-r U' «rar, 2 ypM, lij Marlt. m (e berdeoksn. jH gesloten zijn. Baasbnecht Banketbakkerij. Boerenknecht, Dienstbode. Dienstbode Dienstbode. o J. DE VEN, e Brandwijk. Danscursns. Twee Woonhuizen i\!rr:örMbl"oo"bö, Genezing van een jong meisje. Advertentiën. m 25-jarige Echtvereniging m STOLWIJK KAASMAKEN Leerling in de Bnomkweekerij. Gevraagd een BOERENKNECHT, „Schoonhoven" „HET GROENE KRUIS". OPENBARE VERGADERING N. 00STERBAAN. OnderwerpStembusbeloften. UITVOERING te STOLWIJK B. Sternfeld, Rechtstreeks Kapitaal aan te besteden: GROOT-AMMERS Openbare Verkooping TE HEKENDORP Notaris J. ROEMAN, I Bergambacht, 13 Oct De febria ■yphollea ia gelukkig weder uit once ge- meen te geweken en beeft zich bepaald bjj vier gevallen. De patiënten zjjn allen weder hersteld. Mej. H. W. N. Verloop te Oeffdd is benoemd tot onderwflteres (noodhulp) aan de bijzondere school alhier. 'SlM.nd»ni, 13 Oct. «öwUg .TlMid bad alhier eene vechtpartjj plaats tuaschen een zestal knapen. Een van het gezelschap, door de anderen geplaagd en geslagen, maakte zich zoo boos. dat hjj het mes trok en daarmede den 15-j trigen A. van der Wiel een steek in de borst toebracht. "Glesen-Nleuwkerk, 22 Oct. Het be- stuur van het fanfarekops is thans samen gesteld als volgt: A. v. d. Lieg den, voor zitter; A. van de Koppel, vice-voorzitter J. van de Koppel, secretaris; J. Verhoek, penningmeester. Groot-A turners, 23 Oct. Bjj de ver kiezing voor twee notabelen alhier voor de Ned. Herv. kerk werden met nagenoeg al- gemeene stemmen herkozen de heeren B. van As Sr. en J. Boesberg. Krimpen ad Lek, 22 Oct. Op de vergadering van de afdeeling .Alblasser- dam e. o." van den „Bond van Nederl. On- derwjjzers", gehouden 10 Oct. bjj den heer C. Bouter alhier, werd het voorstel van het hoofdbestuur, tot steun uit de weerstaudskas aan den ODtslagen onderwijzer I. v. d. Sluis te Makwant, met algemeene stemmen aange nomen. Van de werf der lirma J. en K. Smit is met goed gevolg te water gelaten een baggermolen, welke gebouwd is voor reke ning van den heer L. Volkar Az. te Sliedrecht en bestemd voor de havenwerken van Chili. Wederom doet zich in onze gemeente een geval van Febria Tbyphöidea voor, nu in het gezin van T. Sterrenburg. "Laugerak, 22 Oct, Eindelijk zijn ze voorbij, de dagen waarnaar de leden van onze zaDgvereeniging „Crescendo" zoo ver- laugond hadden uitgezien! Hadden ze op Vrijdag, 12 October, openlijk feest gevierd, Vrijdag, 19 October, was de dag gekomen, waarop de leden, in intiemen kring, huu directeur een gezellig avondje zouden aau bieden. Te ruim half acht waren z)j dan ook in de school aanwezig, waarna de directeur, de heer B. U. van Brenk, met zijn familie, door een der commissie leden werd binnen geleid. Nadat zij hadden plaats genomen, nam de voorzitter der feest commissie het woord, bracht in herinnering de goed ge slaagde uitvoering in de kerk, en zeide, dat thans de leden bijeen waren om onder i elkander bet feest nog eens te vieren. Met eenige hartelijke woorden bood hij, namens de leden, den directeur, als berinnering aan dezen avond, een fraaien dirigeerstok aau, vervaardigd van ivoor, met ebbenhouten bands vat, om welk bandsvat een zilveren plaat is geslingerd met de woorden „Laugerak— 12 Oct. 1886—„Crescendo"—IA, Oct, 1906- Nieuwpoort." Terstond na het overhandigen van dit gescheuk zongen de leden drie keer het „Hjj leve lang", waarna de voorzitter, wederom het woord nemend, de hoop uit sprak dat de directeur met zjjn familie, nu als gasten aanwezig, een gezellig avondje mochten hebben, en den leden verzocht, tien vooral geschikt te gedragen. Spr. zeide, dat van sommige zijden wel eens aanmerkingen op de vereemging worden gemaakt, en pogingen worden gedaan, haar in een kwaad daglicht te stellen. Docb spr. was overtuigd, dat nog nimmer iets was voorgevallen, dat deze aanmerkingen rechtvaardigde; hij hoopte dat allen er bet hunne toe zouden bedragen, den naam van „Crescendo" boog te nouden 1 Nadat de directeur nog bet woord had gevraagd om de leden hartelijk dank te zeggen voor de vele en overstelpende bewijzen van sympathie, gedurende de laatste dagen onder vonden, namen de feestelijkheden een aan vang. Aan alle leden werd een fraai gedrukt programma uitgereikt, en uitstekend werden de verschillende nummers, zoowel voor drachten als tooneelstukjes, uitgevoerd. Alle nummers van net programma op noemen, gaat nietmaken we slechts melding van de voordracht: „de Mislukte kraam- visite", welke, door acht heeren gespeeld, de aanwezigen herhaaldelijk dmdtschudden vu het lachenterwijl eek de render nieten" eenige prettige oogenWikkBii. eenige aardige verrassingen; veroorrwluc. En terwijl oog en oor te gast gingen, be hoefde de mond niet stil te stasn; ruimschoots werden allen vonrrien van wjn, gebakjes, koekjes en aigsren; en bet bekende ver.je, in dexe etreken too dikw(|l8 geaougen: .Moeder heelt geteld, .Als ik mellekltjd meer thuis ben," was thans overbodig; want het spoot ons «enoeg, dat reedB om vier uur een gedeelte óns moest verlaten, omdat .mollekt(|tl" was aangebroken; de overigen bleven echter nog gerellig een uurlje bijeen, totdat ton alolte onder hel tiogea van een nfacbeids- lied, het glas w(jn ie de hand, de leden van elkander afscheid namen. Veel inspanning heelt het orgamseereu der feestelijkheden, gegeven met het») jarig bestaan van de taegvereenigiog „Creeceudo vereiscbt; docb al dete moeite Is mets, eu alles toe goed ie efgeloopenwant de leden hebben genoten I üet gerellig avondje met rijn verschillende hedjea, eerpeotinee, con- fettie, mutsen, mirlitons, enr, welke aardig heden rooveel aangename afwieseling teweeg brachten. evenals voortdurend de .piano- mutiek ral roker bjj de leden nog trog enkele wanklank heef! de vreugde gestoord, eo wil hopen van bartn dat voor de leden van .Crescendo", die roe ordetijk weten feest te vieren, nog eens ruik een gerellig dsagje is weggelegd 1 •I.ekkerM«rÉ,J10ct. Woenedag avood 7 uur vergaderde to .tfet bonte Paard" de IJsclub .Recht aan Allen". Tegenwoordig waren 74 leden. Door den penningmeester, den beer U. Uroere, werd rekening en ver antwoording afgelegd over bet afgeloopeu boekjaar. Hieruit bleek, dat met eau batig saldo van verleden jaar, groot f 870,16, de ontvangsten bedroegeu f 692,60, de uitgaven f 84 77 beliepen, zoodat de rekening aloot met 'een saldo van f 507,83. De rekening werd, na gehouden ouderzoek, goedgekeurd. Aftredend was de heer D. van der Graaf Ct. Deze werd na gehouden stemimug her kozen. De uitslag der verloting van drie paar schaatsen was, dat de 1ste prjjsten deel viel aan den heer A. Breedveld Az., de tweede aan den heer P. Streefland Adrz. en de 8de aan den beer G. van, Dam Jz. Door den voorzitter werd iniégedeeld, dat bi het bestuur plannen bestaan om „(ja en weder dienende" in dezen winter te houueu eau wedstrijd met hindernissen voot jongens en meisjes, van 9-12, en een harürjjaerjj voor jongens van 18-16 Met een woord van dank* tfir de leden voor bun trouwe opkomst werd de vergade- r,° ode dien zélfden avond gehouden beatuurs- vergadering tfln de aftredende commissa rissen de heeren: M. Luyten, I. de Vos en Adr. van Limborgh hernozen en werd ge kozen de heer Adr. Smit, die alien dew benoeming aauuamen. Meerkerk, 22 Oct. Donderdagavond j.l. gaf do mutiekvereeuiging „Euplionia" een invitatiecoucert in de zaal fan de Wed. Romejjo. De zaal was tameljjk goed bezet. De nummers, voorkomende op het program ma, werden zeer goed gespeeld. Aan het einde van elk nummer ging dan ook een (Uverend applaus ep. Ean gezellig bal be- «hot doten avond. Msardrecht, 22 Oct. Gist eren. morgen is ib de' Ned. Herv. kerk alhier bevestigd Da. J. N. Drost, door den emeritus predikant J. A. F. van der Meer van KulTeler. Deze sprak naar aanleiding van Marcua 4 3, waar men vindt: „Ziet een zaaier ging uit om te zaaien". 