1906 N°. 2763 Woensdag 24 October. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. BIN 2 UIL AMD. BU IT8NLAH8. OverxlchL. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, UlTQEVE RS. 4* dat wflsgeerige ken die vi I st lorp en By de 1.1. een item zich die de was rjjs onl i onderzeesche :t, waarby de vri vei toegej weg regeeriuj niet De van en dat eerste p. Bun dezelfde, 2 C. um, t als n- le van den wen Tf ding Tiet, naar SCHOOmOVENSGHE GOMT. voor het een voor het vakonderwys booger volksonderwijs. opmi alvorens Ook by 't is 1 aan goed frlpk vroeg vervolgens in- ing van hel verleenen r fabrikanten, die door Justitie gegeven cursus Die ganda deugdelijk vrouweiyi zyn amendement geven dan deze ird* dus het p aangenomen. ie der commissie over het be- lant kolonel Koek te voerman een groot gezin, wiens stierf, beeft H. M de ichonken als tegemoet- i voor den aankoop van Hei van pa lm. ebt ^e Afdeelingsbesturen redenen nebben te taak liever niet op zich te nemen, juj van bet Het ver- dat iedere Jve in deze de locale byzonder- g e e r i n g s- stemmen Rid< c. JTp.’ aan tub< zooveel iedt, daar voor den Afdeeling zaak optret beden wicht zyn. Met weinig moeite ia hier wellicht een belangrijke uitkomst te verkrygende mach tigste atrooman ontstaan door samen vloeiing Van onaunxiuuiyke beken. Aan de besturen dor Afdoelingon. dis mot ren, dat ihet de .laas R. zich begeven i de G. te Langerak, itstond tusschen hem - G. Deze nam toen i riek in de hand en gaf daarmede aan eenige slagen. Voor dit feit werd tegen Z f 10 boete, subs. 5 hecht, ge station Centraalstation Willemsplen Rotterdam zal van a. s. Donderdag af tnsch worden bereden. Het eenige dal dien dag nog moet geschieden, is e legging van de rails op den Mauritswi deze daar xte dicht by de boomen A.s. Di imer steken in anisatie van algemeen werd “vonden, alleen M«.uuure perso- Aannemers: perc. H. Dubbeldam 8r. te Gorincbei ie H. Krai A. van f 21 scha Waterleiding- ven is benoemd Oud-Beierland. Door Dykgraaf en Hoogheem raden van de Alblasserwaard c. a. werd Woensdag in Ds Doelen te Gorincbem aan besteed ue levering van 4 perceelen Nood materialen. Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags k uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. oog op -ititi de r bilA dooi volgd.W -er LuBy de aai le^uestreed van den de in Engeland gaan er stemmen op om derzeesebe booten te verbieden. Alle moesten daartoe besluiten, Daily News”, b. v. op de Vredes- volgende treurige statie- de leden der ontbonden in fabriek voor :hoop Fabriek van r” te Woerden is eer W. Bokhoven in f 25483. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheelerijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. „Retch” geeft de nek betreffende Ryks-Doema: Een afgevaardigde is vermoord; een is -gepijnigd, jen en honderd it van beschut- lolitieke rechten. De „St.-ct.” bevat de volgende namen van mihtiepiicbtigen aan wie, op grond van de derde, in verband met de vierde zinsnede, van art. 113 der Miütiewet 1901, by Kon. besluit van 17 dezer, ontheffing is verleend van den wtrkelyken dienst, welken zy m dit jaar ingevolge art. 111 der genoemde wet geuouden zyn te volbrengen: Jan van der Ham, Apieide, reg. grenadiers en jagers; Arie Dirk Bikker, Woordeloos, 3de reg. vestingartillerie; Arie de Lange, NieuwLekkerland, reg. grenadiers en jagers; Pieter Arie van Kekum, Ameide, reg genie troepen allen van de lichting 1901Andries van Holten, Ameide, 9de reg. infanterie, van de lichting 1901. Volgens de thans geldende wet- telyke regeling verliest men het Nederlander schap door tien jarig verblyf in het buitenland, tenzy men vooraf aan den burgemeester der laatste woonplaats hier te lande of aan den gezant of consul kennis geve, dat men Neder lander wenscht te biyven. Aan de gemeentebesturen is nu namens den minister van justitie medegedeeld, dat, als dergelyke kennisgevingen door gehuwde vrouwen en minderjarigen of personen, daarvoor worden