N°. 2759. 1906 Woensdag 10 October. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. BIIIHBLAHD. BDITBHLAHD. Ovejr«lctat. I S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, UlTGEVE RS. smpt iciën voor- irinchem, dronkenschap, f 5 of of verblijfplaats, G. A. J.. en te van rd. J. M. requireerde 14 dagen gevange- berg- tegen un meen, Het O. elk van iden be ft of ld. dronken- zin{ C. SCHOONHOVEKSCHÏ COURANT. wordt tot grootere bureaux i ernstig ge- i der politie t niet alle in litie-bureaux de geleg( aan bet ren, waarde tan, heeft L__ deze lijst te J-len, i in vorige gekozenen, vereenignen, bet café leden j vervoer inde patiënten naar 9n in de kost ran welk vervoei lik gemaakt en c den betrol verzoel Ite te teugeliog van bet is langs 't alleer zij nu terstond „1 weg op zijn de rgemeester te Hendrik-Ido- W. B. van Staveren, arts Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheelerijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. drie leden van het van de heeren Dr. den Brac deler en Alleen bet eerstge- de Commissarit sebeidene prov hogen te doen die bun o. a. i taling Haag; in Haag. eene vergad Vereeniging Kruis" zal gehouden het hulppost- maand Sep- ik een bedrag 1 over zeven gesteld •ndheid, ing der is ge- de ter er geen onverwachte in de werkzaamheden voor de ram Tiel—Buren—Culemborg voor ligt het in het voornemen der i de opening van de lijn op 20 of te doen plaats vinden, om i een i oogenbli del, zoo schillend! worden In een gepoogd port “n n gezondheid overgeplaatst van z. b. w. of verblijfplaats, G. A. J., te Gorinchem, idem, ieder f 3 of oorloofde verhouding te hebben .be- ie met ongenoegen was geëindigd, beiden bet elkaar telkens lastig t zij niet bad v. G. haar had toen m i de f maar ;en geen tellingen. leelde ag 5 dezer gehou- der arr. rechtbank te Dordrecht volgende vonnissen uitgesproken te Dalem, eenvoud, beleed., verpachting van jn hoogen boezem ■waard, beeft dit jaar opge- zijnde f 230 meer dan het een driewielige op een weg te 1 die voor motorrijtuigen als het genoemde i- terecht voor 6 feite Bek!., die een recht voerde tot z”“ waarschuwingsborden u de gemeenten stonden, wordt in het besluit, wi is verklaard. Deze zaal een volgende zitting, om alsnog te den burgemeester van Bleskengraaf. (De borden z(jn thans verplaatsi). ing wordt van dit rap- te wjjzen, kuguslus van die van Au- zeer voldoeude is bevestigd te zijn door Smit, van Heumen, con- i Matth. 16 24, leer Joh. Jonker, n deze Gemeente JQk woord over Willem B., Giesendam. f 1 of 1 d. Andries Willem van D., Giesendam, idem, f 1 of 1 d. De kantonrechter te Sliedrecht veroor deelde b(j zijn vonnis van 4 October 1906 een landbouwer, die niet voldoende met zijn paard en rjjtuig uithaalde voor een wielrijder, tot f 3 boete of 2 dagen hechtenis. Een ander landbouwer, die toen hij een wielrijder tegenkwam, zfjn zweep opstak en den wielrijder alzoo wilde dwingen af te stap- -”l zjjn paard in het geheel niet o»»..jachtig was, werd veroordeeld tot f 5 rale Kabinet wil aanbieden en waardoor men een eind vordert op den weg naar volkomen vrijheid. De Ieren blijven dus niet volharden bij de leuze „alles of niets", maar nemen aan wat zjj nu kragen kunnen. Al komt er niet «Home Rule", men gaat toch den om daartoe te komen en wijselijk Ieren ^aarmee voorloopig tevreden. President Roosevelt beeft in den Kabioets raad van Woensdag nog eens uitdrukkelijk verklaard, dat de Amerlkaanache bezet ting van Cuba slechts tjjdeljjk zal wezen, tenzij het Congres anders mocht besluiten, en bjj was overtuigd, dat de volksvertegen woordiging in dezen den wensch der Regee- ring niet zou weerstreven. In plaats van den voorloopigen gouverneur, Minister Taft, zal nog een anderen ioopigen gouverneur worden benoemd. Ia de Zwltaernche Alpen zijn dit jaar 60. voor het meerendeel onvoorzichtige b“"~- beklimmers, om het leven gekomen, t< 50 in 1905. De officier vai 1ste kl. G. L Coenen is *8 Gravenhage naar Gouda. De Minister