1906 N°. 2757. Woensdag 3 October. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. BIBNBHL AN D. BUiTKlLAiD. - S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers laai ff d< en deh van Isverga- Leeuw te Schoonrewoerd A. de Vos te Zflderveld met Si loemde ing met j zal aanstellen en een id zal laten komen. iet 31e zjjoi te Viai dep iwde stoomt „de Gemeene L voor- ..icht, houden 3 Gelder- H. te thans c )1 te Bosl der Vereeuigde hevige orkaan, welke :hade aanrichtte. Daar ~ien .oen. man tieren. Bode- tevreden- laat, waar- Ider ten SMÖBHOfflfflE COURAIT. des her de c_ Zeer uit over c De inkoi oogst, de n schatkist kan, gemakkeljjk aan Dit klinkt benoemde 3D A. C. Terney men verneemt, zal de October a.s. in gebruik Neder- ibtenaren e belang- der mannen if. Tiras- ipgemai H. M. van een Dijkgraaf ;bap „de Vjjfheeren- „Kanker- stem- van een internationale zich voortdurend zal ’eken en onderzoeken van kanker, op jaar zoo- tegenover de ,v.uig macht 3UW korenmolen i, waardoor i in de sloot op den weg allen enkel Ook het paleiscommandant :bjjnljjk ook tonge ren. De Czaar iek van de oorzaken JJsel, 1 Oct. predikant bjj de heeft toezegging Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4- uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. Icwater, 1 Oct. Naar men ver- bestaat bij het bestuur van het „Oudewater” dor Maatschappij _i ’t Algemeen” het vaste voor niet 1 Nov. a. s. een avond* ‘-'—‘enen. Een verbiedende i van genoemd bestuur, it en om de gemeente lier, ten doel hebbende door eeu jaarlijks betaten contributie ter geschiktertjjd een volksfeest te orgaoisoeren, was bij de op- ■-hting in de vorige week 35, thans telt de 'eenigiug reeds GO leden. Kinderdijk, 1 Oct. Van de scheeps- firma J. en K. Smit is met goed r gelaten een hopperzandzuiger. laatste vaartuig, dat vau de Bij D. W. Poolman te Lange- ruigeveide, secretaris der Zuid Hollatfdsche vereeziging „Het Groene Kruis”, is van H. M. de Kcningin-Moeder een gift ingekomen vsn f 100 ten behoeve van genoemde ver- eeniging als blyk van waardeering met baar streven. Te Almelo, Dokkum, Nieuwe Pekela en Workum zjjn afdeelingen gesticht van de Internationale Vereeniging „Vrede- Tentoonstelling”. Doi Neder). adres r’°’ landSwuo voor dé onderwijzers vrouw en man, boven f 0,25 contributie als lid door het bestuur. albie’ te bv vc” richti ven werf der gevolg te water Dit is het I oude werf is afgeloopen. Behalve de smederij is naar de nieuwe fabriekt». luaugerak, 1 Oct. najaar van 1886, dat op i heer B. U. van Brenk, hoofd eenige pers lijkheid te besj op te richten, gunstigen uitslag jaar ontstond de i 'l Is dus bjjui Eu waar dergeljjki kort besl ten worden zeker wel met het 2e dag van Eu aan dat een g“” lang ia toedoen directeur hg zijn onze ven vereenigii poort") a zaak, a groc danl vroeg eenige inlichtin- besluit tot vaststelling maatregel van bestuur Ier ArPbidswet) in ver ven eenige Cerami- mm-UENERUL. TWEEDE KAMER. Vrijdag 28 September was het de eerste Vragendag. De heer Schaper v~ gen over het nieuwe bet van den algemeenen r (krachtens artikel 4 di band met de klachten sche fabrieken. Uit het antwoord van den Minister van Landbouw bleek, dat het bewuste besluit was uitgevaardigd, om met de jurisprudentie van den Hoogeu Baad in het reine te komeu. Voorts verklaarde hg, dat wjjzigmg van het besluit in voorbereiding was en dat dreige menten van sommige fabrikanten daarop geen invloed zullen hebben, maar dat het besluit met voorzichtigheid en gematigdheid zal worden toegepast. De tweede vraag was van den heer Van Kol naar aanleiding van hetgeen inde bro chure van Mr. Djjkstra over corruptie in de ambtenaarswereld in Nederlandsch-Indië was medegedeeld. Spreker vroeg, of daar naar een onderzoek is ingesteld. De Minister van Koloniën verklaarde, dat een opzettelijk onderzoek door Mr. Rhenrer is ingesteld, waarvan de resultaten ter beoordeeling aan den gouverneur generaal zfjn gezonden. De wjjze waarop dit onder zoek is geleid, werd door den Minister nauw gezet