1906. Woensdag 31 October. N°. 2765. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Officieels Onwovinon. OPZICHTER Stremming Verkeer. Bü iTHBL AN D. Overstem. BÏÜ NEB LAND. ezen het iwe 1 het tÖn, men Prins c.M. I 1 Noi reeds het re om >en in welke spitten C. P. Groot 8ch< naar betre Gemeente Reheenheven. SCHOOIÏHOVEÏÏSCHE COURANT. Uitgave VAN S. 4 W. N. VAN NOOTEN ti Schookhovin. Intercomm. TalefooD-nr. te Al bias- P. J. den Berg naire1 Octbu het gevai De a (oen het stemmen 2.. vv. (chr.-hist.) M. ugt, te bedankt Verbond. predikant»- Montgn te bep te Arkel. is het tooneei tnmult. Twee aanval gedaan -“"ring te verhi zwarte ras (daarond toezicht) jaar Soil naar Siberië gez< •boden, i toch jm be landen de Krugei bouw daa Kromhout WETHOUDERS van ju bekend, dat op iber M. het ver- jertuigen met de Pont Lek zal zijn gestremd tot namiddags O uur. Burgemeester en Wethouders voorooemd, P. GREUP, L-B. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. Ijver werk- jdschap ver- derwjjs, ook hem mochten lem dien dag zeker belangstelling zal werd herkozen de heer tot secretaris Mr. N. A. M. Tot penningmeester werd be- J. S. Coops. gelegenheid April, Mei mooie dagen nachtvorsten als pelar- Edo der voornaam- rogramma, zoo weet is naasting of althans naasting der spoorwegen en -“-ressieve inkomstenbelasting. ..ige partQen wordt dit pro- -rv -jjeuira bet tot iwoonte de .en, dat in de zomer- gebracht. bloemen irop toch recherche is er nu pleger van het alot van Köpenick in ha eerste plaats planten noodif verzuimd die in Augustus t kan men ze voor zeer Moemist bekomen. V< blad Floralia staan aanbiedingen, onderlingen eveneens di enen, f s, dat o met ser de 1 't voor waa voortbrei ilgk te De crocusboilei 15 c.M. en op C Deze lieve bloeiers voorjaar bg de itraleu te voorschgnei kleuren hoogst welke tulpen - Men plant ze bedekt ze met 6 A iriyke klcurvM 1 no. 2. hy immer met lust en reien zullen zich met blgd over het deugdelijk ondi de school, dat ze van I rangen, zoodat het hem di geen bewyzen van »oken. J het h stellen in en f 10. deeling van f 11 gebruik gei Maani alhier in het lokaal van der Plas. De vergadering Als bestuurslid moesten u J. Ph. Wolters, A. W. Goudriaan, H. Goudriaan en F. Slap- “irste heeren werden her- ilaats van den heer voor eene herbenoe- -inschte te komen, Geleed ts. Tenge- Ver stoep, H. pendel. De vier eers._ kozen, terwyi in de pl F. Slappendel, die niet ming in aanmerking wen werd gekozen de heer B. w_ volge het vertrek van den heer J, A. *de Jong, werd nog in diens plaats benoemd de heer Adr. Boers. Op de rietmattenfabriek van den beer L. Boers alhier had de werkman W. T. het ongeluk van een zolder te vallen, waardoor hy inwendig werd gekneusd en geneeskun dige hulp moest worden ingeroepen. 'Ridderkerk, 19 Oct. De gemeente raad heeft op het adres der openb. onder* wijzers in deze gemeente besloten de helft of 2l/j van het weduwen- en weezenpen- sioen voor rekening der gemeente te nemen. De raad heeft nu weer getoond veel voor zgn ambtenaren over te hebben. Voorts werd vastgesteid de gemeente- begroot ing voor 1907 bedragende in ontvang f 69491,8D/b,in uitgaaf f69490,98saldo fO^8W. De hoofdeiyke omslag is bepaald op f HOM. De begrootiog der waterleiding is in ontvang en uitgaaf f 18500. Op de vergadering van de afdeeling «Ridderkerk en Omstreken** van den .Bond van Ned. Ooderwyzers” werd het voorstal van het hoofdbestuur, tot steun uit do woor* ■tandakaa aan den heer L d. Sluis, oat> slagen onderwyzer te Meliaeant, mot bJm* moooe stammen uatwomom BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Chwwutawvew roepen op Sollicitanten -T de met 1 Januari a. s. te vervuilen ..rekking van •ver de Gemeentewerken inder- begrepen Bouw- en Woning- vul), tegen eene belooning van f 300,— jaar. benoeming zal voorloopig voor één geschieden. llicitatiestukken (op zegel) vóór 10 No vember a. s. in te zenden aan hel adres van den Burgemeester. Schoonhoven, 14 October 1906. P. GREUP, L.