van Binnenland- sebe zaken heeft een circulaire gezonden aan issen der Koningin in de onder- ivinciên, met verzoek, de lote- igen te doen waarschuwen tegen personen, s bun o. a. voorspiegelen, in staat te zjjn, tegen betaling van een som gelds, hun afkeuring voor den dienst te doen verkrijgen, en daarbjj tevens hun aandacht te vestigen op het bepaalde in art. 206 van bet Wetboek van Strafrecht. De Stet. (no. 233), bevat de sta tuten van de coöperatieve boerenleenbank „Montfoort”, te Montfoort, De commissie, die ilch te Gravenhage, op uitnoodiging der Vereen! ging Het Nederlandsche Zeewezen Verder stond terecht F., beklaagd van met motor gereden te hebben Bleskensgraaf en Oud-Alblas, 'tuigen en motor-rjjwielen is afgesloten. Bekl. stond ten. waarvan bjj 5 bekende, itskundigen raadsman had, zjjne verdediging aan, dat de igsborden niet op de grens van n, zooals aangegeven vaarin de weg gesloten ik werd geschorst tot om alsnog te hooren Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. te Nieuwenhoorn, door de nfd. Oud-Beierland en Bodegraven—Zwammerdam; Dr. H. H. van Ejjk. arts te Boskoop, door de afd. Bodegraven—Zwammerdam; D. N. van Gelderen, arts te Lekkerkerk, door de afd. Ltjkkerkerk; Dr. W. Meer, arts te Rotterdam, door de afd. Oud-Beierland en Bodegraven—Zwam merdam; W. Thiebout, arts te Maassluis, door de afd. Oud Beierland. Met het oog op het geringe gebruik door de afdeelingen gemaakt van de gelegenheid hun geschonken, om tijdig aan het hoofd bestuur candidaten op te geven, waardoor een beperkte keuze is ontstaan, heeft bet hoofdbestuur gemeend aan moeten toevoegen de namen der person) die bq hoofdbestuursverkieziogen algemeene vergaderingen, na de g de meeste stemmen op zich t.w. de hesren: Dr. T. Breesne* Dr. H. H. van ”*r')Dg. Bovendien was het selig voor de volksgezond- irkoop gerust kon doorgaan, "ugenholtz voor de ingen bedankt had, werd ibare vergadering Woensdag- loen aanvangen. Kantongerecht te Sliedrecht. Zitting van 4 Oct. Jasper van A., Groot-Ammers, leerplicht- overtr., vonnis waartegen verzet bekrachtigd. Klaas T., bouwman Noordeloos, overtr. motor- en rijwielreglement, f 8 of 2 d. Dirk B., bakker Papendrecbt, arbeidswet overtr., f 6 of 8 d. Arie K., bouwman Goudriaan, jachtovertr., f 8 of 1 d. Gfjs Z-, werkman Sliedrecht, zjjn pluimvee op een anders grond laten loopen, f 1 of 1 d. Johannes V., melkboer Papendrecbt, zijn vee op een anders land laten grazen, i 5 of 2 d. lier, is i ibaar lager onderwijl 8 Oct De ontvanger dezer secretaris der gemi een ongeot staan, die met ongenoegen was waarna beiden het elkaar tfclk maakten. Bekl. beweerde dat mishandeld, maar integendeel V. - verzocht op den dijk te komen en haar t< b(j de keel heeft gevat. Twee getuigei décharge een agent van politie en commissaris van politie te Gorinchem hadden kort na het gebeurde bjj bekl. tee- kenen van ondervonden geweld aan den hals bespeurd. Het O. nisstraf Mr. F. Fernhout. advocaat te Gorinchem, trad voor bekl. als verdediger op en ver zocht ontslag van rechtsvervolging. Zaterdag j.l. is te Sliedrecht voor het kantongerecht de zaak behandeld tegen F. T., oud 57 jaar, wonende in de Oppert te Rotterdam, wegens het onbevoegd uitoefenen van tandheel- en geneeskundige behandeling. Uit de vele getuigenissen bleek, dat de, man zich goed liet betalen. M. eischte 6 in hechten nisstellingen 5 dagen. Te IJseistein is tot directeur der mannenzangvereeniging «Harmonie" be noemd de beer H. Schimmel, aldaar. Het Zeister Harmonie-Muziek- gezelschap is voornemens, in Augustus 1907 haar 25 jarig bestaan te vieren door het houden van een nationaaal concours voor harmonie- en fanfare-gezelscbapen. Voor den bouw eener nieuwe kerk te Oud-Vosmeer (Zeeland) kwamen in de maand September o. a. de volgende giften incollecte Moordrecht f 5.80, te Noordeloos f 5.306, uit de cat bus te Waddingsveen f 10. Bjj de weesinrichting te Neer- bosch is uit Zeist voor de collecte tot schulddelging een gift