Paardeimartt Trettiog 20 October a. s. Het eenig afdoend middel voor Rheumatieh. Epo's Cinquoline Fabriek Apeldoorn. Laatste Zondagsdienst i flaenntieediig naar na! i Caolactia. I PULP. 1 Tandarts J. J. CRAMER, MBtselaars geragd Biljart it Mom, Sjrfa OB Hoor J. MMA, m Watergraafsaaer. JAC. TËBKBOOST, iter P. P. soos, HOUT en MARMER, EEN BAAS CEMENTTEGELS Epo s Cinquoline geneest Spier-Rheumatiek. Epo s Cinquoline geneest Gewrichts-Rheumatiek. Epo s Cinquoline geneest Knobbel-Rkeumatiek. Epo s Cinquoline behoeft men niet te slikken. Epo s Cinquoline gebruikt men om te smerente wrijven of te masseeren. Epo's Cinquoline ruikt heerlijk Aromatisch. Epo's Cinquoline werkt prachtig. Epo's Cinquoline is wettig gedeponeerd. Epo's Cinquoline is verpakt in dubbel geplombeerde potjes. Epo's Cinquoline kost f 1,per pot. Epo's Cinquoline £r™2!baar ',iJ nlle Ha Ae»"'«tere c" „Engros" bij de Epo s Cinquoline Fabriek Apeldoorn. N.V. Stoombootdienst op de Lek, De Raderboot „DE LEKBOOT" Schilderschool Krimpen a/d IJsel. moderne Letters en Ornament, W I E N°. 2756. Zaterdag 29 September. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. woig ööf AflyerteiDBB. Zadelmakerij een Concierge, Boerenknecht, Een Boerenknecht, Boerenknecht, Boerenarbeider, Boerenarbeider, Een Jongen, Boerendienstbode, Boerendienstboden Boerendienstmeid flinke Dienstbode. tweede Meisje Bloedmiddel. AMEIDE a/d Lek DONDERDAG 11 OGTOBER a.s. Swartsenburg's Lotendebiet, Groote voorraad ZEER LAGE PRIJZEN! fi. VAN DER VLIST, Tiendeweg 59, GOUDA, Petroleamgloeilichtbr&nders Chr. Werkl -Vereen. „DE HEERE IS ONZE BANIER" te Schoonhoven. OPENBARE VERGADERING Onderwerp: HET ARBEIDSCONTRACT, NederL Protestantenbond, Afd. AMEIDETIENHOVEN e. o. DORDTSCHE Industrie- en Huishoudschool. TE KOOP: KAASBRIKKEN, NABOOTSEN VAN HOUT- EN MARMERSCHILDEREN, H. J. DE VLAMING, Ir. Schilder, Krimpen a/d Lek. f 500,- Twee nieuwe Kaasbrikken, Gijdie lijdende zijt aan deze lastige kwaalgebruikt Epo's Cinquoline en anders niet. Alleen echt, voorzien van onze handteekening „Epo's". Neem proef met Epo's Cinquoline. REEDERIJ op de LÉK. „CUliWK" tn „VREESWIJK" op ZONDAG 3D SEPT. U vaart tot en met 25 November GEWONE ZONDAGSDIENST. AANVANG WINTERDIENST I OCTOBER. Het Leergeld voor 3 maanden bedraagt 45 Golden. A. G. VAN SOLINGE, 5 SINGER MAATSCHAPPIJ. Hjjtoig- en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Bjjvrielhandel „De Concurrent". A. BREEKLAND, Bodegraven. IS DAT? L. I. AKKER, De ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Paulo, Centrul-Oepot LI. AKKER, Vin Alkemndestr. II, Ritterdan. BINIEILASD. ENTINGEN H ANKER, Tandarts COHEN ROTTERDAMOostzeedjjk 274. Westhaven 163, GOUDA. K. SPEIJER. W. F. OPBROEK. gevraagd op een Steenfabriek SMIDSKNECHT, Een Boerenknecht, DAGGELDER Wegens sterfgeval te koop: Hoofd-Agent J. ZON, Woerden sl«u beroemde zal dit jaar worden gehouden op Het Gemeentebestuur van Ameide, De Secretaris, De Burgemeester, A. van STAVEREN. H. van EETEN. GOUDSCHE Prjjs per lot SO Cent, 11 loten 5 Galden. Franco per post 10 Cent verhooging. Alle namen der koopera worden genoteerd en den prjjswinners onmiddellijk per post kennis gegeven. Kleiweg E SS, GOUDA. voorhanden voor vloeren in varkens- bekken. Cement warenfabriek Great- A turner». Koperslager, Loodgieter, Pompmaker, bericht de ontvangst van de nieuwste modellen PETROLEUMLAMPEN, GANGLANTAARNS, PETROLEUMKACHELS (reukloos-ge vaarloop werden eek in haar gegeven. sterk, zuiver wit licht. Petroleumverbruik per IS aar één liter. Mivvunuuuau SerlewedstrUden ep Zendag SO Sept. a. a., aanvangende naergena 10 nor, op het terrein tegenever de „STAD8-HEBBEBG". WEDSTRIJD A: ÏO —11 uur: K. F. C. II Kralingen Oltmpia II Gouda. WEDSTRIJD B: ll1/*l#1/* B. V. V. I Boskoop t- Voorwaarts Schoonhoven. WEDSTRIJD C: l#8/*—l8/* Winner-Wedstrijd A Winner-Wedstrijd B. WEDSTRIJD D: 2 —8 Verliezer WedArijd A Verliezer- Wedstrijd B. DONATEURS en HUISGENOOTEN van Werkende- en Contribueerende Leden vrijen toegang tot het Speelterrein. Entrée nlet-Ieden ÏO Cent. HET BESÏTTUB. op Weensdag S October 1006, 'savonds 8ty* uur, in het PROT. MIL. TEHUIS (bovenzaal). uitgelegd en verklaart voor Patroon en Arbelder(ster). PT Toegang vrij, ook voor Danaea. Aangifte van NIEUWE LEERLINGEN, van 8 jaren of daarboven, voor het Gods dienstonderwijs, bjj een der Bestuurleden of op Dingdag 8 Oct. a. o,, des voorm. 