriaan en Ottoland 's voorm. 9»/*, Schel- luinen en Peursum 9s/*, Giesen Nieuwkerk 10. Giesendam lO'/s, Hardingsveld 11 uur. Papendrecht: op Dinsdag 23 October voor Papendrecht *s voorm. 11 uur. Alblasserdam: op Maandag 22 October voor Alblasserdam 's voorm. 10, Streefkerk en Bleskensgraaf c. a. 11, Brandwgk tl1/». Molenaarsgraaf en Wgngai Lt-kkerland 'snam. 12l/s, Ridderkerk: op Woensdaf voor Ridderkerk 's vc~— Barendrecht 11»/», Heerjibo Hendrik Ido-Ambacht October voor Hendnk-Idt l»/« uur. Namens het bondsbestuur van R -K. Kiesvereenigingen in Zuid-Holland, trad Woensdag 1.1. te Vianen voor een flink bezette zaal als spreker op de heer F. A. Moerel, hoofd der R.-K. jongensschool te Oudewater, met het onderwerp „de a. s. verkiezing voor de Prov. Staten.” Er was veel animo en een geanimeerd debat lot slot. Het XVde Internationale Vredescongres ie Milaan nam met algemeene stemmen het volgende gewichtige besluit: „Het Congres, met groote belangstelling kennis genomen hebbend van het in Neder land bestaande plan, om ter gelegenheid der inwijding van het Vredespaleis (Carnegie- stichting) te ’s-Gravenbage een internationale tentoonstelling te orgamseeren ten voordeele van de vredesbeweging; zonder te treden in een nadere beschou wing over de redactie der statuten of de financieele zjjde der plannen; verklaart, dat de inwijding van dit paleis ren buitengewone gelegenheid biedt om een groot internationaal pleidooi te houden voor de pacifistische beginselen; noodigt al de Vredesvereenigingen uit, om op de uitgebreidst mogelgke wgze het werk der internationale vereeniging Vredr-ten- toonstelling te steunt-n en verzoekt baar speciaal om mede te werken aan het stich ten van afdeelingen dier vereemging in de verschillende landen.” de Vrjjdag l.L arrondissem.-recht o. a. de volgende vonnissen uitge- Drlebruggi M. van Dam i ’yphus voor. Gleseudar gadenng op Zat. een schrgven ving hoofdi Goedgekeurd. Van Ged. Staten de goedkeuring op de ingediende bouwverordening. Scbrgveu van den Bond van Ned. Onder wijzers. af ieeling Sliedrecht, om verhoogiug der salarissen van onderwijzers en onder wijzeressen. Gesteld in banden van Burg, en Weth. Mededeeling van het besluit van Ged. Staten, waarbg de rekening 1905 is vastire- steld met een batig saldo van f 999,39»/s. Schrijven van Ged. Staten, waarin hun College den Raad in overweging geeft om art. 7 der instructie van den gemeente ontvanger aan te vullen met de bepaling, dat. indieD hef kasgeld het bedrag van den borgtocht overtreft, de gelden belegd moeten worden bg de Rgki-poslspaarbank, welk be drag alleen kan teruggenomen worden met toestemming van Burg, en Weth. Het boekje blgft in handen van den secretaris. De borgstelling bl(jfc f 6000. Goedgekeurd de begrootini bataljon rustende schutterij deze gemeente bedraagt de Uitgeloot wordt no. 13 vao de groot f 10.500, en het laatste a* Utrechtsche Landbouwbank. stelde de voorzitter vooi aschophaalder, op plaats van 10 ct. hetgeen algemeen Het voorbereiden! zal 1 October aanvaq Donderdags-avonds var geven worden. Hardingsveld in wjjk A pogingen een vereemging op jaar den verjaardag van H. M. de Koningin feestelijk te herdenken. Het voorloopig be stuur, bestaande uit de heeren J. Achter- kamp, Van Alphen. C. T. den Breejen, D. P. de Ruiter en B. Swets Bz., is opge dragen een reglement te ontwerpen en met voorstellen voor den dag te komen. De heer J. de Jong Cz. alhier is be noemd tot l(jd>dgk opzichter bij den Rijks waterstaat te Zulk bg Zwolle. Ia de Zaterdag-morgen gehouden ver gadering van den Gemeenteraad werd o. a. behandeld de begrooting 1907, bedragende het totaal der inkomsten f 38216,92»/s, het totaal der uitgaven f 