genoemd. Vóór de vergadering gesloten werd, was de regeling van werkzaamheden vastgesteld. Oversight. Baalaad. Het is nog steeds niet be kend of de Czaar met z(jn familie spoedig van de reis tal terugkeeren. Allerlei ge ruchten doen in verband met deze reis de ronde. Niemand schijnt er echter het rechte van te weten. Het meest betrouwbare bericht meldt, dat de Keizerlijke familie niet naar Peterhof zal terugkeeren, maar haar intrek zal nemen in het Winterpaleis te St. Petersburg, dat, gelijk men weet, zeer sterk bewaakt wordt en waar de vorstelijke personen veilig zouden zjjn tegen gevreesde aanslagen. Alweder wordt bericht dat de politie een complot ontdekt heeft te Peterhof. In verband hiermede moet in Toulouse een Russisch meisje zjjn gearresteerd, dat in het bezit van een bom werd gevonden. Zjj geeft voor het gemunt te hebben op den Gouverneur van Ekaterinoslaw, dien zjj in Frankrijk is nagereisd. Zg weigert baar naam te noemen, doch men weet reeds dat zjj tot eene aanzienlijke familie behoort. Voorts is te Peterhof nog een dame gevat, die de politie verdacht voorkwam. Ónder sterk militair geleide werd zjj naar een der forten gebracht. Alle gevangenen worden in Rusland voort aan geboeid, om ontvluchten te voorkomen. Te Moskou is een commissaris van politie vergiftigd door een peer, welke hjj ontving van een onbekende, met wien hg in gesprek was geraakt. T re po ff, de overleden 1 van den Czaar, is waarscbjjnljjl volge van vergiftiging gestorvi moet een ernstig onderzoek v_ van zfjn dood gelast hebben. Opmerkelijk is het dat thans, na zijn dood, door sommige bladen erkend wordt dat de zoo zeer gevreesde en gehate Trepcff toch veel heeft gedaan voor de tot stand- koming der Doema. Hoe barsch hg soms ook optrad ais men hem iets kwam vragen, was bij in den grond de beweging in Rusland niet kwalijk gezind en moet hjj zelfs door de Hofkliek tegengewerkt zjjn in zijn streven om van den Czaar verschillende beloften te verkrijgen in het belang van het volk. Daarom werd hij eindeljjk van zijn hoogen post als gouverneur van Petersburg verdre ven en toen tot paleiscommandant benoemd. Minister Stolypin heeft in een gesprek “7 een buitenlandsch journalist verklaard, l bij verzekerd was van het vertrouwen i Keizers en vast van plan de beloofde rvormingen uit te voeren, als maar eerst orde en de rust hersteld zjjn. gunstig liet de Minister zich verder den financifielen toestand van Rusland, imsten hebben, ondanks den slechten ramingen ver overtroffen en de zonder nieuwe leeningen, alle verplichtingen voldoen. heel fraai als het maar waar blijkt te zijn! Zooais boven reeds gemeld werd, doet de regeering wel alles om de orde te herstellen door middel van de vele inhechtenisnemingen. Vooral van het beste deel des volks, de ontwikkelden, worden er velen gevangen gezet, als er maar iets is dat verdacht voorkomt. Te SL-Petersburg zjjn 261 personen, tegen wie geen bepaalde beschuldiging ingébracht kon worden, maar wier gedrag de overheid niet beviel, uit de stad verwijderd en 25 leden van den ingenieursbond gevangen genomen. Onder de in hechtenis genomenen laatste dagen zijn ook twee bekende i»— der wetenschap: Dr. Bonebé en prof. polsky van het Technologisch Instituut te Tomsk. Te Riga zjjn in eene week 70 personen, onder wie verscheidene bekende schrijvers, in hechtenis genomen. Daar werden in de laatste dagen tweemaal bommen naar tramwagens geworpen. De eene maal werden veie passagiers gewond en één gedood, de andere maal bekwam gelukkig niemand letsel. In Engelaud zijn met grooten luister de openings feesten van de nieuwe gebouwen voor de Universiteit te Aberdeen gevierd. Er waren 8000 afgevaardigden uit Engeland en de geheels beschaafde wereld. Er werden 150 eere-doctoraten vt.' uit den vreemden wai sche hoogleeraren. benoemden is de zelf tegenwoordig rede begroet— ïi teiten de buitenlam Schotland gaf kleinen jongen hem ons ter1 millionnair, die der Schotschi Ijjke geestdrift -- - peljjke toespeling begroet en Carnegie, op de verbooging