N°. 2760. Zaterdag 13 October. 1906. Eerste Blad. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Brieven vu een Oud gediende. XLI. Uitgave van S. Sc W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. 1 Bimsim. Dew Owwraat beataat etc Blades. Uw vriend BAREND. in 1 i der leden talieve Iqk- ▼an 1 atrflk] 7 pCt. voor als onkosti ■Offlüfflffl COURANT. reranderd ge- f 33 en zware En de opmerking is gemaakt, dat de des kundigen, de marine-menschen in beperkten zin, die de vereeniging hebben helpen op richten, allen behooren tot de party, die den bouw van groote schepen voor het buitengaats ageeren aanmoedigt. Waar die nieuwe vereeniging aansluiting vraagt van alle mannelijke en vrouweiyke Nederlaodsche onderdanen, die den vollen ouderdom van 16 jaren hebben bereikt, mag wel ooos wat meer zekerheid gegeven wor den van hetgeen zty eigenlek wil. Er staat: «de geesteiyke en stcffeiyke belangen van bet personeel der Nederlandscbe Zeemacht vooral buiten de zeegaten van het Rtyk in Europa te behartigen, voor zoover de wet, het Staatsbestuur of andere vereenigingen I daarin niet voorzien" en verder: «even- tueel beschikbaar komende fondsen aan te wenden tot geven van blaken van belang stelling in de Nederlandsche Zeemacht in I het algemeen,” maar wat zegt dat alles nu eigenltyk? Wil men o. a. ook geld bqeen brengen om er een schip voor te bouwen, wil men tehuizen voor zeelui oprichten, wil mendoch ik vraag niet meer omdat ik er toch geen antwoord op krjjg. De statuten geven verder lange voorschriften omtrent afdeelingen, contributie, vergade ringen. en laten ons omtrent de motieven in het donker zitten. Voor bet vermoeden, dat er propaganda ten gunste van vloot- versterking achter zit, is de aanleiding niet weggenomen. Ik voor my geloof niet, dat „Onze Vloot” de vereeniging van dien naam, veel by val zal vinden. Zq schenkt geen klaren wyn. Eu wat nu de begrooting voor Marine aangaat, het zal my niet verwonderen als in de Tweede Kamer de aanvragen van Minister Cohen Stuart ernstige bestrqding zullen vinden. Myns inziens hink't by op twee gedachten en wil hy zoowel den pantserschip-menschen als dengenen die in den aan bouw van slagschepen een ernstig fioanciëel gevaar zonder nut voor de defentie zien, in het gevlei komen, echter met een besliste overhelling naar de zyde van eerst- genoemden. Dat het tyd wordt om eens in vasten koers te gaan varen, zal wel niet ontkend kunnen worden. Iq de hoop, dat de eerstkomende tyden wat licht zullen doen stroomen over de zilte baren, groet ik, heer Redacteur, u en uw lezers. een uur of brand toonmaken rekker per evenredq treedt op terwyi wy ondei i namen a den landbc -dag j.l. te Utrecht terechtzitting van den i Beroep (Ongeval uitspraak plaats staande pakhuizen, aanwezig iade. Geachte Heer Redacteur? - Over Marinezaken wil ik thans even praten. Misschien zult gy. evenals vele anderen zeggen, dat een landrot daarvan maar liever moest zwygen; hy heeft er toch geen vorstand van. Ja, doch ziet u, en ik en alle andere landrotten, die ons lieve vaderland bevolken, zy hebben met elkander te zorgen, dat bet geld er komt, waarmede onze Marine wordt bekostigd. En nu kunnen wy wel vertellen dat wy vertrouwen hebben in de mannen, die dezen zoo kostbaren tak van dienst beboeren, en vergt men ook dat wy ons onthouden van een oordeel over de wyze, waarop zy dat geld besteden, op den duur kan een burger daar toch geen vrede mee hebben, te meer niet, omdat er zich verschynselen voordoen, die weleens onder de aandacht genomen mogen worden. Van de honderd Nederlanders weten negentig niet anders dan door een prentje hoe een schip er tegenwoordig uitziet. We krygen wel nu en dan een beschryving te lezen van zoo'n zeemonster, van zyn vorm en inwendige inrichting, maar de laatste is i zoo ingewikkeld, dat het voorstellingsver mogen weldra te kort schiet en wy het verder wel gelooven willen. En dan zyn er zooveel verscheidenheden, die heel anders boeten dan