Boerenknecht, Dienstbode, Een Heerenhuis, „DE NIEUWE WERELD", Advertentiên. Bakkersleerling, Arbeider Huishoudster, mmmmmmmmmmmmm m vierkante Kachel, Wilgeboomen, Sliedrecbt, Se predik,Dl bï De grootste kelize Haven, hoek Voorhaven, SGHOONHOVEN. Aan de BIJZONDERE School te Ouderkerk aan den IJsel C. BROUWER. 125 jarige Echtvereniging m M m 25-jarige Echtvereeniging m Remunstr. Eeref. Gemeente TE KOOP:- koop aangeboden: 110 ZWARE Openbare Vrijwillige Verkooping. da^koo-pcr^'r&r^™1"8 C»®*Vh?'r 8' n" he6r P' G"">'- iona.,.]?! Pa,»r den Berg, de roo LZ'll 1r 1 0ct' L-kemond op De n,! '8', 7Cm hpl '«'en verloor Oodor floS"0 led8n.der Rederijkerskamer hem nrafl.. ,6" »"«»den droegen dè kifl n k Een prachtige krans dekte te heer J. Viok, hoofd der school indrukvmkkende l^krede"1 4° *r°"" en^op hTke'ffi6 "Cl"r6 be"""i ,Wl °m bewogen gi"8 600 ia4er <"8" De heer W. Ooms Wr. is benoemd tot commissaris der schoolspaarbank. *.B*?egr»re,I> 8 Ocl. Tot tijdelijk "J" Chr. School alhier "Gravn„°n™gde.meJ- W' J' K"^ davöwnIdin.","<,,,Tk®rk' 8 0ct- N»eht en «*g wordt er aan de zuivelfabriek „Samen- wanne°e8r f Naar we """einen ral, wanneer de werkraambeden geëindigd rjjn, het gebouw één dag voor het publiek ter bezichtiging worden opengesteld. vóod®"®?i°adek®rk' 8 0ct' Zaterdag avond ontstond er twist tnsschen enkele d«° wi'lh l°' Rrnnbenschap van «én hunner, da wolbekend. J. v. d. D., was waarschbrn y,,de oorzaak. C. Erkelens scheidde de vechtenden en nam op rich v. d. D. naar de woning zjjner ouders te geleiden. Laatst genoemde verwondde echter E. vreeseltfk aan den rechterbovenarra. Gelukkig kwam ®.e° f6/ Lb.urJen op de gedachte, den arm stevig te binden, waardoor het hevige bloeden verminderde. Spoedig arriveerdp Dr. Hensen, 6/e^VOOI 0p,g verb,4nd le«de *t noodig oordeelde, den verwonde naar het zieken- huis te Gorinchem te vervoeren. Zijn toe stand is bevredigend. 'Krimpen a d Lek, 8 Oct. In het gezin van den heer B. Vermeer is een nieuw geval van febris iyphcïdea geconstateerd. In de afgeioopen week keerde hier terug de vacantie-kolonie. uitgezonden naar Ulvenhout, door de afd. „Krimpen a/d Lek" der Zuid-Hollandsche vereeniging „Het Groene Kruis". De gezonde lucht der deii- nenbos9chen heeft den kleinen waarlijk goed gedaan en hun een frisechen blos op de wangen getooverd. Allen waren in ge wicht toegenomen, wat duidt op gunstige resultaten. Aan het berhalings-onderwjjs te deter plaatse wordt slechts door 4 meisjes en 6 jongens deelgenomen. Jammer dat van zulk een hoogst nuttige instelling niet meer gebruik wordt gemaakt. "Krimpen a/d IJael, 9 Oct. Zondag- avond kwamen in de Bqzondere School btf elkander de leden dor Christelijke Jongelings- Vereeniging met hare begunstigers. Doel dezer bijeenkomst was: het onderling verband, dat tusschen beide deelen der vereeniging bestaat, eenigscins hechter maken. Het aantal opgekomen begunstigers was bevredigend. De vergadering,, geleid door den president den heer K. v. d. Ent, word geopend met gebed en het zingen van een psalmvers, waarna bjjbelbesprekiog volgde naar aan leiding van hoofdstuk 37 van de Handelin gen der Apostelen. Vervolgens werd de aandacht gevraagd voor voordrachten, samenspraken en opstel len der leden. Tot slot hield de heer W. Swjjnenburg, hoofd van bovengenoemde school, eene lezing over Mohammed, welke met volle aandach werd aangehoord en blijkbaar in den geest viel. De bijeenkomst werd door den vice- voorzitter, de heer J. van Vlijmen, op de gebruikelijke wjjze gesloten. In de Maandag middag gehouden ver gadering van den Raad dezer gemeente werd de begrootiog over het jaar 1907 ingediend. Na behandeling vau eenige ingekomeu stukken, werden eenige gewenscht gebleken wQzigingen in de bouwverordening aange bracht. Door een der ingezetenen was bezwaar ingediend tegen de benoeming van den heer W. Swjjnenburg tot lid van de commissie tot wering van schoolverzuim, om reden de benoemde bjj de benoeming niet kon geacht worden, ingezetene der gemeente te zqd. De raad handhaafde echter de benoeming. "Lekkerkerk, 8 Oct. Vfergadering van den gemeenteraad 5 October j.l. Alle leden waren tegenwoordig. Voorzitter de heer Jhr. L. de Geer vap Jutphaas, burgemeester. De notulen worden na lezing goedgekeurd. Ingekomen is een staat van begrooting van het 5de bataljon rustende Scbnttertf met een eindbedrag aan ontvangsten en uitgaven van f 373,80. Deze wordt goedgekeurd. Verder iB van Ged. Staten goedgekeurd terug ontvangen eeu besluit van deu Raad om van het batig saldo der rekening 1905 af te schrijven een som van f 500 en hier mee aan te vullen een post op de begrooting van dit jaar, noodig geworden tot bestrijding in de kosten van noleering. Van den heer A. E. de Vos, onderwijzer te Hardingsveld is bericht ingtkomen, dat hjj zjjn benoeming hier als zoodanig aanneemt. Vervolgens is ingekomen een adres van-de afderiiog „Al- blasserdam" van den Bond van Ned. Onder wijzers, waarin wordt aangedrongen eene mildere regeling der onderwjjzers-j aar wedden toe te passen, welke hen een behoorlek bestaan kan waarborgen. Een adres vau adbaesie, onderleekend door het geheele onderwijzend personeel van hier, gaat met de genoemde circulaire vergezeld. Daarna komt nog een afzonderlijk adres van de 4 hoofden van scholen alhier ter tafel, mede in overweging gevende, dat de Raad voor alle scholen een hoogereen betere opklimming der salarissen in het leven zal roepen. Vol- doende bfllagen en staten van toelichting zbo aan alle adressen toegevoegd. Een kleine discussie wordt gevoerd en het besluit wordt genomen alle adressen, zoowel als boven genoemde missives, voor kennisgeving aan te nemen. Dan komt een adres ter tafel van den onderwijzer J. v. d. Wouden (het welk in een vorige vergadering was verdaagd) verzoekende verhoogiög van jaarwedde. Na gehouden besprekingen, welke doen uitkomen dat de billijkheid tegenover andere onder- wijzers-collega's niet mag wordeD over het hoofd gezien, wordt besloten deze jaarwedde voor hem persoonlijk met f 50 te verhoogen. Nu is aan de orde de behandeling der gemeente begrooting voor 1907. Onder voor behoud van omtrent eenige posten nader te worden iDgelicht, kan de commissie, welke voor het onderzoek was aangewezen, bjj monde van den heer L. Broer e, tot bare vaststelling rapporteeren. De voorzitter voldoet aan dit verlangen, de begrooting wordt daarna post voor post nagegaaD, bjj enkele hebben nog breedvoerige discussiëu en stemmingen plaats en eindelijk wordt iü met een bedrag aan onvoorziene uitgaven vmn ongeveer f 1400 in ontvang en uitgaaf sluitende gt maakt en alzoo defliitief vast- Besteld. Bq de beraadslagingen, aangaande de licüt-kwestie, wordt aan het Dageljjksch Bestuur opgedragen met de ondernemers van de gasverlichting ïa.oierleg te treden ten opzichte der levering van gas voor alle straatlantaarns in de kom der gemeente en bij billijke voorwaarden met deze te con tracteeren. Hierna sluit de voorzitter de openbare vergadering om io besloten zitting te behandelen d« suppletoirs aanslagen in den hoofJeljjken omslag. Nieuwland, 8 Oct. Vrjjdag bad alhier een aanbesteding plaats van een woonhuis met schuur, voor den heer De Hoop. onder leiding van den heer De Bie, architect te Gorinchem Ingekomen 10 biljetten als volgt: H; Vogel, Nieuwland f 13150, A de Kniper en Gaikhorst, Hoog- Blokland. 