Bil raam fed6“ L r ;hem k. ID dpen heeft. jldoorn. N°. 2766 1906. Zaterdag 3 November. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. ■Stil l Gemeente -4— Menton. Eerste Blad. 1 wj lÈoujt het 011 I. !t op •ai IJ Dinsdag, erom tén rekt v.m. NCHEM. 4! ar. Dordrecht T zal de Gebeente Waterleiding, Beau 1 laat van liet •nderKwehlWan het drinkwater- SCH^KUNDIGE ^MEN^TELLiAg. CERDAM j1 P‘^r^ IS Jnl UOlTiMLAHU. I BIK8BILA1D. dank te kunnen a, Rustenburger- N HEEK. istSuedrkcrt M. BROUWER, 20. VOl Q. fl igen v machtif coul wor it O’ lauxsche Pap en een te te ons mededeelde e A pel deern. enezen en ai Ie verklaring :ring een voor bet Daai ien i van 1907 zyn itieraden benoemd My- juwer- nde dat een on- tilver- Sen inch Thamaa* Uuane’a enz., AN BEUSEKOM verkrijgbaar zjjn. A/n Uskl; LlKUntCHT, utcvr; JDI. vier van de «wSopgebaugeu. 3 te ruimen ia ag meer uoodig. toen ais eerste i en ge bet S. i W. N. VAN NOOTEN Uitgevers. Intercomm. Telefoon-*nr. nak) i Oorsprong Bacteriën Vervloeiend Soorten Ziektekiemen Uordeei a/d IJskl; ma; Boveneinde iloos; sax; d; xkrk a/dU.; Lik; rdrkht; BIRDAN; S1RDAM, DIRECTIE et alsof de pijnen te hebben, kan genezen gevoel, iddel dat injj na Kleeater iwe vrienden i wonderbare iK< geachte,! Staatsmai lOgerbuiswygewooLJ ndeit op it 1 ?»we onderwijswet, welke! I uagerbuis aangenomen is. 'By - ding van het le artikel werd ecü iegeenng bestreden amendement tegen 56 stemmen aangenomen. j dat ook het Hct“ -d zal a^nemeu. kaas te komer jdeeliug van deo. and, en over de alleen het publ ngeslotenen voor de »t de voorzitter de Deae iraut beataat uit 3 Bladen. jver spreekt, srdal. «Tien vertelde ons oei over mjj. nd benauwd- Ik leed aan it; slapen en nnisaen door iel door een ly ziet hier een Ik verlang 'ir dit dit J plies- natie tal mr bewaard blhl Uit ra Temp1, is den I vereen gin| eerst op gingen eral Voorts z,jn alle gen van tweejarij roej een de ni gei brqni 4 SGHOONHOVENSCHE «RMT. drink1 SCB^KUNDIGE ^Muligpammqp he staffed' den bereids door voor m(j toen ik 2d i, altfjd orwaardelDk heeschheid ingen. 1 Residu Chloor i'j Organische Ammoniak Albummold aiiirui Salpeterzuur Salpeterigzuur Hardheidin Duiteche IJzetoxyde Uordeei: jarigen leeftijd 'de [[oudste exJ leden van het1 latsten dag nan >nd. It aógenblik ifeeds door 'By de be- een door met Toch loogerhuis oor al ^iare Maar boven en geen i dat die f i Ui vele personen 1 De Regeermg heeft in staat van beleg verklaard .o.~ Kozakken staan gereed om by de eerste onoruelykheid 'fer zonuer genade op los te gaan. i De Russische Minister van Buitenlandscbe 1 Zaken is de gast geweest vau den ikuit- achen Keizer. Men zoekt Uier wel iels achter, maar uit otflüëele bron blykt dat het niets anders was dan een aiscneias bezoek. De Minister ontving van den Keizer bet Grootkruis van den Kooden Adelaar. Keizer Wilhelm is licht ongesteldvolgens de „Lokal Anzeiger" volstrekt niet ernstig. In Pruisisch-Poien staken op t oogeu blik.... de schoolkinderen. Zy weigeren godsdienstonderwijs, te ontvangen in bet Duitscb. In ’t geneel bedraagt het aantal „stakers” 40.000. Te Bendzikowo is een met petroleum ge vulde bom in het schoolgebouw geworpen, waardoor een brand ontstond, weike de ge- i heele school in de aseb legde. Die brand i wordt geweien aan boos opzet van dweep zieke Polen en er is door ue Regeei belooning van 500 Mark uitgeloofd t ontdekken van den brandstichter. Picbon, de nieuwe Fraiiscue Minister van Buitenlandscbe Zaken, heeft in een gesprek met een redacteur van de „Peut Parisien" zeer vredelievende verzekeringen gegeven. In Frankryks buitenlandscbe po litiek, zoo verklaarde ny, zal geeneriei ver- audenng komen. De Franscbe Republiek gaat uoh wydan aan een groot maatschap- 1 1 11 4 te Schoonhoven, .