ffijdsiraai. hij de Marti. Enn Boorartlr, goed kunnende melken. Woning beschik baar. Adres Wed. C. HOOGENDIJK te Oapelle a/d Uaei. En win Yas on Paardenmartl TE COUDA. Nieuwe Schouwburgtent, Bestuur: Firma BAKKER EEN MISDAAD PaaröBDDirtii te VIANEN co AMEIDE op 10 en 11 October e. k. LEK. REEDERIJ op de N°. 2’ Eerste Blad Winter-seizoen. Een Gedaanteverwisseling. Boerenarbeider, flinke Dienstbode, goed met de wasch kunnende omgaan. Loon f 190,-, bö K. v. d. NEUT, Lage Zand 15, Den Haag. flinke Dienstbode, Boerenachterhuis Brimn vu en Oud-gediei XLI. Boerenarbeider, Een Boerenmeid j niet beneden 16 jaar. goed kunnende melken, bjj JOH. DE JONG te Streefkerk. FEEST-Uitvoering, ter gelegenheid van Langerak. gem. KAMERS met Pension. Boerenknecht, die een kleine boerderjj met weinig bouw land zelfstandig kan bearbeiden. Vrjj van sterkendrank en Geref. Godsd. Adres A. DAMSTEEG, Melkboer, Gieaendam. Boerenarbeider, Boerenarbeider, I J. DE VEN, DAMES- en HINDERHOEDEN, Mej. Wed. B DE BROUN, Lekkerkerk. TE HUUR VOOR 3 JAAR: EEN RUIM Te koop: Voerbieten, W. VERMEULEN, Hoogstraat 78, Rotterdam, ▲autoraam, ’a-Gravenhage, Dord recht, Unlemberg, Tiel en Gouda. ■MP VOORLOOPIG BERICHT. 'W zal de Kermis te SCHOONHOVEN bezoeken met haar alom gunstig bekend Tooneelgezelschap. Niemand zal de Schouwburg onvoldaan verlaten.— SDö0rÖ08KlB8 00 KfilSyjÜSflU verkrijgbaar in don Boekhandel van Emst. (w. g.) JAN SANGERS. EPO’S CINQUOLINE. DIENST OP BEIDE DAGEN: RwUerdam mergena 4.— Zangvereniging „Crescendo” LANGERAKNÏEUWPODRT, op Voor billijken prjjs te koop: dto EEN SOLIDE NIEUWE SfcKAASBRIK met toebehooreneen DOGCART en TILBURY. Voorhsnden bjj J. GRAVESTEIJN, RjjtuighsndelKsrnemelkelootMewda. De ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Paulo, is een uiterst best middel tegen alle borst- en longaandoeningen, asthma, kink hoest, hardnekkigen hoest en verouderde verkoudheden, enz. Centraal-Depót LI. ANKER, Van Alkamadestr. II, Ratterdam. f 500,- Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen te Dordrecht, i Opgericht 1S98, WASSCHEN. Bouwknecht. DcM€«n*ut bestaat nttSBlai •vername aange- Van een leer bjj 'Cl. E. - Corni Adri oud t. van te worden vt en EPOSl CINQUOLINE *vaardigd en tai nieuwste eikel van Imur, boei te L_ Bouwi G. Verkerk, en T. Boekhandel, Markt te GOUDL, verplaatst zjjn ZAAK met 1 Movem- ber naar de Ontvangen eene nieuwe collectie Kiuderkaps, Baret* en Bonten. Aanbevelend d van A. r« z. van A. Peter, z.fii GEVRAAGD: GEVRAAGD een P. G., hoog loon, bjj A. DOGTEROM, Ouderkerk a/d IJael. Met 1 November gevraagd een Zoo spoedig mogeljjk gevraagd een bjj H. VAN BLANKENSTEIN, Vleesch- houwer, Ouderkerk a/d IJael. Door vertrek ter boden een zaak in KRUIDENIERSWAREN en aanverwante Artikelen, annex Brood* depót, op goeden stand te. Schoonhoven. Brieven franco, ro. 50, Bureau van dit Blad. met SCHUUR en ongeveer >/i II.A, bent Bauw- en Grasland, te LOPIK (Benedeneind). Zeer ge. Te bevr en bjj Nol Geachte Heer Redacteur! - Over Marinezakau wil ik thans even pri Misschien zult gjj, evenals vele and zeggen, dat een landrot