-B. De Secretaris. A. R. VEENSTRA. Geuda, 29 Oct. In de Gemeenteraads zitting van Vrgdag-middag, gevolgd door een avondzitting, welke hoofdzakeiyk gewgd waren aan de begroeting voor 1907, was onder de vele ingekomen stukken een van de Commissie voor het nieuw op te richten Ziekenhuis (ingevolge het testament van wglen de dames Van Iterson) tot aankoop van grond, gelegen tusschen de Karnemelk- sloot en den Goejanverwellendyk tegenover erlaan en tot architecten voor den tarvan te benoemen de heeren W. it Cz. te Amsterdam en L. Kooie Wz., gemeente-bouwmeester te Gouda. Aan de orde was de herstemming over voorstel van de heer H. Knuttel om aan de verschillende eigenaren kennis te geven dat hun perceelen in het ontwerp van uitbreiding der gemeente betrokken zyn, dat thans met 10 tegen 9 stemmen werd aangenomen. Hierna werd behandeld de ontwerp- gemeente-begrooting voor 1907, waarby bet tu de middagaitting nog al heftig toeging. In de avondzitting werd deze, na geani- veen gaan In de op -‘ibouw «Irene” gadering van den Rit)( herkozen tot pra« Benschop, tot vice te Harmelen, tot i te Montfoort, tot te Linschoten en quaestor Ds. H. J. Den 4en Ds. D. C. C. BURGEMEESTER en Schoonhoven makei Vrijdag Ift liwveiul keer voor Hg- en Voi over de rivier de van 's morgens 8* vak, waarop vergeet-me nieten ’plant, dit voorjaar flink gemest, ■n we nu zwak of in 't geheel niet. een te voedselrqken veel blad en weinig en hierom is het natuurlgk TUINBOUW. *t Beplanten van v»»r|aars- bleeinvakken. Nu het zoo goed als gedaan is met de zomerbloeiers en de vakken zoodoende leeg zyn gekomen, dienen we voor een nieuwen bloem voorraad te zorgen. Nog by velen heerscht de gewi vakken zóó lang onbeplant te latei *t volgend voorjaar Mei of Juni t bloemen buiten kunnen worden We kunnen evenwel langer van voorzien zyn en dienen ons te meer daai toe te leggen, aangezien onze zomers tc reeds zoo kort zyn. We hebben hiermee n.l. onze overal be kende voorjaarsbloeiers op 't oog, als violen, vergeet-me-nieten, silenen, crocus sen tulpen en hyacinthen, De planten tocu geven ons een mooien tuin te hebben in en Juni, wanneer er reeds komen en *t weer, vooral de nog niet toelaten, zomergewassen i goniums, knolbegonia’s of asters buiten te brengen. Ons eerste werk is de vakken, we wenschen te beplanten, goed te en van onkruid en bladafval goed te zuiveren. Vooral onze mest mag niet vergeten wor den. Violen en silenen houden hiervan zeer veel. Violen zagen we soms groot ais de palm van een Natuuriyk moet men, krygen, goede soorten nemen, maar overi gens is het een kwestie van voeding. Vooral door de planten in 't voorjaar, zoodra de natuur herleeft, een weinig chilisalpeter te geven, krygen we prachtige resultaten. Hebben we de vakken gereed, zoo begin- nas we te planten. Daarvoor zyn in de Het nieuwe Fraaache Ministerie is reeds druk aan het vergaderen, onder voorzitter schap van den Premier, den heer Clémenceau. Reeds is vastgesteld dat het Kabinet den 5en November e. k. in de Kamers rgn pro gramma zal ontvouwen. T’ ste punten van dit pr< men nu reeds te melden, i gedeelteiyke naasting voorts een progressieve inkomsten»»..... In staatkundige partyen wordt dit gramma nog al gewaagd gevonden. De ni»» Regeering aal ook in haar verklaring I vaat besluit te kennen geven om de wet scheiding van Kerk en Staat uit te voeren, en als de Regeering den Hen December stuit op verzet, dan zal zg de goedkeuring der KamjVs vragen voor maatregelen, waar toe thanv reeds in beginsel is besloten. De Fransche pers begroet het nieuwe Kabi net op verschillende wyze. ,1'Aurore” zegt, dat het nu op socialistisch radicale hervor mingen aangaat. Jaurès verklaart in zyo blad «1* Humanité" (dat met behulp van de Duitache socialisten nu toch weer biyft be staan), dat de socialistisch-radicale party de as is, waar het Kabinet om draait. «Clé menceau heeft nu het gereedschap om de politiek dier party toe te passen." Wy zul len zien wat hy er mee doen zal. Verschillende bladen verheugen zich over het nieuwe Ministerie van Arbeid. De gematigd liberale conservatieve bladen Mr van oordeel, dat Clémenceau er voor gezorgd heeft den baas te biyven in Frankryk by de samenstelling' van het Kabinet. Het is een proef met een dictatuur, zeggen zg en zf vóórspellen dat die zal mislukken. Do benoeming van Generaal Picquarf tot Minister van Oorlog vindt geen on vermeng den byval. Over de vorming van het Kabinet wordt nog verteld, dat Clémenceau, die vroeger hoofdredacteur van «l’Aurore” was, per- sooniyk de pers mededeelde, hoever het stond met zyn bezoeken by de verschillende politieke personen. Hy maakte het de pers dus wel gemakkeiyk. Toen hy bun het laatste bericht gaf, drukte hy hun allen de hand, met den wensch, dat by by zyn val even groote belangstelling zou ondervinden. Het Kabinet is, volgens gebruik, door den Premier Clémenceau op het Elysée voorge steld aan Popsident Fail.