„„.«4TELLMG. 6.3 0.4 W sporen' sporen. 0 10.5 0.86 goed. BACTERIOLOGISCHE SAMENSTEI.LINI Aantal per cM*. na 3 teldagen: Nieuwe 4e .33 V geene. zeer goed. (w. g.) Dr. H. J. van 't HOFF en L. WEEDA. De Directeur, MAK. Schoonhoven, S November 19ü6. de bepaling, dat ook gegeven worden voor naite in de droge t Omtrent de kosten deze hoogstens 74 c bedragen. Uit de vergadering gingen men op om die voor groot-producenti fabrieken lager te stellen. Uit een mede- deelmg van deu zuiveiconsuient voor Noord- Holland bleek, dat men daar voor groote bedryven de te betalen contributie van cent tot op 1/10 cent per K. G. deed ver minderen. In beginsel werd door het bestuur verklaard, dat het daarin wel kon medegaan doch dat de vergadering van belanghebbenden, die zich zouden aansluiten, de beslissing daarover had. Na nog eenige discussiën werd in omvraag gebracht wie zich wilden aaneluiteu. Twee fabrieken en zeker meer dan 70 boereu ver klaarden staande de vergadering in beginsel toe te treden, terwyl van verschillende zyden voorwaardelyk toezegging werd gedaan. Het kaascoutröiestaiion Zuid-Hohand, werd daarop voor opgenebt veiklaard. Degenen die zich hebben aangegeveu en zy die zich nog zullen aangeven, worden binnenkort tot een vergadering opgeroepen om de statuten te behandelen en een bestuur te kiezen. Na nog eenige bespreking over de wen* polder en leenen tot honderd vi derd zeven dkt voor dat gesteld, hei; op denzelfdt vincie verlet a. dooi sterdam, voor dén aanleg en de uitrusting van spoorweglynep in denllaarlemmermeer- omgeving, eeivvoorscbot te ver een bedrag vs# ten hoogsten één ner en zestig duizend, negen bon en zeventig gulden, mits blfjke, itzelfde doei beschikbaar worden hetzij pis voorschot (renteloos of 'ien voet, als dat di^br de pro- jend).hetzy als subsidie: -,_jr den “Staat een bedrag van ten minste f 2,147.001) b. door de bètrdkken gemeenten en belanghebbenden in deze prdvincie t drag van tenjtainate f komstig de ONraven, staat, behooiw Hollandsche 1 Er moeten Jly n'n ij a. van Idofp, Ven. 'W«n; lb'. van ('vC. van IfW0*11. rans; en )e lytien moeten gebpuw^ en in - Dipadag j.' vkp een JWjlder in pet kie^dic* in de vacktur Bplprle, dwl v zoodanig ujn gehad. By den,!burgemeester '1 van het kiesdisti ingekomen. DeJ_- van Jhr. W. E. I': rd te Utrecht, die OveraleiaL De 30e October is in Baaland boven verwachting kalm afgeloopeu. Er hadden nergens manileslatiëu plaats. Overal werd gewoon geweikt. Zelfs in St. Petersburg Waren de winkels open en ging alles zonder eenige onordeiykheid zyn gang. 't Was geen wonder overigens dat men in Petersburg ongerust was. Pas heeft daar weer een geduchte bommenaauslag plaats gehad op een rytuig met staatsgelden. Drie bommeD vreriteu op *t zelfde oogenblik naar het ryluig geworpen door een troepje net gekleede jongelieden. Uroote verwoestiug werd in den omtrek aangericht. De toege snelde gendarmes schoten een paar van de plegers terstond neer en verwondden er éen zwaar, maar konden niet verhinderen dat twee andere jongelieden, van de verwarring gebruik makende, er met