Officiöele hnisgwt Gemeente Scheenhoven. 1906 Zaterdag 27 October. N°. 2764. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. ht. ID. BIHHEHLAKD. Verzekering van Werklieden. BUlTliilLAID. OvenlehU OPZICHTER Stremming Verkeer. en (jku S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, 1 Deze Caurant bestaat alt a Bladen. IDE deel i Van 19en nic Om ft Uitgevers. Intercomm. Telefoon-nr. ‘20. :om zjjn. werp Mari De de de U< >nz., ft h tl n n 1 r l in in- en Ze de ad en Eb KJ- m ia in en in sd n, ui 3K m m m ir il- )n m bf ’t Ie ii- SCHOONHOVENSCHE COURANT. jren mholtz, en 8TATKM-GENE» AAL. TWEEDE KAMER. i Donderdag 13 October aging hervat over het ont- niaatie van het corps 1® jaar. wegens letsel i gevangen! maker te Krimpen aan de Lek, □teling, tot f imeester van agestemd zgn tydelgk de verga nk, waarin de Zeer wgseiyk ^naar bedankt bet diner, dat bet sluiten van md, geheel en z^o. De jaarvergadering van de „Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en Statistiek”, den 13den September 1.1. te ’s Gravenhage ge houden, behandelde bovenstaand onderwerp. Zooals men zich herinneren zal, is die Vereeniging gewoon, de vraagstukken, die zjj in bespreking wil brengen, nauwkeurig te formuleeren en dan geruimen tjjd vóór de vergadering aan bekende mannen van onderscheiden richting een praeadvies op te dragen, dat gedrukt en verspreid wordt en den grondslag der beraadslaging uit maakt. Ditmaal was het alleen het beginsel, niet de uitwerking in den vorm van een wetsvoorstel, dat in discussie kwam. De vragen waren aldus gesteld: lo. Is invoering eener verplichting tot verzekering tegen de geideiyke gevolgen van onderdom en invaliditeit wenscheiyk? So. Zoo neen, door welke andere middelen kan de Staat deze verzekering bevorderen? Van de drie praeadviezen schjjnt ons dat, hetwelk samengesteld en verdedigd werd door Prof. Greven, het meest overeen te komen met de inzichten der Regeering. Het tweede, van den heer Wibaut, dringt aan op verplichte pensioneering, waarbij de werkgever twee derden van de kosten be taalt, de Staat één derde. De beer Mr. Ter Spill bestreed den verzekeringspiicht, als zijnde slechts een andere vorm van Staats armenzorg, en ziet alleen heil in een stelsel van vrijwillige verzekering. Het systeem van Prof. Greven sluit zich het meest aan bij bet in Duitscbland aan genomens. De Leidsche boogleeraar legt den nadruk op de verplichte invaliditeits verzekering. Ouderdomsverzekering daar naast geschiedt, omdat bij ouderdom inva liditeit wordt vermoed, om het moeieiijk onderzoek naar invaliditeit tot nog niet- bejaarden te beperken. Rechtsgrond voor verzekeringspiicht is, dat er mee voorkomen wordt, dat de Staat den invalieden of ouden arbeider zou moeten bedeelen met gedwongen belastinggeld. Daarom js beter de dwang, dat de belanghebbende voorzorgen neemt. De halve premie moet de werkgever betalen, omdat invaliditeit van den arbeider als regel met het bedrijf samenhangt. De Staat moet steunen in den overgangstijd. Aldus het beknopt overzicht van het be doelde praeadvies, volgens hetwelk dus werkman en werkgever samen de premie betalen, en de Staat te hulp komt door Diet alleen het beheer voor zijn rekening te nemen, maar ook gedurende de lange reeke van jaren, waorin het totaal bedrag der jaarpremies ontoereikend is voor de penaioenuitkeeringenhet tekort\ aan te vullen. In het begin zaj^dat een zeer aan zienlijk offer eischen, hetwelk echter van lieverlede afneemt, om misschien eerst na afloop van Mo zestigtal jaren geheel ver is Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven.- Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. dwenen te zijn. En hoe het dan zal staan met de denkbeelden aangaande pensionee ring, of dan niet reeds sinds geruimen tijd breede stappen zullen zijn gedaan in de richting van algemeene pensioen verschaffing aan allen, ’t welk geen onbereikbaar ding zou zjjn als we maar alle niet productieve uitgaven konden vermijden, wij wagen niet er zelfs naar te raden. Het is niet mogelijk, in beperkte ruimte den gang der discussie mede te deelen, aan het slot waarvan niet werd gestemd, wat in deze ook weinig zou beteekend hebben, daar het alleen te doen was om over het moeielgke vraagstuk zooveel mo gelijk licht te verspreiden. Alleen willen wjj iets zeggen van de bezwaren, die tegen de verzekerings-verplichting zjjn ingebracht en van de wijze waarop wordt voorgesteld daaraan tegemoet te komenvoor zooverre zij óf niet denkbeeldig öf niet geheel uit den weg te ruimen zijn. Dat door den maatregel alleen de loontrek- kenden zullen worden geholpen, is waar, - en evenzoo dat dezen niet allen doorgaand kunnen bijdragen, dewijl een uitzondering ge maakt moet worden voor hen die te worstelen hebben met de gevolgen der seizoen-werkloos- heid, terwijl ook rekening dient gehouden met degenen, wier inkomsten te wisselvallig en tevens te gering zijn om aan geregelde premiebetaling te kunnen denken. Is de noodzakelijke onvolledigheid der gevraagde regeling een reden, om er geen aanvang mede te maken, om de geheele zaak maar te laten rusten tot een eindeloos ver schiet, als wanneer de algemeene pensionee ring wellicht niet meer als onuitvoerbaar zal zijn te beschouwen Wij geloo ven het niet. Hoe de administratie zal zijn ingericht, op dit oogenblik kan daarover niet geoordeeld worden, maar dit zal wel de grondslag zijn, dat alle pensioenaanspraken persoonlijk ver schillend zijn, afhankelijk van de betaalde premiën; dat het ophouden der betaling door onvermijdelijke omstandigheden die aanspraken niet doet verloren gaan. Zeker, door het beginsel te aanvaarden, laadt de staat een groote verantwoordelijkheid op zich; b|j zal met moeite weerstand kunnen bieden aan tateren drang tot verhooging der pensioenen, tot afschaffing der premiebetaling, tot algemeenmaking der uitkeeringen wel licht. Maar deze bedenking mag niet terug houden van hetgeen op dit oogenblik als een dringende eiscb destijds is aangemerkt, dringender dan veel van hetgeen onder dien naam wordt afgedwongen, - en dat, men vergete het niet, door alle politieke partijen is aanvaard als een niet langer uit te stellen hervorming op sociaal gebied, laat het dan zijn, zooals beweerd wordt, een stap in socialistische richting. Voor alle dingen, die men den wetgever ter regeling wil opdrsgen, wordt gezocht naar den rechtsgrond. Waar is die hier, zoo is gevraagd. In tal van gevallen is die niet aan te geven of bestaat hg in eep be twistbare theorie. Een der sprekers, ver dedigende het stelsel van de verplichte ver zekering, noemde dien niet bet eerste vereischte, ook gronden van doelmatigheid hebben hun waarde, naar de leer van prof. Buys, die alleen vroeg wat het alge meen belang eischt. Is dat er mee gebaat, dan is de rechtsgrond aanwezig, en de grens ligt daar, waar de individueels rechten al te zeer zouden worden geschonden. De lang niet gemakkelgke taak van den wetgever blQft dus altyd, die twee groote begrippen met elkander in overeenstemming te brengen, naar die harmonie te streven ook daar, waar hij aan bet individu een nieuwen dwang moet opleggen. Is niet de zorg voor de bestaansmogelijk heid van de honderdduizenden minvermogen