de oude houten, gevaarten, op welke de zeerobben dir zeventiende eeuw de vlag der Zeven Provinciën over alle zeeën heen droegen en deden eerbiedigen, dus geen linieschepen, geen fregatten, geen brik, ken meer dat wy maar geen poging zullen aanwenden om er achter te komen. Is dan dit schry ven bestemd om de lezers der courant eens op de hoogte te brengen O, dat niet, want van verreweg de meeste dlsgsu weet ik self niet veel. Maar wat ik wel weet, is dat onze Marine een dure Instelling is. En wat telkens meer en meer biykt is, dat onze autoriteiten, die het goed moesten weten, het er volstrekt niet over eens zyn, hoe zy moot zyn ingericbt, wat haar taak is, aan welke eischen zy moet beantwoorden. Van bezuiniging ik bedoel op de staats uitgaven spreekt tegenwoordig iedereen. De lasten worden aldoor zwaarder, en dat kan niet anders, omdat er geld moet komen ter bekostiging van de maatregelen op maatschappeiyk gebied naar welke al jaren* lang te vergeefs is uitgezien, maar dan moet eens oen eind komen aan de voortdurende opdryving van de kosten der landsverdedi ging. wy zyn nu eenmaal geen groote Mogendheid, en de krygsdienst behoort niet tot de dingen waarin ook een kleine natie groot kan zyn. Te midden van al dat geroep, en van de toezeggingen, die er op gevolgd zyn, komt de Minister van Marine met een begrooting, die weer ongeveer een half millioen hooger is dan die van het vorige jaar. Zoo kunnen wy biyven roepen. Het helpt toch niets. Eu reeds dadeiyk krygen wy, by het lezen der begrooting, den indruk dat bet meenings- verschil der deskundigen niet is weg te nemek. De Minister echryft, dat de eisch van oen doelmatige inrichting der zeemacht zich vernet tegen elke vastlegging voor geruimen tyd van de samenstelling van haar materiaal en de organisatie van haar personeelniette min zal de Minister in een vasten koers sturen on wanneer deze koers onder de be staande omstandigheden de juiste is, dan lal dit der volksvertegenwoordiging aanlei ding geven de aanvrage om gelden toe te staan, welke de Minister behoeft om een eersten stap te doen in de richting welke hy noodig acht, zonder zich daarom gebon den te achten aan de overige deelen van 's Ministers programma. Man lette wal op, dat hier duideiyk het ontbreken van een door alle deskundigen juist geachte richting wordt aangewezen. Dat onzekere is geen quaestie van omstan digheden, maar van persooniyke inzichten; telkens treedt een ander Minister op, en die heeft weer oen koers in het oog, afwykende van die van zyn voorganger. En zoo wordt de eerste stap, wellicht ook de tweede, met veel moeite en kosten gezet, niet door verdere gevolgd, maar zal de nieuwe man wederom vragen, in staat gesteld te worden voor een,... .eersten stap”. Do Minister behandelt afzonderiyk de taak der zeemacht by de verdediging der koloniën en by die van het Ryk in Europa, en tot de laatste zal ik my bepalen men komt moer on meer tot het inzicht, dat de Indische Marine en die in Nederland volkomen ge scheiden moeten zyn. Hoe zou ook met «enige mogeiykheid een aanval uit zee op on» laad kunnen worden afgewend met echopen die uit Indië moeten komen, en om gekeerd F Kik vaartuig, in «erlogstyd onder weg MM*, dadoiyk worden ingepikt of ich van dei -allen ver is in de van de .vD r beroep van de Ryksverzeke- igen de uitspraak van den Raad te Dordrecht, waarby met ver- eener beslissing van de Bank, de K. te Kinderdyk (Alblasserdam) van 15 October 1904—10 Maart 1905 verschuldigde prei steld op f 1017,31 met bevel betaalde a* - teruggegeven, sommige onrechte het loon is vastgesteld overeei komstig art. 8 der Ongevallenwet. De Col irale Raad vernietigde de uitspraak, behalve •••t daarby is vernietigd de beslis- uank, «telde bet bedrag der premie f 1049,77 en verklaarde gedaagde ‘vankeiyk in zyne vordering tot van te veel betaalde premie, als iet oordeel van den Ongevallen- De weesinrichting .Huisduinen” te Huisduinen by Den Helder, heeft van Z. K. H. Prins