zat, nam buigende hulde in ontvangst. Ook Koning Edward en Zjjne Gemalin kwamen de feestvierende Universiteit be zoeken. In het stadhuis van Aberdeen werd een vroegmaal gehouden, waaraan de Koning en de Koningin aanzaten. De Lord-Provost der Universiteit werd door den Koning in den adelstand verheven. De Eogelsche bladen berichten het a. s. bezoek van den President der Fransche Republiek in November a.s. Het bekende plan van een spoorweg- tunnel onder het kanaal zal, volgens „de Standard”, tegen het eind van dit jaar aan bet Britsche Parlement worden overgelegd. De uiteinden van den tunnel zouden zoo gemaakt worden, dat ze, ingeval van vrees voor een militairen overvaf, onder water kunnen gezet worden. In DnitaclilMd is een belangrjjk con gres gebonden. 100 geneeskundigen uit alle in het zuiden woedde een hevige orkaan, Mobile veel schade aanrichtte zjjn 50 menschen om het leven gekotni en de schade beloopt ruim acht millioe Er zjjn bovendien vele schepen met en muis vergaan. Gewapende tusschenkomst der Vereenigde Staten in de republiek Cuba is thans onver- mjjdeljjk. Men verwacht, dat de Amerikaan- sche Minister Taft zich tot militair-gouver- neur van bet eiland zal proclameereo, een voorloopige Regeering zal aanstellen en een troepenmacht aan land zal laten komen. nu alles verplaatst ibrieken en werf dezen-firma. 't Was in het initiatief van den 1 der school alhier, rsonen bjjeen kwamen om de moge- u iprekea om een zangvereenigmg De besprekingen hadden een en den 12. Óctober van dat zane vereeniging „Crescendo”. ia 20 jaar geleden. men ’t zos dikwjjls ziet, dat te vereenigingen soma reeda na een testaan, aan het kwijnen gaan en moe- opgeheven. daar verdient het vermelding, dat wij verheugd zjjn Be kroonjaar, mpt den 20en verjaar- „Crescendo”. gevoel van vreugde paart zich gevoel van dankbaarheid. Want 20jaar is ook do heer Van Brenk. door wiens de vereeniging werd gesticht, geweest. Twintig jaar lang heeft staf over de leien gezwaaid en dat ireenigiog (officiéél genaamd „zang- ,'ing Crescendo te Langerak Nieuw- steeds bloeit, hebben wjj, in hoofd zaak, aan zjjn onvermoeide.! jj/er, aan zjjn groote toewgding vbor de vereeniging te danken. De dirigeerstok is hem toevertrouwd. Want waar in vereenigingaa met meer dan 60 leden de mepningen nogal eeus uiteen mogen loopen, hjj weet de leden steeds met tact te leiden en nog nimmer is een enkele wanklank op de bijeenkomsten gehoord. Het spreekt dus vanzelf, dat de dag niet onopgemerkt zal voorbijgaan. Feestelijk zal „Crescendo” haar 20. -erjaardag, de directeur zjjn 20-jarig directeurschap vieren. Zooais uit achterstaande advertentie blijkt, zal op Vrjjdag, 12 October in de kerk te Langerak een feestuitvoering worden gegeven. Eo wjj twjjfelen niet of velen, zoowel uit Langerak als Nieuwpoort, die reeds meer malen de vereeniging hebben gehoord, willen ook thans op dezeu feestavond van hunne belangstelling èn voor onze feestvierende vereeniging, i voor den feestvierenden directeur doen bljjken en mede komen feestvieren. Langerwigewelde, 1 Oct. Een aan tuberculose Igdend rund van den veehouder A. de Jong alhier, is door het rjjk overge nomen. Het dier is naar het abbattoir te Rotterdam overgebracht. *JLekkerkerk, 1 Oct. Maandag middag vervoegde zich bjj den rijwielhande laar v. d. Graaf een vreemdeling, om voor een paar uren eeu fists te huren, om even naar Schoonhoven te gaan. Een fiets werd verstrekt, maar tot heden is vau fiets of berjjder geen spoor te zien geweest. De zaak is in politiebanden. Op Woensdag 26 Sept, vergaderde in het „Bonte Paard” het bestuur der Oranje- vereeniging. Tot voorzitter werd gekozen de heer Mr. G. J. J. de Moojj; tot onder voorzitter de heer J. C. Kersbergen, tot eersten secretaris de heer S. Kakebeeke tot 21en secretaris de heer J. de Jong Jr. en tot penningmeester de heer C. den Oudsten. Het reglement wordt vastgesteld en hierin o. a. bepaald, dat de vereeniging zal heeten „Oranje Nassau en ten doel zal hebben bet orgamseeren van volks- en