gehouden, geschieden, ue aanneming in afwyking van de sedert 1894 gevolgde meenmg niet mag Worden geweigerd. Wel komt het den minister wen- schelyk voor, dat by het in ontvangst nemen van dergelyke kennisgevingen de belangheb benden er op worden gewezen, dat ingevolge de bepalingen der wet van 12 December 1892 (5tbl. no. 268) minderjarigen en gehuwde vrouwen geen rechtsgeldige kennisgeving kunnen doen. Met de rechtsgevolgen van de gedane kennisgevingen nebben evenwel de autoriteiten, aan wie zy geschieden, zich niet in te laten. Te 's-Gra venhage is in den ouderdom van by na 81 jaar overleden de beer 5. Hingst, oud-lid der Tweede Kamer voor het district Leeuwarden van November I860 lot Mei 1886. Door bet bestuur der vereeni ging tot bet verleenen van uulp aan min vermogende1 oogiyders voor Zuid Holland is, m de plaais van Dr, H. K. de Haas (na bet overlyuen van Dr. J. H. ue Haas benoemd tot geneesheer-directeur) tot geneesheer in bet oogziekenhuis der vereeuiging aan de Nadorststraat te Rotterdam benoemd Dr. A. Verwey, laatsteiyk assistent in bel zieken huis aan de rgks-umversiteit te Leiden. Tot directeur der Bodegraven- j-Maatscbappy te Bodegra- de heer Job. bmit, te JLmeMr ia te Apat tuurkundig i Berkei week had kader ing der u Uit het verslag van den penningmeester bleek dat er, leden, f 1,17,11 L. j etuursleden, de heen Rehorst, werden wc. In de J - weder - A. behalve de contributie der 11 in kas was. De beide be* e heeren M. van Dorpen.G, D. weder herkozen. commissie van bystand werden Ier gekozen de heeren J. de Groot en J. Scheer. Tot afgevaardigden van dan ijsbond werden benoemd de heeren M. van Dorp en C. M de Jong. By de eerste ys gelegenheid hoopt men bet 25 jarig bestaan der club te vieren. $G«adriaa>, 11 Oct. Ab een groote byzonderbeid kan vermeld worden, dat 15 October uit den tuin der pastorie van De. A. G. van Willenswaard alhier geplukt werden een lü-tal groote rype aardbeien, van planten, die in Juni IJ. mild gedragen hadden, en welke nu nog volstaan met veh onrype vruchten en bloesem. Ook r|pe frambozen worden telkens uit dien tuin ge* plukt. Verder kan ab een by zonderheid vermeid worden, dat een appelboompje in vollen bloei staat en dat een L vaart norrt” van een zonnebloem, in dienzelfden tuin groeiende, een middellijn heeft van 38 C.M. HekeaOrp, M Oct. Door hot Rik ia r.n d«o robouder C. Verwed orergeooman oeo uo toberculooe iQdend rood. Helbwat ut our het abattoir te Rotterdam overgebracht. BMderkerk, H Oei. Uit bat roeier door ooa meegedeeld tweetal iabenoamdlot eocretaria-peooinimMater ran da ooMara Oud- en Nieuw-Reierwaard, de beer J. G. de Zeeuw, burgemeeetar ra» Ridderkerk. s Oat Bk daa haar koe, die lldaade WM fee' b* r|k«iW(«W< hebben het nog t van Köpenick, overzicht werd Vereeuiging met de Volg gewend; De machthebbers in deu Staat moeten van tyu tot tnd het geroep van «Allen Weerbaar” hooren. Immers, ten slotte zyu zy het, die de Wetteiyke verplichting van den alge- meeueu dienst-, ut.fen- of weerplichl moeten regelen en voorsebryven. Wy behoeven ons niet in te beelden, dat alle leden der Volksvertegenwoordiging het doel van .Volksweerbaarheid* voldoende kennen en beseffen, dat het ons niet te doen is om soldaatje te spelen, doch om begin selen verwezeuiykt te zien, die ten volle ryp zyn, om in daden te worden omgezet. Geen beter middel om de Volksvertegen woordigers met die beginselen en met de mintanden, thans door ons betreurd, be kend te makeu, dan persooniyke aanraking met hun kiezers; die kiezers kennen het district en kunnen door het mededeeien van plaatselyke byzouderheden bet onder werp voor deu volksvertegenwoordiger dm- delyker en pakkender maken. Geen alge meen recept van propagandistische theorie behoeft daarby gevolgd te worden; ons met te doen, een onfeilbaar stelsel te pryten, doch alle Kamerleden er g van te doordringen, dal elk en een legelyk tot oefening moet verplicht worden. Voor de meeste Atdeelingsbesturen van