38.196,94»/s. Heudrik-Ido- Ambacht, 24 Sept. Door den veehouder, den heer PI. Stehouwer alhier, is Dinsdag onbeheerd op den weg aangetroffen een melkkoe, waarvan hij aan gifte deed bij den burgemeester. Vrijdag had zich nog niemand als eigenaar van bet beest aangemeld. Het militair onderricht in deze ge meente zal in het a. s. winterseizoen door onvoorziene omstandigheden niet worden gegeven. Hoornaar, 24 Sept. Donderdag-avond werd in het café van P. Timmer alhier een openbare vergadering gehouden door de be stuursleden der feestcommissie, ten einde voor belanghebbenden verslag te doen van de inkomsten en uitgaven van het gehouden feest op 13 dezer. Door den heer I. de Klerk, le vooi de v-rgadering geopend en werden wezigen welkom geheeten. Daarna werd door den secretaris W. H. Slob, bg afwezigheid van den punningmeester G. de Brufjn, verslag uitgebracht van de ont vangsten en uitgaven. Ontvangen was een bedrag van f 213,40, de uitgaven bedroegen f 206,86»/i, alzoo een batig saldo van f 6,53»/s. Vervolgens werd voorgesteld een Wilhel- mina-yereeniging op te richten, teneinde ter geschikter t(jd een volksfeest te organisee- ren, wat bg velen in den smaak viel. On- middelijjk gaven 35 personen zich op als lid der vereeniging, uit wie een bestuur werd gekozen, bestaande uit de heeren: I. de Klerk, le voorz., J. Beuzekom, 2de voorz., W. H. Slob, secretaris, G. de Brugn, penning meester en gewone bestuursleden: B. Slob en F. Slob. Besloten werd tibutiegek te laten, bijdragen. Hierna werd nog een en ander onderling behandeld, waarna de vergadering werd ge sloten. 14nach«ten24 Sept. De begrooting van het waterschap Mastwgk en Achttien- hoven voor 1907 bedraagt in ontvang en uit gaaf f 484,69»/gde omslag f 0,70 p. h.in 1906 f 0,70 p. h. De veehandelaar V. alhier, woonplaats heeft verlaten zonder _r z(jn zaken te stellen, is bij vonnis der arron- dissements-rechtbank van 19 dezer in staat van faillissement verklaard. Doordien de man een uitgebreiden handel De Czaar van Raaland is niet tegen woordig geweest bg de begrafenis van Gene raal Trepoff, geljjk hjj eerst van plan was. Men vreesde voor een aanslag op zjjn leven. De politie moet een welberaamd kom plot ontdekt hebben, hetwelk ten doel had de Kapel van het paleis te Peterhof in de lucht te doen springen op het oogenblik dat daar het geheele Hof bjjeen was voor de begrafenis. Namens de Czaar en zgne gemalin legde nu een der Grootvorsten een krans op de kist en werd het stoffelijk overschot naar nieuw Peterhof overgebracht en in de Peter en Paulskerk begraven. De bekende Grootvorst Nicolajewitch ont ving nu weder een dreigbrief, waarin hem werd medegedeeld dat hg ter dood veroor deeld is. Wat hg ook voor zjjn veiligheid moge doen, het vonnis zal door de revolu- tionnairen voltrokken worden onder alle om standigheden. Op verschillende plaatsen wor den verdachten in hechtenis genomên, i bg honderden tegelijk. In Warschau werden bij een in aanbouw zijnde brug arbeiders, 9<M) in getal, tegelijk in hechti genomen. Later werden de meesten v vrijgelaten. In Odessa op een dag hom gevangennemingen. Io Peterhof, waar de wachten om het paleis alweder versterkt zijn, weet men met de gevangenen geen raad waar hen te bergen. In Riga zijn ook in de laatste dagen weer eeo groot aantal verdachten gearresteerd, o. a. 45 leden van het comité van den „Lettenbond” en formeerders van gewapende rooverbenden. Daar werden ook een groot aantal bommen en ontplofbare stoffen, alsmede 115 blanco passen, in beslag genomen. In Odessa werd door 3 politieke gevan genen brand in hun cel gesticht, blijkbaar met den toeleg om in de verwarring bij den brand te ontkomen. Maar intjjds werd het brandgevaar ontdekt