den een algemeen staatsbelang? Zg, die het oog gevestigd houden op de vrjje verze kering, wachten op den gang van een zich langzaam uitbreidende ontwikkeling, en daarmede zijn die honderdduizenden niet geholpen, evenmin de millioenen, die na ben zullen komen alvorens dat proces genoeg zaam zal zgn gevorderd. Met de verhooging van bet algemeen peil van welvaart, die van den maatregel bet gevolg zal zijn, is de tusscbenkomst des wetgevers voldoende ge rechtvaardigd. Er zijn bezwaren. lu de eerste plaats zal, bij het tot stand komen eener regelingtlidie aan de geldelgke gevolgen van invaliditeit te gemoet komt, de grens tusschen deze regeling en de ongevallenve^ekering nauw- keuring bepaald moeten worden. Als het, zooals wij vermoeden, in de bedoeling ligt om de administratie ook aan de Rjjksver- zekeringsbank op te dragen, zal de daar opgedane terreinkennis veel kunnen bijdragen om de lijn zuiver te trekken. De bestrijders van het door Prof. Greven in heofdzaak aanvaarde DultMhe stabel,- dat niet volmaakt is, zelfs eenige teleurstel ling heeft opgeleverd, reden waarom voor stellen in bewerking z<jn om het te herzien, geven hoog op van de misbruiken, waartoe het aanleiding geeft, en waarvan het voor wenden van onvermogen tot werken, de zoo genaamde simulatie, of het opzettelijk te voor schijn roepen van dat onvermogen, vaak lei dende tot zelfverminking, niet het minst be- denkelgke is. Men heeft daar zelfs een specia- len naam voor gevonden, rente-neurose; het hunkeren naar en zooveel mogelijk verhaas ten van het tijdstip, waarop zonder verderen arbeid levensonderhoud kan worden verkre gen. Dat het bezwaar bestaat kan niet worden ontkend; over den omvang valt moeilijk te oordeelen. Om het niet te zeer te doen toenemen, is het noodig dat het pensioen beneden het loon blgft, een bepaald percentage daarvan niet overschrijdt, en, dat bij de toekenning nauwkeurig wordt toegezien, wat natuurlijk onnoodig is als de ouderdomsgrens is bereikt. In de vergadering van 13 September is niet gesteld de mogelijkheid, dat de Regeering bg baar voordracht zich tot die laatste zal bepalen, zooals door velen wordt afgeleid uit het ontbreken van het woord invalidi teit in de bekende zinsnede van de Troon rede. Naar deze opvatting zou het samen stel van verzekeringen, ongevallen, ziekte, ouderdom, alle gevallen van hulpbehoevend heid moeten omvatten, terwijl dan nog bovendien een herziene armenwet ten goede zou komen aan degenen, die niet in de termen van een dezer drie vallen. Er zou, voor een dusdanige regeling veel te zeggen zijn, maar of zij voor het oogenblik practiscb en aanbevelenswaard mag heeten, is een andere vraag. De kracht van de ongevallenverze kering is voor een groot deel hierin gelegen, dat zij de werkgevers indirect dwingt alles aan te wenden wat dienstig is om de veilig heid van bet bedrijf te verhoogen en daardoor te bewerken dat bjj de periodieke herziening van het percentage, dat Jager kan worden gesteld, en deze waarborg moet behouden blijven. Nu kan men over deze dingen in het breede redeneeren, eischen voorop stellen, verwachtingen uitspreken, het beste zal toch maar zijn, uit te zien naar hetgeen de Regeering doen zal; men behoeft niet bang te zgn dat na de indiening van een ont werp geen tijd zal gegeven worden tot het uitoefenen van critiek op de ruimst moge- Igke schaal. Dat niet te voldoen is aan de eischen dergenen, die de geheele pensio- neering van Staatswege willen doen ge schieden zonder bijdrage dan alleen die van de werkgevers, dat kunnen wfj wel als iets onvermijdelijks aannemen. Op de vraag, tot