's Namiddags twee uur hield Da. Drost zjja intree predikatie en koos tot tekst Exo dus 4 17, 't eerste gedeelte: „Neemt dan dezen staf in uwe hand". Ten slotte werd den nieuwen leeraar op verzoek van Ds. Van Kulfeler door de ge- moente staande toegezongen psalm 121 4. Beide diensten werden door zeer vele belang stellenden bijgewoond. De klerk der posterijen en telegrapbie 2e kl. B. Blommendaal is met ingang van 21 Oct. overgeplaatst naar Rotterdam (tele graafkantoor). •.'Voer «lel «os, 22 Oct. Da heer P. de Groot, te Metslawier, candidaat, heeft de beroeping naar de Christelijk Geref. Gem. alhier aangenomen. Oudewater, 21 Oct. Donderdag avond had in den buitentuin „Rozenburg" alhier eene tooneeluitvoering plaats, gegeven door de R.-K. tooneeker. „Onderling Genoegen", ooder-afdeeling der Katholieke vereeniging „Tot Nut en Geuoegen". Het keurige pro gramma, bestaande uit een bljjspel „Wie ben ik?", het kluchtspel „Het Keizerrijk op de flesch of Napoleon op een hooizolder" en eenige comische duetten werden keurig af gespeeld. Allen kweten zich uitstekend van hun taak. Ruim 400 leden der vereeniging vulden de zaal, zoodat deze uitvoering als welgeslaagd mag beschouwd worden. Papendrecht, 22 Oct. Tot afgevaar digde van de afdeeling „Het Groene Kruis" naar de a. h. algemeene vergadering is ge kozen de heer Dr. Rolloos, en tot zijn plaats vervanger de heer J. v. d. Graaf Dz. De afdeeling bestaat thans uit 164 leden, 5 donateurs en 1 eere-lid. Onder leiding van Dr. Rolloos werden dit jaar 2 cursussen gegeven in „Eerste hulp bij ongelukken", terwijl Dr. van Rbijn, van Dordrecht, voor de afdeeling optrad met bet onderwerp „Wat de raenscben den dokter soms vragen." Besloten werd voortaan ook aan onver mogende niet-leden voorwerpen in bruik leen te geven; zij, die lid kunnen zijn, mogen slechts eenmaal hiprvan profiteered De ontvangsten waren dit jaar f 215,60, de uitgaven f 181,90. De aftredende bestuursleden werden her kozen. -v De heer J„ JP. E van Walbeek, gpboren alhier, ia te Amsterdam geslaagd voor het examen apothekersbediende. •ReeuwUk, 22 Oct. Het verzoek van jde afdeeling „Gouda" van den „Bond van Ned., Ooderwjjzers" en het daarbjj gevoegde verzoek van al de onderwijzers en onder wijzeressen bjj het openbaar lager onderwijs in dezo gemeente, inhoudende een betere regeling der salarissen, is door den raad dezer gemeente gewezen van de hand. Voorts werd aan den heer P. M. Vaassen, onderwijzer aan de openbara lagere school A alhier, met ingang van den laten Decem ber a.s. eervol ontslag verleend. 't Heeft maar weinig gescheeld of er waren weder menschenlevens te betreuren geweest bjj de gevechtsoefeningen, welke het 3e bataljon infanterie uit Gouda j.l. Woensdag raiddag 8 uur hield laogs den straatweg alhier. Wat toch was het geval? Eenige mili tairen moesten, gezeten op een soort zak, over de breede en diepe vaartwetering, loo- pende langs den straatweg, getrokken wor den. Drie huuner geraakten te water. Een van hen wist zich zelf te redden, doch de beide anderen werden met moeite gered door den korporaal-tamboer De Vries, die allen lof verdient voor zjjn moedig optreden. Een van de geredden had reeds zoolang onder water gezeten, dat hjj geheel bewuste loos werd opgehaald en de middelen tot redding van drenkelingen, waarbjj Dr. J. M. van Staveren, onze plaatselijke geneesheer, inmiddels ontboden, den drenkeling amoniac liet ruiken, moesten zeer lang worden toe gepast, voordat bjj teekenen van leven gaf. Ook de officier van gezondheid uit Gouda benevens de bataljonscommandant waren spoedig ter plaatse. De laatste deed de drenkelingen naar bet militair hospitaal te Gouda vervoeren, nadat ze in het café vau den heer Stofberg eenigen tjjd hadden ver toefd en van andere kleeren waren voorzien. 'Ultlwilk, 22 Oct. Ia de raadsvergade ring van 17 Oct. j.l. werden in de eerste plaats ter tafel gebracht de volgende inge komen stukken: le. Proces verbaal van de kasopneming over 'l 3de kwartaal 1906, waaruit bleek, dat zich iu kas bevond f 2380,241/9; 2e. de door Ged. Staten goedgekeurde rekening over 1906 en de goedkeuring vau het raadsbesluit tot beffing der schoolgelden aan de 1ste en 2de openb. school; 3e. de kennisgeving, dat tot zetters der dir. bel. herbenoemd waren de heeren G. Graveland en D. Deelen. In geheime vergadering werd besloten tot vaststelling van 't 1de suppi. kohier van den hoofd, omslag tot een bedrag van f7,31 en van de hondenbelasting tot f 15. Afwijzend werd beschikt op de reclame van Joh. Mattbjjs tegen z(jn aanslag in den hoofd, omslag. Na heropening der vergadering werden goedgekeurd e^|P af- eu overachrjj vingen op de begrooting vau het dienstjaar 1906, benevens afecbrjjviog over den tjjd ran 8 maanden van bet bedrag van hun hoofd, omslag aan twee personen, die zich in een andere gemeente hebben gevestigd. Nadat nog op voorstel van eeu der ledan de heer G. C van Bemmel benoemd was tot lid der Nieuwjaars commissie, werd de vergadering gesloten. Gisteren morgen nam Ds. A. C, Leendertz af cbeid van z(jne gemeente naar aanleiding Van Marcus 10 21 en dauruit de woorden: „Een ding ontbreekt u." Velen waren opgekomen om te luisteren naar hetgeen de hcbeidende leeraar nog te zeggen bad eu opnieuw bleek he(, dat de godsdienstige en zedeijjke belangen onzer gemeente bein zeer ter harte gingen. Des middags werd Ds. Leendertz „losge maakt" door Ds. C. Verhagen van Gouderak, die voorloopig als consulent zal optreden. Aan het herhalingsonderwjjs, dat ge geven wordt aan de 2de openb. school alhier, wordt deelgeuomea door 4 mannel. en 4 vrouwei. leerlingen, terwjjl bpl aantal agn dn late openb, schoei nog vermeerderd la met twee mannel., aeodat bet daar thans bedraagt 19 mannel. en 18 vrouwei. MwlwUto, 23 Oct. Mej. C. F. van Genderen alhier ia te Rotterdam gealaagd voor bet examen vrjje- en ordeoefeningen der pymnaatiek. 'Mtreefkerk, II Oct. De j.l, in het café van den heer W. de Jong gehouden vergadering der IJaolnb „Willem Barendta", w*s bezocht door 36 leden. Uit hel verslag van den ppuniugmeesttr bleek, dat do fiaanciöele toestand zeer voed was te noemen, in kas was aanwezig f353 42, waarbjj nog komt de contributie van bet loopende jaar. De heer A. Groenendijk, af tredend bestuurslid, werd bjj acclamatie herkozen en in de pUata van den Hber B. Brand, die wegens vertrek naar elders aftrad, werd gekozen de heer K. Bakker, terwjjl als commissarissen werden benoemd de heeren Adr. de Jong Wzn,, W. Bouter, T. Fatsen, en T. Houweling. Besloten werd het 25jarig bestaan der club (door omstandigheden verleden jaar tot nu uitgesteld) thans op 22 November a s in bovengemeld café feesteljjk te herdenken, waarbjj het fanfarekorps „Oefening kweekt Kunst" z(jne medewerking zal verleenen, terwjjl ter afwisseling tooneelstukjes ten beste zullen worden gegeven, zoodat met grond kan worden verwacht dat den leden van gemelde jjscluh een genoeglijken avond zal worden bereid. Vliet, 22 Oct. Dinsdag morgen had de 69-jaMge arbeider G. R., die, om op zijn werk te komen eerst met eene kleine schouw de Vlist moest overvaren, het ongeluk daaruit te vallen. Gelukkig wist hjj zich na veel moeite uit het natte element op den wal (e werken, zoodat dit ongeval bjjronder goed afliep. Daar de man j.l. Vrjjdag in ondertrouw is opgenomen, kunt ge de vreugde van het oude bruidje voorstellen toen haar a. s. echt vriend weer in levenden Ijjve bjj baar kwam. De manufacturer H. Klejjster had, toen hij met zjjne zwaar beladen fiets deze ge meente bezocht om zjjn waren aan den man te brengen, het ongeluk met fiets en al in eene haggeraloot terecht te komen. Door toegeschoten hulp mocht het geluk ken alles weer op het droge te brengen. Alvorens zjjo reis voort te zetten moest hjj eerst nazr huis, teneinde zich van andere kieêren en nieuwe lapjes te voorzien. Waddlngsveen, 23 Oct. Voor deel name aan het herhalingsonderw(js gedurende den cursus 1906—1907 hebben