N°. 2758. 1906. Zaterdag 6 October. Eerste Blad. Ta weer verkrygbaar öfflciBflio udM Gemeente Scheenbeven. ihoven, Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. SCHOUW. e Dordrecht. «rij oef! en. Paulo, ii te koop: pende Hun, 'WINKELSLUITING. Rotterdam. BINNENLAND. Dew Gewant brataat ait S Bladen. een den ekbouder by de asthma, kink- atie. weiboter i een LUC A/D IJsel; te Suedrecht; astrecht; XWOUDK. Reen af komen flacon AbatU- Botterdam en en Om. at b/d. Wal. laksel. VAN BEUSEKOM b verkryvbaar zflr. P. A. WELLER, SCHOONHOVENSGHE HO ANT. ider werd paard op het linder prettig naar en laken bekend, dat de ipela, cbters vol- i te ontvangen in henk uit de kassen lat met de koren* Iheid onmiskenbare Uitgave VAN S. ie W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. ieauxsche Pap en BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven mi‘ Z Schenw over Sleeten en Grepr* in onderhoud by eigenaren of by pad. zal plaats hebben op 15 October en grade dagen, als wanneer aan de voor schriften en overeenkomsten zal moeten zyn voldaan, op poene van straf of van boete. Schoonhoven, 2 October 1906. VAN SLOTEN. De Secretarie, A. R. VEENSTRA. j van den Raad van illen van bestuur behan- roep van den Raad tegen het besluit -eiland, waarby goedkeuring is onthouden aan zyn besluit, tot wyziging van den leeftyd welken de kinderen moeten bereikt hebben vóórdat zy op de openbare lagere school worden toege laten. Uit het hierover door staadaraad Mr. Molteer uitgebracht verslag bleek, dat ing van tweeden ge- >ben zich niet minder “emeld. «J in bet café „de "leeuwyk een bestuur der der „Hol- >uw". Be van het tensziekte Het voor- ling itio- De voornaamste reden, die doet aandringen op maatregelen van sociale wetgeving, is deze, dat de maatschappelijke actie op zichzelf onmachtig is om tot stand te brengen wat door een verlevendigd gevoel van belang stelling in het lot van anderen gevorderd wordt. Dat gevoel schryft minder welwillend oor deel soms toe aan bemoeizucht. Zeker, men kan hierin te ver gaan, en een afwij zing uitlokken in den vorm van een aan maning om liever in eigen tuin te wieden dan op dien van een ander het zuiverings proces te willen toepassen. Dan hebben wy nog onze veelgeprezen en met voorliefde gekoesterde vrijheidsbegrippen, die in verzet komen tegen ingrijpen. Doch als de vrees voor dat verwijt en de handhaving van dat beginsel toestanden bestendigen, onder welke geleden wordt, treedt het plichtbesef te voorschijn met de vraag, of daarin mag worden berust, een vraag, die onze tjjd zeer geneigd is ontken nend te beantwoorden. Vandaar die aan sluiting van vakgenooten, ten doel hebbende op arbeidsgebied verkeerde verhoudingen te doen verdwijnen. En als men nu daar maar de noodige eenstemmigheid en samenwer king ontmoette, dan zou het vinden van betere regelingen weinig bezwaren te over winnen hebben. Ongelukkig zijn er altjjd menschen, die voordeel vinden in hetgeen anderen schade of nadeel veroorzaakt. Dezen verzetten zich tegen hetgeen als wenscbeljjk wordt voor gesteld, weigeren er aan mee te doen, blij ven den ouden weg volgen en maken daar door al wat tot verbetering gedaan wordt, krachteloos. Dan is men wel verplicht de tusschenkomst van den wetgever in te roepen, om onwilligen te dwingen. Wjj kunnen dat blijven beschouwen als een noodzakelijk kwaad, indachtig dat de zedelijke werking van vrijwillig aanvaarde beperkingen der vrijheid veel krachtiger is dan van hetgeen door dwang is verkregenkunnen betreuren, dat hot medegevoel bij sommigen nog zoo slap is, dat hun vrijheid aan banden moet worden gelegd, kunnen af keuren, dat de bemoeiing van den Staat zich hoe langer hoe verder uitbreidt, zoodat gevreesd kan worden dat een steeds vermeerderend deel van ons leven onder overheids-contróle ge raakt. Met