SÉ. BOZENTHAL, Eene ruime sorteering VULKACHELS in alle afmetingen. ö»*- Let wel! Kachels, Fornuizen, Insluithaarden, De Bommoifi, ATTENTIE! KACHELS in den Winkel, zijn alle Grieloii sa Biet. sri KACHELS Let vel! G. VAM DER HEK, geurige SINT-NICOLAAS St. Nicolaas-Boter. e Bi Dienstbode, Winteraardappelen Kachelfabriek Hg Wlerriepaard, alléén DIRECT VAN DE FABRIEK geleverd voor Schoonhoven aan hun eenigen Contractant Schoonhoven, Haven. H. A. VAN BAAREN. Burgerwoonhuis, C. VAN OER HEK, Samen f43200,-. HET HUIS, The Ywis School of English, Slome hbs eo Mmm ONTVANGEN eene groote collectie Gebr. OOMS, Schoonhoven, Hit-Merrie, f, net Meisje, Weder ontvangen: Stolwijk, Zaak in Manufacturen ÜEen Winkelhuis, A. C. FIJN VAN DRAAT, Een HUIS it, Rijs-, Teen- en Rietgewassen. SSEïk^' deö üöi 18tem en G-J' Zie verder het Tveede Blad. Advertentiên. GEREFORMEERDE KERK Zaak heeft verplaatst, J. ME1JERS, Broodbakkersknecht Tweede Meisje „Hienverkerk a/d IJsel" KACHELKOLEN J. IUIJS, Schoonhoven. J.G. DOESBURG te Schoonhoven IJZER MAGAZIJN MarktOudeivatei-, Bouw- en Landbouwartikelen. ASSURANTIEKANTOOR, van C. PLOMP Az., RIJWIEL-VERKOOP ING. Dames- en Heeren-Rjj wielen TE KOOP: Rijk vernikkelde, gelakte KACHELS met en zonder voet. PETROLEUM-KACHELS, geheel reukloos. Voet- en Tegelplaten, Kolen- en Turfbakken enz. enz. Ruime keuze in HANGLAMPEN, prachtigste soorten. GASKRANEN en ORNAMENTEN. GLOEILICHTBRANDERS en KOUSJES, uitstekende kwaliteit. Ancienne-Maison GODIN. COLIN Go. en van G. M. JAARSBA worden Extra solied fabrikaat! Sterk concurreerende prijzen! Te koop of te hnnr te Gonderak: BERICHT VII INZET. Huniland onder Haastrecht, PW Wegens den grooten voorraad geëtaleerd i)u de Magazijnen. g) Haren, bg 't Stadhuis, Schoonhoven. Openbare Vrijwillige Verkooping BERGAMBACHT. BERLITZ-METHOD. TE KOOP. Te koop of te huur: in GOUDA. Dordrecht, Il'/i Heet. 4-jarig Griendhoot. En een groote partg Rietgewas. U Heet. 1-, 3- en 4-jarig Granw- 56 Heet. Bietgewas. i„ e perc. 4 Heet. Bietgewas, u 1 perc. BERGAMBACHT. VULKACHELS! PETROLEUM-KACHELS! Zie de groote Étalage in den j Winkel en den enormen voorraad in het Magazijn. Daar de inslag zooveel grooter is dan verleden jaar, is de keuze zooveel rijker. Alle Kachels vorden verkocht met garantieterwyl de prjjzen sterk concnrreerend z(jn. SCHOONHOVEN. SALON-KACHELS! FORNUIZEN! VRAAGT het ran onds bekende, met Zilveren en Gooden Medailles bekroonde, Havenbij hetj,Stadhuis, Schoonhoven. H.H. BAKKERS neemt vooral proef! Fabriek van Melkproducten. TE KOOP: BERICHT VAN INZET. HOORNAAR, Samen f 22750,- Notaris MULLER. OPENBARE VERKOOPING. STREEFKERK, Openbare Verkooping. BRANDWIJK, Te Jaarsveld, Te Lopik, Te Jaarsveld, Will ens waard 1, A. van Lomwei 1 en 1 bianco. U® voorzitter: Nu voor den heer Niekerk. r iv?1? wordt met 6 stemmen de heer p' i' niekerk; verder bekwamen de heeren L. van Willens waard 1 stem, A. van Lomwei 1 en 1 blanco. De voorzitter: Nu een voorzitter van de uimmissie van Fabricage. Gekowo wordt met 7 stemmen de heer r* Tln Roosbeekverder bekwamen de De voorzitterMgne heeren, er staat in ae verordening, dat er ook een Commissie moet zQn voor verordeningen waarbij geen it »W0*dt» hodreigd. Dat gebeurt nooit, lit geloof dan ook niet, dat die ooit is opgetreden. De heer P. Greup: Ja wel, b.v. de veror dening voor gas en water. De voorzitter: Die zou dus bij die com missie moeten koiBln. De heer J. W. Valk: Kom, laten we er maar 3 leden voor benoemen. De voorzitter: Het is de vraag of de Raad die commissie gehandhaafd wenscht te zien. De beer P. Greup: Het kan best zonder. De voorzitter: Dus dj) Raad besluit om geen commissie voor verordeningen zonder straf te benoemen? Goedgevonden? Dan is dat aangenomen. Dan de commissie voor verordeningen met straf, waarbjj de burgemeester voor atter 18. Er zitten in de heeren Schreuder en Van Sonsbeek. De Raad kan ook wel een commissie van 3 leden benoemen, want de voorzitter, wan neer hjj geen lid van den Raad is, heeft geen stem. De beer P. Greup: Dat ben ik niet met u eens, dan zoudt u in het Dageigksch Be stuur ook geen stem moeten hebben. De voorzitter: We gaan over tot stem men, en wel in de plaats van den heer Schreuder. Herkozen wordt met 6 stemmen de heer H. A. Scheuder; verder bekwamen de hee ren P. van Sonsbeek 1 stem, P. Greup 1, A. van Lomwei 1 en 1 blanco. De voorzitter: Nu een lid voor den beer Van Sonsbeek. Herkozen wordt met 6 stemmen de heer P. van Sonsbeek; verder bekwam de heer P. Greup 1 stem en 2 blanco. De voorzitter: Gelgktgdig is dus de ver ordening gewjjzigd in artikel 1, doordat die commissie voor verordeningen zonder straf geëlimineerd is. Hiermede is de agenda afgeioopen. De commissie van financiën was nog niet gereed, dus kunnen de bezwaarschriften niet behandeld worden. De heer P. Greup: Ik wil alleen opmer ken, dat zg wel gereed is daarmede, maar zooals ik terloops gehoord heb, maakt een lid bezwaar om dat rapport te teekenen; wjj zjjn er al 14 dagen medé gereed. De voorzitter: Ik heb er msec één hand- teekening op gezien. De heer H. A. Schreuder: Ik heb van