den buit van 386.U0G roebels van door gingen. Volgens sommige berichten was het een vrouw, die zich met den buit uit de voeten maakte, toen een jonkman, die het geld droeg, gevat werd. „Het komt er niet op aan," nep hy. „Wy heoben het geld en dat zal genoeg zyu om Stolypin uit den weg te ruimen." In *t geheel werden 32 personen gevat in verband met dezen aanslag en op heeterdaad Detrapten zyu reeds -**-" Om Stolypin un den weg U waarschymyk geen bomaanslag-■4 Er gaat een gerucht, dat hy l«wU Minister zal aftreden, omuat ny niet kan Dlyven tegenover de nieuwe Doema, wyl hy zelf de vorige heeft ontbonden. Niemanu minder dan Graai Witte zou weder de teugels van het bewind in handen nemen, voornamelijk om ’s Ryks financiën te regelen. Nog onlangs heeft Witte evenwel verklaard geen staatsbetrekking weer te willen, zoodat net bericht om waar te blyken eerst beves tiging eischt. Uit Petersbui politie er de een compli punten der springen. wei 3 te worden, dat ter tem, wy meeneu van i Boerenbond, opging “nde kaas een zeker aven te roepen, omdat het lyk door ieder producent, *t zjj van Deltsche, 't zy komynde werd gebruikt, .rvan werd loegezegd zoo- 1 tak, de contrdie voor de taas, haar beslag had en iln zou men er eens over of het mogeljjk was een ifzondqrlyke afdeeling te stichten. mde algemeene vergade- fcuid Hollandsche vereenigmg 'ruis” is Dinsdag j.l. te Kot- gepouw „Caledonia” gehou- i yoorzitierschap van Dr. de verlagen van secretaris en >ter jifaren uitgebracht, hield de zich) vooral bezig met de beide Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel,meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vnjdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeveW* Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden f0,15. Franco per post door het geheelerijk ƒ0,90. Men kan zich abonneren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. tei beschikking van de leden gesteld. Behandeld zyn de rapporten omtrent plautsbezoek te Bodegraven, Zwammerdam, Moordrecht en Woerden. In Bodegraven wordt aanmerking gemaakt op slooten, te Zwammerdam komt ter sprake de drink watervoorziening in de „Tempel” en de vocht in het schoolgebouw, te Moordrecht «ijn klachten over de school en te Woerden over slooten en mestvaalten. De conclusiën van deze rapporten zullen aan gemeentebesturen worden medegedeeld. Een uitvoerig rapport wordt uitgebracht over de invoering van het wisseltonnen- stelsel ten platten lande. Wordt besloten van dit rapport, als het zal zyn afgedrukt in het verslag over 1906, een nadruk te zen den aan alle raadsleden m het ressort. i'Het rapport omtrent het woningonderzoek te Moordrecht wordt behandeld en overeen komstig de conclusiën van de woningcom- missie vastgesteld. Een voorstel inzake verzameling van regenwater, afkomstig van groote gebouwen op die plaatsen waar boringen naar bodem water geen resultaat opleveren, wordt be sproken en eene beslissing hieromtrent uitgesteld tot de volgende vergadering. De inspecteur doet eenige verklarinf omtrent toepassing van de bouwverordening te Nieuwveen en aangaande de rioleering van het gedempte gedeelte achter de per- ceelen op de Molenkade te Zwammerdam, benevens rioleering te Woerden. Ter sprake komt bet denkbeeld om het toezicht op de naleving van de bouwver ordening in de verschillende gemeenten vanwege de gezondheidscommissie te doen houden. Na langdurige discussie