13075,— Pel lik aan, Gorinchem, - 13705,— De Grund, 11160,— D. G Mans, Andel, - 11600,— P. van Houweliogen en wed. Dujjm en ZoneD, Noordeloos, - 11400,— P. G. Kreukniet, Hardingsveld, - 11340,— J. C. Goenraads, 11335,— Gebrs. Blom, Hellouw, - 11100, W. A. van Ek, Waardenburg - 10940,— Aan den laagsten inschrijver gegund. Nlen w-Lek herland, 6 Oct. Tot be stuurslid van het fanfarekorps „Apollo" is gekozen de heer H. Kahn, in de plaats van den heer A. N. Hoek, die als zoodanig heeft bedankt. Een mooi buitenkansje is aan een dochter van de weduwe v. R. alhier te beurt gevallen. Zij had met eene vriendin uit Rotterdam Vao aandeel in het lot nommer 12558 van ae Nfderlandsche Staatsloterij, het nommer, waarop de f 100 000 is gevallen. Bjj den landbouwer B. alhier heeft dezer dagen eene koe een kalf ter wereld gebracht, dat niet minder, dan 133 halve kilo's woog. Voorzeker een zeldzaam geval! Gisteren-middag had op de rivier de Lek alhier eeu ODgeval plaats, dat betrek kelijk nog goed is afgèloopen. Twee perso nen bevonden zich in eeDe roeiboot, geladen met 7 H. L. aardappelen, op de rivier. Aan een juist voorb(j komenden sleep werd het bootje vastgemaakt. Van den anderen kant kwam een stoomboot en door den golfslag, die du ontstond, sloeg bet bootje om en verdween ters'ond in de diepte. Vau de twee inzittende personen was de een een uitstekend zwemmer en deze wist zich zelf en tevens zijn kameraad van een wissen dood te redden. Heden middag heeft men het bootje gelicht en ook nog 5 H.L. aard appelen bovei water weten te brengen. 'Nienwerkerk a/d I Jael, 8 Oct. Dat er in onze gemeeüte nog onmogelijke toestanden bestaan ondervond voorzeker de commissie der woningwet, die alhier een onderzoek naar de woningen instelde. Op Kortenoord kwam zQ tot de ontdekking, dat niet min der dan elf gezinnen zich van één, zegge één, privaat moeten bedienen. Geen won der dat de eigenaar de opdracht heeft ge kregen er eenige te laten plaatsen. Vrijdag middag ontlastte zich boven onze gemeente een hevig onweder, vergezeld van een sterken wind en een zwaren rigen. 't Was 's morgens zeer drukkend geweest; iedereen dacht dan ook dat er regen zou komen, maar zulk weer, neen, dat had nie mand verwacht. Boomen werden ontwor teld en dikke takken losgerukt. Goten en riolen koDden al het regenwater niet ver zwelgen, dat er viel, zoodat de dorpsstraat en het plein achter de school blank kwamen te staan. In vele woningen ontstonden zware lekkages, bij cd kelen waren de zolders ge heel ondergeregend. De bliksem sloeg in den geleider van den molen van den heer W. van Waa9bergen, en kwam in den IJsel terecht, waar terstond eenige groote visschen in bewusteloozen toestand boven kwamen. Natuurlijk werden deze dieren gegrepen. Tij dens de bui, die gelukkig maar zeer kort aanhield, was het zóó donker, dat men bin nenshuis niets kon verrichten. Na de bui was het weer het mooiste weer van de wereld. Gisteren-avond zou de melkrijder T. d. B. alhier melk bq eenige boeren gaan halen. Op den onderweg onder de gemeente Zeven huizen weigerde de bit verder te gaan. Eindelijk na groote moeite neemt het dier de beenen weer op en het gaat in vollen ren er van door. De koetsier wil op den dam van den landbouwer V. opdraaien. Dit mislukt hem, tengevolge waarvan hij in de sloot terecht komt. Dour zich ter stond te water te begeven, weet hjj te voorkomen, dat de hit verdrinkt. De schade is vrij belaDgrijk. Minstens 200 L. melk zjjn verloren, terwjjl de avertf aan tuig en wagen groot is. Met toegeschoten hulp werd alles, op een paar deksels van de melkkannen na, weer op het droge gebracht. Dat men niet altijd op anderen kan vertrouwen als men op reis is, dat onder vond mej. d. R. j.l. Za'erdag. Met den trein van 8.17 uit Gouda naar hier willende sporen, stapte ze in een gereedstaaoden trein. De conducteur komt haar boekje knippen, zegt niets en sluit het portier, waarna de trein zich in bewegiDg zet. Bij de eerste halte gekomen, hoort de dame tot haar grooten schrik roepen „ZevenhuizenZeven huizen I" IJlmgs springt se uit den waggon en de conducteur verwijst haar naar den stationschef, terwijl hjj verder gaat. Daar stond ze nu, ver van het doel harer reis, onbekend waar zjj zich bevond, en dan 's avonds zoo IaatGelukkig bemoeide zich een vriendelijk beer met haar, die haar naar een stalhouder bracht, welke spoedig in spande en haar op de bestemde plaats bracht. De conducteur had du9 wel geknipt, maar niet gezien. 'Ondewater, 8 Oct. Tot predikant bjj de Ned. Herr. Gemeente alhier is beroepeu Ds. G. Benea te Hoog-Biokland. Tjjdens jl. Donderdag morgen W. v. H. et zjjne vrouw, wonende aan de grens der gemeente, afwezig waren, heeft een ODge- noode gast aan die woning een bezoek ge bracht, en toen de fxmilie omstreeks Huur thuis kwam, misten zjj pl.m. f 20 Van die vrijpostigheid is bjj de politie aangifte gedaan. Ondewater, 8 Oct. Openbare vergade ring van den raad dezer gemeente, op Don derdag 4 October, nam. 7 uur. De voorzitter opent de vergadering en leest het gebed, daarna de notulen der vorige vergadering, welke onveranderd wer den goedgekeurd. Daarna was aau de orde: 1. Mededeelingen. De voorzitter deelt mede, dat er geen ingekomen stukken zjjo. 2. Vaststelling gemeente begrooting dienst 1907. Na enkele wijzigingen wordt deze vastgesteld en bedraagt thans in gewone ontvangsten en uitgaven f 30 922.40'/ibui tengewone ontvangsten f 36 838,21. buiten gewone uitgaven f 35.922,40'/», alzoo batig saldo f 915,80'/». 3. Aanvulling personentarief gemeente tram. De voorzitter zegt, dat de admini- s'rateur-controleurgeadviseerd heefi het taruf met twee rubrieken aan te vullen, en wel met werkmanskaarten ad f 2 per maanden maandkaarten ad f 3 voor jongelieden boven de 18 jaar, welke een school bezoeken voor middelbaar- of hooger onderwjjs. De voorzitter zegt, dat Burg. en Weth. zich met dat voorstel wel kunnen vereeni- geo, waarop ook de raad daartoe besluit. 4. Suppletoir kohier hoofd, omslag dienst 1906 Dit werd door den raad vastgesteld tot een bedrag van f 99,52. 5. Schoolgeldkohier 8e kwartaal 1906. Ook dit werd vastgesteld tot een bedrag van f 207 22. 6. Wijziging instructie gemeente-ontvan ger. De voorzitter deelt mede, dat dit ver band houdt met het aandringen van Ged. Staten om geen gelden meer te belpggen bjj de Boeren leenbanken, doch bjj de Rijks postspaarbank of de Nederl. Bank. De raad besloot het desbetreiïende art. 10 der instructie te wjj^igeD, zoodat de ontvanger de gelden, welke bij boven de f 1000 in bezit beeft, voortaan daar moet beleargen. 7. Af- en overschrijving dienst 1906. De raad besloot dit te doen tot een bedrag van f25. Niets meer te verbandelen zjjnde en nie mand meer het woord verlangende, werd de vergadering gesloten. Tot tgdeljjk onderwijzer aan de r. k. Jongensschool alhier is benoemd de heer Job. Corn. Ant. Zitwing, geb. te Gouda. Woensdag-a"ond had in den buiten tuin „Rozenburg" alhier een kolfconcours plaats, uitgaande van en voor de leden der r. k. vereenigiog. 24 liefhebbers deden er aan mede en voorwaar, flink werd er gekolfd. Als overwin naars traden uit het «trjjdperk: C. Naderend, Papekop, le prjjs; F. A. M. Tbier, Hoen- koop. 2e pr C. van Djjk, Oudewater, 3e pr. en J. v. d. Hoogen, üekendorp, 4e pr. Dat zoo'n avondje er bjj de leden in wil, be hoeft geen betoog. 'Palabraek, 8 Oct. Voor bet herha- lings onderwjjs voor meisjes, dat 3 October zou aanvanger, heeft zich geen enkele leerlinge aangemeld. Het bericht, waarbij werd gemeld, dat de avond van jl. Donderdag, toen weer een predikant van elders optrad, .rustig verliep, eischt eenige aanvulling. In de kom dék* gemeente werd ook werkeljjk geen gerucht van oorlog vernomen, doch ongeveer een kwartier van 't dorp had een bloedig trtffeb plaats tusschen twee tegenstanders op ker kelijk gebied, een boerenknecht en een daglooner. Beide godsdiensljjveraars loopen thans rond met vreeHeljjk toegetakelde ge zichten; een van hen werd bovendien ge ducht in zjjn vinger gebeten, zoodat hjj er mee naar den dokter moest. Van het voor gevallene is aangifte gedaan bjj de politie. Bjj een veehouder in deze gemeente ontstoDd de vorige week een binnenbrand, die zich aanvankelijk Dog al ernstig liet aanzien. Kleereo, die in een loods bjj 't vuur waren gehangen, hadden n.l. vlam ge vat en staken ook reeds andere zich in de nabjjheid beviudeode voorwerpen aan, toen gelukkig 't ongeval werd opgemerkt en de brand nog juist bjjtjjds kon wordeD geblnscht. Door de duisternis en 't bruine kroos in de slooten misleid, raakten in 't begin der vorige week te Polsbroekerdam een be jaard veehouder, die 's morgens melken ging, te water, 't Scheelde weinig of de man was verdronken. Hjj zat nu eens ouder, dan boven het kroos en kon onmogeljjk den walkant onderscheiden. Eindelijk toch voelde hjj vasten grond, waarna hjj het geluk bad zich op 't droge te werken. Waarom voorzien de boeren zich niet van een electrisch zaklantaarntje? Eiken herfst hoort men, dat melkers te water raken en niet altjjd brengen ze er bet leven af. 