en de toeleg vergdeld. De gouverneur van Odessa, waar de Israëlieten nu al zoo lang in angst ver- keeren voor een nieuwen „progrom”, heeft verklaard aan den Opper-Rabbijo, dat er geen vrees meer behoeft te bestaan, want dat elke poging tot moord met de gestrengste maatregelen belet zal worden. Minister Stolypin verklaarde voorts, dat het gebeurde ie Siedlce de Regeering ver wonderd en zeer geërgerd heeft. De eerste minister verwachtte echter, dat er nu een eind is gekomen aan de Israëlietenmoordeo, en hij beloofde de spoedige indiening van wetsontwerpen tot uitbreiding van de rechten der Israëlieten in Rusland. De toestand van Stolypins jeugdige dochter, die bij den bommenaanslag op z^jne villa werd gewond, moet plotseling weder verergerd Mln. Er schijnt, naar men bericht, „koud four" bjj de wonden gekomen. Uit Riga wordt nog een brutale moord aanslag bericht op den fabrikant Alfred Busch, een Duitsch onderdaan. Op het oogenblik, dat deze in zijn kantoor bezig was met twee bedienden geld af te tellen, zag bQ 3 verdachte personen den weg naar de fabriek opkomen. Onmiddellijk greep hij zjjn revolver. Twee gewapende mannen traden het kantoor binnen en riepen „handen omhoog” en schoten tegelijk op de drie personen in het kantoor. De heer Busch antwoordde met een revolverschot, maar werd zelf getroffen door de boosdoeners in ’t onderlijfen «kte ineen. Zonder verderen tegenstand van de be dienden, maakten de roovers zich meester van ai het aanwezige geld en een beurs van een der bedienden. Toen vernielden ze nog de telefoon en verdwenen. Een uur later stierf de heer Busch. Hij was een man in de kracht van ’t leven en laat vronw en kinderen achter. De Duitsche consul-generaal te Riga heeft den Duitschen gezant te St.-Petersburg be richt gegeven van het gebeurde. Samen met zijn Eagelschen ambtgenoot hebben zg er op aangedrongen, dat er nu eindelijk eens krachtig zal worden opgetreden om de onhoudbare toestanden en de onvei ligheid tegen te gaan, waaronder zoowel de ingezetenen als de buitenlanders te lijden hebben. De Daltache Keizer en Keizerin zijn ook tegenwoordig geweest bij de gouden huwelijksfeesten aan het Badensche Hof. Toen zg aankwamen in Karlsruhe, de hoofd stad van Baden, luidden de klokken ter eere van het feest. De Groothertog en de Groot hertogin waren ter begroeting aan het Htation aanwezig. De Keizer had verlangd dat er geen groote ontvangst zou wezen. De straten waren niet afgezet en er waren nergens troepen opgesteld, juist daardoor was de ontvangst door de bevolking bijzonder hartelijk. Duizenden menschen juichten bet Keizerlijk paar toe, toen zij van het paleis reden. Op het voorplein stonden de boeren en boerinnen geschaard, allen gedost in de schiiderachtige kleedexdracht van het land. Behalve de leden van het Duitsche Hof waren vele afgezanten der Europeesche Ho ven tegenwoordig. Voor den Koning van Engeland was de Hertog van Connaught gekomen, die den Groothertog de orde van den Kouseband bracht, waarmede deze zeer vereerd was. Koning Leopold van België was zelf aan wezig en bracht bg deze gelegenheid ook een bezoek aan den Duitschen Keizer in diens vertrekken. De Groothertog beeft ter gelegenheid van het feest een bedrag van 100 000 Mark ver leend, als grondslag van een fonds waar van de renten telkepjare op 20 September Voor een liefdadig doel of in bet algemeen belang mogen worden aangewend. Het herderlijk schrijven der Franoche Bbschoppen, waarin dezen zich verklaren legen de „vereenigingen voor eeredienst”, wolke de wet vereücbt, wordt natuurlek NTATEM-OENFRAAL„ EERSTE KAMER. Donderdag 30 September vergaderde ons Hoogerhuis, om bot adres van antwoord op de Troonrede vast te stellen. Hot