Handrik der Nederlanden eene bydrage ontvangen als blqk van zyne belangstelling in het werk dezer vereeniging. Uit Amsterdam werd voor den bouw van het nieuwe huis van iemand die niet ge noemd wenscbt te worden, eene som van f 3000 ontvangen. De Eerste Onderlinge Landbouw Verzekering Maatschappq. „Staatscourant” No. 129 van den ten October 1906 bevat de statuten van de Eerste Onderlinge Verzeke- ring-Maatschappy, gevestigd ie Zwolle, waar, aan wy als doel bet volgeude ontleenen: „Het sluiten van verzekeringen, al of niet voortspruitende uit wetteiyke bepalingen, tegen de geldeiyke gevolgen van ongevallen en andere eventualiteiten op het gebied van den landbouw of daarmede annexe bedreven, tegen vaste premien, met of zonder een aan dat premiebedrag evenredig winstaandeel”. Als directeur treedt op de heer L. H. J. Poortier, terwyi wy onder commissarissen verschillende namen aantreffen van op het gebied van den landbouw en de daarmede annexe bedoven overbekende persooniyk- heden. 0. m. hebben zitting in den raad van commissarissen de beeren A. J. M. Bolsiue, Voorzitter van de Boerenleenbank te Scbyndei, E. Jacobs, Gedelegeerd Lid van bet Centraal bureau uit het Nederlandsch Landbouw-Comi- lé te Almelo, A. G. Mulder, Lid van het Hoofd bestuur der Groninger Maatschappy van Landbouw en Nyverneid te Sappemeer, E. Schrage, Voorzitter van den Boud van Coö peratieve Zuivelfabrieken te Assen, L. F. C. H. M. Ridder de van der Scbueren, Voor zitter van den Nederlandschen en van den Provincialen Gelderachen Boerenbond te Zevenaar, Jan Truyen, Voorzitter van den Limburgecben Laudbouwbond te Meyel, S. J. Veenland, Lid van de Commissie voor de Paardenfokkery in Friesland te Drachten, J. J. van Weel, Lid van het Bestuur der Zeeuwsche Landbouw-My. te Wolphaertsdqk. In afwachting van de wetteiyke regeling der Landbouw-Oogevallenverzekenng zal de nieuw opgerichte Maatschappy nu reeds de gelegenheid bieden aan Landbouwers, Vee houders enz. om zich zelf en hunne arbeiders tegen ongevallen te verzekeren. Noord-Zuid-Hollandsche Stoom tram. Het „Haarl. Dbl.” verneemt, dat de Holiandscbe Ijzeren Spoorweg-Maatschappy door aankoop eigenares is geworden van de meerderheid der aandeelen van de „Noord- Zuid-Hollandscbe Stoomtramwegmaatschap- py Haarlem—Leiden". De prqs is geheim; de concessie duurt nog 31 jaren. Binnenkort zal eene algemeens vergadering gehouden worden, waarin het tegenwoordig college van comissarissen aftreedt. Van de plannen der H. IJ. S. M. met deze lyn is nog niets bekend. De voorzitters der plaatseiyke I com missiën, bedoeld in art. 86 der Onge vallenwet 1901, zyn door de heeren W. Th. Gevers Dcynoot, voorzitter, en L. J. de Wolf, secretaris der plaatseiyke commissie i te ’s Gravenhage, uitganoodigd tot hat by* womb van «e» vsrgadsrini op Dinsdag 18 D». W. Helleman», predikant by de Ned. Herv. Gem. te Bodegraven, heeft eeu beroep ontvangen naar Velp (2e predikants- plaatf). Ds. J. C. Klomp, predikant by de Ned. Herv. Gem. te Hillegersberg, heeft een beroep ontvangen naar Wouterswoude (Fr.). Den 14 October a. s. hoopt Prof. L. L'ndeboom. te Kampen, te berdenken, dat hy voor 40 jaren de evangeliebediening aanvaardde te 's-Hertogen boseb, In de Burg- walkerk hoopt hy zyn gedachtenisrede uit te spreken. Sedert 1882 is de heer Lindeboom hoog- leeraar aan de Theologische School. Gouda, 9 October. In verband met de reorganisatie der brandweer, hebben Burg. en Welb. van de commissie van bqstand in bet beheer der gemeentewerken een scliry- veu ontvangen, behandelende de samenstelling 'iet personeel by elke brandspuit en het J0-?mployeerden. en Welb. kunnen zich in hoofdzaak door de commissie gedane voorstellen en stellen den raad dan ook voor dezer, in het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen te Utrecht, waar behandeld tullen worden een door den heer C. van Dorp opge- steld rapport en het Kon. besluit van 18 Dec. 1902, Stbl. no. 223, regelende de werk zaamheden dezer