zich 9 nieuwe mannelijke leerlingen aangemeld. Van vorige jaren zullen 17 jongens dat onderwjjs volgen, hetwelk weder zal worden verstrekt iu do openbare school aan het dorp, door den beer C. C. Regt, boofd dier school. Vrouwelijke leerlingen hebben zich niet aangemeld. •Wijngaarden, 22 Oct. De kerkeraad der Ned, Herv. Gem. alhier zond toezegging van beroep aan den heer A. van der Koofi, cand. tot den H. D. te Delft. De heer O. J. (Jueré, predikant alhier, denkt 11 November a. s. afscheid van do gemeente te nemen. GEMENGD NIEUWS. Blijkens een Renter-telegram uit New York is aldaar uit Willemstad, op Curat,ao, het vólgende telegrafische bericht ontvangen: Elf dagen achtereen zjjn zware regens g# vallen, het ergst op 11 en 14 dezer, vergezel# door storm. Schade is toegebracht aan buizen, zeeweringen en aanplantingen. Kleine schepen in do haven zjjn gezonken. De schade beloopt 300 000 dollars. Van het eiland Bonaire komt beticht dat de hoofdstad overstroomd is. Verscheideu kleine vaartuigen werden op bet strand geworpen, drie ervan zjjn geheel vermeld. De opvarenden zjjn gered. De hoofdprijzen in de Haarlem- mermeerBche Paardenloterjj waarvan de trekking Vrjjdag gehouden werd zjjn ge vallen op de volgende nummers: 2430,3212, 4043, 2827. 3647, 2842, 4301, 1795. 97, 2888, 818, 611, 633, 38, 1318, 1633 en 538. t De hoofdprijzen bestonden allen uit paarde* Van 27 28 September dedeé zich te Sliedrecht drie gevallen voor vaB dyphtheritis bjj kinderen van wie het vrij zeker is, dat zti met elkander in aanraking geweest zjjn. In de daarop volgende week kwam nog een geval voor en nu j.l. Donder dag werd van twee-en j.l. Zaterdag wederom van twee gevallen aannifte gedaan. Eén ge val met doodeljjken afloop kwam voor. Zaterdair-mid dag sprong te Oudenboscb een 7 jarig knaapje op een tram wagen met bieten. Do jongen viel er af en kreeg de volgende waggons over het lichaam, dat als 't ware middendoor wefd gesneden. Het kind was onmiddellijk dood. Dr. A- Kuyper te 'b Gravenhage heeft deze week eenige hoogst onaangename dagen doorleefd. Geljjk algemeen bekend, is de oud-minister bezig met het schrijven van zjjn indrukken over zjjn in dit jaar volbrachte groote reia door bet Verre Oosten. Om dezen arbeid zooveel mogeljjk te ver gemakkelijken en om een juister overzicht te hebben over de, tjjdens zjjn reis, verzamelde documenten, had Dr. Kuyper al-xjjn gegevens zorgvuldig gerangschikt eu in enveloppen geborgen, De voor den schrjjver zóó ge wichtige stukken bevonden zich in zjjn werk kamer in zijn woning aan de Kanaalstraat en hjj had zjjn dienstpersoneel last gegeven, bjj de opruiming vun die kamer niet te raken aan de enveloppen. Die voorzorgsmaatregel waB noodig, omdat op gezette tjjien een man het oud-papier, couranten enz. komt weghalen. Toen de oud-minister nu in het begin dezer week zjjn arbeid wilde voortzetten, kwam bjj tot zjja grooten schrik tot de ontdekking, dat al de enveloppen met inhoud waren verdwenen. Natuurljjk atelde Dr. Kuyper dadeljjk een onderzoek in. Het iag voor de hand dat de dienstboden in haar ijver bjj het schoon maken van de kamer te vér waren gegaan* dat zjj die enveloppen, tegeljjk met oud papier en gelezen couranten aan den bier boven ge<i> noemden man hadden mede gegeven. Onmiddellijk begaf een der dochters van Dr. Kuyper zich naar de woning van dien persoon, maar' deze bereidde haar op haar vragen een zoodanige ontvangst, dat zjj zonder resultaat huiswaarts keerde. Dr. Kuyper nam toen de politie in den arm. Eu deze stelde zich hoewel aan misdrjjf niet werd gedacht zich te zjjner beschik king om zoo mogpljjk de verloren geraakte stukken op te sporen. Zjj vond inderdaad bjj den meergenoemden persoon een gewilliger oor en vernam van hem, dat hjj al de bjj Dr. Kuyper wegge- gebaalde papieren had verkocht aau een buur man, een opkooper van dergeljjke zaken. Deze laatste verklaarde zich onder zekere voorwaarden bereid de behulpzame hand te bieden. Hjj had het gekochte b(f «ader papier geworpen op een zolder en men stond nu voor de schier hopelooze taak daarin teJ gaan zoeken naar de vermiste stukken. Met volharding werd deze taak ondernomen, met het voor Dr. Kuyper gelukkig gevolg, dat naar wij vernemen 8/„ gedeelte van de documenten te voorschijn werden gebracht. Had de man aanvankelijk geöischt dat de geheele voorraad vaa den zolder ter waarde, van f 500 k f 600 moest worden leeggekocht,, hjj stelde zich later, toen hij hoorde dat' Dr. Kuyper belang b|j de zaak had, meteen belooniag tevreden, omdat de oud-minister „van tjjn kleur was". Zondag-avond is te Amsterdam door een ongelukkig toeval mevr, Henriëtte van Kuyk-Amelung, weduwe van Henri van Kuyk, 'om hel laven gekomen. Z(J viel in haar woning, Van Wouatraat 118, van de trappen en werd eenigen tjjd l*tefi dood gevonden. De overledene was lang verbonden anti het gezelschap Van Lier. Lzter maakte zjj o. a. deel uit van het Lyrisch Tooneel en het gezelschap van den heer Bouwmeester. Te Wageningen bleef Zaterdags morgen de woning van mevrouw Molenaar oDgewoon lang gesloten. De politie werd gewaarschuwd en deze vond, ih het slaapvertrek komende, de be woonster en hare dienstbode te bed, bedwelmd door kolendamp uit een vulkachel, welke le ver was afgesloten. Een geneesheer slangde er in bjj mevr. M. de levensgeesten weder op te wekken, doch de dienstbode, de 14 jarige G. Loojjen, was beiaas reeds overleden. Een ernstig ongeval heeft Zaterdag plaats gehad in de manége naast de cavalerie-kazerne te Amsterdam. De 1 e luit. der huzaren Jbr. Sassen was bezig zjjn paard of te rijden en liet bet dier, nadat hjj het bereden had, nog wat los rondloopen. Plotseling begon het te steigeren en de luitenant kreeg met volle kracht een slag ia het gezicht, zoodat het neusbeen verbrjjzeld werd eu de heer Sassen bewusteloos neer viel. Hij werd dadeljjk naar het militair hospitaal gebracht, waar de toestand van dien aard bleek, dat niemand bjj hem mocht worden toegelaten. Zjjn gezicht is een en al wond. Heden-ochtend was de toestaDd redeljjk. Eene vrouw te Rqaen kreeg on langs eene verzwering aan een barer vingers. Zjj raadpleegde een geneesheer, die de zweer doorsneed, de wond zuiverde en er een verband om legde. Toen de genezing naar haar zin wat al te langzaam voortging, volgde zjj den raad van iemand uit de buurt en .legde er een blad op van het „Slangenkruid", eene plant, welke daar nogal veel groeit. Weldra begoDnen nu arm en hand op te zwellen en kort daarna is de vrouw bezweken aan bloedvergiftiging. In een weide van den veehande- laar L. Cockx te Roosendaal (N.B.) beeft zich Zondagnacht een ergerljjk geval van wreedheid afgespeeld. Door tot nog toe onbekend gebleven personen is een kalfkoe de hals afgesneden, terwjjl het geheele lichaam opengereten werd en ook het kalf afgetrokken is, dat mede gedood werd. De marechaussee heeft dadeljjk een uitgebreid onderzoek ingesteld. Te Antwerpen sfchjjnt men zeer veel werk te maken van allerlei familie- aaokondigingen. Niet alleen wordt bericht gegeven van sterfgevallen, van verlovingen en bruiloften, maar ook bjj elke geboorte worden kaarten rondgestuurd aan alle ver wanten, vrienden en kennissen. Nieuw is echter, zelfs le Antwerpen, het gebruik om langs dien weg nok kennis te geven van echtscheidingen. Een kunstenaar beeft dit, onlangs gedaan, met een kaart, waarop hu de eer had kennis te geven van zjjn echtscheiding en te geljjk van zjjn verhuizing. Het is heel lang geleden dat op een dorp, gelegen op een der Zuid-Holland- sche eilanden, burgemeester en nachtwaker een en dezelfde persoon was. Het is kort geleden dat zulks bestond als burgemeester- marktschipper. Thans bestaat er een wet houder-lantaarnopsteker. In bedoelde ge meente werd laatstgenoemd baantje aan besteed en toen de inscbrjjvingen te hoog bleken, stelde de wethouder zich beschikbaar er voor te zorgen. Oude vrienden. De trein