1906 N°. 2761. Woensdag 17 October. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. I BOITBHLAHD. Overstek!. BimiLAHD. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. rengt de zoo- ding Ned. Herv. kondigde fet ▼oor- voor zal ter behandeling worden belegd U i den bond imer toege- den vi ▼oor f17800, J. G. v. nu door de I „hg leve la utter der fei 4 woord. uvvf Vl SCHOOÏÏHOVEKSGHE CIJtRANT. ZUS. in.” deze aangel terdam op I -iigd door 30 De prezen “rerdf hoofd ril 11 e van 1 Januari tyd get i gelden lot ondt werk bjjeen aanvrage zal rtien dag: en in n enz. ztyn J verplaatst: Utrecht; de van Ameide i Terneuzen _„-_mma verder van vflf liederen pauze gehouden, vereemging een onder ver niet een uitvoerige memorie van door het bestuur van ien van de Tweede Kan aan dei zou Lv.. die her cadeau te gei leden bood fraai gt eeniging e m e n t-P i ideels zou t ’rzetten den uit like zy op- illen wordt gemeld zal dit boekje i op ruime schaal wor ksheet Nederland ter ge- ivrage, die ieder jaar (houden wordt om de ierhoud en uitbreiding te brengen. plaats hebben gedurende igen van 27 October tot 10 komt uitsluitend het werk ons land ten goede. morgei verbigl tyd Z.__. Ev. Luth. oen, weei ïheidsrede rinthe 1 om te voor r- spreker het nut en stri had uiteen werden tot G L. Geutir aris, K. SI Eerw. pater benoemd. Donderdag avond had in de kolfbaan van den heer G. Dugs alhier een kolfconcours plaats waaraan door 30 liefhebbers werd medegespeeld. De prflzen welke bestonden uit kunstvoorwerpen werden behaald door de heeren H. Schoonderwoerd le prgs, W. J. v. d. Meer 2e prfls, L. Vliet 8e prtie, Joh. J. Merks 4e pr jjs, hoogste serie A. van Vlieten meeste twaalven N. Boele, allen uit deze gemeente. Ridderkerk, 14 Oct Door den heer J. Ph. Wolters, industrieel te Krimpen a/d IJsel, is aan het gemeente bestuur dezer gemeente concessie geraagd tot den aanleg van een paardentram, rtfdende van af Rysoord, Ridderkerk, Slikkerveer Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-rnaal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. een Amerl- op Cuba is het Er wordt nog i de opstandelingen- rrara dreigt met ge- .an Doorn zag in deze ernstig gevaar, rorden met i Ikuode, n. 1 ■getast 15 Oct. LI. Zondag- D. J. Leepel, die, na een -ndeo, gedurende welken sambt by de Herat. Ihier heeft waarge- ikt, zfjne ng van schare De heer H. H. .v.ka/d Amstel, ._t predikant by de bedankt. By de gehouden uitgebracht 316 geldige stemmen, 148 op den heer H. Berkhof en 168 op G. v\ d. Poll, zoodat gekozen is de 'an Ned. 1859-1865 gedurende vele jaren scriba- de classis Haarlem, is voor- jrgengodsdienstoefening van afscheid te nemen van zijne Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven ner drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheelerijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. In Daritacbleed ztyn de gedenkschriften openbaar gemaakt van den tweeden Rjjks- kanselier, wyisn Prins Hohenlohe. De Duit- sche Keizer Is daar niets over gesticht. Z. M. heeft zich niet ontzien aan den oudsten zoon van den vroegeren Rfjkskauselier zijne verontwaardiging te betuigen in een telegram, dat aldus luidt: „Leeszooeven met verbazing en verontwaardiging de openbaarmaking van de vertrouwelfjke gesprekken tusschen uwen mfj, met betrekking tot het af- i Vorst Bismarck.” groote Duitscbe bladen keuren de laking dezer gedenkschriften af. rs wordt er niet in medegedeeld, obalen van de oude, onaan- iogen, kan veel kwaad doen, het buitenland. Keizer ig tegenover Bismarck is -nstig in voorgesteld en .