plaatseiyke commissiëu. Met 1 November a. s. wordt Alblasserdam opgeheven als standplaats van een «ent der ryksverzekonngRbank. Ver plaatst worden de heeren C. W. Mulder van Gorinchem naar Rotterdam. W. Joha van Alblasserdam naar Dordrecht; Windt van Tiel DNar Gorinchem. In de Dinsd gehouden openbare t. Centralen Raad zekering) had volgende zaken 1. Hooger L. rings bank tege- van Beroep t nietiging door F. oter het tfidvak van verschuldigde premie is vastge- 1017,32 met bevel dat het te veel ad f 147,74i/i aan gedaagde worde De Raad overwoog, dat voor werklieden door de Bank ten het loon is vastgesteld overeen- ™t. 3 der Ongevallenwet. De Cen- Raad vernietigde de uits| voor zoover sing der Ban vast op niet onb teruggave 1 niet aan hc rechter onderworpen. 2. Hooger beroep van de Ryksverzeke ringsbank tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Rotterdam, waarby met wyziging eener beslissing van de Bank, het bedrag der daarby aan C. P., te IJsselmonde, toegekende voorloopige rente is gesteld op f 0 39 per werkdag, ter zake van een ongeval, tengevolge waarvan de linkerarm werd gewond. De Centrale Raad vernietigde de uitspraak en bevestigde de beslissing van de Bank, waarby getroffene voorloopig eene rente van f 0.26 per werkdag werd toegekend. Door de ar r. - rechtbank te Rotterdam is Dinsdag o.a. W. v. W., 33 jaar, mandenmaker te Schoonhoveo, wegens mis handeling, tot f 10 boete, subs. 10 dagen hechtenis. Vervolgens stond o. a. terecht: D. B., 37 jaar, los werkman te Capdle a/d IJsel; hy zou in den nacht van 8 op 9 Juli eeu zilveren borlve weggenomen hebben, dat toebehoorde aan T. Vugk. Beklaagde beweerde het horloge in het gras gevonden te hebben. Deze mogeiykheid bleek niet uitgesloten te zyn, daar de eigenaar zich in bewusten nacht op den dyk aldaar te slapen had ge legd. Hoewel beklaagde met den eigenaar uit was geweest en wist, dat deze zyn horloge kwyt was, bad hy het alhier beleend. Geëiscbt werd 2 maanden gevangenisstraf. Uitspraak over 8 dagen. In de Donderdagjl. gehouden zitting van de arr. rechtbank te Rotterdam is o.a. vernietigd bet vonnis van den rechter in kanton 2 alhier, den melkverkooper C. K. te Nieuwerkerk a/d IJael veroordeelunde wegens het ten verkoop voorhanden hebben van een ondeugdeiyk voedingsmiddel melk; beklaagde werd alsnog vrygesproken. By vonnis der arr.-rechtb&nk te Zienkzee van Dinsdag j.l. werd H. Th. K., 33 jaar, ontslagen gemdente-veldwachter, wonende te Dreischor, gedetineerd in het huis van bewaring te Zierikzee, schuldig verklaard aan doodslag en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar, met bevel tot gevangenhouding. De rechtbank had de overtuiging gekregen, dat bedaagde, met het oogmerk om zyn echtgenoote P. H. v. N. van het leven te be- rooven, uit een met kogelpatronen geladen revolver een schot op baar heeft gelost, welk schot haar aan de borst heeft ge troffen. tengevolge waarvan zy overleden is. Te Dordrecht heeft de Justitie .j arrest gesteld J. van den D. uit Giesen- Oudekerk. Hy had Zaterdagavond zekeren Erkelens, met wien hy in gezelschap was, met een mes een slagader aan den rech terarm doorgesneden. Men trachtte eerst het bloeden door afbinden met een touw te stelpen. De ontboden geneesheer achtte over brenging naar het Gorinchemsche ziekenhuis noodzakeiyk. E ligt daar nu door het vele bloedverlies in levensgevaar. (Dordr. Ct.) Uit Groningen komt het bericht, dat de hoogleeraar Dr. A. P. Fokker, die lydende was aan hartziekte, Dinsdag nacht 12 uur zacht en kalm is overleden. Dr. Abraham Piett» Fokker werd in 1840 geboren te Middelburg; hy studeerde te Leiden en vestigde zich als practiseerend geneesheer te Goes. Den 13den October 1877 werd hy hoogleeraar aan de Ryks Uoiversi- teit te Groningen, welk ambt hy tot aan zyn dood beeft vervuld. De hem opgedragen vakken waren: gezondheidsleer, geneeskun dige politie, gerechteiyke geneeskunde, kennis der geneesmiddelen en geneesmiddelleer. Als voornaamste van zyne geschriften wordt genoemd: „Uotersucbingen über Heterogenese". Prof. Fokker was ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw. Uit Haarlem meldt men aan de „Nieuwe Rolt. Cour.”: Naar wy vernemen, heeft een van de Vereeniging voor facu!tA..