Ean taarMta, goed kunnend' melken. Woning beschik baar. Adres Ved. C. HOOGENDIJK te Capelle a/d [Joel. Een flinti HQistieedster, leeftijd tusscfon 40 en 50 jaar. Brieven, onder letter 5. aan het HULPPOSTKAN- TOOR te Niaw-Lekkcrland. Wll,t?™^P|’elen Biljart mi toababoiiran, Holoi od Hmsraal, St. Nicolaas-Boter. Do Ooniomio Gooioroo onder de gemeente HOORNAAR, behoorende aan de Erven van de Weduwe ANDRIES BIKKER, zjjn in bod gebracht als volgt: RIJTUIGEN hil-liisHtt N°. 275 Eerste Merriepaardj aftananch. tweede Meisje flinke Dienstbode, goed met ie wasch kunnend» omgaan. Loon f 130—, bjj K. v. d. NEUT, Lage Zand 15, D«n Haag. net Meisje, Boeienknecht, Gebr. OOMS, Schoonhoven, Dordrecht, publiek verkoopen: Dienstbode, te Bleskensgraafj aan den Graafstroom, in den Noord-Zgdschen Polder (Molswaard). BERICHT VAN INZET. Yhsscheni W I E I S AFSLAG. Verkooping RIETGEWAS. Broodhkkersknecht Öffici0818 [oil TE KOOP: 'WINKELS K““'dlo?cp':?eerN“lwU,‘i0 l0Min8 Wegens sterfgeval te koop: Maatschappij tot Verkoop van Hnlpmeststoffen te Dordrecht. Opgericht 1SO3, L. 1. VRIJWILLIGE VERKOOPING. SCHOONHOVEN, „Nieowerkerk a/d IJsel” vraagt vóór den lOdeu October a. a. prijsopgave van H.H. BAKKERS neemt vooral proef! Fabriek van Melkproducten. Te koop of te huur te Gonderak: Een in gaeden ataat zijnde, flink Burger woonhuis, van alle gemakken voorzien, met graaten Tain en Baomgaardook geschikt om in tweeftn te bewonen. Samen f 23200,. Notaris MULLER. RIJWIEL-VERKOOPING Dames- en Heeren-Rjjwielen, waaronder met freewheel en terugtraprem met veerend frame, geheel vernikkelde, enz. F. HULLEMAN, AKKER, De ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Paulo, is een uiterst best middel tegen alle borst- en longaandoeningen, aslhma, kink hoest. hardnekkigen hoest en verouderde verkoudheden, enz. Ctfntraal-Depöt LI. AKKER, Van Alkemadestr. 11, Rotterdam. SCSI EN RENTENIERSWONING, met ruim 23>/s Hectaren uitmuntende, rjjk bewerkte en deugdeljjk bemeste WEI-, HOOI-, BOUW- EN TUINLANDEN, f 30.850,-. Half October te Stolwijk ia lossing Deac Ownrant best ODEft 7/- 'z Chef Boekhouder bjj de K.G. StAKKENMEEL; YAM HIGH EN BAAH. men. elen, de van segt van’s latfds woordei er in d ir de grenzen. le loonen bier te Met 1 Noveoer gevraagd een volslagen bjj J. SLEGT Beeuwjjk, aan de Tocht. daardt m. regeering, door bevordening at daarheen kon leiden, dut __tvangen in /t de kassen dat met de koren* 1 onmiskenbare r Don- 1 1906, des voormid- jrberg van D. BARON Maar ciale dc van c op bet ileaiw- Gemeente 8< Een mak brain Te bevragen bjj P. VAN BRANDWIJK. Krimpen a/d Lek. De voprnaamste rede op maatregelen van soc: dat de maatschappelj onmachtig is om tot door een verlevendig stelling in het lot vi wordt. Dat gevoel schrift i deel soms toe aan men kan hierin te vt zing uitlokken in de maning om liever in dan op dien van een proces te willen toepi nog onze veelgeprezt gekoesterde vrflheidsb komen tegen ingrjjpei Doch als de vrees i handhaving van dal bestendigen, onder treedt het plichtbesef vraag, of daarin mag Vraag, die onze tjjd z> nend te beantwoorde sluiting van vakgenoc op arbeidsgebied verl doen verdwenen. En de noodige eenstemn king ontmoette, dan betere regelingen wei winnen hebben. Ongelukkig zjjn ei voordeel vinden in hi of nadeel veroorzaakt tegen hetgeen als wi gesteld, weigeren er ven den ouden weg t door al wat tot verb krachteloos. Dan is tusschenkomst van de om onwilligen te dwi blijven beschouwen kwaad, indachtig da van vrijwillig aanva vrijheid veel kracbtif door dwang is verkrei dat hot medegevoel step is, dat hun vri