jj dalarti. ingeboden N°. 2762. Zaterdag 20 October. 1906. mSMIT. Eerste Blad. peldoorn. Kachel, rertrek te verwarmen ree C. HARREWIJN, Vieawkerk. I (Vos-Nerrie), n vertrouwd by den en Heer G. LU IJ TEN, (ache Veer. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holiand en Utrecht. VEN, o rkt te GOUDA, LK met 1 A vein* tolen, RACIETKOLEN. x»p aan handel iatrte Mei 1906. NGEBOOEN: en zesjarig DOP: goed onderhouden ZWARE iboomen, impmakers werkaan gen. •en lijdende erklaart bij slechts één LINE” vol- a genoemd naatieklijder BlNMliliLAMD. B IT2ILAID. l>e»e Otirant beitaat uit 8 Bladen. k( Heet die irin( t’ KlareDt oud 27j. irsonen aantal behoudens in Christendom, stemmen die aan HE 8TAMD. 1-80 Sept. d. van K. van den het r.'* 37 tegen zegt de Maar hfl doch, 'vuvlia*^ schier,* „iasse, het gevt den STOLK, Mleuwer- SGHOONHOVEBSCHE COURANT. Uitga va van S. W. N. VAN NOOTEN Tl Schoonhovin. en 1 Bjj de wedrennen van Longchat Parga,A ---J- gehad. der De Beaufort drong wet op het Nederland! verdedigde de heer eerste am en d eme streed het tweede, laatste amendement geven de dan of iport moet voorzichtig zijn, lel is: den weg am, die seltelyk Drogist, Slizdhicht; is; M. BROUWER, en per Waggon. KAPTUB, i (Park) f67, van retorsie tegen-maat- en in gevaar I nog hebben, fabrikanten, m, tegen protectie ►“"-mmaatregelen in gevaar. Ï3 vrees voor indel. Die niet te bestaan als -30 Sept. rit, z. van G. van Es e, d. van B. Benschop Maarten Johannes, >ek en J. van Beek. ter en M. Blok. >elpenning (won. te van Tu(|L K. de n) en J. den Oudsten, de With, oud 19 d.- die de behoeften ziet stagen, maakt ge, als ng op aoopt. De top koesteren, met van zulk iren „achten wfl het in den zin jnzen te sluiten voor Duit- of Fransche producten, men tot andere gedachten weten ankryk heeft dat meer dan het viertal voor te Sliedrecht. *ZeveuiiHlsen, 17 Oct. De gemeente raad heeft heden besloten een gedeelte van de speelplaats bjj de openbare school no. 1 te overkappen. De betrokken brandwaarborg-maat* schappij heeft aan het brandweerpersoneel van spuit no. 8 alhier een gratificatie ge schonken van f 26 voor het behouden van de woningen, bewoond door do hoeren Q, Karreman en F. van Tol, tydens den jongstea brand in den Prins- Alexaaderpolder, fan 1 Sept.—3 Oct. 1. van A. van Dijk en idorus, z. van W. F. Laawrens, z. van A. Leeuwis. Mafje idhart en J. M. van d. van D. Blonk en van C. Boer en J. van L. S inger en Villemynlje, d. van vereem. Cornelia E. Streng en K. •nelia, d. van N. do Cornelia, z. van W. Neeltje, d. van oiman. Adriaen, en C. J. den Edel. in G. de Ruiter en - Johanna, d. van - Jan Jacob, z. van Ouborg. Jacoba, iele. [oojj en M. Binned- en J. M. de Groot, van Kempen, oud md. —dJËen leven- ran het mannelfik i G. Ockeree. C. jenoot van Th. van irren, oud 40 j. - K. van Dyk, oud mgegeven kind van an P. Overbook en Sept l van H. Kooiman en mpje Geertrui, d. van Iruggen. Geertrui en G. van Roest, rmond, oud 74 j. m. -30 Sept. I. van W. van Oord aaike, d. van K. Bor Elisabeth, d. van G. 1. de Vries, lademaker, oud 15 j. S. Copier, oud SI j.— id 41 j., weduwnaar j. T. Ravoetein, I, oud 87 j. Keyser, oud 69 j., Bart. - A. Vink, >ud 57 j., echtgenoot iud 49 j., echtgenoote Ijzerman een aringsvoordracht. twam hfi tot de den Minister en een verschil in lister wilde wel be- doch hy wilde ont- m. vond de richting, bewoog, goed, doen ird. In Wy hebben hier te lande geen absoluten vrijhandel, maar een zwak beschermend tarief, zegt het „Uirechtsch Dagbl.” Wat beschermd moet worden is niet zoo gemakke- Igk te zeggen. Het baat niet daarover theoretisch te redeneeren; men moet de feiielyke verhoudingen in elk artikel van productie nauwlettend nagaan. Daarom is mets dwazer, dan van protectie of geen protectie te maken