wVolksweerbaarheid” zal ,bet geen moeite zyu den afgevaardigde van hun district te spreken of hem desnoods uitvoerig te sebry- ven; spreken is echter veel beter. Mochten sommigi om dezer dau zullen zy dit aan den secretari hoofdbestuur kunnen mededeeien. dient echter verre de voorkeur, mogelyk zeil juist de L.2 afgevaardigde van ge- gesproken hebben, wordt verzocht een kort verslag te aan den secretaris van het staan van het zingen vau socialistische liederen door den troep op marseb) werd aangenomen. Daarentegen bleef de Kar* het ontwerp tot reorgai het corps mariniers. Al( de regeling halfslachtig gevonden, de lotsverbetering van het mindere neel werd toegejuicht. Daar het intusschen vry laat was ge worden, werd de verdere behandeling op Dinsdag 23 October bepaald. Vragendag. Vrydag was het ook vragendag. De heer Talma vroeg den Minister van Landbouw, enz., wat bet beteekende, dat in de Troonrede van 1905 was aangekondigd ouderdoms- en invaliditeitsverzekering de Troonrede van 1906 alleen de i verzekering behelsde. De Miaieler besprak uitvoerig de be zwaren tegen de gevaren van de Duitscbe invaliditeitsverzekering, om daaruit tot het besluit te komen, dat deze eerst nog in studie dient genomen te worden. Met de ouderdomsverzekenng behoeft dit echter niet te geschieden. Op een nadere vraag des heeren Talma antwoordde de Minis ter, dat de ouderdomsverzekenng in de eerste plaats een arbeidsverzekering zou worden. De heer Schaper t lichtingen naar aauleidii gratie aan een paar Minister van werden. Ten slotte besprak nog de heer Hugen holtz den dood van een paar mannen in d< gevangenis. Uit het antwoord van den Mi nister bleek, dat deze afgevaardigde een verkeerde voorstelling der zaak gegeven had. krankzinnig geworden; twee zyn vieren-twintig zitten gevang» - twee-en-tachtig zyn in staat diging, verstoken van hunne polil NTATKM-UJENKBAAL. TWEEDE KAMER. Donderdag 18 Oct. werd de beraadslaging over de particuliere landerijen op Java voortgezet. De Minister van Koloniën verklaarde thans uitdrukkelyk, dat by zich niet by de m o t ie—V an D even ter kon neerleggen. Wil men terugbrenging van de particuliere landeryen haar deu Staat, dan verrichte men «en daad, doch men bebandele geen motie, die' tot niets leidt. De heer Ijzerman verzocht den heer Van Deventer de motie in te trekken, een raad ook door den heer Van Vlymen gegeven. Vervolgens wyzigde de heer Van De venter zyn motie, die nu ais volgt luidde: .De Kamer, van oordeel, dat het wenscho- iyk is, een begin te maken met het stelsel matig terugbrengen van de particuliere landeryen op Java ia handen van den Slaat, gaat over tot de orde van den dtfg.” Daarby nam deze afgevaardigde zyn advies terug, uat by aanneming der motie het ontwerp zou moeten worden teruggenomen. Deze motie werd na verdere beraadslaging, waaraan de heereu Troelstra, Bos, Talma en de Minister deelnamen, met 6 4 tegen 20 stemmen verworpen. Alsuu begon een langdurig debat over de ingediende amendementen. lo. Het eerste amendement Tydeman, waarbjj alleen van onteige ning van particuliere landeryen bewesten de Tja Manoek sprake zou zyn, werd met 54 tegen 31 stemmen verworpen. 2o. Het eerste amendement Van Deventer, waarby in plaats van .aankoop” van t wrntfhrunci no” vaQ particuliere sprake zou moeten Minister over- le perc. H. Dubbeldam Sr. te Gorincbem, f 238 2e H. Kraayeveid te Sliedrecht f 24u, 3e W. A. van Kekem te Ameide, f 234, 4e dezelfde, f 230. Door de Commissie voor Ge- meeue Belangen van de Hoogheemraadschap pen de Alblasaer waard c. a. en de Vyf heereu- landen werd Woensdag in De Doelen te Gonnchem verkocht; 11 perceelen Kysgewas. Koopera; Ie perc. J. van Uoyen te Asperen, f 150; 2e dezelfde, f 60; 3s H. C. Pannekoek te Asperen, f 60, 4e M. blerk te Heukelum, 1 44, 5e H. C. Paunekoek te Asperen, I 66, 6s T. sterk Jacz. te Heukelum, f 66, 7e H. Boxman te Hardingsveld, f 270; bs J. van Uoyen te Aaperen, f 200, 9e P. burggraaf te Schoonrewoerd. f 450; lüe J. van Uoyen te Asperen, f 464; lie A. v. 