wordt be sloten om hiertoe over te gaan. De heeren Aiblas en Le Coultre stemmen tegen omdat dit toezicht naar hun oordeel niet op vol doende wjjze kan worden uitgeoefend door één of twee personen in 't geheele district, tenzy deze daarvan hun uitsluitend werk maken. Overgelegd wordt een rapport van onder zocht water uit de Braasemermeer, waarover aan Rjjnzaterwoude zal worden geschreven. Advies wordt uitgebracht over een schry ven van Boskoop inzake de opheffing van de onbewoonbaarverkiaring van de perceelen Zuidkade, 6, 8 en 10. Wordt besproken het feit dat in de stations Bodegraven en Zwammerdam ter lezing wordt neergelegd een courant van Eilers „De Wereldvraag”, en dat Bloem van Daalens kranten nog steeds verspreid worden. De commissie kan zich niet hiermede vereenigen en zal zich wenden tot de directie van de staatsspoor en tot den hoofdinspecteur. De arr^ rechtbank te Rotterdam veroordeelde Dinsdag j.l.; J. B., 38 jaar, fabrieksarbeider te Gouda, wegens mishan deling, tot f 15 boete, subs. 15 dagen hechtenis. Behandeld werden de volgende zaken: In de maand Juli hield de 23 jarige P. J. F., lood wit werker van beroep, met een ander persoon verblijf in een logement te Schoonhoven, alwaar ook logeerde C. A. Ester. Op den tweeden dier maand nu had beklaagde met den bewusten persoon bet logement verlaten. Eenige uren daarna had deze hem een horloge terhand gesteld dat het eigendom was van Ester. Beklaagde had het daarna te Oudewater voor f 3 verkocht met bepaling dat het binnen 14 dagen zou worden teruggekocht. Hiervan was echter niets gekomen. Het geld hadden zjj te zamen gedeeld. Bovendien bleek h|j zich op den 4den Juni met geweld verzet te hebben tegen den agent van politie J. Vogel, die hem wegens dronkenschap in het open baar naar hetpohtie-bureau wilde o ver brengen. Hy bad den beambte teopn bet hoofd gesla gen en gestompt en bovendien nog tegen de borst gestompt. Beklaagde beweerde zich niet bewust te zyn dit feit gepleegd te hebben. Ter zake van het voordeel trekken uit de opbrengst van door misdryf verkregen goed! en wederspannigheid werd veroordeeiing gevraagd tot 4 maanden gevangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis. De verdediger, Mr. J. Coert, zei beklaagde niets geleerd heeft en als gelukkig persoon moet beschouwd worden; pleiter drong er op aan, hem een geringere straf op te leggen. Niet aanwezig was G. S., 18 jaar, smidsknecht te Schoonhoven. Den September had hy aldaar den agent van politie B. C. van Donselaar. die hem tot kalmte aanmaande, op hoofd en borst geslagen. Etsch f 10 noete, 10 dagen hechtenüs. Nog stond terecht W. O., 38 jaar, boter- fabrikant te Ammerstol. In den avond van den 2. September omstreeks half negen had beklaagde te Bergambacht gereden met een motorrijtuig op twee wielen, niet voorzien van een lantaarn. Hy reed in matigen gang, by helder lichte maan. De gemeenteveldwachter B. van den Bosch verklaarde nu „stoppen” geroepen te hebben, daarbij z<cn midden op den weg plaatsende met uitgestrekte armen. Niettegenstaande dit, was beklaagde toch doorgereden. Beklaagde beweerde in den bewusten persoon den veldwachter niet her kend te hebben. Deze vermeende het tegen deel, daar hy den beklaagde ook had herkend. Met gedeeltelyke vryspraak der aanklacht, werd veroordeeiing gevraagd tot f15 boete, subs. 5 dagen h ten ten is. Uitspraak over 8 dagen. Door de rechtbank te Utrecht is