n°. a I w Ebu Ho DDisMsltr ta fluile DiousiM. «au Bills Diausltmfla, Meisslaars gavraagi voor den bouw van de R.-K. School. Adres A. BOUTER, Mr. Metselaar, Schoonhoven. laiioaale Mlrüd IN UITERLIJKE WELSPHEKE>uUÈlD (Vaardrachten en Taaueelapel), uitgeschreven door de Bac. K.-K. Lees- vereeniglng te ALffif IBIJEB’S IOFFIE komt men even ver als met 5 ons gewoon gebrande. <vAinff OfOciöolfl lemusomoi SMID. RIJTUIGEN AFBRAAK. Eerste Bla,d flinke Dienstbode. Boerenarbeider, Waterleiding Houtverkoopingen te Een Jongen, Sigarenfabriek Boerenknecht, I Boerendienstmeid Boerendienstbode, Een GOUDSMID, ook bekend met Zilverwerk en Repa ration, tegen nader overeen te komen salaris. Keukenmeid, goed kunnende koken en werken en een nette HOUT TE KOOP van Croonstad. Tnrfton, lS!ïïïliï;.“l.,SJtr. p- een Concierge, P G Dordrecht, publiek verkoopen: tweede Meisje of een DlGMEIRJfi, P. G. Het Rietgewas Een mensch! 1 f DORDTSCHE Industrie- en Huishoudschool. Verkooping RIETGEWAS. Een Boerenknecht, SMIDSKNECHT, boven de 16 jaren. Adres C. VAN DIEJEN, Mr. Smid te Bleskemigraaf. BU1TIIUID. Café met blijvende Vergunning, op een welvarend dorp io Z -H dat voor een n goed bestaan geeft. Te bevra- Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf en Oud-Alblas 6 JONGENS, loon f 1,50 per week. m P. HULLBIAB, GEVRAAGD: TWEEDE MEID, kunnende stryken, P. G.van goede getui gen voorzien. Openbare Vrijwillige Verkooping. BRANDWIJK, GOUDA, ter herdenking van haar 30-jarig 1 te houden in hare Zial „C0.XC0RD1 een aantal Medailles, op Zandag taber, 4, 11 en 18 Aavembei Toezending der voorwaarden enz. op a vóór 1 October a. s. Adres Bestui Leesvereeniging H.H. Schilders I Hout- en Marmerschilderen Antonie J. ran Schelven, Schilder, Krimpen a/d U««el. LIEFHEBBERS EEN HUIS Drie perceelen BOUWLAND met een SCHUURTJE, Steeg, Weg en Watering Tvee perceelen BOUWLAND met Weg, ONDER GROOT-AMMERS, in Gelkenes en op Oud-Ammers, aan den Gravelandschen dyk, te zamen groot 48 Aren, 77 Centiaren. -WBar-e Voorzitter eo Heemraden ELSHOUT, De ABDIJSIROOP HANDNAAIMACHINE. splinternieuw, mei rood kokertje, alle appa raten en 8 jaar garantie, voor f 37,50, bjj Dese Gearant bestaat ait 2 Bl* it openbaar Hoog- 41 »/4 1 M So. '•71, Brieven fr., lett. L, 210, REDRKU KIONKEM-MA AT8CHU-, Ratterdam. A, Ml I ui u UUcbl de borat. Zy vervoegen o. ic W. N. VAN NOOTENSchoouhoreu. -n voon tornen, met (T iet Erf, Tuin 7 eu al het groot gezin een gen, onder no. 4 co met referentiën en vorige r no. 40, aan het Bureau van buikpgu had polder onder X X X de van G. i I de Ei wel 1, Maandif laatst ht bjj de der koop- 'OO. Aan hetzelfde adres gevraagd: P. G., goed kunnende melken. Gevraagd tegen 15 October een Adres Mevrouw TEPE, ven, ScaooifHovtK. Gemeente Schoonhoven. voor BALKE oop (won. te VIaar- A. Verhoef (won. P. G.gevraagd, goed kunnende melken, by P. C. DE ZWART te Moordrecht (Zuidplas). Huis en land bescuikbaar. TERSTOND GEVRAAGD een op de Ketelp Firma A. J. OTFO ZONEN pen a/d IJMel, vraagt, dienst te treden, een bekwi ■mid, in staat teekenmg te weri der Gemeente Schoon hove: het Iplaat, Gjj allen -at tot c_ icta Paulo, die aan het lichaam de om alle gevaar van koud, vatti n tr rege Gem »rle Vrijdag lags Hl1/» uv )EL EN ZEI O verstekt. De reis van den Bumiochen langs de Finsche koeten begint by Ruwen ontstemming te wekken. - het ongehoord dat da Caaar zich veilig zou weten ia «jjn eigen TE KOOP een 42. aan het Bureau van dit Blad. DE g een week uitgestcld en nu deflni- iepaald Te Molenaarsgraaf Woensdag 3 October, 's morgens lOuur; Te Bleskensgraaf Donderdag 4 October, 's middags half 2; Te Oud-Alblas Zaterdag 6 October, 's morgens 10 uur. J. KUIJTERH, Deurwaarder. I; C. B. Verloof Pelgrim. 