ontwerp- adres, in ons vorig overzicht weergegeven, werd zonder stemming goedgekeurd. De voorzitter deelde nog mede, dat het zgn voornemen was de Kamer weder te doen bijeenkomen op Maandag 29 October, waarna de vergadering gesloten werd. Het wederantwoord der Koningin op adres van de Eerste Kamer, ter beantw ding van de Troonrede, luidde als volgt: Mijne Heeren! Ik verzoek u aan de Eerste Kamer M|jnen dank over te brengen voor haar Adres van Antwoord. Het is Mg aangenaam te vernemen, gjj deelt in M|jnen wensch, dat de arb< welke u wacht, bevorderlijk zjj aan de be langen des volks. Moge Gods zegen rusten van Uwe gewichtige taak.” van fi-bris typholJea Waren de beide geheel ontvi geweken en lieverlede bezet. (tadewater, 24 Sept. De oefeningen van het voorbereidend militair onderricbt alhier zullen aanvragen op 1 October a. s. en gehouden worden op Maandag en Woens dag avond. van 7.30 tot 9 30 uur, in het gymnastieklokaal der o. 1. school. Papendrecht, 24 Sept. Woensdag, avond gaf bet faofare-gezelscbap „Kunst na Arbeid” in het lokaal van den heer Van der Kevie, zjjn eerste concert. Als men in aan merking neemt, dat niet ééa der dilettanten vóór de oprichting van het corps, in Sept. 1905, eenig muziekinstrument bespeeld had, moet men de uitvoering van bet programma prjjzen. Naar men verneemt zal de heer Melchers te Schiedam binnen zeer korten tgd een automobieidienst instellen van hier tot de gasfabriek te Sliedrecht v.v. Voorloopig zal de ons van den vroegeren dienst bekende omnibus-auto vier dagen per week rgden. Polsbroek, 24 Sep». Onze gemeente- veldwachter en zgn jongste zoon bevonden zich verleden week op den Breeden Vliet, toen ze plotseling „help, help" hoorden roepen. *t Angstgeschreeuw, dat hoe langer hoe dringender klonk, kwam blijkbaar van de scheidingswetering tmschen Polsbroek en Hoenkoop, waar men pas te voren een boeren knecht aan ’t baggeren had gezien. Hoe het in nool verkecrend jongmensch te nade ren Na kort beraad werd overgevaren, de schouw over de kade gesleept en toen aan *t loopen, loopen niet zoo heb je niet. Op de plaats gekomen, waar men iemand in doods nood dacht te zien, stond de boerenknecht zich te verkneukelen van plezier. Hg bad eenvoudig een grapje willen hebben! Dat de veldwachter zicti moest bedwingen om den grappenmaker niet een welverdiend pak slaag toe te dienen, wie die het niet gelooft? Twee veehouders in deze gemeente gingen verleden week elk met een boeren wagen uit om een vracht riet aan den Koe koek onder Jaarsveld te halen. Even voor bij het stoomgemaal aan den Lekdgk beeft men den afrit, die naar het veer tegenover Tienhoven leidt, Het voor 't voorste rijtuig gespannen paard, zich een vroeger gemaak- ten tocht over de Lek herinnerend, draait plotseling van den dgk af, en onder de poging van den voerman om het paard op den dgk te houden, kantelt de wagen en slingert de bestuurder van de wagenkist. Het paard er van door, bet bovenslel van den wagen tegen den dgk. Verderop menschen, die ’t paard grijpen en 't terug brengen bg den eigenaar. Deze, pgnlgk gekwetst, onder behandeling van den dokter, doch gelukkig op weg van beterschap. In de kerk der Herv. Gemeente alhier is men begonnen door de week predikanten van elders te laten Optreden. J.l. Donderdag avond, toen de eerste extra-beurt werd ver vuld, kwamen eenige jongelieden opdagen, die zich blgkbaar niet konden vereenigen met dit optreden. Na ’t eindigen der gods dienstoefening kwamen anderen en werd, zeer onderstreept, het pro en contra bepleit, ’t Was den heelen avond erg oproerig, op handtastelijkheden af. Om half elf ongeveer verscheen de van Polsbroekerdam ontboded rijks veldwachter, waarna ’t relletje langzaam, gelukkig