't Verlaat te Hardingsveld, f 454. Verpacht 5 perceelen Rietgewas. Pachters le perc. A. van Ochten te Aapersn, f 800 i 8e G. van de Water te Asperen, f 200; Me A. van Sleeuw le Asperen, f 211; 4e P. Sterk te Heukelum, f 80t| te G, Tromp te Heukelum, FraukrUM’u Eerste Minister, de heer Samen, heeft om gezondheidsredenen zyn ontslag ingediend by den President der Re publiek. Wel werd er beweerd, dat de gezondheidsredenen slechts een voorwendsel waren en politieke redenen de eigeniyke oorzaak, maar volgens betrouwbare berichten is inderdaad de wankele gezondheid van den heer Samen de oorzaak van zyn aftreden. President Failliéres heeft nog getracht hem vau zyn besluit af te brengen, doch *4 heeft niet mogen baten. Reeds by zyn benoe ming, zoo verklaarde de heer Sarrien, heeft by bezwaar geopperd dezen zwareu post van Eersten Minister te aanvaarden. Destyds kon by ten slotte, om den politieken toe stand uiet blyven weigeren, thans liet hy zich door niets terug houden, daar zyu geneesheer de meest volstrekte rust hoog uoodig acht. Aanvankelyk meende de heer Sarrien in zyn plaats eenvoudig een ander kon be noemd worden en zyu ambtgenooten zouden aanblyven. Toen evenwel zyu besluit in den Ministerraad werd medegedeeld, ver klaarden alle Ministers gezamenlyk hun ontslag te nemen. Nu alzoo de crisis volkomen is in Frankryk, gelooft men dat de heer Clémenceau, alge- treden Minister van Binnenlandsche Zaken, belast zal worden met de vorming van een nieuw Kabinet. Vermoedelyk zullen van de afgetreden Ministers verscheidene niet op nieuw benoemd worden. De vrienden van Clemenceau bewen hy binnen 24 uur gereed zou zyn 1 vorming van een ministerie. De groote Franscbe bladen vreezen echter dat hy niet de rechte man is om als Premier op te treden. Vooral mdien hy soms de portefeuille van Buitenlandsche Zaken voor zyu rekening mocht nemen, zou, zoo zegt het «Journal des Débats” er veel kans zyn op allerlei avonturen. Het socialistische blad .Humanité” zegt: «Clémenceau heeft zyn vaderland te lief um den vrede in gevaar te brengen, want dat zou gebeuren als by Minister van Buiten- landsebe Zaken werd.' De .Liberté” zegt, dat Clemenceau onbeperkt meester zal zyn van het nieuwe Ministerie en dat zyn amnt- genooten niet meer dan zyne bedienden zullen wezen. By het station te Bordeaux heeft een zware brand gewoed, door het omvallen van een lamp, welke by hel lossen van een goederentrein om viel. Een waggon raakte in brand en toen brandde de geheele trein van 30 waggons af en deelde bet vuur zich ook mede aan een groote goederenloods vol koopwaren. Voorts werd een waggon, met zydenstoffen geladen, ter waarde van 300 000 francs, mede een prooi der vlammen. De geheele schade beloopt twee millioen francs. Bg Biserta is alweder een boot «de Luim” verongelukt, geheele bemanning omkwam. Dit is nu reeds net 3e onderzeesene vaartuig, in korten tyd, dat verongelukt. Men vraagt zich af of net gevaar voor de bemanning wel opweegt tegen het voordeel dat deze vaartuigen kunnen aanbrengen. Deelneming in deze ramp werd ook betuigd door den Lord-Mayor van Londen, die weer naar Jhngelaua is vertrokken, na harteiyk afscheid van zyn Franschen vriend genomen te hebben. Hy was zoo vermoeid, dat hy zich te Parys in een rolstoel naar zyn waggon het brengen, waar een bed voor hem was gereed ge maakt. De armen van Parys ontvingen ny het afscheid 1Ü.0Ü0 francs. Ook u de onderzeesche mogendheden zegt .Dai, conferentie. Er bestaat veel kans dat in Engeland het metrieke stelsel wordt ingevoerd. Geiyk men weet is dat land in dit opzicht afge zonderd vau het Europeesche vasteland. Het Parlementslid Hemy Norman zal in het Lagerhuis daartoe een wetsvoorstel indienen. De JL»Hitsclie bladen 1 druk over bet schelmstuk waarvan in het vorig melding gemaakt. De manier waarop de kapitein optrad in het stadhuis moet verbluffdnd zyn geweest. Een wethouder, die hem vroeg weg te mogen gaan