4». A. Goor. nP. C. de Groot, oud 10 m. TERSTOND GEVRAAGD: (P. G.), tusscben 30 en 40 jaar, in een gezin met vier jeugdige kinderen. Brieven, onder letter’s, aan het HULP- POSTKANTOOR te Nieuw-Lekkerland. Ter stuud gevraagd: 15 A 16 jaar. Goed kunnende melken een eerste vereischte. Adres W. E. KASTELEIJN, Ben re pas. ww longo. of tering verwaarlc zijn nog tiet be in het open- van het Depar- OVEN der Maat- Algemeen1* te openen D J. W. Vulk &Z0H6D te Nclieon hoven. Met 1 October gevraagd Wegens buwelyk der tegenwoordige wordt met 1 November gevraagd: Adres D. LUIJTEN, Lekkerkerk. f en f 8,50. Wed. J. VUIJK te Kbimpen a/d IJskl; C. VAN WIJK te Oudswater; Firma W0LFF ic Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Sliedrecht, Boveneinde C. VAN STEENIS te Nookdeloos, FRANS VAN DAM te Goudeha*. J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Px., Oudehkemk a/bIJ.; W. DONKER, Krimpen a/d Lek; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; L. POT te Nianw-I.asrmr.Awn Mej. KORTEVVEG te Alblasserdam. Wed. F. AMSING te Alblarserdam; E. HILGEMaN te SranruM C. SPELT te Nieuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zevenhuizen; P. GUUDRlAAN te Capellk a/d IJsil; G. ELSEN AAR, Drogist te Suedrecht; W. J VAN DAM, te Haastrecht; G. DEN HOED te Berkenwoude. Deze morgens uit£ ƒ0,75. Franc abonneeren I Terstond gevraagd in een kleio gezin P. G.. leeftijd liefst omstreeks 17 jaar, bjj den Heer A. VAN DER WIEL, Neeserdjjk 21Botterdam. Gevraagd met Kerstmis een P. G.goed kunnende melken en met alle boerenwerk bekend. Adres M. VAN DAM te Gonderak, nabjj Gouda. bestaan HA", om 1 28 OC- I »r 1000. aanvrage r a. s. Adres Bestuur R.-K. Wesfhaven 182, Gouda. in vele soorten voorradig, zoowel nieuwe als gebruikte; benevens Tuigen en 1ste soort Paarden- en Roedekken, Korte Tiendewev 77, naby de Markt, GOUDA. weinig gebruikt, billek te kaup. Adres KOOLTEERFABRIEK Krimpen Il.al op het de Lek, ouder Aiieuw- 1 Er biedt sich aan als een net Meisje, omstreeks 16 jaar, om ter stond of later in dienst te tredeti. Adres C. VAN HERK, Tiendeweg. Lekkerkerk. P. G., gevraagd, goed kunnende melken, tegen 25 November, bjj A. RI.JNEVELD te Waddingsveen. Brieven frarc patroons, onder dit Blad. grave sleepte, kwam voort uit •id. Past dus np, gjj, die door gjjdie fluimt, gjj allen, die - - Gjj allen, die uwe gezondheid lief hebt, neemt uwe toevlucht tot de Abdjj> siroop kluw*ter Nanr‘~ J:- noodige krachten geeft weersta! Gevraagd met 1 Nov. een Adres: Eendracht»weg 70. Botterdam. Spreekuren vóór 12 en DÓ 7 uur. nabij het D01 bewoond DANIËL Te aanvaarden by de betaling d< penningen op den 1. November 1901 Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris. De Notaris A. CASTELE1JN te Streefkerk is voornemens op NuHSk Woensdag den 3. Octot 1006. Dy de Wed. J. DEN BURGER Mieuwpaurt, bjj inzet, en op Woens dag den 10. October 1906, by de Wed. J. BARON aldaar, by afslag, telkens ’s voor- te A’s de bladeren vallen en de tempe ratuur verandert,vat ten duizenden men seben in ons land eene koude. Het is dan zaak op te pas sen Uit eene gewone verkoudheid kunnen de ergste ziekten ont staan. Hie dikwijls hoort men niet zeg gen: de longontste king of tering, die hem ten eene verwaarloosde verkoudhei eene verkoudheid zyt aangetastggme 1 lijdende zyt aan borst- en longaandoenio) 1 Gevraagd tegen Nov. of Kerstmis een BOERENDIENSTBODE, I goed kunnend» melken. Adr*s P. HOOGEN- I DOORN, Bergambacht bjj Schoonhoven. 