Hofstede sas-'iraartnis nuntii, ïerrttrttii AiTsiiitiiiQ 11 alls Conti. Diverse Houtwaren, m Banketbakkerij. Heeren-Costnmes, Eene Hofstede, Bleskensgraaf. E Bakkersleerling wr* Gemeenteraad van Schoonhoven. iCt; *- Voor de ljjders aan Gewrichts ontsteking en aan Rhenmatiek. tuinbouw. COURANTEN, Advertentiën. 140-jarige Echtvereniging UITVOERING te STOLWIJK T. VAN DDK, Ameide, BREIWERK. Bjj inschrijving acontantte koop: OE TEEN, m 25-jarige Echtvereniging J. E. IIHIH1NK, STOLWIJK DE JONG A Co. J. E. «MINK. Zuivelfabriek „Samenwerking" GiESEN NIEUWKERK. Openbare Vrijwillige Verkonping en LANDEN te Bleskensgraaf. VEI-, HOOI- eu BOUWLAND 17 HECTAREN, 23 AREN, 43 CENTIAREN. 6 HECTAREN, 30 CENTIAREN. te verkoopen: LEESBIBLIOTHEEK <5 Oct. In de Vrdd.gmidd.g gehouden zitting van den gemeenteraad was o.ingekomen een «dries van Gedcpnteerde Staten, tot aanvulling van art. 2 der verorde- nmg op de plaatselijke belastiug. Volgens f1 ftn JiïT *°u da S?h"en belasting ten bongste f 100.000 mogen bodragen. In de betreffende verordening wordt xeen maximum genoemd, waartegen de Minister van Binnenlandscbe /.«ken berwaar had B. en W. etelden voor, dit maximum, ingevolge het advies van Ge- deputeerde Staten, te bepalen op f 100 000, hetgeen goedgevonden werd. Aangenomen werden de voorstellen in rake de brandweer, o. a. wat betreft de samen stelling van het personeel bfl de verschillende spuiten en de loonen en toelagen voor de brandweerlieden en brandmeesters. Het brandspuithuisje aan de Turfmarkt wordt evenwel verplaatst in de nabijheid van 't station der S.S. Het adres van den heer A. J. Krieger, tot aanleg der exploitatie van een paardentram door de gemeente, werd gerenvoyeerd naar B. en W. om advies. Ter gelegenheid van haar 30 jarig bestaan rullen door de sociWeit „R. K. Lees- vereeniging" op 18 October, 4, 11 en 18 No vember a s. national* wedstrijden in uiter- 1? '•«'sprekendheid worden gehouden. Door H.H. M.M. de Koningin en Koningin- Moeder rgn twee rilvoren medaljes voor deze wedstrijden geschonken. Bfl loting rjjn acht vereenigingen aangewe zen voor tooneelspel, afdeeliog luim; de afdeejmg ernst is vervallen. Verder rullen aan de afdeeling voordrachten (luim en ernst) elk twaalf personen deelnemen, waarvoor de loting reeds heeft plaats gehad, daar da inschrijvingen reer talrijk waren. Alblaaserdam, 16 Oct. Donderdag n.m.j.l waren eenige kinderen aan den haven- kant alhier aan het spelen. Op een gegeven oogenblik viel bet 4-jarig zoontje Pieter van J. de Boef van den hoogen wal, in de haven. De heer W. Koetsier, die juist voorbijging, werd door de kinderen gewaarschuwd. Zon der rich te bedenken sproDg hij er bjj, en mócht bet genoegen smaken het ventje, dat reeds zinkende was, juist nog te grijpen. Door inmiddels toegeschoten hulp werden beiden tegen den steilen havenkant op gehaald. De knaap was bewusteloos, doch kwam spoedig bij. Een vierde geval van febris fypholiea doet rich in onre gemeente voor, gelukkig niet van ernstigen aard. Bergambacht, 16 Oct. Den Uslen November a s. ral het 12»/» jaar geleden rijn, dat de Zondagsschool, gehouden in de 2de openbare lagere school aan Steenplaats'onder dere gemeente, dour de Christ. Jongelings- Vereeniging „Jozef" te Schoonhoven, werd opgericht. Dere Zondagsschool, klein in haar aanvang, heeft rich sedert uitgebreid tot eene Zondags school met pl.m. 150 kinderen met een onderwijzend personeel van 4 onderwijzers en 4- assistenten. Om nu het feit van haar 12»/»-jarig bestaan niet onopgemerkt te laten voorbijgaan, besloot haar bestuur alsdan den kinderen een feestje te bereiden en, roo mogelijk, hep met een blijvend aandenken te verrassen. Teneinde de daartoe benoodigde gelden te verkrijgen, wordt in oaze gemeente bij ben, die geacht worden het Zondagsschool-onder wijs genegen te zjja en wier gave nog nimmer vuor die zaak gevraagd is, aange klopt om dit plan te helpen verwezqpljjken. Ongetwijfeld rullen velpn het Zondags- schoolbestuur in hare plannen steunen. Da. J. G Dekking te Monster heeft toe zegging van beroep ontvangen naar de Ned. Herv. Gem. alhier. §Qiesen-Nleiiwkerk, 16 Oct. Zooals uit de in dit nornmer voorkomende adver tentie blijkt stelt de directie van de stoom- zuivelfabriek alhier, het belangstellend publiek in de gelegenheid, om vóór de werkzaamheden op het gebied van zuivel- fabricatie aanvangen de verschalende locali- teiten en de zich daarin bevindènde machi nerieën in oogenscliouw te nemen. Het is te verwachten dat bij een zoo belangrijken ommekeer of hervorming vao het zuivelbedrijf vele belangstellenden van de hun geboden gelegenheid zullen gebruik maken. CUeaen-MieMwkerk, 16 Oct. Herkozen als hoofdingeland voor den polder Over- en Neder Sliogeland de heer J. Kooiman Ar. te Peursum. Gleaen-Osdekerk, 6 Oct. Bij de Vrijdag j.l. alhier gehouden verkiezing van een hoofd ingeland voor het waterschap „de Overwaard" werden uitgebracht 74 geldige stemmen op den heer D. de Jong, roodat deze met alge- meene stemmen ia herboren. Blokland, 16 Oct. Maandag 8 dezer is bet onderwijs in de nieuwe school alhier aangevangen met 115 leerlingen. Dinsdag werden de nieuwe leerlingen, ten getale van 26. aangenomen, roodat de geheele schoolbevolking bestaat uit 141 kinderen, t.w. 71 jongens 70 meisjes. Hoornaar, 15 Oct. De heer D. K. Aanen alhier is herkoren tot Hoofdiogeland voor het waterschap „De Overwaard". Vrijdag-avond vergaderde in het Koffie huis van den heer G. Verspui alhier de on langs opgerichte Wilhelmina-Vereeniging", waarin na eenige discussie het reglement werd vastgesteld. De vereeniging bestaat thans uit 73 leden. «Jaarsveld15 Oct. Binnenkort wordt de alhier bestaande leesbiblotheek wederom geopend. Kon de commissie het vorige jaar reeds overeen flink getal boeken beschikken, thans is de voorraad nog aanmerkelijk uit gebreid, roodat ieder wat van zijne gading kan vinden. Het is voorzeker te wenschen, dat van de aangeboden gelegenheid om de winteravonden gezellig en leerzaam door te brengen, een ruim gebruik worde gemaakt. ««KInderdUk, 15 Oct. Op bet werk van de firma L Smit Zoon, nabfl het plantsoen, had de 45 jarige hei baas P. V. van Papendrecbt, het ongeluk, terwijl het heiblok uit de leiers naar benedeu viel. met rijn been daaronder te geraken, roodat het onder de knie gebroken werd. Na door Dr. H. C. Knappert verbonden te rijn, werd hij per rijtuig naar huis vervoerd. •Krimpen a/d IJsel, 15 Oct. Van de werf der firma A. J. Otto k Zonen alhier is met goed gevolg te wafer gelaten een stalen sleepkaan groot plm. 650 ton voor rekening der Bremer Schleppsch»ff»hrt- Gesellschaft te Bremen. Daarna werden de kielen gelegd voor een sleepkaan groot 1100 ton voor rekening van den heer H. L. Drevers, een passagiersboot voor de reederij „de IJsel" en een sleepboot voor de N. V. sleepdienst voorheen van der Garden 6e Co. te Rotterdam. Tot brandspuitmeester bfl Spuit I ia benoemd de heer W. van der Lugt alhier. <4Langemigewelde, 15 Oct. Bjj den landbouwer A. Zaal albier is een koe aan miltvuur gestorven; bet cadaver is Zondag onder politietoezicht verbrand. ••Lekkerkerk, 15 Oct. Opnieuw heeft zich hiea een geval van febris typhoidea voorgedaan, en wel in het gerin van P Stuyt, pa weer in het boveneind der gemeente. •Meerkerk, 15 Oct. L.l. Zaterdag; namiddag reed eene automobiel door het dorp. Bjj het Brugbuis moest zfl voor een aankomende kar uitwijken. De straat aldaar loopt schuin af en was nat door den regen, evenals de wielbanden. Het rijtuig begon daardoor af te drflven en kwam tegen den paal van den tolboom terecht. De tolboom werd beschadigd, eene ruit van de auto mobiel verbrijzeld en een sljjkbord vast op het achterwiel gewrongen. Zoo goed mogelijk werd het een en ander aan 't rijtuig her steld en de reis door de zes inzittenden voortgezet. BI*srdrecht, 16 Oct. Zondag in den namiddag is op den dijk buiten het dorp een sportwagentje met een kind erin door een paard en