een hunner woordvoerders gericht, waarom zij, bet meerdere niet kunnende verkrjjgen, zich niet aansluiten bjj den drang om ten minste tot pensioenverzekering met verplichte premiebetaling te komen, is ge antwoord, dat zij, met dat te dueu, zouden erkennen de door hen bestreden maatschap pelijke inrichting met haar kapitalistische productiewijze, waardoor de door hen ge wilde regeling verhinderd wordt. Maar aangezien de maatschappij geen neiging toont om haar stelsel om te zetten, wg dus alleen kunnen te rade gaan met het bestaande, hetwelk zich weinig stoort aan bet al of niet erkennen door een of andere staats partij, is zeker niet ongepast het woord, dat prof. Greven in zijn praeadvies tot hen richt: „Gij zelf moogt overtuigd «Qu, dat ook een staatspensioen als een verdiend inkomen mag beschouwd worden, uw macht reikt niet ver genoeg om het in afzienbaren tfjd den arbeider te verschaffen. Verzet u daarom, als practiscbe mannen, niet tegen een regeling, die door de thans heerscbende staatsmacht wordt aanvaard; gij zoudt daar mede aan ben, voor wier belangen gij vooral in de bres springt, een slechten dienst bewijzen.” Laten wg er ons ook voor wachten, dit hoogst belangrijk, zeer moeielyk op ^te lossen vraagstuk, als een partijzaak op te vatten, een politieke quaestie, in den zin zooals dat tegenwoordig wordt begrepen. Zeker, ten opzichte der werkliedenpensio- neering bestaan partgen, dat beeft, als men bet nog niet mocht weten, de dis cussie, waarmede wg ons thans beiig hielden, duidelijk in bet licht doen treden. Maar de grenzen dier partgen vallen niet samen met de lijnen onzer politieke verdeeling. van eenige Fransche steden en dorpen die van gemeentewege „vereenigingen voor den «eredienst” willen stichten. Daardoor, zegt het blad, zouden de verwarring en de ver bittering in de Katholieke Kerk nog maar worden vergroot, wat het doel is van den huidigen wJacob{jnenveldtocht” in Frankrijk. Uit Amerika kwamen berichten over stormen en orkanen die daar gewoed hebben. Op Cuba is de schade zeer grootbehalve tabak is ook veel suiker verloren gegaan. In de provincie Havanna schat men de schade op 100.000 ton. Het stoomschip „St.-Lucie” werd zwaar beschadigd en van de 100 personen daar aan boord verdronken er 35. De New- Yorkscbe .Sun” schat het aantal door den orkaan in de Golf van Mexico bm het leven gekomenen op 1500. Bij de uitbarsting van den vulkaan Chilo is een dorp verwoest en ook daarbij zqu een aantal menschenlevens te betreuren. In de zitting van werd de beraadslagii tot reorgan. n i e r s. Minister van Marine beantwoordde sprekers van de vorige week en trachtte bedenkingen, tegen zgn ontwerp ingé bracht, te ontzenuwen. Spreker wenscht eene overgangsmaatregel, doch wilde het corps zelf niet opheffen. Hfj beval ten slotte de voorgestelde reorganisatie aan als een maat regel van verstandige bezuiniging. Aan de repliek namen deel de heei Thomson, Dumaer van Twist, Hugenha^ Verhei], Van Wassenaer van Catwgk Jansen, terwgl de Minister dupliceerde. Daarna werd het ontwerp der regeering met 33 tegen 27 stemmen verworpen. (40 leden waren afwezig!) Na goedkeuring van eenige kleinere ont werpen, kwam bet ontwerp tot wijziging en aanvulling van de wet betrekkelijk de Rgks- postspaarbank aan de orde. De heer Patyn wenschte het bestuur der Rijkspostspaarbank in zekere mate te doen optreden als een instelling, om de koersen der Staatsschuld op peil te houden. De Minister verklaarde echter, dat de koersen van de effecten alleen hoog mochten zijn, als z(j solide waren. Daarom mochten alleen zuivere handelsvereenigingen