tegen den 17 jarigen H. B., mt Snelre- waard, die te Oudewater op 4 Sept. j.l. bjj gelegenheid van de iandbouwfeesten zekere G. S. uit Hoenkoop deerlijk mishandelde een boete opgelegd van f 15 of te vervangen door plaatsing in een tuchtschool voor den tyd van 1 maand. Aan de Universiteit te Utrecht is bevorderd tot Doctor in de Rechtsweten schap, op Stellingen, de heer 0. A. Verwejjr geboren te SUedreebt, pelyk werk, en zjj heeft daarvoc kracht, al haar kalmte noodig. plies heeft zjj behoefte aan vrede i 1 leer dan zjj zorg dragen IQft. officieuss mededeelingen aan „le Temps" blgkt dat de Regeenng voornemens termjjn voor het instellen der wcultueele l,:'*:ngen” met 2 jaar te verlengen, dus 11 Dec. 191)/ moeten die vereeni- gevestigd zyn. ■ts zou door den Ministerraad besloten i priesters, die niet, door vereenigin- i eeredienst worden gereclameerd, tot igen dienstplicht in he$\ legertop te ipengereclameerde priesters nioeten i jaar dienen. In een toespraak tot zfjn ambtenaren heeft üeuwe Frausche Minister van Arbeid Jzegd „Gy ziet hier e^en socialistischen Minister voor u. Ik verlang vqlstrekt niet, dat gij u aansluit by mijne politieke gevoelens, als gjj anders geijkt. Hier biAtaat geen politiek; .hier konjt het«jileen op Werken aan. Maar jk wiF dat dit Mmistene een huis van dew arbeider zal zfin Ik wil dat gy legenovei- de arttieiders, mét wie gij in betrek king zult komen, steeds myk geeft van ruime opvattingen, vriendeljjke >Dbrkoi|iendhei(l en ï'n Engeland is op< ®1 ji overleden Lord Cranbr&k, Ji Minister en een der ou'ilate' Hoqgerhuis. Byna tot beety deze eerlyke en de zittingen van het Hot0_._ Het Huogerhuis behandelt de mei* -- het Lai handel, de Re» 256 is de verwachting de wet onveranderd Op den Simplonspoorw^g, by Aigle op ZwlUencli gebied en ^lak by een brug over de Rhöue, heeft men teen bom ontdekt, weinige minuten vóór de groote nachtsnel- ttein moest passeeren. De' groote koperen bom, die op de rails wak gelegd, bevatte 13 patronen, die door middel van twee lon ten aan elkaar waren verbonden. Met groote voorzichtigheid werd de helsche machine naar Villeneuve vervoerd. Men denkt dat de daders het oog hadden op deze of gene politieke persooulykheid, die in den trein moest zitten. Hieromtrent bestaat echter geen zekerheid. De President van Amerika doet alle moeite om Japan gunstig tegenover de Ver.-Staten te stemmen. Hy gaf den Japau- seben gezant Aobi de verzekering dat de regeermg bereid is den Japanners al de hun toekomende rechten te geven. De President wil den Japanners bewyzen dat de vyandige stemming te San-Francisco vah zuiver plaatse- lyken aard is. Geiyk men weet werden daar de Japansche schoolkinderen uitgesloten. De bekende Japanscne staatsman Kurino, die het verdrag met Rusland hielp opmaken, acht den loeelund niet MedenkelQk. Hoewel hy de uitsluiting der schoolkinderen in stryd met het traktaat en bovendien kwetsend voor het nationaal gevoel der Japanners acht, vertrouwt hy op de vriendschap weike lusschen beide lauden bestaat en op de onpartydigheid van President Roosevelt. By Atlantic City (New Jersey) is een trein, bestaande uit drie eiectrische wagens, van een openstaande draaibrug in het water ge stort. De twee eerste wagens gingen onder, terwjjl de derde wagen nog bleef nangen gered kon worden. Daar het ongeluk beurde bjj stijgenden vloed, werd 1 reddingswerk zeer bemoeilykt. Van de ongeveer 1U0 