ingekomen van f 1000. Uit Over- en Neder-Asselt schrijft men aan de „Kerkelijke Courant” d.d. 30 Sept, j.l.: Na des morgens zfjo vriend, Da. P. culent, naar aanleiding van verbond des middags de hei van Alblasserdam, zich aan met een ernstig en hartelj Lukas 17 5. Aan de handoplegging nam deel Ds. C. van Dis, van Sil volde. In beide beurten was de Gemeente trouw opgekomen. De eerste Diocesaan Katholie kendag in het bisdom Haarlem is Woensdag te Delft gehouden. Daarin heeft Dr. Th. M. Vlaming gesproken over: „De wenschelfjkheid van meerdere algemeene en wetenschappelijke ontwikkeling der Katholieken”; en de heer Mr. C. R. H. Regoutover: «Coöperatie van den Midden stand". De vergadering werd besloten met eene toespraak van den bisschop Mgr. Gallier. Ziterdag-avond ■nper te Giesen- gaf hjj haar 'Bleskenagraar, 8 Oct. Na gehouden onderzoek der ingezonden geloofsbrieven is door den Raad dezer gemeente besloten als Lid toe te laten den heer Joh. Slingerland, als zoodanig gekozen den 12 September j.L Benachap, 8 Oct. De héér A. A. Hor- djjk, alhier, is benoemd tot onderwijzer bjj het openbaar lager onderwijs te Vianen. BraudwUk, 8 Oct. De heer D. C. Mees, secretaris en ontvanger dezer gemeente is benoemd tot secretaris der gemeente Rans- dorp (N.-H §Elah«iit, 8 Oct. De v: hei rietgewas, staande in den van de O veri bracht f 1780, vorige jaar. GHeaendam, 8 Oct. In de Vrijdag j.l. gehouden zitting van den gemeenteraad werd besloten aan den betrokken minister een adres te richten, verzoekende de tegenwoordige spoorweghalte te doen ver vangen door een station, daar de halte geheel onvoldoende is voor de plaatselijke behoefte. Een commissie, bestaande uit den burgemeester en de heeren De Jong en Hoogendoorn, zal deze week ter audiëntie dit verzoek toelichten. Heornaar, 8 Oct. Aan kantoor alhier, is gedurende de tember ia de Rqkspodtspaarbauk van f 186.14 ingelegd, verdeeld inlagen. Hoornaar, 8 Oct. Vrijdagavond 5 dezer vergaderde in het koffiehuis van den beer G. Verspui alhier de werkliedenvereenigiog „Onderlinge Steun", van Hoornaar, Hoog- blokland en Noordeloos. Door den len voorzitter, den heer W. van I jzeren, werd deze vergadering geopend, en werden alle leden welkom gebeeten. Daarna verzocht de voorzittter den heer P. Wallaard, secretaris der vereeniging, de notulen der vorige vergadering te lezen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Daarna bracht de penningmeester de heer C. van der Hoven verslag uit over de in komsten en uitgaven, waaruit bleek dat er een batig saldo is van f 228, welke in de Postspaarbank waren belegd. Vervolgens werd door den voorzitter ter tafel gebracht het reglement ter wijziging, dat onderling werd behandeld en vastgesteld. Vervolgens kwam aan de orde de verkie- ig van een commissaris in de plaats van Ver woerd, die door vertrek zqn functie had moeten neerleggen. Gekozen werd met meerderheid van stemmen de heer A. Advo- kaat, waarna de vergadering werd gesloten. -Krimpen a/d Unel, 8 OeL De heer H. N. van Schelven alhier is benoemd tot onderwijzer aan de school voor gewoon lager onderwijs le kl. No. 8 te Rotterdam. Wlllenkep, 8 Oct In deze gemeente doet zich een geval van typhus voor on wel in het gezin van B. Hogenea, op do steen' fabriek van den heer Beynen, Amsterdam hadden gevormd om een viering van Michiel Adnaansz. de Ruyter's 300sten geboortedag voor te bereiden, hebben zich vereenigd. Tan gevolge dezer samensmelting is eene commissie van uitvoering benoemd, be staande uit de heeren A. G. Ellis, oud- Minister van Marine, gep. vice-admiraal, adjudant i. b. d. van H. M. de Koningin, voorzitter. Den Haag; J. B. A. Jonckheer, oud-zeeofficier, directeur der stoomvaart maatschappij „Nederland”, vice-voorzitter, Amsterdam; J. H. Ketjen, oud-zeeofficier, bestuurder der vereeniging „Het Nederland- sche Z’ewezen”,secretaris. Den Haag; J. v. d. Eist, oud-zeeofficier, bestuurslid der vereeni ging „Onze Vloot”, penningmeester, Den Haag, H. de