omdat by een vergaderiug moest houden, Kreeg ten antwoord, dat hy in het stadhuis zelf moest vergaderen. Het bestuur der ge meente was thans m zyn nanden overgegaan en by was meester vau de stad. t gekste nog was, dat een inspecteur lolitie kwam vragen of hy zich een uur t verwyderen om een bad te nemen. Met een enkele handbeweging stond de ge- suenge kapitein dit verlof toe. Des avonds te 7 uur is de roover in een 'huurrijtuig gekomen voor een deftig kleeren- magazyn m de Friedrichstrasse te Berlyn. Hy had groote haast. Op de eerste ver- Cieping zocht hy zich een kostuum uit. De toediende vroeg uem om de uniformjas even los te xnoopen, maar de kapitein zei dat hy ook zonder dal wel de maat kon nemen. De bediende deed dat zou goed mogelyk. Dr. Langerbaus, de burgemeester van Köpenick, heeft om begrypeiyke redenen zyu ambt nedergeiegd. Men is den uader nog niet op ’t spoor, hoe yverig de politie ook naar hem zoekt. Verscnillende aanwyzmgen, die uit het publiek gedaan werden, leiden tot mets. De Russische Eerste Minister Stolypin heeft besloten, dat de Universiteit te Mos kou Wtör mag worden geopend en dat de pulitie-patiouilies, welke het gebouw be waakten, terstond verwyderd zuilen worden. Het coMlitutioneeluemocratischa blad «•■da, 21 Oct. Aan den heer H. J. Néder horst Jr. alhier, is door de M|. tot Expl. van Staatsspoorwegen opgedragen: het maken van fundeeringen voor den te bouwen waterreiniger met reservoir benevens het maken van aan en afvoer- leidingen daarvoor, op het stationsemplace- ment alhier, voor de som van f 9950. De heer W, P. Montyn alhier, in te *s Gravenhage geslaagd voor* hot diploma van bekwaamheid als leerling-consul. "le, 22 Oct. De heer P. de Jong isterdam geslaagd voor bet lo na* examen. tl Oct. In de vorige de jaariyksche algemeens ver- ysciub .Berkenwonde” plaats. f 52. Aanbesteed 14 perceelen Noodmaterialen. Aannemers: le perc. H. den Br er jon te Hardingsveld, f 448; 2e P. Burggraaf te Schoonrewoerd f 450 3e dezelfde, f 428 4e J van Ooyen te Asperen, f 420; 5e H. C. Pannekoek te Asperen, f 412; 6s J. van Ooyen te Asperen, f 440 7e H. C. Pannekoek te Asperen, f 448 8ö A. v. 't Verlaat te Hardingsveld, f 450, 9<j J. A. Swets te Hardingsveld, f 448; 10e C. Benders te Hardingsveld, f 450; lie J. van Ooyen te Asperen, f 444; 12e J. Vink te Spyk, f 444; 13e H. Dubbeldam Sr. te Gorincbem, f 444; 14e C. Benders te Har dingsveld, f 450. De bouw van ee de Naamlooze Vennootsct Melkproducten .Excelsior” opgedragen aan den hei te Gouda voor de som var, De tramiyn Oude Hoofd Maas- ein te if elec- w it vóór tog moet geschieden, is een ver- de rails op den Mauritsweg, daar laar xte dicht by de boomen liggen, londerdag zal dit werk gereed zyn, waarop met electnsche tractie onmiddellyk zal worden begonnen. Er worden pogingen aangewend om een rechtstreeksche stoom vaart verbin- tot staud te brengen van Nymegen, via Gorincbem, Dordrecht en Antwerpen uaar Brussel. Naar wy vernemen, schynen deze pogingen alle kans van slagen te hebben. Den len November a. s. zal het 25 jareu geleden zyn, dat de brievengaarder vau Schoonrewoerd de heer J. van Hemert by de posieryeiT in functie trad. Jhr. Mr. H. Smissaert heeft, biykens een ingezonden stuk in het «Leidscb Dgbl.”, tot Mr. M. C. de Vries vau Heyat, te Leiden, het vuigende schryven genent: «In uw schryven van 16 dezer wordt my medegedeeld, dat ik door een 40 tal vry- zinnige kiezers, nietleden der Vryzinnige Kiesvereeniging ten uwent, candidaat ben gesteld voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der S.