dat al moeten wy berusten, als het niet anders kan. Mogelijk zal er eens een tijd komen, dat de menschen uit vrije beweging en bjj onderling overleg doen waartoe z|j nu nog moeten worden genood zaakt door het voorschrift des wetgevers. Wat hier in het algemeen is gezegd, vindt zijn bijzondere toepassing bij het vraagstuk, door ons opschrift aangeduid. De beweging in het belang van een beperking van den tyd gedurende welken de winkels geopend mogen zijn, breidt zich uit over het geheele land, en de drang, om hierin te voorzien door een Rykswet, wordt sterker. Als de tegenstanders van zulk een maat regel zich beroepen op het ongewenschte van nieuwe banden, gaan wjj geheel met hen mee. Elke vrjjheidsbelemmering is een offer, dat wij slechts noode brengen. Maar wal het zwaarst is, moet ook het zwaarst wegen, en bij de bepaling van hetgeen hier den doorslag behoort te geven, verschillen wy van hen. Dat in zeer veel gevallen de werktjjd, en, wordt er niet aanhoudend gearbeid in den zin van lichamelijke of geestelijke in spanning, dan toch de verplichte aanwezig heid van de winkelbedienden te lang is, dat wil men ons wel toegeven. Maar, zoo wordt gezegd, laat men by een nieuwe Arbeidswet hun rusturen beter regelen, dan kunneh zy heengaan als het wetteiyk uur daar is. Verplichting om dan meteen den winkel te sluiten, vloeit daar geenszins uit voort wlettend toe te bandteekening j onthielden van overwe- Je Kroon *slaten de Ryn- ng van den heer sht. van 75 M., een een holte van 2.50 M. last draagvermogen van r J. Lommert. ig-morgen schrikte het paar Bloemendaal Kerkhovi bespannen was voor inige bagger aan den Het dier sprong op zjjde de wetering terecht. De bytyds te redden, terwjjl dikken boom stuitte, voertuig uit het waren een paar per- de strengen van het zoodat het dier vry werd, wagen achteruit kon balen. i eenige knechts van den Hollander werd met zeer het paard op het droge ge- oponthoud Rotterdam W|j antwoorden: dat dnet het wél. Vooreerst zouden in groote zaken, waar voortdurend veel te doen is, de wettelyke voorschriften leiden tot de invoering van een ploegenstelsel, waarby de winkel tot het uiterst oogenblik geopend kan biyven, hetgeen voor de kleinere bedry ven, die met behulp van een of twee ondergeschikten gaande worden gehouden, de nu reeds drukkende concurrentie niet weinig zou verswaren. Dan zouden er niet by gebaat zyn de winkeliers zonder personeel, die werken met behulp van hun huisgenooten, en eerst vryaf kunnen hebben na het sluitingsuur: wel zouden zy in materiéelen zin een kleinen voorsprong krygen, die de eigenaars van middensoort-winkelszooals wy aen maar zullen noemen, noodzaakte om ook na het vertrek der bedienden hot publiek toe te laten en het dan zelf van het gevraagde te voorzien, maar zy bleven even lang aan 't lynfje als tot heden het geval is. Men zegge niet: dat moeten zy maar weten. Willen zy tot middernacht in ’t touw zyn, niemand heeft recht hun dit te beletten. Laat het publiek dan maar niet op onmogeiyke uren zyn inkoopen doen, voor hun pleizier houden de winkeliers niet de deur los en bet licht aan. Ja, laat het publiekEen onbereken bare factor, een iemand van grooten om vang die eigenlyk niemand is en die zich voornamelyk onderscheidt door tegensparte len. Ware een beroep op het publiek vol doende, dan kregen wy mooie toestanden en kon de wetgever wel thuis biyven. Maar dezelfde lieden die roepen om her vormingen wat betreft de regeling van dingen by welke zy zyn betrokken, zullen door hun onverschilligheid ten aanzien van de belangen van anderen verydelen, wat daarvoor beproefd wordt te doen. Men vergete niet, dat een klein aantal personen voldoende is om in de war te brengen wat met moeite is geregeld. Men heeft het gezien overal waar getracht is door onder linge bespreking