«t er niet door geschaad, laals heerschende gevoelens, d, Frankrijk en Engeland vriendschappelijk en vele rees uit, dat Duitschland krijgen door rechtseenheid, verkregen door ons Nederlandsch recht voor 35 millioen inlanders pasklaar te maken. Al zou spreker voor het amendement Pierson stem men, zag hij toch liever de geheele voor dracht teruggenomen. Nadat nu de beer Schokking het stelsel- Cremer boven de regeeringsvoordracht ver dedigd had, kwam de Minister van Ko loniën aan het woord. Hoewel dankbaar voor de hier gevoerde critiek, was hij het echter niet voor de hartstochtelijke niet zakelijke critiek van anderen. Al erkende bij de noodzakelijkheid van een gezonden groei van den adat, kwam hy echter op tegen de verschillende wijzen, waarop recht gesproken wordt. Dan toonde hij aan, dat in dit ont werp niet getornd werd aan den adat voor het familierecht en tal van andere onder werpen. maar dat men nu slechts voortging op den in 1889 ingeslagen weg, langzaam, geleidelijk en zonder schokken. Ten slotte volgde nog de verklaring van den Minister, dat bfj de voile verantwoordelijkheid voor deze ontwerpen gerust durfde aanvaarden. Daarna volgden de replieken van de ver schillende sprekers en van den Minister. Voordat na sluiting der algemeene beraad slagingen de artikelsgewQze behandeling zou beginnen, werd de verdere behandeling op den volgenden dag bepaald. Dien dag werd over het lot van twee amendementen beslist. lo. Het amendement-Pierson, waarbij de adat grootendeels zou big ven. 2o. Het amen dement-Van Idsinga, waarbij de adat de wetgeving zou blijven, terwijl het Europeesch recht slechts in bij zondere gevallen van toepassing zou zijn. Dit laatste amendement werd eenigszins gewijzigd door den Minister overgenomen, waardoor het lot van het eerste ontwerp verzekerd was. Na de onaannemeiyk-ver- klaring van de regeering trok de beer Pierson zijn amendement ten slotte in. Maar de heer Troelstra stelde toen een motie voor, om de beide amendementen opnieuw in de afdeelingen te onderzoeken, wijl de minister zijn standpunt verlaten had en nam daarom ook het ingetrokken amen dement-Pierson over. De motie Troelstra werd echter met 55 tegen 19 stemmen ver worpen, waardoor hg tevens genoodzaakt was het overgenomen amendement-Pierson weder in te trekken. Onder die omstandigheden werd het eerste ontwerp der regeering met 58 tegen 15 stemmen aangenomen, terwijl besloten werd Dinsdag 16 October het ontwerp tot regeling der rechtspositie van de inlandsche chris tenen aan de orde te stellen. zoor f28130,—; A. v. d. Berg te Woerden f 17990.—; G. Kefj le Rotterdam voor C. Fluit te Woerden voor f17300,—; r. d. Linden te Woerden voor f27210,— J. J. Duym te Gouda voor f 26890,—P. G. Karsdorp te Woerden voor f 26757,—. Met 15 dezer zal als algemeen voorzitster der Maatschappij tot „Nut van *t Algemeen” optreden mej. Johanna ter Meulen, en als vice-voorzitter Mr. D. J. van Stockum. Naar men verneemt, is het be richt, dat de heer H. F. Guichart ontslag zou hebben genomen als directeur der Rotter- damsche Tramweg-Maatschappg, órjuist. Wel heeft de heer Guichart op zgn verzoek reeds eenige maanden geleden een onbepaald verlof gekregen om gezondheidsredenenwat echter niet wegneemt, dat hg zich met de algemeene leiding blijft bemoeien. Het bestuur der „Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermo gende ooglijders voor Zuid-Holland” heeft in de plaats van wjjlen Dr. J. H. de Haas tot geneesheer-directeur van het Oogzieken huis in de Nadorststraat te Rotterdam, be noemd Dr. H. K. de Haas, die reeds sedert 1 Januari 1905 als geneesheer aan die inrich ting verbonden was. Het hoofdbestuur der Holland- scbe Maatschappij van Landbouw beeft in zijn jongste vergadering, naar aanleiding van de gunstige ervaringen reeds opgedaan by de exploitatie van bel kaascontiöle- station voor Noord-Holland, besloten bg voldoende aansluiting van producenten, ook tot oprichting van een kaascontiöle station voor Zuid Holland over te gaan. Het controleeren zal, evenals in Noord- Holland, geschieden in het laboratorium en onder medebestuur van den provincialen zuivelconsulent. Eene vergadering zal ter behandeling van tegenheid worden belegd te Rot- 30 dezer, terwijl ook worden uit- genoodigd producenten van Goudsche kaas in Zuid-Holland. In de jongste algemeene verga dering van den Bond van Brievengaarders in Nederland, werd een commissie benoemd, die in opdracht kreeg: lo. nauwkeurig te onderzoeken in hoeverre de klachten over de nadeehge werking der nieuwe tractementsregeling voor de brieven gaarders gegrond zgn; 2o. of er, en zoo ja, welke verbeteringen in de positie der