m FEEST-Uitvoering, Langerab. Boerenachterhuis Stolvüb, FRANSCH Boerenarbeider, Boerenarbeider, Boerenarbeider, Samen f 46075,-. Rijs-, Teen- en Rietgewassen. Een verschrikkelijke «dreiging. Advertentiën. Zangvereeniging „Crescendo" LANGERAK NÏEUWPOORT, KACHELKOLEN. J. fflUIJS, Schoonhoven. Kleeden, Loopers enz. LOPIK (Benedeneind). BERICHT VAN INZET. HOOILAND onder Haastrecht, DORDTSCHE Industrie- en Huishoudschool. Opeobare Verkooping te SLIEDRECHT 0cE: Da l»«"l»«g"ch6 tees- ten die alhier gehouden werden ter gelegen- El~ hel bMt"° rijke ft" burgerechool met Sj.rigen cnreue (de school self bestaat reeds ruim 40 jaren «'"Is 16-tal jaren mS S ahgen cursus), begonnen Donderdag j.i. met bet ïoblS r ''"«S1"1 ""Ie particuliere gebouwen en scholen. ,|J ®lf »UUr de offic'6e«e ontvaDgst de reünisten plaats in de sociöteit „Ons Genoegen waarvan een der zalen was ver sierd met groen en bloemen. "??.r ."Jen eere-vooratter »an het eere- comité, t welk bestaat uit de heeren: "- Marlens, burgemeester van Gouda, oere-voorzitter; Dr. W. Julius, te •sGraven- hage, oud-directeur der H. B. S. te Gouda; s* S' Hoogstra, tegenwoordig directeur ®n Pro'- Dr- w. Koster, hoogleeraar te Leiden, werd den talrgken aanwezigen een hartelijk welkom toegeroepen, en den oud-directeur Dr. Julius hulde gebracht voor heigeen bjj heeft gedaan om den bloei der H. B. S. te verhoogen. Verder dankte de burgemeester dhr. W. Th. C. Van Doorn, lid der lweede Kamer voor Gouda, dat hij aan de uitnoodiging, om de feesten bjj te wonen, heeft gevolg gegeven. Prof. Julius uit Utrecht dankte namens zjjn vader, die mede tegenwoordig was, doch wegens zwakke gezondheid niet in staat was het woord te voeren, voor de waardeerende woorden ten opzichte zjjns vaders geuit. U, .5*Beekenk»mp, arts te Gouderak, hield hierna een leuke toespraak, waarin hij. als oud-leerling, den schooltjjd in herinne ring bracht en zjjn dankbaarheid uitte, waar- aan hij, en met hem zoovele anderen, hunne vorming te danken hadden. De directeur der school, Dr. S. S. Hoogstra, hield hierna een lange, telkens door tof jui chingen onderbroken rede, waarin hjj een geschiedkundig overzicht der school gaf, en ook den tegenwoordigen toestand der inrich- ting besprak, dien hij allesbehalve rooskleu rig noemde, vooral wat betrof 't uitgebreide leerplan en het examen-programma. Ook de school zelve beantwoordt niet meer aan de eischen. Spr. eindigde met de beste wenschen uit te spreken voor den bloei der school. Den amanuensis der school, den heer H. A. Toen, die gedurende 40 jaren die betrek king waarneemt, werd een cadeau aange boden, bestaande in een gouden horloge. Verder werd nog het woord gevoerd door Dr. A. van IJsendjjk, rector aan het gym nasium te Gouda, en Jhr. Van Doorn, die een dronk uitbracht ter eere van de ge meente Gouda. Na deze officifiele ontvangst en de officiëele redevoeringen, trok men ge zamenlijk naar den IJselkant, waar een stoomboot der firma Van der Garden gereed lag, om met een 300 tal genoodigden een tochtje op de rivier te doen. Hierna kwamen allen weer bijeen in de sociöteit „Ons Ge noegen", waar men eenigen tjjd gezellig bijeen was, oude kennissen terug ziende en met anderen kennis makende, terwfll vele leeraren, oud leeraren en oud-leerlingen er den maaltijd gebruikten. Ip den avond hadden in „Ons Genoegen" voorstellingen van leerlingen plaats. Het was er zeer gezellig. De voorstellingen begonnen met gymnastiek, daarna muziek met als eerste nummer een feestmarscb, expres gecomponeerd voor deze feesten door den heer W. Kerper; verder kwamen nog „Weerbare vrouwen", voorgesteld door vrou welijke leerlingen der H. B. S. en voordrach ten door leerlingen, die zeer in den smaak De heer P. de Groot, cand. alhier, is beroepen bfi de Christ. Gereform. Gemeente te Kampen en te Enschedé. Het 4e reg. inf., sedert 17 Sept. voor oefeningen in de legerplaats bij Zeist, keerde Donderdag j.l. alhier terug. 'iMMeratol, 1 Oct. De gemeentereke ning, door Gedeputeerde Staten goedgekeurd, bedraagt in gewone ontvangsten f 10 804,81V», in uitgaven f 10.236,99, alzoo een batig saldo van f 567,821/» in buitengewone ontvangsten f 1547,59V», in uitgaven f1196,25Vs, alzoo een batig saldo van f 351,34, totaal batig slot f 919,161/8. Heden-middag kreeg de timmerman J. van den Berg alhier de droeve tijding, dat zijn zoon Peter bjj een in aanbouw zjjnd huis te Leksmond een verschrikkeljjken val had gedaan. Dadeljjk verspreidde zich de mare door het gansche dorp en heden avond kwam de verpletterende tijding, dat hjj was overleden. De deelneming is algemeen, daar de jongeling door zjjn beminnelijk karakter de aigemeene achting verwierf. «Qiuaen-Oadekerk, 1 Oct. Da. G. Benes, predikant te Hoog-Bioklandheeft voor het beroep bjj de Ned. Herv. kerk alhier bedankt. Door den beer T. de Baat zjjn in den tuin nog groote rjjpe aardbejen geplukt. De vruchten waren even smakeljjk als die welke hjj in den zomer van dezelfde planten heeft geplukt. 'Krimpen a/d Lek, 2 Oct In het gezin van B. v. d. Heuvel op de Noord is een geval van FebrisTyphoïdea geconstateerd. Bjj den landbouwer M. d. Jong Jobz. zou het pleegzoon!je B. d. Jong Hz. zjjn handen wasachen in den pompbak. Het ventje ging een beetje te veel voor over en schoot er in. Eenige oogenblikken later vond men hem. Hjj was reeds bewus teloos. Door toepassing der middelen mocht het gelukken, de levensgeesten weer op te wdtkerian School met den Bijbel is als hoofd geïnstalleerd de heer J. J. Burg van Dordrecht. Bjj deze gelegenheid werd een rede uitgesproken door Ds. A. Taai, predikant bjj de Gereformeerde Gemeente alhier. «Krimpen a/d IJdel, 1 Oct. Oogge tuigen verzekeren ons het navolgende in het land van den heer P. Hailing, bouwman alhier, te hebben gezien. In dat land loo- gin n.L een zeug en een ruim 3-jarig paard. et paard nu heeft de eigenaardige gewoonte naar het moedervarken te gaan, alle pogin gen in het werk te stellen haar tot bet gaan liggen te bewegen en wanneer dat gelukt is kalm bjj de zeug te zuigen, die zulks gewillig toelaat. Dit vreemd onnatuur lijk voedsel schijnt het paard bjjzonder wel te bevallen, althans na eenigen tjjd probeert hjj het weer en meestal met auccea. «Langernlgewelde, 1 Oct. Zaterdag i L trof de echtelieden E. Verdoold alhier Ven droevig ongeluk, daar hun driejarig dochtertje in 't water viel en alhoewel spoe dig daaruit gehaald, bleken de levensgeesten reeds geweken. gernlzewelds, 1. Oct. Door den brievengaarder en den spoorwegwachter A. Tan Vliet werd een koe (de 11e prjjs) uit de Oudewatersche verloting getrokken. Leerdam, 1 Oct. Bjj de op 27 Sept. gebonden herstemming voor een lid van den Ltmaenteraad is gekozen de heer H. H. v. ffeSde Ji. (lib.) met 38» .temmen; de heer A. v. Dam (antir.) verkreeg 383 stemmen. ••Lekkerkerk, 1 Oct. Vanwege de algemeene Nederlandsche Wielrjjdersbond «j er ook in deze gemeente, en wel in het dorn. bü de „Groote Boer", een wegwijzer worden geplaatst, welke de afstanden en richtingen *al aanwijzen naar de verschil lende gemeenten in de omgeving. Bovendien wordt er nog een geplaatst, als men den Kerkweg en Nieuwen Weg ten einde is, n.l. daar waar de weg zich splitst naar Berkenwoude en Ouderkerk a/d IJsel. 