tot een vervroegd sluitings uur te komenals een of twee winkeliers niet wilden meegaan, wat doorgaans bet geval was, kregen zy dadelyk in het late avonduur meer bezoekers, die natuuriyk aan het debiet der anderen onttrokken werden. Die lieden, die best hun inkoopen wat vroeger hadden kunnen doen, zyn eigenlyk de schuldigen aan de mislukking van den maatregel. Het eigenaardig geval, dat zich te Amster dam beeft vertoond, toen de regeling van het slaitinguur van winkels in voorbereiding was, nameiyk dat de rechtstreeks belang hebbenden meetings belegden om verzet aan te teekenen en den Raad met verzoek schriften ten gunste van niet-aanneming der voorstellen bestormden, heeft zich ook voor gedaan in Pruisen, toen geiyke regeling als Staatswet aanhangig was. Daarginds beeft de regeering er zich niet aan gestoord. En nu, reeds zoo kort nadat de nieuwe staat van zaken in werking is getreden, verneemt men niets van de toen gevreesde nadeelen, alles gaat zyn gewonen gang, er wordt niets minder verkocht, alleen gaan in de winkel straten de lichten vroeger uit, ofschoon er ook tal van neringdoenden zyn, die ter wille van een goede reclame en met bet oog op de takyke wandelaars, nu vermeerderd met hen die vroeger nooit ’s avonds zich op straat konden bewegen, in hun étalages de lich ten brandende houden. „Aanzien doet ge denken”, zeggen zy, en wie *s avonds iets gezien heeft dat hem nuttig toescbynt, zal het misschien den volgenden dag komen koopen. Te Beriyn bevalt de op negen uren gestelde verplichte winkelsluiting, tegen welker wettelyke vaststelling eerst bergen van bezwaren werden ingébracht, zoo goed, dat men thans vergaderingen houdt om te bespreken of het niet nog een uurtje vroeger zou kunnen. Wat verder die lichtquaestie aangaat, het spreekt vanzelf dat het nu in de hoofd straten der groote steden, de zaak is, zooals gezegd is, by een wet van het koninkryk Pruisen geregeld en alle plaatsen van bet land zyn dus over denzelfden kam geschoren, wat niet practisch schynt, ofschoon niets verbiedt om, als men bet er in de kleine plaatsen onderling over eens kan worden, vroeger dan het vastgestelde uur de winkelbel vast te zetten en de luiken te plaatsen, wat minder schitterend is geworden. De winkeliers vinden dat uitmuntend; enkele dagen, den Zaterdag byv. uitgezonderd, was de winst op hun debiet na negen uren des avonds niet voldoende om de uitgaven voor verlichting op de laatste uren te betalen. Maar ook, de kosten der straatverlichting kunnen niet den winkelier worden opgelegd, zy moeten komen uit ons aller beurzen, dus uit de belastingen, het gemeentebestuur be hoort daar voor te zorgen. Ea over een poos krygen wy overal bet electrisch licht, dat de duisternis van den avond tot in haar uiterste schuilhoeken opjaagt. Gy moet maar eens gaan zien hoe heeriyk het in eenige hoofdstraten van Utrecht brandt, ook als Zondag-avonda de meeete winkels dicht zym >«n a/d IJskl; ater; Gouda; ht, Boveneinde ihdeloos; iuderak; land; 'DERKERK A/dIJ.; Jd Lek; Moordrecht; iland; ilasserdam; iLASSERDAM; KERK eene suppletoire be et bet doel in plaats .j 6 aandeelen, der door te beschikken Ido der rekening over itach Tbemaa. Gnana’s enz., id der Kamer anti* 5 afdeelingen drie clericalen tot hun ericale meerderheid tie”, de commissie ten, die met deu e orde van werk- Deze toekomstmuziek latende voor hetgeen zy is, kannen wy het licht-argument wel op zyde leggen. Daar bewast men niets mee. Zouden die kleinere, die zonder betaald personeel werkende neringdoenden in de groote en in de kleine gemeenten zoodanig op hun toonbank verlekkerd zyn, dat zy er *s avonds niet een paar uren achter vandaan willen blyven vóór zy naar bed gaan, als niks geheel zonder hun schade kan gebeuren? Wy gelooT^er niets van. Herhaald wordt: zonder hun schade. By