worden gelegd, ki bemoeiing van den hoe verder uitbreid worden dat een stet van ons leven onder raakt. Met dat al n als het niet anders 1 een tijd komen, dat beweging en bjj i waartoe zjj nu nog laakt door het vo< Wat hier in het a zijn bijzondere toepi door ons opschrift i in het belang van tijd gedurende well mogen zijn, breidt z land, en de drang door een Rjjkswet, Als de tegenstand regel zich beroeper van nieuwe bande! hen mee. Elke vrij offer, dat wij slecht wat het zwaarst is wegen, en bjj de be den doorslag behoc wjj van hen. Dat in zeer veel en, wordt er niet den zin van lichai spanning, dan tocb heid van de wink dat wil men ons i wordt gezegdlaa Arbeidswet hun n dan künneh zjj he uur daar ia. Ver] den winkel te sluif Uit voort. iEVRAAGD: B. Het Biet] in de Noc SG Dagbl.” oppert de vraag, steem, dat thans duidelijk politiek van dit te liggen, wel ge- GIVRAAGD: 2 3 I: 6 7 8 9 10 11 13 14 „ren Riet de Lek, onder Ml (was van den polder Voor onder Ridderkerk, in Langs de Haven, Beste ;kerbee»je, Graskavel en I Een goed loepeude Monsters van af heden verkrijgbaar bij I klein model, billijk. Adres P. A. WELLER, H. VERMA AT, Ntelwflk. IZuidkade, Baakeap. Mevrouw SCHALIJ Tieleman te Schoon hoven vriagt zoo spoedig mogelgk een of een D<5JMEI«JE, P. G. Zich te vervoegen 's avonds lusschen 8 en 9 uui. Met 1 Novenber gevraagd een levert onder openbare cóatrole der Rgkslandbouwproefstations: echt Dnitach Themaa* «lakkenmeel, merk „De Ster", Kallzeuten, Pheaphaten, Gaane’a enz., zoowel voor Land- als Tuinbouw. Vraagt ook circulaires over Pbosphorzure Kalk, Poeder voor Bordeauxsche Pap en Sprenkelaars. Agenten: de Heeren D. W. VAN BEUSEKOM te HeenkeepenT. VAN BEUSEKOM te Lopiker-Kapel, bjj wien gratis inlichtingen, Brochures en Circulaires verkrijgbaar zjjr. In een Doktersgezin te Botterdam wordt met Nov. gevraagd eene eenvoudige flinke Dienstbode, die kan koktn en netjes werken en van g. g v. Loon f 135<- on f 26,— waschgeld. Brieven frtnco, ouder no. 49, a./h. Bureau van dit Blad Wjj waarschuwen tegen namaak en wjjzen het p zien, dat iedere flesch voorzien is van een rooden Rotterdam, voorkomt. in verschillende rin de Minister van ’s lands Kachels, Kleeden, len Dekei Te zien daags te voren van 10—12 en van 1—4 uur. UT’ Die hier nette goederen zouden willen bjjvoegen, gelieven daarvan opgave te doen ten kantore van voornoemden Deur waarder, Onde Haven. Wed. J VUIJK te Krimpkn a/d IJsel; C. VAN WIJK te Oudkwatir; Firma WOLFF 4 Co. te Gouda: H. v. d. DOOL te Slikdrbcht, Boveneinde; C. VAN STEENIS te Nookoeloos; FRANS VAN DAM te Goudmak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz.. Ouderkerk a/d IJ.; W. DONKER. Krimpen a/d Lik; C. C. VAN GENNEP te Moordrkcht; L. POT te Nieuw-Lkkkkrland; Mej. KORTE WEG te Alblasskrdam; Wed. F. AMSING te Alblasskrdam; E. HILGEMAN te Streefkerk C. SPELT te Nieuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRIAAN te Capelle a/d IJsel G. ELSEN AAR. Drogist te Suedrecht; W. J. VAN DAM, te Haastrecht; G. DEN HOED te Berkenwoude. Door teleurstelling in het onvoorziene vertrek van de tegenwoordige wordt tegen 1 Nov. gevraagd een van 16 A 18 jair. Adres M. DE HEER, Koopman te Pahbrwek. De Deurwaarder J. VAN IPENBUKG te Schoon hoven zal op Donderdag 4 October 1906, ’s morgens ten 9 ure, te in het MILITAIR TEHUIS aan den Dam, •m contant geldverkoopen als: Pianino, Kasten, Tafels, diverse Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Klokken, Ledikanten, nieuwe Bedden en wol- ms. r productie, toeneming gevolg zjjn. u ...ww_,rente voor den en wat daarbjj verder behoort uit de verhoogmg der nationale pensioen niet behoeven te ontvi den vorm van een geschenk uit G der belastingbetalers, dat .ar* uitdeelingen uit de Oudheid overeenkomst vertoont. De Coöperatieve LANDBOUW- VEREENIGING 15500 KG. SUPERPHOSPHAAT; 14 17500 1018 en 80 fijnheid. 