brievengaarders, voor zoo veel die niet door de nieuwe regeling beheerscht worden, wenschelijk zijn; 3o. overeenkomstig hare bevindingen voor stellen te doen, naar welke de bestaande bepalingen gewjjzigd en aangevuld, deze redelijkerwijs een beteren toestand voor en meer tevredenheid onder de brievengaarders te verwachten geven. De door deze commissie gedane voorstellen toelichting, aan de led» zonden. Verleden Woensdagmiddag had te Berg en Dal, bij Nijmegen, in een beperkten kring van genoodigden de opening plaats van eene nieuwe liefdadige instelling, die, ofschoon nog maar in haar begin, veel belooft voor de toekomst. De welbekende schilder Bisschop, die juist twee jaar geleden overleed, bad naar hetgeen in deze samenkomst werd medegedeeld door Kommandant Estill van het leger des Heils, een warm hart voor de werkeigk armen en behoeftigen, doch in het bgzonder was zgn aandacht gevallen op dezulken, die na een verbigf in een of ander ziekenhuis, tengevolge van ziekte of ongeval, dikwtyls naar hun oude omgeving moeten terugkeeren voordat hunne krachten voldoend zyu om weer den zoo moeiigken strgd om het bestaan op te nemen. Niet slechts betreft dit de mannen, maar heel dikwijls ook de vrouwen, terwijl in vele gevallen de overgang van de goede verzorging, voeding en verpleging van een ziekenhuis ook voor kinderen, die terugkeeren in een arm, behoeftig gezin, waar dikwijls slechts ternauwernood voldoend voedsel is voor de gezonden, eene ernstige instorting tengevolge moet hebben. Het was dan ook aan deze klasse van personen, dat de heer Bisschop en zijn echt genoote reeds geruimen tyd hadden gedacht, toen een plotselinge ongesteldheid en zyn daarop gevolgd overlijden, bet hem onmoge lijk maakten iets voor dezulken tot stand te brengen. Mevr. Bisschop heeft nu echter een begin willen maken met de uitvoering van een plan, dat haar echtgenoot lang in zich om droeg, namelijk de oprichting van een „Tehuis” voor beslist arme, pas uit zieken huizen ontslagen patiënten, voor wie bet noodig is, dat zy nog eenigen tijd op krach ten kunnen komen. Daartoe negfc zg dé hulp van bet Leger des Heils ingeroepen, en dit werd dan ook bereid gevonden de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit plan op zich te nemen. Een besliste voorwaarde om in bet dientengevolge opge richte „Tehuis” te kunnen worden opgeno men, is de werkelijke onmacht om zelf iets te kunnen betalen. Een aantal dames en heeren uit den omtrek, waaronder ook een paar doktoren, en andere belangstellenden, woonden de openingsplech tigheid bjj, die van eenvoudigen aard was, en waarin de Kommandant de wordingsge schiedenis en de beginselen waarop dit „Tehuis” zal worden bestuurd, uiteenzette. Hg deed eveneens de mededeeiing, dat bet thans geopende „Tehuis” uitsluitend voor kinderen zou z{jo, maar dat bet plan bestaat om binnen korten tyd te voorzien in twee afdeelingen voor mannen en vrouwen. Nadat eene Heilssoldate Mej.bypkens een der Legerliederen bad gezongen, waarvan hét refrein van ieder vera waai „Niets is hier blijvend, niets is hier big vend I raardii dus en veronb de vertrouwel Vader en i treden van Ook de g openbaarmaking Veel nieuws maar juist het opl gename herinnerin vooral tegenover Wilhelm’s houding er niet zeer onguni Bismarck zelf wordt maar de toenma-L b. v. over Rusland, waren niet zeer vr bladen spreken daarom de vn thans nieuw wantrouwen tegen zal gewekt worden. De vleeechnood in Duitschland is nog steeds niet opgeheven. Gelijk men weet is de invoer van Nederlandsch vee, uit vrees ▼oor besmettelijke ziekten verbod». Thans gaan er weer stemmen op, om dien invoer toch weder toe te laten. Voor besmettelijke ziek ten bestaat geen gevaar, want het slachthuis te Emmerik is uitstekend iogericht, ook ▼oor het deskundig onderzoek. Daar zou dan het vee, onder streng toezicht kunnen worden geslacht, wat zeker evenveel waar borg schenkt als het invoeren van geslacht ▼ee, dat nu al ruim twee jaar lang geschiedt. Dé Duitsche Minister van Landbouw, Pedbieteky, moet nu toch in allen vorm ontslag hebben ingediend. Men zegt dat bet „om gezondheidsredenen” is. Toen „Pod” onlangs met den Keizer zou gaan jagen was hy reeds ongesteld en bleef maar heel kort. Of heeft hy toen een wenk van Z. M. gekre gen, om toch maar heen te gaan in verband met de jongste onthullingen aan bet Minis- terts van Koloniën In Brunswyk beeft men nu van den Her tog van Cumberland, als troonopvolger afgezien en is de Landdag onverwyid saam- geroepen om Prins Friedrich Wilhelm van Pruisen, jongsten zoon van w(|len Prins Al bert, te benoemen tot Regent in zyns vaders plaats. Do Baaeische Ministers zfln het nog niet beet met elkander eens; nu weer heet het dat de eerste Minister Stolypin heengaat, dan weer dat de Minister van Financiën zal aftreden wegens verschil met eerstge noemde. 't Laatste scbynt *t meest zeker te zyn. De Minister van Financiën moet aan Stolypin geweigerd hebben de groote -sommen toe té staan, die de Regeering voor den a. a. verkiezingstryd denkt noodig te Rebben. Volgens den Petersburgschen bericht- giwer van „le Matin” moet het geschil tus- scLwn beide Ministers een zeer scherpen ▼oriv hebben aangenomen. Maar Stolypin zal ▼’•arschyniyk de overhand behouden. Met den a. s. ▼erkiezingsstryd gaat men zich in Rusiaiid hoe langer zoo meer bezig houden. ZsUb op de vergadering van de constitutiOK'oel-democrateD, welke nu eindeiyk to Helsingfi're is gehouden, werd besloten in de eerste plaats daarvoor te gaan arbei den, en bet lydeiyk verzet, waartoe het Wiborgscbe mrnifeot aanspoort, nog voor- loopig te laten i asten. Ook de .Bont' van het Russische Volk”, d. L de party die aan den bestaanden regee- ringsvorm vast hoos't, heeft besloten hoe de houding zal zyn by de a. s., Doema-verkie- wil, dat zV° vertegenwoordigers in de Doema alles in ’t werk zullen stellen om al de Joden, die in Rusland verbiyf houden, onmiddeliyk toC vreemdelingen te doen verklaren, maar zonder de rechten en privilegiën, welke ander» vreemdelingen genieten in het ryk. Verder wordt voorgesteld, den Israëlieten het recht tot dienen by leger en vloot te ontzeggen, evenals ook het kiesrecht, het recht op onderwys of het geven van onder- wys of tot bekom mi van conceseies, en te bepalen dat zy geen scheepskapitein, apotheker, dagbladredacteur, enz. mogen zyn. Een mooi vooruitzicht voor de Israëliet!- sche bevolking, als zulk een party eens haar zin kreeg! Er z|n in Rusland blikbaar toch meer voorstanders van den huidigen regoarings- worm dan men zou deinken. Dit bleek weer Wit den beftigen tegenstand door sommige ipartyen tegen een bezoek van een Engel- Wfihe deputatie, welke eenvoudig een adres vaa sympathie aan den afgetreden Doema- president wil overhandigen. In Moskou wilde men die deputatie niet ontvangen. Toch zyn de Eogelschen van plan het voorgenomen bezoek te brengen. Er zal echter slechts één persoon belast worden met do overhandiging van het adres, 'dat door een nog aan te wyzen vertegen woordiger van ex-president Muronizeff zal worden in ontvimgst genomen. Hy zelf is rt.L niet in St-Petersburg maar in Beriyn, en gaat vandaar nog verscheidene maanden naar Genève. Na al de inhechtenisnemingen en ver volgingen van de vroegere Volksvertegen woordigers is het geen wonder, dat hun President zoo voorzichtig is om buiten Rus land te biyven. De Franache Ministerraad heeft weder vergaderd in verband met de uitvoering van do Seheidingswet. Wat er besloten is, werd «og niet bekend. De Franeohe radicalen on Sooiaal-radioalen hebben een besluit ge nomen, waarin worifet verkHiard dat de wet Gerinchem ‘o beeft Ds. jf van 18 maand zEsrw. het leeraars: gemeente alhier heeft nomen, weer naar Ned.