reizigers konden slechts weinigen gered worden. Uit Tanger (Marekkw) wordt bericht, dat daar in ue voorsteden Maandag den geheelen dag is gevochten tusschen de stammen der Andschera's en de Fahoya’sA Te Arsila heeft nu de Fransche kruiser „Gahjée" zich gevoegd bg het derwaarts gezonden Spaausche oorlogsschip. De kruiser „Jeanne d'Arc" biyfc te Tanger. Frankryk en Spanje zyn, geiyk men weet, krachtens de overeenkomst van Algesiras belast met het politie- toezicht -in de Marrok- kaansche havens. eren art. 9 larder, Oude- Nieuwveen en irg wordt nog gemeld, dat de lucht van bad gekregen, dat lot van plan was op verscmilende stad tegeiyk bommen te laten ringen. By een nacutelyke huiszoeking irden 30 bommen ontdekt en - gevangen genomen. De Reg terstond de stad en een menigte Biykens een by het departement van koloniën ontvangen telegram wordt de Bali-expediüe met 1 November ontbonden. Het Koninklijk echtpaar keert 6 November om halfacht op 't Loo terug. - Hare Majesteit de Koningin heeft aan den kamerheer Mr. M. I. nader Pauw van Wieldrecht, dienbtdoende by Hare Majesteit de Konmgin-Moeder, op zyu ver zoek, met ingang van 1 Maart 1907, een eervol ontslag verleend uit zyne betrekking als kamerheer. 0 By Kon. besluit van 29 dezer is benoemd tot kantonrechter te Dordrecht, Mr. J. F. C. Meijer, thans kantonrechter te Neuzen. - Voor de lichting als militaire leden in de Milil in de provincie Zuid-Holland: le 's-Graven- hage, lid luit, kolonel bikkens, plaatsv. majoor Tedmg van Berkhout; 2e Rotter dam, lid luit.-kolonel Froger, plaatsv. majoor Verspyck Mfjnssen; 3e Leiden, lid luit.- kolonel Spaan, plaatsv. iuit.-kol. Noor- duyn; 4e Dordrecht, lid majoor De Veer, plaatsv. kapitein van Visvliet. in de provincie UtrechtUtrecht, lid majoor Jong, plaatsverv. kapitein Jonker. Door Gedeputeerde Staten van Utrecht is besloten om aan de „Hollandsche Electrische Spoorweg-MÜ.”, gevestigd te Am- scbelhkheid van spoedig in 't bezit van een merkf voor del verte kaas te komen, waarop blijkens de medbdeeling van deskundigen groot? kans betond, en over de gunstige gevolgen, die nij reeds alleen bet publiceeren van de namen Aler aanj betrokkenen heeft, sloot vergadering. Opgemerkt diént nog i vergadering Ook een ste" den Zuid llollajidschen om voor de Lei^&he komynG. contróle in ’t leven te roej „sleuielmdrkt eigenii 'r zy van 'I'Vteddije, van echt l^idsoip k Overwegjhg rfahrvi dra eerst dezeigtat vette GoudscboHki goed werkte, tnrn kunnen spreken g. dergelijke afzond De tiei ring van de Zuil „Het Groene Krui. terdam in het gel den, onder het) 1 W. Mees. Nadat penningmeester vergadering volgende voorste 1. Van de afdteeliug Moordrechtde alge meene vergadering machtige het hoofdbe stuur éen coptract te stuiten met een verhuurder van automobielen, om deze voertuigen dienstbaar te maken voor het vervoer van patiënten. 2. Van het hoofdbestuur: de algemeene vergadering drage bet hoofdbestuur op een commissie te benoemen, wier taak zal zyn de vraag in studie te nemen, hoe de stryd tegen de tuberculose ten plattelande moet worden gevoerd, en in hoeverre de afdee- hogen van Het Groene Kruis” hieraau kunnen deelnemen. Zy openden deze commissie daartoe een crediet van f 100. Het eerste voorstel lokte een breed debat uit; tal van bezwaren werden in *t midden gebracht, totdat een motie van de afd. Berkel en Kodenrys aan de discussie een einde maakte, om nl. de