over den aan- en verkoop van Staatsschuld beslissen. Toch kon de Minister verzekeren, dat bet bestuur der Bink gaarne meer geld in Staatsschuld zal willen beleggen. Die verzekering was den beer Pat ij n vol doende. Na een kleine wijziging in artikel 5 werd het ontwerp ten slotte z. h. s. aan genomen. De Kamer ging daarna tot 6 November a. a. uiteen. De correspondent van de .N. Rott. Cour.” te Batavia seinde Dinsdag j.l.: De Bali-expeditie wordt 30 October ont bonden. Het elfde bata'jon blijft als vaste bezetting. De Koninklijke familie wordt in de eerste we«k van November uit het buiten land op het Loo terugverwacht. Stbl. no. 260 bevat een Kon. Besl. van 5 dezer, houdende nadere wijziging van bet Koo. Besl van 8 Juni 1896 (Stbl. do. 91), waarbij met wijziging van bet Kon. Besl. van 15 Mei 1885, no. 7, bepalingen zijn vastgesteld omtrent het maximum van het aantal verpleegden en het getal genees kundigen in bet krankzinnigengesticht „Veld wijk” te Ermelo. In de plaats van .489 patiënten, 181 man nen eu 308 vrouwen (waarvan 303 in de paviljoenen èw 5 in de villa) wordt thans gelezen: „509/patiëntien, 197 mannen en 311 vrouwen (waarvan 307 in de paviljoenen en 5 in de villa)” Naar men van Beeck CJkoei Gedep. Staten Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending iranco ifiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts ‘2-maal in rekening gebracht. verneemt zal Mr. A. W. van Beeck CJkoen, sedert vele jaren lid van Gedep. Staten der provincie Utrecht, in de aanstaande najaarscittmg der Staten ontslag nemen, doen voorloopig nog zjjn mandaat als lid der Prov. Staten bleven vervullen. W(jl ook de heer E. van Baerle, door zjjn aftreden als Statenlid, als lid van Gedep. Staten aftreedt, zullen in deze najaarszitting twee nieuwe Gedeputeerden moeten benoemd worden. In de él) Dinsdag; gehouden openbare terechtzitting van den Centralen Raad van Beroep (Ongevallen verzekering) had de uitspraak plaats in bet hooger beroep van de rjjksverzekeriogsbank tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Rotterdam, waarbij met wijziging eener beslissing van de Bauk het bedrag (f 0,584») der daarbij aan G. de M. te Gg beland, gemeente Brandwgk, toegekende voorloopige renten is gesteld opA f 0 82 per werkdag ter zake, van het aan dezen overkomen ongeval, daarin bestaande, dat bjj van een aanzienlijke hoogte naar beneden viel, tengevolge waarvan fractuur van den linkerenkel werd geconstateerd en bjj meer hinder heeft van eene bestaande liesbreuk dan vroeger. De Centrale Raad bevestigde de uitspraak. Door de $rr. rechtbank te Rot terdam zjjn Dinsdag j.l, veroordeeld: G.J.H ,o sjouwerman te Capelle op de IJaei, mishandeling; zwaar lichamelijk tengevolge hebbend, tot 9 maanden lisstraf; G. J. S., 81 jaar, scheep- rimpen aan de Lek, wegens ver- _w. f 30 boete, subs. 30 dagen hech tenis. Vrijgesproken werd: F. de V., 14 jaar, grondwerker te Ammerstol, beklaagd ge weest van mishandeling, terwijl ontslagen werden van alle rechtsvervolging P..de B., 24 jaar, en A. C., 35 jaar, beiden arbeider te Waddingsveen, beklaagd geweest van wederspannigheid. Uit de dagvaarding toch bleek niet, dat de beambten waren in de rechtmatige uitoefening hunner bediening. Na behandeling van een zaak met gesloten deuren (Kinderwetten) stond terecht de 29- jarige W. B., zonder beroep alhier. Den 5den Augustus bevond bjj zich te Gouda op den openbaren weg, iet of wat zwaaiende. Hjj kreeg toen een hoopje kinderen achter zich, waarop hjj zich had omgekeerd en den 8 jarigen S. Bergman met zjjn wandelstok ean slag op het hoofd heeft