-Indie vertrekt, afscheidsrede gehouden naar aanleiding 1 Corinthe 15 va. 1—4 Een groote t* woonde deze laatste prediking by. Aiumerstwl, 15 Oot. Onze vroegere dorpsgenoot, de heer J. W. Stuurman, thans onderwyzer te Vianen, is benoemd tot onder- wyzer in Wiskunde aan school A. aldaar. Hei* en Boeicwp, 15 Oct. In de vergadering van stemgerechtigde manslid- maten werd herkozen tot notabel de beer B. de With, en in plaats van den heer P. Bassa, die niet meer in aanmerking wemchte te komen, de heer H. de Lange. Tot' secretaris-kerkvoogd werd door notabelen herkozen de heer D. de Jong. •"Langerak, 15 Oct. Daartoe welwil lend afgestaan had in het kerkgebouw der Ned. Herv. Gem. Vrydag-avond de aange- kondigde feestuitvoering plaats van de Zang vereniging „Crescendo" te Langerak—Nieuw- poort, ter gelegenheid van haar twintig jarig bestaan. Te ruim half acht, toen de talryke aan wezigen hadden plaats genomen en de leden zich op de tribune hadden opgesteld, werd de directeur, de heer B. H. van Brenk, door eene commissie van drie leden binnengeleid. Nadat hy had plaats genomen, zongen ds ontwerpen landers ve de beste hy er echter voor, om een unificatie in de amendement—Pierso enkele verbeteringen wor» streed spreker ten slotte. De heer Van Kol was van meening, dat van een ernstig streven naar eenheid in de magistratuur by deze ontwerpen niets te bespeuren viel. Hy achtte het een ramp, alle bewoners van den Archipel onder dezelfde wetten te brengen. Waarom was, vroeg hyder Kamer de adviezen van een man als de heer Snouck Hurgrorje ont houden? Nu de kans van aanneming dezer ontwerpen zoo groot was, had spreker gaarne de kenners van het inlandsch recht, die hun stem daartegen verheven hadden, op deze plaats willen hooren, om hun meening te verdedigen. Ook de heer Va: ontwerpen een ernstig gevaar, wgl thans gebroken zou worden met een der hoek steenen onzer staatkunde, n. 1. om de inland- sebe instellingen onaangetast te laten. Met klem drong hy dan ook op handhaving der historische lyn aan, te meer daar ook de vorige Gouverneur-generaal en waarscbyniyk ook de huidige tot de ernstige tegenstanders van deze ontwerpen gerekend worden. Donderdag zoo beslist men zou het debat worden voortgezet. Het eerst was toen de beer Boogaardt aan bet woord, om dezen Minister en diens ambts-voorgangers hulde te brengen voorde indiening dezer ontwerpen. Met warmte beval deze spreker ze bg zyn medeleden aan. Daarentegen hield de heer De Savornin Lobman een heftige pbilippica tegen deze voordrachten. Vooral bestreed hy het, dat wy als westersch volk aan een oostersch volk ons recht zouden opleggen, daarby zich bewegend in de lyn van den heer Van Kol. Ook releveerde de Goesèche afgevaardigde,' dat het oordeel van deskundigen over deze voordracht niet gunstig was. Ook de heer Pierson toonde aan dat vele artikelen in de Indische wetboeken geheel tegen den adat indruischen en verklaarde daarby, dat bet niet de bedoeling der regeering mocht zyn, om het adat-recht klakkeloos te verbannen als abnormaal recht. Voorts betoogde de heer Tydeman, dat de regeering de paarden aehier den wagen spande, wyi zy rechtszekerheid wilde ver< De St.-Ct. no. >38 bevat eenKon. besluit van 3 October j.l., inhoudende eene wyziging van het Kon. besluit van 7 Juli 1902 (Stbl. no. 152) tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als be doeld in artikel 82 der Ongevallenwet 1901. Voor het toezicht, in dat artikel vermeld, wordt bet Ryk verdeeld in de volgende 38 agentschappen Groningen,Winschoten, Assen, Schoterland, Leeuwarden, Harlingen, Zwolle, Deventer, Enschede, Zutphen, Wiuterswgk, Arnhem, Nymegen, Amersfoort, Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Ztandam, Alkmaar, Leiden, 's Gra- venbage, Delft, Scniedam, Rotterdam, Gouda, Dordrecht, Gonnchem, Middelburg, Goes, Bergen op Zoom, Breda, Tilburg, *s-Hertogen- bosch, Eindhoven, Helmond, Roermond, Maastricht en Heerlen. Het bovengenoemde nummer der St. Ct. bevat de namen van elke der tot die agent schappen behoorende gemeente. De Minister van Waterstaat heeft aan de Maatschappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, de Holl. Ijzeren Spoorweg My., de Ned. Centraalspoo>rweg-My. en de Noord-Brabantecu-Duitsche Spoorweg- My. ontheffing verleend van het verbod om zieke dieren ten vervoer aan te nemen, be doeld in art. 29, derde lid van bet Algemeen Regl. Vervoer 1901. ten behoeve van runde ren, welke op tuberculose duidende ver- scbgnselen vertoonen en ingevolge de be palingen van bet Kon. besluit van 2 Sept. 1904 (Stbl. no. 219) door het Ryk ter slachting zyn o ver gen o men en bestemd zgn om aan de openbare slachthuizen