algemeene verga dering te doen uitspreken, dat door „Het Groene Kruis” niet tegemoet zal worden gekomen m de kosten van zieken ver voer. Dit werd aangenomen met 130 tegen 83 stemmen. Na dezen uitslag deelde de voorzitter mede, dat, niettegenstaande dat resultaat 't hoofd bestuur zoo spoedig mogelyk bij verschil lende verhuurders van automoDielen zal informeeren, of zy bereid zyn voor „Het Groene Kruis" het ziekenvervoer op zich te nemen. De uitslag vau dit onderzoek zal zoo spoedig mogelyk ter kennis worden ge bracht van de afdeelingen. Het crediet voor de te benoemen com missie werd voor 1907 vastgesteld op f200. In het hoofdbestuur werd herkozen Dr. W. Mees, en in plaats van de heeren Jhr. M. van den Brandeler en Dr. N. J. van Dam, niet herkiesbaar, gekozen de heeren Mr. T. Egter van Wissekerke, burgemeester te Nieuwenhoorn en W. Spoor, burgemeester te Hendrik-Ido-Ambacht. In de vergaderingen van de Gezondheidscommissie te Bodegravenge houden in September en Octooer, werd me- dedeeling gedaan van hetgeen door het Dagel. bestuur Was verrient ter uitvoering van de m de vorige vergadering genomen besluiten. Ingekomen zyu o. a. formuiiei Woningwet van Barwoutswaa :J water, Woerden, Nieuwkoop, Ni Rynzaterwoude. Verder zyn ingekomen het verslag over 1904 van den Centralen Raad; missive van Oudewater vragende advies tot opnetnng van de onbewoonbaar-verklaring van perceel C, no. 110, waaromtrent gunstig is geadviseerü; missive van Boskoop naar aanleiding van slooten-inspectie met bybe- hoorend rapport van de subcommissie, die het plaatsbezoek te Boskoop gehoudsn beeft; een besluit vau Boskoop, waarbf) de per ceelen Zuidkade 76ad onbewoonnaar wor den verklaard; een brief van Waddingsveen over demping en rioleering van een sloot achter den Kersweg, een schryven van Zwammerdam over den opbouw van het verbrande perceel naast het gemeentehuis; eene kenuisgeving van Zwammerdam dat concessie is verleend een de heeren Visser en Smit tot levering van drinkwater; een missive van den Inspecteur van de Volks gezondheid over rioleering van slooten achter de perceelen langs de Molenkade te Zwam- merdam. Medegedeeld wordt dat in Augustus en September zyn voorgekomen ae volgende gevallen vau besmetteiyke ziekten, als: te Nieuwveen, Waarder en Woeraen ieder 1 febns typb., te Zevenhoven 2 febr. typh., te Zwammerdam 4 febr. typh., te Boskoop 6 febr. typh. eu 6 diphtherilis, te Waddiugs- veen 9 iebr. typh., 2 diphlh. en 5 roodvonk, te Oudewater 3 febr. typh. en 1 diphtb., te Nieuwkoop 1 febr. typh. eu 16 roodvonk en te BooegraVen 1 uipth. en 1 roodvonk. Door den aikevaardigde naar het sociaal congres te Haarlem, den heer Douwes Dekker, wordt rapport uitgebracht. Van Oudewater is ontvangen een afdruk van de politie-verordening, waaruit blijkt dat slechts aan enkele opmerkingen van ons advies gevolg gegeven eu m de nieuwe verordening mets voorkomt omtrent onderwerpen betreffende de volksgezondheid, waartoe geadviseerd is. Ingevolge advies van den inspecteur Jhr. de Graeff, die de vergadering by woont, wordt besloten hierin niet te berusten, doch kennis te geven aan den hoofdinspecteur. Een rapport aangaande reiniging van water door middel van kopervitriool, ontvangen door bemiddeling van de inspectie, wordt iandere te prdvincie een be- 105.679,50, overeen- laven, voorkomende op den [de bjj het schrijven der Ctrische Spoorweg-My. -/orden aangelegd spoor weg- n