een politieke quaestie. Met algemeens beschouwingen komt men in een zaak als deze niets verder. Het is een reeks van zeer concrete quaesties van practyk. Maar in ons land zjj men met protectie voorzichtig. Wy zyn een klein volk, met een kleine binnenlandsche markt, en een zwakke vloot en een zwak leger. De staten der wereld staan in het teeken van den oeconomischen belangenstryd. Oorlogen worden gevoerd en zyn ten allen tyde gevoerd om oeconomische be- belangen der volkeren. Nu gaat thans de strijd om het behoud der binnenlandsche markt en de verovering zooveel mogelijk dar wereldmarkt. Grootero staten komen daaromtrent met Van 1-30 Sept. Lronella, d. van M. Peter Floras, z. van en Berg. Adriana oop en A. Schep. de Hoop en Mi an A. G. Schep en j op wijziging van de iderschap aan. Daarna Van Deventer het t—Boogaardt, en be- terwyl de Minister, het eveneens bestrijdende, de aanneming van het eerste amendement ont ried. Toen wijzigde de heer Boogaardt zijn eerste amendement en trok z(jn tweede in. Ten slotte werd na voortgezette beraad slaging, waarbij do heer Heemskerk zijn misnoegen over de weinig krachtige bestrij ding van het amendement door den Minister niet verheelde, het amendement— Boogaardt met 37 tegen 35 stemmen aan genomen. Etndeljjk nam de Minister nog een amendement van den heer V^.n Deventer over, waarna bepaald werd, dat de eindstem ming later gehouden zou worden. Alsnu kwam het ontwerp aan de orde, waarby ton gevraagd werd voor den terug koop van particuliere landerijen op Java. Ofschoon de heer Boogaardt vreesde, dat de staat niet gemakkeiyk in het bezit van de particuliere landerijen zal komen, ofschoon hy het afkoopbedrag veel te gering vond, zou hy zich niet verzetten tegen de crediet aanvrage van f 500000, De heer Tydemaq wenschte in plaats van terugkoop onteigening. Naasting en onteigening waren de eenige wegen, om het particuliere landbezit tot staatsbezit te con- verteeren. Spreker kwam tot het besluit, dat h(j alleen dan voor het voorstel der regeenng kon zijn, indien aan zijn wensch in dit opzicht zou worden voldaan. Toen besloot men de zitting tot den vol genden dag te verdagen. Woensdag werd de beraadslaging over het aanhangige 'wetsontwerp voortgezet met een rede van den heer De Waal Malefjjt, die de meening, dat de toestand op alle particuliere landeryen zooveel ongunstiger was dan die op de gouvernementslanden, niet kon onderschrijven. Daarentegen was de heer warm voorstander der regeei Na een uitvoerig betoog ki conclusie, dat er tusschen c den heer Tydeman slechts tempo bestond. De Mini ginnen met aankoop, eigening niet uitsluitei De heer Troelstra waarin de regeering zich w middel achtte hy verkeerd. In elk ral moest z. i. niet begonnen worden met i aankoop van Nanggoen. Geheel in den geest van den Tieischen afgevaardigde, be- zaken af, ia afwachting, dat er amende menten in den geest van den heer Tydeman zuilen worden ingediend. De heer Van Deventer had nog nooit het bestaan van de particuliere landeryen in bescherming hooren nemen. Maar de aankoop van Nanggoen was z.i. onnoodig. Liever zag hy, dat de Minister pogingen in *t werk zou stellen, om vaster voet in de voorsteden van Batavia en Meester-Cornells te krygen. Daar zou men een goed voor beeld kunnen geven en de ongerechtigheden en misbruiken kunnen nagaan. Voor dit doel zou spreker gaarne 5 ton willen toestaan. De Minister van Koloniën hield vol, dat het stelsel der particuliere landeryen slecht was, omdat er telkens botsingen ont staan tusschen de eigenaars en de bevolking, waarby de laatste altyd de lydende party is. Vervolgens bepleitte hy op verschillende gronden den aankoop van het land Nanggoen. Na de repliek der sprekers wyzigde de Munster de considerans in dien zin, dat er nu