'Nieuwer brug, 1 Oct. Zondagmiddag ten IV» ure brak er brand uit in de hooi berg der kapitale hofstede „Ora et Labora" van den heer W. Kok. In een minimum van tjjd stond de berg in lichte laaie en bedreigde niet alleen de in de onmiddellijke nabijheid staande woning, maar ook de daar naast liggeude boerderij v*n den heer D. Verlaan. De brandweer van Nieuwerbrug, welke dank zjj hare nabjjheid oogenblikkeljjk aanwezig was, mocht het gelukken erger te voorkomen. Wel had het rietendak van het achterhuis reeds vlam gevat, maar eenige kloeke mannen wisten door hun cordaat optreden het gevaar van die zjjde te beteu gelen. Ook de brandweer van Bodegraven, die om assistentie gevraagd was, kwam zoo spoedig de afstand dat toeliet met één hand spuit aanrukken, waarop men met vereende krachten de vlammen meesier was en waar door het gevaar voor uitbreiding spoedig was geweken. Des nachts ten 3 ure kon de brandweer van Bodegraven vertrekken en de verdere blussching aan de Nieuwer- brugsche brandweer overlaten. Maandag-mor- gen werd een begin gemaakt, de groote massa hooi, welke aanwezig was, te verwjj- deren, waarmede nog een paar dagen gemoeid zjjn. De brand was door een jongetjn van 4 jaren, spelende met een doosje lucifers, aangekomen. Assurantie dekt ten deele de schade. •Nleuwerkerk a/d IJsel, 1 Oct. Den 28sten September werd in bet café „de Zwaan" van den beer G. van Reeuwjjk een vergadering gehouden van het bestuur der zangvereeoiging „Harmonie", ten einde eenige huishoudelijke zaken te regelen. Tot voorzitter werd gekozen de heer C. van Leeuwen Jr. en tot secretaris de heer P. van Erkel. Besloten werd naast de muziek stukken, eenige voordrachten en een paar kamerstukjes in studie te nemen. Wanneer de 2iste uitvoering zal gegeven worden, zal het bestuur later bepalen. Zaterdag-avond hield de commissie van den Koninginnedag baar laatste vergadering, ten einde den penningmeester in de gele genheid te stellen tot het doen van reke ning en verantwoording. Er was ontvangen f 17980, terwjjl de uitgaven bedroegen f 179,361/», Zoodat bet batig saldo beliep f 0,43i/s. Na onderzoek bleek de rekening in orde en werd z|j door de vergadering goedgekeurd. Nadat de voorzitter, de heer A. C. Koolmees, de leden harteljjk bedankt had voor alles wat zjj hadden gedaan tot het welslagen van.het feest, werd de com missie ontbonden. Papendreeht, i Oct. Ds. J. P. Paauwe te Ierseke heeft voor bet beroep bjj de Ned. Herv. Gem. alhier bedankt. •Palsbroek, 1 Oct. J.l. Donderdag-avond, toen weer in de Herv. Kerk alhier een predikant van elders optrad, kregen we weer dezelfde relletjes als de week te voren.[Met dit onderscheid, dat er minder luidruchtig gedemonstreerd en niet gescholden wcted. Toch nam de politie, die vertegenwoordigd was door den brigade commandant en een rjjks- veld wachter uit Schoonhoven, benevens den gemeente-veldwachter, een zestal be- toogers mee naar de Raadkamer, men meent, omdat ze zich hadden schuldig gemaakt aau het verwekken van burengerucht. De knaap, van wien we dezer dagen vertelden, dat hjj met zjjn loos alarm van „help, help!" onzen gemeente veldwachter er liet inloopen, werd verleden week werkeljjk drenkeling. Hjj stond, weer in de scheidings- weteriog tusschea Polsbroek en Hoenkoop, in een pas uitgebaggerde schouw, toen bjj op z'n groote klomplaarzen uitgleed en hals-over-kop in de wetering schoot, 't hoofd onder de schouw, de gelaarsde beenen in de lucht. Gelukkig kwam hjj er onder van daan bjj had met eens om hulp kunoeu roepen en nu was hulp overbodig: de jongen greep de schouw eo werkte zich be hendig op 't droge. Waddingsveen1 Oct. Aan de loting voor de nationale militie, die op 22 Oct. te Zevenhuizen zal plaats hebben, nemen uit onze gemeente 25 jongelingen deel. Woensdag-middag ongeveer drie uur had in 't begin van het Noordeinde een on geluk plaats. De zware locomobiel, die bjj 't dorschen gebrüttH was, zou door twee paarden tegen de brug worden opgetrokken, toen een der paarden struikelde, waardoor het gevaarte achteruitgleed. Ia weinig tjjds kantelde dit en geraakte met de beide aan gespannen paarden te water. Weinig scheelde bet, of de voerman, die van schrik als ver lamd bleef zitteD, zou meegesleurd zjja. Ge lukkig sprong hjj nog juist ter zjjde. De paarden, die achterover m 't water waren geslagen, werden spoedig op bet droge ge bracht en hadden wonder boven wonder weinig of geen letsel gekregen. Den volgenden dag is men met het lichten der machine begonnen. Aan den heer Wolters, onderwijzer aan de openbare school aan de Brug, is op zjjn verzoek drie maanden verlof verleend tot hersle van gezondheid. Tot tjjtieljjke onderwijzeres aan dezelfde school is benoemd mejuffrouw Rosbergen van Boskoop. "Zevenhuizen, 1 Oct. Woensdag j. is ten huize van A. van Roojjen alhier eenig huisraad/ en beddegoed door de politie in tegenwoordigheid vun den burgemeester in beslag genomen, dat ten onrechte door zjjae vrouw van baar vader H. Kerkhoven was medegenomen. Verleden Woensdag ging de landman J. E. met eau boerenwagen bespannen met twee paarden naar het land. In den Zuid- plaspolder geraakten de paarden op hol, zoodat bjj van deo wagen geslingerd werd. Hjj bleef met zjjn klomp aan de zwiog en met zjjn arm aan de leidsels hangen, zoodat bjj een eind werd medegesleurd. De wagen, die gelukkig leeg was, giug over den schou der en een been. Hoewel de voerman des avonds nogal stjjf was, schjjot hjj geen na- deelige gevolgen van de buiteling gehad te hebben. De wagen bleek onbeschadigd. GEHEUGD NIEUW». De heer F. B. 's Jacob, oud- burgemeester van Rotterdam, heeft zich bet lot der weduwe, wier man onlangs bjj Terscbuur (Barneveld) door een auto van dien beer overreden en gedood werd, bljjvend aangetrokken. Naar wjj vernemen is de f 100.000 der Staatsloterij ditmaal gevallen te Rotter dam en wel ten kantore der firma Van Marle en Nierstrasz. 1/10 daarvan viel ten deel aan de Loterfj- Vereenigwg „Nooit gedacht en toch ver kregen", bestaande uit 6 politie-agenten en de schoonmaakster van bet politiebureau aan de Meermansstraat te Rotterdam. Door eenige werklieden der drijfriemen- fabriek T. H. Haagen te Rotterdam, werd 1/6 lot getrokken. Het lot was verdeeld in 1/5, 2/10 en 12/20, die alle te Rotterdam, meest door werklieden, getrokken werden. Zondagmorgen om half acht had er op het rangeerterrein van de H. IJ. S. M. te Gorinchem een botsing plaats, doordat •en rangeerende trein tegen eenige wagens aanreed, met het gevolg dat enkele wagens uit de rails werden geworpen en e» eenige materieele schade werd aangericht. Doordat de machinist bjjtjjds van zjjn locomotief sprong, hadden er geen persoonlijke ongelukken plaats. In den nacht van Donderlag op Vrjjdag j.l. heeft de 27 jarige J. B, huis vrouw van H. v. G. te IJselmonde hiimeljjk bal f gekleed hare woning veria ten, hetgeen door haar echtgenoot niet was opgemerkt voor 's morgens. Nadat de politie met het geval in kennis was gesteld, werd het ongeval spoedig op gehelderd. Zekere W., in die buurt woonachtig, had omstreeks half één enkele malen hei gillen of schreeuwen van een vrouw geboord, iraarop hjj, oa den gemeenteveldwachter te hebben ge wekt met dezen een onderzoek had ingesteld op de plaats vanwaar bet geluid was ge hoord, doch er werd niets bijzonders ver nomen. In verband met het bovenstaande werd direct een aanvaDg gemaakt met dreggen en omstreeks half acht werd het Ijjk op de be wuste plaats vóór bet schipperBhoofd op gehaald. Te Amsterdam deed Donderdag de politie, onder leiding van deo officier van justitie Mr. Voa Baumbauer, een inval in de bekende „Club de Bienfaisance" in de Vondelstraat. Vóór bet gebouw, dat 00a zoo te zeggen hermetisch door de politie afgegoten was, verzamelde zich een enorme menschen- massa om te zien naar de arrestatie der vreemdelingen (Hollanders kunnen geen lid zjjn), een dame en eenige heeren, die in twee rijtuigen naar het Leidscheplein werden gebracht. Een groote wagen reed aan, om de inbeslaggenomen goederen, waaronder twee roulnttafels, te vervoeren. De invasie is schitterend gelukt. De arbeider D. v. B., te Vianen woonachtig, maar gister-nacht te Rotterdam in slaap gevallen, is beroofd van zjjn horloge en portemonnaie met geldhjj deed hiervan bjj de politie in de Lange Torenstraat aldaar aangifte. De stoomtram tusschen Heeren veen en Jonre heeft te Oudehaske het rijtuig van boer Jalsma, op weg naar de Jouster kermis, aangereden. De vrouw van Jelsma werd gedood. Nader meldt men: De veehouder J. Jelsma, van Langezwaag, reed met zfine vrouw op eene eblis naar de Jouster-markt. Ia de nabjjheid van de brug te Oudehaske naderde een goederentram uit Joure, waardoor het paard achteruit wilde. J. J. verliet nu de chais om het diei^ bjj den bek te houden. Hoe nader de tram kwam, hoe meer bet paard achteruit ging, met bet gevolg dat de chais met de machine in aan raking kwam, en de vrouw uit de chais viel, juist tusschen de locomotief en een goederen wagen, waardoor haar de beide beenen