3000 3500 800 Openbare Verkooping. Mk De Notaris A. CASTELEIJN te fifbB Streefkerk is voornemens op Don- JFi derdagen den 27. September en 4. October 1906, telkens ’s voormiddag? ten 10 ure, by J. STERREN BURG te Brandw^k, aan den Vuilendam, bjj inzet en afslag, te veilen en te verkoopen Eod Hols mol Sciinar, ERF en TUIN, onder >rp, groot 13 Aren, 13 Centiaren en in gebruik bjj JACs. MAC »ver het 01 politie. toet du een gi 1 om de polil j en had daarto itenlandsche po Met NOVEMBER 1906 kunnen leerlingen geplaatst worden in de: I Aanvangklamen. II. Vakklaaaen: Opleiding voor C^ostuum- naaister, Boekhoudster, Huishoudkun dige, Kinderjuffrouw, Dienstbode. III. Oarmacn: in Naaien en Verstellen, koken en Strjjken. Aangifte vóór 18 Octaber 1900, bjj de Directrice. GewUsIgde prospectussen kosteloos aan de School verkrijgbaar. AHk Ter Boekdrukkerij van I I S. W. N. VAN NOOTEN te I I I Schoonhoven worden 1OO II Naamkaartje*, op helder wit I I carton, in net et m, geleverd voor I I slechte 0U OEAT8. Op fijn i I bristol carton in luxe-étm Ondergeteekende opent van af halt October tot en met half Februari een OUB8V8 in het LETTEB8 en DEUOBATIE, volgens de nieuwste methode. Tot aanbe veling dient, dat hij een len prys in de eerste afdeeling verwierf aan de Koninklijke Academie van Schoone Kunsten te Brussel en gediplomeerd aan de Brusselsche Schilderschool. Te koop aangeboden een TIMMER- en een KALKLOODS, DEUR- en LICHT- KOZIJNEN, geschikt voor arbeiderswonin gen; DEUREN. BALKEN, PLANKEN, PANNEN enz., door 0. LAAN BROEK. Timmerman, Alblaiteerdam. .uu.argelaten. len door ds den mtkyk gei 'e een gulden HMf*’ Het BESTUUR v W tement SCHOONHO' schappij „Tot Nut van *t vraagt voor het binnenkort Nutsgebouw gehuwd. Salaris 300,— vrye Woning, Vuur, Licht en Waterleiding. Zich alleen Rchrlfteh|k aan t» melden by den Voorzitter Dr. A. F. P. VAN SON te Schoonhoven. van een heerlijken kop Koffie worden drin gend uitgenoodigd eene een proef te riemen met de Koffie, door de Firma A1[,EX MEIJER <4- Co. te Amsterdam in deu handel gebracht. Deze Koffie is volgens de nieuwste wetenschappelijke methoden zoo danig gebrand, dat alle aromatische be- standdeelendie anders b(J het branded en bewaren vervliegen, behouden blijven en tegen de inwerking der lucht beschut worden. Dezo wjjze van branden geeft aan de boon een heerlijken vollen smaak,, en daar de prys niet duurder is dan die Van gewoon gebrande Koffie, den gebruiker tevens een aanzienlijke besparing. Want met 3bi ons van Deze Koffie is te Schoonhoven steeds verscb verkrijgbaar bQ A C. FIJN VAN DRAAT en J. R. H. v. WILl ENSWAARD. Kriin- om direct in een bekwaam Scheepe- geheel zelfstandig en naar rken. Aanbieding in persoon. BURGERLIJKE STAND. Brandwijk. Van 1—31 Aug. Geboren: Pieter, t. van P. Goedhart en A. A. de Kluyver. Maarten, z. van J. M. v. d. Bree en N. v. Buuren. Getrouwd: C. Prins, oud <7 j. en J, van Spanje, oud 28 j. L. Vogelesaug, oud 25 j. en A. Baan, oud 24 j. Gieaendam. Van 15—21 Sept. Geboren: Teuntje, d. van C. Loeve en M. Vermeulen. Willem, z. van A. van Wijngaarden en N. van ’t Hoog. Agathe, d. van J. Boekel en M. Oosterhuis. Johannes, z. van D. Verschoor en H. Dubbeldam. Nieuwerkerk a/d IJ. Van 7—21 Sept. Geboren. Cornelia, z. van F. 