kinderfeesten bg gelegenheid, van den jaardag der Koningin en zoo noodig bjj andere nationale gedenk dagen. Ieder ingezetene, vrouw 18 jaar, kan tegen worden toegelaten Meerkerk, 1 Oct. De rgksveldwach- ter F. Kjrenblom en de jachtopziener P. Laker veld, die bewjjs haddeu, dat er bjj den bierhuishouiier W. B. te Meerkersbroek sterke drank werd verkocht, deden dezer dagen een onderzoek eu namen een flesch jenever in beslag. De vrouw, die nog eene flesch trachtte weg te moffelen ’t was avond door haar de deur uit te gooien, smeet ze ecliler tegen den deurstgl aan stukken. Proces verbaal werd opgemaakt. Moordrecht, 1 Oct. Ds. J. N. Drost, van Veenhuizen, die het beroep heeft aangenomen naar de Ned. Herv. Gemeente alhier, noopt Zondag 28 October a. s. in zjjne tegenwoordige gemeente afscheid te prediken en Zondag 4 November d. a. v. alhier zgn iutrede te doen. Nieuwerkerk a/d IJ «el Ds. M. M. den Hertog, Ned. Her*. Gem. alhier, OD—o van beroep ontvangen naar Hillegom. *Nieiiwpoort, 1 Oct. Donderdag-middag kwam de molenaar V., van Langerak, met een wagen, met zakken gerst geladen, de hoogte opry'leu bjj de buitenhaven alhier. Halfweg de hoogte wilde het paard niet verder, waardoor de wagen achteruit reed en met lading en al te water geraakte. Da inzittenden wisten bjjtjjds van den bok te springen, terwjji paard en wagen en vracht na veel moeite weer op bet droge werden gehaald. De wagen was onbeschadigd, het paard bad de pooten bezeerd, doch kon loopende den weg naar buis afleggen. Op een der wallen staat een hooipers, waarin het hooi wordt geperst en vervolgens per schuit vervoerd. Een der werklieden, met dit persen bezig, zekere B. uit Rotterdam, bad het ongeluk zoodanig met zjjn band tuMChen de pers bekneld te raken, dat deze Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheelerijk ƒO,{M). Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. >or het hoofdbestuur van het Ouderwjjzers-Gepoolscbap werd een 33 gezonden aan den Minister van Binnen- Ische óaken, waarin verzocht wordt, dat de-3 aan de voorbereidende klassen der Rijksnormaallessen een billjjker salaris regeling worde vaatgeateld. Ia antwoord op dit adres ontving voor- noemd hoofdbestuur van den Minister bericht, dat een nadere regeling van de bezoldiging dier onderwjjzers wordt overwogen. De heer J. Bokhout, hoofd der Chr. school te Sliedrecht, is benoemd tot hoofd der met 1 Januari 1907 te openen Christ, school te Tilburg. De heer Molenaar, thans onder- derwjjzer aan een bjjz. school te Boskoop, is benoemd tot eersten onderwijzer aan een bjjz. school te Ridderkerk. De heer B. J. de Ruiter, onder wijzer aan eene Chnst. school te Sliedrechl, heeft bedankt voor de benoeming tot onder wijzer aao de Cnrist. school te Halfweg. De heer T. A. van der Vlies, cand. te Utrecht, is beroepen ^bjj de Ned. Herv. Gem. te Hekelingen en beeft het beroep te Heenvliet aangenomen. Beroepen naar de Remonstrant- sebe Broederschap van Dordrecht Ds. G. J. Heering, thans te Oude-Wetering. Nadat dit be roep was uitgebracht, wenschteProf. Dr. H. IJ. Groenewegen de gemeente geluk, dat zjj thans een vasten predikant zal hebben. De broe derschap bestaat thans 10 jaar en is lang zamerhand gegroeid, eerst tot een hulpkerk, toen een kerkgebouw en een vasten prediker. s Alblauaerdaui» 1 Oct. Van de scheepswerf vau den heer J. de Kejjzer is met goed gevolg te water gelaten een paviljoenstjalk. Deze werf, welke sinds kort door den heer Da Kejjzer gedreven wordt, mag zich in flink werk verheugen. Het Ujarig dochtertje Lgutje, van G. Spruitenburg, maakte een Beta schoon. Bg het ronddraaien van het achterwiel, geraakte haar hand bekneld tusseben den ketting en het kettingwiel, waardoor twee vingers verbrijzeld werden en een zwaar beschadigd. Door Dr. Haastert werd spoedig genees kundige hulp verleend. Het water in de Alblas of Graafstroom is zoo laag, dat geregeld de slak der schut sluis alhier openslaat. De werkzaamheden aan de sluis vorderen goed. Men is nu bezig den geheelen boog weg te breken; door