10—11 uuraan het lokaal bjj de Godsdienst- onderwjjzeres. Mei. HAUMEBSEN. Met NOVEMBER 1906 kunnen leerlingen geplaatst worden in de: I. Aanvangklaoaen. II. Vakklasaeu: Opleiding voor Costuum- naaister, Boekhoudster, Huishoudkun dige, Kinderjuffrouw, Qipnstbode. III. Caranaoen: in Naaien en Verstellen, koken en Strjjken. Aangifte védr 18 October 1000, bjj de Directrice. Gewalgde prospectussen kosteloos aan de School verkrijgbaar. TWEE NIEUWE compleet, op Collings-assenen een BROOD- KAR, bij W. VAN STAM, Wagenmaker te Bergambacht. De Ondergeteekende beveelt zich weder aan tot het geven der drie- maandelijksche LESSEN, vanaf half November, in het door hem nu ruim 25 jaren gegeven. Nadere inlichtingen te bekomen bij Welk particulier helpt iemand aan voor uitbreiding te gebruiken van een steeds bloeiende Zaak? Br. fr., onder No. 46, Bureau van dit Blad. TE KOOPx een nieuwe BOERENWAGEN, nieuwe STORT- KAR, een TILBURY en ren DOGCART. Te bevragen bjj J. DE WIJMAN, Ameide. EPO'S CINQUDLIIE. V.rbrUgbsar A tl,— per p.lje l>U de Herren A. N. VAN ZESSEN, Drogist, Schoonhoven en Culemborq. J. ZIELSTRA, Westhaven 'Z04, hoek Gouwe te Gouda, in Chemicaliën, Drogerijen en Verfwaren. G. H. PELIKAAN, Drogist, Leerdam; A. VAN BREDA Dzn., Drogist, Goiunchem; G. ELZENAAR, Dro gist, Suedbecht; W. ZON, Drogist, H.-A. jKoode Kruis", Gobincuem; alsmede DIBECT1K te SCHOONHOVEN. Wegens ophefflog van bet recht tot gebruikmaking van de Steigers der Stoom- boolreederjj FOP SMIT Co. Ml de Slloubmt „JOHAN III" van af 1 October a. h. te KRALINGSCHE VEER aan den Steiger van de Ntoanibaatree- derU v./h. J. A A. v. d. 8CHUYT aanleggen, terwjjl te SLIKKERVEER en BOLNES voorloopig niet aangelegd zal worden. Te BOLNES wordt zoo spoedig mogeljjk de Steiger van de Heeren GBAVE6TC1N A OTEBWREL in orde gebracht om geregeld aldaar aan te leggen, terwjjl te KRALINGSCHE VEER een eigen Aanlegplaats met Wachtkamer gebouwd m1 worden* Geederen van bovengenoemde plaatsen worden als naar gewoonte per B.I. „NENIOB" vervoerd. Directie te ftllkkerveer. van de Baderbaoten Zie verder Dienstregeling l DE DIRECTIE. November a. weder opening van Cams In bet aabaaUea van gedurende de maanden Nevember, December en Jananrl, eiken werkdag van 's morgens 8 uren tot 's avonds 7 uren. De avonduren zullen in hoofdtaak gebruikt worden voor bet teekenen en in teepaamlng brengen van het imiteeren van gebrand glas m Jood, emailleereo van goud achter glas, perspectief- en portretteekenen enz. Verdere inlichtingen worden op aanvraag gaarne verstrekt. AanbevelendA. GROENE VELD Lz., Speciaal Haat- ea HarmermckUdcr. fc LOPIKERSTBAAT, SCHOONHOVEN, 3 W bcrlcbt de entvangat der nteawe STALEN vaar ket a. malmaan. pü SS Balme keaze ln Oaneutoffei, Trlcat-Ondergaederen ens. Baarden, Dasaen, Paraplnle'n, Haeden en Petton. co zjjn alléén verkrjjirbaar bjj de Adressen te BOTTEBDAM: Haagstraat 840 (Telefoon 1594). OastseedUk 888. Jankerfransstrmat 44. •PRIMA- Aanbevelend, Dit ie de Heer P. J. SCHOON AKKER te Sas vtn Gent, Chef-Boekhouder btf 4e „Zeeuwsehe Koerier", een bekend dagblad in Zeeuwsch Vlaanderen. Deze Heer leed 7 maanden aan een hardnekkigen hoestwaar geen afkomen aan was, niettegenstaande bjj van alles geprobeerd had. Door één flacon AbdQ- •irssj» Klssater, Sancta Panto is hjj totaal genezen. Wjj waarschuwen tegen namaak en wjjzen het publiek er op, nauwlettend toe te zien, dat iedere flesch voorzien is van een rooden