te Amsterdam, Rotterdam en Utrecht te worden onderzocht, onder bepaalde voorwaarden, o. a. dat de runderen niet met andore dieren in eenzelfden wagen mogen worden geladen of vervoerd. De Minister van Waterstaat heeft, naar het „Hbld.” meldt, meugedeeld, dat, met het oog op de omvangryke en kost bare werken, verbonden aan de verruiming van de voorhaven te Vreeswyk, waarop door scheep vaartbelanghebbenden is aangedron gen met bet oog op de omstandigheid, dat door de openstelling van de tweede sluis te Utrecht en de afschaffing van de tollen te Gouda, de bezwaren van bedoelde haven zullen verminderen, niet tot verruiming kan worden overgegaan. Jhr. H. P. W. Calcoen, commies-chef ter provinciale gril Utrecht, heeft met ingang van 1 1907 eervol ontslag gevraagd. By de Dir. bel as tinger met ingang van 16 October 1906 B. T die ma van IJselstein naar I kommies 2e klasse W. Heldoorn i naar IJselstein; A. Beun van naar Ameide. Te Woerden is namens de directie der N. V. Fabriek van melkproduc ten, door den architect H. J. Nederhorst Jr. te Gouda aanbesteed het maken van een fabrieksgebouw met bgkomende werken te Woerden. Laagste insebryver was de heer W. Bokhoven alhier voor f 16,483. Verder werd ingeschreven door: S. A. Stolk te Rotterdam voor f 18800,— G. Blok te Woerden voor f18310,— P. Radix te Woer- onverbiddeiyk en onveranderd moet worden uitgevoerd en dat er geen onderbandelingen met het Vaticaan moeten gevoerd worden. Op plaatsen waar den Hen Dec. geen ver* eenigingen voor den eeredienst zyn die aan spraak maken op de „kerkfabrieken”, moeten deze aan liefdadige instellingen worden toege wezen. Dat klinkt zoo onverzoenlfik mogeiyk. Maar „een der voornaamste Fransche Bis schoppen” heeft in een gesprek met een redacteur van „la Croix” bevestigend geant woord op de vraag, of een vergeiyk betref fende de Scheidingswet mogeiyk is. „Het is niet alleen mogeiyk”, zeide hg, „maar ook noodzakeiykwant de kerkeiyke en de wereldiyke macht moeten wel rekening met elkander houdende eene kan niet doen of de andere niet bestaat.” Twee Fransche burgemeesters zyn uit hun ambt ontzet, omdat zg zich ver: tegen het wegnemen der kruisbeelde de scholen hunner gemeenten, wel. daar na het wegnemen weder lieten hangen. Zy zgn Deiden Kamerlid en zul de Regeering hierover interpelleeren. In vele steden wordt ook tegenstand ge boden tegen de nieuwe wet op de Zondags rust. Zoo o. a. te Toulouse, waar de bakkers gezellen bet werk hebben gestaakt en vele ongeregeldheden voorkwamen. Ondanks het vestigen van kaanscb tydeiyk bestuur daar nog verre van rustig, steeds geplunderd en aanvoerder Orester-Feri welddadigheden. Men vreest nieuwe onlusten, ondanks de aanwezigheid der Amerikaansche troepen en schepen. „Cuba is een doos met lucifers”, zegt de correspondent, van de „New-York Herald”, „welke elk oogenblik door één vonkje in vlam kan geraken." De aanbesteding voor het maken van het Panama-kanaal is thans uitgeschreven. Zg is niet tot Amerikanen beperkt. Ook in- schryvers van andere natiën worden toege laten. Ieder gegadigde moet over een kapitaal van 5 millioen dollars beschikken en een borgstelling storten van 3 millioen. 8TATKM-OEM JËB AAT. TWEEDE KAMER. Woensdag 10 October kwamen de stellen van het regeeringsreglement Ned. Indië aan de orde. De heer De Waal Malefgt stelde vast, dat het niet aan critiek op deze ontwerpen beeft ontbroken. Z. i. was echter de indiening er van een daad van verstandige vooruitziende politiek. Er is thans een kentering in de verhouding tusschen het inlandsche en het blanke ras. Met ingenomenheid had spreker de bepaling begroet, dat de rechtspositie der inlandsche christenen by algemeene ver ordening zal worden geregeld. Alles, wat er toe leiden kan, om de inlandsche christenen by hun Mohammedaansche landgenooten achter te stellen, diende zorgvuldig vermeden te worden. De heer VanDeventer was van meening, dat de Kamer thans beter in staat is een oordeel te vellen dan in het voorjaar. De hervormingsplannen van den Minister zullen er toe leiden, dat de vele kloven tusschen de verschillende deelen der bevolking in Indië