1906 N°. 2756. Zaterdag 29 September. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. OM0I8 KemuspviflÊfii Gemeente Sch ssn heven. Waterleiding der Gemeente Scheenhevea. ID1T1ILAID. BlIiniAID. Gemeenteraad van Schoonhoven. 1 i S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, UlTGEVE RS. n Deae Cwwrauit bestaat alt 2 Bladen. I I ver’ alsi a 1 wjje, wet Mag ik nog even een adres de „Hol- Dan is dat ik beeren zich er mede ver- Een mooi waren iogekomen vgf inschrgvers de heeren belastn over H het aan F het lid C. L. v ter de heer P. K. 10- >en dat er iQ het behc want G- 17. ten vraa hurt «omomsrn courant. imissie v 3 heeren J. 1 wg zgn geei destgds de k gevaar aan wae voor bad het ook achter laat toen vond de Raad t dus de vraag, of hg rg. en Weth. g te nemen, al te komen de afdeeling fing „Volks- ™ordt het .'eerpoort groote v< bemiddelaars, isjesmarkt teSchoon- hebben we toen 66 gebracht en Veroordeeld wegens i Fransche ihop vi ,verkfa met be- 3 Weth. ispecteur i niet ge- Taag geb. QZ”ie ster imt wi og ia Toen is gezegi wy zulk liet houden „tam. 3 ge- met kermissen ent. Het voorstel kermis op 15 October te doen 'o vinciën Zu id- )ben besloten het Hoenkoop, Hoenkoop- een definitief lomen, om het terrein iren en toen vrg alge- dat aan een >oefte bestaat, bet niet ge it terug te komen iu vUderhandeling Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere - regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-rnaal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. Orendeht. De reis van den Bnssischen Czaar langs de Finscbe koeten begint by vele Russen ontstemming te wekken. v* het ongehoord dat da Czaar zich veilig zou weten ia zyn eigen Deze Courant wordt des Woensdag»- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs; voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. "I geen voorstel id nog; ik heb jebracht. igenaardig standpunt ran de Volksgezoudbek jrmis uitgesteld is omdat de is verklaard eu zoolang aranderd is, kunnen we de .en doorgaan. wordt kennis ge- »r a. s. in werking rdening. regelende door de Gemeente de Waterleiding met 5 it op de i J. G. door den en r _janden. a. s. wordt voor het 5 voor waterverbruik gehaald. Vanaf igenaars voor het jidiog van deze terwyi ieder een ir voor zgne woningen zal De heer A. A. Graves Kooiman: nog even wat vragen? Is bet dan de bedoeliof doorgaat op den dag, die i> gadenng is bepaald? m of op 15 October. De voorzitter: Ik heb nog daarvan gedaan en niemand alleen die zaak ter sprake gt,~ De heer Niekerk heeft het voorstel gedaan, dat de kermis zou doorgaan, en dat is onder steund door den heer Kooiman. We zuilen dus eerst besluiten over het voorstel van den heer Niekerk, of de kermis al of niet zal doorgaan. Of bet zal zgn vóór of op 15 October kunnen we daarna bespreken. Ik splits dus het voorstel van den heer Niekerk in 1 deelen; wg zullen stemmen eerst over het al of niet houden der kermis en daarna over den datt i uwe vergade- sniging „Volks- verzoek, bet toen- i Veerpoort in huur eene som, die zal worden bepaald, u voor te stellen afwyzend beschikken. rer? [k meen dat het en Weth. in dezer voege heeft, in verband met de- koe- indien het kan, het zoo spoedig i doen en dan hadden wg als datum bepaald 8 October. Dat - manheer Greup? meen ik. Natuurlgk heeft de Raad om een anderen datum te bepalen, bepaald. ik ia, of de Raad acht het besluit m dien zin te de kermis plaats heeft en zoo tot levenslangen dwangarbeid ’geus muitery. she Kardinaal Lscot, Aarts- van Bordeaux, beeft in een schry- klaard, did de Fransche geestelyk- zake de scheidiogswet i >uding moet aannemen. tafbandelen of redetwist sn rekenii in zyn en Weth. het Aan belanghebbenden i geven, dat op 1 Octwbei treedt eene nieuwe verori de voorwaarden waarop Schoonhovkn water uit wordt geleverd. Hierin is bepaald, dat voor woningen beneden f 100,— huurwaarde