zonder bloedstorting, verliep. Pels broek, 24 Sept. In de Vrgdag II. gehouden raadsvergadering dezer gemeente is besloten, om een verplichte keuring te stellen op in nood geslacht en gestorven vee en met deze keuring te belasten den rjjksveearts S. I. M. Mogendorff te Schoonhoven. Polsbroek, 24 Sept. Het herhalings- onderwgs voor meisjes op de openbare school alhier zal aanvangen op Woensdag 3 October a. s. Dit onderwijs zal gegeven worden gedurende de maanden November, December en Januari eiken Zaterdag, des namiddags van half twee tot half vijf ure en bovendien des Woensdags van 4 tot 5 uur des namiddags en in de maanden October, Februari en Maart des Woensdags en VrQdags van half 4 tot half 6 des namiddags. Ridderkerk, 24 Sept. In de Woens dag j.l. gehouden zitting van den gemeente raad deelde de voorzitter mede dat door heeren Ged. Staten wordt berust in het raadsbesluit dd. 1 Augustus j.l. tot toeken ning voor 1907 aan het burgerlijk armbe stuur van eeue tubsidie ad f 8000,—, en dat is iugekoinen een missive van den heer W. van Nes, dat hg de benoeming tot lid van het burgerlgk armbestuur aanneemt. Op een adres van het bestuur der Ned. Herv. kerk te Bolnes, verzoekende plaatsing van een iantdarn bg dat gebouw, werd op voorstel van Burg, en Weth., besloten aldaar een lantaarn te plaatsen. Nadat rapport is gedaan door den heer Van Rg betreffende het onderzoek der gemeenterekening over 1905 werd besloten haar vast te stellen in ontvang op f 188685,09, in uitgaaf op f 179650 19, met een batig saldo alzoo van f 9034,90. Benoemd werden als onderwijzend neel aan de herhalingsscholen de door en Weth. voorgedragenen, n.l.: op het dorp: de heer P. J. Etnck, leider, en de heeren J. A. van Hartingsveldt en J. H. Emck en mej. W. van Nes; te Bolnes: de heer C de Borst, leider, en de heer C. de Man en mej. N. Stam; te Rjjsoord: de heer Johs. Slooff, leider, de heer W. H. Lsnselink en mej.W. M. -'an Nes; en aau den Pruimend(jk: de heer J. Verkerk, leider, en m^j. M. W. van Nes. Het voorstel van Burg, en Weth, om een aan alle kanten besproken. Velen hopen op een schikking, toch, gelijk gezegd is, er is weinig kans dat de Fransche Regeering bereid zou zgn om met den H. Stoel te onderhandelen, dk Het blad „Le Temps”, dat vroeger de Re geering waarschuwde niet op den ingeslagen weg voort te gaan, zegt nu tot de kerk, dat z(j op een dwaalspoor is. Het blad zegt: „Laat de Franeche geeste lijkheid toch nadenken. Zq dient tot speel tuig van anli-republikeinsche, zelfs van anti- Fransche hartstochten! Velen van de Bis schoppen (die toch het schrijven ondertee- kenden) zgn het in den grond met onseens!'' De noodlottige storm (typhoon), die Hon- kong (China) geteisterd heeft is nog erger geweest dan eerst werd bericht. Volgens een Reuter-bericht uit Hongkong wordt het aantal slachtoffers op 5000 Chi- neezen en de schade op 20 millioen dollars geraamd. Latere berichten spreken zelfs van 10.000 menschenleven die verloren gin gen, daar ook de geheele visschersvloot, be staande uit 600 jonken, is vergaan. In Amerika is bg Oklahama een per sonentrein in de Cimarrowrivier gestort, toen de brug bezweek. De trein reed niet hard. Nagenoeg de geheele trein stortte in de rivier, slechts een paar wagens bleven aan den oever vastzitten. Van de 100 reizi gers in de gevallen wagens, werd er slechts één gered. Deze slaagde er in zwemmende den oever te bereiken en snelde naar het naaste station om hulp te halen, die helaas te laat kwam. nieuwe leening aan te gaan voor de water leiding van hoogstens f 20 000. werd aange nomen met algemeene stemmen en het daar voor ontworpen raadsbesluit goedgekeurd. Snelrewaard, 24 Sept Voor eenigen tgd werd