ére». De President betuigde zyn voldoening over het eind van de crisis en de samenstelling van het Kabinet. De instelling van een Ministerie van Arbeid, zei hy voorts, moest een bewys zyn voor het volk, dat de zoo vaak afgelegde beloften, tot verbetering van bet lot dergenen die arbeiden en zwoegen, eindelgk vervuld zullen worden. Er heeft op de Parysche Beurs weer een gerucht geloopen dat de RaMisohe Minis ter Stolypin zal aftreden. Het Peterburgsche telegraatagentschap spreekt dit evenwel ten stelligste tegen en noemt bet gerucht een kwaadwillig verzinsel. Volgens een berichtgever van den «Stand ard” ia de ruit, welke thans in Rusland heerscht, een kunstmatige, Het is een stilte als voor den storm, zegt de berichtgever en hy verwacht dat een groote crisis in de Russi sche revolutie op til is. Onder de spoorweg-ambtenaren in Rusland wordt druk propaganda gemaakt, door mid del van gedrukte stukken, waarin met aller lei teekens gecorrespondeerd wordt. Thans heeft het hoofdbestuur van Posteryen en Telegraphie last gegeven, dat alle stukken nauwkeurig moeten nagezien worden. De gevreesde «Bond van Russische man nen”, ook wel de «Zwarte Honderd" genaamd, doet in den laatsten tyd ook weer van zich hooren. Deze Bond streeft, gelqk bekend is, naar behoud van den tegenwoordigen toestand en vecht dus tegen de revolution- nairen. Eigenmachtig bedreigt de bende b.v. hoogleeraren en studenten ie Odessa met den dood, als zy tegen de «Zwarte Honderd” bltyven yveren. De Regeering nam tooarel met het oog Op deie bende, als tegen de revelaties- lurg in Walnutstreet te Pbila- lerfka) is het tooneei geweest nkkeiyk tnmult. Twee duizend negers hebben een aanval gedaan op het gebouw, om de opvoering te verhinderen van een stuk, waarin het zwarte ras als slecht werd voorgesteld. Zy wierpen de vertooners met allerlei voorwerpen en veroorzaakten een algemeene paniek. De blanke politie slaagde er niet in de orde te herstellen. Dit gelukte eerst toen de neger-politie optrad. Dit is de eerste maai dat de negers in een groote stad aanvallenderwys durfden op treden. „Kweeker”. Bg Kon. besluit van 24 dezer is benoemd met ingang van 9 November, tot burgemeester der gemeente Hazerswoude, Mr. C. S. van Dobben de Bruyn. By Kon. Besluit is: A. Ter belooning van hen, die zich hebben onderscheiden bg de krygsvernchtiogen in Djambi, gedurende het tweede halfjaar 1905: eersteiyk: benoemd tot ridder 4de klasse in de Militaire Willemsorde: de onder luitenant P. J. Westbroek (algemeen stam boek no. 40004), en de Europeesche sergeant K. H. Reissmann (algemeen stamboek no. 56016/1552; ten tweede; bepaald, dat by afzonderlgke dagorders, zoo in ludië als in Nederland, eervol zullen worden vermeld: de Europeesche sergeanten J. C. Jansen (algemeen stamboek no. 54849) en R. Visser (algemeen etamboek no. 56330/1181); allen van het wapen der infanterie van het leger in Nederlandsch Indië. B. Ter belooning van hen, die zich hebbi onderscheiden bg de krggsvernchtmgen i de Kwantan-districten gedurende September en October 1905: eersteiyk: benoemd tot ridder 4de klasse in de Militaire Willemsorde de kapitein J. J. Rumswinckel; de eerste- luitenant E. A. J. Nobele de inlandsche ser geant Salim (algemeen stamboek no. 57929), en de Amboiueesche korporaal J. Makailipeeay (algemeen stamboek no. 49395); ten tweede: bepaald, dat bg afzonderlgke dagorders, zoo in Indië als in Nederland, eervol zullen wor den vermeid: de tweede-iuitenant H. Mei huizen; de onder luitenant K. A. van Schel ven (algemeen stamboek no. 46234); de Euro peesche sergeant L. L. Fienige (algemeen stamboek no. 54518/4581), en de Europeesche infanterist 1ste C. A. Dittrich (algemeen stamboek no. 42360), allen van het wapen der infanterie