ver brijzeld werden. De ongelukkige werd per tram naar Heeren veen gebracht en dadeljjk door Dr. Peters behandeld, doch overleed weldra, waarna het Ijjk naar Langezwaag werd vervoerd. Zjj laat haren man met zes kinderen achter; hare laatste woorden waren„Tink ora myn Ijeave berntsjes". (Denk om mfin lieve kindertjes Bljjkens een door de justitie gesteld on derzoek heeft het trampersoneel geen schuld; de machinist had zoo hard mogeljjk geremd. Te Sliedrecht had het negen jarig dochtertje van den heer Van Dool bjj de school het ongeluk te vallen. Een potlood, dat het kind in de hand hield, drong boven het oog diep in het hoofd ea brak af. Het hoofd der school bracht het kind bjj Dr. Prins de Baat, die er na veel moeite in slaagde het stuk potlood te verwijderen. Donderdag-middag is een 86- jarige Duitscber, werkzaam aan de nieuwe Hembrug, van een hoogte gevallen, ongeveer 6 meter, met het gevolg, dat hjj levensge vaarlijk is gewond. Zija toestand is van dien aard, dat hfj niet kan worden vervoerd naar, een ziekenhuis. Te Kamerik is de 16-jarige zoon van den landbouwer Z. door een oogelukkig toeval uit de schuit ia de wetering gevallen en helaas verdronkeD. Donderdag-morgen is te Kessel de hovenier v. d. M. btj het boomsnoeien uit een boom gevallen en kort daarna overleden. Als een bijzonderheid wordtge- meld dat Maandagmorgen j I. in den tuin achter bet Gemeentehuis van Ridderkerk door werklieden van den timmerman Valk hof? een slang is gevangen ter lengte van plm. 69 c.M. Reeds geruimen tjjd liepen er te Amersfoort geruchten als zouden de zaken van den notaris A. N. J. Vos niet geheel in orde zjjn. Zaterdag j.l. verschenen onver wachts de rechtercommissaris en de off. van justitie uit Utrecht, welke deu heer V., die reeds 14 dagen ziek te bed lag, te zijnen huize een verboor afnamen. Dit verboor duurde den geheelen middag en had tot uitslag dat de heer V. werd gearresteerd. Met het oog op zjja ziektetoestand werd bjj per rijtuig vervoerd en onder geleide van den commissaris en den inspecteur van politie naar het huia van bewaring te Utrecht overgebracht. Het geval wekt hier groote sensatie. Er moeten tal van menschen zjjn die, als ge woonlijk bjj dergelijke gebeurtenissen, er hun spaarduitjes bjj inschieten. Een jeugdige le vensmoede. Als 't waar is, wat men zegt dat op de Neude te Utrecht voorgevallen is met een 4-jarig knaapje, dan heeft de schrjjver van de Camera Obscura wel geljjk met z'n bewering.dat kindo ren verdriet kunnen bebben en even hevig, ja intenser onder den invloed daarvan Ijjdea, dan volwassenen. De hier bedoelde dreumes heeft zich nams- Ijjk willen verdrinken! Verschillende jongens hebben het geconstateerd. Zjj zjjn er getuige van geweest, dat de kleine kabouterman herhaaldelijk op de Neude een riool heeft trachten op te lichten, om in den put te springen. Da joogens waren zoo verstandig hem dit te verhinderen. Herhaalde malen verklaarde bjj, dat hjj dood zou willen zjjn, en zjjn vastberaden oopjeB deden aan de waar heid biervan nauwelijks twijfelen. Langzamerhand werd de kring door groo- tere menschen aangevuld en ten slotte ont fermde zich een politie-agent over den jeug digen levensmoede. De moeder van onzen kleinen baas bleek dood te zjja en dit scheen hem heel erg te heb ben aangegrepen. Wel leeft de vader nog, maar deze bekommert zich in 't geheel niet om het kind. Daardoor was het van alle goede zorgen verstoken. Na een ingesteld onderzoek bleek zelfs, dat het gewoonlijk ge heel zonder toezicht was. Er zjjn thans echter maatregelen genomen, om atD dezen toestand een einde te maken. De politie is er in geslaagd de naaste familie van den kleine op te sporen en deze heeft zich over hem ontfermd. (U. D.) Het allernieuwste op het gebied van wildstrooperfj is wel de automobiel, in dienst van de wildstrooperij. Voorzien van een helderschjjnend, breeduitstralend licht aan den voorkant en aan de achterzijde, beweegt zich de automobiel langzaam over den breeden weg. Achter hem, volgend den stralenbundel, komt een tweede automobiel, die zich zigzagsgewjjze over deo weg beweegt en al bet wild, bazen zoowel als konijnen, die op het licht afkomen en zich niet snel genoeg onder de voeten uitmaken, eenvoudig verplettert. Deze methode wordt reeds in toepassing gebracht op de grooté wegen aan de Belgische kust: de Kouinkljjke vereeniging tot bescher- ming van dieren te Brussel beeft er de aan dacht op gevestigd van de betrokken autori teiten. (Ned. Sport.) STADSNIEUWS. Nchoanhaven, 8 Oct, t Door den Minister van Water staat is de heer W. van der Haar, kantonnier b(j den waterstaat alhier, met ingang van 1 Oct. j.|. benoemd tot bakenmeester te Ameide. t Op 28 Februari 1906 ging de Raad onzer gemeente bjj Gedeputeerde Staten in beroep tegen de op 15 Juli 1906 aange kondigde sluiting van de Openbare Lagere School door den Hoofdinspecteur der Volks gezondheid. Den 9den Mei daaropvolgende kwam een commissie uit Gedeputeerde Staten een onderzoek ter plaatse instellen en een verboor van deskundigen houden. Op 10 September werd de zaak in een openbare vergadering van Gedeputeerde Staten be handeld en nu is onder dagteekening 25/28 September het besluit van Gedeputeerde Staten op het beroep van den Gemeenteraad verschenen. Uit de motiveering van dat besluit bljjkt dat de Hoofdinspecteür voornoemd de ge- heele school Wilde afkeuren, op grond van sleohte ligging en slechte inrichting der pri vaten, onvoldoende inrichting van de mid delen voor ventilatie en onvoldoende ver lichting van sommige lokalen, in het bjjzonder van de lokalen nos. 2 en 3. De gemeenteraad voerde als grond voor zjja beroep aan „dat herhaaldelijk tot ver betering is besloteD, doch dat hiertoe tot dusverre niet kon worden overgegaan als gevolg van het verschil van gevoelen met den Minister van Binnenlandsche Zaken om trent het aantal lokalen, dat de school zal behooren te bezitten." Deze grond werd echter geacht op de in casu te nemen be slissing geen invloed te kunnen uitoefenen, omdat de vraag is of de schoollokalen terecht zjjn afgekeurd. De gronden voor de af ken- ring zjjn echter ook niet door den gemeente raad als juist erkend. Gedeputeerde Staten zeggen om het gewicht van de beslissing en ook op gronden van recht en billijkheid het beroep ia dea ruimsten zia te hebben opgevat en daarvoor de vraag zelf standig te hebben beslist of de afkeuring door den Hoofd Inspecteur terecht is uitgesproken. De Hoofd Inspecteur heeft bjj nadere missive van 17 April j.l. de fouten der school nog eens herhaald en uiteengezet, de Inspecteur van het lager onderwjjs in de 2e inspectie heeft in zjjn rapport van 17 Maart j .1. bet geheele schoolgebouw geenszins onvoldoende geoordeeld eo de gronden, waarop de af keuring steunt, niet op alle lokalen van toepassing geacht. De Inspecteurs der Volksgezondheid W. van Boven, Jhr. G. de Graalf en Dr. Th. G. deo Houter hebben ia een gemeenschippelfik rapport ernstige bezwaren te berde gebracht, doch niettemin den algemeenen toestand van het gebouw niet slecht genoemd en de ver lichting over het algemeen gunstig verklaard. De heer Van Boven meende, dat op grond der geconstateerde afkeurenswaardige toe standen en ook omdat het gemeentebestuur gedurende meerdere jaren tot verbeteren on willig bleek, er alleszins termen aanwezig zjja tot afkeuriog der school. De heeren De Graaf en Den Houter meenden niet te mogen adviseeren tot afkeuriog als schade lijk voor de gezondheid, noch wat den toe stand van de geheels school, noch wat dien van een der lokalen betreft. De Commissie uit het College van Ged. Staten oordeelde, dat de school als geheel het beeld vertoont van slechte zorg, bjjna van verwaarloozing, gevolg van een hoogst betreurenswaardige nalatigheid van het gemeentebestuur in de zorg voor het behoorlijk onderhoud en van het aanbrengen van noodzakelijke verbeteringen, doch dat dit alles niet insluit, dat de gebeele school ook schadelijk voor de gezondheid zou zjjn. Dit alles overwegende, hebben Gedepu teerde Staten besloten: „Het ingesteld beroep gegrond te ver klaren ten aanzien van de lokalen 1, 6, 6, 