gedempt zullen worden. Waar deze i de rechtszekerheid voor de in- versterken, waren ze voor spreker aanbeveling. Ernstig waarschuwde ".hter voor, om niet over te gaan tot magistratuur. Het ion, waarby slechts irden toegelaten, be leden hem een Welkomstlied' toe, welk lied gedrukt onder de aanwezigen was rondgedeeld. Na het zingen van dit lied nam de voor zitter der feestcommissie, de heer H. Kley- heeg, het woord, „’t Is heden feest”, zoo ving spreker aan, want evenals het gaat onder de menseben, gaat het ook met ver- eenigingen. Er z.yn van die dagen, die om een of andere reden boven de andere nit- steken, en zoo is het nu ook met onze vereeniging, die heden haar 20en verjaardag mag vieren. Spr. ging voort met er op te wyzen, dat het heden een bgzondere feest dag was, want niet alleen bestaat „Crescendo’' 20 jaren, maar gedurende al die jaren is de beer Van Brenk directeur geweest, zoodat deze heden zyn 20jarig jubileum ais direc teur viert. Spr. bracht hulde aan den direc teur, voor de wyze, waarop hy, in zyn om gang met de leden, zich aller vertrouwen en vriendschap beeft weten te verwerven. De leden hadden dan ook gedacht dezen dag tot een byzonderen feesdag te moeten ma ken, en niet alleen door het geven van dezen feestavond, zg wilden hun directeur een big vende herinnering aan dit feest aanbieden, en spr. overhandigde hem als zoodanig een fraaie pendule met een paar candelabres. Hierna wederom bet woord nemend, drukte de voorzitter der feestcommissie de hoop uit, dat bet zien van dit geschenk by den heer Van Brenk nog lang de herinnering dezen dag levendig zou houden, hem herinneren aan de tegenwoordige leden, ■m als bewys van vriendschap dit hadden geschonken. En, om zich ■makkeiyker de herinnering aan alle te kunnen voor den geest roepen, hy den directeur vervolgens nog een geëncadreerde reuzenfoto van de ver eeniging aan. Nadat nu door de leden het driemaal herhaald „hy leve lang” was gezongen, nam de voorzitter der feestcommissie ten derden male het woord. Gaarne had hy gewild, dat de heer Van Brenk dezen avond als gast aanwezig had kunnen zyn, doch dit was niet mogeiyk. Hy verzocht den direc teur daarom op het podium te verschynen en verder de leiding op zich te nemen. Met enkele korte, doch harteiyke woorden bracht de heer Van Brenk dank voor de gesproken woorden van waardeering en vriendschap, en voor de hem aangeboden geschenken. Het aanschouwen hiervan zou hem steeds een prettige herinnering aan dezen feestdag zyn. Vervolgens werd het programma verder afgewerktna het zingen- werd eenige oogenblikken waarin ten behoeve der collecte werd gehouden; na wederom nummers te hebben gezongen, werden in tweede pauze, door een viertal dames o de aanwezigen prentbriefkaarten der eeniging te koop aangeboden. En vóór het laatste nummer werd gezon gen, bracht de directeur een woord van dank aan de takyk opgekomenen, terwyi, na het zingen van dit nummer, de voorzitter der feestcommissie in herinnering bracht dat hy, by den aanvaog, had gewezen op den bloei van de vereeniging, welke bloei in hoofd zaak aan de leiding van den heer Van Brenk was te danken. Allen hadden nu kunnen hooren, wat de leden, onder zyn leiding, kunnen. En spr. zeide dat het, naar zyne meening, werkeiyk iets goeds was. Spr. hoopte dat by volgende uitvoe ringen „Crescendo" van de z(jde van het publiek evenveel belangstelling mocht onder vinden en sloot, met een hartelyk woord van dank, de byeenkomst. By het uitgaan der kerk werd zoowel het kerkplein als de Lekdyk, fraai Bengaalsch verlicht, in rood en groen, wat een fantas tisch gezicht veroorzaakte, terwyi de leden, om van de vermoeienissen van dezen avond uit te rusten, in de schooi nog gezellig een uurtje onder elkander doorbrachten. Naar wy vernemen bestaat bg de leden van de zangvereeniging „Crescendo” het voornemen hunnen directeur, ter eere van zgn 20 jarig jubileum als zoodanig, een ge zellig avondje aan te bieden op Vrijdag 19* October a. s. Moerkapelle, 15 Oct. van Ameide, cand. te Ouderkerk heeft voor het beroep tot ---*’ Ned. Herv. Gem. alhier be Oudewater, 15 Oct. stemming voor een lid van den gemeenl werden uitgebracht 316 geldige sten waarvan 148 op den heer H. Berkhof en den heer G. v. d. Poll, zoodat gekozen heer Van de Poll. In de vorige week had in het café „de Roos" eene samenkomst plaats onder presidium van den eerw. pater Savenye alhier, geraken tot oprichting van een bond r.