sommige zaken moet daar byzonder op gelet worden. Want zelfs in bet reglementeerende Pruisen zyn by de wet uitzonderingen vastgesteld, die vooral noodzakelyk zyn voor steden met veel vreemdelingenverkeer; de „schenkwirtschaft” kan niet gesloten worden als de kippen op stok gaan. By ons zullen de inrichtingen met „vergunning” en met „verlof’ ook wel buiten den regel moeten blyven, in dien zin, dat men er een afzonderiyk sluitingsuur voor vaststelt. Als er nu maar gezorgd wordt, dat daar niet na het wetteiyk uur allerlei dingen te koop zyn, die men dan niet meer krygen kan by de lieden, die er bun bestaan uit moeten balen. Dat gevaar zal niet bestaan voor den aankoop van een vulkachel of van een winterjas, wel voor zekere versnaperingen alsmede voor sigaren. Het zyn niet bet minst de handelaars in laatstgenoemd artikel, die te Amsterdam in de oppositie zyn tegen, den voorgestelden maatregel, en dat juist om de genoemde reden. Hoe men aan dat bezwaar zal moeten tegemoet komen, verklaren wy niet pre cies te weten; een verbod van sigaren verkoop door café-houders zal niet te handhaven zyn. Maar zou, om dat bdtrek- keiyk gering bezwaar, een hervorming van zooveel beteekenis achterwege moeten bly ven? Ons dunkt, men moest het er maar op wagen; hoogst waarschyniyk zal de moeilykbeid minder ernstig zyn dan men zich voorstelt. En mocht zy wel van belang biyken, dan kan men altyd nog zien hoe haar te ondervangen. Want, ook hierin zullen wy met Pruisen moeten verschillen, by ons zal het zelfbestuur der gemeente meer te ontzien zyn dan daar. Wy weoscben geen rykswet, hoogstens een van staatswege den gemeentebesturen opgelegde verplichting om de zaak naar eigen bevinding by verordening te regelen, met bepaling wellicht van de grenzen, die men zal moeten eerbiedigen. Wat voor Rotterdam goed kan zyn, is het daarom nog niet voor Schoonhoven, en in dingen van dezen aard dient de burgery, ver tegenwoordigd door haar raadsleden, het beslissende woord te spreken. Dan kunnen ook de belanghebbenden hun inzichten uitbrengen, dan kunnen alle plaatseiyke toestanden en verhoudingen in rekening treden. Dat alles zou er veel toe by dragen om den maatregel spoedig populair te maken. Het is duideiyk dat een optreden van de wetgevende macht in den Staat niet behoeft te worden afgewacht. Geen bepaling, noch in de Grondwet, noch in de Gemeentewet, verzet er zich tegen dat het bestuur eener Gemeente onmiddelyk de zaak ter hand neemt en naar eigen besluit regelt. Dat is er ook een mooie zyde van. Alleen als de Raad het al te gek mocht maken, door vaststelling van een onmogeiyk vroeg sluitingsuur, dan zouden Gedeputeerde Staten kunnen weigeren het Raadsbesluit goed te keuren, als zynde het in stryd met het algemeen belang. Ala curiositeit moeten wö nog even aan roeren het argument dat de vervroegde sluiting verderfelyk zou zyn voor de stoffs- lyke welvaart en het zedelyk welzyn van de winkelbedienden en de winkeljuffrouwen. Dezen, aan zoo weinig vryheid gewoon, zouden tot bandeloosheid overslaan en van hun verworven uren misbruik maken door het bezoeken van uitspanuingsplaatsen. Ja, men redeneert weleens raar in ons goede Nederland, als men tegen de noodzakeiykheid van een gewenschte hervorming wil optornen. Wat ons betreft, wy willen hopen dat in alle gemeenten, waar men te klagen heeft over te langen duur van het winkeldebiet, de sluitingsquaestie ernstig onder de aandacht zal worden genomen. Eu al hebben wy over haar, na al wat er van gesproken ea ge schreven is, niet veel nieuws kunnen te berde brengen, wy meenen toch goed te hebben gedaan met er nogmaals de aandacht op te richten. Hare Majesteit de Koningin heeft den grootmeester van het huis van Hare Majesteit de Koningin-Moeder, Jiir. S. M. S. de Ranitz, benoemd tot grootkruis in de huisorde