7, 9 en 10, ongegrond ten aanzien van de lokalen 2, 3, 4 en 8 en mitsdien met ge deeltelijke vernietiging van de verklaring van den Hoofd Inspecteur, laatstgenoemde lokalen af te keuren als schadeljjk voor de gezondheid." t Voor de toelating op de Bewaar school alhier tjja 26 nieuwe leerliagen aangemeld. t Beroepen tot predikant bjj de Geref. Kerk A alhier Ds. S. Oudkerk te Kralingen. f Zaterdag-middag hield de afdee- ling „Schoonhoven en Omstreken" van den Bood van Nederlandsche Onderwijzers een huishoudelijke vergadering, waarin 0. m. be handeld werd de beschrij vingsbrief voor de Algemeene Vergadering, die dit jaar te 's-Hage gehouden zal worden. Besloten werd, dat er in Januari zoo mo geljjk een voorstelling zal gegeven worden door de Utrechtsche Onder wjjzers-Tooneel- vereeniging met b.r. bet bekende stuk 9 Broe ders Vrijmetselaars" of een ander modern tooneelstuk. Tevens zal dan getracht worden den secretaris tan den Bond, het lid der fde Kamer Th. M. Ketelaar, als feestredenaar te doen optreden. Een commissie zal den kaart verkoop enz. ter hand nemen. Voorts werd nog besloten tot het instellen van een perscommissie en werd de salaris- aktie van verschillende plaatsen in het res sort der afdeeling voorbereid. De kandidaat stelling van den heer A. Djjkgraaf te Schoon hoven voor redakteur van „De Bode" werd ingetrokken, omdat deze door voor hem ge wichtige redenen gedrongen was er voor te bedanken. N.B. In het laatste bericht over de Afdee ling Schoonhoven e. 0. van den B. v. N. O. (Schoonhovensche Courant van 20 September 1906) stond, dat aan elk Bondslid een afschrift van het adres met bjjlagen was verzonden, dit moet zjjn aan elk Raadslid. t In de Zaterdag-avond gehouden huishoudelijke vergadering van de afdeeling „Schoonhoven en Omstreken" van „het Ned. Onderw. Genootschap" werd besloten deel te nemen aan de algemeene vergadering voor het Ned. Ond. Gen. op 30 September jl, te 's-Gravenhage. Als afgevaardigde werd aangewezen de heer J. E, K. van Wijnen te Willige-Langarak. t Toen vóór eenige maanden door de Tweede Kamer, na een langdurige be handeling het Arbeidscontract aangenomen werd, waren er niet velen die de breede beraadslagingen over dit wetsontwerp geheel gevolgd hadden en bekend zjjn met den inhoud dier wet. Gehoor geveode aan veler wensch en de noodzakelijkheid inziende, dat ieder zoowel arbeider ala patroon den inhoud van deze wet kent, daar zjj van zoo ingrijpenden aard ia tusachen werkgever en werknemer, besloot de Christelijke Werklieden-Vereeniging „Oe Ueere ia onze Bioier" den heer J. Huivoga van Watergraafsmeer uit te noodigen deze wet in eene openbare vergadering alhier uit te leggen en te verklaren, opdat niemand in deze gemeente meer onbekend behoeft te bljjven met den inhoud van deze belang rijke wet. Alzoo zal, bljjkens eene advertentie in ons vorig nommer, op Woensdag 3 October genoemde heer Huizinga voor die vereeniging optreden in de bovenzaal van het Prot. Militair Tehuis. De toegang is vrij. Daar het Arbeidscontract ook bepaÜDgen bevat voor hen, die dienstboden houden en ook voor de dienstboden zelf regelingen in houdt, is het voor vrouwen, die den beer Huizinga wenschen te hooren, van belang die vergadering bjj te woneD. t Ter gelegenheid der feestelijke opening van het nieuwe voetbalveld wer den Zondag j.l. de door de footballclub „Voorwaarts" alhier uitgeschreven serie wedstrijden gespeeld, waaraan werd deel genomen door de voetbalverenigingen „K. F. C." uit Kralingen. „B. V. V." uit boskoop, „Olympia" uit Gouda en „Voor waarts" uit Schoonhoven. Aan het veld was door het aanbrengen van vlaggen langs de zijlijnen een feestelijk aanzien gegeven, terwjjl prachtig weer mede werkte om deze wedstrijden volkomen te doen slagen. Vóór den aanvang der eigenlijke matches werd aan de mededingende clubs door den voorzitter der feestvierende vereeniging, den heer J. de Wilde, in de zaal van den heer G. van der Wolf een hartelijk welkom toegeroepen, terwjjl den besturen der clubs de eerewfja werd aangeboden. De eerste wedstrjjd werd gespeeld tusschen de clubs „B. V V." en „Voorwaarts", waarbjj de heer Keus uit Gouda als referee optreedt. Beide elftallen btjjken over onge veer gelijke krachten te beschikken. Vóór half time wordt door beide dan ook slechts eenmaal gedoelpunt, welke stand bljjft tot door den referee time wordt gefloten. Door de captains io overleg met den scheids rechter wordt het spel tweemaal verlengd, waarna, daar geen winnend punt werd ge maakt, besloten wordt te tossen welke der clubs winner is, hetwelk door „Voor waarts" wordt gewonnen. Onmiddellijk wordt onder scheidsrechter De Wilde aangevangen met den wedstrjjd „K. F. C—„Olympia „Olympia" komt ia het veld met 11, ter wjjl „K F. C" slechts met 8 spelers aanvangt. Reeds tien minuten na den aftrap wordt door „Olympia" de eerste goal gemaakt, al spoedig gevolgd door een tweede, welke stand tot de rust geen verandering ondergaat. Na de rust komen beide clubs met volle sterkte op en blijkt de speelqualiteit ongeveer geljjk te zjjn, wél wordt meermalen zoowel bet doel van „Olympia" als van „K. F. C." bedreigd, doch tot doelpunten kwam het niet, zoodat deze match eindigde met 2—0 m het voordeel van „Olympia". Na de pauze wordt de wedstrijd geopend met een match „B. V. V."—„K. F. C" Nu bljjken vooral de „K. F. Cers" in bjj zonder goede conditie en geven de oost- waartsspelerskeurig simeospel te zien; aan houdend wordt dan ook het doel van „B. V. V." doorboord en gaat de rust io met 7—0 in „K. F. CV' voordeel. Na de rust wordt door „K. F. C." nog 6 maal gedoelpunt, terwjjl „B. V. V." niet tot een tegenpunt kan ge raken, zoodat time wordt gefloten nnt een stand 13—0 voor „K. F. C.", waardoor deze club winner wordt vaa den 3en prjjs, de kleine zilveren medaille. Alsnu wordt de eindwedstrjjd aangevangen tusschen de nummers van 's morgens „Olympia"—„Voorwaarts", hetwelk zeer zeker de spannendste wpdetrjjd is. De speelquali teit van beide elftallén is vrjjwel geljjk. Al spoedig na den aanvang weet „Voor waarts" het eerste doelpunt te maken, bjjna onmiddellijk gevolgd door een tegenpunt van „Olympia". Vóór de rust wordt nog eenmaal door „Voorwaarts" gescoord. Na de rust wordt door beide elftallen hard gewerkt en weet „Olympia" uit een voorzet van d«n rechtsbuiten het gelijkmakend punt te maken, vrjj vlug gevolgd door een tweede goal, welke stand tot time gefloten wordt, geen verandering ondergaat en „Olympia" welver diend winner wordt van den len prjjs, een groote verguld zilveren medaille, terwjjl „Voorwaarts" den 2en prjjs, een zilveren medaille, uitgeloofd door bet bestuur van de afdeeling „Schoonhoven" der vereeniging Volksweerbaarheid, deelachtig wordt. Bjj deze laatste twee matches fungeerde de heer Keus weder als scheidsrechter, wien zeer zeker een woord van lof niet mag worden onthouden voor de alleszins onpar tijdige wjj te, waarop bjj zich van deze oiterBt moeieljjke taak kweet. Direct na afluop van den laatsten wed strjjd werd op verzoek van den voorzitter van „Voorwaarts", door den heer H. G. Geelhoed, voorzitter van de afd. „Schoon hoven" der vereeniging „Volksweerbaarheid", op het speelveld onder het uitspreken eener opwekkende rede, waarin hjj hulde bracht aan de overwinnende clubs, doch ook een woord van lof uitsprak over het spel der overwonnenen, de medailles uitgereikt. Een talrjjk publiek volgde den geheelen dag met belangstelling deze interessante wedstrijden en bet is dan ook zeker niet overbodig den wensch uit te spreken dat bet voetbalspel te Schoonhoven in 't alge meen, maar vooral „Voorwaarts" in 't bjj zonder in bloei toeneemt, opdat meermalen dergelijke wedstrjjden kunnen worden ge organiseerd. f Gister-avond had de vergadering plaats, uitgeschreven door het voorloopig comité voor den gezamenljjken inkoop van steenkolen. Bljjkene de precentielfist was de vergadering, die wederom io het Heeren- Logement plaats vond, door 79 personen bezocht. De voorzitter deelde mee dat 1450 H.L. steenkolen besteld was. Besloten werd een controleur aan te stellen bjj de lossiDg van het schip en de onkosten