Booq, oud-zeeofficier, Amster dam; Mr. C. H Guepin, advocaat en procu reur. Amsterdam; Corns. J. Leis, reeder, Rotterdam; J. P. K. van Moorsel, directeur van bet Centrale Informatiebureau voor verzekeringmaatschappijen, afdeelingschef der vennootschap „Nederland”, Amsterdam; Mr. J. C. Overvoorde, archivaris, Leiden; F. Pinke, kapitein ter zee, bestuurslid Mirine- vereeniging, Den Helder; D. F. Scheurleer, voorzitter der vereeniging „Het Nederland- sche Zeewezen", Den Haag; Mr. Jan Smit Azn., voorzitter der vereeniging Zeevaart school, Vlissingen; J. H. Solkesr.., voorzitter van het hoofdbestuur van bet Generaal Van Heutszfonds, Amsterdam; A. F. J. Roms- winckel, luitenant ter zee 1ste kl., adjunct chef van den staf, adjudant van den direc teur en commandant der marine te Amster dam, Amsterdam; J. D. baron Wassenaer van Rosande, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Den Haag; Dr. C. J. Wynandts Ffanckeo, Dei De tiende algemeene vergade ring der Zuid Hollandsche Vereeniging „Het Groene Kruis" zal gehouden worden op Dinsdag 30 dezer, in het gebouw „Caledo nia" te Rotterdam. Op de agenda staat onder meer: Voorstel van de afdeeling Moordrecht: De algemeene vergadering machtige bet hoofdbestuur een contract te sluiten met een verhuurder van automobielen, om deze voertuigen dienstbaar te maken voor bet vervoer van patiënten naar ziekenhuizen. Het praeadvies van het hoofdbestuur luidt: Het hoofdbestuur overtuigd dat, met name ten plattelande, dikwerf het vervoer van patiënten naar ziekenhuizen met groote be zwaren gepaard gaat, èo wat betreft het middel van vervoer én met betrekking tot de kosten, waar het een on- of minvermo genden patiënt geldt, is van meening, dat door bet voorstel-Moordrecht slechts ten deele aan deze bezwaren wordt tegemoet gekomen. Immers juist ten plattelande, waar het niet te allen tfide mogeljjk is van de telegraaf of telephoon gebruik te maken, noch vooral in het zuidelijk deel der pro vincie, des winters, een automobiel de plaats van bestemming zal kunnen bereiken, zullen, afgezien nog van de mogelqkheid dat de bedoelde ziekenwagen niet beschikbaar is, de meeste Ijjders gedwongen zjja van andere vervoermiddelen, ter plaatse aanwezig, ge bruik te maken. Dientengevolge stelt het hoofdbestuur voor om een wqder strekking aan het voorstel te geven en het in dier voege te lezen, dat het hoofdbestuur, b(j vervoer van on- en minvermogende patiënten naar ziekenhuizen, tegemoet zal komen in de kosten van trans port, onverschillig van welk vervoermiddel mocht worden gebruik gemaakt en de hier voor benoodigde gelden te vinden uit den post „subsidiën aan de afdeelingen.” Voorstel van bet hoofdbestuur: De alge meene vergadering drage aan het hoofdbe stuur op eene commissie te benoemen, wier taak zal zjjn de vraag in studie te nemen, hoe de strqd tegen de tuberculose ten platte lande moet worden gevoerd en in hoeverre de afdeelingen van „Het Groene Kruis” hier aan kunnen deelnemen. Zq opene deze com missie daartoe een crediet van f 100. Ter toelichting van dit voorstel zegt het hoofdbestuur; „De strqd tegen de tuberculose nu toe uitsluitend gevoerd in de j steden. Daar zjjn de consultatie! met huisbezoek, verstrekken van versterkend voedsel, later ook lighallen enz. begonnen te pogen uitvoerbare maatregelen toe te passen tot beteugeling van het kwaad. Ten platte lande is langs dezen weg niets te bereiken, ware 't alleen reeds wegens de grootere afstanden. Toch zal, wil men op succes hoopen, de beweging tegen de tuberculose ook hier in een of anderen productief uit voerbaren vorm zich moeten doen gelden; het ideaal mag nooit en zal ook nooit kun nen zjjn: steden vrjj van tuberculose en een tuberculeus platteland. Van de Volkssanatoria, in 't gunstigste geval misechieu een schabel in de keten, waarmede men de tuberkelbacillen poogt gevangen te houden, is als wapen ten platte lande praktisch niet veel te verwachten. gaan of er, en op welke wjjze ten goede