van voornoemd leger. C. Ter belooning van hen, die zich hebben onderscheiden bg de krygsverrichtmgen in Timor en Fiores gedurende het tweede half jaar 1905: benoemd tot ridder 4e klasse in de Militaire Willemsorde: de eerste-luiteuant C. A. Rynders; de tweede-iuitenant J. J.de Vries, en de inlandsche tamboer Kasiran (algemeen stamboek no. 37800), allen van het wapen der infanterie van meergenoemd leger; D. Ter belooning van ben, die zich heb ben onderscheiden by de krygsvernchtingen in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, in hoofdzaak gedurende het tweede halfjaar 1905 en het eerste halfjaar 1906: eersteigk: ipaald, dat by afzonderiyke dagorders, zoo in Indië als in Nederland, eervol zal worden ~»ropeesche sergeant der infan terie W. F. H. Zieleman, algemeen stamboek no. 59458); ten tweede: in de orde van Oranje Nassau benoemd: tot officier, de kapitein G. I, Dykstra; tot ridder, de eerste-leitenants C. - - eerste plaats planten noodig. Heeft men zaaien, dan weinig geld by eiken 'ooral m ’t tuinbouw- wekeiyks prachtige aanbiedingen. De violen worden op een onderlingen afstand van 12 5 15 c.M. geplant, eveneens de vergeet-me-nieten en silenen. Dit laatste is een allerliefst ge was, dat ongeveer 30 c.M. boog wordt en bloeit met lieve helderroode bloempjes. Wanneer de plant welig tiert, is het bloem- vak in 't voorjaar, vooral in Mei en Juni als ’t ware met een rood laken overspreid. De vergeet-me-niet behoeft zeker geen verder betoog. Deze lieve plant is algemeen gewild. Men kan ze in afzonderiyke kleuren rose, wit en blauw bekomen. Een prachtig effect verkrygt men, zoo men in een vak vergeet-me-nieten gele of roode tulpen plant. De bollen plaatst men op 25 k 30 c.M. afstand tusschen de planten in. De gele eu roode koppen komen prachtig boven den zachfen ondergrond uit. Men neme in dit geval late tulpen, als de gele prins e. a. Is een moeten ge] zoo mestei De planten zgn op bodem wel geneigd bloem te maken niet begonnen. Verder leent zich voor voorjaarsvakken uitstekend de anemone, ook wei windroosje genoemd. De voornaamste anemone is wel de A. coronaria met vele variatie's. Men vindt enkel- en gevuldoloemige variëteiten in heldere kleuren van blauw, wit, rood en tusschenkleuren, evenals gestreepte soorten. Op zwaren grond werken we er wat wit zand door en planten de wortelstokjes op een regelmatigen afstand uit, terwyi ze met pl.m. 5 c.M. aarde worden gedekt. Het vak dient vooraf flink bemest. Sterft de A. in 't voorjaar af, zoo rooit men de klauwtjes om ze droog te bewaren en in 't najaar weer uit te planten, 't Vak dient ietwat gedekt. Een voorname plaats onder onze voor- jaarsvrienden nemen zeker de tulpen, hyacinthen en crocussen in. Deze gewassen, waarop Holland terecht als de eenige voortbrenger trotscb mag zyn, zgn gemakkelgk te behandelen en ongeëven aard mooi. De crocusbolleijes plant op rjjen 15 c.M. en op de ry 3 i 5 uiteen. Deze lieve bloeiers komen i vroeg in 't voorjaar bg de eerste koeste rende zonnestralen te voorscbyo en zyn door hun heldere kleuren hoogst welkom. Onder de tulpen zyn de Duc-von-Tholl de vroegste. Men plant ze op 20 c.M. afstand en bedekt ze met 6 i 8 c M. aarde. Vooral in afzonderiyke kleuren als rood of rose geplant, geven ze in 1 een schoonen aanbhk en mogen in i ontbreken. De hyacinthen, hoewel ietwat duurder, spannen evenwel de kroon. Deze worden op 25 c.M. afstand geplant en willen, even als alle bolgewassen, liefst geen versche mest. Men doet 't best, vooral coOperatief deze bollen direct uit Holland te betrekken om later bloot te leggen redenen. Vooral gezamen lijk aangekocht, is voor zeer velen de prysgeen bezwaar en heeft men in *t voorjaar iets prachtiger. meerde discussie, vastgesteid in ontvangst en uitgaaf op f 512,209. De ontwerp-begrooting voor de gemeente- gasfabriek werd daarna goedgekeurd. De ontwerp-verordening regelende de be zoldiging van het onderwgzend personeel aan de lagere scholen, werd volgens het voorstel van Burg, en Weth. goedgekeurd. Een amendement van den heer F. Her man Fz. om het aanvangssalaris met f 50 te verhoogen werd verworpen. Besloten werd om de jaarwedden van het personeel van het gymnasium te regelen naar de