4000 K G. KAÏN1T; 12.4 15500 K.G. TARWESTROO. 10000 K.G. MURWE LIJNKOEKEN; 32 eiwit, 11 vet; vocht en zuiverheid volgens de voorschriften der Rijkslandbouw-proefstations. Nadere inlichtingen te bekomen bjj het BESTUUR der Vereenigicg te Nieuwer* kerk a/d IJsel. Wordt gevragd met Kerstmis een ongeh. die een kleineboerderjj met weinig bouw land zelfstand; kan bearbeiden. Vrjj van sterkendrank i Geref. Godsd. Adres A. DAMSTEEG, BIkboer, Giesendam. Behalve onze prima kwaliteit verache Baambater is weer verkrijgbaar Belegen Boambater voor de Bakkerij. Uitmuntende Karstbater tegen zeer billijken prjjs. Aanbevelend, Te bevragen bjj L. SCHEIJGROND, Mr. Timmerman te Gonderak. op Vrjjdai des voormiddags „KOOPHANDEL Groenmarkt te A. 1. 1 H.A., OO Art Gors langs de L.L Lekkerl'and. 2. 76 Aren l»iet ’s Lands financiën. Na de Troonrede wordt bladen de nota besproken waari van Financiën den toestand v geldmiddelen bloot legt. De „N. Rott. Ct.” constateert, dat de hef fing der opcenten over 1906 achterwege had kunnen bigven. Het blad twijfelt aan de noodzakelijkheid der heffing van opcenten over 1907. Cfjfers toch kunnen meer opti mistisch of meer pessimistisch worden be schouwd en daardooi1 tot verschillende con- clusiön leider 2. 76 Aren Biet op het Roosjes- plaatje, ondep Streefkerk. 3. S H.A., 50 c.A. Biet op z.g. Nes, aan het boveneinde Streefkerk. 4. 4 H.A.60 Aren Biet nn Perceel 1 op f 2900,—. - 800,—. 24(H),-. 2325,-. 20(H),-. 1700,-. 1475,-. 2000,—. 450,-. 425,-. 425,-. 3900,-. 2025,-. - - 375,-. De AFSLAG zal plaats hebben op derdag 4 October ‘nnn dags 10 uur, in de Hei te Heernaar. Op Vrjjdag den 5en October 1906 is de Deurwaarder F. H. SWAM voorne mens een publieke Verkooping te houden in de VEILINGZ AAL v./h. Algemeen Verkoop- lokaal, Goudsche Singel N. Z. No. 33 (voor been Oostvestolein) te BOTTERDAM, wegens opheffing van een groote Duitsche Fabriek, bestaande in een groote party mee- rendeels le klasse Ook eenige gebruikte Bflwieleii, waar onder do merken: Simplex, Burgers, B. S. A. enz. Verder ook ongeveer 4000 pr. Velgen, in kratten verpakt, eenige Gr»* maphanes, 1200 stuks Kaars-, Olie* en Gaslantaarns, Kettingen, Peda len, Zadels enz., en voor MEVBELMAKEBN 10.000 bladen Fineerhout, o. a. Noten Mahonie-, Ahorn- of Satjjnhout enz., welke in kavelingen van 100 bladen zullen worden verkocht. Alles te zien op den k|jkdag Donderdag 4 October 1906. in vele soorten voorradig, zoowel nieuwe als gebruikte; benevens Tuigen en 1ste soort Vaarden- en Roedekken, Korte Tiendeweg 77, nabjj de Markt, GOUDA. „’t Utrechtsci Dagbl.” - of het geheele «ysteem, bljjkt aan de ftaanciëele ministerie ten (rondslag tf zond is. Er zjjn uitgaven in ’t zicht. Voor zoover dt uitgaven zjjn voor onder wijs, algemeen ontwikkelend zoowel als vak onderwijs, voor spoorwegen, voor openbare werken, zjjn het zonder eenigen twjjfel pro ductieve uitgaven, uitgaven die het produc tieve vermogei der natie verhoogen. Ook uitgaven voor de defensie rekenen wjj daaronderzjj zjjn een assurantiepremie voor het bestaan der natie. *r daarnaast komen uitgaven voor so- doeleinden. Deels uitgaven ter betaling de tractementen van de ambtenaren met de controle od de sociale wetgeving belast, deels directe onderstand. Zoo wer den onder het vorige Ministerie de uitga ven voor administratie