morgen dat rapport gezien en het is mty ter teekening aangeboden. Ik ben zeer zeker bereid rapporten te teekenen, vooral wanneer zg weergeven wat in de commissie besloten is, maar dan moet bet ook een rapport zjjn, maar dit is geen rapport. We kunnen bet wel een advies noemen, maar dit is geen rapport; en aangezien in de commissie de heer Greup verzekerd heeft, dat de hulp van den secretaris niet noodig was - hg zou het doen kan ik er niet mgn naam onder zetten; de commissie heeft motieven en geen enkel motief is er in ge noemd. Als we straks van Gedeputeerde Staten een verzoek krjjgen om een uittrek sel uit de notulen van de Commissie van Financifin, dan moeten we zeggen, hebben niets." Daaraan wil ik niet geacht worden meegedaan te hebben, en daarom deed ik zoo. De beer P. Greup: Ik dacht niet, dat de heer Schreuder dien weg zou ingaan. Hjj heeft in ons college daarover gesproken en toen heb ik gezegd, dat wanneer de Staten inlichtingen vroegen, ik mjjn aanteekeningen zou geven. Het is overbodig, om den secre taris daarvoor van zfjn werk te balen. Die inlichtingen heb ik genoteerd, maar de heer Schreuder wil notulen van de commissie vergaderingen. Tot nog toe is het notulen boek van alle commissifin, in den laatsten tgd tenminste, niet bijgehouden. Ik acht het overbodig, het doel wordt er nu ook mee bereikt. Hier is de heele zaak, zooals ik die op touw gezet heb, alle toelichtingen staan hier op papier. Wat kan men nu meer eischen Ik acht de notulen totaal overbodig. De voorzitter: Er is wel iets voor te zeggen. U hebt wel aanteekeningen ge maakt, maar, die big ven de uwe, wanneer die niet in het rapporten boek komen. De heer P. Greup: Pardon, die zou ik overleggen van diegenen, die noodig zgn bg Gedeputeerde Staten. Alles wordt genoteerd, het is alleen de vorm. De heer H. M den Ügl: De heer Greup heeft schgnbaar voor eigen privé aanteeke ningen gemaakt. Maar wat door hem gedaan is, is toch het eigendom van de gemeente en niet van een particulier lid; die inlichtingen dienen toch bg het rapport te zgn? De voorzitter: Wanneer er later een beroep ingesteld werd tegen de beslissing van den Raad en Gedeputeerde Staten vragen inlichtingen, dan geeft het toch geen pas, dat de Raad, of Burg. en Weth., of de com missie moet vragen aan een van de leden: hoe waren de motieven? Die moeten we bg de hand hebben. Ik geef den heer Den Ugl t^elgk, zg moeten het eigendom zgn V*Nu veronderstel ik, dat de heer Greup bedoelt ze hier te geven en te l.teo teekenen. De beer P. Greup: Je, re kunnen gezet worden in de notulen v.n den R«»d. De voorritter: Dus w(j kunnen op t oogenblik die zntk niet behandelen, omdat er noch een verslag is en het noch voor de leden ter visie heeft gelegen. De heer H. A. SchreuderIk trensch het uiat te teekenen, omdat ik niet geacht wemch te worden medegewerkt te hebben aan een rapport, dat geen rapport is. Do heer P. Greup: Waarom dat met in ^De ^heer^H. A. Schreuder: lk heb bet nas vanmorgen om 11 uur gerien. De voorzitter: Er wordt nog een punt over 't hoofd gezien. De „Burgemeester ontvangt binnen 11 dagen dat rapport eo bh mh is nog niets ingekomen. De beer P. Greup: Ja, dat wordt ook in Hen laatsten töd verzuimd. De heer J. W.Valk: Wat u zegt, mijnheer de voorzitter, dat alle rapporten u bg tgds moeten bereiken, daarvan is d.kwgl. in den laatsten t(d afgeweken. Maar wat de heer Schreuder gezegd heefl, daar is wel wat voor te zeggen, maar er zjjn nooit notulen van een vergadering gehouden, dat is nooit gebeurd. Nu Jou ik zeggen, al wat in 't midden gebracht L omtrent die bezwaarschriften, waarvoor belanghebbenden zSn opgeroepen, kan toch LT de notulen den Raad komen, dan is dat officieel: die toelichtingen komen dan f. de notulen van de besloten vergaderingen. Als de heer Schreuder bezwaar maakte omtrent de zetting, maar nu kan het zoo worden opgelost. Dé heer H. M. den Ugl: Er heeft niets op tafel gelegen; ik verzet mg dus tegen behandeling. De voorzitterEr is een voorschrift, Gedeputeerd* Staten kunnen verzoeken een extract notulen van den Raad en een extract uit de notulen van de commissie die kuonen verschillend zjjn. Daarom is het wenscheljjk, dat voortaan aanteekening wordt gehouden van de mo tieven, die de commissie geleid hebben om te adviseeren zus of zoo. Nu vind ik in het stuk van den heer Greup wel motieven aangegeven, dus die zullen den Raad wel bekend z$n. De heer H. M. den UQ1: Neen. De heer P. GreupDan moet de secretaris er maar een lang epistel van opmaken. De voorzitter: Dus die bezwaarschriften worden in deze zitting nog niet afgedaan. De heer H. A. Schreuder: Daar wordt die zaak niet beter mei. Die vergadering is gehouden en nu is het onmogelijk daarvan nog notulen te maken. De heer P. Greup: Dus u ontzegt mQ de capaciteit om daarvan notulen te maken? Ik heb gezegd laat den secretaris maar aan zgn werk. De heer H. A. Schreuder: Ik ontzeg den heer Greup niet die capaciteit, maar de notulen moeten gemaakt worden staande de vergadering. De heer P. Greup: De aanteekeningen,ja, maar de notulen kunnen later worden opgemaakt. De