gegeven. Ver wonding was daarvan het gevolg. Het O. M. deed uitkomen, dat gebleken is, dat beklaagde, in beschonken toestand ver- keerende, een gevaarijjk persoon is. Om hem een gevoelige les te geven niet voort te in op den ingeslagen weg, werd veroor- ding gevraagd tot 1 maand gevangenisstraf. Beklaagde vond deze straf verschrikkelijk. Het was toch zjjn gewoonte niet, beschonken te zjjn. Dit gebeurde zoowat tweemaal in het halfjaar, als bjj met vrienden uit was geweest. Hjj moest toegeven, reeds een peer maal wegens openbare dronkenschap veroor deeld te zgn geweest. De weduwe Verhoef en de 57 jarige D. D., tuinman te Moordrecht, kibbelden nogal eens met elkaar. Ook weer op 17 Augustus. De wed. Verhoef had toen een steen geworpen tegen de deur van de woning van den be klaagde, waarop deze naar buiten was geko men en er weer een woordenwisseling ontstond. Beklaagde zou toen de vrouw met een hamer op het hoofd geslagen en achter over op den grond geworpen hebben. Hfl ontkende echter met een hamer geslagen te hebben. Geëischt werd 10 dagen gevangenisstraf. Den tOsten Augustus was er tusschen vrouw Bos en den 38-jarigen J. B., fabrieks arbeider te Gouda, een woordenwisseling ontstaan over de kinderen. Vervolgens waren ze handgemeen geworden en de vrouw door beklaagde tegen het achterhoofd stompt en tegen het onderljjf getrapt Eischf 10 boete, subs. 10 dagen hechtenis. Uitspraak over 8 dagen. Watersnoodschade in Zeeland. Het Provinciale Watersnood comité in Zee land beeft besloten aan hen, die een inko men van minder dan f 2000 na de ramp over 1906 o verhouden, alle schade te ver* goeden, welke gedeclareerd en juist bevon den is. Aan die van f 2000 tot f 3000 inkomen hebben, ten hoogste drie-vierde der schade; en aan die met meer dan f 8000 niets. Benoemd is tot onderw|sered aan de Chr. school op de „Hei" (Rotterdam) mej- G. J. van de Poel, thans te SÜedrecht werkzaam aan de schooi van den heer Van den Berg. De benoeming is door baar aangenomen. De heer J. W. F. Roth, predikant ts Spfik, bjj Gorinchem, heeft onder zeer vele bljjken van belangstelling z|jn 40-jarige evangeliebediening herdacht. Ds. Roth was eerst eenige jaren zendeling in Zuid-Afrika en werd 16 October 1866 door den ring der Kaapsche Gereformeerde Kerken in de Wjjnbergsche kerk bevestigd als herder en leeraar der Eben Haëzer- gemeente te Kaapstad. In 1874 vertrok hjj met verlof naar Engeland en Nederland. In 1875 vertrok bjj naar de Vereenigde Staten van Noord- Amerika, alwaar bjj achtereenvolgens werk* zaam was te Buffalo, Milwaukee en te Green-Leafton. Op het einde van 1878 vertrok bjj weer naar Engeland. Na gehouden collegium doctum in Febru ari 1879, werd bjj door het Provinciaal Kerkbestuur van Utrecht tot de Evangelie* bediening in de Ned. Herv. kerk toegelaten en werd hjj in Maart van datzelfde jaar beroepen te Schalkwijk. In 1880 vertrok bjj naar Zwartsluis. Vervolgens was h# werkzaam van 1881—1884 te Berkei en Rodenrjfe; van 1884-1889 te Wageningen; van 1889—1891 te Ottoland; van 1892—1897 te Besoyen; van 1897—1900 in Amerika en van 2 Dec. 1900 tot op heden bjj de Ned. Herv. kerk te Spjjk bjj Gorinchem. Gouda, 24 Oct. De militairen, die ten gevolge van het ongeluk dat de vorige week heeft plaats gehad te water zjjn geraakt, z||n weder in zooverre hersteld, dat reeds twee bet militair hospitaal hebben verlaten, terwjjl de derde ook weldra die inrichting zal kunnen verlaten, althans indien zjjn toestand voor* uitgaande bljjft. 