'Stolwijk, 8 Oct. Vrijdagavond om streeks 6 uur werden we opgeschrikt door het gelui der brandklok: bjj den koopman W. D. was brand ontstaan in den schoorsteen en dikke rookwolken verkondigden dat aan hen, die toevallig daar in deu omtrek wuren. Al wat helpen kon hielp terstond met het aandragen van emmers water en aan die vereenigde hulp mocht het ge lukken, grooter onheil te voorkomen. De brandspuit, die reeds op weg waa, kon du gelukkig direct weeropgeborgen worden. Heden-morgen, 't was bjjna 9 uur, maakten de buren van de alleen wonende wednwe J. B. zich erg ongerust, toen de dtuw barer woning maar steeds gesloten bUeft4 Op hun kloppen en roepen hoorden ze een zwakke, menscheljjke stem, die hun onver staanbaar antwoord gaf. Toen hatlde men een smid en deze wist, na eenige vergeefsche pogingen om de denr open te krjjgen, een raam te openen en naar binnen te klimmen. Daar vond men de vróuw te bed, zóó ziek, dat het haar niet mogelijk geweest was op te staan en de deur te ontsluiten. Natuur- i«jk werd thans onmiddellijk geneeskundige hulp ingeroepen en koa men middelen be ramen om de zieke de noodige oppassing te verschaffen. Onwillekeurig vraagt men zich af, wat er van haar geworden zou ztfn. als men niet tjjdig had ontdekt, in welk een toestand zjj verkeerde. 'Streef kerk, 8 Oct. Zondag middag is in het waterschap van „de Overwaard" een half uur landwaarts van bare woning drijven de gevonden het Ijjk van de vrouw van den bierhuisbonder S. S. te Btoskensgraaf. De door Dr. G. Boom alhier gedane lijk schouwing leverde geene bijzonderheden op teekenen van geweld werden niet opgemerkt. Bjj beschikking van dea Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is voor rekening van het rjjk overgenomen eene koe van J. van der Wal, ijjdende aan clinisehe tuberculose, voor de som van f 140. 'Zevenhuizen, 8 Oct. De laatste Unie- collecte heeft alhier opgebracht de som vao f 135,30. Donderdag zou de heer J. A. Vos alhier een paard van iemand, die bjj hem uitge spannen was, naar den smid brengen, oms bet te doen beslaan. Nauweljjk was hj) op het dier gestegen, of hjj werd er afgeworpen, eu tegen de banden van de straatkeiea ge slingerd, zoodat bjj bewusteloos bleef liggen, met een wonde boven het rechteroog. HeU' paard ging intusscben op hot, doch wera spoedig gegrepen. De dokter, die inmiddels geroepen werd, legde een verband, nadat bet gelaat van den verwonde van bloed gezuiverd was, 't welk in ruime mate uit de woude vloeide. Dezer dagen geraakte een werkman aan de stoomdorscbmacbine van den beer v. R. bekneld tusschen de machine en een kelderwind met het gevolg, dat een zjjner vingers zeer gekwetst werd. Da dokter legde een verband, 't Zal wei eenigen t(jd duren, eer de gekwetste zjjo werk zal kunnen hervatten. Dordrecht in veiling gebrachte 20 perceelen wei- en hooiland onder Stolwjjk en Haastrecht, bedraagt f 46.500. illoap van Pabllekeferkaeplagei van Onraerende Geederen. Woensdag werd in het café van den heer D. Baron te Hoornaar door den notaris J. H. Muller te Gorinchem verkocht: Een woonhuis met achterhuis, erf, boom gaard, wei-, hooi- en gnendland, in 14 per- ceelen, voor de erven m*j. de wed. A. Bikker. De eerste 8 perceelen aan den heer C Hak- kesteegt te Hoornaar voor de somma v»p f 16150 Perceel 9, een arbeiderswoning mat erf, aan den heer J. Verspui te Hoornaar voor f 650. Perceelen 10 en 11 aan den heer J. van der Heiden te Hoornaar voor f 850. Perceel 13 aan de gebrs, A. Bikker te Hoornaar voor f 3900. Perceel 13 aan den heer W. Slob Bz. te Hoornaar voor f 2025 en perceel 14 aan den heer A. Bikker Az. te Hoornaar voor f 375, te zamen een bedrag van f 23950. -De totale opbrengst van de Vrjjdag morgen in het koffiehuis van den heer F. Christensen te Stolwjjkeraluis dóór de Lotanssen J. van der Leeden te Ouder kerk a/d IJsel en N. P. Jongkindt te GEMENGD NIEUWS. Zaterdag j.l. is te Dordrecht, op la9t vau den officier van justitie, in arrest gesteld T. van den H., geschorst brieven gaarder te Barendrecht. vroeger te Bleskens- graaf. Hjj wordt verdacht van verduistering van gelden van postwissels en van post- kwitanties. (D. CL) Het hevig onweder van Vrijdag middag heeft op onderscheidene plaatsen onheilen veroorzaakt. Te Zuid-Schalkwjjk (gemeente Haar- lemmerliede c. a.) is de 25 jarige H. Engelen nit Haarlem, (wonende in de Romolenstraat aldaar), die met den knecht op het weiland zjjns vaders werkte, door den bliksem ge- troffjn eu gedood. De knecht viel bewusteloos neer en kwam eerst na een half uur bjjeen schaap in het land was dood. De kleeding der beide mannen was zeer gehavend; het gezicht van den getroffene was met bloed bevlekt. Naast de plek was een zeer groote kuil in den grond geslageD. Over dit treurig ongeluk schrijft men nader: Omtrent bet treurig lot, dat Vrijdag middag tjjdens het hevig onweder boven Haarlem den 25 jarigen Hugo Tomas Eogelen, zoon van een veehouder, trof, vernam het „H.Dbld." van zjjn kameraad, den 24-jarigen Jan Com- pier, die knecht is bfl den veehouder en zelf bjj het ongeval deerljjk gewond werd, nog het volgende: Jan Com pier was des morgens naar het weiland vau den Grooten Polder onder Schalk- wjjk gogaau. om daar de kanten van het land af te steken en uit te halen. In den middag was de jonge Engelen bjj hem ge komen om hem te helpen. Niet lang waren ze samen bezig, toen het onweder losbrak, waarom de beiden jonge mannen het geraden achtteu te gaan scbuilen op de boerder jj van boer Djjksel, die zich daar ter plaatse aan den weg bevindt. Naast elkander loopend, gingen ze in de richting der hoeve, toen het was ongeveer tien minuten vóór balftwee, plotseling een bliksemstraal neerschoot, die van achter hen aankwam en met een hevig suizen en trillen tnsschen hen beiden langs de beenen door sloeg en vlak voor hun voeten onder een verschrikkelijk knetteren uiteenbarstte. De uitwerking van het neerstortende hemel vuur, dat den vorm had van 'n paar deci meters dikken, gloeieodeo bol, was ontzettend. Het ontploffende vuur sloeg Engelen dood en trof Compter zóó, dat hfl verlamd op den grond bleef liggen, terwjjl ondef en om de getroffenen been een gat werd geslagen van een paar voet diepte en een meter of drie in middeljjn. Het was een verschrikkelijk oogenblik, vertelde Compier. Ik werd voorover gesla gen, terwfjl de aardkluiten en graszoden over mjju hoofd vlogen, de kleeren werden mjj geheel en ai vau de beenen en het on derlijf gescheurd. Hoewel ik door den slag eenigszins was verdoofd, bleef ik heel goed bjj kennis, zoodat ik onmiddellijk zag, dat Hugo, die achterover lag, dood was. Een kwartier wel heb ik zoo in den leuil gele gen Daast het geheel van kleeren ontdane lichaam van Engelen, terwjjl de regen al maar neerstroomde. Daar ik als verlamd was en ms met kon bewegen, ben ik maar aan het schreeuwen gegaan, net zoolang en zóó hard, dat er menschen kwamen om ons te helpen. Deze baalden Dr. Bjjleveld, die de getroffe nen onderzocht. Het Ijjk van Hugo Eoge- len toonde eea sneêvormige wonde aan het achterhoofd eo verwondingen aan de schou ders, terwjjl verder op het lichaam schram men waren te zien. Jan Compier echter hid meer wonden. Ztfn linkerarm, de beide bee-, nee en bet onderltff waren met wonden van verschillende grootte overdekt. Ook aan den rechterkant van zjjn neus was bjj gekwetst. De slag had ham zóó machteloos gemaakt, dat bq door vjjf menschen gedragen moest worden. Eerst, een uur na het plaats hebben van het ongeluk kon hjj zich weer wat be wegen. Toen we bem hedenmorgen spraken, ging het al weer wat beter