verordening te Gorinchem. Deze luidt: rector f 2800, na 5 jaar f 8000, na 12 jaar f 3200, na 20 jaar, f3400; conrector f 2200, na 5 jaar f 2400, na 12 jaar f 2600, na 20 jaar f 2800; van verdere leeraren f 2000, na 5 jaar f 2200, na 12 jaar f 2400, na 20 jaar f 2600. Goedgekeurd werd het voorstel tot nadere regeling van de jaarwedden der onderwy- pressen en kweekelingen aan de openbare bewaarscholen, alsmede het voorstel tot onderhandsche verpachting van het over zetveer aan den Kattensingel en het voor stel tot wyziging der verordening op de heffing van schoolgeld op de openbare be waarscholen. Aan Dr. A. C. A. Hoffman, arte alhier, promotor voor Nederland in deRomeinsche Orde der Advocaten van Sint-Pieter, is het Eere-kruis van Sint-Johannes van Lateranen te Rome verleend. Zaterdag a. s., 3 November, zal het 25 jaar geleden zgn dat de heer M. den Oudsten in functie trad als onderwyzer aan de toenmalige 2e Openbare Kostelooze School, thans School Was hy ii zaam, vc.vu heugen buiten ontvr"~ aan get ontbreki Zy het hem vergund nog vele jaren voor het heil der jeugd werkzaam te zyn! Wyien mej. H. M. Bergman, alhier overleden, heeft de volgende legaten, vrij van successierechten, vermaakt: aan de R. K. Inrichting van liefdadigheid, voor de R.K. scholen f 1000, het R. K. armbestuur f 500, de St. Elisabethvereeniging f 500, het St. Jo- sephsweeshuis f 500, de R. K. Naaivereeniging f 500 en de St. Josephskerk f 500. Uit het water achter de Vischmarkt alhier werd Vrydag-ochtend opgehaald het lyk van vrouw d. H., die daar in de buurt woonde. Bergambacht, 29 Oct Tot predikant by de Ned. Herv. Gein, alhier ia beroepen Ds. J. G. Dekking te Monster. Bodegraven, 29 Oct. Dinsdag hield de Afdeeling Bodegraven Zwammerdam van «Het Groene Kruis” eene openbare vergade ring. Als spreker trad op de heer C. Dekker, arts alhier, met het onderwerp «Tuberculose en hare bestryding”. Op zeer bevatteiyke wyze werd door spreker dit onderwerp be handeld, de gevaren voor besmetting aangege- ven en de middelen tot wering daarvan. Ook de weg, die tot genezing kan leiden, werd duideiyk aangewezen. Dat de vergadering den spreker dankbaar waa voor zyne voor dracht bewees het luide applaus na het einde der rede. De bUeenkomat was druk bezocht; geen plaats bleef onbezet Naar wy vernemen, heeft de spreker zich bereid verklaard ook in andere afdeelingen van «Het Groene Kruis” deze voordracht te houden. Met vertrouwen bevelen wy de auater-afdeelingen aan, van dit aanbod gebruik te maken en genoemden beer uit te noodigen, verzekerd als wy^n, dat de lezing ook elders met genoegen zal worden aangehoord. Tot onderwyzer aan de Chr. School alhiet is benoemd de heer C. Spoor te Nieuwerbrug. HaMtrecht, 29 Oct. De heer J. Koe- lewyn, cand. te Bunschoten, heeft voor het beroep by de Geref. Gem. alhier bedankt «Krimpcm a/d IJacI, 29 Oct. Zaterdag 20 dezer hield de heer C. te Veldhuis van Dordrecht voor een talryk gehoor in de zaal van den heer D. Visser alhier eene lezing over het onderwerp: «De noodzak*, lykheid van aansluiting by den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond”. Spreker trachtte het groote voordeel aan te toonen hetwelk voor de metaalbewerkers in deze omgeving er in gelegen waa zich aan te sluiten by den Alg. Ned. Metaalbe werkers bond. Van de gelegenheid tot debat werd weinig gebruik gemaakt. -idag-avond vergaderde de hsclub in het lokaal van den beer J. van las. De vergadering was goed bezocht aftreden de heeren W. Goudriaan, F en F. Sla] ren, maatregelen om onlusten op 30 tober te voorkomen. Op dezen datum werd veel besproken .Optober manifest” uit- nardigd. De provinciale- en gemeentebesturen in Rusland ontvingen van de Regeering eene aauachrgving om te zorgen dat binnen drie weken de kiezerslgsten voor de Doema- verkiezirgen gereed zgn. Er komt nu spoed achter 't werk. Verkieziogsagenlen. die van Regeeriogswege zgn uitgezonden, trekken het land door om de boeren op te wekken, toch vooral «ernstige deftige mannen uit deu aanzienleken stand" te kiezen, geene onvermogende lieden, die zoo licht oproer makers worden. Maar de boeren willen daar niets van hoon nals ze hun eigen candi dates de vroegere Doemaleden, niet kiezen mogen, dan kier* re liever in ’t geheel niet. Volgens de «Co respondance Russe” (het buitenslands uitgeg* ven blaadje der Russische vrgheidsvrienden) zijn uit Rusland van 17 October 1905 tot 1 September 1906 ruim 85 000 veroordeelden naar Siberië gezonden en 297 dagbladen verboden, waarvan 87 te St.