wagen overreden, met het gevolg, dat het kind ernstig werd bezeerd en onder dokter's behandeling moest gesteld worden. De politie kwam er aan te pas, zoodat de schuldigen, een drietal niet geheel nuchtere personen, bun straf wel zullen krijgen. D. v. G. fSaardeloos, 15 Oct. Door het bestuur van den polder „Grootewaard" worden, ingevolge art. 15 van het Algemeen Regle ment voor de polders in de provincie Zuid- Holland, voorgedragen: Voor secretaris, de heeren: D. Koojjman Kzn. en C. B. Wisboom. Voor penning meester, de heeren: D. Kooflman Kzn. en F. Slob Hzn. •Ouderkerk a/d IJsel, 15 Oct. In de Zaterdagmorgen gehouden raadsverga dering werd, na mededeeling van de inge komen stukken, vastgesteld eene wijziging der Woning-verordening, afdoende regelende het bouwen in rooilijn langs den Kerkweg. De gemeente begrooting voor het dienstjaar 1907 werd aangeboden, in ontvangst en uit gaaf op f 17042,44, en zal over veertien dagen worden behandeld. Vervolgens werd de be grooting voor 1906 aangevuld en werden vast gesteld de suppletoire kohieren voor het loo- pende dienstjaar, waarna de vergadering uiteenging. SStwlwUk, 15 Oct. De rederijkerskamer „Kunst na arbeid" alhier, het vorige jaar opgericht, zal volgens achterstaande adver tentie den 25. Oct. e. k. in het lokaal van den heer Verdoold met hare eerstelingen, een tooneelspel en een kluchtspel, voor het voetlicht komen. Daar het meerendeel der leden nog nim mer de planken betreden heeft, hopen we, dat eene goede opkomst de jeugdige veree niging moge animeeren io haar loffelijk pogen om het publiek een geuoegeljjken avond te bezorgen en wenscben wjj haar een volkomen succes toe. •Stolwlfk, 16 Oct. la de godsdienst oefening van gisteren heeft Ds. Ueenderlz de gemeente meegedeeld, dat hfl op Zondag 21 Ocl. 's morgens te half 10 zijne afscheids rede hoopt te houden, zooals van het begin af door hem was vastgesteld, en dat hij den 28sn daaropvolgende te Coevorden in de avondgodsdienstoefening zich aan de ge meente aldaar hoopt te verbinden. De verpachtingen van het rietgewas en het viechwater van den polder „Stolwijk" hebben den volgenden uitslag gehad: het rietgewas bracht op f 253,50 tegen f 229 in het vorige jaar. Hat visebwater werd voor den tijd van twee jaar verpacht voor f 113,50 tegen 131,75 in 1904, de mindere opbrengst was een gevolg van hit niet verpachten van een gedeelte van den Gouw vliet. Volgens oud gebruik werden nog 4 perceelen uit de hand verpacht voor f 90, f 75, f 23 en f25, zoodat de geheele opbrengst van het viech water bedroeg f 326,50. Verleden week toog een jeugdige land bouwerszoon met een touw gewapend naar bet 1 and om eene koe, die ia de a loot zat, er uit te trekken. De methode, door hem toegepast tot bereiking van zfln doel, is zeer eenvoudig en stellig aanbevelenswaardig, al was 't nu niet bepaald zijne bedoeling, dat het zóó zou gebeuren. HQ bond n. 1. het touw de koe aan den kop en toen het andere eind aan zfln eigen lichaam. En nu aan het trekken, maar de tegeppartfl trok ook en het gevolg was, dat niet de koe uit, maar de redder in de sloot getrokken werd. Wat een geplons in dat water! Het eind was, dat de beide zwemmers aan de andere zijde den oever beklommen. Met weinig moeite alzoo had de redder zijn doel bereikt: de koe was er uit. Onbekendheid met de bepalingen der nieuwe keur is zeker wel de oorzaak geweest, dat zoovele landbouwers bjj de laatst gehouden polderschouw „onder schouw" bleven, zooals de getikte term Inidt, d.w.z. dat ze boeten beliepdlfkioordat enkele zaken niet in orde waren. Door bet bestuur ié thans aan die personen eene kennisgeving verzonden, waarin hun wordt medegedeeld, dat op 1 Dcc. a s. her- scbouw zal worden gehouden. GEMENGD NIEUWS. Te Sas van Gent is een geval van pokkan bjj een vrouw geconstateerd. Naar men verneemt zijn de lijders, die in de barakken te Amsterdam verpleegd worden, nog lang niet buiten gevaar. Op het oogenblik zfln er nog zeven huzaren, die in ernstigen graad typhus hebben. Verscheidene andere cavaleristen, die zich onwel gevoelden, liggen in het hospitaal nog ter observatio. Omtreot de oorzaak is nog niets bekend. De huzaar, die overleden is, waB met de manoeuvres niet meö geweest. Men vraagt zich nu ook af, of het dem pen van de Lflnbaansgracbt aldaar, vlak voor de cavalerie-kazerne, niet de typhus veroorzaakt kan hebben. Aan de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam is roodvonk uitgebro ken. Alle jongens zijn naar huis gezonden. De ziekte draagt een kwaadaardig karakter. Drie kweekeiingen ttfa aangetast, en een dezer is reeds overleden. De twee anderen worden in het Wilhelmina gasthuis verpleegd. Van het gebouw der school op de Prins Hendrikkade hangt de vlag halfstok. Mr. D. van der Vliet, toegevoegd raadsman van T. K., ontslagen gemeente veldwachter te Dreischor, thans gedetineerd in het buis vau bewaring te Zierikzee, beeft namens dezen hooger beroep aangn- teekend tegen bet vonnis der rechtbank van 9 dezer, waarbij K. wigens doodslag is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Vrijdag- middag omstreeks half zes reed te 's-Gravenbage de automobiel H 163. van den heer Van Hoboken van Hoedekenskerke. van Frankenslag komende, een fi -ts aan. De berijder biervan werd er af geslingerd en aan hoofd, knie en handen verwond, terwijl de flets zoo goed als ver- brfteld werd. Naar ooggetuigen verklaren, was de fletser geheel zonder Bcbuld. Onder het behoor van de ge meente Grootegast is een vreeselijk ongeval gebeurd. Een zoontje van A. B., oud onge veer 14 j tren, moest voor zfln vader een boodschap doeu aan de zuivelfabriek. Hjj bleef wat lang weg, waardoor bij het mis- no»gen van zijn vader opwekte. Deze nam hem daarover onder handen en diende hem een oorveeg toe. Io drift ontstoken, wilde hij andermaal zijn zoon te Iflf. Deze nam intusschen een hooivork. Zijn vader liep met zijn hoofd daarin, werd in z{jn oog getroffen en overleed aan de gevolgen bin* enkele uren. - Te Bellen hebben al de zeven zoren van den koperslager C. F. van Guldener voor de nationale militie vrijgeloot. Maandag-middag omstreeks kwart over twaalven rook de bewoonster der tweede verdieping van pand no. 70 op den Plantageweg te Rotterdam een brand lucht en zag kort daarop rook komen uit de portaaldeur der eerste étage in hetzelfde perceel. Een agent van politie van den post in de Van der Leckestraat, die ge waarschuwd werd, trapte de portaaldeur, die gesloten was, in, snelde de woning binnen eu ontdekte dat er brand in de keuken woedde. Hij bluschte het vuur met emmers water met behulp van andere lieden die toegeschoten waren. De keuken was reeds gedeeltelijk uitgebrand. Op den vloer zagen zij voorover liggen bet vreeselijk verbrande en grootendeels reeds verkoolde lichaam van de bewoon ster, de 58-jarige juffrouw M. K., huisvrouw van C. K-, die geheel alleen thuis was. Een tien minuten vóór de brand ontdekt werd, had r.fl nog met de bewoonster der boven verdieping staan praten. Dr. Mees, die ter hulp geroepen werd, kon' natuurlijk slechts den dood constateeren. Hoe, of op welke wijze brand ontstaan is, is niet vastgesteld kunnen worden; van misdrijf is evenwel geen sprake. De Tielsche correspondent van „Het Centrum" schrijft, tot de ontdekking gekomen te zijn dat er verscheidene clan destiene worst fabrieken in en omTiel bestaan. „Hoe ongelooflik het ook moge klinken schrijft bij is het toch een feit, dat zelfs nabij de kom der gemeente Tiel, in de onmiddellijke nabjjheid van een fabriek Va£ verduurzaamde vruchten, worst van Ver» dichte samenstelling wordt geproduceerd; Echteid heeft in dat opzicht sedert lang een treurige reputatie verworven met de slagerij S. d. Naar aanleiding van een en ander heb ik mij vervolgens te bevoegder plaatse om inlichtingen gewend, waar men mfl ver zekerde, dat er wel degelijk verordeningen bestaan tegen vervoer van vleesch van twijfelachtige herkomst, doch dat hierop geen toezicht wordt gehouden!.! Dientengevolge woekert dit euvel steeds voort en hieraan zal niet eerder een einde worden gemaakt, voordat de regeering hieromtrent ingrijpende maatregelen treft Naar ik verneem is een wetsontwerp in be werking, waarbij deze zaak vao rijkswege zal worden geregeld door een algemeene rflksvleeschkeuriDg." MliDHIlUVI. Hcbaanhoveo, 16 Oct. f Door den Minister van Oorlog ia aan P. J. Meijer eene vergoeding toegekend, als bedoeld in art. 113bis der Militiewet 1901, van f 0,90 per dag, gedurende hij krachtens art. Ill van genoemde wet onder de wapenen moest komen. t Uitslag van de op Zaterdag j.l., des nam. Vit uur, gehouden loting der Nationale Militie: ScliMiiliaren. 