alleen de Eigenaars geabonneerd kan wordei wel by vooruitbetaling per drie mau Maandag 1 October i laatst het verschuldigde by de week abonné's opgt 1 October a. a. zyn de Eig* abonnement der Wat er lei., woningen aangeslagen uittreksel van het kohiet en een exemplaar der verordening ontvangen. Voor onbewoonde woningen wordt na bet einde van ieder kwartaal restitutie van betaalde abonnementsgelden verleend voor elke 14 dagen dat eene woning onbewoond is, mits van het onbewoond worden op datum kennis gegeven wordt, ten einde de tapkranen uit te nemen of te verzegelen. Namens de Commissie voor de Waterleiding, De Directeur MAK. Schoonhoven, 15 September 1906. N.B. Alle verdere inlichtingen en formu lieren zyn te bekomen op bet Kantoor aan do Gasfabriek, alle werkdagen van 9—11 uur vm. en van 1—2 uur n.m. ven heid Mn zake de scheidiogswet een afwach tende \ouding moet aannemen. Wy kunnen niet ondej-handelen of redetwisten, schreef hy, zoolang men geen rekening houdt met den Paus. lotusschen zgn thans, blijkens de Fransche Staatscourant, aan twee R.-K. vereenigingen voor Eeredienst, te Culey en te Quymarson, kerkeiyke goederen in eigen dom toegewezen. Men ziet daarin een be- dat de Regeering voornemens is de ten volle toe te passen, zonder verder redetwisten of onderhandelen. Eenerzyds zyn sommige partyen daarmede zeer inge- nqmen, maar by zeer velen wekt dit heftige verontwaardiging. Te Parys hebben de bedienden van ma nufacturen- magazynen na een vergadering opnieuw betoogingen ten gunste van de Zondagsrust gehouden voor niet-gesloten winkels. De bestuurder van een dier winkels, de heer Lepiètre, van de Galéries- Meoilmontant, maakte zich daarby zóó boos, dat hy een beroerte kreeg en dood neerviel. De Npaansche Regeering en het Vati- kaan zfjn het nu eens geworden over een vergeiyk betreffende het wetsontwerp om trent de geesteigke orden, en wel de grond slag van den modus vivendi van verleden jaar. Volgens het Engelscbe blad „Daily Mail" is de Regeering meteen wetsontwerp gereed tot verleenen van zelfbestuur (Home Rule) Ierland. Eerstdaags zal bet behandeld worden. Het lersche partghoofd John Red mond heeft evenwel verklaard dat het lersche volk niet tevreden zal zyn met bet „admi nistratief zelfbestuur” dat de Regeering wil geven. De Ieren verlangen volledig zelfbestuur met een eigen vrjj gekozen volksvertegenwoordiging. België. De oud burgemeester van Ant werpen, Jan van Ryswyck, is Zondagsmor gen op zyn buitengoed te Testelt overleden. Na de verschillende berichten van den joog- sten tyd komt dit sterven niet onverwachts, want de toestand van den Igder heette hopeloos. In (Jhlna is een Keizerlgk decreet uit gevaardigd, waar by het gebruik van opium wordt verboden. Biykens telegrammen over Cuba heerscht daar te lande nog steeds groote verwarring. De AmerikauMischc bemiddelaars, de hoeren Taft en Bacon, hebben oogen blikken van wanhoop. Zy verklaarden, in een ge sprek met een man van de pers, dat zy geen kans zagen den vrede in het land te verzekeren zonder geweld van wapenen, en dat zy nooit een ergerlgker toestand had den gezien. Door de Vereenigde Staten worden maat regelen genomen met het oog op de mogeiyke noodzakeiykneid van gewapende tusechen- komst, zoodat men aan het eind dezer week 7000 manschappen der marine op Cuba aan land zal kunnen zetten. dat de kermis de vorige ver- agd vóór geld verdraaiei De heer P. in dat opi hand. Hf Steenen markt. De Voorzitter: Ik wil van deze gelegen heid gebruik maken om te zeggen, dat er verschillende aanvragen zyn ingekomen en wel van: een stoom molen, 2 draaimolens, een hippodrome, een paardenspel, een athleten- theater, 2 schiettenten enz. Ik breng nu het voorstel van den heer Niekerk in rondvraag, om den 15en October de kermis te doen aan vangen. De heer J. G. Doesburg: Mag ik nog even vragen, wanneer ze geëindigd is? De Voorzitter: Óp de gewone manier, volgens de verordening. Het voorstel, in rondvraag gebracht, wordt aangenomen met algemeene stemmen. (De heer Schreuder komt weder in de vergadering.) De Voorzitter: Aan de orde is een adres van de afdeeling „Haastrecht” van de „Hol- landsche Maatscbg. van Landbouw,” waarby gevraagd wordt dezen winter weder een schoollokaal te mogen gebruiken. Daarover behoeft niet beraadslaagd te worden, want dat kost f 10. Het betreft het jaar 1907 Wordt het goedgevonden I aangenomen. Aan de orde is een adres van „Schoonhoven” van de vereenigi weerbaarheid”, waarby gevraagd woi voormalige speelterrein aan de Vei te huren. Daarover hebben Burg, ei volgende rapport uitgebracht: Naar aanleiding van het aan ring gericht adres van de vereei weerbaarheid' houdende malige speelterrein aan de te mogen ontvangen, voor door u in billgkheid hebben wy de eer op dat verzoek te Nu in de vorige vergadering besluit door u is genr- als grasland te verhun meen is te kennen gegeven i speciaal speelterrein geen beh( wil het ons voorkomen, dat wenscht is op dat beslui! en opnieuw met adressante in om te treden. Kunnen de leden zich daarmede vereenigen De heer A. A. Gq^ves Kooiman; Mynheer de voorzitter'. Nu uit dat adres van „Volks weerbaarheid” biykt, dat door die mannen, die zich er natuurlgk mede bemoeien om de sport, ook onder de jeugd, te bevorderen, gevraagd wordt terrein te mogen huren van de gemeente, zou ik wel van Burg, en Weth. willen booren, wat de reden is geweest, waarom deo Raad geadviseerd wordt om daarop niet in te gaan. De vorige maal kan er natuurlgk een misverstand bestaan hebben, of kwam men niet tot een goed resultaat, maar thans is het een nieuwe vraag, om terrein te huren. Vóór ik myn stem bepaal, wenschte ik van het Dagelgksch Bestuur te weten wat hen geleid heeft om dadelyk voor te stellen er niet op in te gaan. De vereeniging, die vraagt, werkt in 't belang van de volksgezondheid, en om nu zoo in eens te zeggen, zonder meer, stemt het af, dat is kras en daarom vraag ik, wanneer dat mogelgk is, inlichting, wat Burg, en Weth. daartoe heeft geleid. De voorzitter: Die toelichtingen zgn voor gelezen. Ik zal het nogmaals herhalen. (Het rapport wordt nogmaals voorgelezen). Burg, en Weth. hebben gezegd, dat het niet gaat om telkens en telkens terug te komen op een zaak, waarover is beslist, Het staat den Raad vrg, om op een genomen besluit terug te komen, wat wel meer is gebeurd, maar om dat dikwyis te doen, daaronder igdt het prestige van het gezag. Daarom hebben Burg, en Weth. voorgesteld om er afwyzend op te beschikken. De heer A. A. Graven Kooiman: Er is steeds gevraagd om het terrein gratis te mogen gebruiken en er zün natuuriyk I door den Raad bindende bepalingen gemaakt verzetten, ir stemmen genomen te worden, zal ik Ik kan mg er niet mee vereenigenn, dat wy nu een ander besluit nemen. De heer G. J. Niekerk: Ik zou willen voorstellen te bepalen, dat de kermis be gint 15 October. Ik hoor nu een anderen datum, maar een van de doktoren heeft gezegd, dat een van de twee typhusgevallen spoedig zou opgeheven zyn. Van de week stond ik op het Veer en toen kwam er een man naar my toe, Petera, van een stoomcarousselhy moest juist met de boot meé, maar vertelde my nog, dat het hem zou spyten wanneer het den 8sten kermis is, want dan kon hy niet komen. Daar dit f 315 staangeld zou schelen, stel ik voor, de kermis op 15 Oc tober te bepalen De heer A. A. Graves Kooiman: Ik steun dat voorstel. De voorzitter: De hoofdzaak is of de Raad oordeelt, dat het niet langer noodig is om de kermis te schorsen wegens de epidemie. Of de 2 gevallen, die nog bestaan, daarom trent den doorslag moeten geven, dan wel of we hebben af te wachten of daarna nieuwe gevallen zich zullen voordoenwy kunnen dat niet beoordeelen, wg zyn geen medici; maar de Raad heeft destyds de kermis ge schorst omdat er