gesproken werd van de terugbrenging^m plaats van den terugkoop der particuliere landeryen op Java. Ten slotte stelde echter de heer Van Deventer een motie voor, waarby het wenschelyk verklaard werd de particuliere landeryen terug te brengen in nanden van den Staat en daarby een vast plan te volgen. By de toelichting zyner motie verklaarde hy, dat dit ontwerp kon worden teruggeno men en een ander in den geest der motie zou kunnen worden voorgesteld. Daarna werd de beraadslaging tot Dinsdag d. a. v. verdaagd. *Alblai»aerwaar<l en VUflaeeren- landen19 Oct. De handel ui kaas blyft zeer vlug, prys steeds atygend, boter met goede vraag vast in prys, men besteedt thans in deze streken voor: kaas f 27 f 32, extra zware partytjes tot f 35 per 50 kilo. Goeboter f6,719», weiboter f 6,65 per 9b kilo. 'Brandwijk-Molenaarsgraaf, 17 Oct. Onder leiding van eenige voorgangers werd alhier een vryzinnige kies ver eemging opgericht onder den naam van „Burger plicht”, ten doel hebbende propaganda te maken voor vryzinnige beginselen op staatkundig gebied, ook in verband met de verkiezingen voor Provinciale Staten en Tweede Kamer. Het reglement werd vast gesteld en een bestuur gekozen. De jonge vereeniging telt reeds 25 leden. «Hoog-Blokland, 17 Oct. By de j.l. Zaterdag alhier gehouden verkiezing van een hoofdingeland voor het waterschap de Over waard, vanwege den polder den Beemd, is met algemeene stemmen gekozen de heer D. de Groot Bz., die aan de beurt van af treding was. Er is in deze gemeente eene Christe lijke jongelingsvereemging opgericht, aan- vankeiyk met 9 leden. In de vergadering van Z i ter dag ji. is een bestuur gekozen, be staande uit ue heeren Th. den Burger, I. Gelderblom en A. C. Broere, respectieveiyk ais voorzitter, secretaris en penningmeester. SLangerak, 16 Oct. De heer A. H. Byi, hoofd der Chnsteiyke school, staat op L‘‘ -hoofd eener dergelfike school T(ak) bestrijdt in „De Kroniek” de voor gestelde verhooging van den draukaccyns. „De bezwaren zegt hy zyn bekend. Onze financiën liggen al veel te veel vast aan den accyns op alcohol, en by zoo krasse verhooging wordt de band haast onverbreek baar. Het gebruik zal afnemen, Minister, als ze duurder wordt. mag en kan geen groote vermindering hopen of verwachten, want dan raakt zyn budget in de war. De financier, der schatkist voortdurend zich zelf en ons wat wys, als ny op ver mindering van het gebruik hoopt. De heer De Meester moge die hoop koesteren, de Minister van Financiën moet van zulk een gevolg bevreesd zyn. Daarin ligt al een oordeel over de verhooging. De stelling van Amsterdam. In de militaire paragraaf van de Troonrede werd o. m. aangekoudigd „de instelling van een fonds ter spoedige afwerking van de stelling van Amsterdam.” „De Standaard” juicht dit voorstel der Regeering toe. „Zakelyk komt het merkt het blad op neer op een voorschot. Voor het overige blyft alles gelyk. Verhoogd worden de uit gaven alleen met de rente van het voor schot over de jaren, dat anders toch betaald zou zyn, maar nu zal bet bedrag zooveel vroeger verwerkt worden. „Het plan kost duur. Maar het rente- bedrag is onaanzieniyk. En tegenover dat rentebedrag staat de groots winste, dat we nu reeds over vier jaar een stelling zullen hebben, die af en goed te verdedigen is.” Ware afwerking binnen korter termyn mogelyk, „De Standaard” zou er op aan dringen. Het blad is niet ingenomen met het plan om te wachten met de oeconomi- Kbe verurgui, .in leger eo vloot lot «r elkander tot een vergelfik. Zy binden zich over en weer door handelslractaten, waarby de invoer van goederen uit het eene land in het andere wordt toegestaan tegen den invoer van andere goederen uit gindsch land in dit. Handhaving dier overeenkomsten kan met de wapenen worden afgedwongen. En ter