den aannemer is een flinke noodbrug gelegd. BeiiMcliop, 1 Oct. Door den raad dezer gemeente werd in zgne op 27 Sept. jl. gehouden vergadering de begrooting voor 1907 vastge steld. Ds ontvangsten en uitgaven zgn ge raamd op f 14436.61. Op een adres van J. Tuk ker om vermindering van aanslag in de piaatselgke directe belasting naar het inkomen werd gunstig beschikt. Aan den heer J. P. Rozendaal werd op zjjn verzoek eervol ontslag verleend als onderwij zer aan school no. 1 en zulks met ingang van 1 December a. s. of zooveel vroeger als de te benoemen opvolger m functie treedt. De jaarwedde van mej. J. H, Vetter, onderwijzeres aan school no. 2, werd op haar verzoek met ingang van 1 Januari 1907 met f 50 verhoogd. Aan den heer P. Lamoré werd toégestaan om een der lokalen van school no. 2 te gebruiken voor het houden van een rgks- landbouwwintercursus. J.l. Zondag avond overkwam van der O. uit Papekop op den Damweg een ongeluk, dat evenwel nog goed ia aïgeloopen. Hg keerde per rjjtuig met zjjne vrouw en vier kinderen huiswaarts; bg den k liep bet lemoen van den wagen, dit rjjtuig met al de inzittenden terecht kwam, terwjjl het paard bleef staau. Gelukkig kwamen met een pak en den schrik vrjj. rjjtuig bad weinig averjj bekomen. Glesen-Nieawkerk, 1 Oct. Zaterdag had de publieke verkoopiug plaats van den buiten gebruik gestelden watermolen van den Neüerpolder. Kooper was de beer Pelli- kaan te Gorinchem, voor ruim f 880.' v De heer K. Kreukniet te Peursum had het ongeluk bg het instappen van zjjn vaar tuig het evenwicht te verliezen en een dui keling in de Giessen te maken. Hjj behield echter zjjn tegenwoordigheid van geest en wist spoedig zichzelf te redden. "Hoog-Blolilaud, 1 Oct. De nieuwe Openbare Schooi alhier is zoo goed als voltooidmetselaar en schilder leggen er de laatste hand aan. Het is een Hink, doelmatig gebouw, opgericht op de grondslagen van de oude school, verlengd met eeu geheel nieuw stuk aan de achterzjjde. Een breede gang loopt door de lengte van het gebouw, waarin de bergplaatsen voor de kleederen der leerlingen. Uit de gang geven deuren toegang tot 3 nette, ruime, luchtige lokalen, die elk door 3 groote ramen behoorlgk verlicht worden en waarin voor doelmatige verwarming en luchtverversching is gezorgd. Het geheel doet ontwerper en uitvoerders alle eer aan. Naar nieuwe scnool op 8 worden genomen. 1 Oct. Het aantal leden der opgerichte „Wilhelmina Vereeniging” Bljjkens een bjj bet ministerie van Koloniën uit Nederlandacb-Indië ont vangen telegramhebben de vorst van Tabanan en zjjn zoon, de troonopvolger, zelfmoord gepleegd. De correspondent der „N. Rott. Courant" seint, dat waarschjjnljjk de zelfmoord ge pleegd is om het besluit tot hunne verban ning naar Lombok. Bjj Kon. besluit zjjn benoemd tot burgemeester der gemeente Bleiswjjk Jhr. B. Ph. S. A. Storm van 's Gravesande en tot burgemeester der gemeente Moer- kapelle A. Verheul Az. Bjj beschikking van den Minis ter van Waterstaat is J. de Jong, Czn., te Hardingsveld, benoemd tot buitengewoon opzichter bjj de rivierverbelering bjj Zalk. Het hoofdbestuur der posterjjen en teiegraphie heeft bet volgende aan het personeel bekend gemaakt: „Een firma heeft medegedeeld, dat zjj naar aanleiding van open verzonden prijscouran ten, hoofdzakeljjk van lagere beambten der posterjjen, aau wie deze prjjscouranlen niet waren geadresseerd, doch die daarvan door hun betrekking kennis bekwamen, aanvragen ontving om de in die prjjecouranten aange boden artikelen tegen handelsprjjzen aan hen te leveren. „Zoodanige handelingen van het personeel zjjn niet geoorloofd; dit is misbruik maken van hetgeen men in de uitoefening van zjjn ambt verneemt.” De Stet. no. 227 Bevat o. a. de statuten van de Goudsche coöperatieve wo- ningvereeniging „Gemeenschappelijk eigen dom” te Gouda. Door Hoogheemraden ie inhare vergadering het volgend drietal opgemaakt om te worden opgezonden aan H. M. de Koningin ter benoeming r'“‘ van het Hoogheemraadscl landen” de beeren: No. 1 A. C de met 11 