organisatie en eys- iden in deze iets valt te i zoo mogeljjk later de verkregen in praktjjk zoeken te brengen, is t geheel valt onder de Groene Kruis. zich ten doel )g der volksgezoi nu de bestrqdu uestion brulante ten en moet volgens hoofdbestuur deze zaak pri Na te plattelande door tematiscb opfret bereiken en resultaten ii r een onderwerp dat bemoeiing van Het Deze vereeniging, hebbende behartigini mag in dezen tjjd, tuberculose een qut worden, niet stilzitte overtuiging van het 1 ter hand nemen.” Da benoeming van hoofdbestuur, in plaats vi W. Mees, Jhr. M. van Dr. N. J. van Dam. __L Doemde lid is herkiesbaar. Voorgedragen worden: Mr. T. Egter van Wiwekerke, begemeester STATES-GENEB A AL. TWEEDE KAMER. Vrjjdag <5 October vroeg de heer Hugen holtz den Minister van Marine of het juist was, dat de directie der marine te Willems oord per advertentie had aangekondigd den verkoop van voor den Rqksdienst onbruik baar Vleesch in blik. Zoo ja, of de minister dan stappen gedaan had, om dezen verkoop te verhinderen. De Minister van Marine antwoordde, dat de eerste vraag bevestigend moest be antwoord worden, doch dat het vleesch niet onbruikbaar iu den geest van bedorven was. Het was niet van Amenkaanschen, doch van Australischen oorsprong. Bovendien was het vleesch niet nadeelig voor de volksgezond heid, zoodat de verku< Nadat de heer H gegeven inlichtii besloten de openl namiddag te di Met den financiëelen toestand in Bhb- laad scbjjut het r niet zoo rooskleurig uit te zien, als onlangs werd gemeld. Vol gens het Fransche blad „Le Temps" heeft de Russische Minister van Financiën in een vertrouweljjk rapport (hoe werd dit bekend zou men kunnen vragen) aan Minister Sto lypin medegedeeld, dat er reeds een tekort is van 95 miilioen, dat nog zal aangroeien tot 155 miilioen. M kan, zoo betoogt de Minister, niet voortgaan met besluiten tot nieuwe uitgaven zonder dat die door inkom sten zjjn gedekt, te meer daar het sluiten van een nieuwe buitenlandsche leening op *t oogenblik onmogelqk is. Het eenige mid- i besluit hjj, is de uitgaven der ver- de Ministeriën niet hooger te laten dan de begroeting toelaat. latere officieuse mededeelii den slechten indruk port weg te nemen, door er op jat de inkomsten der maand Aug Ait jaar veel hooger zjjn dan gustus 1905, welke ook waren. Doch het isduideljjk, dat Ruslands fioan- ciëele toestand de grootste zuinigheid nood- zakeljjk maakt en ais zorgwekkend kan worden beschouwd. Was dit niet het ge-< val, dan zou de Russische Regeering wel wat milder ondersteuning schenken aan de noodljjdende boeren in het gouvernement Samara, waar de bitterste armoede wordt geleden. Al maanden lang heerscht daar hongersnood en het wordt steeds erger. De hulp der hongersnoodcommissies is on voldoende. De boeren van het dorp Tora- pontovka schreven aan de Petersburgsche bladen: „Wjj trekken been om werk te zoeken naar de Uraistreek, en wjj laten onze kinderen achter, niet alleen zonder onderdak, maar ook zonder brood. Nog nooit hebben wjj zoo groote ellende gehad." De president van het „Zemstvoo”-bestuur achrjjft: „Alles is weg, hulpbronnen, geest kracht, geloof, vertrouwen. Er is geen geld meer. En er is zooveel noodig om kosteiooze uitdeelingen voor het volk te kunnen houden. Men moet door de geheele wereld den nood der boeren uitschreeuwen en hulp voor hen vragen.” En een gemeente-geneesheer uit het district Nicolajeff schrijft: „Men heeft hier geen graan en geen brood. Helpt ons! Doet al wat gjj wilt, maar helpt ons." De Czaar ia nu werkeljjk van zjjn reis op de Finsche wateren teruggekeerd en heeft zich met vrouw en kinderen naar Peterhof begeven, met het voornemen spoedig naar Zarskoje-Selo te vertrekken. Uit Petersburg zjjn weder 860 politieke veroordeelden naar Siberië vertrokken. Er waren een priester, een diaken en 20 stu denten onder. De overigen waren soldaten on arbeiders. De inhechtenisnemingen gaan nog i steeds door on de krjjgsraden laten dag voorbU gaan, zonder