-Petersburg. De DattMclie r- in geslaagd den pl kende «boevenstuk” te krygen. In de Laogenstrasse te Beriyn is de be ruchte «kapitein Krombeen”. zooals de Duit- sche bladen hem noemden, gevangen ge nomen. Het ia de tuchtbuiaboef Voigt uit Tihit, 57 jaar oud, die zoo ongeveer een kwart eeuw reeds in de gevangenis door bracht. In «burger"kleeding doet de man allerminst aan een officier denken. Het is en blgft een vermakelgke historie, dat de brave lieden van Köpenick zich zoo door den slimmen klant lieten beetnemen. Het gemeentebestuur had 1000 mark uitge loofd voor de ontdekking van den «kapitein”, hoven de 2000 mark, die al door den regee- ring» president uitgeloofd waren. Zooals te begrgpen is, heerscht er groote vreugde thans in Köpenick en in heel Beriyn. Men had bijna gevlagd by 't vernemen van bet heugiyk bericht I In het buis, waar Voigt gevangen werd, vorid de politie allerlei bekende zaken. Daar waren de nieuwe kleereo, die by zich op den bistorischen avond bad gekocht en zoo waar ook het linnen zakje, waarin hy den buit bewaarde. Een stukje van het stads zegel van Köpenick hing er nog aan. Hy had nog maar weinig verteerd, want men vond een rolletje van 500 Mark in goud en voorts 2350 Mark io goud en zilver. In zgo portemonnaie zat het doorgeacheurde biljet van 50 Mark. By zjjn eerste verhoor wilde de deugniet eerst niet Veel zeggen, maar men zette hem een half flesebje port voor en toen werd hy spraakzaam en vrooiyk. Het bleek, dat by alles gelezen had wat over hem werd ge schreven eu hy had er den grootsten schik in. Men had burgemeester Langerhans, naar hg verzekerde, veel onrecht gedaan, want als de burgemeester zich verzet had, zou hy zeker last gegeven hebben om van de wapenen gebruik te maken! In Engeland bestaan reeds lang plannen voor een wereldtentoonstelling, die aldaar gehouden zou worden. Men wil echter eerst nagaan of het nut van deelneming aan zulk een tentoonstelling wel werkeiyk opweegt tegen de enorme kosten. De plannen voor een tunnel onder het Kanaal door zullen waarschyniyk spoedig worden ingediend. OwatenrUk-IIwagarUe heeft een nieuwe Minister van Bintenlandsche Zaken gekregen, door het aftreden van Goluchowsky. Ia zyn plaats werd benoemd Baron vun Aerentbal. vroeger gezant te St. Petersburg, Ook de Minister van Oorlog, Von Pitreich, is afgetreden. De schouwbi delphia (Am< van een schn ;ers hebbe louw, om 1 een stut scht werd met gevoelvolle woorden den heer D« Jong, den overleden penningmeester, die van de oprichting der vereeniging af de financiën heeft beheerd; spr. herinnerde hoe de over ledene de belangen van de gssport steeds heeft behartigd en hoe hy door zyoe wel willendheid de aangename verstandhouding, welke in de vereeniging heerscht, heeft weten hoog te houden. Tot voorzitter W. F. Margadant, van Aken. T noemd Mr. J. r_. De rekening van den waarnemend-penning- meester werd goedgekeurd. Deze sluit met een batig saldo van f 676,05^9, terwyi nog vele contributiën moeten worden geïnd. Het bestuur zal trachten, aan het geschil tusschen de afdeelingen Delft en Vrijenban over het beheer van de Tweemolentjessloot een einde te maken. Op voorstel van den secretaris werd be sloten, de dagelgksche ysberiebten voortaan te doen drukken en aan ieder van de af deelingen een tiental of meer exemplaren te doen toezenden. Uit het verslag van den secretaris biykt, dat een nieuwe afdeeling te Gouda wordt opgericht. Komt deze afdeeling tot stand, dan zal per schaats met medewerking van de ysclub De Rynstreek de groote tocht door Zuid-Holland kunnen gemaakt worden, van den Haag over Berkel naar Rotterdam; van daar over Nieuwerkerk naar Gouda; van daar over Bodegraven, Leider dorp, Voorschoten naar Den Haag. Ook met de Krimpenerwaard is samen- werking verkregen. Over Gouda en over Krimpen a/d IJsel zijn deze banen van die van de Z. H. IJ. af te bereiken. Weder- keerig zullen door de Z. H. |J. en den ysbond