„,v .w*. verbranding toegezegd, de kosten te zullen betalen van een eventueel te voeren proces, wanneer in ons land tot verbranding van bet eerste Iqk zal worden overgegaan. Aan Mej. J. A. Roorda, onderwy* zeres aan bet Ryksopvoedirgsgesticht voor meiejea te Montfoort, ia door den Minister van Justitie, op baar verzoek, eervol ontslag verleend wegens gezondheidsredenen. Aan een andere onderwyzeres is drie maanden verlof toegestaan wegens ziekte, zoodat van de drie onderwyzeressen op dit oogenblik alleen bet hoofd in functie is. De heer H. J. Krabbers, onder- wyzer te Vorden, een bekend schryver voor de jeugd, beeft zyn 25jarig jubileum als onthrwyzer gevierd, in den grond geschoten by een gezellige ontmoeting met een of meer der buitenland- rche zeemonsters. By de landsverdediging moeten zee- en landmacht samenwerken. Over den aard dier samenwerking is, jaren geleden, een com missie aan de studie gegaan. Die commissie heeft rapport uitgebracht. Van de conclusie, waartoe zy gekomen iskan niet onver anderd gebruik gemaakt worden, aldus is de uitkomst van het overleg, dat te dien aanzien heeft plaats gehad mat den Mintater van Oorlog. Daar hebt ge het juist. Commissiën wor den aan het werk gezet, van haar rapporten wykt ieder net zoover af ata hflzelf verkiest. Een volgend Minister is natuuriyk weer heelemaal vry. Wat van zulke commissiën de waarde is, begrypt niemand. Er zyn, ata ik het goed snap, twee rich tingen op het gebied van de defensie ter zee. Hierin komen zy overeen, dat de nade ring van onze kusten door een vyandelgke scheepsmacht moet worden belet; dat de havens en zeegaten beveiligd moeten zyn, dat de artillerie-verdediging in hoofdzaak moet gevoerd worden met op den wal op gesteld zwaar geschut, dat de afsluiting der havens en zeegaten moet geschieden door torpedo-versperringen. Best, en indien men zich daartoe be paalde, en zorgde, dit alles goed in orde te brengen, dan zouden wy er vrede mee kun nen hebben. De eisch, dat wy onze neutra liteit hebben te handhaven in tyd van oor log, te zorgen hebben dat geen zeemacht der strydende mogendheden zich van onze havens en zeegaten kan meester maken, om ze als bazis van operatie te gebruiken, is zoo biliyk mogeiyk en met minder dan dat kan aan onze internationale plichten niet worden voldaan. Maar nu gaat de party, die de opdryving der Marine uitgaven steunt, wat verder, en die party is tot dusver het sterkst geweest, vooral in de kringen der rechtstreeks belang hebbenden. Zy is voor het bonwen van groote schepen, ten eindö een optreden buitengaats mogeiyk te maken. De Minister treedt deze party vriendeiyk tegemoet. „Voor zoover en voor zoolang de kustver- aterkingen niet in alle opzichten by machte zyn tot het voeren van den beslisaenden stryd” (die uitdrukking begryp ik niet goed, er ia immers alleen sprake van een „verde diging", en deze is nooit beslissend, houdt op als de aanval wordt gestaakt of als zy- zelve gebroken ta,) „zullen de Marine-vaar tuigen, welke daartoe geschikt geschut voeren, hulp verkenen tegen pogingen tot het for- ceeren der accesaen. (Een klein eindje hoo* ger was gezegd dat op medewerking van het Marinegeachut in beginsel niet gerekend mag worden, hoe rymt dal?