verkryging van gunstige of niet al te ongunstige overeenkomsten op dit gebied staat steeds de gewapende macht als ultima ratio bereid. Maar wat kan een klein land doen? Wanneer Duitschland onzen export van fruit, groenten, jonge boomen, zuivelpro ducten door hooge rechten belemmert en onzen vee-export op andere wyze tegenhoudt, kunnen wy daarin verandering brengen door hooge tollen te gaan heffen, by voorbeeld van Duitsche ijzerwaren? Immers neen. Mochten wy het in den zin krygen onze grer sche, Engelsche ol zou ons spoedig t te brengen. Fm eens gedaan. Elk begin van een politiek en représaille zou onfeilbaar regelen jegens ons uitlokken brengen dien export, dien wy Vandaar dan ook dat alle die zich op export toeleggei zyn. Want protectie lokt tegen uit en die brengen den export t; Dit bezwaar is ernstiger dan de i belemmering van den doorvoerhai belemmering behoeft niet te be men vryhavens inricht evenals byv. Hamburg deed. Maar het gevaar voor den export is niet denkbeeldig. En met onze kleine binnenlandsche markt zyn wy juist op export aangewezen. Al onze industrieën, uie iets neteekeuen, exporteeren; een binnenlandsctie markt van 5‘/s milhoen zielen geeft voor een industrie van eenige beteekems veel te kleinen afzet. Eu juist om het gevaar voor den exj men dus met protectie zeer voorzu Het eenige afdoende middi’ ;- van een tolverbond op te gaan. Vrouwenkiesrecht. In één ding hebben de yveraarsters voor Vrouwenkiesiecht volkomen gelyk, zegt „De Standaard”. By Algemeen Stemrecht is tiet stuitende willekeur de vrouw te willen uitsluiten. „Algemeen Stemrecht” in hoofdelyken zin genomen, komt naar luid van het revolu tionair orakel, aan het individu toe. Eu Mer'w Ma een broek of een rok draagt, komt daarby ganschelyk niet in aanmerking. Mits men mensch zy, valt ieder, man of vrouw, onder denzelfden regel. By versterf, als er een boedel te deelen is, hebben de zusjes precies evenveel in de melk te brokken als de broers. Eu zoo nu ook is de Staat, is de provincie, is de gemeente een boedel. Verstand van Staatszaken heeft de over groots meerderheid der mannen precies even weinig als de overgroots meerderheid der vrouwen. Voor zoover ook de Staat een huishouding heeft allicht de vrouw nog iets meer dan haar wederhelft. Op dat standpunt aan de vrouw het kies recht te willen onthouden is dan ook niets dan mannenheerschzucht, manuenwillekeur, zucht van mannen om alleen den baas in het land te spelen en aan de vrouw haar geiykwaardigheid als individu, als persoon, als menseb, als lid van het volksgeheel te onthouden, neen, te onttroggelen. In theorie geven de „Algemeen Stem rechters” dat dan ook toe. Ze erkennen dat *t vroeg of laat ook tot algemeen vrouwenkiesrecht moet k|men. Alleen maar, het moet uitgesteld. Ze moeten nog wat wachteiu Zooals thans de zaken staan vertrouwt Vmen de politieke rypheid der vrouw nog niet. Zelf wil men als kiezer uitbuiter zyn. Niet voor een afgetrokken recht yver men. Niet voor medezeggenschap in de zaken van Staat, gewest, gemeente op voet van gelyk- heid met anderen. Om alzeggenschap is ’t te doen. Grofweg deelt men het land in twee soorten individuen in: in dezulken die ’t goed stellen kunnen, en m dezulken die sociaal er minder aan toe zyn. Stellig zyn de laatsten in de meerderheid. Zy moeten dus de minderheid die er beier aan toe is, overstemmen, en, is dat doel bereikt, en Staat èu gewest èa gemeente dienstbaar maken aan hun geldeiyke belangen. Een generaal stelsel van uitbuiting, toegepast op heel het land. Maar juist dit plan van uitbuiting zou door de vrouwen kunnen gedwarsboomd worden. De vrouwen zyn nog zoover niet. Veel vrouwen hechten nog aan reiige, aan traditie, aan hoogere dan aardache en voorbygaande belangen. Heel wat vrouwen, als *t