Krimpenerwaard ysberichten ge zonden worden. Dezelfde samenwerking wordt getracht te verkrygen met den ysbond Alblasserwaard. De afdeeling Voorburg deelde mede, dat door het leggen van den dgk voor den Electrischen spoorweg de verbinding van Den Haag naar Voorburg verbroken is. Om afdoende hierin te voorzien is noodig door den duiker, die 42 M. lang is. een brug te leggen. De kosten daarvoor bedragen f400. De afd. Voorburg is in staat f 200 te be talen. De afdeelingen Den Haag en Delft i- het uitzicht een subsidie van f 50 De vergadering besloot aan de af- Voorburg een renteloos voorschot 140 te verleenen. De afdeeling Berkel deelde mede, dat ook zy de hulp der vereeniging zal moeten inroe pen om een brug te maken onder den Elec trischen Spoorweg by Schiebroek. In de op 19 dezer gehouden zitting van de arr.-rechtbank te Dordrecht zijn o. a. de volgende vonnissen uitgesproken.' A. H. W. de B. te Hardingsveld, mishand., f 8 of 7 dagen. J. B. te Krimpen a/d IJsel, mishand, amotenaar, 7 dagen. J. B. te Siiedrecht, dooden van een anders dier, 1 maand. C. de P. te Alblasserdam en B. de H. te Siiedrecht, mishand., ieder 3 maanden. M. P., huisvr. D. de P. te Siiedrecht, idem, 10 dagen. W. J. G. te Alblasserdam, idem, f8 of 8 d. L. S. te Alblasserdam, vernieling en weder- spannigheid, f 20 of 10 dagen. Door de arr. rechtbank te Tiel zgn Donderdag j.l. veroordeeld: J. W., vrouw van A. K. te Vianen, wegens beieediging, tot f i boete of 2 dagen hech tenis; J. v. d. W. te Leerdam, wegens beieediging, tot f 4 boete of 3 dagen hechtenis. De weesinrichting te Neerbosch heeft uit Arnhem, op verlangen van een daar overledene, een gift van f 1000 ontvangen. De nationale collecte voor die inrichting, waarvan de opbrengst strekt tot delging van f 100.000 schuld, heeft tot nog toe f 81.575 opgebracht. ~)e G emeenteraad van Maarsse- (Utr.) heeft besloten weldra over te tot het aanstellen van een schoolarts. In de op Donderdag j.l. ip het gebouw «Irene" te Utrecht gehouden ver gadering van den Ring IJselstein werden ictor Ds. S. van Daalen te ;e-praetor Da. H. J. Olthuys scriba Ds. T. Lukkerkerker quaestor Ds. J. Laurense tot vice-scriba en vice- Olthuys te Harmelen. December 1906 hoopt D. C. C. Stap, Ned. Herv. pred. te Wyk-by Duurstede, het feit te herdenken dat hg vóór 25 jaar aldaar zyn intrede deed. Ds. Stap aanvaardde de Evangelie bediening op 11 April 1875 te Engwierum en stond voorts nog van 1878—'81 te Benshop. Tot predikant bg de Ned. Herv. Gem. te 's Graveuhage (14e plaats) is beroepen Ds. A. J. Haarlem. Ds. G. H. Wagenaar te Leeuwar den heeft het beroep by de Ned. Herv. Gem. te Rotterdam aangenomen. uu 11 Messenmaeckers van de Graaff, allen van de infanterie van het vaakgenoemd leger; ten derde: toegekend de aan de orde van Oranje- Nassau verbonden eere medaille, in zilver, aan de Europeesche sergeanten der infanterie M. Steen kist (algemeen stamboek no. 53175), en P. G. de Tyasonsk (algemeen stamboek do. 53872); de Amboineesche sergeanten van dat wapen F. J. Sianno (algemeen stamboek no. 20663) en H Bidoelang (algemeen stam boek no. 55135), en den inland«chen topograaf der 3de klasse Si Badoe Raoepgalar Dja Soalcön, allen behoorende tot het leger in Nederlandsch Indië. De uitslag der Vrydag j.l. gehou den stemming voor een lid der Tweede Kamer in het district Leiden is de volgende: Aantal kiezers 5964. Aantal uitgebrachte geldige stemmen 5181. Volstrekte meerder heid 2591. De volgende candidaten kregen het achter bun naam vermelde aantal stemmen: Dr. J. Th de Visser (chr.-hist.) 2757, H. Paul (lib.) 1976, Jhr. Mr. H. Smissaert (Hb.) 119, Mr. M. Mendels (soc. dem., 329. Gekozen: Dr. J. Th. de Visser. Bg de algemeene verkiezingen in 1905 was de uitslag bg de eerste stemming op Vrgdag 16 Juni de volgende: Aantal kiezers 6075. Aantal uitgebrachte geldige stemmen 5361. Volstrekte meerder heid 2681. De volgende candidaten kregen achter hun naam vermelde aantal s Dr. Tb. G. den Houter (antir2446, Mr. 1 van der Vlugt (lib.) 2276, C. Plug (chr.-hii 294. F. van der Goes (soc.-dem.) 194, Mr. W. F. Treub (vrgz.