daarvan maar li moest zwjjgeu; hjj heeft er toch vorstand van. Ja, doch ziet u, gjj en ik en alle an landrotten, die ons lieve vaderland bevol zj| hebben met elkander te zorgen, dat geld er komt, waarmede onze Marine w bekostigd. En nu kunnen wjj wel verte dat wjj vertrouwen hebben in de man die dezen zoo kostbaren tak van di beheeren, en vergt men ook dat wg onthouden van een oordeel over de vi waarop zg dat geld besteden, op duur kan een burger daar toch geen vi mee hebben, te meer niet, omdat er verschjjnselen voordoen, die weleens oi de aandacht genomen mogen worden. Van de honderd Nederlanders wi negentig niet anders dan door een pre hoe een schip er tegenwoordig uitziet, krjjgen wel nu en dan een beschrgvini lezen van zoo’n zeemonster, van zjjn'vont inwendige inrichting, maar de laatah zoo ingewikkeld, dat het voorstellings mogen weldra te kort schiet en wjj verder wel gelooven willen. En dan zgi zooveel verscheidenheden, die heel and heeten dan de oude houten, gevaarten, welke de zeerobben d*r zeventiende et de vlag der Zeven Provinciën over alle ze heen droegen en deden eerbiedigen, geen linieschepen, geen fregatten, geen b ken meer dat wjj maar geen pog zullen aanwenden om er achter te kon Is dan dit schr jjven bestemd om de lei der courant eens op de hoogte te brengi O, dat niet, want van verreweg de met dingen weet ik zalf niet veel. Maar ik wel weet, is dat onze Marine een d instelling is. En wat telkens meer en n blijkt is, dat onze autoriteiten, die hetg moesten weten, het er volstrekt niet o eens zjjn,, hoe zjj moet zjjn ingericht, haar taak is, aan welke eischen zjj n beantwoorden. Van bezuiniging ik bedoel op de sta uitgaven spreekt tegenwoordig ieden De lasten worden aldoor zwaarder, en kan niet anders, omdat er geld moet kor ter bekostiging van de maatregelen maatschappelijk gebied naar welke aljai lang te vergeefs is uitgezien, maar dan m eens een eind komen aan de voortdurei opdrijving van de kosten der Landsverdi ging. Wjj zjjn nu eenmaal geen gro Mogendheid, en de krijgsdienst behoort i tot de dingen waarin ook een kleine m groot kan zijn. Te midden van al dat geroep, en van toezeggingen, die er op gevolgd zjjo, kc de Minister van Marine met een begrooti die weer ongeveer een half millioen hoo is dan die van het vorige jaar. Zoo kum wjj bljjven roepen. Het helpt toch niets Eu reeds dadeljjk kr jjgen wjj, bjj het le der begrooting, den indruk dat het meenin verschil der deskundigen niet is weg nemen. De Minister schrijft, dat de eisch een doelmatige inrichting der zeemacht r verzet tegen elke vastlegging voor geruin tjjd van de samenstelling van haar materi en do organisatie van haar personeel; nie min zal de Minister in een vasten ko sturen en wanneer deze koers onder de staande omstandigheden de juiste is, zal dit der volksvertegenwoordiging aan geven de aanvrage om gelden toe staan, welke de Minister behoeft om i eersten stap te doen in de richting we hjj boodig acht, zonder zich daarom geb den te achten aan de overige deelen i 's Ministers programma. Man lette wel op, dat hier duidelijk 1 