veel verbreiding. De Raad wege kunnen laten, ma het noodig en nu blgft het nog noodig acht. De heer Schreuder heeft gezegd, dat naar zyn oordeel dat standpunt van den Inspecteur wel wat vreemd is. Ik meen, dat de heer Schreuder zich vergist door een onjuiste op vatting van wat ik gesproken heb. Ik heb niet gezegd, dat dat het standpunt was van den Inspecteur, maar ik heb veroudersteilen- derwgs gezegd, dat de Inspecteur mogelgk die 2 gevallen niet als doorslaande beschouwt om de kermis achterwege te laten, maar dat hg van zgn standpunt dat niet kan zeggen. De heer J. W. Valk: Ik meen, dat door den Inspecteur nooit perse gezegd is, dat er geen kermis mag zgn, maar m verband met het epidemisch verklaren zat het bezwaar voor, dat als die kermis op haar tgd had plaats gehad, wellicht die zaak van hooger- hand zou zgn vastgeloopen en daarom is ze verdaagd. Gelukkig is die epidemie zoover geweken, dat er nog maar eukele gevallen over zgn en nu zou ik zeggen, dat dat oezwaar dus is opgelost. De epidemie, die hier plaats gehad beeft, is voor my nooit een bezwaar geweest, dat de kermis iets af- of aan zou mengen tot verhooging of vermindering daarvan. Er kunnen deskundigen zyn, die dat beweren, maar anderen zeggen weer van niet, Maar nu bet bigkt, dat ze geheel geweken is op 1 4 2 gevallen na, wat is er nog tegen om de kermis nu te laten doorgaan De voorzitter: Verlangt nog iemand het woord (De heer Schreuder verlaat de vergadering.) De beer A. A. Graves Kooiman: Mag ik mevrouw Pilgrim, te m overleden, heeft aan de N. H. Kerk f 5000 en een hoerenhuisaau de Jerv. armen f 150 en aan de R.-K. ook f 250 vermaakt. Het eerste punt, in rondvraag gebracht, wordt aangenomen me* algemeene stemmen. De voorzitter: Nu heeft de heer Niekerk voorgeateld. om de kermis te doen aanvan gen op 15 October. Hy heeft daarby enkele motieven genoemd, die echter wel geen door slag zullen geven, mavr ik heb hier eenige punten: den 11. October is bet paardenmarkt en kermis te Ameide. deo 13. is het loting voor de militie, den 17. is het vrye veemarkt te Gouda, den 19 vrge paardenmarkt te Gouda, den 20. paardenmarkt te Montfoprt, den 23. rundermarkt te Monlfoort, den 28. Oct.3. Nov. kermis te Tolen en van 3—8 Nov. kermis te St. Maartensdgk. (Gelach). Nu schei ik er mee uit. O ja, den 17. Oct. is het or'* hoven en het vorig jaar stuks vee gehad. De heer G. J. Niekerk: Die osjesmarkt is geen bezwaar, integendeel is het dan juist een goede gelegenheid, dat niet aligd alles op dezelfde plaats komt te staan; er kan dan ook wat op de Steenen brug komen. De voorzitter: Dus de beeren hebben ge hoord, welke termynen al bezet zyn met is nu, om 1 plaats hebben. De heer P. Greup: Naar aanleiding van het geen de heer Niekerk zeide he*rtfT0nde Peters, wil ik alleen nog zeggen, dat Van der Steen by mg is geweest en die hield aan op den 8jten, want hy kon moeilgk op den 15eB, daar er dan een andere kermis was. De heer G. J. Niekerk: Dat kan waar zyn, maar als ik goed ben ingelicht, dan betaalt de draaimolen f 315, en nu zal die poff-rtjesman gedacht hebben, dat als de menacben hun '3n, ze geen poffertjes gaan eten. Greup: Dat geloof ik niet, want jzicht werkt het een het ander in de [y had ook geen bezwaar, om op de brug te staan, in verband met de I Aan het ministerie van Water- staat werd Woensdag 1.1. aanbesteed de aanleg van een Ign met 14 koperdraden langs den Oosterspoorweg van een dradenhuisje nabg het station Muiderpoort te Amsterdam tot de spoorwegbrug over het Merwede- kanaal en vervolgens langs dat kanaal tot Breukelen, alsmede voor bet byspannen van 10 koperdraden aan eene lyu langs den Oosterspoorweg van genoemd dradenhuisje tot de Muiderpoort en van 2 koperdraden aan eene Ign langs het Merwedekanaal van de zyign naar Loenen tot Breukelen. Minste inschrgver H. Baas te Waddings- veen voor f 6483. By de verkooping, Woensdag