van 12.59 van Hooge-Zwaluwe vervoerde Vrjjdag den 103-jtripen C. Dubbeldam, uit die ge- meen te, die zijn 100-jarigen vriend C. Lucassen, te Geertruidenberg een geluk- wensch op diens geboortedag ging breDgen. Voor deze gelegenheid had zich te Geertruidenberg eene feestcommissie ge vormd om C. Dubbeldam aan den treiu te verwelkomen. Hjj werd gecomplimenteerd door den burgemeester en toen werd de 108jarige van den trein geleid naar een gereed staand rjjtuig en trok men in optocht, begeleid door Geertruiden bergs fanfarekorps, naar het huis van C. Lucassen. Met hetzelfde ceremonieel werd C. Dub beldam naar het station teruggebracht; bjj keerde met dep trein van 2.55, begeleid door zjjne dochter, huiswaarts, IT ADHRIIIIWHi gebtonhoven, IS Oct. t Bjj Kon. besluit is benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Oosterhout, J. G. Tielenius Kruythoff, ontvanger der directe belastingen, accdozen en van den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken te Schoonhoven. t Het onderzoek van de vèrlof- gaogers van de lahdweer zal alhier gebonden worden op 12 November a. b. voor de ge meenten Schoonhoven. Ammerstol, Bergam bacht en Vlist. Aan dit onderzoek behoeven o. a. niet deel te nemen de verlofgangers, die in het loo pende jaar voor herhalingsoefeningen onder de wapenen zjjn geweest, zoodat ♦oor deze gemeente slecnls één verlofganger zich aan dit onderzoek moet onderwerpen. f Naamlijst van de rechtstreek s aangeslotenen aan het Rjjkstelefoonkantoor te Schoonhoven: Telefoon nummer. NAAM, 17 Baaren, H. A. van 27 Braak, C. J. M. van den 11 Brandwjjk, W. 12 „Faam", Maatschappij de 18 Greup, Mr. P. A. 9 Greup, G. 24 Greup en Zoon, Firma P. 26 Hartong van Ark en Van Son, Firma 2 Hoed, U. C. den 6 Houdorff, Block en Braet, Firma 3 Hoogenboezem, A. S3 Hoojjkaas, H. 1 Itjeshorst, W. F. 15 Kortland, J. 28 Niekerk, Firma Gebrs. 2(1 Nooten. Firma S. en W. N. van 13 Ooms, Firma Gebrs. t( Pluut, Firma Wed. A. 4 balden, Th. 5 Schalf) en Bekker, Firma 21 Schenk, Firma Gebrs. 10 Schreuder en Co., Firma H. A. 19 Specht Grjjp, W. 8 Tejjinck, D. 22 Tempelman, H. 16 Tbim, Firma Wed. L. S. 25 Valk en Zoon, Firma J. W. 7 Willenswaard, C. L. van t De leveranties van geschilde aardappelen en melk ten behoeve van de menage der Instructie-Compagnie, zjjn respec- tieveljjk toegewezen aan den beer W. G. Vleghert te Bergambacht en A. Stekelenburg te Schoonhoven. Eerstgenoemde de levering voor het tjja vak van 1 Juni 1907, en laatstgemelde vooreen jaar ingaande 1 November a.s. fMej.C.F. vanGenderenteStolwjjk, kweekelinge der Rjjksaormaalleasen alhier, verwierf j.l, Maandag te Rotterdam da akte voor de vrjje- en ordeoefeningen der gym- nastiek. t Bedankt voor hel beroep bjj de Geref. Gem. (kerk A) alhier door Ds. S. Oudkerk, predikant bjj de Geref. Gem. te jtraHngeu. t De vergadering, j.l. Zaterdag door de Christel. Jongelingsvereeolging „Jozef" alhier in de school vopr Christelijk Volksonderwjjs gehouden, mag. evenals die van Donderdag, goed geslaagd heeten. Wederom genoten de vele aanwezigen. De beelden, door den heer J. van Genne van s-Gravenhage ten aanschouwe gebracht door middel van zjjne bioscope, waren prachtig en lokten menigmaal toejuichingen uit. Noemt men daarbjj nog, dat de heer Van Genne een en ander door zjjn woord op aangename wjjze verduideljjkte, dan is het geen wonder, dat Ds. J. M. Conradi, de leider dier ver gadering. als aller tolk den heer Van Genne dank bracht voor het dien avond aange bodene. t Zondag j.l. werd alhier op bet voetbalveld van „Voorwaarts" een vriend schappelijk spel gespeeld tusschen de clubs „Hollandia" uit Gouda en het 2e elftal van „Voorwaarts". Vóór de rust maakte „Voorwaarts" vier goals, terwjjl „Hollandia" slechts een tegen- punt wist te maken. Na de rust werd door beide elftallen nog eenmaal gedoelpunt, zoodat de stand, toen time werd gefloten, 5—2 was, in het voordeel van „Voorwaarts." f Hoe het kwam is onbekend, maar zulk een aangename kermisgeest als die geheerscht heeft in de afgeloopen week is in geen jaren voorgekomen. Bjjronder heb ik mjj bejjverd om gedurende de ker mis nauwkeurig alles na te gaan en wanneer ik het druk bezoek aan schouwburg, paarden spel, stoomcarroussel en niet te vergeten de specialiteiten-voorstellingen in de café's mag beoprdeelen, dan schjjnt toch de kermis of andere plaatselijke feesten een groote factor te zjjn in de geheele samen leving. Menschen van allerlei slag hebben kermis gehouden, de een drpbker dan de ander, en of men nu al wil beweren, ik heb maar even gekeken, het doet er niet toe, de aanwezigheid op de kermis is een bewjjs van sympathie, want niemand of zeer wpinige menschen moeten op de kermis zjjn. In ieder geval, door welke omstandig heden ook, de uithuizigheid in de afgeloopen we»k was zoo goed als algemeen. Het schoone najaarsweer was zeker daar ook wel eenigszms schuld van, want wie kan bjj jubelende menigte, uitgelokt door heerljjk zelfs zoel en verkwikkend avondweer, in huis bljjvon zitten? Niemand, niet waar, en daardoor, ieder wellicht op zjjn wjjze, was geheel Schoonhoven op de been. Niet het minst' Zaterdag-avond, tot laat in den avond, zelfs tot in het vroege morgenuur bewoog zich een joelende, vroolgke meu- schenmassa doof ouze straten en de goede geest die *lom heerschte, kenmerkte zich het best toen de steeds waakzame politie op zeer humane, prettige wjjze eén geleide lijk einde aan de kermispret wist te maken. Gerust kan men zeggen: de Schoonhoven- sche kermis gaat nooit verloren. Als de goede geest slechts zoo den boventoon voert ais in de afgeloopen weekgeen wanklank is geboord, geen politie optreden is noodig ge weest, en wanneer enkelen zich hebben misdragen dau is de kermis daar de schuld niet van, want iederen dag ziet men zulke ongelukkigen, die wjj met elkander moeten verbeteren. Clialag der Lating rwr de N*tten»le Mllttte. •Alblasserdaui. Na. 1 Barend Adrianus Koolmees, 2 Willem Verhejj, 3 Johanms Visser, 4 Jan Gjjsbert den Hartog (broeder- dienst), 6 Leendert van Asperen (broeder dienst), 6 Klaas Bakker (gebreken), 7 Willem van Wjjaen, 8 Jan Bos, 9 Corneiis Bakker (gebreken), 10 Corneiis Arie Zevenbergen (in dienst), 11 Willem van Meerkerk, 12 Ja- cobus Adrianus van der Hoogt, 13 Adrianus Visser, 14 Leendert Lepeltak, 15 Pieter van D#k, 16 Johannis Jurjj Kloprogge (broe- derdienst), 17 Cornelia van Veen, 18 Dirk Krujjthoff, 19 Pieter Jacob van der Plaat, 20 Willem Erkelens, 21 Corneiis Stout (ge breken), 22 Johannis de Kloe, 23 Leendert Stont Az., 24 Jan Verwaard, 25 Pieter de Rouwe (gebreken), 26 Arie Benschop, 27 Frans de Kloe, 28 Corneiis Bastiaan Vogele- sang, 29 Gerrit Hollander, 30 Arie Dammis vaél der Velden, 31 Cornelia Harlkoorn, 32 Fop Breedveld, 33 Jacob Snjjders, 34 Dinge- man Groeuevelt Az., 35 Jan Willem Kees maat (broederdienst), 36 Jacob Hejjblom broe derdienst), 37 Johan van Wingerden Az., 38 Leendert Stout Mz.39 Corneiis 't Hoen (broederdienst), 40 Aart Herwig, 41 Arie van den Oaver, 42 Tjjs de Kluy ver (gebreken), 43 Corneiis Kleiman, 44 Gerrit de Bruin (gebreken), 45 Jan van Dam (gebreken), 46 Jacobus Jobannis Roggeband, 47 Jan Pieter Peerbolle, 48 Pieter Vastenhout, 49 Pieter Eliza Tuytel, 50 Pieter Hendrikns van der Hoff, 61 CorntBlis Wilhelmus Gualterus Het- terscbjj (gebreken), 52 Pieter Vloot, 63 Jan T«rlouw, 54 Henderik van Steenis, 55 Paulus Scheffe. Brandw(Jk. No. 1 Jan Bons, 2 Willem Jonan Bronsveld, 8 Corneiis Arie Goedhart, 4 Gerrit de Koning, 5 Arie Mattbjjs den Toom (broederdienst), 6 Arie Baan, 7 Cor nells Muilwjjk, 8 Jacobus van Vuren, 9 Ge- rardus Johannis Renood, 10 Jan Cornells van den Berg, 11 Jan Spronkbuia. Giesendmm. 1 Kamsteeg, J. W. 2 Kok, Pieter de. 3 Wtfngaarden, A. v. 4 Leenman, Jan. 5 Dikken, Huib. den. 6 Kou jjuenburg, L. 7 Hoog, Jan van 't. 8 Brandwjjk, Adriaan. 9 Verheul, Arie. 10 Donk, Teuma. 11 Djjk, A. W. van. 12 Mejjwaard, Gerrit. 