voorzitter: Ik geloof dat 't beste is ze nu niet te behandelen, maar de commissie te verzoeken met bekwamen spoed te handelen. De heer J. W. Valk: Er zga nog eenige rapporten van de commissie van fabricage, over stoepjes enz., waar haast bg is. De voorzitter: Er is niets iDgekomen of afgedaan, duB niets voorbereid door het college van het Dagelgksch Bestuur. Hiermede sluit ik de vergadering. GEMEMGD NIEUWS. Men meldt ons uit Dalem: De aardappelbandel wordt iets levendiger, en de prfizen zjjn stjjgende. Men levert thans tegen f 2,60 a f 2,55 per H.L Maandag heeft zich in wjjk B te Sliedrecht een geval van diphtheritis voorge daan bjj een kind van 8 jaar, met doodeljjken afloop. Ook in wjjk A is aangifte gedaan van een zelfde ziektegeval. ,De rechtbank te Rotterdam heeft rechtsingang met last tot instructie en ge vangenhouding verleend tegen den notaris F. Bland van den Berg aldaar, ter zake van het in tjjne hoedanigheid van directeur der Zuid Hollandsche Hypotheekbank sedert een ruim aantal jaren verduisteren van enorme geldbedragen. Notaris P.Sanders te Rotterdam, de compagnon van notaris Bland v. d. Berg, den gearresteerden directeur der Zuid Hol landsche Hypotheekbank, sprong Dinsdag middag om 4 uur uit de 4e verdieping van bet bankgebouw in de Wjjnstraat aldaar. Hjj werd doodeljjk gewond. Van het aaovankeljjk voornemen om den stervenden notaris naar het ziekenhuis te brengen, is op last van Dr. Mees Jr. afge weken en de politie beeft hem daarop naar zjjn woning aan den Nieuwen Binnenweg no. 308 gebracht. Daar is hjj, kort na aan komst, omstreeks half vjjf, overleden aan inwendige verbloeding, geljjk Dr. I. J. Hage, die den dood constateerde, verklaarde. De overledene was 60 jaar. Door den subst.-officier van justitie Mr. J. Z. Mazel en den recbter-commissaris Mr. R. B. Ledeboer is ten kantore van notaris Sanders een onderzoek ingesteld. Uit dat onderzoek is gebleken, dat de acten verleden ten overstaan van notaris P. Sanders in volmaakte orde zjjn bevonden en er hoegenaamd geen verband bestaat tusschen diens plotseliDgen dood en zjjn relaties tot de Z.-Hollandsche Hypotheekbank. De „Ned." bericht nog, dat ten overvloede de gedetineerde notaris Bland v. d. Berg, op dit punt ondervraagd, heeft verklaard, dat hjj zjjn malversatiën geheel alleen gepleegd heeft. Het zenuwgestel van den heer Sanders had echter, naar uit betrouwbare inlichtingen bljjkt, door bet gebeurde met zjjn compagnon zulk een schok gekregen, dat hjj de laatste dagen reeds niet geheel normaal was en nu zjjn noodlottige daad in een vlaag van plot selinge verstandsverbjjstering moet bedreven hebben. Donderdag is naar de strafge vangenis te Rotterdam overgebracht J. G. T. uit Waddings veen, teneinde te ondergaan de 2lk jaar gevangenisstraf, hem door de Rot- terdamsche rechtbank opgelegd wegens mis handeling, den dood tengevolge hebbend, van zjjn dorpsgenoot C. Alphenaar. Zoowel door den veroordeelde als van wege het O. M., dat 6 jaar gevangenisstraf gevorderd had, is in dit vonnis berust. Donderdag is in de Visachers- haven te Scheveningen teruggekeerd de logger SCH VIII, die Woensdag ter haring vangst was uitgevaren. Korten tjjd na het verlaten van de haven was een matroos, van Enkhuizen afkomstig, door een noodlottig toeval overboord geslagen en niettegenstaan de onmiddelljjk aangewende pogingen tot redding verdronken. De man is gehuwd en laat een weduwe met vjjf kinderen achter. Iemand bjj wien de kat en de hond tegeljjk jongen hadden gekregen, deed de jonge beestjes van nest verwisselen, zoodat de hond de kinderen der kat en deze de tengen van den hond kreeg op te voeden. De beide dieren berusten neét gewillig in deze verwisseling en wjjden hunne zorgen even trouw aan de vreemdelingen, ale zjj het aan hun eigen kroost zouden gedaan hebben. Zelfs gaat de liefde der kat voor de haar toevertrouwde hondjes zoo ver, dat zjj moeder hond niet in hunne nabjjheid duldt. «TADINIEIIWI*. Scheen hoven, 38 Sept. f Wegens den hoogeninschrjj vings- prjjs voor de levering van brandstoffen ten behoeve van de Instructie Compagnie alhier, is door den Minister van Oorlog bepaald, dat deze uit de hand moeten worden aangekocht en is daarvoor aangewezen, van af 1 October a. s., de heer G. Okhujjzen alhier, f Bljjkens achterstaande adver tentie zal door M-\ Eve, directeur der Ywis School of English. Berlitz methode, op Maan dag a.s., van 4-5 uur, een gratis protfles gegeven worden in het Heeren Logement alhier, waartoe dames en heeren worden uitgenoodigd. t Door de afdeeling Schoonhoven en Omstreken van den Bond van Neder- Undsche Onderwjjzers is een adres verzondeu aan den Gemeenteraad, vergezeld van een uitvoerige memorie van toelichting, benevens enkele bjjlagen. Gevraagd wordt daarin om een betere salarisregelmg, te weten een hooger minimumsalaris en meerdere verhoo gingen van minstens f 100 om de 2 jaar. Aan elk lid van den Bond is bovendien een afschrift van al de stukken gezonden. Op dezelfde wjjze zal iu alle plaatsen van het ressort der afdeeling gewerkt worden. t Woensdag-avond had in 't Hee