29 Loteliogen. No. 1 P. Santman (gebreken), 2 J. Roosen beek (in dienst). 3 E C Brusaeu, 4C. F. Wewer, 5 J. Verkerk, 6 C. F. van der Ree (broeder- dienst), 7 C. Koutstaal, 8 B M. Fortuin-' 9 J. Cune (gebreken), 10 L. J. Faafl, 11 G. A." van Etigelea, 12 J. Liedorp, 13 C. S. Steke lenburg, 14 K Groeaeveld (gebreken), 15 D. Butselaar, 16 J. J. Huigen, 17 C. G. F. Stigterx' (in dienst). 18 L. J. Sperna Weiland (broeder-' dienst), 19 W. Bouter, 20 G. Kaasschieter,, 21 L. H. Hoogendoorn, 22 C. Rond (gebreken), 23 G. H. Suur, 24 G. ReijneD, 25 C. A. deu» Ufll, 26 G. van Heumen, 27 J. Straver, 28 A. Gaiilard, 29 L). C. den Hoed. t B(j de Zaterdag j.l. gehouden loting voorde Nationale Miutie werd no,28^ (op óéa na het hoogste nummer) getrokken door A. Gaiilard, dit is de derde en jongste, zoon, die uit dit gezin is vrijgeloot. t In de Donderdag-avond gehou den bestuursvergadering van het Lokaal- Comité, afdeeliDg van de Unie „Eene Scnooi met den Bijbel", werd, na afdoening der agenda, in de plaats van den heer J. Kars, die bedankt had, bij acclamatie tot Penning meester gekozen du beer J. A. van Emmerik, die zich de benoeming liet welgevallen. PMtkantaar Schoon hoven. LIJST van BRIEVEN en BRIEFKAARTEN, geadresseerd aan onbekenden, over de lste helft der maand October 1906: G. v. Gelderen, Veenendaal. Vergadering üp Donderdag 11 Oct. 1906, des namiddags 28/a uur. Tegenwoordig de heeren A. Kuilenburg, A. A. Graves Kooiman, P. van Sonsbeek, A. van Lomwei, C. van Willenswaard, H. A. Scbreuder, G J. Niekerk, J. G. Doesburg, H. M. den Ufll, J. W. Valk en P. Greup. Voorzitter de burgemeester, de heer P. K. P. J. van Sloten; secretaris de heer A. R. Veenstra. Nadat de vergadering door den voorzitter was geopend, werden de notulen van de vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. De heer Scbreuder deelde mede, dat hfl, om geen stagnatie in de huishouding der gemeente te brengen, was teruggekomen op zflu voor nemen de vergaderiogen van de Commissie voor de Financifin niet bfl te wonen. De voorzitter deelde de vergadering mede, dat van Gedeputeerde Staten goedgekeurd waren terug ontvangen, de rekening 1905 en begrooting 1907 van de Scbutterfl; dat was ibgekomeu een verzoek van M. B. Schram om wflmging in den uauslag in den hoofde- lfllceu omslag, welk verzoek werd gesteld in handen van de financieels commissie; een adres van de afd. Schoonhoven van den Ned. Boud van Onderwflzers, om verhooging van wedde, welk adres werd gesteld in handen van Burg. en Weth. om bfl de be grooting te worden behandeld; van de gemeente ambtenaren hjinne verslagen over de tentoonstelling op gemeeatelflk-adminis tratief gebied, die voor de leden ter lezing werden gedeponeerd. Daarna hechtte de Raad zijne goedkeuring aan het besluit van Burg. eu Weth. om deu eervol ontslagen onderwflzer Hogendoorn de volle maand wedde uit te betalen en niet tot den dag van ontslag. Aan mej. A. de Vos werd tegen eene jaarlflksche recognitie van f 1 vergunning verleend tot bet vermeuweu van een steiger en daarvoor eenige vierk. M. water in ge bruik te nemen. Aan D. L. Wendels werd tegen eene jaar lflksche vergoeding van f 0,60 vergunning verleend tot het leggen van een stoep voor het perceel Havehstraatscben wal. Toegestaan werd het verzoek vao den heer A. W. Lazonder om verlenging met 6 maanden van den termfln, waarbinnen de onbewoonbaar verklaarde perceelen A 67 en 68 moeten zfln ontruimd. De Gezondheids-Commissie had ook gunstig gerapporteerd. Vastgesteld werd het 4 maandelflksch kohier der schoolgelden van school 8de Boort. Daarna werd voorlezing gedaan van een voorstel vau Burg. en Weth» om de woningen Carmelietenstraat nos. A 150 en 151 enSer- vetsteeg B 113 onbewoonbaar te verklaren, op grond van onvoldoende oppervlakte en van vochtigheid. De Gezondheids-Commissie bad Burg. en Weth. uitgenoodigd hierover eene beslissiDg van den Raad uit te lokken. De vergadering vereenigde zich met het voorstel, zoodat bedoelde woningen onbe woonbaar zfln verklaard, met bepaling dat ze moeten zfln ontruimd binnen 3 maanden. Andermaal kwam aan de orde bet genomen besluit tot tfldelflke buiten werking stelling van de verordening op de hefflog van rechten voor bet ophalen van faecaliön. De Minister had nog eenige bedenkingen. Nu echter de typhusepidemie als geéindigd kon worden beschouwd, stelden Burg. en Weth. voor bet besluit in te trekken en de vergadering vereenigde zich daarmede. De Gameenterekening over 1905 kwam daarna aan de orde. De Commissie voor de fiaancifin had rap port uitgebracht, waarin werd voorgesteld de rekening vast te stellen zooals zfl was aangeboden, met dankbetuiging aan Burg. en Weth. voor het door hen gevoerde beheer; aanmerkingen had de commissie niet gemaakt, zfl verheugden er zich in dat de kosten voor leermiddelen dit jaar de raming niet hadden overschreden, ofschoon de ramingen in het algemeen wel wat te wenschen over- lieten. Op een betere contróle op het veer werd beleefd de aandacht van Burg. en Weth. gevestigd. De heer Valk deelde mede, dat dit punt reeds bfl Burg. en Weth. in ernstige o ver weving was genomen. Eenige discussie ontspon zich over een nota vau eep der ambtenaren voor r?is en verblijfkosten, die nog tot den dienst 1904 behoorde. De ambtenaar had de verblijf kosten berekend naar de voorschriften die ▼oor Rijksambtenaren gelden en wel, om dat dit in dat jaar en die daaraan vooraf gingen door meerderen was gedaan. Het bleek dat ia datzelfde jaar ook door Raads leden dat tarief was gevolgd. De nota kwam voor onder de opeischbare schuld, omdat de beide wethouders hadden geweigerd het mandaat te teekenen. Op voorstel van den beer Niekerk werd besloten den ambtenaar de vordering toe te wflzen, onder voorwaarde, dat niet meer op die wflze wordt gerekend. De voorzitter deelde mede, dat siods lang clleen de werkelflke kosten in rekening werden gebracht. Het voorstel Niekerk werd daarna aan genomen. De gemeente-rekening, dienst 1905, werd nu voorloopig vastgesteld en wel in gewone ontvaneslen f 66036.00»/» en buitengewone f 26868,45»/», in gewone uitgaven f 72383,31»/» en buitengewone f 20705,27, alzoo met een batig saldo van f 1816 87V». Het voorstel om een ambtenaar op te roepen, die belast zal zfln met het toezicht over de publieke werken en bouwpolitie, kwam nu aan de orde. De heer Valk lichtte dit ongeveer aldus toe: Drie motieven hadden er spreker ioe ge leid het opzicht over de gemeentewerken op zich te nemen: lo. omdat hfl altfld aan merkingen had gemaakt; 2o. omdat dan Bleeds werd geklaagd over te weinig ambte naren; en 3o. omdat altfld was gezegd, dat de posten niet toereikend waren. Eigen ondervinding moesten nu aantoonen wie gelflk beeft gehad, en spreker meende dat zfln vroegere beweringen door de ondervin ding waren bewaarheid. Wat nu was ge daan, was geschied met minder werkkrachten en de posten waren ruim voldoende, wat de rekening straks zou aantoonen. Het werk van den opzichter is betrekke- Iflk gering, als maar een goede verdeelibg wordt gemaakt en de ambtenaar een goed overzicht beeft van wat te doen is. Daarom' ,wil hetspreker voorkomen, dat f 300, *>ë- looning voldoende is. Het apreekt tan zélf, dit ,van dit bédrag piet kan