13 Bruin, Arie de. 14 Blokland, Adriaan. 15 Muilwjjk, Jacob. 16 Brouwer, Adriaan. 17 Kalis, Leen dert C. 18 Verwoerd, A, T. 19 Stam, Pieter. 20 Rooy, Dirk de. 21 Geus, Arie de. 22 Voogd v. d. Straaten, Aart de. 23 Muib, Bastiaan. 24 Houweliogen, G. v. 25 Kuiper, Tennis. 26 Slob, Antuoie. 27 Noordeone, A. van. 28 Brouwer, Gjjsbert. 29 Djjk, Marinus, vso. 30 Hoeve, A. F. vau. Oleaen-Nileuwberk. 1 Groot, Antonie de. 1 Koning, Wouter, de. 3 Verhoek, Jan. 4 Djji, Herm. van. 5 Muis, Maarten. 6 Ha- merpagt, Andr. 7 Rietveld, Fas. 8. Hamer- pagt, Egb. 9 Muilwjjk, Arie. 'Moerkapelle. No. 1 M. Koor, 8 T. van Relden, 8 J. den Hertog Cz. (gebrekeo), 4 P. Boer (gebrekeD), 5 J. Pauk (broeder dienst], 6 H. van den Mast (gebreken), 7 K. van Nielen, 8 A. den Hertog Jz. JMolenaarigraaf en Wijngaar den. (Molenaarsgraaf loot eerst). No. 1 Cornelia Prins (gebreken), 2 Rokus Muilwjjk (broederdienst), 3 Johannis Kwakernaak, 4 Gerrit Jan Leeuwis, 5 Jan Oskam (gebre ken), 6 Pieter Hoogendooro, Cornells Advokaat, 9 Corneiis Itaak van Hattum, 10 Bastiaan Cornells Baan. {JINlenw-Lekkerlnnd. No. 1 Jan Brnsté (broederdienst), 2 Pieter Willem de Bruin, 3 Gerrit Jan Verhejj, 4 Marinus de Heer, 6 Aria Stierman, 6 Adrianus Kerkbof (gebreken), 7 Gerrit Betkouwer (gebreken), 8 Johannis van Dam (gebreken), 9 Adrianus Koojjmao (gebreken), 10 Johannis Marions btam (gebreken), 11 Arie van Vliet, 11 Gerrit de Jong (broederdienst), 13 Dirk van Namen 'broederdienst) 14 Cornells Stam, 15 Jan Yolbrecht van den Berg (broederdienst), 16 Dirk Maarten Tjalke Bouuia, 17 Willem van Loenen, 18 Jan Gelderblom (broedurdienst), 19 Abraham Corneiis Janse, 20 Anthome den Boer (gebreken), 21 Johannis Koudstaal (broederdienst), 21 Mattbjjs Pieter Scbrejj (broederdienst), 23 Arie Groenendjjk (gebre ken), 24 Henrie Adriaan van Scbaik, 25 Lucas Anthosie vau der Velden (broeder dienst), 26 Willem Ouweneel, 27 Jan Ver haar, 28 Dirk Willem Paardekoper, 29 Jo hannis van der Perk (broederdienst), 30 Jan Willem Vlot, 31 Leendert de Groot, 32 Corneiis van Helden, 33 Louis Mos, 84 Johannis deu Boer. §Oud-Alblfia. No. 1 Aart Klein, 2 Jan Drinkwaard, 3 Arie Jongeneel, 4 Arie Schutte, 6 Jan van Houwelinge, 6 Jacobus Pieter Bouterse (broederdienst), 7 Arie Simons, 8 Teuuis Breedveld, 9 Bastiaan Corneiis de Haan, 10 Adrianus Hejjkoop, 11 Gjjsbert Bertus Njjbof, 12 Gerrit Stierman, 13 Bastiaan Stujj, 14 Arie Breedveld, 15 Pieter Jongeneel, 16 Johannes de Vos, 17 Halewjjn Mejjer, 18 Cornells Breed velt. Oadewater. No. 1 G. H. d. Brink, 2 J. Hoogendoorn, 3 G. A. Baren (gebre keD), 4 G. de Korte, 5 D. v. Ruiten, 6 J.J. v. gk, 7 Corn. Dogendoorn, 8 D. v. d. Klis, 9 J. Versluis (gebreken), 10 L- Th. van Baak, 11 Joh. Hogeudoorn, 12 A. H. Mees ters (broederdienst), 13 A. C. v. Leeuwen, 14 Fr. A. M. Rahms, 15 Jac. van Maanen, 16 C. Roelofs of Rolifs. 17 G. Mackiy, 18 A. Streng, 19 P. Merks, 20 W. Verwaal, 21 M. Oskam, 22 H. Ross, 23 P. J. Janmaat. Bchellwinen en Peariam. 1 Verhoef, Corneiis. 2 Verschoor, Melsch. 3 Bruin, J. Joh. de. 4 Toorn, Eog- den. 5 Oskam, Cor nelia. 6 VoDk, G. R. 7 Kloek, Arie Teunis. 8 Braven, Jan den. 9 Kruis, Aart. 10 Huis man, Teunis. 11 Wal, J. W. v. d. •Streefkerk en JBIeakenasraaf. No. 1 Brouwer, J&u. 2 Bood, Jan. 3 Zwjjnenburg, Teuais (broederdienst). 4 Brouwer, Johannes. 5 Stam, Marinus (te klein). 6 Groenendjjk, Arie. 7 de Haau, Pieun. 8 Vonk, Johannes. 9 de Graaf. Dirk. 10 Stuurman, JacobuB. 11 Bouwman, Zeger. 12 Verwaal,Jasper. 13de Lan ge, Klaas. 14 de Wachter, Jan Johannes. 15 Smit, Wouter. 16 Deelen, Dirk. 17 Blonk, Bastiaan. 18 Ouderkerk, Simon. 19 van As, Gerrit. •Waddlngaveen. No. 1 Pjjpers, Hannes. 2 v. Os Albert, (broederdienst). 3 v. Heguin- geu Tnomas, Grifl'gn. 4 Huizer, Martinne. 5 Hgnsburger, Dirk. 6 Klaaren, Jan. 7 Versluis, Wout. 8 Koren, Bart. 9 Boekhorst, Petrus Johannes. 10 v. Velzen, Leonardus. 11 Visser, Arie Gerardus. 12 v. d. Starre, Gerrit. 13 v. Wageningen, Corneiis Teunis. 14 Groenen djjk, Leendert Johannes (broederdienst). 15 Alblas, Willem. 16 Braakman, Dirk Lubertus. 17 de Vos, Arie (gebrekeD). 18 Noorlander, Aart. 19 den Boer, Coenradus (broederdienst). 20 Burger, Pieter. 21 v. Pelt, Arie Jan. 22 Trommel, Wjjuand Willem. 23 Brandhorst, Willem (broederdienst). 24 v. d. Krans, Arie. 25 van Os, Jacob. •Zevenhuizen. No. 1 A. C. de Man, 2 J. W. de Koning (gebreken), 3 Jan v. Erk (gebreken), 4 C. Verhoef, 5 Jacob v. Erk, 6 D. v. Kralingen (gebreken), 7 L. v. Vliet, 8 H. A. Verhotff, 9 N. v. Leeuwe (broeder dienst), 10 Ft. in 't Hout (broederdienst), 11 C. Kejjzer (gebreken), 12 C. J. Valenkamp, 13 C. H. Vat, 14 C. A. Vis, 15 H. Nieuwlaud (broederdienst), 16 A. Ooms, 17 A. de Vos, 18 B. Duiverman, 19 A. M. Kujjsten, 20 A. Versloot, 21 P. Kersseboom, 21 A. Schinkel. ILantwngereclit klDÜUttkEBK Zitting van 6 Oct. 1906. Uitgesproken vonnissen; A. S., f 1, subs. 1 d., J. van N., 2 m. f 1, subs. 1 d., L. B. Mf 1, subs. 1 d., L. J. H., f 0,50, subs. 1 d., J. vau B., f 1, subs. 1 d., J. de P., idem, A. van L, f 8, subs. 3 d., J. van D., idem, M. R. van C, f 1, tubs. 1 w. tuchtschool, alien te Ridderkerk. F. R., f 80, Bubs. 24 d., D. de J., 2 m. f 8, subs. 2 m. 1 d., H. H., f 1, subs. 1 d., M. v. d. W., f 2, subs. 2 d„ J. H., idem, allen te H.-L- Ambacht. G.' V., f 1, subs. 1 d., G. N., f 2, subs. 2 d., M. Lf 10, subs. 10 d., C. A. V., idem, K. L., f 8, subs. 3 d., allen te Barendrecht. J. van der P., f 1, subs. 1 d.f A. de idem, J. B idem, C. H., idem, allen te Nieuw Lekkerlaud, G. J. S. te Krimpen a/d Lek, f 4, subs. 4 d. A. Z, f2. subs. 2 d., W. W. S., idem, A. G. ft., idem, J. H., f 1, subs. 1 d., W. K., f 3, subs. 3 d., S. H., f 2, subs. 2 d„ C. D., idem, C. S., f 1, subs. 1 d., H. R., f 2, subs. 2 d., allen te Alblasserdam. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN. Uit Soestdjjk wordt gemeld, dat na terugkomst van H. M. de Koningin en den Prins uit Dresden op het Loo, inde eerste helft van de volgende maand, H. M. de Koningin-Moeder eenigen tjjd ten paleize der familie op het Loo zal gaan doorbrengen. Bjj Kon. besluit is de aanstel ling van Dr. T. J. de Boer, benoemd bjj besluit van den Raad der gemeente Am sterdam, van 26 September 1906, tot gewoon boogleeraar aan de Gemeenteljjke Univer siteit te Amsterdam, bekrachtigd. Bjj Kon. besluit zjjn benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accjjnzen te Nieuwe-Niedorp, H. Huizinga, ontvanger derzelfde middelen te Lekker- kerk; tot ontvanger der directe belastingen, invoerrechten en accjjnzen te Winterewjjk, H. G. van Duyl, ontvanger der directe belastingen en accjjnzen te Zutfen (buiten gemeenten). Bjj Kon. besluit is aan J. A. A Scbwau, op zjja daartoe gedaan verzoek, eefvol ontslag verleend ais lid van deu voogdjjraad te Middelburg. Bjj Kou. besluit is aan Mr. J. C. Greven, op zjjn daartoe gedaan verzoek, met ingang van 1 Novemoer e. k. eervol ontslag verleend als griffier bjj het kanton gerecht te Oud-Beierland. De Eerte Kamer der Stateu-Ge- neraal zal op Maandag 29 October a. s. des avonds 8Vi uur eeu vergadering houden. De volgende IjjBt van aapbe- veling van zes candidaten is ingezonden door den Hoogen Raad der Nederlanden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal teneinde daarop te kunnen achtslaan bjj het maken der nominatie voor de vacature vau eeu Raadsheersplaats in den Raad. ontstaan door het overljjden van deu Raadsheer Mr. A. M. vaa Stipriaan Lelscius. 1. Mr. J. H. van Goor, Raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam. 2. Mr. A. J. L. Njjpels, Raadsheer in het gerechtshof te Arnhem. 3. Mr. P. CL 't Hooft, Raadsheer in het gerechtshof te Arnhem, to Mr. 0. Krabbe, Raadsheer in het gerechtshof te 's Gravenhage. 5. Mr. J. A. A. Bosch, Raadsheer in het gereentshof te 's Hertogenbosch. 