't Hout en T. C. Verburg. Jacoba, d. van L. Kar reman en N. Kapteyn. Getrouwd; dingen) en A. 2 te Maarn) en Üverlede_. P. Tvigt, oud 3 j. VliBl. Van 1-31 Aug. Geboren; Wilierngntje, d. van J. Schep en A. Verhoef. Overleden: Een levenloos aangegeven kind van het vrouweljjk geslacht vau A, Schep eu A. M. Baas. ZJj a< niet vland, men houdt er het voor dat de reis niet ders is dan een voorwendsel om aan slagen te ontkomen, ’t Gaat er dan erg naar toe met de dreigementen. I dagen heette het zelfs, dat men het op kleinen Kroonprins voorzien had. Het zou ontvoerd worden. Men vermoedt echter ook booze pla ton opzichte van den Czaar iel ven. Z onlangs een automobiel in snelle vaart rot het keizerlijk paleis gereden het eem van het park in en het andere nit en vermoedt dat dit «en soort van repetitie voor een aanslag op het leven van den C De Czaar moet den Eersten Ministe zich op zfln schip ontboden hebben om ontevredenheid te betuigen ov“ doend optreden der politieke Minister Stolypin mt/ nieuw plan ontworpen hebben politie te reorganiseeren hulp van bekwame buit ambtenaren ingeroepen. De politie heeft ondanks al haar „speui verscheidene zeer geduchte terroristen het oog verloren. Gevangenneming is overigens nog a aan de orde van den dag. Minister Stol moet zelf verklaard hebben, dat hQ gelo nu alle revolutiooDsiren ingerekend te hei en dat met bet einde van dit jaar ooi revolutionnaire beweging zou eindigen. Waarschijnlijk zal de Russische Regee de vervolging tegen de oud-Doemale die het bekende Wieborggche manifest on toekenden, doen samenvallen met de vei zingen, zoodat die oud-afgevaardigden geen candidaat kunnen zQn. Ander: wordt beweerd, dkt de Regeering zoo mogeiyk socialisten en revolutionnairea i nieuwe Doemt wil hebben, om des te eei weer tot ontbinding te kunnen overg Een mooi vooruitzicht I Generaal Leontieff, de vader van het 1 sische meisje dat in Interlaken (Zwitser! by vergissing den heer Muller doodscb is met een paar geneesheeren naar die pl gegaan en heeft gedaan gekregen dat meisje in een gesticht zal worden opgesk om daar onder geneeskundig toezicht blijven. Zy blijft nog steeds weigeren heldering te geven omtrent haar daad, tig protesteerde zy tegen de opsluitin, een gesticht. Zjj is niet krankzinnig, zij, en z(j wist heel goed wat zfj deed, n eerst voor de rechtbank zal zQ spreken, dat noemt zfi haar recht. De Russische Regeering heeft aan de o beden in het Gouvernement last gegeve boeren, die volgens den raad van bet horgsohe manifest weigeren belasting ti talen, met geweld van wapenen daarto dwingen. Onder de boeren heerscht gr opgewondenheid. Er wordt ook weder een geval van m rjj in het leger bariebt. Een geheels compagnie van het Jel rtn-burgenreglment ia uit Lodz naar Ware een degen op z|j een café-cbantant liepen daarna nog een straatje om en de politie tegen 't lyf, die proces-verbaal opmaakte wegens overtreding der wapen, wet. Een Haagscbe firma in .boter" geeft bonnetjes, waarvan een zeker aantal recht geven op ’n plezierreisje naar Amsterdam. Woensdag bracht de „ootertrein” weer een aantal passagiers in de hoofdstad; in 50 ry'uigen maakten ze een ryioer door Am stel’s straten. In en om de stad Groningen regeert de speelduivel met kaarten en don- beisteenen. Menigeen verspeelt z’u zuur verdiend weekloon en vaak zelfs worden horloges, pautoffels en de kleeren van 't lyf als speelgeld achtergelaten. Om niet te worden overvallen door d» politie, wordt iemand op den mtkyk gezet, die van ieder spelend clubje een gulden als verspieders- loon ontvangt. Er z(jn beroeps-verspieders, die op Zondagen f 5 a f 6 maken. Op sommige Geldersche dorpen, o. a. te Dinx- perloo, zjjn boerenmeiden, die rooken als kalkovens, .’t Vaderland” vertelt van meiden, die in den trein naar Varseveld genoten van echte Amersfoortsche. 