terecbtstellii in Kroonstadt zjjn 19terdood veroordt matroMn gefusilleerd. In Petersburg zjjn in de laatste zes dagen 25 personen krach tens vonnis van dén krjjgaraad gedood. In Backmut werden 7 jongelieden (allen onder de twintig jaar) gefusileerd. Eu zoo gaat het op haast alle plaatsen voort. Bjj den Minister Stolypin is klaagd over het ruw optreden en hjj zal er nu voor zorgen, dat heebtenisgenomenen op de poli worden afgerost. In bet Dwitache Rjjksdaggebouw te Berlin ie de Internationale Conferentie voor draadlooze telegrafie geopend. De eerste zaak, welke behandeld wordt, is het ontwerp van een internationale overeenkomst be treffende deze telegrafie. De vergaderingen zjjn niet publiek. De Duitsche Rjjkskan- selier, Vorst von Bülow, die nit Homborg spoedig te Berljjn zal terugkeeren, heeft een brief geschreven aan het Brunswjjksche Staatsministerie, in zake de opvolging van den overleden regent. Geljjk men weet is er in Bronswijk een beweging gaande om den Hertog van Cumberland, die in Juli 1885 van den troon werd uitgesloten, thans weder als Hertog van Brunswjjk uit te roepen. De Rjjkskanselier deelt echter in bovenge noemd schrjjven mede, dat het Bondsraads- besluit van Juli 1885 van kracht bljjft, zoo lang bet niet door een nieuw bealuit van den Bondsraad is opgeheven of gewjjzigd. Tevens zegt de beer Von Bülow, dat h| niet voornemens is zulk een besluit uit te lokken en van oordeel te zjjn, dat de Staatsregeering zulk een beeluit niet goed zou keuren, daar de houding van den Hertog van Cumber land niet veranderd is in zake zjjn streven naar bet bezit van de provincie Hannover. De Paus moet, naar men bericht, in een gesprek met Franache geestelijken, die bjj op audiëntie ontving, hebben gezegd, dat de Heilige Stoel geneigd zou zjjn tot geldeljjke opofferingen om de Fransche geestelijkheid in staat te stellen trouw en eendrachtig te bleven in hare gehoorzaamheid aan den Paus. De gemeenteraad van Parjjs heeft kennis geving ontvangen van den nieuwen Lord Mayor van Londen, dat hjj bjj zjjn bezoek in al den luister van zjjn ambt zal verschijnen met den vergulden statiekoets en vergezeld van de „Sehenffd" in hun eigen sierlijke statie- rjjtuigen. Later bleek echter dat de goede renwagens te klein zjjn om de goui' koets te vervoeren en zal de Parjjscbe volking dus met een ander galarjjtnig te vreden moeten zjjn. De lernche afgevaardigde en leider Redmond heeft verklaard, dat de Ieren alleen tevreden zullen zijn met een volkomen onafhankelijk landsbestuur. Maar daarmede wilde hQ niet zeggen, dat men niet bljjde en erkentelijk alles zou aannemen wat het Libe- Arie B., bouwman Wijngaarden, overtr. motor- en rjjwielregl., f 5 of 3 d. Cornelia van M.. visscher Brandwjjk, vis- scherjj-overtr.. f 0,50 of 1 d. Anthonie V., visscher Brandwjjk, idem, f 0.50 of 1 d. Gjjsbertus N.. Cornelia B. en Leendert H., allen te Oud-Alblas, idem, ieder 2 X f 1 of 2 X 1 d., met verbeurd verkl. der schakels. Pieter H., Papendrecht, idem, 2 X f 2 of 2 x 1 d. Pieter E., Krimpen a/d IJsel, Adriaan H., Papendrecbt, Teunis S., Giesendam, Johan nes Cornells K L^ksmond, Johannes V., Hardingsveld, Arie B.. Papendrecht, Leen dert D., Sliedrecht, Cornells S., Hardings veld en Martie ns V.. Giesendam. allen overtr. motor- en rjjwielregl., ieder f 2 of 1 d. Cornells Andries Ferdinand H., reiziger Am sterdam, overtr. spoorweg-regl., f 2 of 1 d. Jacob de W. en Jacob T., Sliedrecht, Nelis D., Giesendam, Gerrit de GGroot- Ammers en Jan Wouter S., Streefkerk, allen overtr. leerplicht, ieder f 2 of 1 d. Pieter V., arbeider Sliedrecht, zand afgra ven zonder vergunning, f 1 of 1 d. Adriaan van der H Groot Ammers. overtr. prov. regl. op de wegen en voetpaden, f 2 of 1 d. Kasper S., Sliedrecht, idem, f 2 of 1 d. Hendrik van W., Papendrecht, idem, 2 x f 2 of 2 x 1 d. Dezelfde, idem, f 2 of 1 d. Huibert den H., Langerak, idem, Gerrit Arnolds T., Sliedrecht, in schap op een fiets rjjden waardoor gevaar voor anderen