worden geleöfd, itfiar de' bedoeling moét zfln óf een gepen- sionneerd persoón te nemen óf iemand die andere inkomsten heeft. De heer Kooiman was van meening, al wilde hfl gaarne toegeven dat de stad er niet op achteruit was gegaan, toch moest worden bedacht, dat de positie van een wethouder, die het "werk voor liefhebberfl doet, niet gélflk is aan die van een amb tenaar. Op dezen zfln de oogen van alle raads leden gericht en deze oefenen zoo het noodig is critiek nit, wat niet zoo direct in de tegenwoordige omstandigheden wordt gedaap. Dat het werk zoo weinig is, kan spreker niet toegeven, want niet met minder maar met meer personeel is gewerkt, veer- knechts en personeel van de gasfabriek hielpen ook mede. Ook betwijfelt spreker of alles wel is gedaan wat noodig is. Het baggeren in de Zevender is niet geschied. Daarom kan spreker zich met bet voorstel niet vereenigen en wensebt vast te houden aan bet voorstel-Niekerk, in bet voorjaar gedaan, om een ambtenaar te benoemen voor f 600 De heer Schreuder ondersteunde dit voor stel. Spreker trok een parallel tusscben den administratieven en technischen dienst. Bfl het hoofd van beide takken behoort een hoofd ambtenaar te staan. Voor zoo'n ambtenaar is een salaris van f300 te weinig, want dan kan niet worden geëischt, en daarom is spreker voor het voorstel-Kooiman. Door den heer Den Ufll werd er op gewezeD, dat f 600 ook niet voldoende is, als de ambtenaar niet goed zfln plicht weet te doen, wat de ondervinding heeft geleerd. De heer .Sonsbeek kwam op tegen de woorden van >den heer Kooiman, alsof hetgeen de heer Valk heeft gedaan maar half goed was. Hfl '«keende dat de Raad verplicht was te zwflgeu -daarover en moest apprecieeren betgeen de .heer Valk voor de gemeente heeft gedaan. De heer Valk ontkende, dat de arbeiders van de gasfabriek voor de gemeente zouden hebben gewerkt, uitgenomen bet slaan ven twee proefpaaltjea, en wat de veerknechti nu hebben gedaan is een oud gebruik, dat ook in vorige jaren is toegepast. De heer Niekerk bracht nog even in berinnering zfln voorstel, gesteund door 7 leden, om een ambtenaar op te roepen voor f 600 en hoe de collega's van standpunt waren veranderd. Spreker gaat nu van het standpunt uit t)at f 300 voldoende ia voor gewoon opzicht en dat alie extra werk ook extra zal worden betaald. Nadat nog eenige discussie over dit punt was gevoerd, nam de voorzitter het woord en deelde mede, dat het door hem aangenomen standpunt werd gehandhaafd; dat voor het ambt iemand noodig is die gezag beeft over de werklieden, behoorlflk is toegerust met de kennis van bouw- en woningtoezicht en bestekken kan makeD. Die veel beeft te doen van datgene wat tbaps rust op den secretaris. Voor f 300 zal zoo iemand niet worden ver kregen en het is al heel vreemd, dat men den opzichter een geringer salaris wil toe kennen dan de werklieden genieten. Het voorstel om iemand te benoemen voor een jaar proef, kon sprekers goedkeuring ook met wegdragen. Tfldelflke proefneming heeft zeker haar goede zgde, maar ook baar kwade en waar zou het heen moeten ais alle amb tenaren eerst op proef moesten worden be noemd. Men moet beginnen met Tertrouwen 1* den ambtenaar te stellen, ov Daarna wórd id stemming gebracht het voorstel om een opzichter te benoemen, he iast met bouw- en woningtoezicht eo open bare werken op eene wedde van f 300 per jaar, en de benoeming te doen voor een jaar. Het voorstel werd aangenomen met 6 tegen 5 Blemmen. Tegen stemden do heeren Graves Kooiman, Van Lomwei, Schreuder, Niekerk en Doesburg. Voorlezing van het proces-verbaal van kasópname volgde daarna, terwfll ten slotte voorlezing werd gedaan van de beslissing van Gedeputeerde Staten inzake de afkeu ring vau de openbare lagere Bchool. (Zie no. 2757 van dit blad De heer C. van Willenswaard wilde nu met bekwamen spoed de vier afgekeurde lokalen verbeteren. De heer H. A. Schreuder wensebte een zeer spoedig advies van Burg. en Weth., want de voorzitter deelde mede, dat Burg. en Weth. nog geen ander advies hadden, dan de zaak a in te houden. De heer J. W. Valk, die dit voorstel toe lichtte, deelde mede, dat het college wenschte te wachten of nu ook de schoolopziener zou komen om overleg te plegen. De gemeente koa nu volgens sprekers oordeel niets doen. De voorzitter vond deze laatste zienswflze minder juist. Nu aan den arbeid gaan, in de verwachting dat de Hoofdinspecteur de school dan zal goedkeuren en de gronden om in h9roep te gaan daardoor vervallen. De Raad behoeft niet persé in beroep te gaan. Daarna werd goedgevonden de zaak aan te hóuden. Aan het slot van de openbare vergade ring vroeg de heer Schreuder hoe ver Burg. en Weth. waren gevorderd met de voorbe reiding van het advies inzake zfltii (foorstel om dé handelingen van den Raad te Utett drukken. Telkens bleek het spreker, dat het gewenscht is dat de leden thuis de notulen hebben om zich behoorlflk voor te bereiden. De voorzitter antwoordde, dat de heer Van Nooten telkens uit was, als het college vergaderde, maar niettemin hoopte het col lege dat io een volgende vergadering het ad vit s zou inkomen. Daarna werd overgegaan in geheime ver gadering. De vergadering heropend zflode, werd door den voorzitter gesloten. 1NHEZ6NDEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mijnheer de Redacteur I De ondergeteekende verklaart, aan dez Courant (zie bladen van 29 September e« 6 October) een bericht te hebben ingezonden van feitelflken aard, zonder, door de bflvoe- ging der kwalificatie naar zfloe opvatting, (strooperfl), de bedoeling te hebben gebad om Cb. J. v. E. aan te randen in eer of goeden naam. B. C. v. DONSELAAR. Schoonhoveq, 13 October 1906. Geachte Redacteur! Verzoeke onderstaande beleefd ter plaatsing, waarvoor bfl voorbaat mflnen dank. Gelezen uw geacht blad van Zaterdag 13 October komt een bericht voor uit Alblaa- serdam als dat ik een wagen geladen met 9 varkens naar die plaats vervoerd zou hebben om verzonden te worden per Fop Smit 4e Co. naar Rptterdam; bfl aankomst te A. bleken er twee gestorven, waarschflnlflk door opeeopakkidg. Nu raad ik uwen vertronwbaren berichtgever u(t A., aan dat als bfl weer een bericht in de Courant plaatst, dat bfl waarheid schrijft, misschien laat hfl er nog eens 10 op een kruiwagen vervoeren? De waarheid is dr datr ik 8 varkoDs vervoerde op 2 wagens naar Alblasserdam, bfl aankomst bleek er 1 dood te zfln, maar niet van opeenpakking, maar zoo als bfl slachting gebleken is van vergrneijog «eu de Jong en de lever. {ïoogacbtepd .KORPORAAL. Bleskensgraaf, 15 Oet. 1906. Geachte Redactie! In nw nummer van Ziterdag komt een bericht uit deze gemeente voor als zoude bfl de firma J. Mflnlieff een steen tas om gevallen zflo, met het gevolg dat een meisje daaronder werd bedolven en ernstig werd verwond. Dit bericht is niet juist. Wel is er een steentas omgevallen, doch zonder ongelukken te veroorzaken, niemand is er onder gekomen. Men heeft mfl ver zocht te willen bewerkstelligen dat in uwe courant een verbeterd bericht verscbflnt, waartoe ik bfl deze het beleefd verzoek doe. Hoogachtend, Uw dw., VAN DER HEIDEN. Krimpen a/d IJsel. Bedoeld bericht is door ons ons overge nomen uit het „Nieuws van den Dag." De herkomst stond er bfl vermeld. Redactie. Vllalag der Lallng veer Ue Natlaaale Militie, immerital. 15 Loteliogen. Uitslag: No. 1 J. Rietveld (broederdienat), 2 L. v. d. Werken, 3 W. P. Ouweoeel, 4 C. den Hoed, 5 j. Bode (gebreken), 6 D. A. C Ooms, 7 A. Dubbeldam, 8 D. v. d. Dool, 9 P. de Jong (broederdienat), lü J. P. Ver- slufls, 11 D. Blanken, 12 H. Looren de Jong, 13 A. C. Verschoor, 14 J. Kappetfln, 16 A. A. C. Kok. Bergambacht. 