op stemmen aankwam, zouden nog brutaal genoeg zyn, om „clericaal” te stemmen. Dat nu zou de rekening der uitbuiters niet maken. En daarom moeten de vrouwen, in stryd met het stelsel, vooralsnog van de stembus geweerd. oorlog op til schfint. Het zou, met het oog op mogeiyke afsluiting van toevoer, groote voorraden in de vesting willen gereed houden. „Ongetwfifeld is ook voor levensbehoeften, zoo men ze voor een bevolking van 700.006 zielen, behalve bet leger zal opleggen, een dood kapitaal noodig. Maar zonder dat kapitaal blyft de verdediging In een harer gevoeligste punten bedreigd.” Het „Utrechtsch Dagbl.” gelooft, dat het fonds weggeworpen geld zal zyn. Ook onze meening, zegt de militaire medewerker van „Het Vaderland”. Maar toch begrypen wy zeer goed het uiterst moeiiyke van de positie van een Nederlandschen Minister van Oorlog, die de nog steeds niet ingetrokken onzalige vestingwet heeft uit te voeren en de ónmo gelijke Stelling van Amsterdam voor zyn rekening krygt. Ons standpunt, meermalen uiteengezet, in dezen is, dat we slechts moeten hebben een kleine Stelling vap Amsterdam, bestand tegen een coup de-main, en verder eenige voorwerken in de lyn Utrecht-Naardeu en aan de kust. Dat standpunt wordt echter niet gedeeld door de Nederlandsche vestingbouwkundi gen, die steeds op de zaak o. i. een hun niet toekomenden grooten invloed uitoefen den, ook al is het onding: de vesting Holland, sedert het laatste tiental jaren blykbaar van de baan. Die vestingbouwkundigen en vestingartil- ieristen zyn in hun dwaling natuurlyk vol komen te goeder trouw. Maar ze vormen sedert wei een halve eeuw in onze millitaire en miilitair-wetenschappelijke wereld een macht, waarmee een Minister van Oorlog terdege rekening heeft te houden. Ook ligt de Stelling van Amsterdai veel, veel te groot is, daar nu gedeew_ afgewerkt, en komt van de zyde der Volks vertegenwoordiging telkens luider de gerecht vaardigde vraag: hoe zit het nu daarmee? Een Minister moet zich er dau maar zien doorheen te redden, en „het instellen van een fonds” is misschien nog ten slotte het beste middel om de vragers eenigermate tevreden te stellen. De heele geschiedenis der vestingwet leert ons echter, dat ook dit fonds weer zal biyken weggeworpen geld te zyn. Zou het niet goed zyn, de heele bouwery eens een paar jaren te staken, en inmiddels, met intrekking der vestingwet en onder rmterlgke erkenning van vroegere dwaling, rondom Amsterdam een khéihen kring van eenvoudige werken te maken, na welker voltooiing de oude plan nen voorgoed konden worden opgegeven? v ruuauuei vu irtscuoi m.„8. „Het Vaderland” schryft: „De vryhandelsleus der liberalen in het voorjaar van 1905 is humbug gebleken; ook hun Minister van Financiën immers gaat de herzienende hand slaan aan het tarief van invoerrechten! Zoo zong het rechtsche koor tot nog kort geleden. Dat niet elke tariefsherziening, ja zelfs niet elke tariefsverhooging is van beschermend karakter, werd inerby moed willig over het hoofd gezien. De heer De Meester heeft zfin tariefont- werp nog niet ingediend en dit oppositie- spei van bedenkelfik gehalte had dus nog zeer wel een tydje kunnen aanhouden. Toch gaat men het nu reeds gooien over een anderen boeg”. „De Standaard” althans verschuift, nu iets meer van de financiëele Regeeringsplannen bekend is, op eenmaal het doei van haar batteryen. Het heet niet meer: de Regee ring en haar vrienden verbergen achter hun vryhandelsmom een streven naar bescher ming; neen, het heet nu: vryhandelaars zyt ge, maar ge gaat op den weg van den vryhandel nog lang niet ver genoeg. „Is *t logisch, is *t oirbaar vraagt „De Stan daard” bezorgd in het tarief rustig te laten staan, wat met het beginsel van vrfi- handel vloekt en buiten kyf protectie, in enkele