daarvan te bestrjjden uit de 1 pCt. korting, die de kolen- leverancier verleent. Tot een voorloopig bestuur, dat reglement en statuten zal heb ben te ontwerpen voor de steenkolenver- eeniging, met daaraan verbonden spaarkas, werden gekozen de heeren H. C. van Geeleo, L. van Ejjk, A. Djjkgraaf, H. C. Gelok en C. de Jager. De heeren G. van der Dussen en P. A. van Heumen, leden van het comité, wenschten voor een benoeming niet in aan merking te komen. Sedert de laatste opgave is de besmettelijke ziekte febris typboïdea ge weken verklaard in het perceel Voorhaven B 12, bewoond door D. Ooms. Eén persoon is nu nog aan die ziekte lijdende. t Vrfldag-avosd werd C. v. 0., oud 74 jaren, woonachtig te Lopik, bekeurd ter zake van openbare dronkenschap, en in bewaring gebracht. t Maandag j.L werd proces-ver baal opgemaakt tegen L. S., wonende alhier, daar bjj geen gevolg had gegeven aan arti kel 6 van de wet van 17 Juli 1887 (woon- plaatsverandering). INGEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Treurige taeitanden op de Open bare Lagere Scheel te SchMuheree. Volgens mjjne meening is het hoog noodig dat het personeel van de Openbare Lagere School (hoofd de heer Tea Hagen) met een onderwijzer wordt vermeerderd. Bjj de minste stoornis worden de kinderen naar huis gestuurd. Bjj ziekte van onder- wjjzer(es) of bjj sollicitatie als anderszins, waar vroeger bet hoofd zoo'n klasse nam, is die mogelijkheid nu gansch uitgesloten, wjjl dat hoofd zelf een klasse heeft en niet meer ambulant is. Voor kinderen die thuis onder behoorljjk toezicht kunnen spelen of werken, maakt zoo'n verplichte vacantie een enkele maal niet veel uit, doch voor zooveel anderen (vooral voor de ouders) is het een leeljjk koopje dat men hen bezorgt, des te meer als men nagaat hoeveel kinderen het uit sluitend doen moeten met het lager onderwjjs. Mogen toch zjj die het bewind voeren en de macht in handeb hebben, barmhar tigheid betrachten met andere geloofsge- nooten, die toch ook recht van bestaan hebben. Nu is het meer dau erg, zooals er met daf openbaar onderwjjs wordt omgesprongen in onze gemeente. Een belanghebbend Huisvader. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN. De Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland doen te weten, dat door hen in hunne vergadering van den 18den September 1906 is vastgesteld bet geen volgt: De Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland, gezien bet verzoek van Bur gemeester en Wethouders der gemeente Lekkerkerk om opheffiag van de ongeschikt- verklaring van eenige wegen in die ge meente voor bet berjjden met motorrijtuigen, uitgesproken bjj besluit vaa dit college dd. 24 Juli 1901 no. 34 (Prov. Blad no. 64 van 1901); gezien het ter zake ingewonnen bericht van den Hoofd Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in deze provincie, dd. 30 Aug. 1906 no. 2363; gelet op het bepaalde bij art. 4 der motor- en rjjwielwet (Stbi, no. 69 van 1905); Overwegende, dat van de bjj hun besluit dd. 24 Juli 1901 no. 34 afgesloten wegen de Scbuwagtscbe Tiendweg, de Meent, de Korte Achterweg, de Lange Achterweg m de Weteringsweg op de meeste plaatsen zóó emal zjjn, dat het passeeren van twee voertuigen bezwaarlijk kan plaats hebben, en er mitsdien geen enkele reden bestaat om ten opzichte van deze wegen het ver bod op te heffan; Overwegende, dat de afgesloten weg over den Lekdjjk, boswel in het algemeen niet breed, toch ongeveer dezelfde afmetingen en hetzelfde karakter beeft als de weg op de aangrenzende dfjkgedeelten onder de ge meenten Bergambacht en Krimpen a/d Lek, welke wegen niet voor bet verkeer met motorrijtuigen zjjn afgesloten, zonder dat zulks tot dusver tot klachten aanleiding heeft gegeven; dat er derhalve voor zooveel den Lekdjjk betreft, geen bezwaar behoeft te bestaau om aan bet verzoek van het gemeentebestuur te voldoen; Hebben besloten: de verklaring, vervat in bun besluit van den 24aten Juli 1901, no. 34, tot afsluiting van den Lekdjjk, voorkomende onder volgoommer 2 op den legger der wegen en voetpaden der gemeente Lekker kerk, voor het verkeer met motorrijtuigen op te heffen. Naar aanlé^ding vanhetRaads- besluit der Gemeente Schoonhoven, waarbjj bet houden van de kermis in die gemeente is bepaald op 15 October a.s., bebben Ged. Staten van de provincie Utrecht een missive gericht tot de gemeentebesturen in die pro vincie, waarbjj zjj verzoeken, indien tegen voormeld besluit vaa den Raad der gemeente Schooaboven bezwaren mochten bestaan, die bezwaren uiterlijk vóór den 6 len October a. s. aan Gedeputeerde Staten dier provincie te willen mededeelen. Wauneer op dien tjjd geen bericht is iagekomeo, zal bet er voor gehouden worden, dat tegen voormeld Raaos- besluit geene bezwaren bestaan. De „Middelburgsche Courant" scbrjjft: De heer J. A. A. Schwan, inspecteur der posterijen en tulegrapbie, die met 1 October van Middelburg naar Utrecht werd overge plaatst, heeft zich in de elf jaren van zijn verbljjf alhier, door zjjn welwillendheid en hulpvaardigneid, groote achting en sympathie weten te verwerven, zoo bjj het amotenaars- personeel als bjj bet publiek. Dit eerste heeft den hooggewaardeerden, hnmanen chef bjj zjja vertrek een aanden ken aangeboden, bestaande in een pracht- album met de portretten van de aan bet geschenk deelnemende directeuren en ambte naren in het ressort van den beer Scbwan. Dit souvenir zal den vertrokken inspecteur later worden overhandigd. Zulk een hulde verwondert ons allerminst. Wie toch met den heer Schwan in aan raking kwam, werd wjj schrjjven uit eigen ervaring steeds getroffen door zjjne aangename manier van omgang, zjjne hulp vaardigheid en zjjne welwillendheid. Te 's-Gravenhage is in 78-jarigen ouderdom overleden de heer Mr. A. M. van Stipriaan Luïscius, Raadsheer in den Hoo- gen Raad. De gemeente Zegwaart heeft zich bereid verklaard de straatverlichting aan de gemeente Zoetermeer op te dragen, tegen betaling van f 20 per lantaarn, be rekend tegen 1000 uren branden, onder be ding, dat de gasprjjs voor particulieren en voor de openbare verlicbtiog in beide ge meenten steeds even hoog zal zjjn. Ook de Staatsspoorweg-Maatschappij is genegen voor het nieuwe station van de gasverlichting gebruik te maken. Ala deskundige voor de exploitatie van de gasfabriek is door de gemeente Zoeter meer aaDgesteld de beer Bleuiand van Oordt, te Voorburg. In de op Vrjjdag 28 Sept. j.l. gehouden zitting van de arr.-recbtbank te Dordrecht zjja de volgende vonnissen uitge sproken J. v. V., te Papendreeht, overtreding scbeepvaartreglement, vonnis 4 quo vernie tigd, veroordeeld tot f 25 boete, subs. 10 dagen hecht. J. W. de G., te Sliedrecht, mishandeling, 14 dagen gevang. G. R. te Papendreeht, mishandeling, f 5 boete eubs. 5 dagen hecht. Wjjlen de heer J. Ceelen heeft aan de Geref. Kerk te Sliedrecht gelegateerd de som van f 500. Op 8 Oct. a. s. cal het 25 jaar geleden zjjn dat Dr. J. Woltjer ale hoog leeraar in de letteren aan de Vrjje Univer siteit te Amsterdam zjjn ambt aanvaardde. De Amaterdamache briefschrij ver van de „Prov. Gron. Ct." deelt mede, dat de oudste moderne predikant te Amster dam, Dr. H. P. Berlage, zjjn emeritaat heeft aangevraagd en nu op 83-jarigen leefijjd nog in het huwelijk treedt met een dame, die reeds ver de 70 jaren gepaaeeerd is. Deee echtverbintenis zal binnen enktle jagen in de gemeente Oosterwjjk worden voltrokken. •Ameide em Tlenlioveu, 1 Oct. De beer B- A. H. van Rujjven, obderwjjzer aan de gemeeoech. openbare lagere school dezer gemeenten, is in geljjke betrekking benoemd te Tiel. •Bergambacht, 2 Oct. Zondag morgen 1.1. nam Ds. Tb. G. C. Rappard afscheid van zjjne gemeente en bad daartoe als tekstwoord gekozen Deut. 30 vers 19. Een groote schare belangstellenden had zich in het kerkgebouw vereenigd, om deze afscheidsrede te hooren. De beste wenschen vergezellen hem naar zjjne nieuwe standplaats. Dinsdag avond j I. is door het beslnur der vereeniging „Wmterlezingen" de biblio theek weder geopend en zjjn de ingezetenen in de gelegenheid gesteld om tegeD ge ringe kosten mooie en degeljjke boeken ter lezing te