/ Een divi sie van gepantserd materiaal, zoomede zee gaande torpedobooten, behooren beschikbaar te zyn tot het optreden buitengaats. Als wy, de hemel verhoede dat het ooit noodig moge zyn, als wq daartoe komen, zullen wq er weinig genoegen van beleven. Zoo’n buitengaats optredend scheepje krygt een projectiel, geschoten uit een der op onzichtbaren af stand liggende reuzen, zoo noodig door eenige andere gevolgd, en het is uit. Wy kunnen die begroetingen niet beantwoorden, ons scheepsgeschut reikt zoo ver niet. Een miniem aantal schepen van de vreemde vloot, de onze in grootte ver overtr* ffende, ofschoon dons toch ook vier ii vyf mülioen gul- den koeten, ta in staat om weg te vegen al wat ttah buiten de kustenen durft vertoonen. Daar kunnen wy eenvoudig niets tegen doen, en het ta niet verstandig ons aan te stellen alsof wy het wél kannen. Er steekt geen oneer in, op dat gebied onze minder heid te erkennen. Een geest van grootheidswaanzin op maritiem gebied scbyot wel over de heele wereld te heerschen; by de wedyverende machten van Europa is het een woeste wedstryd, noodlottig voor de algemeene welvaart, het aantal reuzenschepen al maar grooter te maken. Waar dat op uitloopen moet, als er geen perken worden gesteld, is niet te zeggen. Ook de leeken worden er door aangetast, en de pers toont van die ziekte zeer gemakkeiyk waar te nemen verschynselen. Moeten wy de poging, om ten onzent „de kennis en de belangstelling in de Neder landsche zeemacht aan te kweeken en te vereterkon b| alle Nederlandache onder danen in bet moederland, in de koloniën en in bet buitenland,” ook daartoe rekenen? Die woorden, vriend Redacteur, staan in de statuten van de reeds in Mei opgenchte, maar pas in den aan vang van September in het openbaar opgetreden vereeniging „Onse Vloot”. Zy ta gevormd door marine- en andere officieren, en een zeker aantal bekende burgers, waaronder de redacteuAn van enkele bladen. Kennis verspreiden, belangstelling wekken, mooi ooKgd. ZU K oi«t w«t .Oder* «chler? Ik dook bier d.del(k ..o de Duilecbe .riollewento". dos drtn« neer beereebepf# lor «ee prikkelt. Gebroeders Ten Hoee te Deeentae, terw«l het tarwestroo niet gegund werd. Zestien biljetten waren ingeleverd. yXieaw*LekkerlaB<* vVrJL‘ dagavond j.l. gaf het alom gunstig bekende gezelschapde familie Nieuwenhuyzen uit Rotterdam een tooneel- en café concertvoor- stelling in het lokaal van den Kluüver voor de leden en ge introduceerden van de vereeniging „De Oranjevaan” alhtar. De vergadering werd geopend door den heer H. J. D. Bakkes, eere-voorxittsr van „de Oranjevaan", die het feest van 81 Aug. in herinnering bracht en ook de café amcert- voorstelling van het vorige jaar. Hy ver wachtte, dat ook deze avond weer een ge- noegiyke zou zyn, immers daar voorsprak de naam Nieuwenhuyzen ons borg. In die verwachting is voorzeker niemand bedrogen. De familie Nieuwenhuyzen heeft èu met de solo-scêues, èn met de duetten, èn met de tooneelstukjes aan de talryk opgekomen aan wezigen een hoogst amusanten avond ver schaft; soms barstte een onbedaariyk gelach los. Vooral was dit het geval met het laatste stukje: „Frans van Haarlem I Het gezelschap heeft zyn ouden roem ge handhaafd. „De Oranjevaan” kan met ge- 1 noegen op dezen avond terugzien. Wegens de uitgebreidheid van het pro gramma kon het bal, waarmee de avond besloten werd, niet lang duren. De werkzaamheden aan den toren zyn geëindigd. Een fraai hekwerk is om den trans geplaatst; vier wqzerborden zyn aan gebracht met uur- en minuutwyzer er op, en in den toren is door den heer Eysbouts uit Asten een uurwerk gesteld, dat een op lettende bezichtiging dubbel waard ta. Het is een tweedaagsch uurwerk, gebouwd tus- schen horizontale leggers. Het heeft een goed geconstrueerden rustenden ankergang met een gedeelte der heffing aan de tanden, een afvalregeling en eeu zinkcompensatie- slinger. De gangdeelen loopen met constante kracht in fraai aangebrachte kogellagers. Alle raderen zyn van bronskoper, hebben volle d. L gesneden rondsels en voortreffeiyk gevormde tanden. Het geheel draagt het kenmerk, een goeden constructeur gehad te hebben, daar alle onderdeelen in afmeting, verdeeling en onderlinge verhouding met schoonheid en doel in overeenstemming zyn. Een woord van hulde mag daarom wel worden gebracht aan den heer Eysbouts. Zyn fabriek te Asten ta voorzeker naar de eischen des tyds ingericht. Dit uurwerk is het 239ste dat door den heer E. is