der ziekteverzekering op f 850 000 geschat, terwjjl de uitgaven voor de Staatsbjjdrage in de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering op 7 millioen geraamd werd. Hoe men ook over de noodzakelijkheid dier uitgaven denken mag, productief zjjn ze niet. Het zjjn uitgaven van consumptie, niet van productie. Deze uitgaven zullen nu gedragen worden door de belastingschuldigen, waaronder zjj ten wier behoeve zjj worden gedaan, of niet of slechts voor een gering deel zjjn te rang schikken. Het eene gedeelte van het volk betaalt LL.it 11»—iiiKii i IHII aaawiagMMiM—■MauiMuaiiiMMMW Vuur DauieH en Heeren la bet beate adrea um hun geederen te laten verwen uf Hltataa- streken W. BOU8 Wb., Molenstraat b/d. Wal. De pers over de Troonrede. *t „Handelsblad” noem! de rede een zeer prozaïsch staatsstuk, dor als een pas omge ploegde akker, maar vol beloften voor een weligen oogst. Het ministerie is vol ijver aan den arbeid getogen en de wetgevende macht zal volop werk hebben, meer dan zg in een zittingsjaar zou kunnen volbrengen, indien alles tegelijk werd aangeboden. „De Standaard” meent, dat al te veel wordt toegezegd. Het program mist de soberheid en het beknopte, noodig om er heel veel van te verwachten. De Tweede Kamer, die toch ai niet vlug werkt, kan bij geen mogelijk heid in drie jaren tgds zulk een reeks van liuanciëele wetten afdoen. Dit klemt te meer, nu een groot deel van de sociale hervormingen, die immers van Minister Veegens verwacht worden, niet kan slagen zoolang bet program van Minister De Meester niet is uitgevoerd. De molen kleppert wei, maar't koren blijft ontbreken. „De Tgd” prijst de soberheid en bescheiden heid die uit de Troonrede spreken, als be wijzen en vruchten van een aanmerkelijk gevorderde zelfkennis. Maar het volk en met name degenen, die vertrouwen stellen in de beloften der vrgzinnige democratie, hadden voor het tweedejaar wel iets meer mogen ver wachten dan dit kleingoed. Meer en meer blijkt, dat de ruil, die wg met het kabinet De Meester gedaan hebben, voor de groote volksbelangen Diet bevordelijk is geweest, dat wfj een „ministerie van onmacht” Dezitten. „Het Vaderland” concludeert, dat de Troon rede de overtuiging bekrachtigt, dat het land een ministerie rtyk is van harde werkers, die zonder ophef arbeiden aan den opbouw van den democratischen en Vrijzinnigen staat. ’t „Utrechtscb Dagbl.” merkt op, dat in de Troonrede wordt gemist de grondwets herziening met haar blanco artikel. Is uit dit zwjjgen de conclusie geoorloofd, dat de strijd daarover tot de verkiezingeu van 1909 wordt bewaard f GELD ER BIJ! gaat niet, matr voor f 23,00 te kuup een zeldzaam nooi, hagelnieuw HANENA AIMACHINE, verbeterde Staalnaaimachine met alle appa raten en luxekast. Bekroond op de Ten toonstelling t« Leeuwarden met verguld- zilveren Medaile. 8 jiar garantie, bjj N. VERMEULEN, Huugitrauat 7$, Butlerdam, Amaterdaia, ’»-Graveniiuge, Durd- recht, Cult na burg, Tiel en Guuda. Zoo spoedig mogeljjk gevraagd een flinke boven ie 20jaar, bjj J. VAN DEN AKKER te Pehbr«ek. „Het Volk*' zegt: „Gods zegen wordt afgesmeekt over den gewichtigen arbeid. Rest, maar laat het dan ook arbeiden zjjp. Het eerste jaar van dit ministerie gaf geen hoogen indruk van het praestatie-vermogen der regeering. De troon rede doet denken aan die van het ministerie- Kuyper, die ook heel wat aankondigde, waar van niets gekomen is. Over het geheel kunnen we zeggen: Wjj lezen de beloften wel, maar omtrent de verwezenlijking zijn wg zeer ongeloovig gestemd. Hat „Nieuwsblad van het Noorden" acht het moedgevend, dat de