renlogement de aangekondigde vergadering plaats, die ten doel had tot het gezamenljjk inkoopen van steenkolen te geraken. Deze vergadering was uitgeschreven door een comité, waarvan de heer H. C. van Geelen voorzitter war», dje ook de vergadering leidde. Velen maakten van de gelegenheid gebruik, om tegen contante betaling goedkooper steen kolen te betrekken, dan op bet oogeoblik hier ter stede de prjjzen zjjn. Ruim 1000 H.L. werd besteld. VoortB werd besloten tot het houden van nog een vergadering, waarin de oprichting vaD een steenkolen- vereeniging met daaraan verbonden spaarkas zal aan de orde worden gesteld. t In de Dinsdag-avond gehouden vergadering van de afdeeling .Schoonhoven" der S. D. A. P. werd o. a. de agenda behan deld voor de op 7 October a. s. te Rotter dam te houden jaarvergadering van de federatie Zuid Hollands Zuiderkwartier, waar- bjj de aideeliog is aangesloten. Tot afge vaardigde werd benoemd de beer A. Dijk graaf. Voorts werd btsloteD. zoo spoedig mogeljjk een aanvang te maken met het onderzoek naar den mwendigen toestand der partjj enz., door het partjjbestuur aan de afdeelingen opgedragen. De winter- propaganda werd ook nog besproken en den afgevaardigde naar dé federatie verga dering opgedragen de wenschen van de afdeeling daaromtrent kenbaar te maken. t Van 26 tot 29 September zjjn geen nieuwe gevallen van besmetteljjke ziekte febris typhoïdea voorgekomen. Het getal ljjders bedraagt alsnog 2. t Donderdag-morgen werd op de Oude Haven alhier een schuit met varkens gelost, doch op een zóó kwellende wjjze voorvUB dieren, dat tegen den eigenaar G. v. J. Polsbroek, die bjj deze handeling aanwezig was, door de politie proces-verbaal rirerd opgemaakt. t Door de gemeente politie werd proces verbaal opgemaakt tegen eenige werk gevers alhier, die verzuimd hadden gevolg te geven aan artikel 12 der veiligheidswet, n. 1. voor nalatigheid in het aangeven van een ongeval in hun fabriek of werkplaats, t Tegen Cb. J. v. E. alhier werd Eroces- ver baal opgemaakt wegens strooperjj et vervoeren van grint met een vaartuig, zonder vergunning van den eigenaar of recht hebbende. Ifleep vaa PubllekeVerkeapiaiea ▼an Onroerende Gaederen. Benschop, 27 Sept. J. 1. Dinsdag werd in het café van G. Bejjen alhier door de notarissen M. deo Bleker te IJssèlatein en H. C. Kooi te Lopik publiek geveild een hofstede, toebehoord hebbende aan wjjlen de Wed. P. Bejjen alhier. De verkoopiog geschiedde in drie perceelen. Perceel 1, zgnde een bouwmanswoning met schuren en hooiberg benevens wei- ea hooiland, boomgaarden, tuin, kade en weg, ter gezamenlijke grootte van 7 H.A., 54 An 20 c.A werd ingezet door H. van Amerongen te IJsselstein voor f 15000 en bjj afslag met gemjjnd. Perceel 2, zjjnde wei- en hooiland, griend, kade en weg, groot 5 H.A., 8 A., 80 C.A., werd ineetet door Jan van Os te Benschop voor f 7600 en bjj afslag met gemjjnd. Perceel 3, zjjnde 3 11. A., 18 A., 46 c A., wei- en hooiland met kade, werd ingezet door C. Verbree te Benschop voor f 6650 en bjj afslag niet gemjjnd. Daarna werden de perceelen f en 2 en eindeljjk de perceelen 1,2 en 3 gecombineerd afgeslagen, doch niet gemjjod. VERVOLG OER NIEUWSTIJDINGEN.' De desa's in het Zuiden vag Badoeng (Bali) zjjn rustig. Er werden 675 geweren, 23 lila's eu de inhoud van een kruitmagazijn ingeleverd. ji Den 26an dezer is men opgerukt in de richting van Kapal, nadat de marine op de kust van Tabanan was aangekomen, ter beschieting van de poeri Tabanan. De vorst van Tabanan heeft zich met zjjn aanhoorigen onvoorwaardelijk onderworpen. Hjj wordt opgezonden naar Dènpasar. Door het gerechtshof in Den Haag werd Donderdag 1.1. o. a. bevestigd bet vonnis van de rechtbank te Dordrecht, ver- oordeelende B., broodbakker te Papen- drecht, tot 6 weken gevangenisstraf wegens mishandeling van de politie. Bjj 't op 21 Sept. j.i. gehouden examen te Zwickau (Saksen) slaagde o. a. de heer M. Kaptein Ant.z. te Dordrecht, student aan de Technische school aldaar, als Iogenieur b. h. Stoomwezen. De heer T. A. van der Vlies, cand. te Utrecht, is beroepen bjj de Ned. Herv. Gem. te Vlieland. Gasda, 27 Sept. Gisteren werd aan het gebouw van het prov. bestuur van Zeeland aanbesteedHet vervangen van een gedeelte van de beschoeiing langs de zuidzgde van het marinedok en de marinebinnenbaven te Viissingen door een bekieedingsmuur en het uitvoeren van bjjbehoorende werken. Raming f 45.000. Minste inschrjjver de heer W. A. Verbrugge alhier, voor f 40.600. "Alblasserdam, 26 Sept. Dinsdag bad de openbare riet verpachting plaats van de aan de Nederwaard behoorende gewas sen, welke hebben opgebracht f 1525, zjjnde f 25 meer dan het vorige jaar. De minste inscbrjj ver voor bet opboogen der kade om den Blokweerscben polder i* de heer G. v. d. Merwen te Dubbeldam, voor f 1027. Over het al of niet gunnen van dit werk zal over 8 dagen worden beslist. 