stemmen. No. I G. de Vor Hx. te Vianen met 11 stemmen. No. 8 stemmen. ifde wereld. Er werden redeend aan geleerden waaronder 4 Nederland- Een der tot eere-doctor millionnair Carnegie, die was. In zjjn welkomst- stle de principaal der Universi- idsche gasten en zeide o.a. eens aan Amerika een uit Fife en Amerika heeft ,«;ruggegeven als een multi- die de weldoener is geworden sche hoogescholeD. Met ontzag- Irift werd deze voor ieder begrjj- die landen hielden te Heidelberg een conferentie”, en besloten met algemeeoe s men tot het stichten vau een internatii vereeniging, welke zich voortdurend bezig houden met zoeken en van middelen tot bestrijding de geduchte ziekte, welke jaar veel slachtoffers maakt en waar tegeuc wetenschap helaas nog zoo weinig heeft. Prof. Leyden zeide in de slotrede, dat binnen niet al te langen tjjd de wetenschap in staat zal zjjn die vreeseljjke ziekte met goéd gevolg te bestrjjden, daar men door proefnemingen op levende dieren zeer veel verder is gekomen. België. Antwerpen heeft zjjn betreurden oud-burgemeester, Jan van Rjjswjjck, mt groote eere ter aarde besteld. De geheel, bevolking was op de been en overal werden bljjken gegeven van oprechte deernis. De stoet der begrafenis had IV» uur lang noodig om een punt te passeeren. Op den prachtig gedecoreerden lijkwagen zetelde de Stedemaagd van Antwerpen met een zilveren palmtak in de hand. De wagen werd ge trokken door vier met zwart bekleede paar den. die aan de hand werden geleid. Uit Spanje en Pwrtngal komen be richten van hevige stormen en overstroo- mingen. Ook i Staten vooral te Dr. L. Bouman te Loos duinen, benoemd als Geneesheer-Directeur vau het Christelijk Sanatorium voor Zenuwliiders te Zeist, heeft voor die benoeming bedankt. Na eene langdurige ziekte, welke in de laatste dagen plotseling ver ergerde, is Donderdag j I. te De Steeg in den ouderdom van 68 jaar overleden de oud-minister van Marine, de gepensionneerde scbout-bjj nacht H. Dyserinck. Het bestuur van den 1 laodscben Bond van gemeente-amb heeft besloten, uit sommige van de rjjkste inzendingen der tentoonstelling op gemeentelijk administratief gebied de grond slagen te leggen voor een museum, dat zou kunnen geraadpleegd worden door allen, die in de gemeen te-administratie werkzaam zjjn. ingericht eenigzins in den geest van het Nederlandscb schoolmuseum. Tot dat einde heeft bet bestuur aan verschillende inzen ders verzocht over hunne inzendingen te mogen beschikken. Donderdag IJ. is de proef maling geschied van bet verbouwde stoomgemaal van het waterschap „de Gemeene Boezem van Zegveld, Zegvelderbroek eu Achttienbo- ven", gemeente Zegveld, in tegenwoordig heid van bet bestuur en vele belangstellende ingelanden, ’t Bleek, dat de nieuw geïnstal leerde centrifugaalpomp ongeveer tweemaal zooveel water verzette als vroeger het scheprad, met een kolen verbruik dat slechts weinig hooger is. De aanwezigen drukten hunne heid uit met dit verkregen resulti door het waterbezwaar van den pok allen tjjde beter beheerscht kan worden. Een en ander was uitgevoerd naar de plannen en onder toezicht van de heeren W. C. K. de Wit, ingenieurs te Amsterdam. Voor de rechtbank te Rotterdam is Vrjjdag j.l. gepleit in de volgende zaak: Door den eischer was in de dagvaarding gesteld, dat hjj, eu voor hem zjjn vader eu grootvader, sedert tal van jareu als eigenaar in het bezit was geweest van een woonhuis gelegen onder de gemeente Zevenhuizen. Ia April 1901 had het bestuur van den Eendrachtspolder, dat reeds in November 1900 eigenmachtig het dak en de vensters van de woning had doen verwjjderen, dat buis, terwjjl de eiseber en zjjn gezin er zich nog in bevonden, doen af breken en alle boomen en andere gewassen, die zich op het erf bevonden, met den grond gelgk maken. Hierop werd de vordering ingesteld, strekkende primair tot herstelling in het be zit en subsidiar op grond van onrechtmatige daad tot schadevergoeding. Mr. A. Slob, voor den eischer optredend, betoogde, dat nu de gewelddadige ontzetting als door den