ontbreken van een door alle deskundig juist geachte richting wordt aangewez D*t onzekere is geen quaestie van omsti digheden, maar van persoonlijke inziehh telkens treedt een ander Minister op, en i heeft weer een koers in het oog, afw|jkei van die van zjjn voorganger. En zoo woi de eerste stap, wellicht ook de tweede, n veel moeite en kosten gezet, niet door verd< gevolgd, maar zal de nieuwe man weden vragen, in staat gesteld een.,., „eersten stap”. De Minister behandelt afzonderlijk de ti dor zeemacht bjj de verdediging der kolen en bjj die van het Rjjk in Europa, en de laatste zal ik mjj bepalen; men ko moer en meer tot het inzicht, dat de Iodise Marine en die in Nederland volkomen scheiden moeten zjjn. Hoe zou ook o «enige mogelijkheid een aanval uit zee ons laad kunnen worden afgewend i schepen die uit Indifi moeten komen,ent gekeerd? Bk vaartuig,inoorlogst*d oa<i weg ^nda, sou dadelijk worden mgopikt ROODE FLAKKEESCHE PAARDEPEEN, KLAVERHOOI en VOEHPOTERS bg C. A. BROUWER, Meercapelle. (tevens Bewijs na ontvangst van franco toegezorJ» te IVieuwpoort strekt, *s avonds i verkrijgbaar. f MO,00 beneden den gewonen prjjs, te keep het allernieuwste model HaudnaainiacliiBB, met prachtige luxe-kast, alle apparaten en 8 jaar garantie, bg geschikt voor een Veehandelaar. vragen bij den eigenaar M. LEXMOND otaris KOOI te Lopik. TRUE BURGEMEESTER cn WETHOUDERS v.n O—d— maken bekend, dat aldaar WOENNIkAG 17 OCTOBER s. a. eone vrije VEEMARKT e. VRIJDAU IO OCTOBER a. eene vrjje PAARDENMARKT zullen gehouden werden. STAANGELD zal NIET worden gevorderd. Ter gelegenheid van bovesge- noemde Markten zal vanwege de Afdeeling Gouda der Hollandsche Maat' schappij van Landbouw, onder toezicht van het Gemeentebestuur, eene VERLOTING van op die Markten aan te koopen VEE en aanverwante ARTIKELEN worden gehou den tegen Vijftig Cents (ƒ0,50) het LOT. Burgemeester en Wethouders voornoemd. R. L. MARTENS. De Secretaris. BROUWER. De op te voeren stukken zjjn de nieuwste van het hedendaagache Teeneelrepertoire. Niets zedetawetsends ef strUdends tegen den Godsdienst zal werden vertoond. De tent is zeer soiled vervaardigd en kan circa 700 personen be vatten en is ingeriebt naar de nieuwste eischen des t(jds. Zjj hoopt dus op de medewerking van het kunstminnend publiek. een L en lan( i is. Io het van den toestand, er iemand, die ja gezondheid door dan heeft er c romen en A. Boere. Van 5 Sept.— 5 Oct. erena, d. van N. Rietveld Dannis. gC" Aan hetzelfde adres een gebruikte Broodwagen te koop. S. W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. ,1 en .u.ertje, d. van v. d. Graaf. G. Bouter. van Limborgh, oud 80 j. oud 18 j. W. Sprik, v. d. Uj. Directie te Slikkerveer. Verkrijgbaar bjj A. C. FIJN VAN DRA AT te Schoonhoven; A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhoven; G. van der WOUDEN te Lekkkrkkrk; G. S. ROSS te Oüd-Alblas J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Blkskensgraav; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudriaan; M. v. HOUWELINGEN te Giuen-Nieuwk.; J. ZONNEVELDFikk te Hoornaar; C. BROUWER te