'AlblaMordana, 25 Oct. Alhier worden pogingen aangewend, tot het oprichten van een afd. van de Christelijke Metaal bewerkers* vereeniging. Giesen-Oudekerk en PenranM, 25 Oct. ,Tot predikant bjj de Ned. Herv. Gem. alhier is beroepen de heer H. H. van Ameide, Cand. tot den H. D. te Ouderkerk a/d Amstel. Kinderdijk, 25 Oct. Door den heer L. Smit, scheepsbouwmeester, is aan B. v. Resteren, metselaar alhier, opgedragen Het timmerwerk geschiedt door de timmer lieden van den heer Smit onder leiding m den baas G. van Lindonck. Langerak, 23 Oct. In de heden gehou den vergadering vaa den gemeenteraad, waarin alle leden tegenwoordig wpren, word, na goedkeuring der notulen modedeeUng (nMn van een goedgekeurd raadsbesluit, waarna de gemeentebegrooting van het dienstjaar 1907 in ontvang en uitgaaf werd vastgesteld tot een bedrag van f 7219,56. -era DOf bHlotu tot M dow n» b.tJtot.0 oil d.D ^Mt ^BTOonteM “dXV"*™ De verwachting dat de afgetreden Frau- ■olie Minister Clémenceau belast zou worden met de vorming van bet nieuwe Kabinet is bewaarheid, ho evenzeer kwam de ver wachting uit dat Clémenceau er spoedig mee gereed zou z|jn. H(j heeft niet veel meer dan 24 uur noolig gehad, Om spoed BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Bokwwnkwven roepen op Sollicitanten naar de met 1 Januari a. s. te vervullen betrekking van ^ver de Gemeentewerken (daaronder begrepen Bouw- en Woning toezicht), tegen eene belooning van f 300,— per jaar. De benoeming zal voorloopig voor één jaar geschieden. Sollicitatiestukken (op zegel) vóór 10 N o- vember a. s. in te zenden aan het adres Van deu Burgemeester. Schoonhoven, 24 October 1906. P. GREUP, L.-B. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven maken bekend, dat op Vrijdag 10 Nwvember a. s. bet ver keer voor Rjj- en Voertuigen met de Pont over de rivier de Lek zal zjjn gestremd van 's morgens 6- tot ’s namiddags O uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd P. GREUP, L.-B. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. achter de zaak te zetten, maakte hjj gebruik van een automobiel, en reed daarmee van den eenen Slaataman naar den ander en het ■éeultaat vau zjju óverig werken is, dat het nieuwe Fransche Kabinet gereed is. Hjj zelf, Clémenceau wordt Premier en neemt de portefeuille van Binnenlandsche Zaken weer; Justitie Guyot Dessaigne; Bui- tenlandsche Zaken Pichon; Oorlog Generaal Picquart; Marine Thomson; Ooderwjjs en Eeredienst Briant; Financiën CaillauxKoop handel Doumergue; Openbare Werken Bar- thou; Landbouw Ruau; Arbeid en Hygiëne (oen nieuw departement) Viviani; Koloniën Millies LacroiBe. De merkwaardigste be noeming iu dit Ministerie is zeker die van Picquart, bekend uit de Dreyfus geschiedenis en nu kort geleden in eer» hersteld. Thans bekleedt dus de gesmade Overste de hoogste plaats in bet leger. Toch gaan er zelfs onder de vrienden van Picquart stemmen op, die meenen dat het nog te vroeg was om hem nu reeds Minister van Oorlog te maken. Men zal gaan zeggen, zoo vreezen zjjn vrienden, dat hjj de Drey- fuszaak weer zal oprakelen of wraak zal nemen op de officieren die eens hem zoo verguisd hebben. Tegen den nieuwen Minister van Buiten- laudsche Zaken» hebben sommigen het be zwaar, dat hjj niet bemind is bjj Frankrjjks bondgenoot Rusland. In Kusiaud is weer een Keizerigke „okase” uitgevaardigd, waarbjj de rechten van de boeren aanmerkeljjk worden uitge breid. De boeren zullen o. a. voortaan hooger ouderwjjs mogen genieten, verbljjf houden waar zij willen en bjj testament over hunne goederen beschikken zooals zg ver kiezen. Tegenover' deze mooie bepalingen van Regeeringswege staat echter alweer een bedenkeljjk besluit van den Senaat. Daarin wordt verklaard, dat