gevallen zelfs zeer hooge protectie, is?” Dit duidt zegt „Het Vaderland” op de enkele tariefposten, die metterdaad een pro tectionistisch karakter van beteekems dragen. Intusschen, dat maakt ons tarief, welker geschiedenis gedurende de laatste 60 jaar, in beeld gebracht, met een aldoor dalende rechten-lyn het best zou geteekend zyn, natuurlyk niet tot beschermend tarief. En wie op dit oogenblik die enkele protegee- rende posten wenscht te behouden gelyk zy zyn, is daarom nog met een protectio nist. Ware hy dat, hy zou voor verhooging ook der andere posten pleiten. In hoeverre men op den sinds de veertig jaren ingeslagen vryhandels-weg thans kan verder gaan, is een vraag die met uit enkel vryhandelshefde bevestigend mag worden beantwoord. Daar komt méér by kyken, de toestand van ’s lands financiën in de eerste plaats. Tariefsverlaging blyft voor eiken free trader het ideaal, dat hy voortdurend in bet oog heeft te houden. Maar met elk oogenblik is geschikt om het te grypen met de hand. President Fallières was omgeven door verschillende Ministers, waarby de Minister- President Sarrien. De Engelsche gezant, die met het geheele personeel der ambassade reeds vroeger op het Paleis was aangekomen, stelde den „Lord Mayor” aan den President voor, waarop toespraken werden gewisseld. De Londensche heeren zyn te Parys reeds populair en in het byzouder is dit het geval met den koetsier Wright, den zeer deftigen en zeer dikken bestuurder van de galakaros. Men bewondert de kunst waar mede hy het vierspan kan laten wenden keeren. ly de wedrennen van Longchamp by •"s, hebben ernstige ongeregeldheden plaats Het publiek was oneens met eikan- over éen vermeende onregelmatigheid by het vertrek van een „handicap”. Men eischte terugbetaling van de inzetgelden. Afsluitingen werden verbroken, béambten mishandeld en het paviljoen in brand gesto ken en uit de kassen werd 300.000 francs gestolen. Er werden troepen uit Parys ontboden om de orde te herstellen. Van de brandweerwagens spande men de paarden af en joeg deze onder het volk, waarvan velen onder den voet raakten. 60 pei werden in hechtenis genomen. Het gewonden is groot. By een spoorwegongeluk te Epernon kwa men 12 personen om en werden 30 gekwetst. De personentrein voor Epernon werd door een losse locomotief op zyde aangereden. De eerste schok trof een waggon derde klasse, welke werd omgeworpen, J vreemd genoeg, maar weinig werd besclii digd. De daaropvolgende waggon ecl een gemengde waggon le en 2e ku werd letteriyk versplinterd en in dezen waren de meeste dooden en gekwetsten. In Bvaland ontstaan nu weder allerlei woelingen onder studenten. De politie heeft reeds ..IrtlkB arrestatiën onder nen gedaan. Te Kief is de toestand al weer zoo gespan nen, dat men vreest voor sluiting van de Umversiteit of anders een groot aantal stu denten zal worden verdreven. De Prefect van politie te Moskou heeft den Rector der Umversiteit aldaar met straffen bedreigd, als de studenten ver gaderingen blyven houden. Er trekken voortdurend patrouilles rondom het univer siteitsgebouw om de woelige samenscholin gen, welke daar telkens ontstaan, uiteen te dry ven. Het scheikundig onderzoek van Generaal Trepoff s ingewanden heeft tot uitkomst ge had, dat daarin geen spoor van eemg vergif was te ontdekken, zoodat net gerucht als zou 4a fomarml irarmnnnl rün nngpornnd hlhfr» VAM MU1M l^M DAAB. Jenever en suiker. „De Nederlander” schryft„Bfi de jongste suikerwetgeving ia een amendement aan genomen, volgens hetwelk de suikeraccyns vóór Sept. 1906 aan eene herziening moet worden onderworpen. Dergelyke bestellingen plegen nog al eens onvervuld te blyven of te iaat vervuld te worden. Zoo ook ditmaal. latusschen, zy het wat laat, de herziening van den suikeraccyns blykt dan toch