verkrijgen. Daar door bet bestuur ook weder dit jaar gezorgd is voor gepaste lectuur voor jong en oud, zal zeker weder evenals vorige jaren een druk gebruik van de bibliotheek worden gemaakt. In den tuin van den bouwman C. S. alhier is dezen zomer een pompoen gegroeid, welke het kolossale gewicht heeft van 94 halve K.G. ••Krimpen n/d IJsel, 2 Oct. De af gevaardigde ter Tweede Kamer voor het district Gouda, Jhr. Mr. W. Th. C. van Doorn, vergezeld van den oud-Minister C. Lely, maakte per sleepboot „Krimpen a/d Lek" van de Raederjj Van der Garden, j l. Maan dag eene reis langs den IJssl, om met eenige deskundigen de gebreken dier rivier in oogenachouw te nemen. De heer C. van Wingerden alhier is benoemd tot tjjdeiQk onderwijzer te Hof van Delft. Tot bestuursleden der zangvereeoiging „Door Inspanning Uitspanning" zjjn met Sroote meerderheid herkozen de heeren P. uytelkar en Z. de Jong. •Lekkerkerk, 2 Oct. Gedurende de maand September is in de Rijkspostspaar bank alhier ingelegd f 2565,85 en terugbetaald f 2231,25. Vrjjdag-avond vergaderde in „Het Bonte Paard" de onderwjjzers-vereeniging „Lekker kerk en Ometreken". De beer Rodenburg van Alblasserdam hield een rede, getiteld: „De onderwijzer en de Drankbestrijding", welke met aandacht werd gevolgd en waarop een zeer druk, geanimeerd debat volgde. M*«rkap«lle, 1 Oct. Heden-middag brak alhier een zeer felle bVand uit. In korten tjjd werden drie groote hooi-en koren bergen, waarin een groote voorraad geborgen was, in de asch gelegd, alsmede drie schuren, alles in eigendom toebeboorende aan den landbouwer J. v. d. Spek. Veel landbouw gereedschap en een pelroleummotor met dorschmachine verbrandden. Vier varkens kwamen in de vlammen om. Het woonhuis bleef alleen gespaard. Assu rantie dekt de schade. •Oadewater, 2 Oct. Aau het post- en telegraafkantoor alhier en zjjn ressorteerende hulpkantoren is in de maand September j.l. in de Rijkspostspaarbank ingelegd f 10512,97 terugbetaald f 3807,65. Hst laatst uitgegeven boekje draagt het nommer 4312. Toen F. L. als naar gewoonte met zjjn petroleumbandel naar buiten was, maakte zjjn wederhelft van de gelegenheid gebruik bun ameublement op een verhuiswagen te laten laden eo er mtê naar Utrecht te ver trekken, zoodat |L., toen hjj thuis kwam, bet huis leeg en alles verdwenen vond. L. was voor de tweede en de vrouw voor de derde maal gehuwd. Voor de buren gaf dit bewjjs van wispelturigheid in de echteljjke trouw heel wat stof tot gesprek. —Zaterdagmiddag had de vrouw van A. B. alhier het ongeluk met hare kleederen ia aanraking te komen met een brandend petroleumstel, zoodat die kleederen in brand vlogen. Zjj ijlde verschrikt naar buiten en deed onderwjjl toch zelf nog moeite het brandende te blusschen, doch zonder de hulp van een der toegeschoten buren, die baar met water overgoot, had zjj bet niet gereed. De vrouw had zich erg aan handen en achterijjf gebrand, en geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. PsjMkspI Oct. Toen Zaterdag middag de knecht van den steenkolenbande- laar D. v. I. uit Oudewater met een vracht antbraciet naar huis zou rjjden, had hjj het ongeluk van den wagen te gljjden. Het paard ging daardoor den verkeerden weg uit en kwam in de diepe wetering terecht. Met toegeschoten hulp wist men een en ander op 't droge te brengen, behalve de anthraciet, waar user veel van verloren was. •StwlwUk, 1 Oct. Op Zondag 21 Oct. a.s. hoopt Ds. A. C. Leendertz alhier zjjn afscheidsrede te houdeo. ld de heden gehouden huishoudelijke vergaderiog van de afdeeling „Stoiwjjk" van den Nederl. Protestantenbond werden na opening door den voorzitter de volgende punten behandeld: 1. Rekening en verantwoording van den penningmeester; f. Verslag van den secretaris; 8. Verkiezing van bestuursleden. Het geheele bestuur moest volgens het regle ment aftreden, doch was herkiesbaar. Her kozen werden de heeren H. A. Westbroek, J. Schilt, D. C. de Koning en W. Ver burg, terwjjl in de plaats van den heer D. de Jong, die verzocht had niet meer in aanmerking te komen, gekozen werd de beer P. van Wjjoen Sr.; 4. Bespreking van den beschrijvingsbrief voor de algemeene vergadering te Gronin gen. Daarna rondvraag en alnuing. onvermijdelijk ten gevolge, dat de hygiëne der varkens niet zelden op grove wjjze wordt verwaarloosd. Het voortbestaan en in som mige I jj den bet heerschend optreden der ziekte worden daardoor in de hand gewerkt. In de inenting heeft men echter een krachtig middel om de gezoDde varkens tegen de vlekziekte te beschutteD, niettegenstaande die dieren aan de besmetting blootgesteld en zelfs met de vlekziekte-bacillen bezoedeld kunnen worden. Zooals bekend is, stelt de Rjjks Ssrum- inrichting serum en entstoffen, 0. a. ook tegen de vlekziekte voortdurend gratis ter beschikking en de ervaring beeft thans af doende geleerd, dat de ziekte onder de ingeënte varkens slechts bjj hooge uitzonde ring voorkomt. Ook is het serum, aangewend zonder de cultuur, een uitstekend middel om de aan getaste varkens te genezen. De genees krachtige werking van het serum treedt evenwel vooral dan duideljjk op den voor grond, wanneer de dieren worden ingespoten ala de ziekte nog in het begin is. Bovendien moet de inspuiting in den regel herhaald worden, heigeen niet zelden verzuimd wordt. Het is veelal geheel onvoldoende de aan getaste varkens slechts éénmaal met serum te behandelen. Ofschoon het bekend is, wordt het hier nogmaals nadrukkelijk gezegd, dat zieke en verdachte varkens slechts met het serum mogen ingespoten worden en niet met de cultuur. De cultuur bestaat uit vlekziekte- bacillen, waardoor gezonde dieren onvatbaar gemaakt worden, maar die in staat zjjn de vlekziekte bjj de aangetaste varkens te doen toenemen. Nu op sommige plaatsen de vlekziekte zeer hevig heeracht en de smetstof daardoor langs vele wegen verspreid wordt, staat de veearts aan het gevaar bloot, dat hij reeds aangetaste of besmette varkens inent, of schoon hjj in de meening kan verkeeren, dat de dieren gezond of niet besmet zjjn. De inspuiting der cultuur beeft dan eene schadelijke uitwerking, zjj zal het uitbreken der ziekte bevorderen. Het verdient daarom thans ernstig over weging in plaatsen, waar de ziekte zeer hevig heersebt, de dieren eerst met serum in te spuiten en de inenting met cultuur en serum 12 dagen later te doen. Het doel van dit schrjjven is, om de veehouders en sommige veeartsen andermaal opmerkzaam le maken: a. op de Rjjks-Serumiorichting, die Berum in overvloed in voorraad heeft en die dit voortdurend gratis ter beschikking stelt om de ziekte te bestrjjden; b. op het feit, dat de aangetaste dieren bjj den aanvang der ziekte en dikwjjls bjj herhaling met het serum moeten behandeld worden; c. op de noodzakelijkheid, dat thans in zeer verdachte plaatsen de serumbehande- ling aan de voorbehoedende enting met cultuur behoort vooraf te gaau. Dat de vlekziekte door de inenting met veel succes kan bestreden worden, blfjkt duideljjk uit het feit, dat in 1905 van 81.313 gezonde varkens, die ingeënt werden, slechts 92 dieren overleden. Wanneer men nu weet, dat volgens de statistiek van 1904 in geheel Nederland ruim tienmaal meer varkens aanwezig zjjn n.l. 861.840 stuks, dan zouden naar bovengenoem- den maatstaf, wanneer alle gezonde varkeus werden ingeënt, jaarl jjka slechts ongeveer 960 dieren in Nederland aan vlekziekte moeten sterven, laderdaad zou echter dit getal Dog geringer zjjn, aangezien de bovenbedoelde 82,313 stuks ingeënt werden in streken, waar de vlekziekte gewoonljjk veel slachlofftrs maakt. Ia die streken toch werden n.l. in genoemd jur ruim 11000 zieke of verdachte dieren aan de behandeling met serum on- derworpen. v De Tlekmiekte der vukeii en hare beetrtfdlng. De Directie van den Landbouw (Rjjks- Seruminricbting) verspreidt thans de vol gende wenken en raadgevingen: Op vele plaatsen in Nederland heerscht thans onder de niet-ingeënte varkens de vlekziekte. De vlekziekte is voor Nederland eene inheemsche ziekte. Er zjjn bepaalde plaat sen waar zjj zooder voorafgaande besmetting door een reeds aangetast varken van zelf kan ontstaan, en