'Amelde, 27 Sept. Bjj de beden alhier gehouden stemmingen voor 3 leden van den gemeenteraad zjjn telkens uitgebracht 150 stemmen. Gekozen zjjn: in de vacature-Van Keken»,) jaar van aftr. 1907, de heer W. A. van Kekem, met 92 stemmen, de heer P. G. J. de Jong verkreeg 54 stemmen; 4 briefjes van on waarde. Ia de vacature-De Jong, jaar vaa aftr. 1909, de heer Co. Verhejj, met 75 stemmen; de heer Abr. Joogkind verkreeg72 stemmen; 8 briefjes van onwaarde. In de vacature-Joogkind, jaar van aftr. 1911, de heer M. Kool, met 78 stemmen; de heer F. Kool verkreeg 67 stemmen; 5 briefjes van onwaarde. 'Ameide, 28 Sept. Het voornemen bestaat op Vrjjdag 12 October e. k. alhier een nationale ringrgderg te organiseeren voor rjjwielen en 2-wielige rjjtuigen. Voor dezen wedstrjjd worden eenige flinke prjjzen uitgeloofd, die nader per advertentie in dit blad zullen worden bekend gemaakt. 'Ammerstel, 28 Sept. Aan bet bur- gerlgk armbestuur is voor 1907 een subsidie verleend van f 150. Aan de a. s. loting der Nat. Militie zullen 15 jongelingen deelnemen, waarvan 2 broederdienst en 1 lichaamsgebreken reclameeren. De militaire oefeningen zullen alhier gebonden worden in de openbare school, des Maandags en Donderdags, van 7 tot 9 uur 's avonds. 'Benschop, 27 Sept. Het voorbereidend militair onderricht, dat te IJselstein ook voor de jongelieden tut deze gemeente zal worden gegeven, vangt aldaar aan op Dins dag 2 October a.s. De oefeningen zullen plaats hebben op Dinsdag en Vrjjdag des avonds ▼an 7 tot 9Vi ure, Bergambacht, 28 Sept. Aan het gezin van B. Veer, die voor herbaliDgs- oefenicgen onder de wapenen moet komen, is een vergoeding toegekend van f 0.70 per dag. Bleskensgraaf en Hofwegen, 27 Sept. Bg de Ned. Herv. Gemeente alhier js beroepen de heer H. H. van A mei de, cand. te Ouderkerk a/d Amstel. Bolnes, 27 Sept. Da. R. van der Kamp te Axel (Kerk B) heeft bedankt voor het beroep bg de Geref. Gemeente alhier. 'Gendriaan, 26 Sept. Onze vroegere dorpsgenoot de WelEerw. heer J. C. Kars, predikant te Ouwerkerk bg Zierikzee, is beroepen te Renesse. "Groot-Amnera, 25 Sept. Een geluk kig vader heeft alhier aangifte gedaan van de geboorte van zgn 17e spruit. Hiervan zgn er nog 16 in leven. De oudste is 20 jaar. 'Grsoi'Amaers, 98 Sept. Door de kaashandelaars werd deze week hier en in de environs de kaas gekocht voor f 29 tot f 30,50; zwaardere soorten, kazen van 15 K.G. en 20 tot f 34,50 de 50 K.G. De han del is over het algemeen redeigk. Haastrecht, 17 Sept. Alhier is op gericht een winkeliersvereeniging „Ooderling Belang." Onder meer andere zaken, die de vereem- ging voorstaat, zgn de volgendele Het richten van adressen en circulaires aan particulieren, gemeente-, provinciale- en landsregeering in zake de bevordering van handelsbelangen. 2e Geleideigde invoering van Zondagsrust. 3e Geleideigke overgang tot vervroegde win kelsluiting. 4s Ooderlinge hulp van winkeliers in gevallen van gedwongen stilstand van nering, b. v. bg besmettelgke ziekte, na brand enz., zoodat het zich verrgken ten koste van den vakgenoot uitgesloten zg. Een tiental winkeliers sloten zich reeds aan. 'Krimpen n/d Lek, 28 Sept. In het gezin van de wed. W. de Bruin zgn twee gevallen van febris typhoïiea bggekomen. Krimpen n/d IJsel, 27 Sept. Heden morgen bad het zoomje van J. W. alhier het ongeluk, terwgi bg achter een wagen hing, te vallen, met bet treurig gevolg, dat het wiel over zgn boofd ging. Ernstig ver wond werd hg bg zgue ouders binnen gedragen, waar onmiddeligk geneeskundige hulp de wond hechtte. Het voorbereidend militair onderricht zal in deze gemeente aanvangen op Dins dag 2 October a. s., 's avonds 71/» uur, met 22 jongelieden. Het circus van den heer Blanus is weder vertrokken, thans naar de gemeente Leerdam. De voorstellingen, in deze ge meente gegeveD, vielen zeer in den smaak van het publiek. Blanus heeft getoond, op het gebied van paardendreasuur geen on bekende te zgn. Enkele nummers van bet programma waren bepaald interessant; van de egde van het publiek is echter weinig belangstelling betoond. "Lekkerkerk, 26 Sept. Ia de ver gadering van kerkvoogden en notabelen der Ned. Herv. Gemeente alhier, gehouden 25 Sept., werd de begroot iog voor het dienstjaar 1907 behandeld en vastgesteld. De ontvangsten, waaronder een post wegens het heffen van een hoofdeigken omslag ad f 475, zoomede de uitgaven werden ge raamd ieder afzonderlgk tot een bedrag van f 256939. Verder werd nog een aandeel ad f 200 ter flossing ungeloot. 'Meerkerk, 27 Sept. Een dame alhier vermiste, bg de thuiskomst van de wandeling, baar gouden, met juweelen bezette horloge. Tot haar groote bodschap kwam al spoedig de heer bakker alhier, aangifte doen bg den burgemeester, dat hg het had gevonden. De prgs der kaas, eerste kwaliteit, is gestegen tot f 33 per 100 h.K.G.zware soort tot f 34. De handel is vlug. §Ntenw-Lekkerlaad, 27 Sept. Het voorbereidend militair onderricht zal in deze gemeente op 2 October aanvangen. De leasen zullen gegeven worden des Dinsdags en Vrgdags-avonds van 8 tot 10 uur in de lste openbare school. Alhier is een winter-landbouwcnrBUS opgericht. De lessen worden gegeven door den heer J. Ngiand te Groot-Ammers, op Maandag- en Woensdagavond, in de le openbare school. Er nemen op bet oogenblik 16 personen aan deel. *Ntol