regeering werken durft aankondigen, welker voltooiing groote uitgaven zal vorderen. Verder de aankon diging van zooveel nieuwe wetsontwerpen, vooral op het terrein der belastingen. Dit bewgst, dat het ministerie zich zelf vast zittend gevoelt en ook, dat bet tot een vaststaande opinie is gekomen in zake de verbetering van ons zoo hopeloos verward belastingstelsel. dus ten behoeve van het andere zekere som men voor in hoofdzaak consumptieve doel einden bestemd. Wanneer het nu eens mogelgk ware, het productievermogen van het volk dusdanig te doen stijgen, dat de meerkosten van ouder- domsverzekering en dergelgke maatregelen door een verhooging van het nationale in komen werden gedekt, dan zou dit toch on getwijfeld voor het volk in zjjn geheel gun stiger toestand zjjn. En is dit onmogeljjk? De productieve kracht van het Neder- landsche volk is niet zoo hoog als zjj kon zjjn. Er heerscht relatieve werkeloosheid. Niet dat het aantal van hen, die absoluut geen werk hebben, dus absoluut werkloos zjjn, reeds onduldbare afmetingen heeft aan genomen. hoewel bet zeker veel grooter is dan wenscheljjk ware; maar er zijn te veel werkkrachten in verhouding tot het werk dat te verrichten valt. Daardoor wordt niet zoo intensief gewerkt als mogelgk ware. Terwjjl bovendien tal van werkkrachten werk zoeken en vinden over J- En dientengevolge zjjn d< lande laag. Als nu de der industrie, het meer vraag naar handen ontstond, dan zou daarvan meerdere intensiteit der verhooging der arbeidsloonen, van bet nationale vermogen het Het zou mogeljjk zjjn, de ouden dag te betalen productie. Met andere woorden; indien de bemoeiing der overheid er in de eerste plaats op ge richt was, de industrie te bevorderen, dan zouden, door meerdere vraag naar werk krachten, de loonen stjjgen. Van die ver hoogde loonen zouden de arbeiders dan /elven het wenscheljjke pensioen kunnen betalen voor den ouden dag, daartoe in staat gesteld door een Staatsljjfrente* en levensvenekeringbank. En zjj zouden dit Dit is de Heer P. J. SCHOONAKKER le Sas van Gent. Coei-ooe- „Zeeuwsche Koerier”, e»n bekend dagblad in Zeeuwsch Vlaanderen. Deze Heer leed 7 maanden aan een hardnekkigen hoest, waar geen afkomen aan was, niettegenstaande hjj van alles geprobeerd had. Door één flacon Abdfl- ■ir»«p Klooster Nanet» E*aalo is hjj totaal genezen. --i--1. u—publiek er op, nauwlettend toe te band, waarop de handteekeoing Alle andere moet gjj weigeren, als zjjnde een waardeloos namaaksel. Prjjs per flacon f 1»—» f 3,— en f 8,54*. Verkrijgbaar bjj A. C. FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhoven G. VAN DIR WOUDEN te Lxkkxrkkrx; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Blksunsqraaf J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilsndam; T. TERL0UW te Goudriaan; M. v. HOUWELINGEN te Giksin-Nixuwk.; J. ZONNEVELD—Pim te Hoornaar; C. BROUWER te Mkkrkkrk; G. BOUWMEESTER te Tiinhovsn; P. G. J. db JONG te Amkidb; G. COUE te Lopik, G. v. d. HOEK te Cabauw; Jb. dbn OUDSTEN te Groot-Ammkrb 1. molenaar ie Lkxmond; R. VERMEULEN te Langerak; K. VAN DAM te Bergambacht; van 's ministers plannen tot duurzame ver sterking van 's lands middelen, „De Standaird”: Of de toestand financiën nu werkelijk eischt, niet alleen verhooging van het zegelrecht op effecten, benevens een registratie recht op aandeelen in vennootsciappen, maar ook de heffing van tien opceiten op de vermogens- en be drijfsbelasting, dat is een vraag, die wjj niet geneigd zjjn z*o maar dadeljjk met ja te beantwoorden. Omdat het dienstjaar 1906 hoogstwaar schijnlijk een overschot in plaats van