wel doordat de vlekziekte- bacillen op die plaatsen in levensvatbaren en virulenten toestand aanwezig zjjn. Echter breidt zjj zich in sommige tjjden vooral uit door 0 rerbrenging van zieke op gezonde dieren, betzjj doordat deze dieren rechtstreeks met eikander in aanraking komen, betzjj doordat de smetstof, hangende aan voor werpen of opgenomen door het bodemwater, wordt overgedragen. Langs slooten en beken, door het voeder en bet strooisel der varkens, zelfs door kleine dieren, vooral muizen, kan de .smetstof verspreid worden. Wanneer de vlekziekte een heerschend karakter aanneemt, zooals thans 't geval is, de vlekziekte bacillen zeer algemeen verspreid zjjn en hare besmetteljjkbeid tjjdeljjk be langrijk is toegenomen, dan is bet voor vele varkenshouders, in aanmerking ge nomen de ongunstige omstandigheden, waar onder de varkens aldaar gewoonlijk moeten verblijven, zeer bezwaarljjk de ziekte mt de ■tallen te houden. Talrijke oorzaken, ver kend houdende met de wjjze, waarop de Vzrkenahouderjj wordt uitgeoefend, hebben Onze lezers zullen haar iter wel ken nen; ook beslaan er gebei l oene soorten vao. Ze yerdraagt elke behidelirg. Som migen beweren zelfs, dat de lant 3 weken zonder water kan leven, a ideaal dus voor eorgelooze liefhebbers. Toch raden we niem&ndaan hier een próef van te nemen, want 1 hebben de geleerden nu al uitgemaakt (t een mensch hoogstens 11 dagen zonder vidsel en water kan leven, niemand zal gra; de proef op zich zien toepassen en er beaat, evenmin als onder de menschen, omr de planten een Papus. Toch ple.it het zeker vo< de taaiheid der plant en leent ze zich tstekend voor etalagekasten. De plant veangt geregeld water en voedsel. Een woig in water opgeloste chilisalpeter kan dezen won deren doen. De plant wordt vermeni^ildigd door 't in stukken snjjden van den ortelstok. Later meer. „Bveeter". TUINBOUW. Verzorging van Kamerplanten. (Vervolg.) Hebben we, dit onderwerp in 't No. van 7 Juli j.l. behandelend, de voornaamst^ pun ten, waar we vooral rekening meemoeten hou den, besproken, laten we nu de voornaamste onder de kamerplanten even nader behan delen. In de eerste plaats noemen we de Cl i via. Weinig liefhebbers(sterg) zullen deze fraaie aitjjd groene plant met hare gladde riem- vormige, als waaier uitstaande bladeren niet kennen. Het is dan ook een der meest verspreide kamerplanten; wel laat de verzorging er voor vaak te wenschen over en meer dan eens werd ons gevraagd, waarom een Clivia, die „uitstekend!" be handeld werd toch niet wilde bloeien. We zullen de verzorging bier in 't kort weergeven en ieder belangstellende kan dan zelf nagaan, in hoeverre zjjn plant te kort schiet, ter voorkoming misschien van latere vragen. Ia de eerste plaats dan vraagt een Clivia een voedzamen grond, terwjjl de plant steeds met vloeimest (men leze ons scarjjven vao 7 Juli) moet krachtig worden gehouden. Zooals velen zullen opgemerkt hebben, heeft een Clivia zware dikke, vleezige wor tels, die vaak boven den pot uitkomen. Daarom, wordt een Clivia verpot, stop de aarde in den pot er stevig weer op. Wordt de plant los in den pot gezet, zoo zal zjj zich zelf er door den druk der stevige wortels uitwerken. Trouwens een Clivia moet niet te dikwijls verpot; vrjj groote exem plaren ziet men soms ia kleine potten nog staan. Is men eenmaal aan 't verpotten, zoo zal men vaak elk jaar een nieuwen pot moe ten nemen, terwjjl dan de wortels sterk groeien en zich uit den pot wringen. Om groote bloemschermen te krjjgen, wordt in eiken pot 1 scheut of hoogstens 2 gehouden. De overige worden verwtfderd of kunnen dienen voor vermenigvuldiging. Nu langzamerhand worden de Clivia's, zoo ze ietwat een donkere standplaats hebben, meer in 't volle licht geplaatst, ter wjjl men de plant minder water geeft, dan voorheen. Zjj, die diebt bjj een kachel staan, moeten meer vocht, dan die in een ongestookt vertrek staan. Zoodra we tus- Bchen de bladeren een bloemknop te voor- schjjn zien komen, geven we de plant meer water en geregeld vloeimest, op de door ons beschreven manier, is de plant uitge bloeid, zoo snjjden we het zaad er uit, zoo we teu minste geen zaad willen winnen, waardoor de plant eenigszins Ijjdt en we gewoonljjk toch weirng hiervan, n.l. van 't zaaien der Clivia terecht brengen. De plant kan niet tegen vorst, ze wordt wel niet direct gedood, maar de uiteinden der blaren worden zwart en licht ontstaat in 't hart rotting. Des zomers zet men de planten niet in de zon en men giet ze geregeld. Op dit eerste punt maken jonge planten, die nog niet gebloeid hebben, een uitzondering. Die mogen we des zomers in 't volle licht plaatsen. De Clivia is een bjjna onvergaokeljjke plant, en loont steeds de moeite, san haar besteed. Aspidistra (kwartjesblad). Deze, eveneens veel verspreide plant wordt wel eens zoo genoemd, omdat in kweekerjjen voor elk goedgevormd bont blad mk een kwartje wordt betaald. De aandacht wordt gevestigd op de K. Krooneieren. Hot 7,i1n prima prima Noordhollandscho eieren en de Alleen verkrijgbaar bijl V. H. DOESBURG, Lopikerstrnat, Nelioouhoven. KEOLA ME. Bloodottstortligeu. Alle personen, die bloidustortingen heb ben. verkeeren onder debeceiging van een verschrikkeljjken dood. Vronderatel dat de spleet, waardoor loed wegvloeit, zich niet sluitdan zal ai he bloed daardoor wegvloeien, en er is niet rot in bet lichaam, op zjjn best vjjf liters, fodra al bet bloed is weggevloeid, treedt Ob ood in. Het is u niet onbekend dat ons bied door geheel ons lichaam stroomt dflpf een soort van buizen, die, indien zjj mXleine afmeting zjjn, aderen beeten, en, iaoei zjj van groote afmeting zjjo, slagaderen voden genoemd. Komt een van die buizen ts brsten en stopt zjj zich niet van zelf, dan rloit al het bloed weg en volgt de Jdood, Di buizen nu bezitten geen buitengewonen -eerstand, en bovendien maken zekere zielen, evenals zekere ondeugden (bjj'oorbeld misbruik van alcohol) ze gebrekkig. Bjjde vrouwen brengt de bloedarmoede een verval, een verzwakking van alle organen, vu alle deelen van het lichaam mee. De aeren en de slagaderen hebben geen weertand meer. Zjj hebben geen veerkracht a verdragen niet de kloppingen van bet brt, wat tril lingen tengevolge heeften zooecheuren zjj gemakkeljjk, waardoor bloedstctingen ont staan. Bloedstortingen worden niet eebtstreeks genezen. Wat genezen moet rorden, dat ie de ziektetoestanddie de zwkte van de wanden der aderen en der slagderen heeft teweeg gebracht. De bloedarmtede veroor zaakt de bloeduitstortingen. D« Pink Pillen genezen de bloedarmoede, de zvakte oudefr al hare vormen. Zjj genezen indirect de neiging tot bloeduitstortingen Daarover schrjjft ons ook mejuffrouw P. Vink, geb. D. Vink, Proosstraat 16 Utrectt: M»j. p. vm. (Pofliet Hejjenberg.) „Gsdurende ee ligen tjjd was ik onderhevig aan veelvuldige en overvloedige bloeduitstor tingen. De vele geneesmiddelen, die ik genomen bad, konden dcce ziekte, die onrustbarend en gevaarljjk werd, niet doen ophouden. Op aanraden val een bevriend persoon beb ik de Pink Pllen gebruikt, en tot mjjn groot geluk, ea dat van mjjae familie bebben zjj mjj volkomen aenezen." De Pink Pillen zjjn onovBrtroffm tegen bloedarmoede, bleekzucht, muraslhenie, al gemeene zwakte, maagkwalen. Prjjs f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrjjgbaar bfi Snabilié, SUiger 27, Rot terdam, hoofd-depóthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezmding tegen poet wissel. Ook echt verkrijgbaar voor Schoonhoven en omstreken bjj A. N. tam Zeisen, Drogist. en graskalveren, 0 nuchtere kalveren, 2140 schapen of lammeren, 716 varkens. Runderen 26 a 38 ct.kalveron 36 a 48 ct. varkens 22 a 26 ct. en lichte varkens, voor export, 21 a 23 ct. per t/i kilo. HUKGKBLIJKE STAND. Nuliaauliaveu. Van 28 Sept.—2 Oct. Geboren: Lamberlus Jozepbus. z. van A. van Dam en C. L. van den Berg. Johannes Antonius, z. van F. J. Sassen en H. 