-G.; In uw schryven wordt tevens gezegd, dat my niet vooraf is gevraagd oi ik bereid zou zyn die cau- didaluur te aanvaarden, omdat men begreep dat ik, na de beslissing in de Vryzinmg« Kiesvereeniging gevallen, my moeiiyk zou kunnen beschikbaar stellen. Inderdaad is, gelyk uit uw schryven blfjkt, myn candidatuur door u en de uwen gesteld zonder myn medeweten, zonder dat met my vooraf eenig overleg was gepleegd. Maar juut de reden, welke u het nalaten van dit overleg raadzaam deed achten (de beslissing der Vryzinnige Kiesvereeniging) noopt my, my niet beschikbaar te stellen. Myn naam heeft gestaan op de grosiyst van die kiesvereeniging, waarvan myn geestverwanten lid zyndeze kiesvereeniging beeft in een druk bezochte vergadering met een belangryke meerderheid van stem men den heer Paul gecandideerd. Waar dit zoo is, wensen ik geen candidatuur naast of tegenover de zyne, naast of tegen over de candidatuur dezer liberale kies vereeniging te aanvaarden, doch hoop, dat de vryzinnige kiezers van Leiden zich evenzeer naar de uitspraak der Vryzinnige Kiesvereeniging zullen gedragen en hun stemmen op den heer Paul zullen uitbrengen. Ik zal my veroorloven vau dit myn ant woord mededeeling met verzoek vau open baarmaking te doen aan de redactie van bet .Leidsch Dagblad". Het Dageiyksch Bestuur der 3 «Vulksweerbaarheid" heeft zich Igeude circulaire tot de afdeeiingen issen, lectuur, voordrachten, enz. i voor het vakonderwys maakt props* voor de algemeens verbreiding van iiyk vakonderwte, zoowel voor de „jko ab voor de mannelijke jeugd. Zy doet onderzoek naar de bestaande toe standen op het gebied van bet vakondorwfn en de vakopleiding. Zy doet voorstellen: tot toepassing van het leerlingwezen, in verband met het onderwy* aan bestaande scholen en cursussen voor vakopleiding in den algemeenen zin des woords;tot bevor dering van de doelmatige huisvesting en zedeiyke opvoeding van de leerlingen by het vakonderwijs; voorts, in het belang van de voortgaande ontwikkeling van de ambachts lieden, van de kleine ondernemers in handel, nyverheid en landbouw en van de vrouwen welke in de nyverheid werkzaam zyn, door: cursussen, lectuur, wandelleóraren en circu leer ende vakbibliotheken. Die voor het hooger volksonderwijs maakt propaganda voor het streven, om do methodo welke by het wetenschappeiyk onderzoek wordt gevolgd om tot waarheid te komen, meer algemeen te doen kennen en waar- deeren. Zy doet voorstellen: lo. tot het organi- seeren van leergangen over bijzondere studie vakken, waaruit die methode het beat kan worden gekend en begrepen; lo. tot het behandelen, voor ontwikkelde ofschoon niet speciaal voorbereide toehoorden, van enkele wysgeerige of wetenschappelijke vraagstuk ken die van waarde zyn voor de practjjk van het niaatschappelyk leven; 80. tot even tueel e bevordering of ondersteuning van hooger handelsonderwijs, hooger landbouw* onderwys eo andere soortgelijke studiën. Zy_jj»kt en onderhoudt aanraking mot de NJnTversiteiten en hare leeraren en met andere vereenigingeh en personen, die belangstelling koesteren voor dit algemeens doel en die, in ruimer of enger kring, tot verwezenlijking van een dier bijzondere doeleinden willen medewerken. Te Utrecht zal op Zaterdag 3 November a. s. in Buitenlust (Maliebaan) de jaariyksche algemeene vergadering gehouden worden van alle onderwyzeressen en onder* wyzers aan de lagere scholen in de arron dissementen Utrecht, Loenen, Amersfoort, R henen en IJselatein. Als sprekers zullen optreden de heeren Prof. Jhr. Dr. B.H. C.K. van der Wyck met het onderwerp: .Het verschil tusschen natuurkennb en historie** en P. Oosterlee met het onderwerp: .Hst intellectualbtbch karakter van ons on* derwijs**. De dames C. Drapers ts Krimpen a/d Lek, G. Boer en A. W. Dyksman te Gouda, J. C N. F. Drunsn ts Sliedrecht, C. J. Dopheide te Gorinchem en de hoer T. J. Buitenhuis te IJselmondezyn te Rotter dam geslaagd voor het examen vrfo* ea ordeoefeningen der gymnastiek. De opening van de najaararor* rader! ng der Algemeene Synodale Cemmlenie is bepaald op Dinsdag, 80 November e. k. Da. J. van Witzenburg, prodl* kant by de Ned. Herv. Kerk te Zaandam, hoopt den 9en November a.a. don dag te herdenken, waarop hy vóór 60 jaar hot predikambt mocht aanvaarden. Ds. van Witzenburg diende achtereen volgens de gemeenten te Ouwerkerk (Duive- land), Tolen, Bergen-op-Zoom en deed 