Amsterdam o vet Aalsmeer, Hoofd- mnepferdorp en Oude Wetering naar 'jD). vau Hopfddorp'E^aarïem; Ac. van Aklsmeer léver Uithoorn, k«jcht, Wiluis en Vinbpveen naar Niej Bovenkerk over Uithoorn, Nieuw- arlsnderveen naar) Alfen. j vóór dfeu In Juli 1909 exploitatie gebracht. a j.l. heeft de verkiezing __r Prov. Staten van Utrecbi ;tnct IJsclstein, ter voorziening e van den heer J. I. G. vau regens gezondheidsredenen als ontslag heeft genomen, plaats van IJselstein, de houidplaara van het kiesdistrict, is één can- didateplysD ingekomen. Deze lyst bevatte den uaam] van Jhr. W. E. Boscp tén Oud- Amehsweerd te Utrecht, die mitsdien als lid van de Prov. Staten van Utrecht in 't district IJselstein gekozen is. Naar men uit het kiesdistrict IJselstein aan de Res.bode scbryft, zouden de katholieken de vacature, outstaan in het Gedeputeerd College door het bedanken van den heer Van Baerle, overlaten aan hun bondgenooten, de antirevolutionairen, terwyl deze dan op hunne beurt aan de katholieken zouden o verlaten den zetel van het anti- revolilionnaire lid der Gedeputeerde Staten, den beer W. A. van Beeck Calk oen, welke zetel binnenkort open komt. Oudertusschen beeft de beer Bosch van Oud-Amelisweerd gelegenueid gehad zyne zaken als notaris af te wikkelen en zou dan als lid der Gede puteerde Stalen in aanmerking komen. Dinsdag-ochtend is in heLNota- nahuis te Rotterdam een vergadering gehou den van de Hollandsche Maatscüappy van Landbouw cn wel speciaal van de atdeelin- geu, gevestigd in Zuid-Holland. Als belang stellenden waren uitgenoodigd kaas producen ten in genoemde provincie, ten einde te ge raken lot de oprichting van een kaascoo- tröiestation voor Zuid-Holland, geiyk er voor eemgen tyd een te Hoorn is te stand gebracht. Door den heer Bos, zuiveicousulent, werd uitvoerige uiteenzetting vau de zaak gegeven, waaruit bleek, dal men op grond vau de levensvatbaarheid, in Hoorn gebleken en in verband met de wenscnelykneid, dat ook de producenten van Goudscbe kaas geiegentieid behoorden te hebben om hun product tegen de concurrenten van de magere soorten te beschermen, een poging meende *1 moeten doen om een kaascoutrólestation Den Haag te vestigen. De kosten zouden niet boog zyn, omdat het voornemen bestond, het laboratorium van den provincialen zuivelconsuleut voorloo- pig voor het beoogde doei af te staan en omdat de zuivelconsulent eveneens voodoo- pig ais directeur zou optreden. Bovendien werd door de Holl. My. van Landbouw nog een renteloos voorschot van f 1256 toegezegd. Van de gelegenheid tot hel vregen van inlichtingen werd door enkele belangstellen den gebruik gemaakt, waaruit kon worden opgemaakt dat velen het recht van het voeren van een merk voor vette kaas zeer wenscheiyk achtten. Van de zyde van het bestuur werd betoogd, dat een minimum vetgehalte van 40 pLt. in de droge stof gerust kou worden aangekomen ais een greosgetai, waaraau iedere volvetten kaasbereider ten allen tyde kun voldoen. Eenstemmig werd dan ook besloten, alleen garantie te verleenen voor kaas, weaker be- reiders zich op voorwaarde van die alleen te zuilen produceeren onder coutrote wilden stelleu. Daarmede is dan ook fditejyk ver vallen deu in de concept-stalulen voorkomen- nog een garantie zou kaas met ean vetge- stof vau 40 tot 25 pCt. ’“1 werd medegedeeia dat r cent per K. G. zouden l steffl- ten als

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1