Murkerk; G. BOUWMEESTER te Tirnhovin; P. G. J. de JONG te Ameidr; G. COLJE te Lopik; G. v. D. HOEK te Cabauw; Jb. den OUDSTEN te Groot-Ammere T. MOLENAAR te Lrxmond; R. VERMEULEN te Langzrae; K. VAN DAM te Bergambacht; tot. d. van J. Schep en Gjjsbertha Alida, d. van i en J< M. de Jong, en: A. Verklejj, oud 18 j. Stoomtnelperadr. S. W. vann<J9T< S GEVRAAGD een P. G., goed kunnende melken, bg H. TEEU- j WEN Krimpen a/d IJsel. j Gevraagd tegen Kerstmis: begaat hgdie Igdeude is aan Rheumatiek en geen EPO’S CHNQUOLINE gebruikt. Wat is een Veehandelaar, die Igdt aau Rheumatiekzoodat h|j de markten niet kan bezoeken of „den boer” op kan gaan, toch een ongelukkig mensch, want hg kan zgn kost niet thuis verdienen. Geruimen l|jd was ik, JAN SANGERS, Veehandelaar te Emst, lijdende aan Rheumatiek, die mij belette de markten te bezoeken of „den boer” op te gaan om te handelen. Bü GREVENSTUK. Drogist te Apeldoorn, kocht ik een pot EPO’S DINQCO- LINE, het alom bekende eenig afdoende middel voor Rheumatiek, en o, wonder! na eenigen tjjd hiermede gesmeerd te hebben, kon ik haast niet gelooven wat mg overkwam. De pijnen verdwenen geheel en „op slap” kon ik weer gaan om te bandelen. Ja, een misdaad begaat hg, die Igdt aan Rheumatiek en geen EPO’S OINQUOLINE gebruikt. Lijders aan Rheumatiek wilt gjj genezen, neemt dan een pot EPO’S (JINQUO- LINE en wr|jft hiermede. Het eenig afdoend middel voor Rheumatiek is verkrijgbaar f 1,— per potje b|j de Heeren: A. N. VAN ZESSEN, Drogist. Schoonhoven en Culemhorg. J. ZIELSTRA, Westbaven 204, hoek Gouwe te Gouda, in Chemicaliën, Drogerijen en Verfwaren. G. H. PELIKAAN, Drogist. Leerdam; A. VAN BREDA Dzn.Drogist. Gorinchem; G. W. ZON. Drogist. H.-A. „Roode Kruis”, Gorinchem; ARNs v. d HEIJDEN, Waddingsvekn; J. Nieuwerbrug; alsmede „ENGROS” bij de EPO’s CINQUOLINE-FABRIEK Apeldoorn. veraera. Teun Ije, d. van A. Timmer C. G. K. Schrijvers. Jannigje, d. van de RuQter en M. v. Os. Janua, d. van J. Lekker kerker en A. Schep. Wilhelmina Susanna, d. van J. A. Verburg en W. Klever. Overleden: D. Verhoef, oud 25 j. Een levenloos aangegeven kind van het vrouweljjk geslacht van G. Schinkel en T. Kruiswijk. Bergambacht. Van 1 Sept.—1 Oct. Geboren: Grietje, d. van C. Stigter en N. M. Mak. Elizabeth Johanna, d. van G. T. Stigter en D. Molenaar. Wiliemjjutje, d. van A. Noorland en A. G. Klomp. I Aaltje, d. van A. J. van de Werken en G. Lom uier de. Dirkje, d. van J. de Jong en N. de Brugn. leuntje, d. van J. Oskam en A. Kok. Hendrik, z. van H. J. Noorlander. Getrouwd: J. van Baaren, £>ud 23j.eu M. Verschoor, oud 24 j. C; Boer, oud 23 j. en A. Schouten, oud 28 j. Overleden: J M. de Pater, oudlij. N. de Waard, weduwe van C. van Baren, oud 75 j Bleataenagraafen Hofwegen. 1-30 Sept. Geboren: Geertrui, d. vau G. de Beeld en M. de Vaal. Adriaantje Jannigje, d. van B. C. Ooms en J. F. Vlot. Willemina, d. van J. L de Vaal en A. A. Visser. Brandwijk. Van 1—30 Sept. Geboren: Willem, z. van K. Blokland en H. K. van der Kolk. Leendert Jan, z. van J. Schep en M. C Tukker. Hendrik, z. van H. Ijzerman en M. Hogendoorn. Getrouwd; A. Tieleman, oud 21 j. en M. van Geut, oud 22 j T. de Jong, oud Slikkerveer 4.8S Krimpen a/d Lek 4-40 Lekker kerk 5. OS Bergambacht 5.45 Scheen haven «.10 Te Jlmelde 7.