band, waarop de handteekening Betierdam, voorkomt. Alle andere moet gj| weigeren, als zjjnde een waardeleer namaaksel. is een uiterst best middel tegen alle borst- en longaandoeningen, asthma, kink hoest. hardnekkigen hoest en verouderde verkoudheden, enz. Prjjs per flacon f 1,—, f 8,— en f 8,56. Verkrjjgbaar bjj A. C. FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhoven G. van der WOUDEN te Leekerkekk G. S. ROSS te Oud-Aablas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Bleseensgraaj J. SCHUTTE te Molenaarsgraat C. van ZESSEN te V uilen dam; T. TERLOUW te Goudriaan; M.v. HOUWEUNGEN te Gieeee-Nibuwk.; J. ZONNEVELD—fin te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Tienhoven; P. G. J. de JONG te Ameidb; G. COLJE te Lofik; G. t. d. HOEK te Cabauw; Jb. den OUDSTEN te Gboot-Akkers T. MOLENAAR te Lkxkond K. VERMEULEN te Lanoerak; K. VAN DAM te Bergambacht; Wed. J. VUIJK te Krimpen a/d Usbl; C. VAN WIJK te Oudewater; Firma WOLFF A Co. te Gouda; H. v. d. DOOL te Suedrecht, Boveneinde C. VAN STEENIS te Noordeloos FRANS VAN DAM te Gouderak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pt., Ouderkerk a/dIJ. W. DONKER, Krimpe* a/d Lek; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; L POT te Nieuw-Lekkerland; Mej. KORTE WEG te Ajlrlamerdam; Wed. F. AMSING te Alblasierdam; E. HILGEMAN te Stresteers C. SPILT te Nieuwpoobt; F. J. BATS te Stolwuk; J. ALES te Zevenhuizen P. GOUDRIAAN te Capellb a/d IJsel; G. ELSENAAR, Drogist te Suedrecht; W. J. VAN DAM, te Haastrecht; G. DIN HOED te Berkekwoude. IHOÏIBIS COÜRAHT. Uitgavl va» S. W. N. VAN NOOTEN n Schoohbovdi. De Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht heeft goedgevonden, de dagen en uren, waarop de loting voor de lichting der nationale militie van 1907 voor de verschillende gemeenten van deze provincie zal plaats hebben, te bepalen o. a. als volgt: Op Donderdag dea tb. October 1906, te M^tfnort, op het stadhuis, voor de gemeen ten Mon'foort met Willeskop. Linschoten met Saelrewaard, Harmeien met Veldhuizen, Ktmerik m»t Zegveld, cm Polsbroek met Hoen koop, aJa: gemeente Moutfjirt met Willeskop te 10 uur v.tn.; Linschoten met Soelrewaard lOVi nur v.m Harm»len met Veldhuizen 11 uur v.in.Karnerik met Zegveld 1 Va uur n m.; Polsbroek met Hoenkoop l8/'« uur p.m. Op Zaterdag den 27, October 1906, te IJsselstein. op hot stadhuis, voor de gemeen ten Ljp'k, Jaarsveld met Willige-Langerak, Benschop, IJsselstein. en Vreeswjjk als: gdin.'onte Lopik te 10 uur v.ra.; Jaarsveld mit Willige Lang»«rak 10V« uur »m; Ben schop II1/* uur v.m Useelstein U/s uur n.m.; Vreeswjjk IV* uur n.m. Arbeid in steenbakkerjjen. Stbl. do. f43 bevat een Kon. besluit van 17 dezer, tot wljiieiog van hst Koo. beluit van 18 Juli *908 (Stbl. no. 204). Het Kon. besluit van 17 September luidt: Art 1. Artikel 15 van ons besluit van 13 Juli 1906 (StbL no. 104) wordt gelezen als volgt: Het ia verboden een persoon beneden zes tien jaren of eene vrouw in eene eteenbak- kerjj arbeid te doen verrichteo, bestaande in lo. het verplaatsen van beladen krui wagens 2o. bet neerslaan van sleeneo uit vormen, welke meer dan één steen bevatten, of uit vormeD, welke één steen bevatten en een grooteren inhoud hebben dan 12 d.M3; 3o. het vnfieo van de ovens; 4a. het nemen van nog niet geheel afge koelde gebakken steenen uit de ovens; 5o. het kJeitredsn, aardroakon of modder- maken; of 6i. bet vullen van vormen uit de hand. Het verbod om een persoon beneden zee tien jaren of eene vrouw den arbeid te doen verrichten, genoemd in bet eerste lid ouder 3, geldt, voor zoover dit verbod vrouwen boven zestien jaren betreft, niet ten aan zien van het in de ovens naast en op elkaar leggen van de steenen door eene vrouw ter plaatse, waar zjj gebakken zullen wordeD, in dien het hoofd of de bestuurder van de steen bak kerjj a. in het bezit is van een haar betreffende verklaring, welke na onderzoek is afgegeven