aan de orde te komen. Eu wel in den zin van gelyk ook bedoeld was verlaging. Ons land staat op dit punt by de meeste landen van Europa ten achteren. Met name in Engeland is de accyns ontzaglyk veel lager, wat op het gebruik van dit uitnemend voiks- voedsel in allerlei vorm en verwerking vanzelf een grooten invloed heeft. De ver wachting is dan ook vry algemeen, dat een eenigszins aanzienlyke accyns-verlaging ook ten onzent het gebruik in die mate zou doen toenemen, dat op den duur zelfs de schatkist geen schade zou lyden. De op brengst van den accyns zou, over eenige jaren, in de breedte winnen wat zy in de diepte verloren had. Mocht dit juist biyken en mocht dan bovendien een flinke verhooging van den gedistilleerd-accyns het jenever-verbruik een kloek eind terugdringen wat wel is waar de opbrengst van dien accyns zou temperen, maar in meerdere welvaart en dientengevolge hooger opbrengst der andere belastingen, ruimschoots zou worden ingehaald, dan zou deze gezamenlyke accyns-herziening niet slechts uit sociaal en hygiënisch, maar ten slotte ook uit fiscaal oogpunt een ge lukkige operatie zyn.” Ml A1 AA -U AiM Ei* AAJL. TWEEDE KAMER. Dinsdag 16 October kwam dan de artikels- gewyze behandeling van net ontwerp tot legeiing der rechtspositie van de Inlandsche Christenen aan de orde. De heer Boogaardt stelde by amende ment voor, om den inlandsche ingezetenen, ook nadat zy tot het Christendom zyn over gegaan, onder vigueur van de voor inlanders geldende bepalingen te laten, hetgeen in stryu is met bet waartoe zy overgaan. By een tweede amendement wilde de voor steller den Gouverneur-Generaal de bevoegd heid verleenen, om, in overeenstemming met den Raad van NederL-Iudië, aan niet Europeanen geiykstelling met Europeanen te verleenen. De beer De Waai Malefyt ontried de aahnemmg dezer amendementen en de beer OverxlcMU DaiUichland. Over de uitgave van de gedenkschriften van wylen Vorst Hohenlohe, welke, gelyk men weet, de Duitsche gemoe deren zoozeer in beroering bracht, werd door den genoemden Vorst nog by zyn leven onderhandeld met Dr. Curtiusin Berlyu. De tweede zoon van den Vorst, Prins Alexander, was door zfin vader erfgenaam van de ge denkschriften gemaakt. Een vertegenwoordiger van het Fransche blad „le Matin” heeft een bezoek gebracht aan Dr. Curtius, die hem mededeelde, dat de Vorst hem reeds in 1901 by zich geroe pen had om de groote menigte notities te komen zien. Het was een reuzenarbeid om deze aanteekeningen, die over een halve eeuw hepen, te ordenen. Voor de Prof, ze had doorgezien, was de oude Vorst over leden. Prins Alexander wilde den wensch zfins vaders volvoeren en droeg aan Dr. Curtius op de uitgave te bezorgen. Noch Prins Alexander, noen Dr. Curtius uitgave zooveel brengen, overtuigd, ;ken leel ren woi >pgel leden bedi Dr. C jrst hei de groote Het was e< aanteekeningen, hepen, te ordei -wOrgezien, was de oudt Prins Alexander wildi vaders volvoeren en op de uitgave te bei Prins Alexander, hadden vermoed dat de sensatie zou teweeg De bewerker was overtuigd, dat men ver schillende gesprekken te veel naar de letter had opgenomen; heel gewone dingen uit het dagelyksch leven worden nu tot gewichtige gebeurtenissen opgeblazen en aan woorden, die als geestigheden bedoeld waren, wordt een beteekems toebedeeld of het Staatsstuk ken waren. Biykbaar wil Prins Alexander, na het booze telegram van den Keizef aan zyu oudsten broeder, de uitgave van zyus vaders gedenk schriften goedpraten. Eu het moet erkend worden, dat de gemoederen al heel wal be daard zyn en men er kalmer over oordeelt. Wat voornameiyk uit de gedenkschriften biykt is dat Bismarck, al is by van duDbelhartigheid en geringschatting van hooge, algemeen menschelyke idealen niet vr(j te pleiten, toch altyd Duitschlands