6. Mr. A. Fentuuer van Viissingen, rech ter io de arrondisaements-rechtbank te Amaterdam. Door H. M. de Koningin is til bljjk van Hoogstderzelver bjjzondere belang stelling in den arbeid dar Zuid-Hollandscüa Vereeniging „Het Groene Kruis" een bedrag vau f 200 beschikbaar gesteld, ten behoeve van genoemde vereeniging. Prof. Mr. W. van der Vlugt is te Leiden teruggekeerd. De heer J. M. Voorhoeve te Rotterdam, lid van de Provinciale Staten voor kiesdistrict II, en lid van den f:emeenteraad voor kiesdisrict I, zal in den oop van 1907, in verband met zjjo maat- echappeljjke betrekking, zjja woonplaats vestigen te Njjmegen. De beer Voorhoeve is anti-revolutionair. Raad van Beroep (Ongevallen verzekering) te Dordrecht. Zitting van Maan dag 22 October 1906. Uitspraak werd gedaan in de volgende zaken: De gebroeders Van Walaum, rietmatten makers te Krimpen a/d Lek, waren opge- komen tegen eene beslissing van het be- slnur der Rijksverzekeringsbank, waarbjj bun jeugdige werkkrachten waren gequali- iiceerd als leerlingen. De Raad van Beroep was van oordeel, dat bjj bet rietmatten maken geen sprake is van vakkennis en opleiding, dus ook niet van leerlingen en vernietigde de bestreden beslissing. L. Legerstee was in beroep gekomen van een beslissing, waarbjj ambtshalve werd verklaard, dat hjj roeds sedert 1903 het bedrjjf had uitgeoefend van vervoeren met zwaar voerwerk. Ongelukkig had bjj met, binnen 15 dagen na dezo beslissing zjjn premie betaald en inoest dus met-outvan- keljjk worden verklaard. In oen soortgeljjk geval verkeerde de firma J. J. B. J. Bouvy te Dordrecht, die in Botterdam een magazijn heeft, waarvan de knechts af en toe hulp verleenen bjj bet plaatsen van groote ruiten. Van haar werd verklaard dat zjj reeds sedert 1903 het gla- zenmakersbedrjjf had uitgeoefend zjj moest in haar beroep niet-ontvankeljjk worden ver klaard op grond van niet tgdige betaling der premie. Behandeld werden de zaken van: Adrianus van den Berg, stuurman te Dordrecht; Hen dirk van Asperen, varensgezel te Veghel; Jan van Es, werkman te Ridderkerk. Opnieuw werden behandeld de zaken van: Jacob Verkaik, als vader voor zjjn minder jarigen zoon Dirk Jan Verkaik te Bolnes; Jan Corneiis Huizer, werkman te Ridderkerk. In welke zaken heden over 14 dagen uit spraak zal worden gedaan. De gehouden Unie-collecte heeft onder meer opgebracht: Te Alblasserdam (in de Ger. Kerk f207,02 en in de Herv. Kerk f 53,31; Bodegraveu met de Mejje f 304,20; Boskoop f 200,40; Elshout f I6,37ty9Giesen-Nieuwkerk en Giesen Oudekerk, Peursum met Neder-Slin- geland f 104,84; Leerbroek met Nieuwland f 197,50; Leerdam f 170,01; Lopik met Ca- bauw, Lopikerkapel en Jaarsveld f 190,15; Reeuwnk met Reeuwjjkschebrug, Middel burg en Sluipwjjk f 61,80; Ridderkerk (dorp) f175; Woerden met'a-Gravealoot.ged. Rietveld en ged. Barwoutswaarder f 303. Behalve de Unie collecte is te Lingeruige- weide nog f 300 en f 50 gegeven voor den bouw van een derde lokaal en voor f 1280 aan reatelooze aandeden genomen. Van de 425 Locaal-Comité's is reeds f 60 103,221/9 ontvangen. Bjj de 400 Locaal Comilé's was f 400 meer ontvangen dan bjj dezelfde Comité s in 't vorige jaar. Ds. A. van Veeloo, sinds 18 De cember 1887 predikant der Geref. Kerk B te Rotterdam, en vóór dien tjjd te Waarder en Klunderf, hoopt op 6 November zjjn 25- jarigen evangeliedienst te herdenken. •—Naar men verneemt, is het houden van openbare godsdienstoefeningen te Pols broek, n.l. des Donderdags-avonds, door predi kanten van elders, als geschiedende buiten den kerkeraad om, als eene quaestie aan hangig gemaakt bjj het Classmaal Bestuur van Utrecht. 20 Oct. De commissie voor werk verschaffing alhier heeft besloten over te gaan tot de stichting van een particuliere arbeidsbeurs. Door de werkmg dezer beurs zal, naar de commissie verwacht, de aan dacht van die autoriteiten, welke later eveatueel zouden kunnen medewerken tot oprichting van een gemeenteljjke arbeids beurs, zeker hierop worden gevestigd. De heer P. de Groot, cand. alhier, heeft voor het beroep bjj de Chr. Geref. Gem. te Kampen bedankt. •▲nelde, 22 Oct. Tot lid van het alge meen of Burgerlek Armbestuur dezer ge meente is herkozen de heer P. Romejjn alhier. ••ar**t-Aminera( Oct. Tot deel- ■ame aau het berhalmgs-onderwjjs hebben zich alhier 6 jongens eu geen meisjes aaugemeld. la de Vrjjdag j.l. gehouden vergadering van den gemeenteraad, waarin 6 leden tegenwoordig wnren, werd, na goedkeuriug der notulen, mededeeling gedaan van een ingekomen goedgekeurd raadsbesluit, be- neveus van een circulaire der Rijksver zekeringsbank, houdende bericht dat het brandweer bedrjjf in deze gemeente tmder de vereekeringsplicbtige bedrijven wordt gerekend. Vervolgens werd vastgesteld de begroo ting van inkomsten en uitgaven dezer gemeente voor het dienstjaar 1907, in ont vang en uitgaaf tot eeu bedrag van f 13381.73. Nadat nog was besloten tot het doen van af- en overschrjjvingen, benevens van be talingen ait!dea post onvoorziene uitgaven der negrooting, dienst 1907, sloot de voor zitter de vergadering. Zaterdag-middag werd ten huize vau De G. iu het Achterland dezer gemeente brand ontdekt, vermoedeljjk ontstaan door dat kinderen in huis met lucifers hadden gespeeld. Door spoedig toeschietende hulp was het mogeljjk eeu deel van deu inboedel te redden, éoch het huis ging geheel in de vlammen op. Naar men verneemt zjjn zoowel huis sis ioboedel verzekerd. ••Nleawpwort, 22 Oct. Ia de heden gehouden vergadering van den gemeente raad waren 8 leden tegenwoordig. Afwezig de heer D. van Harten. Na goedkeuring der notulen en mede deeling van eeu ingekomen stuk, werd de toegrootiog van ontvangsten en uitgaven der gemeente vastgesteld tot een bedrag van f 8164.76 in ontvang en uitgaaf. Aan de wed. J. den Burger werd, op haar verzoek, met iDgang van 1 Mei a.s., ontheffing verleend van de pacht van het veer over de Lek en de bewoning van het ▼eerhuis. Op een adres van de afdeeling „Schoon hoven en Omstreken" van den Bond van Nederlandscbe onderwijzersom verhooging der jaarwedden van de onderwjjzers deze gemeente, werd afwjjzepd beschikt. Nadat nog was besloten bm een 12-tal hoornen te verkoopen, sloot de voorzitter de vergadering. 'Oidenater, 28 Oct. Zoudag werd H. M. alhier door eeu fletsrjjder zoodanig aangereden, dat bjj niet alleen kennis msskts met den grond, maar ook zjja horloge-ketting aan stukken was. De flets- rjjder is bekend. Als men weten wilds waar veelal de gebedelde centen bljjven, kon men bier tieh Zaterdag opnieuw voer de xeevtelete maal? overtuigen. Een rondreizend patr n.l. had plaats genomen op de bank in het plantsoen en leegde daar een tlescbje, dat denkeijjk wel opwekkender vocht bevatte dan water, en toen het laatste dropje der flesch in de dorstige kelen verdwenen was, ging de heer des huizes (der bank) er op uit om bet weer le laten vullen, om op bun verderen bedelenden tocht een prikkelend dronkje bjj zich te hebben. Na zjjn terug komst werd nog eerst de kracht van deu alkohol geprobeerd alvorens men vrooljjk en onbezorgd naar andere oorden heentrok. En toch laat het goedgeloovig publiek zich telkens nieuwe verhalen over armoe op- disschen; men geeft onnadenkend en voedt zoodoende luiheid en dronkenschap! •Tlenhwven, 22 Oct. De begrootiog dezer gemeente, dienst 1907, is vastgesteld in ontvang en uitgaaf op f 2446,011/9. De opcenten op de grond- en personeels belasting zjja geljjk aan die voor 1906, docb het te befleu percentage tot verkrjjging van den benoodigduu hoofdeljjken omslag moet Vi pCt. worden verhoogd en zal dan be dragen 2Vs pCt. VISSCHEK1J-BEKICHTEN. Ouze Zoetwatervisscherjj, or gaan van de boofdafdeeling „Zoetwatervis scherjj" der Ned. Heidemaatschappjj, schrjjft: Reeds herhaaldeljjk was er door de be sturen van sommige afdeeliogen eu ook door nviervisscUers persoomgk ug de directie aangedrongen op het nemen van eene proef met het uitzetten van edelkarpers, in de groote rivieren. Waar de proeven met deze vischsoort in de polderwateren