door een geneeskundige, aangewezen door onzen Minister met de uitvoering van dit beslnit belast, en waaruit bljjkt, dat de be doelde arbeid, ook met het oog op haren le-ftjjd, voor haar geen gevaar voor leven of gezondhfid oplevert; b. een lokaal beschikbaar stelt, dal naar het oordeel van den bevoegden inspecteur na overleg met den aangewezen geneeskun dige geschikt is tot bet verrichten vaa het onder a bedoelde onderzoek; en c. de onder a bedoelde verklaring onmid- delljjk op aanvrage van een d«r in het eerste lid van artikel 18 der Arbeidswet genoemde ambtenaren vertoont. De in het tweede lid onder a bedot 1de verklaring moet zjjn afgegeven ia een vorm, die is vastgesteld door onzen Minister. Zy geldt slechts voor den tjjd, welke daarin is bepaald, en kan te allen tjjde worden inge- trokkeu. Wordt eene verklaring ingetrokken, dan geeft de geneeskundige daarvan ten spoe digste kenois aan bet hoofd of den bestuur der van de stefenbakkerjj, in wiens bezit jde ingetrokken verklaring zich bevindt. Overgangsbepaling. Artikel II. Door onzen Minister, met de uitvoering van dit besluit belast, kan uiterljjk tot 1 Januari 1907 vrij stelling worden verleeud van het verbod om een persoon beneden zestien jiren ef eene vrouw in eene steen bakker jj arbeid te doen verrichteo, bestaande in hot verplaat sen van beladen kruiwagens, voor zoover dit verbod vrouwen boven zestien jaren betreft. Eene vrjjsteUiug geldt niet: a. ten aanzien van eene vrouw, die in een el maal, waarin zjj den in bet eerste lid bedoelden arbeid verricht, langer dan zes uren arbeidt, of niet in elk tjjdvak van vier uren waarin zjj dien arbeid verricht, een onafgebroken rusttjjd van ten minste één uurheofl; b. ten aanzien van eene vrouw, indien hot hoofd of de bestuurder van de «r'eeubakkerjj niet in het bezit is van eene haar belrefhnde verklaring, welke na onderzoek is afgegeven door een door onzen Minister aangewezen geneeskundige en waaruit bljjkt, dat de be- doelde arbeid, ook met het oog op haren leeftjjd, voor baar geen gevaar voor leven of gezondheid oplevert; c. Indien het hoofd of de bestuurder van de steenbakker jj niet: lo. een lokaal beschikbaar stelt, dat naar het oordeel vau dea bevoegden inspecteur, na overleg met den aangewezen genees kundige, geschikt is tot het verrichten van het ouder b bedoelde onderzoek; to. de onder b bedoelde verklaring oumid- delijjk op aanvraag van ren der in het eerste lid van artikel 18 der Arbeidswet geoo mie ambtenaren vertoont. De onder b bedoelde verklaring moet zyn afgegeven in een vorm. die is vastgesteld door onzen Minister. Zjj geldt slecht voor den tjjd, welke daarin is bepaald. In de Diusdag gehouden zitting der arrood.-rechtbank »e Rotterdam werden o.a. veroordeeld: D. B„ 37 jiar, los werk man te Capelle o. d. IJsel, wegens ver nieling, tot een maand gevangenisstraf; W. n, 21 j*ar, huisknecht te Alolasserdaui, wegens wederspannigheidjot f20 boete snbs. 20 dagan hechtenis; C B 23 j lar, tuiurnau te AlbUsserdam, wegens geljjg misdrjjf, tot f 15 boete subs. 15 dagen hechteuis; A. G. K., 21 jaar, tuinman te Capelie o. d. IJsel, wegens desertie van een Nederlsndsch zee viascheravaartuig, tot 14"dagen gevangenis straf. De 46-jarige A. P. J. v. d. H., stucadoor, zonder vaste woonplaats, had met een ander persoon afgesproken, nadat zjj hun uitgaans- kas in zeer korten tjjd verteerd hadden, naar Utrecht te gaan om zich daar door de politie te dom opnemen wegens bedelarjj of iand- looperjj. ora aoodoendo naar oen rjjkswerk- inrichting opgezonden te worden. Tot Utrecht hadden zjj het echter niet gebracht. To Gouda gekomen, waar bjj met de plaatseljjke gesteldneid goed op de hoogte was, was het plan geopperd ergens in te breken om geld te stelen. Hjj had daartoe in den nacbt van 29 op 30 Juli een ruit verbroken van het kantoor van de naaml. vennootschp Sleepdienst, voorheen Van dor Garde eo Co. Door de daardoor