wijk, 27 Sept. Van de landbouwers L. de Jong en A. Scheer Johz. ia door bet Rgk van ieder een koe overgenomen, als ïgdende deze dieren aan clinische tuberculose. Bg beschikking van den Minister van Oorlog is aan de wed. A. Burger eene toelage van f 0,60 per dag toegekend voor den tgd, dat haar zoon en kostwinner Leendert in werkeigken dienst is opgeroepen. Eenigen tgd geleden werd onze ge meente bezocht door een kapitein van 't 4e reg. inf. te Gouda, met het doel een ander gebouw te vinden voor het houden der vrgwillige militaire oefeningen. Tot oog toe werden deze gehouden op de bovenzaal van bet café Harmonie", doch in beginsel wenecht men van hooger hand die oefeningen liefst niet in een koffiehuis. Gaarne bad men ze overgebracht naar eenige lokalen der le O. S., doch daaraan waren, bigkens het onderzoek, zulke bezwaren verbonden, dat men er tot zgn spgt van heefl moeten afzien. Ze zullen dus dezen winter weer plaats hebben in bet vorige lokaal en aan vangen op Maandag 1 Oct. a. a. Meldden we kort geleden dat bier zoo veel gedaan werd aan het mesten van varkens, thans beeft er, vooral in de buurten Benedenkerk en Benederheul, een groote opruiming onder die dieren plaats gehad. De schrik sloeg n.l. den eigenaars om bet bart, toen verscheidene gevallen van pest zich hier en daar openbaarden en juist in de beide genoemde buurten, waar zooveel varkens werden gehouden, hebben verscbei- dege eigenaars ze uit voorzichtigheid alle opgeruimd. Waddingsveen, 27 Sept. Een aan tuberculose Iguend rund van de weduwe M. Buitelaar alhier ia door bet rgk over genomen. VADATUBEBEVBTEI op Zondag 30 Sept. 19U6. king Schaanbaveii. BERKENW OUDE. 's Voorm. 9V» uur Dr. L. A. van LaDgeraad, van Lekkerkerk. Hing blledrevbt. BLESKENSGRAAF. Ds. Van Papen- recht, van Sliedrecht PaPENDRECHT. 's Nam. 2 uur Ds. Huischer, van Nieuw- Lekkerland. VlSbCHLKlJ-BLKlCHTLN. 'Ammerstol, 28 Sept. Vau Zaterdag 22 tot eu met Vrjjdag 28 dezer zga alhier ter markt aangevoerd 12 zomerzalmen; prgs per Vi kilo van f 1,60 tot f2,10; 15 Si. Jacobs- zalmen, prgs per t/i kilo van f 1,25 f 1,70. De zalmvangst in den verboden tgd is dit jaar beter dan bet vorige jaar, hoewel de een in meerdere en de ander in mindere mate biervan profiteert. Zoo was er de vorige week een vlouwvisscher, die met de vJonw f 800 besom de. 'Kralingen, 28 Sept. Deze week werden ter markt aangevoerd 168 zalmen, prgs zomerzalm f 1,15 4 f 2,50, St. Jakobszalm f 1,10 k f I,—, per 5 ons. MARKTBERICHTEN. Bedegraven, 25 Sept. Kaas. Aangevoerd 180 wagens, te.zamen 9129 stuks, wegende pl. m. 54 314 kilo; le soort Goadsche f32. k f 33,50. zwaardere f 34 50, 2e soort f 29.50 k 31.—. Derby-kaas, le soort f332de soort f Edammer-kaas, le soort f 32,—. 2e soort f 29.—. Handel zeer vlug. Gaada, 27 Sept. Kaas, le qual. f32,— a f33 50. 2e qual. f29,— a 31.— zwaardere f 34.—. Aangev- 60 partgen. Handel zeer vlug. Boter. Aangevoerd 1144 stukken van Oi kilo, handel vlug, prgs der goe- f 1.45 k 1.50 en weiboter f 1,30 k 1,35 per kilo. Betterdam', 25 Sept. Aangevoerd 44 paarden, 1721 magere en 613 vette runderen. 220 vette en 113 nuchtere kalveren, 514 graskalveren en 336 biggen. Koeien en ossen 26 tot 37 ct., kalveren 37 tot 50 c. per Ui kilo. Melkkoeien f 115 f 815, kalfkoeien f 125 k ft90, stieren f 85 f 190. piokeo f 45 f105, vaarzen f 45 4 f 185, alles maarer vee biggen f 8,4 f 14 50. paarden f 45 4 f 140. Nuchtere kalveren: fok- f 14,— 4 f 21,—, slacht- f 9,- 4 f 11— §ehMaha*ea, 26 Sept. Boter, le qnal. 65 ct., 2e onal. 60 et per half kilo Kaas f 27 a f 30 per 50 kilo. Vette kalveren 24 a 27 ct. per Ui kilo. Vette varkens 22 a 25 ct. per half kilo. Biggen f 9 a f 13 per stuk. Aardappelen (geelen) f 3.— per HL. (blauwen) t 2.25 (poters) f 1,40 Eieren f 4.50 per 100 stuks. Waerdea, 26 Sept. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 283 partijen, pr|js van Goudsche le soprt 181,-e- A f 88i te soort f 29.— a f 80, zwaardere f 34,— a f Edammer le soort f Je soort t a f per 60 kilo. Handel vlug. Eenige berichten wachten op plaatsruimte. BDBUKHLUH.fi STAND. HeheaaheTea. Van 25—28 Sept. Geboren: Hendrika Jacoba, d. van J Vogel en S. van den Eode. Cornelia, z. van J. L. Stomps en E. Stalenburg. Ondertrouwd: C. Doedejjns, oud 30 j. en J. Tamse, oud 20 j. Ondertrouwd: ANTONIE v. d. HEUL Pz. ADRIANA H. DE JONG Ad. Krimpen a/d Lek, 28 Sept 1906 Getrouwd: ADRIAAN ZIJDERLAAN, van Schoonhoven, en ANTJE VAN KLEEF, die, mede namens hunne wederzgdscbe Ou ders sn Familie, bun hartelgken en welge- meenden dank betuigen roor de vele bigken van belangstelling, bg hun Huweigk onder vonden. Noordeloos, 27 September 1906. Heden overleed te Benschop, oa een kort stondige ongesteldheidmtia eenige Broeder DIRK VERHOEF, in den ouderdom van25jaar. MARIE VERBOEF. Schoonhoven, 28 Sept. 1906. Eeniye en algemeene kennisgeving. Bjj deze betuigen wjj onzen hartelgken dank voor de vele bewjjzen van belangstel ling bg onze 25-jarige Ecbtvereeniging, zoo van elders als bier ondervonden. W. K. M. VAN BUREN en Echtgenoote. Bergambacht, 28 Sept 1906. Voor de vele bewgten