morgen vanwege de directie der Marine te HeMevoetsluis gehouden, van de afgekeurde monitors Panter en Wesp, waren voor het eerste schip ingekomen drie biljettenhoogste inschry *erN. V. de scheepswerf Koophandel, directeur de heer J. Pas te Slikkerveer voor f 19 266; voorts waren nog jnechry vers T. Rgsdgk, Hendrik Ido Ambacht, f 19.101,50 M. S. Springer, Amsterdam f 19.000. Voor de Wesp waren ingekomen vgf biljetten. Hoogste inschryvers de heeren Oudkerk en Van Praag te Helder voor f 21.784- terwyl verdere inschry vers waren T. Rgsdgk, f 11.781, M. S. Springer, f 11.710, T. C. Bakker, Helder, f 11.340, G. B. Pas, Bolnes f 20.100. Te Sliedrecht zyn dezer dagen bet ziekenhuis van »’t Groene Kruis”, de diacosie-armen en het gesticht voor oude lieden elk verbiyd met een gift van f 1000, voor de twee laatstgenoemden met de bepa ling van kapitaalvorming. - Wyien Huisser aldaar I Ned. Ht armen g wel geen bezwaar meer tegen zou bestaan. Want al is de epidemie niet opgeheveo er zyn nog maar 1 gevallen, en nu meen ik dat het oordeel is van het college om den Raad, ai is het dan nog geen formeel voor stel, jn overweging te geven op dat onder werp terug te komen en nadere beslissing daarop te nemen. Verlangt iemand het woord daarovt De heer J. W. Valk: Ik meen ds college van Burg, en Weth. in dezer gesproken heeft, l j marlet, om, i mogelgk te officiëelen f is by ons niet waar, besloten, meen ik. Nati vryheid maar zoo was het door ons t De voorzitter: De boofdzaak het oorbaar wgzigen, dat ja, wanneer. De beéï H. M. den Uyi: En ik meende dat dat al besloten was? De voorzitter: „Zoo mogelgk”, dus de Raad kan besluiten ja of neen. De heer H. A. Schreuder: Ik heb r langstelling gehoord dat door Burg, en een schrgven is gezonden aan den Ini der Volksgezondheid, maar ik heb boord of daarop antwoord is gekomen. De voorzitter: Als er antwoord was gekomen, had ik dat medegedeeld, maar omdat dat niet het geval is mogen we veronderstellen, dat er geen bezwaar tegen is, maar dat hg het liever aan den Raad overlaat. De heer H. A. Schreuder: Dat vind ik een eigenaardig standpunt van den Inspec teur van de Volksgezondheid. Ik meen, dat de kermis uitgesteld is omdat de typhus epidemisch is verklaard eu zoolang dat feit met veranderd is, kunnen we de kermis niet latet Ik zal my er echter niet tegen maar omdat dergeiyke feiten zondei tegen behooren mg verwg deren. opzichte van de speelplaats^ maar nu iagt „Volksweerbaarheid” dat terrein te huren en dat had zg tot nog toe nooit gedaan. Het is dus een geheel andere zaak en daarom is het toch'wel eens te onderzoeken wat die heeren willen. Men moet niet vergeten, dat het een volks belang is; of de Raad nu maar zegt „het gebeurt niet,” dat is gemakkelgk, maar of het nu al eens 14 dagen langer of korter duurt, om daarop te beslissen, dat hindert toch niet. Ze zullen het toch wel niet zóó ver bruid hebben, dat Burg, en Weth. toch wel eens met hen kunnen spreken. De voorzitter: De heer Kooiman ziet voorby het hoofdpunt. Die zaak is herhaalde mab n ter tafel geweest, laat ik maar zeggen „het begon onpleizierig te worden”, en nu heeft de Raad definitief gezegd „ik wil er niet meer van weten, maar we zullen het productief maken door het te verhuren als grasland.” Wanneer „Volksweerbaarheid” het als grasland wil hebben, dan kunnen we er wel over denken, maar dat wordt niet gevraagd, zoodat Burg, en Weth. met het oog op het laatst genomen besluit, niet anders kunnen adviseeren dan zy nu gedaan hebben. En een onderhoud, waartoe zou dat leiden Men wil het niet als grasland maar als speel terrein. Zgn er nog leden die het woord verlangen? De heer P. Greup: Ik wensch alleen het gevoelen vac ons college nog even weer te geven, dat, om een eind aan die zaak te maken, die op verschillende manieren wordt opgerakeld, dit advies uitbracht. Nu er eenmaal besloten is, dat een speel