met bem; bjj liep alweer in huis rond, zoodat verwacht mag worden, dat bq geen bltfvende nadeelige ge volgen zal ondervinden. Op het land, waar schapen graasden, werd eeo der dieren, dat zich in de nabjjheid der beide getroffenen bevond, door denzelfden bliksemstraal gedood. Het land was na het gebeurde tot ver in het rond bezaaid met stukken van de kleeren der beide personen. Te Nichtevecht is een paard van den veehouder de V. aldaar io de weide gedood, ouder Diemen twee koeien van den vee houder J. A. Te Ouddorp, bjj Alkmaar, zagen een paar rietdekkers, die bezig waren een water molen te herstellen, den bliksem inslaan in den kruidenierswinkel van den beer F. de Waard, en eensklaps qtond het achterhuis in lichtelaaie. Toen ze heensnelden om hulp te bieden, vonden tjj de bewoners aan het middagmaal; dezen hadden van bet onheil niets bemerkt en konden zich nauwelijks uit het brandende perceel redden. In korten tjjd waa het huis met den ganscheu inboedel verbrand. Alles was ver zekerd. Te Schiedam is op het terrein van de firma Landman nabjj de Maas, de bliksem geslagen in eed schoorsteen, eehter zonder groote schade ^aan te richten. De 18-jarige Gerrit Bosman, aldaar werkzaam, storite be wusteloos neer; hjj werd onmiddellijk onder behandeling van een geneeakundigde gesteld, wien het gelukte hem weder tot bewuBtzjjn te brengen. Te Genemuiden is een koe van den landbouwer A. R. in bet weiland gedood. Te Wapae, gemeente Die ver, is door het inslaan van den bliksem een arbeiderswoning verbrand, toebehoorende aan den heer Bereids en bewoond door Jan Bruggen- stammer. Met moeite heeft men eenig huisraad en het vee weten te redden; de geheele oogst ging echter verloren. De schade werd gedeeltelijk door verzekering gedekt Te V1 e d d e r (Dr ia de bliksem geslagen in eene boerenwoning, bewoond door R. Mulder, gelukkig zonder brand of ernstige schade te veroorzaken. Te Zuid veld, gem. Vlagtwedde (Gr.), sloeg de bliksem Vrjjdag-avond in de tebuiziog vao den arbeider L. Wjjnbolts. Het huis, de inboedel, de oogst en twee koeien werden een prooi der vlammen. De arme menschen hadden niets verzekerd. Maandag middag had op den Breeveldschtm zandweg onder Woerden een ongeval plaats, dat betrekkelijk uog goed afliep. Twee dames kwamen op haar rjjwiel een kaasbrik tegen, waarvan de bestuurder ongeneigd bleek te zjjn uit te wjjken. Uit voor zichtigheid stegen ztf beiden af en bleven staan, maar bet eene rjjwiel werd nog gepakt, waarop een der dames van den berm in een sloot rolde en haar enkel bezeerde. Terwjjl de andere dame baar gezellin uit het bad hielp, bleef de boer stil staan toekijken en toen de dame weer op den vaaten grond stond, reed hjj verder, nadat bjj ten overvloede ook nog weigerde de dames naar de stad te rjjden. Bjj een anderen landbouwer kon de dame gelukkig andere kleeren krjjgen. waarop zjj ten minste droog kon tehuis komen. Door tot dusver onbekende oorzaak zjjn Zaterdag en Zondag te Am sterdam een aantal huizen van de water leiding gesprongen. Io de Noorderstraat liep o. a. ben kelder onder, zoodat de bewoners 's nachts op straat moesten vluchten. Vrjjdag-avond heeft te Heusden eene verschrikkelijke gebeurtenis plaats gehad. Ten huize van den heer W. L. vertoefde eene dame, in hooge mate zenuwljjderes. Zjj had zich op eene zekere plaats opgesloten en hare kleederen in brand gestoken. Eer men het onheil ontdekte, had zjj zulke brandwonden bpkomen, dat zjj aan de ge volgen is overleden. -Zaterdag-ochtend heeft te Assen een ernstig ongeluk plaats gihad. Een officier, Majoor De Ridder sldaar ia garni zoen, begaf zich per fiets naar de kazeroe. Bjj het begin der eerste kazerne werd hjj achterop gereden door een automobiel van den heer Augqste Leon George C. van Rot terdam, nummer 385. De bestuurder der auto waarschuwde door middel van den signaalhoorn. De officier week hierna, zooals het wettelijk voorschrift zegt, naar rechts uit, zoodat de bestuurder der auto dan ook links wilde laten passeeren. Het lag klaarbljjkeljjk in de bedoeling van den officier, die waarschijnlijk niet dacht, dat de auto reeds zoo nabjj was, dwars den weg over te steken, om over het zich daar bevindende brupje op het kazerne-terrein te komen. Hierbjj werd hjj echter door de auta ge grepen en een eindje meegesleurd. Da getroffene werd naar bet Militair Hospitaal vervoerd, waar bjj ODder genees kundige behandeling werd gesteld. De toestand, die zich eerst zeer ernstig liet aanzien, was des middags naar omstan digheden redeljjk bevredigend. Voor de toe komst zjjn geen nadeelige gevolgen te ver wachten. Van het gebenrde is procesverbaal opge maakt, waarna de auto, die niet beschadigd was, hare reis vervolgde. De gefailleerde effectenhan delaar J. W. Jonkers, te Groningen, heeft de wjjk genomen naar Griekenland. Op zjjn kantoor was zoo goed als niets aanwezig, zoodat van het vermoedelijk tekort van 4 ton waarschjjaljjk niet veel zal terecht komen. Maandag-voormiddag 10 oor was de wed. Bnker te Amsterdam bezig uit bet zolderraam van een huis in de Jacob van Campenstraat gewasschen kousen op een droogrek te hangen. Een der zjjUtten bezweek, de vrouw stortte neer en werd per brancard naar bet Binnengaslhuig aldaar vervoerd, wasr zjj is overleden. Een eigenaardige inbeslagname had Woensdag avond te Hulst plaats. Op last van een Middelburgschen advocaat werd door den deurwaarder te Hulst beslag gelegd op de menagerie van den heer G. (tent van mej. Lndowiska), wjjl die eigenaar niet Ran zjjn geldeljjke verplichtingen vol daan had. Op een leeuw en een leeuwin, twee wol ven, een byena, twee beeren. een condor en twee lamas met de wagens en kooien, be nevens de tent werd het beslag gelegd. Natnurljjk wekte deze handeling veel belangstelling. Aan „De Telegraaf* wordt geschreven Weer kan een prachtige genezing gecon stateerd worden met de geneeskrachtige modder nit het meertje „De Waal", te Rockarje, door Dr. Van der Sluy», arts te Nieuwenhoorn gedaan op burgemeester J. van der Lugt.MHsert, te Brielscb Nieuwland, die leed aan hardnekkige rbenmatiek aan knie en onderbeen. Waar zoo telkens de geneeskracht der Nederlandsche modder bljjkt, kan men hier voortaan de buitenlandscbe fango's missen. Wanneer men per staatsspoor reist, ziet men op verscheidene trajecten af en toe drie, eenigszins schuin geplaatste witte planken, op de middelste waarvan een getal staat, laoga het eonpé raam voorbij schieten. H«t is seker vrjj algemeen bekend, dat deze planken „mistbakens" zjjn. Maar minder bekend zjjn wellicht de volgende bijzonderheden, die men ons bjj informatie wel heeft willen verstrekken. Reeds geruimeo tjjd worden door de af- deeling seinwezen van de maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen proeven genomen, om een geschikt sein te vloden teneinde de aandacht der machinisten sok bjj den ergsten mist op het naderen van een station of halte te kunnea vestigen. Men heef) daartoe reeds borden van aller hande vorm en afmeting, met of zooder geschilderde of opengelaten vakken gebruikt. Het best voldeden nog de planken hierboven genoemd en daarmede worden d« prosven dan ook thans op grootere schaal genomen, ofschoon men nog niet tot algemeens invoe ring is overgegaan. De drie planken zjjo op verschillende hoogte geplaatst, zoodat het op eenigen afstand voor den machinist schijnt alsof ze ze een geheel vormen. Ze glinsteren sterkt Deze glinste ring wordt opzettelijk veroorzaakt doordat de planken met gewone witte japanscbe lak ge verfd worden en io een zoodanigen hoek ge steld zjjjn, dat ztf voor het oog van den machinist glinsteren moeten. Men heeft deze planken, die op deze wjjze den machinist wél moeten in, bet oog *g]ieo. keplaaUt op ongeveer 850 meter van het eerste sein dat een station aankondigt, zjj dienen dan ook om de aandacht van den machinist op dat sein te vestigen. Aangezien de afstand van 850 meter dikwjjls door eigenaardigheden van den wrg niet prrcies gehandhaafd kan worden, staat de weikeljjke