't Is erg met de meiden, ook in Amerika. Ia de kranten vraagt men daar nu telkens mannelijke dienstboden voor .algemeen huiselijk werk". Ze schijnen best te oevallen: ze koken lekker, schudden de bedden zacht en verdienen dan ook 20 25 dollar per maand. De Notaris W. H. VAN B1LDERBEEK, resideerende te Dordrechtzal op Vrydag 5 October 1906, des voormiddags 1üVs uur, in bet Koffiehuis .KOOPHANDEL EN ZEEVAART aan de Groenmarkt te A. 1. 1 H.A.00 Areu Riet Gors langs Eekkerls 2. 70 Aren Riet is voorn en_r oensdag den 3. October Wed. J. DEN BURGER te ■wpaart, by inzet, - den 10. October 1‘ aldaar, by afslag, middags ten 10 ure, in hel veilen en te verkoopen: A. Voor de Erven van de Wed. J. GELDERBLOM Sr.: met ERF en TUIN TE NIEUWPOORT, aan de Noordzydo van de West-He"®- straat, te zamen groot 4 Aren Centiaren. ONDER LANGERAK, in het Benedeneind, binnen den Tiend weg, te zamen groot 1 Hectare, 64 Aren, 70 Centiaren, Te aanvaarden: Het Huis me en Schuurtje den 1. Mei 1907 overige den 1. Februari 1907. B. Voor den Heer W. L. GELDERBLOM: Te aanvaarden by de toewyzing. Betaling der kooppenningen op den 14. No vember 1906. Nadere inliciitingen geven de eigenaren en genoemde Notaris. VARIA. Cacadorus viert 15 Oct. z’n 25 jarig jubilé als marktschreuwer. Te Amsterdam heeft zich een commissie gevormd om dezen wel bespraakte een passende hulde te brengen. .In huldigende stoete, wy komen aange treden," enz. Eerst Rembrandt, nu Cacadorus 1906 is wel een belangryk jaar I Vrouwelyke advocaten hebben we al. wy krygen nu ook vrouwelfjke notarissen. De eerste dame, mej. M. Gósschalk te Amsterdam, is geslaagd voor ’t le gedeelte van ’t notarieel examen. 't n Hand elsblad” vertelt, dat een schoolhoofd in Friesland aan de betrokken autoriteiten adviseerde om a^n zyn school een onder wijzeres te benoemeu, die bedreven is in de Friescbe sprake. De leerlingen der laagste klassen van zyn school kunnen geen wuord Nederlandsch verstaan. In Mecklenburg zyn verscheiden onderwijzers, die een deel van hun schrale bezoldiging in natura ont vangen. Zoo krijgt de schoolmeester te Konow 80 pond grutten en 66 H L. kolen ’s jaars, die te Bitbelin vyfinaal 25 ponden zout, die te Buckow 330 liters gerst, 340 liters rogge, 600 eieren, 100 pond worst en 60 schapekaasjes. 9500 Pond blauwe pruimen, per trein te Winschoten aangevoerd, werdón door den geadresseerde geweigerd. Fruit- handelaars kochten ze toen op tegen 4/5 cent het pond, en deden ze aan liefhebbers van góedkoope buikpijn over A 3 cents. Een boer te Eerde had den hoofdprijs uit een Geld verdienen kan ieder, die z(ju GOtJl* en Zit-VER, HORLOGE, KLOK ZknXlPfi Vl Ml HuUW - on- Zilver; naakt yU II» 1 alle reparation; levert alle naerten n m vate tete M 1 Wegens buweiyk der tegenwoordige tegen den 1. November of eerder een flinke Dienstbode gevraagd by D. A DOELMAN, Hoofdweg I P. A. P.HiliegerMtoerg. Mevrouw SCHALIJTieleman te Schoon hoven vraagt zoo spoedig mogeiyk een Zich te vervoegen 's avonds