van deelneming, ondervonden bg het overlgdeo van onzeu geliefden Echtgenoot, Vader en Behuwd- vader, den Heer C v. d. GRAAF Kz., betuigen wg onzen welge meenden dank. Uit aller naam, Wed. T. v. n. GRAAF- Demuh. Lekkerkerk, 27 Sept. 1906. Oodergeteekende betuigt oprechte* dank a/d Directie der Veeverz. „Alvoor de prompte uitbetaling voor een van hem onteigend rund. G, v. d. HEUVEL. A melde. Oaderlaerk a/d IJ nel. Zeedag 30 September, 9»/*uur voorm. en 6'/i uur 's avonds: De Heer LAN0WEHR, van Leiden. De Oodergeteekende bericht door deze, dat bg zgn tegen# ver de aanlegplaat* der Steembeeten, en alles op den zelfden voet nigft voorizetten. Aanbevelend, Zadelmaker, Behanger mi H te ff eerder, Meerdrecbt. Met 1 November gevraagd een volslagen bg J. SLEGT te KeenwUk, aan de Tocht. GEVRAAGD: leefigd tusschen 40 en 50 jaar. Brieven, onder letter G, aan het HULPPObTKAN- TOOR te Nienw-Lekker land. Door teleurstelling in het onvoorziene vertrek van de tegenwoordige wordt tegen 1 Nov. gevraagd een van 16 4 18 jaar. Adres M. DE HEER, Koopman te Pelobreek. Gevraagd tegen 25 November een goed kuuuende melken, bg J. IJFF te Meerdrecbt. Zoo spoedig mogeigk gevraagd een flinke boven de 20 jaar, bg J. VAN DEN AKKER to PeUbreek. Wearens plotseling vertrek d«r "''tegen* woordige verlangt Mevrouw TEIJINCK te Schoonhoven terstond eene en met November een goed kunnende strgken. Goede getuigen vereiaebt. De Coöperatieve LANDBOUW» VEREENIGING vraagt vdrir den lOden Octeber a. k. prgsopgave van: 15300 K.G. SUPERPIIOSPHAAT 14 17500 K.G. SLAKKENMEEL; 1018 en 80 fijnheid. 4000 KG. KAÏN1T; 12.4 15500 K.G. TARWESTROO. 10000 K.G. MURWE LIJNKOEKEN; 32 eiwit. 11 vet; vocht en zuiverheid volgens de voorschriften der Rykslandbouw-proefstations. Nadere inlichtingen te bekomen bfi het BESTUUR der Vereeniging te Mlenwer- k «*k aM Uéel. Half Octeber te N tel wjj k in looming •en lading puike A f 3,5© per H.L. Monsters van af heden verkrQgbaar bg H. VERMAAT. StelwUk. mm Binnen enkele dagen een Schuit l^w met eerste kwaliteit la lessing. f 0,95 per HL. afgehaald. f 1,— per HL. aan huis bezorgd. Een volksleger zg oos ideaal. Dit klonk in 's lands vergaderzaal. THOMSON'S PUDDING'S geven kracht, Hiermeé den vgand afgewacht. Prfisvraag ?3 D*c. 1905. belast zich met het keepen, verknepen en beleeaen van EFFECTEN. 4 4Vi PANDBRIEVEN en PREMIELOTEN; altbetalea van COUPONS; lacaeseerea van WISSELS, ook Bui- tenlandschej maanreeren tegen BRAND- en NERING- SCHADE, en plaatsen van HYPOTHEKEN. het van end* bekende adres, hebben weder voorhanden de grootste aor- teering Wioterartikelflh. als: VULREGU- LEER. gemoffelde, ovale en vierkante KACHELS (rgk vernikkeld), TEGELPLATEN, VULHOEDEN. TURF en KOLENBAKKEN, HANGLAMPEN, KEUKEN- en WASCH- FORNUIZEN. Voorts: BRANDKASTEN, BASCULEN. SPIEGELS en SCHILDERIJEN, VARKENSBAKKEN. BIETENMACHINES, MANGELS. STROOSNIJDERS, RIJTUIG* en KARLANTAAIINS, enz. enz., Lerste kwaliteit veer lage prUsealH Wegens Feestdagen MagaMfn GE- SLOTEN 4-5 en 11-19 Octeber. BleekerssftagelGeada, voor Brand-, Glas-, Inbraak-, Bedrgfs-, Trans port-, Paarden- en Vee- en Levensverzekering; in Hypotheken en Verzekering volgens de Ongevallenwet. Vraagt inlichtingen en tarieven. Op Vrgdag den 5en October 1906 is de Deurwaarder F. H. SWAM voorne mens een publieke Verkooping te houden in de VEILINGZAAL v./b. Algemeen Verkoop- lokaal, Goudsche Singel N.Z. No. 33 (voor heen Oostvestplein) té BOTTEBDA1I, wegens ophefflog van een groote Duitache Fabriek, bestaande in een groote partg mee- rendeels le klasse waaronder met freewheel en terugtraprem met veerend frame, geheel vernikkelde, enz. Ook eenige gebruikte Rijwielen, waar onder de merken: Simplex, Burgers, B. S. A. enz. Verder ook ongeveer 4000 pr. Velgen, in kratten verpakt, eenige Gra- mapkenes, 1200 Btuks Kaars-, Olte- en t*a»lantaarns, Kettingen, Peda len, Zndels enz.en voor MEUBELMAKERS 10.000 bladen Flneerhent, o. a. Noten-, Mahonie-Ahorn- of Satgohout enz., welks in kavelingen van 100 bladen zullen worden verkocht. Alles te zien op den kgkdag Donderdag 4 October 1906. Een mak brali aftanasck. 1. bfivugen bg P. VAN BRANDWIJK. Krimpen n/d Ub Eea la geeden staat sUade, flink van alle gemakken voorzien, met greetea Tala ea Bee na geardook geschikt om in tweeën te bewonen. Te bevragen bg L. SCHEIJGROND, Mr. Timmerman te Geaderak. geld. A Nr. 67, met verschil lende perceelen WEI- en 1 HOOILAND, onder groot 18 Hectaren, 98 Aren, 38 Centlaren, en een perceel groot 8 Hectaren, 89 Area, SO Cen tlaren, op den 28. September 1906 door de Notarissen J. VAN DER LEED EN te Ouderkerk a/d IJssel en N. P. JONGEINDT te Dordrecht geveild, zgn in bod gebracht: O MEUBELEN Perc. 1 op f 3100,- 150, 6100,— 8800.— 8400,- 2900,- 1900,- 4400.- 400, Perc. 11 op f 100,- 12 13 14 15 16 17 18 19 250, 460.