ontstane opening was hjj naar binnen ge klommen, Op het kantoor had hjj getracht met een beitel en een ramenopenirtkker eon kast open te breken; hjj was echter in h-t voltooien aan het misdrjjf verhinderd geworden door de komst der politie. Geld was er uiet aanwezig, zoodat hjj ook, bad hjj al de kast opeogebroken, teleurgesteld zou zjjn geworden. Ter zake van poging tot diefstal door middel van vorbreking en inklimming, had hjj zich heden voor de rechtbank te verant woorden. Naar de meening van het O. M. heeft men ia deze zaak te doen m"t een absoluu* ondeugdelijk object. Op het kantoor toch was geen c-utiroe aanwezig. Met het oog op een arrest van den Hoogen Raad van 7 Mei van dit jaar, kan ten deze geen veroordeeling volgen. Er werd daarom vijj- spraak gevraagd Ter zake van de vernieling werd gevraagd 6 maanden gevangenisstraf mot in mindering brenging der preventieve hechtenis en met last tot invrjjheidstelliog. De verdediger, Mr. J. B. Crol, kon zich met bet genomen requisitoir zeer wel vereenigen en verzocht, wat betreft de geöischte straf voor de vernieling, deze aanmerkeljjk te ver minderen. Na schorsing werd de uitspraak bepaald op heden over 8 dagen. 'AlblMRerwnitrd ea VUfheeren- Inaden, 28 Sept. De handel zoo in kaas als boter bljjft zeer willig, met oploopeude prjjzon voor kaas; botorprjjs vast. Men besteedt thaDS in deze streken voor kaas f 25.50 k f 31, fx»ra zware partjjtjes tot f 34 oer 50 kilo. Goeboter f 0.71, weiboter f 0 61 per Va kilo. liEDgerEk, 27 Sept. Men schrjjft uit deze gemeente aan de (anti-revol) „Rotterdam- nier": Zondag 1 Oct. is het 40 jaar geleden dat de Chr. school alhier werd geopend. Het jongere geslacht dat nu de vrachten plukt van de plantinge der vaderen, weet niet welk een strjjd, welk een moeite en opoffiring aan die stichting is gegeven. Ouden van dagen, die toen in den Kerkeraad zittiog hadden, kunnen u meededen, welk een tegenstand er w*s te overwinnen en welke floancieelö bezwaren moesten opgelost worden, eer tot stichting kon worden overgegaan. Reeds in de notulen der Geref Kerk van 1858 vinden wjj melding gemaakt, dat de Kerkeraad er ernstig over denkt een Chr. school op te richten. Voorbereidende werk zaamheden worden verricht. Ea toch eerst in 1866 kreeg Lsogerak zjjn Chr school. Op 19 Juni werd de eerste steen gelegd en 1 Oct. werd de school geopend. Als hoofd was benoemd de in Rotterdam welbekende Abraham Krjjger, Door allerlei omstandigheden, die wy hier Diet zullen noemen, brak nu eerst de ijjdens- t jjd aan, èa voor den onderwjjzer èi voor het onderwjjs. Niet minder was het bestuur (de Kerkeraad) met zorgen en moeiJjjkbeden van allerlei aard beladen. In 't eiod, de heer Krjjger vertrok en de school werd gesloten, en de vjjanden juichten. Maar de Heere was nog genadig over Lange- rak en deed niet naar zonde en overtredin gen. Hjj hield de school staande, js! Hij breidde ze uit en gaf ze wasdom, en deed ze groeien tot een getuigenis van Zjjne trouwe ontferming. Vele bekende mannen in de Chr. school wereld bebbeu n* Kryger de school gediend o. a. Oldeboom, Kouoing, Terborg, Van der Mark e. a. Onder haar tegenwoordig „hoofd den heer A. H. Byl, is de school zoo zeer in bloei toegenomen, dat van dit voorjaar eenderde onderwjjzer moest benoemd worden. De oude school is reeds enkele jaren ver vangen door een meer aan do eischen des tjjds voldoend gebouw. lumiddeia beeft de K»rkeraad zich terug getrokken en is de school overgegaan aan een vereeniging voor Christelijk onderwjjs. Eo nu, Woensdag 3 Oct., zal het 40 jarig bestaan iu tigen kring feosteljjk worden her dacht. De voorzitter dor school-vereemging. de heer D. de LaDgen, zal een openingswoord spreken. Ds J. F. van Hulstejjo zal als foesredenaar optreden, terwjjl het haofd der school enkele bladzjjden uit de geschiedenis der school zal ten beste geven. Voor de kinderen zal gezorgd worden dat J die dag voor hen