tusscben 8 en 9 uur. 4 A 95 Cent per 100 VteL IV4 veeL lang 0i/i 71/» en 8l/i veet. van het Waterschap „de Overwaard” z(jn voornemens op Zaterdag 29 Sep- tembor 1906. des morvens 101/» uur, ten GEMEENENLANDSHUIZE ago bet gem. Nlenw>Lekkerland I baar te verkeepen: in den Hoogen-Boezem van .de Overwaard” onder Nienw>Lekkeriand, in twee perceelen. Inlichtingen worden verstrekt door den Heer C. A. VERHEIJ, Fabriek van het Waterschap te Flahant. Altemaal handelingen, die scbynen te dienen om een te Ny'ega bestaande kerkelyke quaestie op te lossen. Een dag na den boogeschoolbrand te Groningen kwam een leiziger van een Amsterdamsche firma zich recoinmandeeren voor de levering van nieuwe toga’s voor de professoren. Jammer genoeg voor z’n activiteit kreeg by nui besteUinkje, dat er een van f 4000 had kunnen zyn, niet de toga's zyo n. 1. behouden gebleven. De bevende buizen quaestie te Scheveningen, heeft nog een aardig nastaariji: prof. Holst te Delft, die in opdracht kretg de oorzaken van dat beven na te gaan, zond dezer dagen z’n notaatje in: f 5000. In ‘I Londenscne Hippodrome wordt tegenwoordig de aard beving m Chili vertoond. By 't opgaan van 't gordyn ziet men een feestvierende Chileensche stad. Te midden der vreugd begint de grond te schudden; wolken stof ryzen omhoog, telephoon- en lantaarnpalen slaan tegen den grond, de huizen storten in en raken in brand, het tooneel is één vlam menzee. Een vloedgolf komt aanrollen en boven ’t klotsend en bruisend water steken nog de puinhoopen omhoog van de stad, waar enkele oogeublikken te voren alles leven en vrooljjkheid was. 't Dorp Helpman, b(j Groningen was ingespannen met electrisch licht, een feestviering waard, meenden de ingezetenen. Men hield een histonschen optocht; de deelnemers vereemgden zich na afloop aan een diner, bezochten in hun Ifie-eeuwsche kleederdracht 9 krachten tan. klooster bancta Paulo bevrydt u van den hoest, van de bt- nauwdheid eu van het piepen op de borst. Zp maakt de fluimen gemakkelyk los. De AbdUalrapp belet dat de kwaal in hevigheid toe neemt en brengt zeker verlichting en genezing teweeg. Mtj. J. PUREVEEN te Ouder Amstel had gepasseerd j**r eene zware koude opgeuaan," die gepaard giog met hoesten. Dit duurde eeu geruimen tyd totdat Mej. PUREVEEN tot hei gebruik van AbdU«lr«-*p orergiag. Nt bet gebruik van 2 flacons is zy geheel hersteld. KT OP I dat deïelM” soort AbdUalrwap bekomtdie Mej. PUREVEEN teua ya gebruikt heeft. Deze alleen geucest en is ken naar aau den ROWJtiENi band om de flesch, waarop de haadteekeniog van den generaal-fgent L. 1. AKKER, RntCerdam, voorkomt; ahe andere is nanaaak. De namaak geneest Pr(js per flacon f 1,- Verkrygbaar by A. C. FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhoven G. van der WOUDEN te Lekkerkerk, G. 5. RObb te Oud-Albj.as, J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Blkskensoraav, J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf, C. van ZESSEN te Vuilemdam; T. TERLOUW te Goudkiaan; M. v. HOUWELINGEN te Giksen-Nieuwk.; J. ZONNEVELD—Fjkk te Hoornaar, C. BROUWER te Mkkkkkkk; BOUWMEESTER te Tunhoven; ta. J. d* JONG te Amkidm; LOLJE te Lopik; la. v. d. HOEK te Cabauw, Jb, den OUDSTEN te Gkuut-Ammkiui 1. MUIAMaaK te Lkxmond, K. VERMEULEN te Lanoekak; K. VAN DAM te Buuambacht; loterfj getrokken: zegge paard met rijtuig, of, naar verkiezing, f 2000, ten minste z’n nummer stond in de krant. Hg tracteerde z’n vrienden, trok ’s anderen