afatand all jjd op de middelste der drie planken aangegeven. De machinist weet op die manier precies, wanneer bjj het eerste stationsignaal zien kan, hjj let er op en heeft dos alle kana het inderdaad te zien. o SliUNllKUVM. Sohsonhsven, O Oct. t Bjj Kon. besluit is met ingang van 16 October 1906 beooemd tot fen luite nant bjj bet reaervepersoneel der landmacht, met bestemming voor den dienst Mj de Land weer de sergeant-majoor A. Horjjkaas, van de Infanterie in het XXIXe landweer-district. f Door den Commissaris der Koningin io deze Provincie zjjn herbenoemd tot bidon van het college van zetters de heeren H. Tb. v. d. Braak en G. P. Santman. f Door den Minister van Oorlog la aan G. F. van den Bergb eene vergoeding toegekend, als bedoeld in art. lltbis der Militiewet 1901, van f 0,80 per dag, ge durende den tjjd dat zjjn zoon krachtons artt. ill van genoemde militiewet, onder de wapenen moet komen. f Door het bestnnr van het Depar tement „Schoonhoven" der Maatschappij „Tot Nut van 't Algemeen" is benoemd tot con cierge voor bet binnenkort te openen Nutsgebouw de beer P. Koppenol, 103 sollicitanten hadden rich aangemeld, f Door eenige heeren, leden ?tn ds socifltsit Concordia" is oodnrsbsndi ut' gekocht het pand B 10, gelegen aan den Lekdtfk, waarin waren gevestigd het Café- restanrant Leening benevens de lokalen van genoemde sociëteit. f Door de directie der N.-V. Stoom- bootdienst n/d Lek albier, is aan de firma Joh. Staat Zo. te Krimpen a/d Lek op gedragen het maken van aanlegsteigers te Kralingsche Veer en Bolnes. f A. 9. Zondag zal in het kerk- genouw der Remonatr. Geref. Gemeente, des -oormiddags optreden Dr. A. J. Oort, Em.-Pred. te Zutfen. Dr. Oorf was van 1865—1871 predikant bjj de Ned. Herv. Gem. alhier. f Z. D. H. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot kapelaan te Naald wjjk de Eerw. Heer S. Steur, thans kapelaan bjj de R. K. Gemeente alhier. f Voor het herhalingsonderwjjs voor meiijes hebben zich alsnog lt leerlingea aangemeld, zoodat aan den cursus, welke op 1 October j.l. ie aangevangen, nu door 13 meisjes wordt deelgenomen. t Door de schietvereeniging „Ai- breebt B» j iing" zal op Donderdag 18 Oct. a. s. een huishoudelijke schietwedstrijd gehouden worden door de ledeD onderling. De wed strijd zal aapvangen 's morgens ten 9 uur. Fraaie prjjzen zjjn uitgeloofd, f In de Zaterdag j.l. gebonden ver- adering van het besiuur der Christelijke ongelings-Vereeniging „Jozef" albier werd besloten, om, met bet oog op de a.s. ker mis, die week twee vergaderingen te be leggen. In de eerste vergédering, te houden op Donderdag 18 Oct. io de school voor Chr. Volksonderwijs, zullen verschillende voor drachten worden gehouden, waartoe o. a. de heer J. Terwlel, van Rotterdam, zjjn mede werking heeft toegezegd. Deze vergadering ia echter alleen toegankeljjk voor genoodigden. De tweede vergadering, te houden op Zater dag 30 Oct. ook in genoemde school voor Chr. Volksonderwijs, is tegen entrée toegan kelijk. Alsdan zal de heer J. van Genne, die het vorig jaar alhier met zooveel succes optrad, weder zjjne bioscope vertoonen en een geheel nieuwe beeldenreeks te aan schouwen geven. t Bljjkens achterstaande adver tentie zullen in de kermisweek alhier voorstel lingen worden gegeven door het tooneelgezel- schap firma Bakker, die met haar tent op het Kerkplein (Wal) zal verscbjjoen. In aanmerking nemeude de gunstige reoen- aifin in verschillende dag- en weekbladen M het succes, dat zjj elders heeft mogen onder vinden, doen met grond vermoeden, dat de toeloop zoo van bier en als van de omliggende gemeenten groot zal zjjn. t Naar wjj vernemen is in de ge houden vergadering op Maandag 8 Oct. j.l. van de „Schoonhovensche-Werklieden- vereeniging", vroeger afdeeling „Schoon hoven" van het Alg. Ntd. Werklieden Ver- bond besloten, deze vereeniging als opge heven te beschouwen, na een bestaan van ruim zeven jaren. f Van 6 tot 10 October zjjn geen nieuwe gevallen van besmettelijke riekte febris typboldea voorgekomen. Het aantal Ijjdera bedraagt alsnog één. f Zaterdag-middag om half zes kreeg A. van Elk, alhier, zulk een hevigen trap van een paard tegen zjjn linkerbeen, dat htf slechts met moeite zjjo woning kon bsreiken. f Dinsdarf-morgen had detimmer- mansknecht L. de H., in dienst van den heer G. H. Kujjlenburg bet ongeluk, tjjdens door hem verrichte werkzaamheden, door bet nitgijjden van een beitel zich dermate te verwonden aan zjjn rechterband, dat hjj zich onder behaedetang moest stellen van Dr. K. E de Joog. INGEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mynheer de Redacteur l Mag ik u beleefd eenige plaatsruimte ver- zoeken voor onderstaande regelen, reeds bjj voorbaat daarvoor mjjnen dank. Tot en met 1905 was te dezer plaatse (oudergewoonte) de gemeente-secretarie door de beambten bezet en voor 't publiek toe gankelijk eiken werkdag van 'smorgMs 9 tot 13 uor, totdat in 't n>jaar van oovan- gemeld jaar door den raao besloten werd*, aan te vangen 3 Januari 1906, dien MKte stellen van 9—1 nur. Dat dit besluit niet in den smaak viel van den beer Burgetneeeter, tevens gemeente ambtenaar (secretaris) en Z Ed. Achtb. dit te kras vood, bleek uit zjjne directe ver klaring na 't gevallen besluit, luidende: *tnear ik bljjf niet langer hier «la tot 13 uur" en 't moet gezegd, bjj heeft woord gebonden; waaraehjjnljjk overtuigd dat alles toch vlug genoeg van Btapel loopt, droeg en draagt Z.Ed. Achtb. immer zorg, het tjjdvak 9—13 niet door hem overschreden wordt. Wat gebeurt echter: het dageljjksch be stuur komt 4 dsser in de raadsvergadering aandragen met het voorstel, om den 3-nrigen werkdag maar weer in te voeren, waartoe met op eeo na algemeene «temmen besloten wordt, de Burgemeester toch verklaarde immers, dat tot heden, tusschen il en 1 nnr, „nooit iemand geweest was". In hoeverre oq deze verklaring precies da juiste is, wil ik aan 't oerdeel van bet publiek overlaten, doch stel 4e vraag: Ia er dan op eene gemeente-secretarie anders niets te doom den zitting honden voor 't publiek, kan men dan hier ter secretarie even veel arbeid ver richten in 3 uren els in andere gemeenten, b.v. Papeudrecht, IJselmonde, Ridderkerk enz., waar men 't noodig oordeelt H.H. Amb tenaren 5 uren daags ter secretarie te doen vertoeven? Het komt mjj vóór, Mjjoheer de Redaoteur, dat te groete toegevendheid m dit als in meerdere gevallen een verkeerde rol speelt en zulks nadeelig mest werken op den ge- regelden gang van saken in de gemeen te- huishouding; men denke aan 't spreekwoord Zachtzinnige geneeeheeren enz. Lekkerkerk, 8 Ootober 1906. VERVOLG DER NIEUWSTIJDIN8EN. Bljjkens uit Indiö ontvangen te- legraphische berichten is sedert de jongste mededeeimgen dienaangaande in de Neder landsche Staatscourant van 3 October 1906, no. 280 de kapitein der genie F. W. P. Clignett 4 October j.l. nabjj Baroepoe in de Toradjalanden (CeieDes), tjjdens een ver- kènmug voor mqnaanleg, levensgevaarlijk ge wond door eeu schot in de linkerborst, en 20 September te voren nabjj Baroepoe, bjj het werpen van een bom (door onvoorzichtig heid), licht gewond de geniesoldaat Sde klasse G. van Zwieten de Blom (no. 53968). Stbl. no. 344 bevat een Kon. Bssl. van 18 September, waarbjj aan de Vereeni ging tot Christelijke verzorging van krank zinnigen in Nederland, gevestigd te Utrecht, vergunning wordt verleend op een terrein in de gemeente Doorwerth en Renkum een gesticht voor krankzinnigen op te richten. Bltf kena art. 3 van dit Kon. Besl. mogen in bet gesticht, bestaande u.t 6 paviljoenen en de noodige dienstgebouwen, met meer dan 328 krankzinnigen, 114 mannen rn 114 vrouwen, verpleegd werden* Dé heer E. JrL C. fsn Baerle, lid van de Provinciale Staten Van Utrecht, voor bet kieRdiatrict IJselstein, heeft om gezond heidsredenen als zoodanig ontslag genomen. Naar aanleiding daarvan hebben Ged. Staten dier proviocie bepaald, dat de ver kiezing van een lid der Provinciale Staten van Utrechï, in het kiesdistrict IJselstein, zal