een onvergetelijke bljjrt. •lieawerkerk A/d IJsel, 27MSjpt. Gisterenavond werd io het cjtty -De Zwaan" vaa den hoer G. van Reauwyk een leden- verga during g'houdea vini de Coöperatieve Landbouw-vcraenigmg „Nisu- wtrkerk a/d IJsel", die door 24 leden werd bjjgewoond. Io de eerate plaats kwam aan de orde de verzekering der vi-reemging. Met algemeeue stemmen op tyee na, wrrl het voorstel vau het bestuur aangenomen, om de tegenwoordige verzekering op te zeggen, en te gaan bjj die maatschappij, welke gupstiger conditie had gesteld Van de gelegenheid tot het bestellen van kunst- mest, eÈaflwerd een ruim gebruik gemaakt. Het votrmel van een der leden, ora voor rekening' oer vereeniging een veewagen aan te scha ff in, kon geen raserderbeid verwer ven. Na uog een'ge o-dere zeken besp-okeu te hebben vaa zeer ondergeschikt belang, werd de vergadering door d o voorzitter, de beer A. van d«r Dujsen gesloten. ■HtnOtUH, M Sepl. Doler d«g"ii ontving een vermogend ingezetene dezer gemeente een aangeteekeoden brief, inhou dende f 500. Daar geen enkele sanwjjzing van afzender of diens woonplaats, daarbjj was ingesloten, en ook niet waarvoor dl* geld was bestemd, ia dit een z«>er raadselachtig geval, temeer, daar de brief afkoms'ig was Hit Breda en geadresseerde in die plaats geen relaties of vorderingen heefi- Het stoomgemaal „Wisboom" op den polder „Grootewaard" öadert zjjne voltooiing. De vorige week zjjn d« machinedeelen en en de ketel aangevoerd, zoodat het vermoe delijk, zonder buitengewone tegenspoeden, ongeveer half November in werkirg kan worden gebracht. De mazelen bljjvon hier onder de leer- lingen der op-mbare school nog altjjd heer- scbende, zoodat ongeveer twee derden der schoolgaande kinderen afwezig zjjn. Hoewel die ziekte bij sommigen van tamelijk ernsti- gon aard is, hebben gelukkig nog geen sterf gevallen plaats gehad. Kantongerecht to GOUDA. Strafzitting van 26 September 1906. Overtreding der jacht: C. J. K. te Zeven huizen in den Zuidplaspolder aan den Middel weg, eeno berisping, verbeurd»erklaring met het bevel tot vernieling in beslag genomen stok on verbeurdverklaring ia beslaggeaomen en verkochte visch ad f 0,10. H. v. L. te Moordrecht in den Zuidplaspolder aan de 5- Tocht, 2 m. f 3 aubs. 2 m. 2d, verb- urd- verklaring in beslag genomen trommd. Id. en overtreding algnmeeno politie rror- d -thug van Waddingsveeo: J. v. d. E. te Waddingsveen: 3 m. f f subs. 3 m. l d., verbeurdverklaring mot bevel tot aitlevpring niet in beslag genomen ijzeren en houten korf of te betalen f 1,50, subs, 1 d. Overtrodiog der leerplichtwet: P. v. R. te Bloiswjjk, f 2. subs. 2 d.A. H. te Bleiswijk, f 3, subs. 3 d.; idem bij 2e herhaling. M. A. K. te Bleiswyk, drie dagen hechtenis; idem by 3e herhaling: P. R. te Bleiswjjk, drie dagen hechtenis. Met een rijwiel rijden zonder bel; A. d. H. te Gouda, f 0,50, sabs. 1 d.; A. P. H te Boskoop, f 1, subs. 2 d. Des nachts rjjden met een rjjwiel zonder licht: D. B., A. d J., J. C. v. W. en P. B R. allen te Gouda, E. Z. en J. J. v. D.. beiden te Hekeudorp en A, P. J. te Moordrecht ieder f f, subs. 2 d J. W. D. te Gouda f 2. subs 2 dJ. v. W. te Zevenhuizen f 5 snhs. 3 d Overtreding van het reglement op do wegpn eo voetpaden in Zuid Holland, en art. 427 aanh -f en sub. 5. W. v. S., M H. te Gouda, 2 m. f 2. eubs. 2 m. 2 d. Overtreding van het reglement van politie voor de Gouwe: P. J. P. te LeideD, f 3, srbs. 3 d. Overtreding der alg. pol. verord. van Gouda, D. V. te Krommenie, f 1, subs. 2d.; N. P., weduwe H. J. P. 'e Gouda. 