29 Loteliogen. Uitslag: No. 1 G. Macdaniel, 2 C. Schilt (broederdienat), 3- C. Kroone, 4 B. de'Jong, 6 A. de Vries (broederdienat), 6 C. Kok (Oroe- derdienal), 7 C. Koppe, 8 W. P. Btolker, 9 C. Terlouw, 1(1 A. Bouwman, 11 A. Blonk, 12 W. T. de Qroot, 13 C. Kroeftum, 14 H. de Bode (broederdienat), 16 H. Bdzemer, 16 J. de Lange, 17 J. Qakam, 18 G. Nieuwpoort (broederdienat), 19 D. A. Oskam, 2U C. Broere (broederdienat), 21 D. Blom, 22 H. Lommerde, 28 A. Verduflo, 24 W. Poluflt, 15 W. N. Tempelman, s6 G. HofUand 27 W. Bakker, 28 G. de Lange (broederdienst), 29 F. J. Simons. Krimpen a/d Lek. 30 Loteliogen. Uitslag: No. 1 L. deu Ouden (Droeuer- dienst), 2 J. J. de Bode (gebreken), 3 A. C. Mgnlief, 4 A. Sterrennurg (broeder- diensi), 6 H. Boogaart, 6 A. Boon, 7 W. van Dam, 8 P. den Boer, 9 A. Luiten, 10 J. de Ridder, 11 A. Gouweue (te klein), 12 H. Helleman (broederdienat), 13 H. Vogelenzang de Jong, 14 H. AlDera (gebreken), 16 A. Stoof, 16 J, P. v. d. Graaf, 17 L. G. de Werken, 18 M. Verhoef, 19 M. C. de Jong, 20 A. de Hoop, 21 S. P. Hak, 22 P. L. de Hou, 23 J. Huizer, 24 M- de Stroete, 25 C. Noqrlauder, 26 P. EorUud, 27 C. v. d. Linden, 28 L. de Boer (broederdienat), 29 G. Kattealaart, 80 L. A. uo Groot. Lekkerkerk. 86 Loteliogen. Uitslag: No. 1 C. Neven (brosderdienst), 2 J. P. Kleflburg, 8 H. Kndiatiog Neven, 4 L. Broere, 6 A. Timmer, 6 T. Tukker, 7 C. Lidder, 8 J. P. van Dam, 9 G. d. Wouden, 10 J. B. Noordergraaf (broeder- dienst), 11 J. d. Wouden, 12 W. Berkou- wer, |8 G. Gouwens (Droederüienpi), 14 E. 22 H. v, d. Graaf (bronder.lienst), 23 T. den Bwten. 24 G. Bickou wer, 25 W. P. de Brnfln, 26 A. G. Oudenaarden, 27 P. Hoogenboezem, 28 J. den Ouden (broederdienat), 29 J. P. van Zoest, 30 W. T. Koutstaal, 31 W. A de Waard (broederdieost), 32 C. den Boer, 33 T. Scheuk Ligthart, 34 J. H. den Boom, 35 L. J. van Herk, 36 M. de Jong. Breder, 16 L. den Ouden, 16 A. C. Kudde, 17 P. H. Breed veld, 18 P. de jon», 19 G. Kudde, «V D. de Jager, II W. Hoogóndflk, VERVOLG DER KIEUWSTUDINGEN. H.M. de Koningin beeft met ingang van den 16den dezer benoemd tot Haar dienstdoendea kamerheer, Haar parti culieren secretaris Jbr. F. M. L. van Geen. Bfl Kon. besluit van II dezer is op zfln déartoe gedaan verzoek aan Mr. K. Mefler Wierama, lid van den voogdflraad te Dordrecht als zoodanig eervol ontslag verleend. Naar bet Centr. verneemt, zal Mr. A. W. van Beeck Calkoen, lid van Gedeputeerde Staten der prov. Utrecht, binnenkort zfln funclita als zoodanig neer leggen, doch die van lid der Provinciale Staten van dat gewest nog blflven waarnemen. Met ingang van 9 Oct. j.l. is de Commies der posterflen le klasse C. J. Beelenkamp overgeplaatst van Gorinchem naar Rotterdam (postkantoor). Aan het gebouw van het Prov. Bestuur te 's Gravénhage is Maandag j.l. aan besteed: bet maken ah inbangen van een paar sluisdeuren in-de Groote Sluis te Vianen en van een paar deuaasin de sluis hfl de elge- meene begraafplaats te Gorinchem, behoo- rende tot de werke» van het Merwede Kanaal in de piwv. Zoid-HoUaad, in twee perceelen. Minste inaehrflver veor de massa was de heer G. van Dflk te Hardingsveld, voor f12.440. Commissarissen van de N. V. Stoomtram Tiel 'Rhrdd Culemborg, stellen ▼oor, over te gaan tot uitgifte van ten hoogste f 50.000 preferente aandeelen. Maandag-ochtend ia te Rotter dam Ifla I van de electrische tram in gebruik genomen. Lfln 2 loopt van het Centraal station naar het Prinseafroofd. Het vflfde rfltuig voor den Konink- 1 (jken trein staat oh ter allevering gereed in de Kooinkiflke fabriek van apoor- en andere rflluigen van de firma J. J. Beynea te Haarlem. Het ie beetemd voor de hof houding. Van buiten is bet, evenals de overige rfltuigee, donkerblauw gelakt en gesierd met den gedekten Koninklijken kroon. Van binnen beeft bet een mahoniehouten betimmering, die teer efwflkt ven de be timmering der overige rflluigen. Het bevet drie compartimenten voor dames en heeren der hofhouding. A»e compartimenten zfln gestoffeerd met blauwzijden kleeden, schrijf tafels, eettafels en stoeltjes. Voor de lectrice van Hare Majesteit is een half compartiment ingericht, eveneesa blauw bekleed. Daarin staan een schrijf tafel en een boekenkast. Voor het dienend personeel zfln twee en een halvè coupé afgescheiden, die grfls gestof feerd zfln, en eindelflk ie er een afzonderlijk vertrek voor den treinsmid, terwfll ar natuurlflk is gezorgd voor de noodige toiletten en gemakken. Zooals gezegd, het rfltuig staat ter af- leverlog gereed, doch de Staetaspoor, die het in bewaring krftt, kan het D°8 niet ontvangen. Te Bols ward, Buitenpost, Hellen- doorn-Nflvarijal en Wlnterswflk zfln afdeelin- gen gesticht van de Internationale Vereeni ging „Vrède-TeotoonstelUng." De algemeeio vergadering van de Liberale Unie ia.rteflöitief vastgesteld op 10 November en zal gehouden worden te Amsterdam. Behalve de gewone .jaarwerkzaamheden en het openings woord, ^yan den voorzitter, staat op de agen^.jf*"aeWBespreking van de bfl de Troede, garner ingediende belasting voorstellen. .lolewiera daarbfl zullen zfln de heeren Mr. N- Piereon en K. de Boer Cz., leden van de Tweede Kamér der Staten-fceneraal. De laatstgenoemde zal die belastingvoorstellen meer bepaaldelijk be spreken met het oog op Ken landbouw. Vanwege den Vrflzinnig-Demo- kraliscben Bond ia Zaterdag-avond te Utrecht een vergadering gehouden van afgevaardig den van verschillende - organisaties, ter voorloopige bespreking van de stichting eener nieuwe organisatie .voor de propaganda tot grondwetsherziening ter verkrflging van algemeen kiesrecht en vrouwenkiesrecht. De bijeenkomst was niet voor de pers toegankelijk. - Om gezondheidsredenen heeft de directrice ven bek geneeskundig krank zinnigengesticht „Oud Rosen burg" bfl Loos- duinen, Mevr. E. te Winkel, tegen 1 Januari ontslag gevraagd. Door de arr.- rechtbank te Dordrecht zfln Vrfldag j.L de navolgende vonnissen uitgesproken: A. v. d. Zbuisvr. van J. C. B. te Gorin chem, mish., f 5 of 5 dagen. D. v. B. te Gorinchem, ifl., f 6 of 5 dagen. P. B. te Langerak, id., 8 dagen. J. 0. te Groot-Ammers, diefstal, i maand. A. Hhuiavr. van L. W. te Bolnes, vernie ling, 8 dagen. J. K. te Giesendam, mish., f 5 of 5 degen. Voorts werd o. e. behandeld de volgende zaken: In den nacht van 81 Augustus j 1. had Arie Hendrik Wfloand do B., een 18 jarig flzerwerker te Hardingsveld, vrouw Eckfaardt te Gorinchem alwaar bekL zich bevond een slag tegen het hoofd toegebracht, toen desa haar suen in hots,wijde halen. Eiach 8 dagen gevangenisstraf, r Op 29 Augustus bad de flzerwerker Wil helmus Johannes G. te AlbUseerdam vrouw De Deeld aldaar met de vuiat een slag in bet aangezicht toegebncht waardoor haar Vang opzwol, voor welke mishandeling G. was gedagvaard. y.,.i Het O. M. requireerde 10 dagen govan* genisstraf. Bekl. ontkende het hem ten laste gelegde. Een ander Alblaaserdamsch inwoner, de klinker Leendert S„ -had een glesrnit stuk geslagen in de woning van den herbergier De Wit op Koninginne verjaar dag, en daarna zich tegen den gemeenteveldwachter Kaafc feitelijk verzet. Eisch 8 weken gevangenisstraf. In de op 10 desnr gehouden zitting van het Kantongerecht te Geldermalaen is o. a. veroordeeld A. W. te Hoog-Blokland, wegens openbare dronkenschap (7de herha ling), tot 8 weken hechtenis. Dr. J. H. Gunning J.Hm., predi kant bfl de Ned. Herv.' Gem. te Utrechtr hoopt den lldea December a. s. den dag te herdenken, dat bfl vóór 25 jaren de evan* geliebediening aanvaardde. Uemda, 15 Oct. Niar wfl van be* trouwbare zflrie vernemen, worden alhier plannen beraamd om te Jtomen tot op richting van eepe Christblflke School voor Middeluaar Onderwfls. «jAuaelde, 15 Oct. De kermis alhier gehouden behoort voor dtt jaar weder tot net verleden- Nu mop, kan zeggen er is prettig kermis gevhtfd^ f een wanklank werd gehoon) v: itonderdpfcivond gaf hot ipeeialiteitongeaeleohap tin den beer Nieu< i IB pryo, I t>, prfla, f 4, C. Tei prfla, f 3, Jac. v Daarna 'a midi v wenbuflzen nit Rotterdam voor een volle zaal een goed geslaagde uitvoering vol afwisseling eó waardoor veel Van de lachspieren der toeschouwers gevergd werd. Vrijdagmorgen werd, begunstigd door het schoone herfstweder, de aangekondigde