van Oranje. De afdeeling Stale voor de geschill delde Woensag j.l. het beroep i der gemeente Ridderkerk tegel van Ged. Staten vaa Zuid-Holl "oedkeuring is onthouden aan .wt wyzigmg van den leeftyd Ged. Staten hunne goedkeuring aan het raadsbesluit, op grond v gingen vroeger ook reeds door de aangenomen in soortgeiyke zaken. Het beroep van den gemeenteraad werd toegelicht door een wethouder en door dec voorzitter van den Werkliedenbond, in het belang van de kinderen der werklieden. De Kon. beslissing volgt later. Na den vorigen dag eene ern stige operatie te hebben ondergaan is Dins dag j.L te Rotterdam overleden de algemeen bekende en gewaardeerde oogarts Dr. J. H. de Haas, directeur van het gesticht der „Ver- eeniging tot het verleenen van hulp aan min vermogende ooglyders voor Zuid-Holland”, De overledene was Ridder in de orde van den Nederlandscben Leeuw. Ons wordt toegezonden door de uitgevers Smulders Sc Co. te 's-Gravenhage, de expeditiekaart van Midden-Bali, schaal 1 125.000. Deze schetskaart is bygewerkt tot Sep tember 1906, en naar de laatste en meest volledige gegevens vervaardigd. In de op Dinsdag j.l. gehouden zitting der arr. rechtbank te Rotterdam is o. a. veroordeeld: A. H., 17 jaar, arbeider te Lopik, wegens beleediging van een amb tenaar, tot f 15 boete, subsidiair eene maand plaatsing in eene tuchtschool. Te verantwoorden had zich de 24- jarige A. K., timmerman, gedomicilieerd te Gouda, doch zonder vaste woonplaats, thans gedeti neerd te Utrecht. Ook deze persoon had zich weder schuldig gemaakt aan verduiste ring van een rywiel. In den morgen van deu 7en Juli had by by den winkelier in rywielen C. Ooms te Gouda een rywiel ge huurd voor een dag. Den volgenden dag was hy komen zeggen het rywiel nog een dag noodig te hebben. Hy was er toen mede naar Amsterdam gereden en had het aldaar voor f 12 te gelde gemaakt. Behalve dit feit had beklaagde zich nog aan een dergelyk misdryf schuldig gemaakt, waarvoor hy door de rechtbank te Utrecht onlangs tot 6 maan den gevangenisstraf was veroordeeld. Daar enboven had hy nog verschillende vonnissen te zynen laste. Door gebrek, zeide hy tot de feiten gekomen te zyn. Geöischt werd 6 maanden gevangenisstraf. Den 17en Juli was er een korte woorden wisseling ontstaan tusschen den 33-jarigen W. v. W., mandenmaker te Schoouhoven en H. Tempelman, een concurrent van hem. By die gelegenheid had beklaagde laatstge noemde een klap tegen het hoofd toegebracht. Nadeelige gevolgen had deze er niet van ondervonden. Eisch f 10 boete, subs. 10 dagen hechtenis. Uitspraak over 8 dagen. Het hoofdbestuur van de Neder- landsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken besloot in zyn vergadering van 27 September een krachtige actie te voeren tegen het door de regeering ingediende wetsontwerp tot verhoogmg van den accyns op het gedistilleerd. Het hoofdbestuur van de ver eeniging van christelyke onderwyzers en onderwyzeressen in Nederland en de Over- zeesche bezittingen heeft besloten, dat de jaariyksche vergadering in 1907 in de Pink- sterweek des Dinsdags en Woensdags zal plaats hebben. Voorloopig is Hilversum als plaats aangewezen. Naar aanleiding van het door ons aan de „Prov. Gron. CL” ontleende be richt omtrent het voorgenomen huweiyk van Dr. H. P. Berlage wyst men er ons op, dat deze niet 83 jaar maar ouder is: hy is volgens het Kerkelyk Handboek in 1821 geboren. Zyne aanstaande echtgenoote zoo meldt men ons daarby is niet de 70 ver gepas seerd; zy heeft dien leeftyd nog niet bereikt. Gouda2 Oct. De raad dezer gemeente heeft onlangs een concessieaanvraag van den heer A. J. Krieger, ingenieur te Amers foort, tot aanleg van een paardentram door de stad, van de hand gewezen. Heden werd door den heer Krieger wederom een adres aan den raad gericht, waarin hy zyn ver zoek herhaalt. Thans komt hy met een meer uitgewerkt plan en biedt hy den raad aan een ontwerp in duplo voor het leggen van spoorstaven en het daarover exploitee- ren van een tramdirast, tevens over het bestaande spoor der stoomtram Gouda— Oudewater, gaande langs de zuidzyde der Groote Markt, de Wydstraat, de Dubbele Buurt en Weethaven naar het Veerstal, een verkeerspunt van beteekenis, ook met het oog op een uitbreiding, eventueel van zyn ontwerp naar Moordrecht en Gouderak te geven. 