ontstaat, f 5 of 2 d. Gjjsbert B., Sliedrecht, openbare orde- verst., 3 d. Jan V., Hardingsveld, dronkenschap, f 1 of 1 d. Jacob V., Sliedrecht, idem, berh., 7 d. Jan R., Alblasserdam, idem, f 5 of 2 d. Teunis W., Sliedrecht, idem, f3 of 2 d. Adriaan van den H., Sliedrecht, idem, f 3 of 2 d. Johannes P., Sliedrecht, idem, herb., 3 d. Gerrit R., Papendrecht, idem, f 1 of 1 d. Arnoldus de JPapendrecht, idem, f 1 of 1 d. Mattbeus H-, Nieuwpoort, idem, 2 X f 3 of 2 X 2 d. Willem Jan van G., Oud-Alblas, idem, f 1 of 1 d. Willem S., Sliedrecht, idem, f 2 of 1 d. Hendrik V., Sliedrecht, idem, f 3 of 2 d. Krjjo B. Sliedrecht, idem, herh., 2 X 3 d. Gerard T., Langerak, idem, f 2 of 1 d. Marinas van der T., Sliedrecht, idem, f 1 of 1 d. tee. arts te 's-Gravenhage; n Eqk, arts te Boskoop; Dr. J. F. P. Hers, arts te Oud Beierland; J. M Langeveld, arts te Ridderkerk; H. E. de Rufjter Zqlker, arts te Kat wijk aau Zee; W. Spoor, buq Ambacht, en Dr. te Rotterdam. De ontvangsten in 1907 zjjn geraamd op f 2010,98, de uitgaven op f 1910,98. Voor het doen houden van lezingen en het ver spreiden van kleine populaire geschriften is f 100 (f 50 meer dan het vorige jaar) uitge- trokkeo. Reeds hebben de volgende heeren zich be reid verklaard lezingen in afdeelingen te willen houdenDr. C. Dekker, te Bodegraven, over Tuberculose; Dr. A. van Raalte, te Dordrecht, over vervalsching van levens middelen; Dr. H. v. d. Berg, te Haarlem: lo. over voeding en voedingsmiddelen; 2o. over ademhaling en lucht ver versebing; 3o. over het hart en den bloedsomloop; 4o. over sterfte en gemiddelden levensduur iu bet licht der bygiëae; 5o. over smetstoffen en besmetteljjke ziekten in verband met de gezondheidsleer; 6o. over de warmteontwik keling van den mensch in verband met de hygiëne der kleeding; lo. de tuberculose als volksziekte en hare bestrijding; Dr. C. G. Douwes Dekker te Sliedrecht, lo. Over Water voorziening ten plattelande; 2o. over melk hygiëne. Zaterdag j.l. vergaderde hoofdbestuur van den Zangersbond in „Lommerrjjk” te Hillegersberg. Alle h waren aanwezig. Na voorlezing der notulen, deed de pen ningmeester verslag van het Zangersfeest te Ammerstol. Het bleek, dat ook dit feest, evenals het vorige te Krimpen a/d IJsel, □a aftrek van f 100 aan de aandeelhouders van het waarborgfonds, een nog niet in zjjn geheel vast te stelleu batig saldo beeft op geleverd, waarvan, volgens overeenkomst, de zangvereniging te Ammerstol een derde gedeelte zal ontvangen. De beschrijvingsbrief voor de algemeene vergadering, in de Kerstweek te houden, werd alsnu opgemaakt. De heer Z. de Jong moet als bestuurslid aftreden, terwql de heer Baak meedeelde, met het einde van het jaar zjjn functie te zullen nederleggen. Te Brandwjjk en Molenaars graaf worden pogingen aangewend tot op richting van eeu liberale kiesvereeniging. Te beginnen met Maandag 15 Oct. zal de Iqo Centraalstation—Feqenoord te Rotterdam door de electrische tram bereden worden. Wannei storingen stoomtrau komen, I directie de opening van de Iqn op 21 October a. s. te doen plaats vindeL. dan den dienst aan te vangen op Maandag 22 October. In de op Vr|jd« den zitting der arr. reel zqn o. a. de _1 J. v. d. G. 14 dagen. J. C. zonder vaste woonplaats, wederspan* nigheid, 1 maand. A. v. d. Z. te Gorinchem, diefstal, vrijge sproken. H. K. K. huisvr. J. D. te Bolnes, mis handeling, f 5 of 5 dagen. M. D. nuisvr. Z. v. D te Ridderkerk, idem, f 5 of 5 dagen. Verder werden o. a. de volgende zaken behandeld: Ia den nacht van 8/9 Juli waren onder Groot-Ammers eenige door Willem v. Wqk gestelde fuiken gelicht en de daarin zich bevindende visch weggenomen en meege voerd, voor welken diefstal tegen Jan O., opperman te Groot-Ammers, 1 maand gevan genisstraf werd gerequireerd. Bekl. liet verstek gaan. Omdat Annigje Klqu op 18 Augustus j.l. Jan K., schippu dam, uitscnold voor „smeerlap”, eeuige scooppen tegen het Ijjf. Althans bekl. beweert dat de feiten zoo hebben plaats gehad. De