-dem 151. Bg de herstemming op Woensdag 28 Juni 1905 werden uitgebracht5617geldigestemmen en werd gekozen Mr. W. van der Vlugt (lib.) met 2910 stemmen, terwyi Dr. Th. G. den Houter (antir) 2707 stemmen kreeg. (In een gedeelte van de oplaag van ons vorig nummer ia de uitslag medegedeeld De Tweede Kamer is ter ver gadering byeengeroepen op Dinsdag 6 November, om half twee. Het voornemen bestaat de Pro- vincale Staten van Zuid-Holland dit jaar •erst tegen 20 November in n»j xarszitting bfjeen te roepen. De kapitein jhr. Van Suchtelen van de Haare, adjudant van Z. K. H. den i der Nederlanden, zal met ingang van ivember a. s. gedetacheerd worden by het regiment grenadiers en lagers. De le luitenant baron van Heemstra, ordon- nans-officier van H. M. de Koningin, zal ge durende voormelde detacheering worden toe gevoegd aan Z. K. H. en alsdan tevens den kapitein jhr. Van Suchtelen vervangen in rjjfi functie van secretaris van Z. K. H. In de Donderdag te Gorinchem gehouden vereenigde vergadering van het hoogheemraadschap de Alblasserwaard ca. zyn tot noodheemraden in den aanstaanden winter benoemd de heeren: A. den Hartog te Hoog-Blokland. H. van Ijzeren te Meerkerk. A. Koorevaar Gz. te Giesen Oudekerk. D. Schep te Groot-Ammers. H. J. van Eeten te Arkel. A. van der Giessen Az. te Gorinchem. H. Kam serdam. G Eykeiboom te Gybeland. Heyboer te Tienhoven. C. P. van te Oud-Alblas. D. de Groot Bz. te Hoog- Blokland en C. J. Vroege te Alblasserdam, —By de directe belastingen enz. zgn met ingang van 1 December a. s. verplaatst de kommies le kl. A. Visser van Raam naar Gouda; de kommies 2e ki. J. Wgkstra van Gouda naar Baarn. Daar in bet volgende jaar de scnutteriyke door den land weer dienst wordt vervangen en de overschotten der dienst jaren 1905 1906 zullen toelaten ook de kosten van het 10e bataillon rustende schuttery in Zuid Holland voor het jaar 1907 te dekken, heeft de schuttersraad van dat bataillon besloten voor den dienst van 1907 geen by- drage van de gemeenten in de begroeting op te nemen. Bg de op Woensdag jl. te Amster dam gehouden aanbesteding door het De partement van Koloniën werd het minst ingeschreven voor perceel 25, Diverse kommaliwant, firma wed. J. Dolman te Vianen, voor f 2758,30. By de Woensdag j.l. te Dordrecht gehouden Rgks Nnjaarsbengstenkeuring voor Zuid Holland werden o. a. goedgekeurd: Allright en Model van den beer A. Kooy Jr. te Kedichem; Damas, van den heer A. Ver haar te Kedichem; afgekeurd werd Frits van den heer C. Verheul te Hoornaar. By de Donderdag j.I. te Rot- terdam plaats gehad hebbende, van ryks- wege verplicht gestelde najaarskeuring van dekhengsten, werden o. a. goedgekeurd: «Etoile d’Or”, 31/» jaar, Btlgiscb ras, eige- uaar de heer D. van der Spek te Moer- kapelle; «Nelson”, 4Vs jaar, gekruist Olden- burgsch ra», eigenaar de heer D. van der Spek te Moerkapelle; «Immo", 91/» jaar, Oldenburgsch ras, eigenaar de heer J. H. van der Torren Kzn. te Gouda; „Loke", 10 jaar, gekruist ras, eigenaar de heer Jacs. Bos Mz. te Zoetermeer en «Edo", 17*/j jaar, Oldenburgsch ra», eigenares weduwe Jb. vau der Spek Jz. te Moerkapelle. Naar de voorj aarskeuring werd o.a. ver wezen de hengst «Jean d’Acosse”, 21/» jaar, Belgisch ras, eigenaar de heer D. van der Spek te Moerkapelle. Te Gorinchem zal in het voor- jaar van 1907 een huisvlgt-tentoonstelliug worden gehouden, op touw gezet door de afdeeling «Gorinchem” van den «Volksbond", vereeniging tegen drankmisbruik. Prof. Mr. W. van der Vlo Leiden, heeft om gezondheidsreden b als voorzitter van het Alg. Ned. Vt Zaterdag-middag bad te 's-Gra- yenbaxe in den Kunstkring de veertiende het jaariyksche algemeene vergadering van de Zuid-Hollandsche IJsvereeniging plaats. Vertegenwoordigd waren de afdeelingen 's-Gravenhage, Voorburg, Maasdyk, Monster, Kethel, Kwintsheul, Berkel, Leidscbendam, Delft, Reeuwyk, Schipluiden, Rotterdam, Vryenban, Naaldwyk, Den Hoorn, Waterin gen, Zoetermeer, Zegwaard en Leiden. De TQOTMtter, de heer Margadant, herdaoht op 8 c.4 i geel, wit, Mei, Juni i geen tuin vergeten uden biei zoo i v«u hand om zoo iets te ver- bepaald, dat by i nemen, maar overi- in Indië als in N I vermeld: de Eur< tene W. F. H. Zieleman, a no. 59458); ten tweede: Oranje Nassau benoemd: tot kapitein C tfik R. Ruempol en H. A,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1