'AlbaMcrdam, 2 Oct. Heden n.m. heeft een 13jang meisje, Pielje .Nonhof, werkzaam in de lynbaau van den heer C. von Lindern alhier, het ongeluk gehad, met haar hand onder een rol te. geraken. Nadat voorloopig verband was gelegd, werd door Dr. A. de Haan geneeskundige hulp Voor - Ei van AU heeft rechtl heei slingen, waarin de leid hebben, is de ut gekozen. Het is a. de beeren Van ig hebben. lus „de antithese” wmenspanning van lervatief begonnen, ociale maatregelen, dbouw op de Troon- zan de plannen tot d belasting ter ver- :ht op effecten en inbreng" in naam- Of werpt reeds ning haar schaduw ig der oud liberalen ite vermaning, om irstellen de conser- i stooten? noeuvre een vinger- onservatieven hoek *d van Damocles de en bet hoofd hangt, voorloopig zoek is; ;en de verkiezingen een leuze noodig te komen. 'Amelde, 5 Oct. De stoker op het Ryksstoomgemaal alhier is als zoodanig benoemd te Arkel; in de vacature alhier is benoemd de beer G. J. Stevens te Gorinchem. A. s. Donderdag wordt hier weder ge^ houden onze van ouds bekende en druk bezochte paarden- en veulenmarkt, waarop men bezoekers aantreft uit schier alle streken des lands en tal van kooplieden uit ’t buitenland. *t Ligt nog versch in *t geheugen, boe voordeelig 't vorig jaar hier verkocht werd, moge zulks een aansporing te meer zyn voor velen, om bun viervoeters bier aan de lyn te brengen; zooals bekend is vaart de paardenboot een uur later van Rotterdam dan vroeger. Voor de op Vrydag 12 dezer alhier te houden ringrydery met tweewielige rytuigen en rywielen zyn door de commissie be schikbaar gesteld voor rytuigen pryzen van f 20, f 10 en f 5, en voor rywielen f5, f 4 en f 3. Een en ander zal opgeluisterd worden door de muziek van het fanfarecorps „Unie” alhier; by gunstig weder wordt veel deel neming verwacht. Hweukowp, 2 Oct. Door het bestuur van het waterschap Hoenkoop, Vliet en Dyk- veld is de begrootiog voor het dienstjaar 1907 opgemaakt in ontvangst en uitgaaf op f 5711.581/b, met een omslag van f 3 per H. A., geiyk dit jaar. De begrooting ligt gedurende 14 dagen aan „De Rolaf” ter in zage van ingelanden. Mede is opgemaakt f grooting voor 1906, met van f 500, f 3000, dus geldleening af te lossen, over f 2500 van het said; 1905. ^Kinderdijk, 4 Oct. Van de scheeps werf van de firma L. Smit Zoon alhier is vertrokken de hopper-zandzuiger „Seabound”, voor rekening van den beer Kalis te Sliedrecht. Deze hopper-zandzuiger werd door H. M. de Koningin, by baar boog bezoek j.L, te water gelaten. Van de scheepswerf der firma Gebr. Jonker alhier is te water gel lichter „André”, voor rekening A. Wagenmakers te DordrecL. Het schip heeft een lengte breedte van 10 M. en c” en zal ongeveer 700 hebben. *JLopik, 2 Oct. Gisteren vierde de heer G. M. Hobus zyn 25 jarig jubileum als brie vengaarder alhier. Van vele zyden ontving hy blyken van belangstelling. Het Lopiks fanfarekorps bracht hem des avonds eene serenade, hetwelk zeer op prys werd gesteld de leden werden flink onthaald. Dat de heer Hobus nog lang zyne functie van brieven gaarder moge waarnemen I **I<«plk, 5 Oct. Vrydag 28 Sept. jj. had alhier een droevig ongeluk plaats. Het zoontje van den landbouwer A. A., ongeveer 20 maanden oud, geraakte zonder dat iemand het bemerkte, te water. Een broer kwam iets afspoelen en ontdekte daardoor het