't Hoen. Overleden: W. F. de Vaal, oud 4 m. Ameide. Van 1—30 Sept. Geboren: Teuntje, d. van J. Versluis A. J. Rietveld. Aagje, d. van K. Vroon G. Vuurens. Teunis, z. van A. de Lange J. L. van der Heuvef. Sjjpje Adrians, van J. van der Hek en W. de Jong. Dirk Comelis, 1. van W. Rietveld eD A. van der Heuvel. Frederik, z. van C. Stam en Diepenhorst. Getrouwd: B. Tukker, oud 23 j. en E. Woudenberg, oud 19 j. Overleden: A. ae Bruin, oud 4 m. D. C. Rietveld, oud 2 w. Rerkenwonde. Van 1 Sjpt.—1 Oct. Geboren: Jan, z. van A. de JoDg en Ooms. Krimpen »/d IJ. Van 1 Sept.—1 Oct. Geboren: Aaltje, d. van C Schouten en N. Sleeuwenhoek. Cornelia, d. van M. A. van Vliet en D. Terlouw. Johanna Adrlana, van J. Gauwens en E. Schutter. Teunis Pieter, z. van H. v. Zwienen en T. Verkaik. Hendrik, z. van R de Hoop en A. J. Goudriaan. Alida, d. van P. van Hoff en Hejjkoop. Lena Aaltje, d. van J. Z. v. Eenenaam en K. Visser. Cornelis, z. van J. Visser en J. de Boom. Marrigje, van H. Vrjjenboek eu H. van den Heugej. Getrouwd: A. H. de Groot, oud 23 j. en I. Fontjjne, oud 21 j. Overledeo: W. Kuselbos, oud 69 j., weduwe van W. Bindervoet.J. Kleibeuker, oud 78 j., weduwnaar van J. Schouten. G. de Brujjn, oud 5 w. A. van Hoff, oud 7 d. Leksmond. Van 1—30 ScpL Geboren: Maaike, d. van G. Verhoef en Versluis. Adriana, d. van G. Chaigneau 1 A. Boef. Janna Cornelia, d. van G. Molenaar en J. A. de Jong. Jan, z. van H. van Tujjl en G. J. van Bouwborat. Teuntj), d. van A. Holler en J. van Klejj. Jacob Cornelis, z. van H. F. den Hartogh en M. Paardekooper. Getrouwd: W. Verburg, oud 25 j. en L. M. Molenaar, oud 18 j. W. Wouden berg, oud 22 j. ea G. Verschoor, oud 19 j. Overleden: J. van Tujjl, oud 13 u. Koogman, oud 6 m. J. Bor, oud 27 j. Oud-Alblas. Van 1—80 Sept. Geboren: Dirk, z. van A. Vlot en A. Houweliug. Lidewjj Cornelia, d. van A. Jongeneel en L. C. Broer. Cornelis, van J. Kortleve en D. J. de Haan. Getrouwd: W. J. J. van Dam (won. te Brakel), oud 30 j. en J. G. Boudjt van Dam, oud 19 j. Overleden: N. J. de Jong, oud 53 j. Oadewater. Van 13—27 Sept. Geboren: Agatha Johanna, d. van Th. A. v. Zujjlen en M. C. Bloemers. Johannes Maria Jozephus, z. van G. J. J. Vlek en W. Ph. Linnenbauk. Willie, d. van C. VerJouw en J. Pos. Jan, z. van J. v. Vliet en A. van Zufilen. Grietje, van J. M. Achterberg en F. Codee. Overleden: Ch. Tb. v. Zandwjjk, oud j. B. Jansen, oud 30 j. J. A. M. VermeU, oud 5 j. J. Ftedrikzen, oud 18 d. G. Mars, oud 68 jechtgenoot van Moesman. VISSCHERJJ-BERICHTEN. De uitkomsten del zalmvis scherjjen op de Waal en de Mwwede waren in de laatste 8 dagen weinig btvredigend. Io het traject van Tiél lot Woudrichem werden 13 talmen gevangen, bj) Gorinchem 3 en te Hardmgsveld 31. D< besomming aan andere rivier- en poldervixh was insge- ljjks slecht loonend. Zilm dted f 1,35 tot f 1,85, St.-Jacobjes f 1,25 lot f 1,60. •Tienhoven, 1 Oct. De vaagst van zalm in het vischwater onder deze gemeente was in de afgeloopen week zeer ongunstigmet de drijfnetten werden er 3 gpvangen, met den kantzegen geen enkele; 4e kantzegen- visscherjj is dan ook gestaakt. BEURSBERICHTEN. I Oct. Cert, Nederl. Werkl. Scbald. 2V« 76»/8 Dito dito .8 9015/i6 Oostenrijk, Ob'. pap. Mei-Njv. 4 997/is Dito zilver Jan.-Jili. 4 9ö3/b Dito Apr.-0ct. 6 100'/» Portugal, Oblig. le Serie. 8 701/# Dito 3e v 8 67»/a Rusl. Obl. Binnenland 1894 4 Dito 89/90 le en 2e uitg 4 69 Dito 1880 4 681/» Dito Gr. Russ. Spw.-mfi. '98 4 67s/a Dito Orel-Griaai. 50042000 M. 4 70Va Zuid-Ital. Spoorw.-mjj. Oblig. 3 683/s Wladikawkas Spoorw.-mfl. 1814 4 77 Loten Amsterdam f 100.. .8 112 Loten Hong. Hyp.-Bank 4 126i/s Loten Theiss Reg. Ges. 4 154 Loten Servië, fr. 100 2 981/» Loten MadridB 69a/» Loten Turkije 1870 8 86fe MARKTBERICHTEN. Alblasserdam, 1 Oct. Ter kaasmarkt waren beden aangevoerd 19 partjjen, wegende 4337 K.G. Prjjs 28 a 33 ct. Uarlncbem1 Oct. Aangevoerd 648 runderen, 20 nuchtere kalveren, 31 vette varkens en 742 biggen. Prijzen: zware kalfkoeien f 180 a 300, kalfvaarzen f 140 a 200, melkkoeien f 160 a 210, IV»-jarige ossen f 90 a 120, guiste vaarzen f 110 a 140, pinken f 60 a 90, graskalveren f 80 a 60, nuchtere kalveren f 12 a 18. Vette varkens 21 a 26 ct. per Vi kilo, biggen f 9 a f 13. BaMerdom, 1 Oct. Tarwe f tot f Per 100 kilo 18,76 tot f 9,75. Rogge f 6,50 tot' f 6,20. Jftattordamt 1 Oct, Aangevoerd 240 vttts runderen, 0 magere dito, 179 Tette ■gw» Hiermede berichten Ou- W dergeteehenden, dat de veorwaarden veer adverteeren bjj abonnement ln de Ncbeenheveii- sche Oourant z(ju gewjjzlgd. Aau handelsfirma's wordt op aanvraag het nieuwe tarief toe gezonden. De Uitgevers, 4- g. A W. N. VAN NOOTEN. Schoonhoven, September 1906. ter gelegenheid van HET 20-JARIG BESTAAN der op VRIJDAG 1» OCTOBER 1906, savonds 71/» uur, in de NED. HERV. KERK te PROGRAMMA mot TEKSTBOEKJE (tevens BewU* wordt, na ontvangst van postwissel ad f 0,87 franco toegezonden door H. KLEIJHEEG te Nleuwpoort. verkrijgbaar in den Boekhandel van S. 8e W N. VAN NOOTF.N, Schoonhoven. Iu lossing een Schuit met Pw eerste kwaliteit f 6,95 per RL. afgehaald. f 1,— per HL. aan huis bezorgd. nNflK*- De Wed. G. DIJKGRAAF, Molen- W straat, bjj den Wal, Schoonhoven, beveelt zich beleefd aan voor het maken en repareêren van Door vertrek ter overname aange boden een zaak in KRUIDENIERSWAREN en aanverwante Artikelen, anntx Brood- depót, op goeden stand te Schoonhoven. Brieven franco, no. 50, Bureau van dit Blad. TE HUUR Y00R 3 JAAR: EEN RUIM met SCHUUR en ongeveer V» H.A. best Boaw- en Grasland, te Zeer geschikt voor een Veehandelaar. Te bevragen bü den eigenaar M. LEX MOND en bjj Notaris KOOI te Loplk. i get. A, Nr. 67, met verschillende per ceelen WEI- eu HOOI LAND, onder groot 18 Hectaren, 98 Aren, 88 Centiaren, en een perceel groot 8 Hectaren, 89 Aren, 80 Cen tiaren, op den 28. September 1906 door de Notarissen J. VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a/d IJssel en N. P. JONGKINDT te Dordrecht geveild, zjjn met de ver hoogingen in bod: i ,De Heer en Mevrouw SCHALIJ Tieleman bedanken voor de belangstelling, bjj de ge boorte van bun Zoon ondervonden. Schoonhoven, 1 October 1906. Bezoeken worden bjj voorkeur afgewacht Diasdag 9 October a.s., van 2—4 uur. Ondergeteekende geeft les in 't (Conversatie, Correep., Litterat. en Gramm.). Oak opleiding voor de lagere akte. K. J. VAN DAMME, Leeraar M. O. Halve Haan 878 Scheenhoven. Met NOVEMBER 1906 kunnen leerlingen geplaatst worden in de: 1. Aanvangklassen. II. Vakklassen: Opleiding voorCostuum- naaister, Boekhoudster, Huishoudkun dige, Kinderjuffrouw, Dienstbode. III. Cursussen: in Naaien en Verstellen, kuken en Strgken. Aangifte wéér 18 Octeber 19O0, hjj de Directrice. Gewijzigde prospectussen kosteloos aan de School verkrggbaar. 2 200,- 12 3 6100,- 13 4 4000,— 14 5 3700,- n 15 6 3100,- 16 7 2000,— - 17 8 4700,- 18 9 576,— 19 10 100,— 20 GEVRAAGD een goed kunnende melken. Huis beschikbaar. Adres A. BESEMER Gz., Papendreeht. GEVRAAGD een P. G., goed kunnende melken, bjj H. TEEU- WEN, Krimpen a/d IJsel. GEVRAAGD een P. G., hoog loon, bü A. DOGTEROM, Ouderkerk a/d Unh 150,- 260,— 500,- 300,- 2900,— 3900,— 1800,— 3100,— 2100,— 2800,— Afslag in perceolen en in combinatiën op Vrjjdag 5 October 1906, des morgens ten 10 ure, in bet Koffiehuis van F. CHRISTENSEN te StolwUkerslnls bjj Gouda. Perceelsgewijze verhoogingen tegen genot van 10 percent premie worden aangenomen ten kantore vao den Notaris VAN DER LEEDEN voornoem^. VAN rx Notaris VAN MAANEN te Sliedrecht zal op Vrjjdag 19 October 1906, te beginnen des avonds 6 uur, in de Sociëteit „KEN U ZELVEN" tegenover het Middenveer, in het openbaar verkoopen: I. Ongeveer 65 Hectaren vier jarig BUugewas, onder de ge- meeuteu Miedrecht, Dubbeldam, Werkendam en htryen. II De Grauwe en Kuode Htlk- band nlt ongeveer 80 Hec taren Lot onder de gemeenten Hlledrecht, Dubbeldam, Pa pendreeht en Htrjjen. III. Verschillende perceelen drie jarige RJfsgewassen, driejarige üJuden en Peggen, en Lotoand onder de gemeenten Dubbeldam en tNUedrecht. IV. Ongeveer 85 Hectaren Biet onder de gemeenten Dubbeldam, Sliedrecht, Papendreeht, Wer kendam eu Stryen. Alles breeder omschreven in boekjes, ok 8 October e. k. gratis verkrijgbaar bg voor noemden Notaris, bjj wien tevens naders inlichtingen te bekomen zijn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2