geschieden op Maandag 29 October 1906, zullende de stemming zoo noodig geschieden op Donderdag 8 November 1906 en de her stemming zoo noodig op Dinsdag 30 No- v ember 1806. Mr. C. J. H. graaf van Limbur0 Stirum, die in het bnitenland voor een ern stig Ijjden genezing zoekt, zal vooreerst de zittingen der Tweede Kamer niet kunnen bjjwonen. In den loop der maand zullen portzegels van 6'^ cent aan de kantoren der posterijen verkrijgbaar zjjn. Btf wHze vap hulpuitgave culten de thans in gebruik ztfnde postzegels van 30 cent worden voorzien van een opdruk in rooden inkt „6V»". Verder zullen geen portzegels van 20 cent worden aangemaakt. Later komt dan een port zegel van 6'/» cent in omloop in het gewone lype. Te Montfoort is btf enkele can- didaatstelling tot lid van den gemeenteraad (vacature J. Vendrig) gekozen de beer G. M. Kunneke. Zondag j.l. was het 25 jaar gele- deD, dat Dr. J. Woltjer benoemd werd tot hoogleeraar in de faculteit der letterkunde aan de Vrjje Universiteit te Amsterdam. Op de receptie kwamen veleo bun gelukwenschen aanbieden. Leerlingen en oud-leerlingen zullen den hoogleeraar, waarscbjjelj|k op 20 Oct a.s., een herinneringsgeschenk aanbieden. Raad van Beroep (Ongevallen verzekering) te Dordrecht Zitting van 8 October 1906 Behandeld werden de zaken van: C. van Nes te Rjjsoord, L. Legerstee te Zwjjndrecht. gebroeders Van Walsum te Krimpen a/d IJsel. J. Verkaik te Bolnes, J. C. Huizer te Ridderkerk en de firma J. J. B. J. Bonvy te Dordrecht, in welke zaken 22 October e. k. uitspraak zal worden gedaan. Uitspraak werd gedaan in zaken: Aan J. van der Sluis te IJselmonde werd met bevestiging der bestreden beslissing voorloopig eene rente van 72 cents per werkdag toegekend, ingaande den 30aten April 1906. Hjj had f 1,43'/», zjjnde 70 gevorderd, omdat hjj op dien datum nog tot geen w^rk in staat zon zjjn. Bjj bet onderzoek bleek, dat de geneesheer hem op 30 April 1906 had gezegd te gaan werken, doch dat hjj dat niet had gedaan, omdat hjj bet al vroeger had beproefd en bjj bet toen niet had kunnen volhouden. De Raad van Beroep vond geen termen om de rente te verhoogen. C. F. van der Graaf te Waddingaveeu, die een uitkeering vroeg over elf dagen, werd op grond van artikel 79 laatste lid Onge vallenwet niet ontvankelijk verklaard ia zjjn beroep. Aan Herbert Baars te Dordrecht was door het Bestuur der Rijksverzekeringsbank eene rente toegekend van 70 cent per werkdag, zjjnde 35 van zjjo dagloon, op grond van onbrnikbaarheid der linkerhand; hjj had zich met een splinter van een staaldraad toqw in den duim gestoken waarbjj infectie was gekomen. Htf vroeg een rente van f 1,05 per werkdag, berekend naar een invaliditeit van 75 De Raad bevestigde de boetreden beslissing. Naar wtf met genoegen ver nemen is de vóór een maand bjj den uit gever N. Samson te Alfen verschenen brochure: „De Burgemeester in algemeenen dienst", door Jac. van Waning, Burgemeester van Ouderkerk a/d IJsel, reeds thans gebeél uitverkocht, en is eeir~tweede vermeerderde druk van deze pleitrede voor de zelfstandig heid van het burgemeestersambt in voor bereiding. •—De heer H. A. de Man, laatste lijk hoofd aan de Christelijke school te Krimpen a/d Lek, is 1 Oct. 1.1. g< lastalleerd als hoofd van de Koniogio-Wilhelmina- rchool te Delft. Met een korte toespraak verbond genoemd hoofd zich aan het oaderwjjzend personeel en ds kinderen. De gehouden Unie-collectes, hebben o. m. io ds navolgende gemeenten opgebracht: Gouda met Broek f 214,15; Goudriaau f 31,48; Gorinchem met Arkel, Arkelscben Dam en Spjjk f 168,78; Groot-Ammers f 73,17; Haastrecht met Vlist f 95; Hoor naar f 37; IJselstein f 49,35; Krimpen a/d Lek f 38,76; Langerak f 60,76'/»; Leksmoud met Heikoop f 113,30; Moordrecht en Gou derak f 91,47i/i; Montfoort met Blokland, Willsskop 00 Linschoten c.«. f 90 47; Nieu werksrk a/d IJsel f 144,10; Nisuwpoort f 17,07; Noordeloos met Overslingeland f81; Ouderkerk a/d IJsel (in de Herv. Kerk) f 74,40, idem (in de Ger. Kerk) f 19,89; Ottoland met Mslenasrsgraaf en ti rand wjjk f 178,50; Sliedrrcbt met Wijngaarden en Ruigbroek f 251,48; Slikkerveer f 45,92; Stolwijk f49.40; Streefkerk f65,40'k; Vrees wijk f 169,13'/». Dr. G. J. Hearing, predikant bjj de Rem. Geref. Gem te Oude-Weteriug, heeft het beroep bjj die gemeente te Dordrecht een genomen. 'imelde, 9 Oct. Voor de eenetaende kermis zjjn hier bereids wedtir aangekomen Vennoten ven Amsterdam en Tegelaar vin Rotterdam, da eerste met zjjn'draaimolen eu de laatste met zjja poffertjes- en wafel kraam;-torder ijjn nog in aantocht Car pan i en Appolio met een paardenspel en Tenten- berg met eene vertooning ven uitheemsche levende dieren, alsmede de onmisbare galan terie-, koek- en oliebollenkramen, een hoofd van Jut enz., gelegenheden te over dus voor de velen, oud en jong, onder den werkenden etend die nimmer hun dorp verlaten om te genieten, nu gedurende een paar dagen dicht bjj huis op onschuldige wjjze zich te vermaken. De verpachting der markttollen alhier bracht beden op f 38 of f 10 minder dan in 1905. •Ajuelde en Tienhaven, 8Oct. Voor de op 1 Nov. e.k. aanvangende openbare herhalingsfchool dezer gemeenten hebben zich 10 leerlingen aangemeld, 5 jongens en 5 meifjes. De uitslag der op heden te Vianen gebonden loting voor de Nationale Militie wat deze beide samengevoegde gemeenten betreft, is als volgt; No. 1, Dirk vak Mourik; 2. P-eter van Roon 8. Johannes TOrhejj; 4. Gjjsbèrtus Willem Oskam (vrjjst. broederdienst); 5, Gerrit den Haak; 6. Hendrik He jj boer (Tienhoven); 7, Jan Alblas; 8, Hendrik den Haak; 9. Huibert de Vroorne; 10, Berber de Leeuw (Tienhoven); 11, Amil Cornelis Nomen (Tien hoven); 13, Willem Aart Roth; 13, Gerrit van Staveren; 14, Arie Sturry. Indien het aandeel in de lichting 4 be- draagt, dan worden dus opgeroepen nos. 1, 2. 8 en 5. Bslse^ 9 Oct. De 18-jarige P. V. zou taterdagavond een paard naar de wei brengen. Onderweg sprong het paard on- yerwaenti vooruit en de jongen viel achter uit van het paard met bet hoofd op den grond. Bewusteloos bief f bjj liggen. Men schen, die toesDeldeB, beproefden hem bq te brengeD, hetgeen eindelijk gelukte. Zicht baar was bjj niet gewond. Hjj klaagt even wel over voortdurende hoofdpjjn. Hoen koop, 8 Oct. Voor een lief- h»-ober van viBSChen om van te watertanden Hëden mindsg werd door een visscber met den hengel een snoek gevangen van 4 kilo of 8 oude ponden. Met zeer veel beleid moest bet beestje op den wal worden ge sleept, nit vrees dat het vischtuig het be geven zon. 'Krimpen a/d IJael, 9 Oct. In deze gemeente doen zich io hetzelfde huis twee gevallen van „roodvonk" voor. "Unngerak, 9 Oct. In de gister-avond gehouden algemeene vergadering der ver eeniging „Het Groene Kruis" te Langerak— Nieuwpoort, waarin ruim 50 leden tegen- woordig wareD, werd na lezing der notulen, door den secretaris verslag uitgebracht, waaruit bleek dat de vereeniging bloeit en ongeveer 200 leden telt. Het verslag van den penningmeester gaf als ontvang f f!8,53Vi, als uitgaaf f 188,30, batig slot f 90,23'/i. De magazijnmeester gaf verslag van het verplegings-materiaal. dat in goeden staat verkeert en uitstekend wordt verzorgd. De beide aftredende bestuursleden, de heeren Ds. J. F. Wachter en A. H. Bjjl, werden met btfua algemeene stemmen her kozen. De boeken van den penningmeester wer den door een commissie, bestaande uit de heeren Demper, Schenkel en Melgers, nage zien en accoord bevonden, terwjjl de heeren Van Ejjaden, Brejj en Hakemolder werden benoemd in de commissie tot het nazien van het verplegings materiaal. Daar bjj de rondvraag Diemand iets te zeggen had, sloot de voorzitter, met een woord van dank voor de trouwe opkomst, deze vergadering. Een aan tuberculose Ijjdend rund van den bouwman G. S. alhier is door bet Rjjk tegen taxatie overgenomen en naar Rotter dam vprvoerd. Lekkerkerk, 9 Oct. De hier opge- richte vereenigiog tot het orgaoiseeren van feesten bjj gelegenheid van Koninginne- jaardag en op andere nationale gedenk dagen hield op Donderdag avond 4 Oct. eene vergadering. De vereeniging werd gedoopt: „Orarje Nassau"; het reglement werd vast gesteld en bjj het besturend comité werden bjjgekozen als leden voor wtfk B en D de heeren: H. de Vos. J. den Boon, P. C. Oskam, G. v. d. Voet eo C. Rietveld. Reeds waren 190 leden toegetreden. Zaterdag-avond j.l. hield de Werklieden- vereeniging „Onderling Belang" alhier hare gewone drie maandeljjksche vergadering. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat in de laatste 3 maanden ontvan gen was f 118.60, en uitgekeerd f 105 70, zoodat er een batig saldo was van f 12 90. kas was in 't geheel f 382.72. Het aantal leden der vereeniging bedraagt thans 140. Gistermiddag kwam albier per stoom boot „Lekkerkerk" uit Rotterdam de heer Van der Heim aan, die bjj de uitoefening van zjjn beroep van zuiveraar, door een ont- iloffiag deerljjk io gezicht en hals en aan de landen was gebrand. Zjjo toestand was op 't oogenblik vrjj wel, hoewel bjj veel pjjn leed. 'Lwplk, 6 Oct. Gisteren werd G. v. M. te J. gewaarschuwd dat er vier wilde zwanen in de Lek zwommen. Hjj er op af en was zoo gelukkig hen tot op korten af stand kruipende te naderen. Even gi floten, de zwanen staken hunne koppen bfl elkander, en toen geschoten. Drie bleven terstond liggen, de vierde trachtte nog te ontkomen, maar moest het spoedig opgeven. De jager had een goeden dag! "Lwplk, 9 Oct. In de raidsvergaderfóg van 6 October j.l. werd tot gemeènte-bode en wegopzichter dezer gemeente benoemd de heer J. R. de Groot en tot gemeente opzichter de heer N. Strien. '.Ridderkerk, 8 Oct. Dezer dagen werd de werkman P. L. verbljjd met bet bericht dat H. M. de Koningin hem een gift bad toegekend van f 25,ter gemoet koming in de groote kosteD, die bjj heeft door zjjn vrouw, die aan lupus Ijjdt en te Rotterdam in de inrichting voor lupuslqders in be handeling is. 'lUieadMl (gem. Haastrecht), 8 Oct. Heden nacht zjjn door twee tot nog toe onbekende mannen van de familie Leeuwen hoek in een weide op het buitenstek van den polder Honaard twee paarden uit het land gehaald, beide grauwtjes, een van 1 Va en een van 9 jaar oud. De onbebendeu zaten beiden op fietsen en hadden de paarden met een tonw achter zich. Nabjj Montfoort reed A. Duliemont met nog twee personen de paarden vervoerders achterop en knoopte een gesprek met hen aan, en daar D. de paarden herkende, ontviel hem al spoedig: „dat zjjn paarden van Leeuwenhoek, waar ullie nj*t eerltfk ijjt aangekomen." De vreemde snuiters sprongen op dat gezegde dadeljjk van hun rjjwiel en, paarden en fietsen in den steek latenden, liepen ze in een draf voort. De politie werd er dadeljjk mede in kennis geeteld, en heden voor-middag kreeg Leeuwenhoek te Rozen- daal al een telegram, dat bjj te Montfoort naar de paarden moest komen zien. L., die nog van niets afwist, ging eerst naar de weide kjjken, doch miste daar zjjn grauwtjes, waarop oogenblikkelijk naar Montfoort werd gereden, alwaar bjj zjjn eigendom herkende, en het genoegen smaakte heden middag 2.uur met zjjn paardjes weer tbuis te arriveeren. 'Vliat, 9 Oct. Op uitnoodiging van de Onderlinge Brandverzekering „Vlist—Pols broek" werd gister-morgen door den heer D. Schakel te Schoonhoven een proef geno men tot brandblussching met den Theo-fakkel. Een aantal belangstellenden woonden deie proefneming bjj. Op een akker werd een bonten getimmerte, dat met verschillende licht ontvlambare stoffen was bewerkt, in brand gestoken en eerst nadat alles 111 lichte laaie atond, werd het toeken gegeven om met hst blusschiogswerk te beginnen, 't Be gin was tevens het einde; tot verbazing der aanschouwers was met een paar slagen geen vlam meer te zieD. De bruikbaarheid van de Theo fakkels bleek ook hier weer zóó overtuigend, dat door het bestuur der Brand verzekering terstond na de genomen proef de levering van eenige fakkels aan den beer Schakel werd opgedragen. Ze worden bjj verschillende polishouders gedeponeerd. de salarisregeling te herzien. Rij hft adres is gevoegd eene uitvoerige memorie van toelicbtiog. benevens een adtuesiradres van de onderwijzers en onderwjjzereseen uit deze gemeente. Een diecussie ontspint zich, waarbjj de voorzitter en de heer J. Smit III er op aandringen de regeling van de salarissen te herzien. Het adres wordt ech ter verworpen met 2 tegep 5 stemmen Vóór: de beeren J Smit III en J. Smit V; tegen: de heeren Klejjburg, BoDgers, Den Boer, Stam en De Jorg. 5 Door Burg. en Weth. wordt een blanco crediet gevraagd, om tot 1 Jan. 1907 het vuil en de faecaliën op te ruimen in wjjk Wordt goedgekeurd. 6. Burg. en Weth. vragen eene wijziging in de begrooting te brengen van f 57 voor gemaakte onkosten van het bezoeken van sollicitanten voor onderwqzerjes) aan de 2de openbare school. Wordt goedgekeurd. 7. Tot onderwijzeres met akten Dnitsch en Eogelsch aan de 2de openbare school wordt benoemd mej. F. Polak te Deventer. Met de benoemde stonden op de voordracht mij. H. J. Kerpenstein te Poortvliet en de heer K. Hart te Alkmaar. 8. Behandeld wordt vervolgens de be grootiog voor 1907, welke na eenige discussie geheel wordt goedgekeurd, zooals zjj door Burg. en Weth. is aangeboden 9. Eindelijk komt in behandeling de reini gingsdienst voor 1907. Besloten wordt, dat de gemeente vpor de opruiming van het vuil, faecaliën enz. zal zorgen. Burg. en Wetb. vrajren daarvoor eene som uit te trekken van f 875. Wordt verworpen met 2 tegen 5stemmen. Vóór: de heeren J. Smit III enJ.Smit V. Tegen: de heeren Klejjburg, Bftpgers, Den Boer, Stam en De Jong. v De heer Bongers stelt voor in plaats van f 875 er voor uit te trekken f 700. Wordt verworpen met 3 tegen 4 stemmen. Vóór: de heeren Bongers. J. Smit III en J. Smit V. Tegen: de heeren Klejjburg, Den Boer, Stam en De Jong. Een voorstel vaU den heer Den Boer om f 500 er voor uit te trekken, wordt daarna met algemeene stemmen aan genomen. Daarna wordt de vergadering gesloten. VERBETERING. In het bericht betreffende het verslag van de afd. „Lekkerkerk" van den Ned. Profes- tantenbond (zie ons vorin- nummer) ztfn enkele drukfouten geslopen. Er staat dat als be stuurslid werd gekozen de heer K. Sidde, dit moet zjjn K Lodder en verder nog moet men lezen P. C. Oskam Gz. in plaats van T. Oskam Gz. H.H. correspondenten en inzenders van berichten worden beleefd verzocht vooral namen met duidelijke letter te schrijven. De Bedactie. Raadsvergadering N.-Lekkerland, gehouden 4 Oct., 's namiddags 6 uur. Voorzitter, de heer L. F. J. van Vliet. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 1. Mededeeling wordt gedaaD, dat het oude telefoonkantoor tal worden afgebroken en daarvan een urinoir bjj de 2de openbare school zal worden gezet; de kosten daarvoor zullen f25 bedragen. Wordt goedgekeurd. 3. De voorzitter deelt mede, dat door Ged. Staten de rekening over 1905 is goed gekeurd. 8. Eveneens is goedgekeurd eene wijzi ging 1q de begrqotiog van 1906. 4. Ingekomen is een adres van de afdee ling „Alblasaerdam en omstreken" van den Bond van Néderlandiche onderwijzers om RECLAME. In de advertenties zult ejj de aanwijzing vinden van eetwaren, die bjjeonder smakelijk zjjn. Wjj geven u hier de aanwijzing van het middel dat uw maag geneest zoo die zink is, en dat u dus in staat stelt al die lekkere zaken te genieten. ZWAKTE VAN MAAG EN INGEWANDEN. De Heer J. Mutsaers van Eek, Balk- straat 72 te Utrecht, scbrjjft ons: „Mjjne vrouw heeft geurende 3 jaren ge leden aan een verzwakkmg der ingewanden en van de maag. Zjj kon niet veel meer eten en verteerde dat nog heel slecht. Natuurlijk voedde zq zich zeer slecht en hare gezondheid leed daar onder. Toch had elegantste me Magazijn De MODELHORDRN veor het WINTERSEIZOEN zjjn van af Danderdag II Octaher ter bezichtiging gesteld. Portugal. Oblig. le Serie. 3 Dito 3e 3 Rusl. Obl. Binnenland 1894 4 Dito 89/90 le en 2e uitg. 4 Dito 1880 4 Dito Nicolaï Spoorw. 4 Dito Gr. Russ. Spw.-mjj. '98 4 Hong. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 Zuid-Ital. Spoorw.