over het algemeen gunstige resultaten opleverden, daar meenden deze riviervisschers, dat de edeikarper zich ook in de groote rivieren misschien wel thuis zoude gevoelen. Een groot bezwaar tegeu eene dergeljjke proefiu miüg was evenwel gelegen in de omstandigheid, dat iu de groote n vieren een jarige eCelkarpers niet in aanmerking kunnen Komen voor uitzetting, daar deze zeker voor verrewi het grootste gedeelte door den roof- visch, ia het bjj zonder den snoek, zouden worden weggevaugeu. Er zou dus gebruik moeten worden gemaakt van twee jinge, eu hieraan zjjn steeds aan- zieoljjke kusten verbonden, daar deze op de vjjvers moeten worden aangekweekt van een- tot tweejarige. Bovendien was net aantal twee jarige, dat telken jara beschikbaar was, niet bgzonder groot, daar op de kweekerjj de noodige ruimte ontbrak, om zooveel twee-jarige vis- echen te kweeken. Het uitbreiden der kweekerjj dit voorjaar verschafte echter gelegenheid meer twee jarige edulkarpers te telen dan vroeger het geval was. Zjodra dan ook bjj het afvisschen bleek, dat de tweejarige in voldoend aantal aanwezig waren, werd besloten dé proef met het uit zetten de groote rivieren te nemen. „Toen deed- zich evenwel de yraag voor, waar dit uitzetten zou moeten plaats vinden, boven of beneden of op beide plaatsen tegeljjk. Wanneer wjj voldoende bekend waren met de gewoonte van de edelkarpers in de stroomende wateren, wanneer wjj met zekerheid wisten, hoe zjj zich zouden ver plaatsen, stroomop- of stroomafwaarts, dan zoude de keuze vau de plaats vau uitzetting niet moeiigk geweest zjjn. Van dit alles is evenwel zoo goed als niets bekend, en daarom moest eene keuze gedaan worden, die ons in staat zou stellen ook omtrent deze vragen gegevens te verkrjjgeu. Algemeen wordt verwacht, dat de edeikarper, die geen visch is van de snelstroomeude wateren, zich niet stroomopwaarts zal be geven, maar de meer rustige deelen der rivier zal opzoeken. la verband hiermede is als plaatsen voor het uitzetten net oog gevallen op den Rjjn boven Wester voort en de Boven-Waal. Op ieder der beide plaatsen zullen, met medewerking der besturen der afdeetwgea „Neder Rgn" en „Milliogen en Omstreken", manen enkele dagen 650 tweejarige edel karpers worden losgelaten. Zullen de visschers er van deze 1300 vis- schen vele terugzien? Wjj weten het niet. Het geldt hier eene proef. Gelukt ze, dan zuilen de volgende jaren ook de afdeelingen van rivier visschers bun dépt krjjgen in de gratis uit te zetten edelkarpers en in de rivieren zal ook eene waardevolle vischsoort meer zjjn aangebracht. En het is te ver wachten, dat bg welslagen de kwaliteit van den edeikarper uit het rivierwater prima zat zjjo. Verder nog een beroep op de medewerking van de riviervisschers leden en niet-leden onzer hoofdafdeellug. Het doel van dit uitzetten is, wjj zeiden het reeds, het nemen van een proef. Wjj moeteu gegevens verzamelen omtrent het trekken en den groei der edelkarpers in de groote rivieren. Daarvoor is het noodig. dat ieder nviervisscher, die een edeikarper zaJ vangen, hiervan mededeeling doet aan de directie der Heidemaatschappjj te Utrecht, met opgave van vangplaats en grootte. Uit de op deze wjjze verkregen gegevens hopen wjj dan de noodige conclusies te kunnen trekken voor later. De plaats der uitzetting is 100 gekozen, dat de viBscben, stroomafwaarts gaande, zoowel den IJsel en de Lek, als de Beneden- Waal, Merwede en aangrenzende stroamen kunnen bereiken. Laat daarom ieder riviervisscher, die een edeikarper vangt, in het oelang der ver betering van den vischstand op de groole rivieren, met verzuimen daarvan aan het bovengenoemde adres kennis te geven. En ten slotte bet verzoek: laat den eersten tjjd de gevangen edelkarpers weer zwemmen. Wat baat den visscher een enkele edeikar per, en wanneer deze later terruggevangen wordt, dan zal beter geoordeeld kunnen worden over zjjn groei in het rivierwater. De uitkomsten der Zalmvis- scherjjen op de Waal en de Merwede waren iu de laatste 8 dagen weder zeer onbevredi gend. Ia het traject vau l'iel tot Woudrtchem werden Blechls 8 zalmen gevangen, te Go- rinchem 2 eu te Hardingsveld 6. De be- agmmiDg aan andere rivier- en poldervisch bij)ft eveneens schraal. Ten gevolge van deu lagen waterstand en de zachte weèrs- gesteldneid heeft de vangst op dikke paiiog met ankerkuiien tot beden weinig resultaten opgeleveid. K- wordt gewacht op ruw weder, donkere nacnten en wasaend water. Zalm deed f 1,60 tot f 2,40, St.-Jacobjes f 1 tot f 1,60 per ft K.G. •Tlenlivven, 23 Oct. Omdat beneden waarts nergens met de zegen naar zalm wordt gevisebt, is de torige week de zalm- visscherg alhier in wei loog gebracht, de vaugsl was echten zeer ongunstig. Men be machtigde geen enkele winter- en slechts 3 zomerzalmen. CütiliJStiFUX LHfiN TiJfi. Verslag Raadsvergadering te K., alsmede eenige berichten wegens plaatsgebrek in een volgend nommer. blAiULTbJfiiü (JHTKN ilblkusrdan, 22 Oct. Ter kaasmarkt waren heden aangevoerd 14 partjjen, wegende 2297 K.G. Prjjs 19 a 33 ct. (bisrtiobSH 1 II Oct. Aangeroerd 478 runderen, 15 nuchtere kalveren, 20 vette vsrkens len 716 biggen. Prjjzen: zware kalfboeiep f 180 a 280. kalfvaarzen f 150 a 200. melkkoeien f 170 a 210, lMi-jarige ossen f 90 a 120, guiste vaarzen f 110 a 130, pinken f 60 a 90, graskalveren f 25 a 60. Botterdam, 22 Oct. Tsfwe f—tot f Per 10O kilo f8,~ tgt f 9,50. Rogge f 5.50 tot f 6,40. sfiatterdsuM, 22 Oct. Aangevoerd 231 vette runderen, 0 magere dito. 176 vetfe en graskalveren, 0 nuchtere kalveren, 2651 schapen of lammeren, 788 varkens. Runderen 25 a 37 ct.; kalveren 421/9 a51ty« ct.; varkens 23 a 26 ct. en lichte varkens, voor export, 21 a 23 ct. per 1/1 kilo. Ganda, 19 Oct. Op de heden alhier gehouden vrjje paardenmarkt waren ongeveer 1250 paardeo aan de Ijjo. De handel was zeer vlug in alle soorten, vooral jonge paar den. Er waren veel vreemde kooplieden aanwezig. Er werd besteed: J V»-jarige f180 a f300, 21/» jarige 1 225 a f 375. 4 a5-jarisre f 400 a f 681. werkpaarden f 200 a f 350. hitten f 100 a f 250, veulens f 70 a f 190. Weerden, 22 Oct. Op de heden gehou den groote najaarspaardenmarkt waren ruim 900 stuks aangevoerd. Er waren veel Duit- Bche kooplieden, die vooral voor jonge paarden flinke prjjzen besteedden. Men be steedde voor anderhalfjarige paarden van f 190 a f 300, twee en oen halfjarige f 225 a f 425 en werkpaarden f 200 a f 350, veu- lrns f 110 a f 200 per stuk. RECLAME. Hoewel het volgende onder de adverten ties voorkomt, moet bet niet overgeslagen worden. Voor ben die Ijjdea is bet belang- r jjker dan het belangrijkste nieuws dat beden door de courant wordt meegedeeld. De Pink Pillen hebben Mej. Henriétte de Muynck, wonende Groenelaan 22, te Rotter dam, genezen van bloedarmoede, die haar onderin jjnde. Mej. Dz Muynck. „Ik verklaar Bchrjjft zjj dat ik sedert geruimen tjjd aan bloedarmoede leed, zoo hevig, dat ik geheel uitgeput was, niet de minste kraebt meer had en niet wist wat te doen. Ik at niet meer. ik was bleek en iedereen beklaagde mjj, dat ik er zoo slecht uitzag. Ik bad allen moed verloren, want ik bad verschillende geneesmiddelen beproefd, die mjj waren voorgeschreven, en toch bleef ik even ziek. Ik begon te gelooven dat ik niet meer genezen zou. Toen gaf men mjj den raad: Neem Pink Pillen, en verschillende andere personen herbaalden dien raad. Ik beb Pink Pillen genomen en ben er zeer wel bjj gevaren. De Pink Pillen hebben tot uitwerking gabad, mjj oomid- delljjk den eetlust en mjjn verloren gezonde kJeur weer te geven. Weldra voelde ik mijne krachten terug keeren, en na eeu korte be handeling was ik op nieuw geheel gezond." Het is belangrjjk voor de ouders, wier kin deren door bleekzucht of door bloedarmoede ondermjjod worden, te weten welke het b»ste geneesmiddel is om ben te doen herstellen. Het beste geneesmiddel is dat hetwelk de talrjjksto bewjjzen