2 m. f 1. subs. 2 m. 2 d.; F. J. M. K. te Gouda, f 3, subs. 2d. Verordening op de brandweer te Lange- Ruigeweide: A. H. Cz., L- C. T. L. en G. t. B. allen te Large-Ruigeweide. ieder f3, subs. 3 d. Overtreding van art. 427 Aanhef en sub. 5 W. v. S.: J. B. d. L. te Waddingsveen, f 2, subs. 2d. Openbare dronkenschap: G v. d. W., A. M., A. A. J allen te Gouda. A. B. te Goudorak, ieder ft, subs. 2 d„ F. H, G. v. I., beiden te Gouda, N. A. v. d. V. te Nieuwerkerk a/d IJsel, ieder f 2, subs I d ld. bij tweede herhaling: M. B. woonplaats onbekeud, 1 week hechtenis. Id. bjj 5e herhalingD. S.. te Gouda, twee weken hechtenis. Id. bjj 6a herhaling: W. A. B. te Gouda, drie weken hechtenis. GEMENGD NIEUWS. Te Zevenbergen is de 64-jarige metselaar L. D. van de stelling van in aan bou w zjjnde woningen in de Stationsstraat zoodanig op het hoofd gevallen, dat de dood bjjna onmiddellijk intrad, In de gemeente Haskerland had de 17jirige B. een geweer, dat hjj aan een ander liet zieu. Niet wetende dat het geladen was, kwam hjj aan den trekker, het schot ging af, dat hem in den rechterschouder en bovenarm trof. Hjj overleed aau de gevolgen. Te Ede had Dinsdag-morgen het volgende ODgeluk plaats. Terwjjl de melk- verkooper vaa S. in zjja buis was ora te outbjj en en zjju vrouw het paard vasthield, is deze, toen een andere wagen haar voorbij reed, door het schrikken van een der paard, n tusschen de karren bekneld geraakt met het gevolg, dat ze na 2 uren Ijjdens overleden is. Te Afferden is Woensdag morgen de zoon van den landbouwer W. bjj het hooien door een zolderluik gevallen en levenloos naar huis gebracht. Te Millingen is Dinsdag 1.1. bjj het graven van eeu put een geraamte ge- vonden, waarschijnlijk van een vtouw. H-t lag, op één meter diepte, met 't aangezicht Daar den grond, en rondom den gewezen hals lagen een aantal kralen, welke b/ykhaar tot sieraad hebben gediend. Die kralen, 35 stuks in 't geheel, wjjzen op een lang vervlogen tjjd, eD 't is niet onwaarscbjjnljjlr, dat we hier te doen hebben met een dren kelinge, daar 't geraamte ge.onden werd op een zandlaag, tusschen twee kleilagen. De kralen zjjn alle van aarde, hoewel som mige glasachtig schijnen. De meeste hebben een urnvorm. Bjj de kralen lag een stukje jjzer van eigenaardigen vorm, dat wellicht gediend heeft om- 't snoer te sluiten. (voorbehoed- en genees-) tegen Tiet «lekte, worden verricht door Veearts te Oadewater. is voortaan niet meer te Scheonboven te sprekendoch dRgeHJts te Dageljjks 'e consulteeren van 64 uur. Uitgezonderd VrUdag* gedurende Octo ber, November en December en Zaterdag 29 September. Aan al mjjn begunstigers, zoowel g/tw buiten ais in de gemeente Meer kerk, heb ik de eer te berichten, dat de enz., met iogang van 17 September II., is over- gegaan aaD den Heer 14. IF. OPBBOEK, ouder dankzegging voor het vertrouwen, gedurende een vjjfigtal jaren zoo ruimschoots genoteD, en beveel mjjn opvolger gaarne bjj allen aaD. P.8. Tot bet leveren van Kaazvarine« en verder Kalpwerk houd ik mij echter b|j eeu ieder nog aanbevolen. Achtend, Naar aanleiding van bovenstaande gfêWr brvppl ik rojj,in ieders gunst aan, hopende rojj, door goede en solide bedie ning, het vertrouwen waardig te raakeo. Achtend, Uw Dw. Dr., Meerkerk, 20 September 1906. Het BESTUUR van het Depar- tement SCHOONHOVEN der Maal schappjj „Twt Nac van 't Algemeen" vraagt voor het binnenkort te openen Nutsgebouw P. G., gehuwd. Salaris f 260,-vrjje Wooing, Vuur, Licht en Waterleiding. Zich alleen «chrlftelUb *an te melden bjj den Voorzitter Dr. A. F. P. VAN SON te Schoenhoven. Brievenonder no. 47aan hol Bureau van dit Blad. voor den bouw van de R.-K. School. Adres A. BOUTER, Mr. Metselaar, Schoonhoven. TERSTOND GEVRAAGD een boven de 16 jareD. Adres C. VAN DIEJEN, Mr. Smid te BleskeuRgraaf. Gevraagd met Kerstmis een P. G., goed kunnende melken en met alle boerenwerk bekend. Adres M. VAN DAM te Gonderak, nabjj Gouda. GEVRAAGD: goed knnnende melken. Adres A. BESEMER Gr., PapendrcchL Terstond of tegen Kerstmis gevraagd een P. G., goed kunnende melken, bjj D. VAN WIJNGAARDEN te Onderkerk a/d IJ*e). P. G., gevraagd, goed kunneude melken, bjj P. C. DE ZWART te Bfoardrecht (Zuidpias). Huis en land beschikbaar. {j^* Aan hetzelfde adres gevraagd: P. G.goed kunnende melken. Terstond