-mtf. Obliar. 3 Wladikawkas Spoorw.-mjj. 1894 4 Loten Antwerpen2' Loten Hong. Hyp.-Bank 4 loten dito II. 100 .8 Loten Theiss Reg. Ges. 4 Loten Madrid3 Loten Turkije 1870 3 679/16 681* Wk 68V16 73' C8'V,o 97'* 671/g 761/9 1023/8 107'/» 154 61 34',8 MARKTBERICHTEN. Alblaaserdam, 8 Oct. Ter kaasmarkt waren heden aangevoerd 10 partjjen, wegende 2100 K.G. Prjjs 29 a 33 ct. Óarlncbea, 8 Oct. Aangevoerd 658 runderen, 20 nuchtere kalveren, 17 vette varkeA en 718 biggen. Prjjzen: zware kalf koeien f 180 a 300. kalfvaarzen f 140 210, melkkoeien f 175 a 225, 1 Vt -jarige ossen f 90 a 120. guiste vaarzen f 110 a 140, pinken f 60 a 90, graskalveren f 25 a 40, nuchtere kalveren f 12 a 18. Vette varkens 25 a 26 ct. per kilo, biggen f 9 af 11. Rotterdam, 8 Oct. Tarwe f tot f Per 100 kilo 18,75 tot f 9,75. Rogge f tot f «atterdaai, 8 Oct., Aangevoerd 182 vette runderen. 0 magere dito, 171 vette en graskaiveren, 0 nuchtere kalveren, 1932 schapen of lammeren, 797 varkens. Runderen 26 a 37 ct.; kalveren 36 a 50 ct.; varkens 22 a 26'/» ct en lichte varkens, voor export, 21 a 23 ct. per 'k kilo. Utrecht, 8 Oct. Op de beden alhier gehouden paardenmarkt waren 850 paarden eu veulens aangevoerd. De prjjzen beliepen voor weelde-paarden f a werkpaar den f 200 a 525, oude paarden f 35 a 100, 1'/»-jarige veulens f 150 a f285, 2-jarige dito f 190 a 350. jonge dito f 60 a 95. D« Heer en Mevrouw J. J. VAN HEEL-— Lüvten zeggen allen Vrienden en Bekenden bartelqk VAARWEL bjj hun vertrek naar Coevorden. Lekkerkerk, 8 October 1906. bestaat gelegenheid Carnma en Privaat- leunen te ontvangen in de Franache, de Engelaehe en de Dnltache Taal en in Wlnkande. Kinderen, die de zes klassen der lagere school volledig doorloopen hebben, kunnen vier avonden per week van 4 tot 6 unr deelnemen aan het Herhallaga- en Vaortgeaet-OnderwlJa. WdT~ Opleiding voor Hoogere Burger- He howl en Gymnaiiim. Nadere inlichtingen geeft bet Hoofd der School M AATKNIPPEN. Ondergeteekende bericht voornemens te zjjo alhier een Cnraaa te openen in het Maatknippen voor het Modevak, aanvang 16 Oct. a. s. Onder beleefde aanbeveling wordt men verzocht zich te vervoegen bfi Mej. A. van den HOVEN— Benachap. Amelde, Voorstraat No. 277. UUROEBLIJHE STAND. Schoonhoven. Van 5-9 Oct. Geboren: Cornelia, d. van W. Monteban en J. M. Rozendaal. Johannes HeDdrik, z. van W. C. Schouten en B. Schakel. Overleden: Tü. Pb. Veraart, oud 2 m. J. P. de Hoog, oud 73 j., weduwnaar van A. van Oosten. Stolwijk. Van 15-30 Sept. Geboren: Jakob en Gerard, zoons van G. Verburg en D. de Krujjf. Johanna, d. van J. de Pater en M. Markus. Johannes, z. van J. van Herk en A. Hogendoorn. Pieter, z. van H. Bongers en A. Bouter. Getrouwd: P. Reehorst (won. te Berken- woudi), oud 26 j. en J. van der Wal, oud 24 j. Overleden: Een levenloos aangegeven kind van 't mannelijk geslacht van T. J. Hol. Zoo de Heere wil eu zq hopen onze geliefde Ouders 1 ADAM KL0ENS vg MARRIGJE 0UWENEEL den 25. October a. s. hunne jjj!| 40-jarige Echtvereenlglag te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, 4cS Behuwd- en Kleinkinderen, j £j(| Groot-Ammers (Gelkenee). ER BIEDT ZICH AAN een gevordorri P. G. Adrqp Hulppostiantoor Haastrecht. mogeljjk g gd een bjj of LEERLING P. DE HOOG, Schaonhavea. Terstond gevraagd een flinke goed kunnende melken, P. G., bjj L. STOF BERG, Ommoor8che weg, Prins Alexander- Polder, Hlllegernberg. gevraagd, met 1 November, 9 gulden per week, goed kunnende melken, bij JANUS MOONS, Bleemendaal bjj Gouda. Ten spoedigste gevraagd een P. G., van middelbaren leefljjd, bij M. VAN ERKEL te Nleawerkerk a/d IJael. Mej Mutsaers. (Portret Vermeulen.) zjj veel geneesmiddelen genomen en hoopte altjjd te genezen, maar de genezing kwam niet; nauweljjks ondervond zjj een ver lichting, of die duurde maar net zoo lang als het geneesmiddel duurde. Zoodra z|j met het geneesmiddel ophield, kwam de maagpijn terug. Ten einde raad, begon zjj met de behandeling der Piük Pillen. Toen hebben wjj er ons rekenschap van gegeveD, dat ztf die dadeltfk bad moet-n gebruiken. Haar toestand is onfniddelljjk verbeterd. Weldra kon zjj voedsel, dat zjj zich sedert langen tjjd geheel had moeten ontzeggen, eten en verteren. Da PiDk Pillen hebben mjjne vrouw volkomen genezen en hebben bovendien de verwoestingen, door die lang durige ziekte teweeg gebracht, hersteld. Mjjne vrouw heeft hare krachten terug gekregen en ziet er op pieuw welvarend uit." Verwaarloos uw maag' niet; gij moet er op passen als op uw -oogappel. Het is een uiterst teer orgaan, dat vfereischt te worden ontzien en dat dikwjjls mishandeld wordt. Wanneer zjj verzwakt is, dwingt men haar tot overmaligen arbeid, waartegen zij zich verzet. Zoo zjj geheel haar diensten weigert ztft gjj verloren. De Pink Pillen ztfn het middel, dat uw maag in goeden staat brengt a neen goede spijsvertering bezorgt. DlrPink Pillen ztfn onovertroffen tegen bloedarmoede, bleekzucht, neurasthenie, al gemeene zwakte, maagkwalen, rheumatiek. Prtfs f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrtfgbaar bfi Snabiué. Steiger 27. Bot terdam, hoofd-depóthouderx voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrtfgbaar voor Schoonhoven en omstreken btf A. N. van Zessen Drogist. VISSQHER1J-BERICHTEN. De uitkomsten der zalm- visschertfen op de Waal en de Merwede waren in de laatste 8 dagen zeer ongunstig. De slechte vangst moet geweten worden aan den btfzonder lagen waterstaud en den gesloten ttfd. Io bet traject van Ti^l tot Gorinchem werden slechts 9 zalmen gevangen en te Hardingsveld 32. De besomming aan andere rivier- en polder- vi«ch wbh eveneens slecht looneod. Zalm deed f 1,50 tot f 2,10, St. Jacobs f 1,26 tot 60 per half KG. IK °P den October a. s. hopen mtfn geliefde Oom en Tante U GERRIT OOMS JACOBA BOON aas hunne te herdenken. AALTJE MEIJER, Pt Krimpen a/d Lek, Oct. 11)06. Ot Dea 15ea October a. a. hopen Ot D- V., onte geliefde Oom en Tante PIETER STAM Ca. HEBER1NA KARREMAN bun te herdenken. IK IK Hun dankbare Neef en Nicht. I m Nieuw-Lekkerland, lOOct. 1906. Mfj Heden overleed, na korte ongesteld heid, onze lieve Dochter, Zuster en Verloofde CATIIARINA ELISABETH SARA VAN OOSTEN SL1NUELAND, op den leefljjd van 21 jareD. Mr. D. van OOSTEN SLINGELAND. J. G. van OOSTEN SLINGELAlNU Vos. Mr G. L. van OOSTEN SLINGELAND. C. J. G. van OOSTEN SLINGELAND. C. VAN N1EVELT. Oosterbeek, 5 October 1906. Eenige en algemeene kennisgeving. BEURSBERICHTEN. 9 Oct. Cert. Nederl. WerkL Schuld. IV» 767/g Dito dito 8 00a,4 Hong. ObUf. zilver 1893/1904 4 Wk Oostenrijk, Obl. pap. Mei-Nov. 4 Dito rifver Jan.-Jtüi. 4 99V« te Schoonhoven. GODSDIENST OEFENING op Zondag 14 October 1006, v.m. 10'/» uur. Voor ganger de Heer Dr. A. J. OORT, Em.-Pred. te Zutfen. ■V Zonda, 14 October lttefl QEEH ZoBdagooobool. Terstond of met 1 November n. s. go- vraagd een bekwame I P.°G., v. g. ar. v z. 1 Adres C. W. DUIJM, HaaatrcchL Een gebruikte doch goed onderhonden in het vuur gelakte geschikt om een flink vertrek te verwarmen en sptfzen te koken. Adres C. HARREWIJN, Mr. Smid te Gleaen-Jflenwkerfet. zeer geschikt voor klompmakerswerk, aan gunstig vaarwater gelegen. Te bevragen btf D. STOLKNieuwer, herk a/d IJael. T®r evern. aangeb. een goed bekl. WATER- EN VUURNERING, m. Klopkl. en Kmldealeraw., die een goed burgerbestaan oplevert. Adres: F.v. d HEUVEL. Komtfnsteeg K 46, Ganda. De Notarissen BOS te Papendrecbt en VAN MAANEN te Sliedrecbt zullen'op Don- derdag 18 October inzet, en op Donderdag 25 October 1906, btf afslag, beide dagen des avonds 7 uur. ten vl'Sn™ "k6" J1J8;r G- BL0M VAN DER VLIES, aan het Midden veer te Sltcdrecht. in het openbaar verkoopen: No. 9, met SCHUURTJE, ER te Wtfk B, No. en TUIN, te f"n»,het«^JeDeiDde- hu'tendtfks; Kad. Seclie 8'men 8ro®1 Breeder btf biljetten omschreven. Betaling der kooppenningen vóór of op" 6 December 1906. Aanvaarding btf de b* taling, doch met vóór 15 November 1906 noemde Notiriwen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2