mishandelde echter verklaarde zouder oorzaak harerzijds te zjjn mishandeld. Etscb f 25 subs. 10 dagen hechtenis. De winkelier Dirk van B. te Gorinchem, had op 23 Augustus j.l. een 8jarig toontje van Van der Wal, die met zqu zoontje aau het vechten was, aangegrepen en den rechterpols omgedraaid; beklaagde had in drift gehandeld, meenende dat de knaap met een klomp van zjjn zoontje wegliep. Eisch f 5 boete, subs. 5 dagen hechtenis. Adriana v. d. Z., werkvrouw te Gorinchem, was gedagvaard wegens bet bjj de keel grjjpeu van Hendrik v. G. aldaar in den avond van 24 Augustus j,L Tusschen beiden schjjut m. de K. te Gorinchem, als bestuurder een motorrijtuig over een weg rjjden zonder geldig rjjbewfls, f 0,50 of 1 dag. C. G. v. B. te Gorinchem. J. B. B„ J. M. V., H. A. de M. te Hardingsveld, A. P. de S. te Kedichem en T. v. D. Wz. te Amster dam, overtr. motor- en rjjwielreglmt., ieder f 1 of 1 dag. A. W. v. A., huisvr. v. J. C. v. L. te Gorinchem, strooperq, f 2 of 2 dagen. J. v. B. te Nieuwland, onbeheerde bespan ning, f 1 of 1 dag. A. de K. te Gorinchem, bjj ontdekking van een misdrfif op heeterdaad het bulpbe- toon weigeren dat de openbare macht van pen< terwjjl hem vordert en waartoe bjj zonder zich aan schrikachtig dadelijk gevaar bloot te stellen in staat is, of 2 dagen, f 4 of 4 dagen. a. P. V. en b. M. V. te Gorichem, straat schenderij gepleegd door beklaagden gelijk tijdig en in vereeniging; a. f 8 en b. f 2 of 2 dagen ieder. a. J. S. en b. D. H. S. te Gorinchen, idem, ieder f 2 of 2 dagen. a. J. v. d. M. en b. G. V. te Gorinchem, idem, ieder f 1,50 of 8 dagen. D. F. te Hardingsveld, straatschenderij, f 1,50, plaatsing in eene tuchtschool, ter vervanging der geldboete, op eene week. I. F. L., 2. P. v. d. B., 8. A. K. en 4 C. B. S. te Hardingsveld, het geljjktjjdig en in vereeniging verwekken van rumoer waardoor de nachtrust kan worden verstoord, ieder f 2 of 2 d. J. v. W. en G. v. M. te Herwjjnen, in staat van dronkenschap in het openbaar de orde verstoren, ieder 6 dagen. J. B. en S. B. te Herwqnen, idem, ieder f 5 of 5 dagen. J. R. te Gorinchem. dronkenschap, 5e her haling, 14 dagen. M. v. B. te Gorinchem, 3 x dronkenschap, telkens bjj 8e herhaling, 3x5 dagen. J. v. d. B. te Gorinchem, dronkenschap, 8e herb., 2x5 dagen. R. v. d. B. dronkenschap bjj herhaling, 8 dagen. J. M. te Gorinchem, 2 maal dronkenschap, 2x1 dagen. P. M. te Goi 3 dagen. P. C. V. C. J. S. I 3 dagen. B. V., H. J. B. v. B. en C. M. v. d. Z. te Gorinchem, ieder 2 maal dronkenschap, 2 X f 2 of 2 X dagen. M. V., H. K., H. v. S., B. V., A. A. v. V., P. J. D., E. de G., J. W. G. Z. te Gorinchem, T. W. v. L. te Heukelum, F. v. d. H. te Rotterdam, A. N. te Kaatsheuvel, G. v. B. te ’s Bosch en A. V. te Leksmond, dronken schap, ieder f 2 of 2 dagen. Kantongerecht GOKINOHEM Terechtzitting van 1 Oct. 1906. T. v. H. te Gouderak en C. v. d. B. te Ouderkerk a/d IJsel, overtr. reglmt. op het baggeren enz. in de rivieren, onder beheer v/h Rjjk, ieder f5 of 3 dagen. K. W. de K. te Hardingsveld, arbeidswet, 4 X 50 ct. of 4 X 1 dag. C. v. d. B., wed. v. A. v. S. te Dalem (Vuren), leerplicht, f 1 of 2 dagen. E. S. te Nieuwland, jachtovertr., f 5 of 4 dagen, met verbeurdverklaring van den inbeslaggenomen baas. L. H. te Giesen-Nieuwkerk, idem, f 2 of 2 d. D. M. K. en A. M. te Gorinchem, visscherjj overtr., ieder f 10 of 5 dagen. A. K. en W. J. K. te Heukelum, idem, ieder f 1 of 1 dag. D. B. te Hoornaar en A. H. te Nieuwland, idem, ieder f 3 of 2 dagen. A. C. K. te Nieuwerkerk a/d IJsel, een stier weiden in de provincie Gelderland, f 10 of 5 d. T. v. B. te Neder Hardingsveld, reglmt. op de wegen en voetpaden in de provincie Zuid-Holland, f 2 of 1 dag. J. V. te Dalem (Vuren), in de gemeente Vuren, als dienstplichtige bjj de brandweer ongeroepen zjjnde tot beproeving der brand- bluschmiddelen, zich niet op het aangegeven uur ter bepaalder plaatse bevinden, f 3 of 3 dagen A. d< van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1