terrein totaal overbodig is, nu kunnen Burg, en Weth. niet anders adviseeren dan er niet op in te gaan, doch te blgven by het geno men besluit. Zg willen daar een speelterrein; ik .rug u, moet daar niet wat anders achter zitten, want wie zal zgn kinderen nu op zoo'n tochtigen boek laten spelen? Voetballen moeten ze noodzakelgk op een groot terrein doen, maar kinderspelen! Ik hoop daarom, dat de Raad eenparig misschien op een enkele na dat advies zal aannamen. De voorzitter: Ik breng dus het voorstel van Burg, en Weth. in rondvraag. Wordt aangenomen met 9 tegen 1 stem, die van den heer A. A. Graves Kooiman. (De heer J. G. Doesburg verlaat de verga dering.) De voorzitter: Aan de orde is de benoeming van com missiën. Ik verzoek den heeren Kuglenburg en Greup de stemmen op te nemen. Eerstens voor de commissie van financiën. 1 Aftredenden zyn de heeren Greup, Doesburg en Schreuder. De heer P. Greup wordt herkozen met 5 stemmen; verder waren uitgebracht op de heeren C. L. van Willenswaard 2, A. Kuyien- burg 1 en J. W. Valk 1 stem, De voorzitterNeemt u het aan, mynheer Greup? De heer P. Greup: Ja, ik ben hetzedelQk verplicht, hoewel ik bet beter vond dat er geen wethouder zitting in die commissie beeft. De voorzitter: Nu een 2e lid, voor den heer Doesburg. De heer J. W. Valk: Laten we eerst voor den heer Schreuder er een nemen. De voorzitterGeen twee voorzitters tege- l«k! Eerst voor den heer Doesburg. De heer J. G. Doesburg wordt herkozen met 5 stemmen; verder bekwamen de heeren C. L. van Willenswaard 2 stemmen, G. J. Niekerk 1 en H. A. Schreuder 1. De voorzitter: Nu een 3e lid, voor den heer Schreuder. De heer H. A. Schreuder: Mag ik vragen geen stem op mg uit te brengen, want ik zal deze benoeming niet meer aannemen. De voorzitter: Art. 3 van de verordening zegt, dat raadsleden, die in een commissie gekozen worden, geacht worden die benoe ming aan te nemen. De heer H. A. Schreuder: Daarom vraag van tevoren om mg niet te benoemen. Bg 1ste stemming verkrggen de heeren H. A Schreuder 4 stemmen, C. L. van Wil- lenewaard 3, G. J. Niekerk 1 en 1 blanco. By de nu volgende vrye stemming wordt herkozen de heer H. A. Schreuder, met 5 stemmen; verder waren 3 stemmen uitge bracht op den heer C. L. van Willenswaard en 1 blanco. De heer H. A. Schreuder: Ik word ge acht die benoeming aan te nemen en ik zal baar aannemen, maar ik zal geen eenen keer de vergadering bgwonen. Ik acht het geen goede toestand, dat een wethouder lid ia van die commissie. De beer P. Greup: Toen die zaak inge voerd werd, werd op de noodzakelgkheid irewezen, wat ik nooit heb kunnen inzien. Toen werd het noodzakelgk geacht dat er voor inlichtingen een wethouder bg kwam. De voorzitter: Ik verzoek den heeren een voorzitter te willen kiezen. By eerste stemming verkrggen de heeren H. A. Schreuder 4 stemmen, J. G. Doesburg 2, P. Greup 2 en 1 blanco. Bg de nu volgende vrge stemming wordt gekozen de heer H. A. Schreuder, stemmen; verder waren uitgebracbt heeren P. Greup 3 stemmen en Doesburg 1. De voorzitter: Nu de verkiezing van 3 leden van de Commissie van Fabricage. Daarin zitten de heeren P. van Sonabeek, A. van Lomwel en G. J. Niekerk. Eerst dus voor den heer Van Sonsbeek. Herkozen wordt met 8 stemmen de heer P. van Sonsbeek; 1 blanco. De voorzitter: Nu voor den heer Vaa Lomwel. Gekozen wordt met 5 stemmen de heer H. M. den Uyi; verder bekwamen de heer A. A. Graves Kooiman 1 stem, C, L, vas Zy achten niet meer wland, want men houdt ar het voor dat de reis niets an ders is dan een voorwendsel om aan aan slagen te ontkomen. *t Gaat er dan ook erg naar toe met de dreigementen. Dezer dagen hortte het zeifa, dat men bet op den kleinen Kroonprins voorzien had. Het kind zou ontvoerd worden. Men vermoedt echter ook booze plannen ten opzichte van den Czaar «elven. Zoo is onlangs een automobiel in snelle vaart rondom het keizeriyk paleis