— Te Viauen 8.— Van VIANEN nam. 1.80, van AMEIDE nam. S.— Aan alle teaachengelegeu Btatlena werdt aangelegd. HET 20-JARIG BESTAAN der VBIJDAGI 19 OCTOBER 1900, *a avonds 7Vt uur, in deNED. HER V. KERK te PROGRAMMA met TEKSTBOEKJE van Toegang) wordt, van postwissel ad 0,97, inden door H. KLEIJHEEG en is. zoolang de voorraad ad 0,95 aan de Kerk z. van Jobs. Vergeer Heegblekland. Geboren: Helena, en H. A. M. van L— Overleden: D. Bos, oud 5 m. Hoornaar. Van 5 Sept.—5 Oct. Geboren: Cornelia Arie en Arie Marious, zoons van D. Brandwijk en C. van Houwe- hngpn. Johannes, z. van D. deKoningen B. Smits. Overleden: A. M. Brandwijk, oud 18 d. C. A. Brandwijk, oud 18 d. A. Sterrenburg, weduwe van C. Zianen, oud 83 j. Lan ger alge welde. Van 1—80 Sept. Geboren: Anthohia, d. van J. P. Slinger land en E. C. v. Dam. Getrouwd: J. Oskam, oud 29 j. en P. van Ingen, oud 24 j. Overleden: D. Verdoold, oud 3 j. Lekkerkerk. Van 1—80 Sept. Geboren: Jan, z. van J. Kaptejjn M. v. d. Berg. Stjjntje Pietertj- A K. Man in *t Veld en N. Cornelia, d. van G. Stout en Getrouwd: W. en A. Hoogerdjjk, t__ oud 24 j. en N. Deelen, oud 28 j. M. Hoven, oud 23 j. en M. N. Benschop, oud Overleden: A. Boon, oud 73 j.tchtge- noote van P. Noordergraaf. Meerdrecht. Van 1—80 Sept. Geboren: Jan, z. van J. Doeland D. J. Oskam. Dirk, z. van F, Vink en van Vlaardingen, Getrouwd: A. Visser en W. van der ELZEN AAR, Drogist, Sliedricht; S. NAP, Wilnis; M. BROUWER, Kaa. J. van der Schaft en H. van Zanten. Overleden: G. den Balvert, oud 71 j. Nieawerkcrk a/d IJ. 11 Sept.—5 Oct. Geboren: Adriaua Cornelia, d. van E. Rook en C. A. Visser. Cornelia, z. van C. Vink en M. Burggraaf. Adriana, d. van D. Koorneef en M. Ames. Overleden: W. C- Markesteijn, 19 j., echtgeuoote van J. Scheepmaker. Neordeleee. Van 5 Sept.—5 Oct. Geboren: Gerrit Pieter, z. van J. A.de With en P. G. Slob. Getrouwd: J. Middag, oud 27 j. en S. de Jong, oud 20 j. A.Zgderlaan, oud 24 j. en A. van Kleef, oud 22 j. Polsbreek. Van 1—30 Sept. Geboren: Johanna Cornelia, d. vanjoh. Sluijs en C. v. Vliet. Overleden: D. van der Geer, oud64j., weduwnaar van D. van logen. Tieuheven. Van 1—30 Sept. Geboren: Cornelia Jacobs Mfilheimina, d. van J. Verhoef en H. B. van Lomwel. Dirkje, d van A. van Os en A. Vermaat. Cornelia, z. van A. Oskam en P. van Middel koop. Peter, z/van G. J. Versluis en M. de Bie. Getrouwd: L. P. Wierks, oud 17 j. en T. Vonk, oud 11 j. fitst. Van 1-30 Sept Geboren: Jacoba, B. Rozendaal. J. van Dam Overledi BURGERLIJKE MTANII. AlblSMUserdam. Van 14—28 Sept. Geboren: Margje, d. van C. A. t Hoen en C. Groenendijk. Cornells, z. van E. H. den Hartog en H. K. Verschoor. Geertruida, d. van A. Vogel en H. Visser. Geertje, d. van D. Koojj en S. van Steenis. Ljjoije Martjjnlje, d. van P. A. Benschop en A, G. Vlot, Arie, z. van F. Blok en J. Lagen dijk. Arie, z. van W. Kloot en J. Monster. Anna Martha, d. van J. van Bokkum en J. K. Evertsen. Jan, z. van