groot heid op het oog had. Zyn heerschzuchtig karakter maakte het samenwerken met den jongen Keizer onmogelyk. Wilhelm II moet meermalen gezegd lieoben niet de „dynastie Bismarck” regeert in Duitschland, zoolang oen „Hohenlohe” aan *t bewind is. Alge meen wordt thans in Duitschland goedgekeurd, dat Keizer Wilhelm de politiek in andere banen heeft geleid dan Diom«roi» w*ia«. Kortom, zoo de gedenkschriften in zeker opzicht onaangenaam waren voor den Keizer wat zyn betrekkingen tot vreemde Mogend heden betreft, zy hebben hem, naar het algemeen oordeel, tegenover zyn volk eer goed dan kwaad gedaan. In het stadje Köpenick by Berlfin is een brutaal stukje uitgenaaid. Daar kwam een als kapitein gekleed persoon met 12 soldaten midden op den dag het stadje binnen. Regelrecht ging het naar het gemeentehuis, waar de burger vader en de ontvanger in hechtenis werden genomen en naar Berlyn gebracht onder militair geleide, tot groote ontsteltenis natuurlyk van de toegesnelde burgers. De „kapitein” droeg aan enkele manschappen de bewaking vaa het gemeentehuis op, legde beslag op de kas met 4600 mark en vertrok naar Berlyn, het geld mede nemende. Spoedig bleek tóen, dat de „kapitein” geen officier was, maat een lutige dief, die in kapiteinsuniform gestoken en voorzien van een onechte Kabinetsorder, welke hy ver toonde, en waarna hy 12 manschappen, die van het schietterrëin terugkwamen, wist mee te krfigen om den diefstal te vol voeren. Men is den gewaanden olflcier nog niet op het spoor. De Internationale conferentie voor draad- looze telegrafie („vonken telegrafie”, zeggen de Duitschers) is nog steeds aan het beraad slagen over een algemeen reglement voor alle staten. Met de grootste tegemoetkoming werken de leden der conferentie samen. Keizer Wilhelm heeft de huwelyksplechtig- heid van mejuffrouw Bertha Krupp by ge woond. Aan den feestdisch zat Z. M. aan tusschen mevrouw Krupp en de moeder van den bruigom. Ter gelegenheid van het huwelfik heeft het jonge paar het bestaande fonds voor oude en gebrekkige werklieden vermeerderd met een bedrag van een milhoen Mark. De Keizer heeft aan den echtgenoot van Juffrouw Bertha Krupp den naam verleend nn Krupp von BohlenHolbach, opdat de naam van den Kanonnenkoning in het geslacht niet verloren zou gaan. De 100-jarige gedenkdag van den gedenk- waardigen slag by Jena is Zondag den 14en Oct. in Duitschland op plechtige wyze gevierd. De nationale nederlaag, welke Duitschland den 14en Oct. 1807 leed, werd op het slag veld zelve herdacht en by het plaateje Vier- zehnheiligen werd een gedenkteeken opge richt, dat volgens de denkbeelden van Keizer Wilhelm werd uitgevoerd. Het bestaat uit een groot granieten kruis, met het opschrift: „Vergeet de trouwe dooden niet.” 16.000 menschen woonden de plechtige onthulling by. Ia JEugelaud heeft een vreeselyke myn- lamp plaats genad; op het oogenblik uat 300 man in de kolenmyu te Winzate afge daald waren, had een hevige ontploffieg plaats, waardoor een groot gedeelte der myii instortte. 120 man kwam levend boven en 74 man werden daarna nog gered. Vervol gens werden 35 dooden boven gebracht. Gelukkig voor de 130 mannen, die ’t langst in de mfin opgesloten bleven, was de venti latie goed en kon men door signalen een gemeenschap met hen hebben. Met alle kracht werd het reddingswerk voortgezet en volgens de laatste berichten zyn ai de be dolven arbeiders behouden bovengehaald. Slechts één van hen was gewond. De „Lord-Mayor” van Londen heeft het Parysche publiek vergast op het schouwspel van den optocht der statiekoeteen. In yraahtryk houdt men veel van dergeiyk praalvertoon. Do tocht gisg naar bet stad huis en vandaar naar het «Klytèe”, waar de MtvhDgst zoor deftig was,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1