— 150,— 2700,- 37IK),— 1600,— 3100,— 2100,- 100,- 20 2800,- Afslag is perceelen en in combinatiën op Vrgdag 5 October 1906, des morgens ten 10 ure, in bet Koffiehuis van F. CHR1STENSEN te BtaHvUkerslnls bg Gouda. Perceelsgewgze verboogingen tegen genot van 10 percent premie worden aangenomen Un kantore van den Notaris VAN DER LEED EN voornoemd. De Notaris J. P. MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op Woensdag 17 October 1906, des voormiddags elf uur, in het Koffiehuis van den Heer T. VAN ZOEST aldaar, in het openbaar te veilen en te verkoopen: geteekend No. 530, met ERF, TUINLAND, WEG en WATERING, staande en gelegen onder de gemeente Bergambacht, aan de Kaik; kadastraal bekend onder Sectie B, nommers 2806, 2807, 2814, 2815, te zamen groot 16 Aren, 27 Centiaren. Te aanvaarden bg de toewgzing. Betaling der kooppenningen 12 Novem ber 1906. Gratia Preetles voor Dames en Heeren in de Engelsche Taal, te geven door den Directeur Mr. EVE, op Masadag 1 Octeber a. s., van vier tot ▼Hf uur, in bet Hó»el „UEEREN-LOGEMENT". alwaar bh alsdan te spreken is. Een sinds 35 jaren bestaande /&Sk F" lij' s ia en KBUIDEN1EB8WABEN ens. te koop aangeboden in bet centrum van bet dorp Geverwelle, gem. Hzkendohi'. Te bevragen, met franco brieven, bij de Eigenares de Wed. J. MIDDELKOOP te Hekendorp. groot 143 M-., gelegen jn een der volk- rgkste straten van Fr. br., leü. Q, aan JONGENEEL'S i Adv. Bureau, Geuda. De Notaris P. G. IMMINK te Strgen zal op Vrgdag 19 October 1906, des voorm. 9Vi uur, in bet Koffiehuis„Keep- handel en Zeer aart" te publiek verkoopen: In 4 perc. In 5 perc. Alles staande op de Gorzen en Aan wassen /an den Lande van Essche onder 8trjjen. Inlichtingen geeft de Heer L. OVER- WATER, Rentmeester te StrUensas. hOIlt. In 6 perc. Staande op de Voorgronden van de Ambacbtsbeerlpkheid „Crom-Strgen" onder Nuiuansderp. Inlichtingen geeft de Heer J. VLIELANDER, Rentmeester te Nauansderp. Staande op 's Landagors onder Geads- waard. Inlichtingen geven de Heeren L OVER- WATER voornoemd en A. VAN DER OOST te Ueudswaard. Staande vóór deu polder Beningerwaard onder Zatdland. Inlichtingen geeft de Heer P. LAM- MERSE Sr. te Zaldlaad. Vau alles aanwijzing 15, 10, en 18 Oeieber 1900. 17 Notferis MAHLSTEDE is voornemens de jaarlilkscbe Griend- en Bietver pachting te houden op Zaterdag 3 November aanstaande, des voormiddags 10 uur, in bet Koffiehuis van den Heer T. VAN ZOEST aldaar. Notitifin zullen van af den 15. October 1906 verkrggbaar zgn. Zg, die nog perceelen ter verpach ting willen bgvoegen, worden beleefd ver zocht daarvan tjjdig aangifte te doen. verkrggbaar in den Boekhandel van 8. Je W N. VAN NOOTEN, Schoonhoven IN ALLE SOORTEN. Alle eeerten ueele nikkelen Vnlknckel», narender merk „Godin ét Ce." en „Cnlln ét Cn." HJB gelakte Kachels, rijk vernikkeld, met en sender voet# kleine Val- en Kan teer kaebels. Insluithaarden, merk „Jaarsma". n Petrelenm-Kachels, geheel reaklees. Vul haarden ea Brandkasten. prnchtu mooie TEGELPLATEN ln alle maten. KOLENBAKKEN .n KOLENSCHOPPEN, TURFBAKKEN FORNUIZEN, gegeten, geslagen en geëmailleerd, waaronder eek merk „Gedin A de." en „delln ét Co." Greet# serteerlng prachtige HANGLAMPEN. De Kachels werden, seew^I halten als binnen de stad, franc* aan hais geleverd en geplaatst. Aanbevelend HAVEN, Bteenenbrug MI het STADHUIS, m klem Sluier» Bimke kerUn». Behalve onze prima kwaliteit versche Reeinbeter is weer verkrggbaar Belegen Beemboter voor de Bakkerij. Uitmuntende Kerstbeter tegen zeer biligken prgs. Aanbevelend, Een 5-jarige bgzonder makprachtige draver. Te bevragen, onder No. 48, aan het Bureau van dit Blad. onder de gemeente behoorende a«n de Erven van de Weduwe ANDRIES BIKKERzgn ia bod gebracht als volgt: Perceel 1 op 2 3 4 o 5 6 7 8 9 10 11 12 - 13 14 f 2900,-. 700,—. 2400,-. 2325,-. 2000,-. 1600,-. 1375,-. 2000,—. 300,—. 425,—. 425,—. 3900,-. 2025,-. 375,-. De AFSLAG zal plaats hebben op Don derdag 4 October 1906, des voormid dags 10 uur, in de Herberg van D. BARON te Heeraaar. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Woensdag den 8. October 1906, 's namiddags ten 2 ure, bg H. VOORSPUIJ A.Jz. te Streefkerk, in bet Boveneind, bg afslag, te verkoopen: met het Becht wan Opstal van den graad waarop het is gebouwd, met daarbg behoor end ERF te aan de zoogenaamde Ammersche kade, groot 1 Are, 83 Centiaren; bewoond geweest door wgien JAN GROEN. Te aanvaarden den 3. October 1906. Betaling der kooppenningen op den 31. October 1906. Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Don derdag den 4. October 1906, 's voormiddags ten 10 ure, bg J. STERRENBURG te Brandwijk, aau deu Vuilendam, bg afslag, te verkoopen: ERF en TUIN, onder nabg het Dorp, groot 13 Aren, 13 Centiaren bewoond en in gebruik bg JACs. MAC- DANIËL Ingezet opf 95©,—. Te aanvaarden bg de betaliDg der koop penningen op den 1. November 1906. Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris, - De gewone jaarlUksche Ver keepingen zullen plaats hebben: in het Koffiehuis v»n P, KENTJE, voor de Familie VAN EETEN e. a.op Donder dag 8 November 1906, v.m. 11 uur. in het Koffiehuis van G. W. STAM, op Donderdag 15 November 1906, v.m.' 10V» uur. in het Koffiehuis van P. KENTIE, voor de Familie GERLINGS e. a.op Vrgdag 10 November 1900, v.m. ID/s uur. H. C. KOOI, Notuli, Laplk,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2