A. Koolmees en C. Muilwijk. Jannigje, d. van B. Ver hoeven en C. Lighaan. Lena, d. van J. v. d. Kuyl en C. Roodnat. Cornells, z. van P. v. d. Wal en T. de Bie. Getrouwd: W. Viiegenthart, oud 24 j. en B. Kloot, oud 22 j. Overleden: P. de Deugd, oud 4 j. E. den Besten, oud 27 j., ectngenoote van J. Kloot. C. de Jager, oud 69 j., weduwe van G. van Herk. H. E. üuwerkerg, oud 35 j., echtgenoot van E. 0 ver weel. C. Putkamer, oud 41 j.. echtgenoote van J. Risseeuw. G. van Sparje, oud 39 j., echtgenoote van J, Groen. Ammerstel. Van 1—30 Sept. Geboren: Neeltje Catharina, d. van J. Sprik en C. Touw. Maria Cornelia, d. van C. de Vries en W. de Jong. Jan Arie, z. van B. Broere en A. L. Looren. Teums, s. van P. de Man en G. W. de Grutter. Getrouwd: M. de Brujjn, oud 27 j. en A» van Drunen, oud 13 j. BeBBchep. Van 1—30 Sept. Geboren: Bart, z. van A. Verhoef en 21 j. en D. van Vuuren, oud 13 j. J. van Houwelingen, oud 26 j. en K. van Tujjl,oud 26j. Gieaendam. Van 22 Sept.—6 Oct. Geboren: Willempje, d. van C. van Tilburg en P. Vonk. Bastiaan Machiel/ z. van L. Huisman en A. Westerman. Jan, z. van J. P. de Bruin en B. Kros. Jan Cornelis, z. van G. de Krgger en J. Ver steeg. Hendriks, z. van C. Koog man en H. Versteeg. Jan, z. van A. Koorevaar en G. Huisman. Marinus, z. van G. de Vos en J. Koppelaar. Gerrit, z. van G. Koore vaar en A. Slob. Cornelia, d. van C. W. de Ruiter en T. Neder veen. Getrouwd: B. Ambagtsheer, oud 24 j. en D. Verschoor, oud 21 j. C. van der Stelt, oud 33 j. en J. den Boer, oud 28 j. Overleden: Een levenloos aangegeven kind van A. van der Meiden en A. Bakker. T. van der Zjjde, oud 55 j., weduwe van C. Langerak. HaaatrechL Van 1—80 Sept. Geboren: Geertruida Maria, d. van H. Houdfjk en M. van R(jn. Willem, z. van F. Treuren en C. Molenaar. Jacob, z. van J. Verboom en P. Goedhart. Overleden: A. Hollies, oud 3 m. J. van Dam, oud 22 j. G. de Bruin, oud 23 j echtgenoote van P. Veerman. Mekenderp. Van 1—80 Sept. Geboren: Mina, d. van P. Verheul en N. v. Zanten. Overleden: A. Spek, oud 11 w. Heenkeep. Van 1—30 Sept. Geboren: Leonardua Antbonius, z. A. A. v. Vliet en M. Boere. Wilhelt Bovenstaande teekening stelt den zoogenaamden lachspiegel voor. Dit is een kogel vormige spiegel. Wanneer iemand zich voor een dergeijjken spiegel bevindt, heeft er als het ware een gedaanteverwisseling plaats. De persoon voor den spiegel toont dan smal en langwerpig of kort en diknaarmate het glas van den spiegel gebogen is. In het algemeen noemt men een gedaanteverwisseling de verandering van den toestand, waarin een voorwerp of persoon vroeger ver keerde. Wanneer iemand, die jaren aan een borst- of longaandoening Ijjdende is, zjjne vroegere gezondheid door het gebruik van enkele flacons AbdUalreep ziet terugkeeren, dan heeft er ook een gedaanteverwisseling plaats gehad, want men is weer volkomen gezond. We mogen gerust beweren, dat er dagelijks gedaanteverwieselingen op die manier plaats hebben, daar het aantal genezen per sonen door de Abd(|alreep enorm groot is. Da attesten van genezingeo, dia «tl bekend maken, «reven slechts