geval. Hoewel hét kind onmiddeliyk op het droge werd gebracht en spoedig een geneeskundige aanwezig was, kon slechts de dood worden geconstateerd. *NlOHwerkerk a/d IJnel, 4 Oct Maandag-avond j.l. werd in de tweede open bare school aan ’s-Gravenweg een openbare vergadering gehouden van de werklieden- vereeniging „Ondersteuning zy ons doel.” Nadat de voorzitter, de heer A. Doornheim de vergadering met een hartelyk welkom aan leden en begunstigers had geopend, werden de notulen van de vorige jaarver gadering gelezen en goedgekeurd. Uit het ver slag dat daarna werd uitgebracbt, bleek dat de vereeniging zich steeds in een toenemenden bloei mag verheugen, dat het ledental niet minder dan 73 bedraagt. Er was ontvangen f 458.801/1 en uitgegeven f 368.91 zoodat het batig slot beliep f 89.89i/i. Tot tweeden voorzitter werd herkozen de heer T. van Herk en tot penningmeester de heer J. van Leeuwen; tot gewoon bestuurs lid werd gekozen in de plaats van den heer P. Koolmees, aftredend, de beer J. Lommert. Dinsdag-morgen schrikte het paard van de firma Bloemendaal Kerkhoven te Rotterdam, dat bespannen was voor een melkwagen, van eenige bagger aan den kant van 's-Gravenweg. en het kwam in voerman wist zich de wagen tegen een waardoor ook het water bleef. Terstond sonen by de hand, die paard lossneden, i en men toen den Met behulp van vrachtryder Den veel inspanning t bracht. Na dit minder pi kon de voerman zyn reis weer voortzetten. Voor de betrekking meente-veldwacbter hebU>u dan 36 sollicitanten aangem Gisteren-avond werd Zwaan” vén den heer G. van Ree vergadering gehouden van het t«. Afd. Nieuwerkerk a/d IJsel c. a. landsebe Maatschappy van Landboi sloten werd, eenige exemplaren werkje handelende over de varki onder de leden te verspreiden, fiei voor stel om de beide beeren, welke de afdeeling by den heer A. van der Dossen gestatio neerd heeft, tegen de vlekziekte te laten inenten, werd goedgekeurd. Hierna kwam aan de orde het vyf en twintigjarig bestaan der Afdeeling. Lang en breed werd er over de feesteiyke herdenking gesproken. In een volgende byeenkomst zullen de besprekingen worden voortgezeL "ZeveniiHizeii, 4 Oct. Maandag-avond te circa 91/* uur is by den tuinder A. van Tol, wonende in den Prins-Alxanderpolder, door een tot nog toe onbekende oorzaak brand ontstaan, terwjjl de bewoners al te bed lagen. Deze moesten in alleryl in nachtgewaad het buis verlaten, zoodat niets kon worden gered. Het geheele huis met schuur en berg is grond afgebrand, alsmede een schuur- C. Karreman, waarin geborgen waren en eenig tuingereedschap. Aaau- verleend. nr het behoud der band wordt gevreesd. Een proces over de beeriykheldsrechten dblasserdam en Oud-Alblas, hetwelk j aren geduurd, is door de Dordrechtsche- tbank ten voordeele uitgevallen van de iren A. G. Rykee e. a., zoodat door dezen tiendrecht en het vischrecht geheven kun nen worden. Uit het bacteriologisch onderzoek, aan het laboratorium van de beeren Dr. H. J. van ’t Hoff en L. Weeda te Rotterdam, blykt, dat bet water der waterleiding alhier, door hen voldoende wordt geacht, en geen ziekte kiemen bevat. Alhier ligt aan de scheepswerf „De Noord" gereed ter afvaart, de rynlicbter „Cosmos", voor rekening van den heer F. J. Elbert te Rotterdam. Het schip is voorzien van een salon-roef, welker afwerking van kamers enz. bewonde ring afdwingt. Het geheel doet den leveran cier alle eer aam 'Alblasserwaard en VUfheeren- landen, 5 Oct. De handel zoo in kaas als boter is by verminderend aanbod willig; de pryzen van beide producten zyn hoog. Men besteedt thans in deze streken voor: 1 tot den kaas f 26 f 81,50, zware partyen tot I tje van f 84,50 per 50 kilo; goeboter (0,75, weiboter I een wagen t_ f 0,65 per i/i kilo. rantie dekt de schade.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1