gesteld. P«l»br«ek, 9 Oct. In de heden mor gen te Vlist gehouden vergadering van de „Onderlinge Brandverzekering Polsbroek— Vlist” werden herbenoemd tot schatters de heeren P. de Jong te Polsbroek en W. Spek en N. W. Kasteïyn te Vlist, en werd her benoemd tot bestuurslid de heer W. E. Kasteïyn te Vlist. •Heeswljk, 11 Oct. By de j.L Vrydag- avond in het café van den beer L. P. van Leeuwen gehouden verhuring van eenige bezittingen dezer gemeente, werden de ver schillende perceelen per jaar voor den tyd van 5 jaar als volgt verhuurd: Perceel 1. een stuk tuingrond, voor f 19, perceel 1, ruigt en rietgewas, voor f 5, terwyi perceel 3, het recht van baggeren en visschen in de gemeente eigendommen, werd opgehouden. De beerputten by de beide openbare schoolgebouwen en onder- wyzerswoningen werden elk afzonderiyk gehuurd, en wel die te Reeuwyk voor f 4,50 en die te Sluipwyk voor f 7,50. De beide putten, later gecombineerd, werden door niemand afgetornd. De totale opbrengst der geheele verhuring bedraagt alzoo f 4o. Volgens de voorgelezen huurakte s|n de huurders onder meer nog gehouden de kosten van de akten te betalen, de uitga* reikte strfikpenningen terug te geven en 7 pCt. voor hét eerste jaar van de huursom als onkosten voor de verhuring te betalen. Onder dezelfde voorwaarden werden ook eenige bezittingen van den polder Reeuwyk verhuurd en waarby het verhuurde land en grasgewas f 585,50, het recht van baggeren f 35 en bet recht van visschen in de polder- wateren f 17 opbracht, alzoo een totaal op brengst van f 637,50. Groot was de belang stelling by beide verhuringen. Ridderkerk, 10 OcL Dykgraaf en heemraden van de polders Oud en Nieuw Reyerwaard hebben, ter benoeming door ingelanden, voor de betrekking van secrets* rta-penniogmeester van die polders op de voordracht geplaatst, de heeren I. G. de Zeeuw, burgemeester van Ridderkerk, enA. Kooymans, gemeente-ontvanger en secretaris- peuniugmeerter van de Zwyndrechtsche Waard, te Zwyndrecht. Zevenbaisen, 10 Oct. Tot bestuurslid der coöperatieve landbouwvereeniging „Ons Belang" werd gekozen de heer J. Lekkerkerker. Zondag keerde een onzer meest geachte ingezetenen met zyn knecht v&n een uitstapje huiswaarts. By den Groenenweg schrikte zyn paard voor een zeilend schuitje. Hoewel het dier goed vastgehouden werd, kon niet belet worden, dat het met zqn voorpooten in bet Kanaal raakte en de tilbury omver* gegooid werd. Beide inzittenden werden op den grond geslingerd. De knecht, die een wiel over het been kreeg, bekwam bier en daar schramen, de eigenaar geene. De tilbury bekwam eenige avery, toch kon er nog mede naar huis gereden worden. Zondag-middag reed demelkryder F.d.B. in een diepe wetaloot by den heer W. V, alhier op *t onder wegje, doordat de hit op hol sloeg. Zeven melkkannen gingen verloren. Doordat de hit onder den wagen lag, moest de eigenaar zich te water begeven om hst dier boven water te houden. Na twee uur werken» met behulp van verscheidene per sonen werd het uit 't water gehaald. Wa gen en tuig waren geheel stuk, terwyi 4- 200 liter melk wegvloeide. Maandag werd door de politie W. V. R. opgepakt en naar Rotterdam vervoerd, omdat deze geweigerd had de f 10 boete (subsidiair 10 dagen hechtenis) te betalen, waartoe hy door den rechter veroordeeld was. Hy ver zette zich hevig tegen de dienaars der wet» In Rotterdam gekomen betaalde h| de boete« waarna hy vrygelatea werd. -da, inranisath Welb. het beheei ven on van h< - loon der gtëmplo.’ Burg. met dqu vereenden, ,eie*Pda° aan elke brandspuit verbonden zullen zyn een brandmeester, vier onder- brandmeester», vier pqpleider». zes slang- leggers, vier toortsdragers, twee knapen, een wekker en zestig pompers; Je. dat te beginnen met 1907 aan de gezamenlijke brandmeesters eene j aarljjkscho toelage van f 200 uit de gemeentekas zal worden verleend, vermeerderd met f ter bestrijding van administratiekosten; 3». dat het loon van de overige geëmploy eerden bij de brandapuiten zal bedragen: voor een pypleider en slanglegger 35 cents per uur of gedeelte daarvan; voor toortsdrager en pomper 25 cents per gedeelte daarvan; voor een knaap per f 1 bodeloon en f 2 voor het »ch( van de brandspuit; voor een wi brand 50 cents; 4e dat by verdeeling der gemeente in brandweerkringen alleen premies zullen wor den toegekend in byzondere gevallen, te beoordeelen door Burg, en Weth. Mej C. A. Tnim, geboren alhier, heeft te Amsterdam met guustta gevolg eximen afgelegd voor Apothekersbediende. «Alblasserdam, 11 Oct. De landbou wer F. K., van Bleskensgraaf, bracht gis teren een wageq, geladen met 9 varkens, naar hier, om verzonden te worden per Fop Smit Co. naar Rotterdam. By aan* komst alhier waren twee varkens gestorven, waarschyniyk doordat ze te veel opeenge- I pakt waren geweest. In onze gemeente doen zich drie ge vallen van febris lypbïdea voor, twee kin- ’deren en een man gelukkig i» hun toestand 1 niet van al t^erostigen aard. Brandwijk. O) Oct. Oize geachte 1 secretaris de neer D. C. Mees is in diezelfde betrekking benoemd in de gemeente Ransdorp en Schellingwoude (N. H.). Zyn kort ver- biyf in deze gemeente deed hem de alge- meene achting van het publiek verwerven, wö zien hem noode vertrekken. Ia de heden gehouden gemeenteraads vergadering werd den heer Mee» op de meest eervolle wyze ontslag verleend als secretaris, ontvanger en ambtenaar van de Burg. Stand dezer gemeente. Oaze Edelachtbare Burgemeester de heer H. A. van der Hoeven werd benoemd tot secretaris en ambtenaar van den Burgerl. Stand, terwyi voor gemeente ontvanger een oproeping zal geschieden. N.W. «Goadriaan, 12 Oct. Voor het her- haliegsonderwijs hebben zich aangemeld 8 mei‘j «i en 5 jongens. Het onderwys vangt aan 15 Oct. a. s. j Haastrecht, 11 Oct. Alhier hoorde de nachtpolitie geknetter alsof er brand was. Btj onderszoek bleek, dat in een schuur, dienende tot bergplaats van steenkolen, toe- behoorende aan J. Van Zuilen, door broeiing brand was ontaan, die nog tydig door toe gesnelde hulp werd gebluscht, ofschoon de echuur reeds brandende was. Langeraigeweide, 11 Oct. Ia de laatst gebouden vergadering der Jongeling»- vereeniging werden benoemd de heeren W. van Joolingen tot voorzitter, M. Boert fijn tot secretaris en H. van Eqk. zoodat het bestuur thans bestaat uit bovengenoemde, en de heeren J. W. Melius, bibhotheekaris en P. den Boer, penningmeester. Zindag 1.1. viel een 3 jarig kind van A. Verhagen by ongeluk in een pan met kokende wortelen en brandde zich dermate, dat geneeskundige hulp moest worden in- ^•Meerkerk, 12 Oct. Toen de land- bouwer K. 1.1. Woensdag-morgen om 4 uur buiten kwam, ontdekte hy, dat van zyn’ buur- man, bakker A., de mesthoop in brand stond. Den vorigen dag was daarop gloeiende aseb ge worpen. Niet zoo lang geleden beeft een dergeiyk geval plaats gehad. De Drys der kaas is onvt bleven. Eerste kwaliteit geldt f soort f 35 per 100 h- K.G. De handel blqft vlug. Mwutfeert, 9 Oct. Gisteren morgen ta de lakfabriek van den heer D. J. van Frankenhuysen zoo goed ata geheel uitge brand. De brand ontstond tengevolge van het stoken van standolie en in een oogen- blik stond hét inwendige van de stokery in brand. Een Theo fakkel werd te vergeef» gebruikt, De brandweer was spoedig met 1 spuiten ter plaatse; slechts een der spuiten behoefde dienst te doen en deze (de nieuwe) spoot een groote hoeveelheid water in bei bran dende gebouw. De m de nabjjbeid r- waarin veel brandende stoffen 1 waren, leden hoegenaamd geen schi De lakfabriek zelf is niet tegen brand schade verzekerd. •Hlcuwerkerk »/d IJ»el, 11 Oct. Gisteren werd door bet bestuur der coöpe ratieve landbouwvereeniging alhier aaube- steed 17500 KG. superphosphaat, 19500 KG. ■lakkenmeel, 4000 KG. kaïnit, 10000 KG. murwe lynkoeken en 18500 KG. tarwestroo. De levering van de kunstmeststoffen werd gegund aan den heer C. van den Berg te Capelle a/d IJsel en de lynkoeken aan de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1