80 April 1865 intrede te Zaandam. hun afgevaardigde vriendeiyk willen zenden hoofdbestuur. De geneeskundige Staats-com- missie te Amsterdam heeft bevorderd tot arts, den heer A. den Herder te Hardingsveld. Aan een voerman te Bosch* kapelle, vader van een groot gezin, wiei paard dezer dagen stierf, heeft H. M. Koningin f 30 ges< koming in de kosten een ander paard. De ZMartha-Stichting", de in richting vour onverzorgde kinderen te Alphen a/d Ryo, heeft voor den aankoop van land, gelegen by de stichting, waarvoor f 60.000 benoodigd is, aan groote en kleine giften f 24.000 ontvangen. Vóór 31 October a. s. moet de Stichting nog f 36.000 ontvangen om het land te kunnen betalen, dat onlangs door haar werd aange kocht, om uiet ingesloten te worden. Hè heer Greewen, te Rotterdam, heeft aan het St.-Antbonius-gasthuis te Rot terdam f 50.000 ten geschenke gegeven, ten einde aan dit gesticht een nieuwen zy vleugel by te bouwen. In de op Zaterdag j.l. te Utrecht gehouden openbare terechtzitting van den Centraleu Raad van Beroep (Ongevallen verzekering) had o. a. de uitspraak plaats in het hooger beroep van K. M., wed. P. H. te IJsselmonde, tegen de uitspraak van den Raad van Beroep «b Dordrecht, houdende bevestiging eener beslissing van de Ryks- verzekeringsbank, waarby haar schadeloos stelling is geweigerd ter zake van een ougeval met dood dyken afloop, haren ecutgenoot overkomen. Door den Centralen Raad werd bevolen, dat bet onderzoek in deze zaak ter zitting van 23 October zal worden hervat en alsdan twee doctoren als getuige deskundigen, zullen worden gehoord. Door de arr.- rechtbank te Dordrecht werden Vrydag o. a. de volgende vonnissen uitgesproken: J. v. B. te Sliedrecht, het dooden vaneen andermans eend, 1 m. gev. J A. H. W. de B. te Hardingsveld, mishan deling, f 8 subs. 8 d. gev. C. de P. en B. de H. te Sliedrecht, mis handeling, elk 3 m. gev. M. P., vrouw van D. de P. te Sliedrecht, mishandeling, 10 d. gev. W. J. de G. te Alblasserdam, mishande ling, f 8 subs. 8 d. gev. L. S. te id., vernieling en verzet tegen de politie, f 20 subs. 10 d. gev. Voorts werden behandeld de volgende zaken Eene gevangenisstraf van 3 weken rrqni- reerde het O. M. tegen Joost A. te Sliedreunt, die op 1 September j.l. in beschonken toe stand Willerngntje Verhoek aldaar op den Stationsweg had aangegrepen en tegen den grond had geworpen. Op 14 Sept. j.l. bad Klai over het land van Van waarover ongenoegen onl en de vrouw van v. d. G. Deze nai een riek in de band en gaf daarme R. eenige slagen. Voor dit feit 1 Janna Z. reqnireerd. Een zelfden eisch deed het 0. M. tegen den winkelier Klaas L. uit Brandwyt. Deze bekl. had in het laatst van Augustus 1.1. een houten plank, die op het land vanJ. C. Stam over een sloot lag, meegenomen en zich toegeëigend. De arbeider Teunis B. te Peursum had op 23 September j.l. te Gieseo-Nieuwkerk, in opgewonden toestand den gemeen te- veld wachter J. Troost beleedigende woorden toegevoegd en hem bovendien nog stompen tegen de borst toegebracht, waardoor hy op den grond was gevallen. Het O. M. requi- reerde tegen bekl. een maand gevangenisstraf. Als verdediger van bekl. voerde Mr. A. A. Mol, advocaat alhier, het woord. In de op 18 dezer gehouden zitting van de arr. rechtbank te Tiel zyn o. a. veroordeeld H. K. te Vianen, wegens mishandeling, veroordeeld tot f 5 boete of 5 dagen hechte nis; H. A. W. te Leerdam, wegens mis handeling, veroordeeld by verstek tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. v Omtrent de werkzaamheid der Nutscommiseie voor onderwys, welke 15 Sep tember door den voorzitter der Maatschappy tot Nut van 't Algemeen geïnstalleerd is, kan bet volgende gemeld worden: logesteld zyu een subcommissie lager onderwys, en een voor het De sub commissie voor het lager onderwys maakt propaganda voor het beste lager ouderwys dat, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, wordt gegeven in openbare eu waar uoodig in voor allen tuegankeiyke