gedaagde niet betwist, vaststond, de eischer alleen nog maar het door hem gepretendeerd bezit had te bewjjzen. Hier voor waren door den eischer verschillende feiten gesteld, o. a. had hjj op het erf boomen geplant, aardappelen gepoot, enz. en aan het huis had bjj een vertrek laten bjjbouwen en verschillende reparation doen verrichten. Nu had wel de gedaagde beweerd, dat een bezitter ter bede of een huurder dezelfde handelingen kon verrichten en deze derhalve geen bewjjs opleverden voor civiel bezit, maar pleiter meende met een beroep op de juris prudentie, dat artikel 590 B. W., inhoudende, men steeds geacht wordt voor zichzelven te bezitten, zoolang bet niet bewezen is, dat men heeft aangevangen voor een ander te i bezitten, aldus moet worden uitgelegd, dat de feiteijjke heerschappjj bewezen zjjnde, men geacht moet worden voor zichzelf be zeten te hebben. Maar gesteld ztlfs, dat het bezit van eischer niet was bewezen, dan bad nog de gedaagde niet door eigenrichting zich recht mogen verschaff m. In ieder geval had de gedaagde des rechters tusschenkomst moeten inroepen en was verplicht, de door haar onrechtmatige daad geleden schade te vergoeden. Mr. M. E. Havelaar als woordvoerder voor den gedaagde, achtte den eischer niet ge slaagd in het bewjjs van het gestelde bezit. Immers stelt art. 590 B. W. volgens den H. R. den eischer niet vrjj van het bewjjs dat de handelingen waaruit van het bezit moet bljjken, zjjn verricht met den wil, die als eigenaar te verrichten. Het eenige wat is gebleken, is dat de eischer het goed on der zich beeft gehad, maar of hjj het heeft gehadj als huurder, als precarist of als be zitter stond volstrekt niet vast. Ook de subsidiaire vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad kon niet opgaan, want vooreerst is in de wet geen bepaling te vinden, waardoor eigenrichting in het algemeen wordt verboden en bo vendien wordt volgens de tegenwoordige jurisprudentie van den H. R. voor het be staan van onrechtmatige daad vereiacht, dat is gehandeld in strjjd met een eigen rechtsplicht of met een recht van een ander, en een rechtsplicht of een recht is in dit geval niet geschonden. Conclusie O. M. 26 October. Door de ar r.-r echt bank te Tiel zjjn Donderdag j.l. de volgende vonnissen uitgesproken; Joh. W., vrouw van A. K., te Vianen, wegens mishandeling veroordeeld tot f 2 boete of 3 dagen hechtenis; C v. d. W. te Leerdam, wegens dronkenschap bg 4de herhaling, zjjnde een appèlzaak van het kantongerecht te Vianen waarbjj hjj is ver oordeeld tot 1 dag hechtenis en plaatsing in een rjjkswerkinrichting voor den tjjd van een jaar. De rechtbank vernietigt, bjj verstek, het vonnis en bekrachtigt de uit spraak van den kantonrechter. In de Woensdag j.l. gei zitting van het kantongerecht te malsen zjjn o. a. veroordeeld J. v Schoonrewoerd en D. S te Leerdam, wegens het avonds wielrjjden «onder lantaarn, ieder f 5 of 8 dagen. opensch^urde en bjj zich onder behandeling moest stellen van Dr. H. Schols alhier, die de wonde dichtnaaide. ♦’«oordelowH, 1 Oct. Door den ker* keraad der Chr. Gereformeerde gemeente alhier is tot predikant beroepen de heer P. de Groot, candidaat te Metslawier (Fr.), «Ottolaud, 1 Oct. Het suppletoir kohier hoofdeljjken omslag, dienst 1906, bevat twee aangeslagenen, tot een gezamen- ijjk bedrag van f 21.47. Het inschrijvingsregister der nationale militie d^zer gemeente, lichting 1907, bevat 6 ingeschrevenen. Geen dezer personen heeft vrijstelling door brorderdienst. Oudewater, 1 Oct. Onze stadgenoot de heer A. A. J. Reichman, onderwjjzer aan de R.