gereden het eene beh, van het park in en het andere uit en men vermoedt dat dit «en soort van repetitie was voor een aanslag op het leven van den Czaar. De Czaar moet den Eersten Minister by zich op zyn schip ontboden hebben om zyn ontevredenheid te betuigen over het onvol doend optreden der politieke politie. Minister Stolypin moet nu een geheel nieuw plan ontworpen hebben om de politieke politie te reorganiseeree en bad daartoe de hulp van bekwame buitenlandsche politie ambtenaren ingeroepen. De politie heeft ondanks al haar „speuren”, verscheidene zeer geduchte terroristen uit het oog verloren. Gevangenneming is overigens nog altyd aan de orde van den dag. Minister Stolypin mort zelf verklaard hebben, dat hy geloofde du alle revolutionnairen ingerekend te hebben en dat met bet einde van dit jaar ook de revolutionnaire beweging zou eindigen. Waarscbyniyk zal de Russische Regeering de vervolging tegen de oud-Doemaleden, die het bekende Wieborgache manifest onder- toekenden, doen samenvallen met de verkie zingen, zoodat die oud-afgevaardigden dan geen candidaat kunnen zyn. Anderzyds wordt beweerd, dit de Regeering zooveel mogelgk socialisten en revoiutionnairen in de nieuwe Doema wil hebben, om des te eerder weer tot ontbinding te kunnen overgaan. Een mooi vooruitzicht! Generaal Leontieff, de vader van het Rus sische meisje dat in Interlaken (Zwitserland) bg vergissing den heer Muller doodschoot, is met een paar geneesheeren naar die plaats gegaan en beeft gedaan gekregen dat het meisje in een gesticht zal worden opgesloten, om daar onder geneeskundig toezicht te biyven. Zy blgft nog steeds weigeren op heldering te geven omtrent haar daad. Hef tig protesteerde zy tegen de opsluiting in een gesticht. Zg is niet krankzinnig, zegt zy, en zg wist heel goed wat zg deed, maar eerst voor de rechtbank zal zg spreken, want dat noemt zg haar recht. De Russische Regeering heeft aan de over heden in bet Gouvernement last gegeven de boeren, die volgens den raad van het Wi- borgsehe manifest weigeren belasting te be talen, met geweld van wapenen daartoe te dwingen. Onder da boeren heerscht groote opgewoodenheid. Er wordt ook weder een geval van muite- fg in het leger bericht, Een geheele compagnie van het Jekate* tin-burgenreglment is uit Lods naar Warschau De Staten der Provincie Zuid- Holland, gezien de voordracht van de Ge deputeerde Staten van den 8sten Juni 1906 G. S. no. 53 betreffende het heffm van opcenten, ter voorziening in de behoeften der Provincie voor 1907; geboord bet door de afdeeiingen te dezer zake uitgebracht rapport; gelet op art. 126 decies der Pro vinciale wet; hebben besloten; Ter bestrg- ding van de uitgaven der Provincie, voor het dienstjaar 1907 te heffen: a. 12 opcenten op de hoofdsom der grond belasting op de gebouwde eigendommen over 1907; b. 12 opcenten op de hoofdsom der grond ing op de ongebouwde eigendommen c. 9 opcenten op de hoofdsom der perso- neele belasting over 1907. De Staten der pro Holland en Utrecht bebi reglement voor het waterschap Vliet en Dgkveld, (gemeenten Haastrecht), aldus tewgzigen: Art. 111 worde gelezen: Het zomerpeü in Hoenkoop is 1.68 M. A. P., in Vliet en Dgkveld 1.48 M. - A. PM aan de peilschalen, die door of van wege het bestuur zullen worden gesteld. Art. 115 worde gelezen: De schuif moet gesloten blgven: a. zoodra de waterstand m Vliet en Dgkveld tot 0.05 M. Z. P. is gedaaldb. wanneer bet stoomgemaal defect is, of wegens gebrek aan steenkolen of om welke redenen ook niet kan of mag in werking zgn. c. wanneer het water in Hoenkoop aan de peilschaal bg den duiker een stand heeft bereikt van 0.15 M. -f- Z P. In het geval sub c moet het stoomgemaal onmidellgk worden in werking gebracht na de kennisgeving, in art. 114 bedoeld. De Staten der provincie Utrecht, overwegende, dat de Degrooting van provin ciale inkomsten en uitgaven voor 1907 de