ring- rflderfl Voor rfl wielen gehouden, waaraan dóór II personen werd deelgenomen en wéarvao de uitstag was: ló prfls, f 6, M. Langerak te Ameide, 2e Terlonw te Bergambacht, 3e van Zomeren te Tienhoven. I middags ringrflderfl met twee wielige rfltnigen, waaraan door 17 paren werd deelgenomen en waarvan de uitslag was lé prfls, f 20, de heer H. Oosterom te Lopikerkapel met mej.T. ven Os te Tienboven, 'te prfls, t 10, de beer D. den Braven te Tieoboven met mej. C Rietveld te Tieohoven, 3e prfls, f 5, de heer G Oskam te Ameide met mej. G. Burggraaf te Kamerik. Eén en ander werd afgewisseld door onze mnmkvereeniging „Unie", welke ouderge woonte voor goede muziek zorgde. Vooral de bamiddagwedslrfld werd door tal van belangstellenden, zoo van hier als elders, bfl- gewoond. Alles liep best en tot ieders tevredenheid af eb allen, die er iets aan toegebracht heb- ben,^ontvingen daardoor den best mogelflken Bergambacht, 15 Oct. De albier ge- houdee Unie-collecte heeft opgebracht de eemTraa f 167,80. SBraaAwjJlc, 16 Oct. Naar wfl ver nemen boept voor de ant. rev. propaganda- dob den Maten Oct. a. e. op te treden de heer Ooeterbaan, met 't onderwerp „$tembus- beloften". Gelegenheid tot debat zal gegeven werden.' Tfld en plaats zullen nader in dit blad- per advertentie worden aaogekoodigd. Toegangskaarten zfln inmiddels reeds ver krijgbaar. •Krimpe* a/d Lek, l(j Oct. In onze gfmpeute doet zich weder een nienw geval van febris fyphoUea voor, n.l. in het gezin van; de wed. C. Eerland. Door de duisternis misleid stapte de timmerman J. Helleman in plaats van in bet bootje, waarmee bfl wilde overvaren, in het water. Gelukkig kwamen nog eenige werklieden na hem om mee over te varen, dia het ongeval bemerkten en er met vereende krachten in mochten slagen den reeds be- wuBteloozen man op het droge te halen. Na te zfln bflgebracht werd hfl door zfln kame raden naar buis geleid. •Lekkerkerk, 16 Oct Bfl den scheeps bouwmeester T. van Duflvendflk albier ia Zatérdsg 1.1. met goed gevdlg te water ge laten eén atalen rflnscbip, groot ongeveer 430 ton, gebouwd voor rekening vau den beer J. v. d. Horst te Dordrecht en werd de kiel gelegd voor een rflnscbip, groot 500 tob, voor rekenibg van mej. de wed. A. de Vries te Hardingsveld. •Jfiewwerkerk a/d LI nel, 15 Oct. Voor bet herhahnga onderwfls voor meiejee hebben zich aan de tweede openbare school 14 leerlingen aangemeld; aan de eerste niet één. Donderdag-avond jJ. werd door de werkUeden-vereeniging „Onvermoeid Voor- uiF, afdeeling van bei Alg. Ned. Werk- lieden-Ver bond, een vergadering gehouden in de eerste openbare school. Uit bet drie maandélflksch verslag bleek, dat de ont vangsten hadden bedragen f 88,95 en de uitgaven f 33,01, zoodat het 'batig saldo f 56,94. Bfl acclamatie werd besloten den naar Delft Vertrokken K. Dekker, als be- wfls van Waardeering voor de vele en be- Ungrfke dieneten een de vsreeniging be wezen, gedurende dat bfl de functie van teerótaris waarnam, een geschenk aan te biedefc. Tot voorzitter werd gekozen de heer H. D. Lether, tót Iden voorzitter her- kozpn dé heer W. de Wit; tot secretaris gekozen de heer A. Sterk en tot tweeden "fclretérts de heer J. Sterk; tot penning meester gekozen de heer A. van den Berg én tot tweeden penningmeester herkozen de heer J. van der Eist, en tot commissariseen herkozen de heeren J. Merbis en H. van Wilgenburg. Nu bet jaar 1906 zoo langaamerband ten einde spoedt, en de winter nu en dan al oth een hoekje komt zien, of hfl zfln intrede nog niet ken doen, nu ken men zeer geschikt vragen, hoe is het jaar voor den lébdboower geweest; near welken kant zal de balans omslaan, baar de winst of neer het verlies? 't Is walur, de voeder- atoffen zfln in vergelflking van het vorige jaar biet goedkoop te noemen, en zooals bet er nu bflataat, zal de eteltfld dit hangt vooral af, waar men woont voor velen bflaonder vroeg zfln, ja, er zfln er, die reeds eenige koeion op stel hebbendoch tegenover deze nadeden etsen eenige voordeden: de duurtb van melk, kaas en boter; de vrfl hooge prflzen der koeien en varkens, het ruime beschot van de aardappelen, wat vooral voor den werkman een zegen te boemên ia; het prachtige weer tfldena den hooibouw, waardoor de kwaliteit nitatekend werd, terwfll over de kwantiteit niet te klagen viel. Ik geloof dan ook, dat dit jaar voor den koeboer in de eerste plaats, een gelukkig, een voorspoedig jaar is te noemen. •Mleawp*«rt, 15 Oct. Voor het her- haling souder wfls, dat 1 November a. s. een aanvang neemt, hebben zich aangemeld 10 mannelflke en - 5 vrouwelflke leerlingen. 'Peena*, 16 Oct. Het schoone herfst- «roder ie voor de viaschere langs de Giessen minder gewenscht geweest. Werden er vorige jaren honderden kilo's paling bemachtigd ia de Giessen, een der viechrflkste wateren dit Nederland, thane is het hiermede treurig gesteld. Kr werdt totaal niet» gevangen, een aware slag voer hen. die daarmede hun brood moeten verdienen. Volgens de viaacbers ie alleen ruw, ongestadig wtê-\ met grooten regenval io staat in den ongunatigen toestand verandering te brengen. •Streefkerk, 15 OcL Door het veel vuldig voorkomen van mazelen in het boveneinde der gemeente, is de openbare legere school II gesloten verklaard. Bfl de Ammersche kade alhier ia van wegeden Algemeenen Nederlandschen Wieier- Bond een wegwflzer geplaatst. Tot deelname aan het herhalingsonder- wfls voor school I hebben zich 3, en voor school H, 4 leerlingen aangemeld. Dit onderwfls zal alleen aan sehool II gegeven worden. S VHbt, 15 Oct. In de op Zaterdag 13 deter gehouden raadsvergadering is vastge steld de gemeentebegrooting dienst 1907, be dragende in dntvangaten en uitgeven een bedrag wan f 8596,91 Verder werd goedgekeurd de rekening van het bnrgerlflk arm bestuur in ontvangsten f 414,15*, in uitgeven f 279,691/» alzoo ainitehde met een batig slot f 184,46; de bhgreoting van het burgerlflk armbestuur dienst 1907 bedragende in ontvangsten en oitgaVen f 387,86. Ten alette werd vastgesteld de gewflzigde algemeene pohtie-veroidening deur ge meente. ben werkelflk geen reden tot klagen. Hoewel reeds eerste nachtvorsten hier en daar schade hebben aangericht, en zwakke, teere stum perde hebben gedood, toch staat nog menige plant recht op eo toont ons hare bloemen, niettegenstaande bet gevorderd seizoen. Neen, wanneer we bedenken dat in 1902 omstreeks den 20sten September bflna alles weg was, hebben we reden tot tevredenheid, maar ook een reden om geen staat te maken op 't verleidelijke zonnetje en ons klaar te maken voor *t barre weer. We moeten alles verzegelen, binnen breDgen wat geen kou kan hebben, wat met een flinke vorst zou vernietigd zfln. Laten we even nog nagaan, welke patiënten onze eerste zorgen behoeven. In vele particuliere tuinen ziet men als middelpunt van een bloemtak zoogen. Cor- dyline's staan, of ook wel vingerplan- ten (Aralia's) of nog andere gewassen met breede, zwaardvormige bladeren (Phor- miums). Al deze bedoelde moeten zoo spoedig mogelflk gereinigd en naar binnen worden gebracht. Staan ze in potten, des te beter. Anders dient men ze er io te zetten en ze op een eenigszins beschaduwde plaats laten aanwortelen. Eveneens moet men handelen met stam men van Fuchsia's, Pelargoniums, Heliotropiums, kortom met alles wat geen vorst kan verdragen, zooals nog vele Kaapscbe gewassen als Evonimus, AuCu ba's e.a. Voorts noemen we nog Laurier en Oranjeboompjes, waarvan men in sommigen tuinen lieve exemplaartjes kan aantreffen. Al deze genoemde gewassen dienen vorst- vrfl overwinterd. Sommige verlaogen een lichte standplaats, als Cordylinn, Phormium Azalia, Heliotro- pium, Pelargonium, terwfll andere met minder licht tevreden zfln. Over 't geheel geve men weinig water, vooral in onge- stookte vertrekken. Planten, die dicht bfl een kachel etaan, moeten af en toe water hebben. Natuurlflk behooren Hortensia's, Aronskelken eveneens bfl de boven bedoelde. Ten tweede