gevraagd een P. G.goed kunnende melken; hoog loon; Huis beschikbaar, bjj K. OOMS, Ouder kerk a/d IJsel. gevraagd, met 26 November, goed kun- ner.de melken, liefst zonder kinderen, bjj A. MOONS Mr., Bloemendaal bjj Gouda. Terstond gevraagd: 15 k 16 jaar. Goed kunnende meikeu een eerste vereischte. Adres W. E. KASTELEIJN. Banrepas. P. G gevraagd, goed kunnende m*ik>n, t< gen 25 November, bjj A. RIJNEVELQ te Waddingsveen. Tegen Kerstmis worden TWEE flinke fevraagdgoed kunnende melken, hjj DE VRIES Wz. en A. C. VAN DER GRAAF te 8tolw||k. Er biedt «leb aan als een net Meisje, omstreeks 16 jaar, om ter stond of later in di°ittt te treden. Adres C. VAN HERK, Tiendeweg, Lekker kerk. Gevraagd tegen Nov, of Kerstmis een BOERENOIENSTBOOE, goed kunnende melken. Adres P. HOOGEN- DOORN, Bergambacht bjj Schoonhoven. Gevraagd bjj Weduwnaar een een alleen-wonend of Weduwe zonder kinderenP. G., tusschen 30 en 40 jaar, liefst van bol platteland ea van goede getuigen voorzien. Brieven franco, met opgave van verlangd salaris, aan den Heer A. DIJKSMAN, Opzichter te Nienwerkerk a/d IJsel, in polder „PriDs-Alexander." TERSTOND GEVRAAGD: (P. G), tusschen 30 en 40 jaar, in een gezin met vier jeugdige kinderen. Brieven, onder letter S, aan het HULP- POSTKANTOOR te Mlenw-Lokkerland. Terstond gevraagd in een klein gezin P. G., leeft jjd liefst omstreeks 17 jaar, bjj den Heer A. VAN DER WIEL, Neeserdjjk 11, Botterdam. Gevraagd tegen 15 October een Adres Mevrouw TEPE, Haven, Schoonhoven. Mevrouw SCHALIJ Tiklbma* te Schoon hoven vraagt zoo spoedig mogeljjk een of een DAGMEISJE, P. G. Zich te vervoegen 's avonds tusschen 8 en 9 uur. Een geed toepende klein model, billjjk. Adres P. A. WELLER, Zuid kade, Boakoep. Belangrjjk nieuws voor Varkens- houders in hetgeen de Heer M. DOGTEROM te Oader- wUÊêZ kerk a/d IJsel mjj schreef: M.l Met genoegen geef ik U onderstaand mjjne ervaring over uw Btoedmiddel. Ik had ziekte onder een koppel van 12 Varkens, ongeveer drie maanden oud. Een ging na verloop van een dag of vjjf dood en had alle verscbjjnselen van Typhus of Varkenspest, diarrhee en blauwe ooren; de tweede heb ik direct laten slachten; bet restant gaf ik drie flesschen van uw Blaed- mlddel door het voeder en nn zjjn ze vol maakt gezond. Voor twee jaar ging er een gebeele koppel bjj mjj dood, welke dezelfde verscbjjnselen hadden. (w. g.) M. DOGTEROM. Ouderkerk a/d IJsel. 26 Dec. 1904. Per flac. 05 CL, 6 fl. k 00 Ct. Verkrjjgbaar bjj den en bjj de Depothouders: Ameide, P. G. J. de Jong; Ammeratol, J. Stuurman; Benschop, D. BiKKer; Bergam bacht, C. G v d Berg; Berkenwoude, G. den Hoed; Bleskensgraaf, L. W. Houwklingkn; Bodegraven, C. J Scheer; Cibauw, G. v. d. Hoek; Dalem, Jongbloed; Giesendam, P. Schrkuder; Giesen Nieuwkerk. M. v. Houwe- lingen; Giesen-Oudekerk, P. C. Pesselse; Gonnchem. W. Zou; Groot-Ammers, B. Brand en C. Mourik GouderakF van Dam Gouda Firma Wolff: Goudriaan, Erven Trapman; Haastrecht, W. J. van Dam; Hekeodorp, G. Slingerland; Jaarsveld, H. Donker; LangerakR Vermeulkn LeerbroekC. Blok land; Leerdam, J. J. Drooglever; Lekker- kerk, Cs Broere en C. v. d Heul; Leksmond T. Molenaar; Lopik, IJ. Coué; Lopiki-rkapel, D. Verhoef; Meerkerk, M. A. van Beekum en H. Brouwer; Molenaarsgraaf, L. de Haas; Moorureeht, J. van Gennep; Nieuwerbrug. M. Bouwer; Nieuwerkerk a/d IJsel, L. Smink— J. v. Gelderen; Nieuw-L°kkerland, K Simons; Nieuwpoort, C. Spelt; Nieuwland, Kok; Noordeloos, C. van Stkenis;^Ottoland, J. de Kluiver; Oud Al Was, J- Vlot; Ouderkerk a/d IJselA. van Walsum Pz.; Oudewater, P. Roelofs en C. van Wijk; Polsbroekerdam, J. P. Kastelein; R*euwyk, J. v. d Heiden; Schoonhoven, A. N. v. Zessen eu W. de Lange; Stolwjjk, F. Bats—Wed. A. v. d. Herg; Streefkerk, B. Brand; Tienhovoo, G. Bouwmeester; Vreeswjjk, M. Zkilmans van Emmichovkn; Waddingsveen, A. v. d. Heijden; Zevenhuizen, M. Bos.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3