vau genezing geeft. Het geneesmiddel, dat de talrjjkste bewjjzen van genezing geeft zjjn de Pink Pillen. Ze zjjn dus bet beste geneesmiddel, gjj kui*ze ook met voordeel doen gebruik'èn om zH| te bestrjjden die uit zwakte van bet zej^MSlsel voortkomen, als; algemeene ver^Hrking, maagkwalen, rheumatiek,' neunRhenie, zenuwzwakte, schele hoofdpjjn, nevralgie, onregelmatigheden bjj vrouwen. Te weten, dat de Pink Pillen deze ziekten genezen, is zeer belangrjjk voor u en de uwen. Indien gjj er aan denkt op het oogeoblik dat dit noodig is, zult ea van daag nw tjjd niet vermorst hebben door bet lezen der advertenties. Prjjs f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrjjgboor bjj SnobiliA, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-depóthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Schoonhoven en omstreken hjj A. N. vak Zkssin, Drogist. BVBGEBLUKB MTASD. MoheanhOTen. Van 19-23 Oct. Geboren: Maggelina, d. van S. P. Njjdam en C. Pr ast MwwrdreclU. Van 1-20 Oct. Geboren-: Pieter, z. van H. Dullemejjer en G. Verwaal. Dina Adrians, d. van W. C. Terlouw en P. Kraajjeveld. Overleden: G. Kortland, oud 19 m. W Dinsdag 80 October a. s. hopen «onze geliefde Ouders loz JAN A. AALDIJK 2 en m PETRONELLA OUWENEEL MS j|g bunne jg Ui Hunne dankbare Kinderen. jH jU Streefkerk, 19 Oct. 1906. jj| Heden overleed, tot onze diepe droef heid, onze geliefde Zuster en Behuwd zuster Vrsswe ADELINE ANDREA IX CELI.IÉe MUI.I.KB, Weduwe van Mr. I. K. vak Wkel D. P.M. DU CELLIÉE MULLER, warden J- J- DU CELLIEE MULLER - VAN BnlSÉ. G. B. DU CELLIÉE MULLER. BuMum c. J. DU CLLL1ÉL MULLER - t van dkn Berg. Oud- I Wed. M. A. DE JONGH - beierland, van Wïkl C. VAN OLDENBORGH- van Wxkl VAN OLDENBORGH Jr. HU ver au m, 16. October 1906. Rotter- Heden overleed, na een kortstondig dorh smartelijk 1 jjdenonze geliefde Echlgenoote. Moeder en Behuwdmoeder ADRIAN A AANEBT, in den ouderdom vau ruim 72 jaar.^ Geve de Heere ons in Zjjnen wil te berusten. Groot-Ammers, A. BENSCHOP. LIJSJE v. o.. WOLF Benschop. B, v. n. WOLF. C. BENSCHOP. M. DE groot- Benschop. H. A. DE GROOT. Scheilumen, G. C. v. d STELDT— Benschop. H. R. v. d. STELDT. Groot-Ammers, Wed. MAAIKE SLEU- WENIJ OEKBenschop. JANNIGJE BENSCHOP. Groot-Ammers, 21 October 1906. Heden overleed, na een geduldig 1 jjdenmjjn innig geliefde Echtgenoote KI.AARTJE 8I7MANNA TAN DER POEL, in den ouderdom van 45 jiar, mjj nala tende vier Kinderen, allen te jong om dit smarteljjk verlies te beseffeu. A. EIJ KELEN BOOM en Kinderen. Groot-Ammers, 22 Oct. 1906. Heden overleed, zacht en kalm, na eene langdurige ziekte, onze geliefde Echtgenoot, Vader en Behuwdvader, de Heer JAN BOON Pi., in den ouderdom van ruim 81 jaren. Uit aller naam, Wed. J. BOON van Wijnen. Lekkerkerk, 22 Oct. 1906. BURGEMEESTER en WET- Pf HOUDERS vau brengen bjj deze ter openbare kennisse, dat vanaf den S9en Ooiober lot en mei den Men November a. a. de brug in den Bovenkerbacben Hnlaweg (NoerdsUde) voor het verkeer van VEE en RIJTUIGEN zal SiolwUk, 20 October 1906. J. E. IMMINK, Burgemeester. J. SCHILT, Wethouder. Iemand, die het wenscht te leeren, zag zicb gaarne eenige weken bjj oen boer KePl*at*t» tegen vergoeding en kostgeld. Brieven met prjjsopgave, onder No. 10, aan het Bureau van dit Blad. Wegens sterfgeval bledi alcb aan voor in Boerenbedrijf, een (link persoon,oud 26 jaar, P. G., goed bekend met alle werk zaamheden daaraan verbonden. Adres H. BIKKER Iaformatién zjjn te bekomen bjj den Heer Burgemeester 01 Wethouder D. K. AANEN der Gem. Hoornaar. Firma A. J. OTTO Zonen, Krimpen a/d IJael, vraagt,^ om opmiddelljjk in dienst te treden, Zonder goede getuigen ounoodig zich aan te melden. Direct gevraagd een Se Bediende. Adres P. OOMS, Sliedrecht. Bevraagd een Adres A. VAN DEN HOVEN Wt, Boom- kweekerjj „Kweeklust", Drooi-Ammers. P. G., roet Kerstmis, bjj CORNs KORTEN- OEVEN, Goada, Bosch weg. Met 1 December gevraagd een P. G., van 16 k 17 j'iar, bjj G. VAN EIJK, Broek weg, Goada. GEVRAAGD: loon naar bekwaamheid, met vrjje woning en eeoig bouwland. Adres G. VAN DE GRAAF te CJUbeland, gem. Brandwijk. TERSTOND GEVRAAGD: P. G.goed kunnende melken en met boerenwerk bekend. Huis met 50 roeden Bouwland beschikbaar. Adres J. TIMMERMAN te Moordrecht. Met 1 Nov. a.s. vraagt Mevr. MOE NS, Keizerstraat 110. Goada, een Tegen Kerstmis of eerder gevraagd een /lioke, bjj A. OUWERKEKK te Bergambacht. Io een net gezin met buiseljjk verkeer (vorige Dienstbode 6 jaar geweest) wordt gevraagd een nette DIENSTBODE, goed kunnende werken en de woach doen. Brieven franco P. v. MEGGELEN, Schietbaanstraat 89, Botterdam. Boekhandel, Markt te GOUDA verplaatst zjju ZAAK met 1 Novem* ber naar de van de Z.-H. Vereeniging JAARVERGADERING op Donderdag 2B October 1900, des avonda 8Va uur, iu het „HEEREN-LOGEMENT". HET BESTUUR. der ANTI REV. PROP. CLUB op Dinsdag SO October, n.m. ten 7 ure, in de CHR. SCHOOL te Spreker: De WelEd.Gestr. Heer ■W Gelegenheid tot debmi. TOEGANGSKAARTEN A 10 Ct. ver krijgbaar bjj 't Bestuur. C. MUfLWIJK, H. C. TRAPMAN, Secretaris. Voorxitler. Tooneelvereenigiog „KUNST NA ARBEID" op Donderdag 05 Oct. a. in het Café van den Heer VERDOOLD. Opvoering van: Doove Stoffel of de Wraak wan een Hnlaknecht, Tooueelspel in 2 Bedrjjven met een Voorspel in 2 Afd. Gevolgd door: Stotteraars in soorten, Kluchtspel in 1 Bedrjjf. Aanvang 7V» u. s av. Toegang SO CL Besproken plaatsen 10 CL extra. MA AFLOOP BAL. Kaarten ver- krjjgbaar bjj de Leden. Primo Nov. opening van een Dansen Aanmelding tot deelname kunnen dagelj|ks geschieden HEEREN-LOGEMENT. Koestraat Schoonhoven,alwaar tevens Prospectus sen op aanvraag verkrjjgbaar zjjn. Spreekuren met Ondergeteekesde Maandag 29 Oct a. s.voor de Kinderlessen van 4 tot 6 uur, voor ouderen van 7ty« tot 9Vs uur. Aanbevelend, Uw Dw. Dienaar, Gedipl.-DaDsonderwjjzer, Spieringstraat, Goada. beschikbaar tot elk bedrag voor Hande* laren, Particulieren, Ambtenaren, ent. (mita eenige zekerheid); alsmede le en 2e Hypo theek, Accepten, Erfenissen, Koopmans goederen, Bouwcredieten.Ceelen, Cessién,enz. Brieven franco, letters D O, POSTKAN TOOR, Bus No. 19, Den Haag. Het POLDERBESTUUR van Krimpen a/d Lek is voornemens in het openbaar Het afgraven der Kaden en het overbrengen ras dien grend ep de Boesemlanden. Het bestek ligt ter'lezing ter Secretaris der Gemeente; de inzending der gszogsids iaschrjfvings-bifjqtten moet geschieden dm 80. Oetober 1906 «ao het adres van den Secretaris van den Polder. De opening zal plaata hebben Woensdag 31 Oetober ter Secretarie, des morgens half tien ure. De aauwjjzing geschiedt Woensdag 24 en Vrjjdag 26 Oetober a. s., des morgens 10 ure. Het Polderbestuur voornoemd. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Nleuw-Lekkerland roepen bjj deze aan nemers op, van bet: a. Ophalen ens- der GenteentelUke Vuilnis j b. Ophalen eu. der Gemeentelijke Faecal lên; c. Onder a. en b. gecombineerd. De materialen en vervoermiddelen van de Gemeente zjjn voor den aannemer be schikbaar. De voorwaarden liggen ter lezing en rijn verkrjjgbaar op de Gemeente-Secretarie. Gezegelde inscbrjj vingabiljetten vóór 1 No vember a. s. in te leveren in de boa op de Secretarie aan bet Elshout. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, L F. J. VAN VLIET. De Secretaris, Wh., L-S., J. SMIT Jz. De aangekondigde verkoos van AFBBAAK enz. te op 25 Oct a. s. (zie pag. 4 van dit Blad), ia wegens sterfgeval UITGESTELD tot nadere aankondiging. Kots. ASTELEI JN te Streefkerk. r-x °p Maandag 5 November 1906, HM 's morgens 11 uren, in het Koffiehuis van A. TIMMER aldaar, ten over staan van den te Haastrecht geve#- van: en ERVEN op bet Dorp te Hokeudorp, geteekend nrs. 23 24 25 en 26, ts ismen groot 4 Aren, 77 Centiaren. In I perceelen en bjj combinatie. t Breeder bij biljetten. Nadere inliebtin|en geeft Notaris KOKMAN voornoemd. tigden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2