daags naar Nijmegen om den prjjs in ontvangst te nemen en kreeg hier te booren, dat een drukfoute hem wreed bedrogen bad. lo ’t collecte- zakje der Gerf. Kerk te Nieuw Vennep werd Zondag een aanzienlijke gift ontvangen. Een begeleidend briefje vermeldde, dat dit bedrag was, vroeger door den gever ontvangen van het kerkelyk armbestuur. Hy is nu in beter doen, en gaf het ontvangene met een flinke rente aan 't armbestuur terug. Een schipper te Grouw gaf z’n betere helft er van langs met een eind touw, de vrouw, gedachtig aan: voor Wat hoort wat, gaf de ontvangen slagen met woeker terug. Toen sprong ze in 't water. De schipper haar na; een toeschouwer trad als redder van beiden op; volgde verzoening. Op villa „Helvetia” te Doorn een vrouwelflke dief, op heeterdaat door de bewoonster, die thuis kwam, gegrepen. Volgde een worste ling. De indringster rukt zich los, loopt door den tuin, springt met een behendigen zwaai over een tamelijk boog bek en weet te ontsnappen. Vermist; een spaarbank boekje en f 28 aan zilvergeld. De politie op onderzoek. Te Njjega, Ff., verleden week allerlei baldadigheid, bg verschillende personen ruiten icgeworpen, eö 1 timmerman bont en blauw geslagen, een timmermans knecht met fiets en al in het water gegooid. zyn versland gaat hei ie boven. Te keep aangeboden het allernieuwste model W. VERMEULEN, Hoogstraat 78, Rotterdam, Amsterdam, ’n-Graveuhage, Dord> reebt, Fnlemborg, Tlel en Gonda. Aan belanghebbenden wordt kennii gevendat op 1 Octaber a. in we treedt eene nieuwe verordening de voorwaarden waarop door de Schoonhoven water uit de Watei wordt geleverd. Hierin is bepaald, dat voor woni beneden f 100,— huurwaarde alleen "igenaars geabonneerd kan worde bjj vooruitbetaling per drie maa dag 1 October a. s. wordt voo iet verschuldigde voor waterverl week abonné's opgebaald. 1 October a. s. z(jn de Eigenaars voo abonnement der Waterleiding van woningen aangeslagen, terwijl ieder uittreksel van het kohier voor z(jne woni en een exemplaar der verordening ontvangen. Voor onbewoonde woningen word bet einde van ieder kwartaal restitutie betaalde abonnementsgelden verleend elke 14 dagen dat eene woning onbew is, mits van het onbewoond wordei datum kennis gegeven wordt, ten eint tapkranen uit te nemen of te verzegek Namens de Commissie voor de Waterlei De Directeur MAK. Schoonhoven, 15 September 1906. M.B. Alle verdere inlichtingen en fo lieren z|n te bekomen op bet Kai aan de Gasfabriek, alle werkdagen 9—11 uur vjb. en van 1—2 uur a.m B. Het Rietgewas van den Sophiapoider in de Noord, Z2.v-.te.l_-Xtete- Am backt. <J. Het Rietgewas van den polder Voor Donkersloot onder Ridderkerk, in 5 perceelen: Langs de Haven, Beste Vsrensloot, Lekkerbeeijö, Graskavel en de Punt. D, Het Rietgewas van den den Ouden Bos in de Noord, Headrik-Ida>Ambaciit. Betaling der Kooppenningen 1 Mei 1907 en der onkosten, ad 10 pCt- contant. Nadere inlichtingen ten Kantore van voornoemden Notaris, en voor Riet, sub A, by den WelEd. Heer J. VETtl Phz te Papendreclit, sub B en <J by den WelEd. Heer E. VaN DER GIJP BAREN- DREGT, Administrateur te Dordrecht en sub D b(j den Heer WIJNAND *T HUEN, Opzichter te Alblaaaerdam. op het Roosjes- plaatje, onder Streefkerk. 8. 5 H.A., 50 c.A. Hiet op z.g. Nes, aan het boveneinde Streefkerk. 4. 4 H.A., 60 Aren Biel westelyk gedeelte van onder Papendrechl nu van den Sophiapoider onder Hendrik>Ide-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3