in de woning van den arbeider v. E. in de waard uit een kast een aanzien lijk bedrag aan geld vermist. De zaak is in handen der rijkspolitie, die hieromtrent een uitvoerig onderzoek heeft ingesteld. Waddinicaveen, 24 Sept. Donderdag avond hield de zangvereeniging „Waddings- veen’s Mannenkoor” haar gewone najaars- huishoudelijke vergadering, in het koffiehuis van den heer Vermeulen. De voorzitter deelde mede, dat van het bestudr der vereeniging „Ziekenzorg" een dankbetuiging was ingekomen voor het ontvangen blijk van sympathie, in den vorm eener aanzien lijke geldelgke bijdrage in de stichtings- kosten van een magazijn c. a. Het mannen koor had n. I. in den loop van den vorigen winter een uitvoering gegeven, waarvan de opbrengst (f 151,25) geheel aan „Ziekenzorg” is afgedragen. Nadat de penningmeester rekening en verantwoording had gedaan van de onder zgn beheer zijnde gelden, werd overgegaan tot de benoeming van een voorzitter en een commissaris van orde, tengevolge van de periodieke aftreding van de heeren J. Jan maat en Th. Bosman. Beiden werden als zoodanig herkozen. Vervolgens werd mededeeling gedaan, dat vier kunstlievende leden hadden bedankt en dat zich vier anderen hebben aangemeld. Ten slotte werd besloten de eerste repetitie iu het a. s. seizoen te doen plaats hebben op Donderdag 27 September a. s., onder leiding van den directeur, den heer A. L. A. de Trazegnies. De vereeniging telt thans 13 werkende en 42 kunstlievende leden. Zeer te wenseben is het, dat het aantal werkende leden zich verdubbelt. WilleBkop, 24 Sspt. Iu de Woens dag 1.1. gehouden vergadering van den Raad dezer gemeente werd de begrooting van inkomsten en uitgaven voor 1907 on- veranderd vastgesteld, in ontvangst en uit gaaf op f 3763.93»/». Op voorstel van Burg, besloten bg brand aan de r per uur uit te betalen en aai die vast zullen worden per uur. Vergoeding zal taald aan die manschappei arbeid verrichten, dus niét a en dergelgken. Voor kennisgeving werd aangenomen een schrijven van Ged. Staten, waarbg de rekening over 1905 goedgekeurd werd terug gezonden. *Zevenhnlzen24 Sept, commissie hield in de afgeloopen slotvergadering. Uit de rekening penningmeester bleek, dat er oen niet belangrijk tekort was. Eenige ingezeti zullen met de feestcommissie, die naar c genoegen de leiding van ’t feest op zich nomen heeft, middelen beramen om tekort te dekken. Deze Courant wordt des Woensdags- morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven pt Brievengaarders. wDrei>UG gemeld, dc‘ Wilhelmina aldr“ van 14 dezer af. Naar „De worden de godsdii de Koningin op f placht te houdt voortgezet. Tegen negen uur verzamelt zich het dienst doende personeel, zoowel dames en heeren der hofhouding en officianten als bedienden, in de groote eetzaal. Om negen uur treedt dan H. M. met gevolg binnen en néhmt plaats op een eenvoudigen stoel achter een kleine tafel. De godsdienstoefening wordt geopend met het zingen van een Gezang of Psalm, die eerst door de Koningin worden voorgelezen. Daarna leest H. M. een kapittel voor uit het Oude- of Nieuwe Testament, waarna zg bet „Onze Vader” als dankgebed uitspreekt. De godsdienstoefening wordt dan weer besloten met ’t zingen van een Psalm of Gezang. De geheele dienst duurt ongeveer 20 minuten. Het zingen wordt begeleid door eeo serafine- orgel, dat door freule Haersma de With wordt bespeeld. De Com in de pro.lüc*. vonden te Ij 1 loopendjaai 1907 ingescb IJselmonde Hillegers Hillegersberg 10»/i. Berkel - Alfen: op Donderdag 18 October voor Alfen 's voorm. 10Mb, Aarlanderveen 11»/*, Boskoop 11*/*. Benthuizen en Hazerswoude nam. 1, Koudekerk Is/*, Ou da hoorn 2 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1