noodzakelgkheid doet kennen eener heffing van provinciale belastingen, om in de behoeften te voorzien. Gezien art. 126 decies der provinciale wet, hebben besloten vast het stellen de navolgende verordening op te heffen van opcenten over 1907. Art. 1. Over het jaar 1907 zullen op de hoofdsom der belasting op de gebouwde eigendommen, op de hoofdsom der belasting op de ongebouwde eigendommen en op de hoofdsom der personeels belasting geheven worden negen opcenten. Art. 1. De in art. 1 bedoelde opcenten zullen door de Ryiuembtenaren te gelgk met de hoofdsom worden ingevorderd en op den tegenwoordigen vort aan de pro vincie worden uitgekeerd. Vergadering op Maandag 24 Sept. 1906, des namiddags 28/« uur. Tegenwoordig de leden A, Kuylenburg, P. Greup, J. G. Doesburg, A. van Lomwel, P. van Sonsbeek, H. M. den UgL G. J. Niekerk, H. A. Schreuder J. W. Valk en A. A. Graves Kooiman. Afwezig het lid C. L. van Willenswaard. Voorzitter de heer P. K. P. J. van Sloten; secretaris de heer A. R. Veen st ra. Na opening der vergadering zegt de voorzitter: De heer Van Willenswaard hoeft medegedeeld, dat hy verhinderd was de vergadering by te wonen. Hierna worden door deu secretaris de no tulen van de vorige vergadering voorgelezen. De voorzitter: Zyn er opmerkingen op de notulen? Dan zgu deze aangenomen. Ingekomen zyn nog 4 bezwaarschriften tegen den aanslag in den hoofdelgken om slag. Deze zyu gesteld in handen van de Commissie van Financiën. Ingekomen ia een adres van A. W. Lazonder, houdende verzoek uitstel tot het verbeteren van de woningen in de Nes. Dit adres is gesteld in handen van Burg, en Weth., die het oordeel hebben gevraagd van de Gezondheidscommissie, welke echter nog geen bericht heeft gezonden. Ingekomen is een adres van de afdeeling „Haastrecht” van de „Hollandsche Maatscb. van Landbouw”, dat straks aan de orde komt. Idem van de afdeeling „Schoonhoven” van „Volksweerbaarheid". Een adres van mejuffrouw J. C. Mooy, om verbooging van jaarwedde. Gesteld in handen van Burg, en Weth. om te behandelen bg de begrootiug. Het besluit van den Raad betreffende op neming kasgeld is goedgekeurd. Evenzoo het besluit tot het aangaan eener geldleening groot f 93.500. burg, en Weth. bieden de rekening 1905 den Raad aan. Wordt gesteld in handen van de Com missie van Financiën. Aan de orde zyu voorstellen tot wgziging van de begrooting. Deze beide voorstellen tot wgziging van- de begrooting hebben ter visie gelegen. De leden zullen er zeker kennis van genomen hebben? De ontvangsten zyn verhoogd met f 15000 en de uitgaven met f 35000 en de verscnil- lende af- en o ?erschry vingen te doen, die in de vorige vergadering besproken zgn ge weest, met het oog om de tekorten te dekken. Kunnen de eenigen D^n is dat aangenomen. Aan de orde is een voorstel in zake het houden van de jaarmarkt of kermis. Den 16en Juli heeft de Inspecteur van de Volksgezondheid de gemeente epidemisch verklaard, met het oog op de heerschende febrie typboidea; er waren toen 30gevallen. Op dien grond heeft de Raad de kermis ge schorst, om die zoo mogeiyk te houden voor 15 October a.s. Zooals u bekend is, heeft de Regeering zich bemoeid met die zaak en is het garni zoen geconsigneerd, om niet buiten de gren zen te gaan. Later heeft de Minister het besluit gem men, om toch het garnizoen deel te doe nemen aan de oefeningen te Oldebroek. Al zyn er nu maatregelen genomen, toch bigkt daaruit, dat de Regeering een ander standpunt omtrent die epidemie heeft ge nomen. Dat is ook de reden, die Burg geleid hoeft om in overweging of het niet oorbaar is, ter tafel met een voorstel ter bespreking. Burg, en Weth. hebben gescnreven aan denzelfden Inspecteur van de Volksgezond heid, waarby zg hebben gezegd, dat het in onze bedoeling lag om een desbetreffend voorstel te doen, in het vertrouwen, dat er

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1