bedoelen we onze bol- en knolgewassen. Ia de eerste plaats onze Begonia's. De knollen dienen gerooid, van blad- en worteldeelen ontdaan en opgeborgen, nadat we ze een dag in de zon hebben gedroogd, 't Liefst bewaren we ze in een bak met zand. Perken komen zoodoende weer vrfl voor 't opzetten van voorjaarsplanten. Hierover spreken we een volgenden keer. Verder dienen afgesneden en binnen ge- braeht: Gladiolus, KaapBche Hya cinth, Canna's en Dahlia's. Deze laatste twee gewassen verdienen een bflzondere behandeling. Ze komen veel, vooral de Dahlia's, in particuliere tuinen voor. Het gewas wordt een handbreed boven den grond afgesneden, vervolgens 't geheel gerooid, in de zon zoo mogelflk gedroogd en vervolgens op een vorstvrfle RECLAME. De maanden valgeu elkaar wel •p, maar gelflken niet *p elkaar. Mej. E. Schot Straasheflm, Haven D 11 te Bergen op-Zoomschrflft ons: „Gedurende langen tfld leed ik aan rbeu- matiek, zonder de minste verlichting te kannen verkrflgen door de geneesmiddelen, die ik nam. Men raadde mfl toen de Pink Pillen te gebruiken. Die pillen hebben mfl ontzaglflk veel goed gedaan, en ik beveel ze ten sterkste aan. Zfl hebben mfl volkomen en spoedig genezen op den lecflfld van ruim 40 jaren." plaats opgeborgen. Kan men er zoo niet licht een vinden, bedek de plantendeelen dan nog met stroo, turfmolm of anderszins, maar neem, zoo in 't voorjaar de vorst wflkt, deze bedekking er weer af Verder worden vaste planten als Pioen rozen, Eulalia's, Vuurpfll e. a. afge sneden en met wat blad gedekt. In vele droge tuinen kannen ze zelfs geheel bloot overwinteren. Alles, wat men verder nog buiten beeft staan, hetzfl in of uit pot en men wjl het overwinlereo, zoo dient het binnengebracht; natuurlflk moeten de planten eerst opgepot. Die, welke in 't vroege voorjaar bloeien, ala Azalia'a, Genista'»-, Rhododendrom e. a. worden niet gesnoeid. „Kweek«r". Vl^GHERW-BEWGMTÊN. •-» De uitkomsten der salm- visscherflen op de Waal ën de Merwede waren in de laatste 8 dagen weder zeer ongunstig. In het traject van Tiel tot Woudncbem werden slechts 8 zalmen ge vangen, bfl Gorinchem 3 en te Hardingsveld 20. De besomming aan andere rivier- en poldervisch was eveneens zeer weinig loo- nend. Zalm gold f 1,35 f 1,65. St. Jacobjes f 1,10 per Vi KG. De verboden tfld voor de groote zalmzegen visscherflen is teneinde. Desniet tegenstaande is er niet óéne visscherfl die hare werkzaamheden zal aanvangen. •A*anaeret*l, 16 Oct. De directifin der zalmzegenvisscherflen „Oranje Nassau" en „Prins Hendrik", die de pacht hadden opge zegd, zfl a bfl onderhandsche overeenkomst voor den tfld van drie jaar weder in het bezit van bovengenoemde visscherflen gesteld M.j E. bcHOT. (Portret Van Melle.) Gedurende de zomermaanden gevoelen de Iflders tan rheumatiek en gewrichtsont steking hunne pfloen weinig. De overvloedige beweging, het leven in de vrfle lucht, de uitwaseming, het mooie weer zfln even zoo vele oorzaken, die hunne rust begunstigen. Maar daar komen de wintermaanden en die gelflken in het minst niet op de zomer maanden. Geen beweging, geen uitwaseming meer om de overtolligheden uit het lichaam te verwflderen, daarbfl een overvloediger voeding om de lichaamswarmte te vergrooten. De Iflders aan rheumatiek en aan gewrichts ontsteking verteren niet meer ten volle wat zfl hebben opgenomen, er vormen zich afscheidingen, giftige Btoffen, die in het bloed overgaan en zich dan afzetten in de gewrichten en de geledingen. Zfl brengen daar de koorts heen, weldra gevolgd door de pflnen. Wfl raden die Iflders te doen als Mej. Schot—Straasheflm, en de behandeling met de Pink Pillen te volgen. Die behandeling zal hun bloed zuiveren en de functies van al hunne organen opwekken, in het bflzonder die der afscheidingsorganeningewanden lever, nierendie tot taak hebben de giftige Btoffen, die in ons lichaam achterblijven, te verwflderen. Zes maanden pfln, dat ia de moeite waard er zich om te bekommeren, en de behande ling met da Pink Pillen is waarlflk niet saamgesleld noch onaangenaam. Een of twee pillen na iederen maaltfld, dat is alles. Prlja f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrijgbaar bfl Skabiliz, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-depóthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwiseel. Ook echt verkrijgbaar voor Schoonhoven en omstreken bfl A. N. van Zessen Drogist BEURSBERICHTEN. 15 Oct. 77 91»/» 991/8 100 Vl» •t nanlMUna tu nil. „ImattM |*MI|awaaMl). «u waar au <Ut „ark moatan Cert Nederl. Werki. Schold. 21/» Dito dito 3 Oostenrflk, Obl. pap. Mei-Nov. 4 Dito zilver Jan.-Juli. 4 Dito Apr.-Oct 6 Portugal, Oblig. le Serie 3 Dito 8e 8 677/g Rust Obl. Binnenland 1U94 4 Dito 89/90 le en Se uitg. 4 69 Dito 1880 4 68»/» Dito Gr. Russ. Spw.-mfl. '98 4 70V» AmstHyp.Waarb.Maatsch.Obl. 4 94 Hong. Uyp.-Bank pandbrieven. 4 97'/t Zuin-itai. apoorw.-mfl. utolig. 8 Ö66/» Wladikawkas Spoorw.-mfl. 1894 4 7«1/s Loten Rotterdam. Gem. Cred. 8 106 Loten Servifi. fir. WO .2 99»/» Loten Madrid3 61 Loten Turkfle 1870 8 84»/» MARKTBERICHTEN. AlblMserdaM, 15 Oct. Ter kaasmarkt beden aangevoerd 22 partnen, 4959 K.G. Prfls 29»k a 38 ct. iclieaa15 Oct. Aangevoerd 672 14 nuchtere kalveren, 14 vette in 678 biggen. Prflaen: zware kalikoeten f 190 a 280, kalfvaarzen f 140 a 200, melkkoeien f 180 a 220, 1>M-jarige ossen f a guiste vaarzen f 120 a 140, pinken f 60 a 90, graskalveren f 25 a 50, nuchtere kalveren t 12 a 20. Vette varkens 82»/» a 26»/» ct. per kilo, biggen f7af!8. JMtterKaae, 16 Oct. Tarwe f—toi f Per 100 kilo 18,25 tot f 9,60. Rogge f 6,60 tot 1 6,40. Jtt*tier«Uu*, 15 Oct. Aangevoerd 187 vette runderen, 0 magere dito, 146 vette en graskalveren, 0 nuchtere kaivereu, 2336 achapen of lammeren, 742 varkens. Runderen 26 a 87 ct.; kalveren 88all ct.; varkens 22 a 26 ét. en lichte varkens, ▼oor export, 21 a 28»/» ct. per V» kilo. enz. worden door de Boekhandelaara S. k W. N. VAN NOOTEN te Schoon hoven ten spoedigste geleverd, tegen de door de uitgevers gestelde prflzen, zonder eenige verhooging. BPBflKBLIJKB NTAIO. NelieenlieveB. Van 19—16 Oct. Geboren: Pietertje, d. van L. Kapoen en Joba. van Os. Overleden: J. Dekker, oud 2 m. Al blaster deun. Van 28 Sept.—11 Oct. Geboren: Wendelina, d. van C. Ooms en A. Zaqe. Andriea, z. Van R. Timmer man en C. Verscbuure. Elizabeth, d. van T. A. Verwoert en A. H. v. d. Hoff. Pietje, d. van P. Spruflt en L Triet. Maria, d. van A. Pronk en T. de Koning. Jaonigje, d. van P. Stout en G. de Jong. Sfllje, d. van J. J. Baas en I. de Jong. Getrouwd: A. Rflkee, oud 80 j. en A M. Zevenbergen, oud 28 j. Overleden: H. Kooflman, oud 4 w. A. Kloot, oud 13 d. Ar kei. Van 1-30 Sept. Geboren: Klaas Bernard us, z. van H. B. Boote en G. C. Hoevens. Jan, s. van J. H. de Jong en S. A. van Weseem. Heiltje, d. van W. Kievith en C. Ia 't Hout. Christina Maria, d. van J. den Besten en A M. van Kuilenburg. Adrianus, z. van H. van Dalen en G. Blootshoofd. Getrouwd: J. J. Kleppers, oud 23 j. (won. te Gorinchem) en P. C. van Klefl,oud24j. Overleden: J. Zaanen, oud 3 w. J. van Tilborg, oud 7 m. A. de Keflzer, oud 2'/» j. A. van Dalen, oud 2 d. J. S. H. 0verduin, oud 82 j., weduwe van H. J. D. Doorman. Gleseadam. Van 6-13 Oct. Geboren: Jan Pieter, z. van J. P. de Groot en T. de Groot. Pietje, d. van W. van der Heflden en J. Dubbeldam. Neeifje, d. van A vanSanten en L. de Ruiter. Getrouwd: G. Romefln, oud 27 j. en A. Kamerman, oud 19 j. Overleden: H. Verschoor, oud 10 m. J. Advokaat, oud 19 j. N. de Roofl, oud 65 j., echtgenoote van H. de Krflger. Ctreet-Ammen. Van 1—30 Sept. Geboren: Jan, z. vata H. van Burea en J. van Genderen. Aartje,, d. van W. de Groot en T. Vuflk. Coruei|s Anton, z. van L. Rietveld en S Voorslufls. Huibert, z. van A. van Kesteren en A. de Koogel. Hendrik, z. van W. van Wflk en H. den Ouden. Elisabeth, d. van A. van den Hoven en J. Zwflnenburg. Aart, s. van K. Ooms en W. F. Everts. Nfla, x. van N. de Vos en S. de Vor, Bastiaan, z. van C. Blonk en N. van der Ham. Cornelia Jacobs, d. van P. van Loon en T. van der Ham. Getrouwd: D. Bakker, oud 28 j. en E. Verveer, oud 23 j. P. Kornelis, oud 29 j. (won. te 'a Grarenhage) en G. Macdamèl, oud 24 j. Keélche*. Van 1—30 Sept. Geboren: Anna Maria, d. van A. B. Bos en A. Slagboom. Ida Cornelia, d. van M. Schreoders GPz. en S. Koofl. Govert Cornelia, z. van A. Versluis en H. E. Muilwflk. Overleden: P. M. van Beusekom, oud 2»/» m. W. van Aalst, oud 78 j., weduwe van F. Klefln. Langerak. Van 1-30 Sept. Geboren: Huibert, z. van A. Kroon en A. Hoogendoorn. Hendrik, z. vau H. Schippers en H. Goedhart.