-k. middenstanders. Nadat de eerw. reven dezer vereeniging gezet traden 17 leden toe en bestuursleden gekozen: de h.h. iog, voorzitter, B. de Groot, secre- iluis, penningmeester, terwyi de Savenye tot eere-voorzitter werd Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaai Maar wat gedaan werd uit liefde tol Jezu Dat houdt z(jn waarde en zal biy ven bestaai.. werd door den Chef Secretaris van het Leger des Heils Gods zegen afgesmeekt voor deze inrichting, zoowel als voor Mevr. Bisschop, die door ongesteldheid niet aanwezig kon zyn. De Kommandant stelde ook de vrouweiyke Kapileine voor, die als „moeder” dit „Tehuis” zal besturen. Met eenige eenvoudige woorden zeide deze, hoe ze met bodschap haar taak hoopt te vervullen en velen tot hulp en zegen te zyn. Daarna werd het „Tehuis" van den kelder tot den zolder met groote belangstelling be zichtigd en ieder sprak zgn groote voldoening uit over de eenvoudige doch praktische wyze, waarop de Heilssoldaten alles hadden ioge- richt. Verschillende dames uit de omgeving drukten hun verlangen uit eens terug te komen, wanneer de eerste patientjes zyn ontvangen, waartoe het Leger des Heils naar wy vernamen in correspondentie is met ver schillende ziekenhuizen in Amsterdam, Rot terdam en Den Haag. De commissie van uitvoering van het „Gereformeerd Schoolverbond in Ne derland" heeft benoemd Prof. M. Noordtzg te Kampen, tot eersten voorzitter; Prof. Dr. H Bavinck te Amsterdam, tot tweeden voor zitter; J. C. Wirtz Cz.ote Winschoten, tot eersten secretaris; J. van der Waals te Ng- kerk, tot tweeden secretaris, en J. van Andel te Bodegraven, lot penningmeester. Van de hand van Dr. A. Kuyper, die ook de uitgaaf van het verhaal zgner reizen voorbereidt, zal spoedig een geschrift het licht zien over Kerk en Slaat. Prof. Dr. H. Oort, hoogleeraar voor de Hebreeuwsche taal- en letterkunde en de Israëlietische oudheden aan de Leidscbe uoiversiteit, zal op 27 December a.s. den leefigd van 79 jaren hebben bereikt en dien tengevolge, op grond van de wet H. O., het hoogleeraarsambt nederleggen met het einde van den thans loopenden leergang. Geigk emeritaat zal alsdan mede intreden voor Prof. Dr. M. A. Gooszen, hoogleeraar vanwege de Nederl. Herv. Kerk, die op 30 April 1907 den 70jirigen ouderdom zal hebben volbracht. Ds. J. C. Klomp, predikant by de Ned. Herv. Gem. te Hillegersberg, beeft voor bet beroep te Wouterswoude bedankt. Ds. G. Buisman, sinds byna 40 jaar predikant by de Rem. Geref. Gem. te Delft, die tegen 1 November a. s. zyn emeritaat heeft aangevraagd, zal Zondag 28 October a. s. aldaar zgn afscheidsrede houden. Ds. J. J. v predikant b(j de J dam (van ‘r'"' Langerak) en quaestor van uemens in de moi Zondag 28 dezer gemeente. De heer Van Hille gaat zich als emeritus vestigen te Assen. Onder den titel: „Waarheid Geen üroomen”, een tegenhanger van Jonathans, „Waarheid En Droomen,” heeft het Leger des Heils weer een zyner kleine vlugschriften doen verschynen, dat een tien tal korte verhaaltjes bevat uit den arbeid van het afgeloopen jaar. Zooals we dat van het Leger gewoon zgn, maakt het geheel een aangeuamen iudruk, terwyi de verschillende photografleëo, die er in opgenomen zyn, een aardig denkbeeld geven van verschillende inrichtingen, die het Leger in het afgeloopen jaar heeft tot stand gebracht of uitgebreid. ’t Bjekje laat zich heel goed lezen en is in 't geheel niet een dorre aaneenschakeling van cgfers noch ook in den preektrant ge schreven. Naar ons binnen enkele dagen den verspreid door gt legenheid vau de aan’ omtrent dezen noodige van dit Deze de veert November a. s van het Leger i Hille, sinds 1872 *d. Herv. Gem. te Zaan- predikant te Willige- ide veie jaren scriba- mi, is w lenstoefeninf icheid te nemen vzu

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1