een tekort zal geven, vindt ook „De Standaard”, dat de heer De Meester met eenige over ijling tot het heffsn van den „tienden pen ning” besloot. Het tekort van 4.3 millioen voor 1907 zal nog wel meevallen; het blad ziet daarom ook de noodzakelijkheid der tien j opcenten voor 1907 niot in. Met betrekking Gevraagd bjj een alleen-wonend Weduwnaar eei of Weduwe zoner kinderenP. G., tus^chen 30 en 40 jaar.litfst van het platteland en van goede getuiiei voorzien. Brieven fraoci, net opgave van verlangd salaris, aan dm Heer A. DIJKSMAN, Opzichter te Nfezwerkerk a/d IJsel, in polder „PrinsAtxander.” BURGEMEESTER van Schoonhoven ma Bchaaw over 81»e in onderhoud bjj eigei zal plaats hebben op gende dagen, als wa schriften en overeenkc voldaan, op poene vt Schoonhoven,1C Riet op het westelijk gedeelte van de Ketelplaat, onder Papendreclit. tgewas van den Sophiapolder iord, onder Hendrik*Ido> Ambacht. O. Het Rietgei Donkersloot 5 perceelen: Varensioot, Lekl de Punt. D. Het Rietgewas van den polder den Ouden Bos in de Noord, onder Hendrik*Ide> Ambacht. Betaling der Kooppenningen 1 Mei 1907 en der onkosten, ad 10 pCt.. contant. Nadere inlichtingen ten Kantore van voornoemden Notaris, en voor Riet, sub bij den WelEd. Heer J. VETH Phz. te Papendrecht, sub B en O bjj den WelEd. Heer E. VAN DER GIJP BAREN- DREGT, Administrateur te Dordrecht en sub D bjj den Heer WIJNAND 'T HOEN, Opzichter te Alblasserdam. Politieke constellatie. „Het Volk” schrjjf) „Terwjjl de meerderheid der Kamer anti* clericaal is, hebben de 5 afdeelingen drie clericalen en twee anti clericalen tot hun president gekozeneen clericale meerderheid dus in de „csntrale sectie”, de commissie der 5 afdeelingspresidentendie met deu president der Kamer de orde van werk zaamheden vaststelt. Hoe kan dat? Wel, in een der afdeelingen, waarin de vrijzinnigen de meerderheid hebben, is de heer Lobman tot president gekozen. Het is de afdeeling, waarin o. a. de heeren Van Karnebeek en Plate zitting hebben. In die afdeeling is dus „de antithese" gebroken daar is de samenspanning van liberaal en clericaal conservatief begonnen. Komt het van de paar sociale maatregelen, door den Minister van Landbouw op de Troon rede aangekondigd Of van de plannen tot invoering eener inkomstenbelasting ter ver- hoogiog van het zegelrecht op effecten en ter belasting van den „inbreng” in naam- looze vennootschappen? Of werpt reeds thans de grondwetsherziening haar schaduw vooruit en is deze zwenking der oud liberalen op te vatten als een zachte vermaning, om niet door al te roode voorstellen de conser vatieve hulptroepen af te stooten? In elk geval is deze manoeuvre een vinger wijzing, dat er in den conservatieven hoek iets broeit, dat het zwaard van Damocles de Regeering nog steeds boven het hoofd hangt. Eu dat „de antithese” voorloopig zoek is; misschien tot het weer tegen de verkiezingen loopt en de heeren weer een leuze noodig hebben, om in de Kamer te komen. De Notaris l' W. H. VAN BILDERBEEK. resideerende te Dordrechtzsl “dag 5 October 1906, 101/g uur. in het Koffiehuis EN ZEEVAART”, aan de De Notaris W. H.VAN BILDERBEEK te Dord- recht zal hjj Afslag op Donderdag 4 Octo ber 1906, ’s avonds 7 uur, in het Koffiehuis „De Zwaan” van H. PELLIKAAN te HIch- kenHgraaf, publiek verkoopeu: De hechte en sterke, goed onderhouden Bonlmn ml irnliu In diverse kampen, weeren en combinatiën. Ingezet en gehoogd tot op slechts Vrjj van huur. Nadere inlichtingen ten kantore van voor noemden Notaris W. H. VAN BILDERBEEK te Dordrecht, Groenmarkt 8.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3