de verkiezingeu voor de Doema <5tu eersten keer veel te onbeperkt waren en er zgn voor de a. s. verkiezingen andere bepalingen gemaakt, welke ten doel hebben de democraten buiten de Doema te houden. Volgens een bericht in de „Novojo-Wremla” Zal de nieuwe Doema den 4en Maart 1907 geopend worden. Het officieuso Petersburgsche telegraaf- agentschap zegt gemachtigd te zjjn te ver klaren, dat de loopende dagbiadgeruebten, als zou de Russische regeering onderbandeleu over bet sluiten van een leemng in het buitenland, geheel en al uit de lucht ge grepen zjju. De verscherpte censuur in Rusland zorgt er intusscheu voor, dat de meening in ’t buitenland zoo gunstig mogeijjk zjj. Er komen zeer weinig berichten uit Rusland tegenwoordig en dit is vr|j zeker een gevolg van die verscherpte censuur. Intusschen gaan de Russische krjjgsraden voort met hun doodvonnissen. Te Warschau zjjn nu weder 14 socialisten ter dood ver oordeeld, die Zaterdag bjj ongeregeldheden gevat werden. In een gevangenis ie Irkutsk in Siberië is een oproer uitgebroken, waarbjj 17 veroordeelden ontvluchtten en slechts enkelen hiervan werden weer gevat; 9 anderen die ook trachtten te ontvluchten, werden gedood. Ook van de opzichters werden er een paar gedood en gewond. Te Odessa zjjn de 45 afgevaardigden ter conferentie van de Zuid-Russiscbe sociaal democratische partjj, alsmede 19 leden van het uitvoerend comilé dier party gevangen genomen. Een Prins Mecbtchersky, maar niet de bekende politieke persoon van dieu naam, heeft in een spoortrein zelfmoord gepleegd, uit angst voor de revolutioqnairen, door wie hjj meende vervolgd te worden. De Konmg van Fugeland heeft met zgn automobiel een man omvergereden. Op een boek van Hydepark wilde de man, van een zjjpad komende, oversteken. De chauffeur kon niet meer stoppen o^uitwyken eu de man werd met een schok otilgegooid. De KooiDg was zeer, getroffen door het ongeval en liet den mlS'n naar üet hospitaal brengen, waaruit hy toevallig pas ontelagen was, na zQn verpleging wegens letsel, in zyu bedryf opgeloopen. De Koniog verliet het hospitaal niet, voor hg zekerheid had dat de man niet ernstig gewond waa. Volgens een bericht uit Londen, zou de Engelscbe Premier Sir Henry Campbell Bannerman, die een warm vooi stander van den vrede is, voornemens zyn, de a. s. Vredesconferentie te Den Haag bg te wooen. De Daitecbe Rgksdag komt den 13en Nov. a. s. weder bgeen. De Brunswjjksche Landdag heeft een besluit aangenomen, waarin de Hertog van Cumberland wordt aangespoord tot afstand doen van de aan spraken op den troon van Hanover, zonder welken afstand een verzoening tusschen den Hertog en de kroou van Bruisen een on- mogeiykhetd is. Dr. Langerhans, de burgen Köpenick, heeft er nu in toet, ambt maar weer op te nemen waarnemend, naar het heet, tot dering van de volgende week, verkiezing moet geDeuren. heeft de burgemeester toch voor den fakkeloptocht en men hem wilde aanbieden. Alle aanwyzingen omtrent den gewaanden kapitein zjju op niets uitgeloopen. „Kapitein Krombeen”, zoo noemt men hem, is allen te slim af. Eu toch weet dé politie precies waar bjj vóór zjjn slimme streek geweest is. Precies waar bij al zjja uitrustings stukken gekocht heeft euz. De jonge Koningin Victoria Eugenie Hpule vierde 24 October .baar verjaardag en Komug Alfonso hwft by deze gelegenheid een deefieet uitgevaardigd, waarby een uitgebreide amnestie wordt verieené. Italië- Het Pauseiyk blad „Otter va tore Romano” protesteert tegen Uwt optreden iwaï »Ka| itm, alitie j.l. te Utrecht piaa tekei

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1