een zeer klein denkbeeld van de wonderdadige irenees- kracht der ABDIJSIROOP. W(j vermelden hieronder hetgeen M»j W. SOPJES, Rusten burgerstraat 181, ingang 178a. Amsterdam, ons heeft medegedeeld: „Gedurende meer dan een half jaar was ik kortademig. Wanneer ik *s morgens opslond moest ik een half uur rusten, alvorens mjjne bezigheden te kunnen aanvangen. Wanneer ik een boodschap moest doen, was ik genoodzaakt herbaaldelgk ie rusten; b|j de geringste inspanning hijgde ik. MQ werd aan geraden het met de Abd(joireep, Klooster Sancta Paulo, eens te probeeren. Ik kocht toen een flacon b(j den Drogist VOS, Sarphatiepark. Amsterdam, en vanaf het gebruik van den eersten flacon kon ik bemerken dat ik er baat bg vond. Ik heb zes flacons gebruikt, maar ik mag gerust zeggen: het voldoet mjj uitstekend en ik kan ieder aanraden dit probaat middel te probeeren." Prjjs per flacon 1,—, f 9»— en f 8,50. Wed. J. VUIJK te Krimpen a/d Usil; C. VAN WIJK te Oudkwatkb; Firma WOLFF Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Sl1<dr<cht, Boveneinde C. VAN STEENIS te Nooroeloos; FRANS VAN DAM te Gouderaï; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Px.. Ouderkerk a/d IJ.; W. DONKER. Krimpen a/d Lkk; C. C. VAN GKNNIP te Moordrecht; L. POT te Nikuw-Lkkkkrlamd; Mej. K0RTEWEG te Alblassmrdam: Wed. F. AMSING te Alblasskrdam; K. HILGKMAN te Struhim C. SPELT te Nikuwpoort; F. J. BATS te Stolwuk; J. ALES te Zevknhuizkn; P. GOUDRIAAN te Capklli a/d Dskl G. ELSEN AAR, Drogist te Suedricht; W. J. VAN DAM, te Haastrecht; G. DEN HOED te Berkenwoude. I Geld verdienen kan ieder, die Efjn GOUD -- I en ZILVKR, HORLOGE, KLOK -- upn ef WEKKER keopt -TJT» i 2—heoge waarde veer 'i. UJ nyUu H*-"'* - oud Geud en Zilver; maakt alle reparation; levert alle soorten A—Haarwerken en geeft Kooplieden flinke korting. Welk particulier helpt iemand aan ▼oor uitbreiding te gebruiken van steeds bloeiende Zaak? Br. ft., onder No. 46, Bureau van dit Blad. levert ónder openbare lóitrole der Rgkalandbouwproefstations: echt Duitsch Thomas* ■lakkenmeelmerk „De Ster", Kallreuten, Phoaphaten, Guano’s enz., zoowel voor Land- als Tuinbouw. Vraagt ook circulaires over Phosphorzure Kalk, Poeder voor Bordeauxsche Pap en Sprenkelaars. Agenten; de Heeren D. W. VAN BEUSEKOM te Heen keep en T. VAN BEUSEKOM te Lepiker»Kapel, bjj wien gratis inlichtingen, Brochuresen Circulaires verkrjjgbaar zjjn. Heer vraagt Fr. br.met opgave van condilifio, ouder No. 5, Bureau van diL Blad. Iemand te Schoenhoven beveelt zich beleefd aan voor natte en droge Te bevragen, onder no. 1, a. h. Bureau v.d. blad. Wordt gevraagd met Kerstmis een ongeb. Wegens sterfgeval zoekt een jong- mensch, P. G.36 jaar, een plaats als Br. fr., onder no. 4, Bureau dezer Courant. TERSTOND GEVRAAGD een P. G., goed kunnende melken, bg J. VAN DEN BROEK te Moordrecht b|jTt Station. Huis en grond beschikbaar. Gevraagd tegen 1 November een vaste P. G., goed kunnende melken en met alle i jrenwerk goed bekend, bjj H. BIKKER Moordrecht. Huis met 70 Roeden Hand beschikbaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3