-K. Jongensschool alhier, is met ingang van 1 December a.s. als zoodanig benoemd te Heino (Overjjsel). Tot candidaten voor de vervulling vad een lidmiatsebap van den gemeenteraad zjjn sresteld de heeren H. Berkhof en G. van der Poll. Door hat rjjk is tegen schadeloosstelling ovprgenomen een aan tuberculose Ijjdend ruud, toabehoorende aan den veehouder J. Dijkman, alhier. Tot onderwjjzer aan de R. K. Jongens school alhier is benoemd de heer Th. H. van der Hout, ondsrwjjzer aan de St. Marti- nusschool te Arnhem. Met den benoemde stonden op de voordracht de heeren A. C. Engel te ’s-Hertogenbosch en J. G. te Tiel. liudewatei neemt Departement „Tot Nut van ’t Algemeen’ nemen om met 1 Nov. i ambachtsschool te opei en zeer nuttige daad v die vele jongelui uit ten goede kan komen. Als eene bijzonderheid met den schralen pereuoogst van dit jaar dient, dat bjj een ingezetene alhier van een takje, dat vóór enkele jaren op een dirkjes boom geënt is, ruim 70 stuks goede hnndperen geplukt zjjn. Toen de jongejuffrouw J. B. in een tuin nabg deze gemeente zich uog wat ging oefenen in het fi3tsrjjden, scheen ze het stuur nog niet goed meester te wezen en kwam daardoor in *t rjjk der vissehen terecht. Ze had nog tegenwoordigheid van geest genoeg om zich zelve op ’t droge te werked en kwam, ofschoon met een nat pak en daarbjj met slootkroos bedekt, ver schrikt maar toch behouden in haar ouder lijk huis terug. ReeawUk, 1 Oct. Bjj de j.l. gehouden verkiezing van een secretaris van den polder Sluipwjjk,is als zoodanig door stemgerechtigde ingelanden gekozen de heer G. P. Bouman, schout van bovengenoemden polder. Woensdag j.l. had er in het café van den beer L. P. van Leeuwen aan (de Reeu- wjjksche brug een buitengewone vergadering plaats van de afdeeling Reeuwjjk van de „Hollandsche maatschappij van landbouw.” Het onderwerp ter behandeling op het copvo- catiebiJjet vermeld, luidde: „veekeuring." Vele leden waren opgekomen. Tot recht betrrip van dit onderwerp diene het volgende: Er zjjn verschillende gemeenten aangewe zen als keuringsplaatsen voor het vee. En elke plaats heeft zgn eigenaardigheden ten opzichte van deze veekeuring. Zoo worden te Gouda niet gnders dan bonte stieren ter keuring aangenomen en te Bodegraven alleen blaren en witkoppen. Nu geniet Reeuwjjk de eer bjj Bodegraven te behooren inzake de stierenkeuring, doch te typen van de op Reeuwjjk’s grondgebied gefokte stieren geen blaren of witkoppen, doch bonte stü Bjj Gouda behoort Reeuwjjk niet, E graven neemt geen bonte stieren aan, (waar dan heen met je pinkstiertje'? De oplossing in deze was, dat de afdeeling eenparig besloot een adres te richten aan de bevoegde autoriteiten om Reeuwjjk bjj Gouda in te deelen inzake de stierenkeuring. Moge deze adresbeweging succes hebben, dat zal voorzeker in *t belang zjjn van de Reeuwjjksche veehouders. Nog werd besloten het bestuur der afdeeling op te dragen, het huishoudeljjk reglement te herzien en dit gewjjzigde reglement in de Januari-vergadering artikelsgewjjze te behan delen. In de j.l. Donderdag avond in bet café van den heer N. J. van Dam aan de Reeu wjjksche brug gehouden bestuursvergadering van het alhier gevestigde leesgezelschap werden de leesbeurten voor het aan- staonde seizoen bjj loting als volgt ge regeld. In November zal de heer E. J. Mignon, in December de heer A. v. d. Spiegel, in Januari de heer P. W. Bouman en in Februari de heer A. Lammens de leesbeurt vervullen. Uit het voorloopig ver slag van den penningmeester bleek alsnog dat er ook dit jaar weder een batig slot in de kas overblyft. Na afdoening van nog eenige buishoudeljjke kangelegenheden het gezel schap betreffende, werd de vergadering door den voorzitter gesloten. Mclielluiuen, 1 Oct. Op de dezer dagen gehouden vergadering van den raad onzer gemeente werd eervol ontslag verleend aan onze ouderwjjzeres Mm] G. Hofman. *Waarder, 1 Oef. In de raadsverga dering van 22 Sept, jl., welke door de ern stige ongesteldheid van den burgemeester den heer A. Kngff nu door den oudsten welhouder gepresideerd werd, is degemeente- begrootiog over het jaar 1907 behandeld. Zg werd in ontvangst en uitgaaf vastge- steld tot een bedrag van f 7417,701/». Door den rjjksveearsts is bjj een koe van den landbouwer H. Koomans tuburcu- lose geconstateerd. Zjj is tegen taxatie door het rjjk overgenomen, |Wllll(e-Lan(er*k, 1 Oot. In dun gameentn U een ge«I eu miltvuur vwr< gekomen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1