—•Cornelia, z. van I. Verhefl en J. van Middelkoop. Gerrigje, d. van G. van Thiel en L. R, Hoegee. Overleden: A. van den Berg, oud 28 j. N. van Zessen, oud 6 m. Nw.-Lekkerla*d. Van 1 Sept.—1 Oct Geboren: Gerrit, z. vad J. Verhaar en A. Eikelenboom. Christina, d. van C. Meerkerk en T. Joogebreur. Teuotje, d. van A. de Brufln en M. van Duflvendflk. Stflmje Annigje, d. van A. Stam en B. Mndde. Marrigje, d. van A. J. Uflkeman en A M. Molenaar. Wilkm Mflndert, z. Tan A Broere eo L. Hoogendoorn. Marie, z. van^W. Jansen en C. Bakker. Cornelia, H. van C. van der Perk en A. de Jong. Johauna Maria, d. van A A. Ceton en M, de Leeuw. Jannipje, d. van J. de Jong en J. de Jong. Getrouwd: L. Hoek, oud 28 j. en M. Kooflman, oud 24 j. Overleden: G. Hoefjes, oud 13 m. J. van Dflk, oud 10 m. C Hoek, oud 3 j. C. Paardekooper, oud 24 j. A. Broere, oud lj. A. van Stek, oud 3 m. B. Brandt, oud Uw. Hle*wp*«rt. Van 1—30 Sept. Geboren: Petronella, d. van J. Meerkerk en J. C. Tromp. Getrouwd: A. Hoogendoorn, oud 24 j. (won. te 's-Gravenzandten L. Heflkoop, oud 25 j. Overleden: L. van Campen, oud 68 j. Olieland. Van 1-30 Sept. Getrouwd: W. Mulder, oud 25 j. en A. Zwfloenburg, oud 23 j. Overleden: S. den Hartog, oud 73 j., echtgenoote van B. van Iperen. Oadewater. Ven 27 Sept.—10 Oct. Geboren: Bernard, z. van G. J. Colen brander en F. J. Holster. Getrouwd: J. van Maanen, oud 25 j. en G Bestebreur, oud 23 j. Overleden: J. Verbree, oud 52 j., echtgenoote van C. Hoogendoorn. A. J. van Zufllen, oud 16 d. A. C. Bom, oud 64 j„ echtgenoote van H. v. d. Klis. P. Hoere, oud 75 j., weduwnair van M. Duits. Papekep. Van 1—30 Sept. Geboren: Sflpje, d. van J. Griffioen es M. Verwoerd. Overleden: B. Blommestefln, oud 79 j., weduwe van G. Nederend. NtelwRk. Van 1—15 Oct. Geboren: Jacoba Johanna, d. van Joh. de Jong en J. Blanken. Marien, z. van J. van Dam en M. J. Bongers. Klarina Johanna, d. van J. Voets en R. de Jong. Overleden: P. C. Bezemer, weduwe van J. Stout, oud 88 j. Joh. van Wijn gaarden, weduwe van Js. Verburg, oud 63 j# Streel kerk. Van 1-30 Sept. Geboren: Jan, z. van A. J. de Vos en N. van Harten, Arie Willem, z. van Z. van der Wal en J. E. van de Werken. Cornelia, z. van T. Nieuwpoort en T. den Toom. Geertrui, d. van A. Rozendaal en D. van Woerden. Arie, z. van E. Streef en G. den Boer. Overleden: C. A. de Bondt, oud 6 w. A. Boer, weduwe van G. van Meerkerk, oud 70 j. E. Bakker, weduwe van Ca. Verhoek, oud 78 j. A. Mourik, echtgenoote van K. M. de Jong, eerder weduwe van J. Schep, oud 38 j. rel Den 22. October a. s. hopen onze IK geliefde Ouders ggg M J. STOUT KI $K bun jjgf te berdenken. SR Hunne dankbare Kinderen, rel Hl Behuwd- en Kleinkinderen. j^Ammerstol, 15 Oct. 1906. Gb ouweneel Direct gevraagd een 8« Bediende. Adres: P. OOMS, Slledrecht. Direct gevramgd een in een Koek-, Banket- en Broodbakkerfl te Schoonhoven, liefst nit de stad. Brieven franco, onder no. 7, aan het Bureau van dit Blad. Tooneelvereenigirg „KUNST NA ARBEID" •p Denderdag MS Oct. a. e., in het Café van den Heer VERDOOLD. Opvoering van: Deeve Staffel af dc Wraak van een Hntakneclit, Tooneelspel in 2 Bedrflven met een Voorspel in 2 Afd. Gevolgd door: Stotteraar» ln ■••rten, Kluchtspel in 1 Bedrflf. Aanvang 7»/» u. 's av. Toegang 85 Ct. Besproken plaatsen 10 Ct extra. MA AFLOOP BAL. Kaarten vanaf heden verkrflgbaar bfl de Leden. Ameide, Ondergeteekende brengt ter kennis van de Ingezetenen van melde, Tlenbaven en Omatreken, dat bfl zich alhier heeft gevestigd als Baas en beveelt zich beleefd aan voor het maken en leveren van vanaf f 18,tot f 80,en hooger en DEMI-SAISONS vanaf f IO,— tot f 88,— en hooger, alles op maat. Prinsengracht O.Z. 48. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor Dameskousen, groote Kinderkousen, Heeren- Sokken kunnen ook zonder naad met de Machine worden gebreid. Mej. JE. LOBENSTEUIf, Schoonhoven. staande op de Beerengracht te Nchoon- ^De ko°Per moet de teen zelf snflden. De inschrflvingsbiljetten worden ingewacht bfl A. VAN LOMWEL te Schoen hoven tot 7 November a. a. A ,d" bi,j0tten ,n het Koffiehuis van A. OKHUIJZEN, s morgens 11 uur. Zoo de Heere wil en zfl leven, i bopen onze geliefde Ouders aas 2 CORNELIS RIETVELD W en ANTJE DE WAART den 21. October a s. hunne |gj J§* te herdenken. rel $K Hunne dankbare Kinderen. JQ| Hillegersberg, 15 Oct 1906. gf Bfl deze betuigen wfl onzen hartelflken dank voor de vele bewflzen van deelneming bfl het overlflden van onze geliefde Echt genoote en Moeder ontvangen. Uit aller naam, E. T. DEN HERTOG. Gouda, 16 Oct. 1906. Ter kennismaking worden zeer gaarne beieekea afgewacht, bfl voorkeur Zondag-middag 21, 28 October en 4 November e. k. De Heer en Mevrouw KÖ3TER Vermaas. Schoonhoven. DIRECTEUREN van de On derlinge Brandwaarherg- AantechappU, gevestigd te Amster dam, brengen ter kenoisse vau belangheb benden dat aan den Heer 1. O. kttOON eervol ontslag is verleend eu in diens plaata ia aangesteld de Heer als CORRESPONDENT van bovengenoemde Maatschappij voor aaaate omgeving, bfl wien voortaan alle verlangd wordende inlichtingen te be komen zfln. September 1906. Onder referte aan het boven- staande beveelt de Ondergeteekende tien ui genoemde betrekking aan. September 1906. Belangstellenden wordt bfl deze bekend gemaakt, dat de fabriek voor hét publiek te bezichtigen zal zfln op Zatordmg 80 October a. a., des voormiddags van 9 tot 18 uur. Na dien tfld ie de toegang voor het pu bhek verboden. De Directeur, J. BOEMEL Pa. S. 4e W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Agentom van het Nieuw» d. Dag, bevelen zich beleefd aan voor het plaatsen van van eene Notaris BOS te Papendrecht zal bfl veiling op Woens- ■'•S 31 Oclober 1SU6 tg IHr,«ga.|r«Mr, ui dg Harten v«o L. W. VAN HOUWEUNGEN, en bl •f.l.g op Woen.d.j 7 No.ember du" ««nrolgaudg in d. Herberg ,m PELIKAAN ■ld««r, telken, de. «ddrmidd«ge 10 uar, verkoopen Voor de Kinderen r«n w(jlen de Ecbtelieden WILLEM VAN DEN BERGH en GI/SBERTJE ADRIAANSE: bestaande in BOUWHUIS, gemerkt No. 61. met BOUWSCUUUR annex, ERF, TUIN en verschillende perceelen met WEG en WATER, staande en liggende in de gemeente Bleskensgraar ea Hefwegeu, op den Noordzfldschen polder, te zamen groot En voor de Erven van MELS VAN DEN BERGH: £eaJge perceelen liggende als voren, ten oosten van- en annex voorschreven Hofstede en Landen, te zamen groot Voorschreven goederen, allergunstigst ge legen, strekken van halver Graafstroom tot haJ var Geeraloot met de Lapperskade of eigendom van Arie van der Laan Hz., maken te urnen uit 8 v*lle Heere* en zfln te aanvaarden: de Landerijen 25 December 1906 en de gebouwen met Erf en Tuin 3 Mei 1907. Boekjes, houdende perceelabeschrflvingen zfln te bekomen n* 26 October 1906 ten kantore van voornoemden Notaris en bil JAN BRAND en JAN VAN ZESSEN, beiden te Bleake*agraaf, bfl welke nadere informauen te bekomen zfln. n H. VAN DER WOUDE, Deur- „«.rder te Slikkerveer, is ?oor- tremens om op Woensdag Oclober 1808, des ,.m. 10 uur, bg den K.stelern PELIKAAN publiek, A contant, als: Planken, Delen, Ribben, Balken SchrootenDeurenRamenBlinden Palen Baddiogs, Uiten, Brugdekken enz. enz. «n S. de W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. Leengeld 8 Cte. per deeL Cetklogue i Cte.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2