Nutsscholen. Zy bevordert eene zoo goed mogeiyke inrichting van dit on derwys, in het byzonder wat betreft opvoe- deude strekking, leerstof, methode, organi satie en houdt zich voortdurend op de hoogte van den toestand van het lager onderwys in bet algemeen. Zy doet voorstellen tot: bet verbeteren en steunen van de openbare scholen; het verbeteren van de opleiding der underwyzers; het helpen oprichten en in stand houden van byzondere voor allen toegankelyke Nutsscholen voor lager eu meer uitgebreid lager onderwys; het helpen opnéhten en in staud houden van opleidings- lurichtingen voor onderwyzers; het bevor deren van herhalingsonderw|ja, ook in den un van voorbereidend vakonderwys; het bevorderen van het verband tuanchen schooi en huis, door ouderavonden, by—nknntatm met oud leerlingen dor lagere schooi, noz.; het bevorderen van de voortgezette volk*- ontwikkeling na de lagere echoot, doori van „terugbrenging" landeryen aan den lande zyn, werd door den genomen. 3o. Het tweede amendement Tydeman, om den post slechts pro- memorie uit te trekken, waardoor allen, die het landgoed Nanggoen niet willen aankoopen, in de gelegenheid gesteld zouden worden zich uit te spreken, werd met 46 tegen 39 stemmen verworpen. 4o. Het tweede amendementVan Deventer, om het a&ngevraagde crediet met f 1 te verminderen met de bedoeling om thans met over te gaan tot den aankoop van' Nanggoen, werd met 48 tegen 37 ‘temmen verworpen. Daarna werd ook het rei ontwerp met 51 tegen 34 verworpen. Op het volgende ontwerp tot wyziging van de wet op de Brie veto pos ter y, waren twee amendementen ingediend. lo. Het amendement—Tak, om het locaalport voor briefkaarten op IVa cent te brengen, werd door den voorsteller ingetrokken. 2o. Het amendement—Van Styrt om elke uitzondering op bet by de wet regel vastgesteld tarief by Komnkiyk be sluit in het leven te doen treden, werd goedgekeurd. Emdeiyk werd ook het geheele ontwerp z. h. s. aangenomen. Als slot kwam nog het ontwerp tot toe kenning van een renteloos voorschot van f 2.147.000 uit *s ryks schatkist ten behoeve van de aan te leggen spoorwegiynen in de Haarlemmermeer aan de orde. De heer Tak, die niet zuinig tegen de handelingen der H. IJ. S. M. te velde trok, zag den aanleg der banen liefst in handen vau den Staat, terwyi de heer Treub het ■aken van een algemeen plan aanbeval, -t men zulke hooge subsidies gaf. vroeg of het met beter was, mdien de staat zeil exploiteert. Eiudelyk stelde hy zyn stemmen vóór het ontwerp afhanke- lyk van een voldoend antwoord op de raag, of de strafbepaling der vervallen- jrklaring van de concessie zal worden ipast, als de oplevering van den spoor- langer duurt dan is bepaald en of de ig kan zorgen, dat de aanlegkosten opgedreven zouden worden. 1 heer Thomson besprak deu aanleg spoorwegen met het oog op onze defensie, terwyi de heer Pat|h de regee ringsvuordracht verdedigde, hitelb door den heer Van Wichem gevi' Terwyi nu ook de neer LeBy de aange vraagde subsidie verdedigde^nestreed de heer Eland het betoog van den beer Thomson. Eindeiyk verklaarde de heer Duymaer van Twist, dat ook hy in de defensie-bezwaren met deelen kon. Toen werd besloten de beraadslaging den volgenden dag voort te zetten. Dien dag bestreed de Minister van Waterstaat de verschillende bezwaren. De bezwaren op militair gebied werden door den Minister van Oorlog ont zenuwd. De heer Van Doorn, die bet succes vau dien dag bad (trouwens deze afgevaardigde behoort allerminst tot de zwakste Kamerleden), stelde een amende ment voor, waardoor een verbinding van Alten over Boekoop en Waddmgsveeu naar Gouda in de toekomst verzekerd zou zyn. Maar de Minister wist den Goudschen afgevaardigde te bewegen i in te trekken door meer te gevraagd had. Zóo we regeeringsont werp De conclusie der com zwaarechnft van luitem Doesburg (in verkend met het z. g. n. toe- tweede om den post slechts te trekken, waardoor ai Igoe de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1