Müffim, DE KLEEOINGMAGAZIJNEN GEBBS. BEBVOETS. I BLOOKERS CACAO ROTTERDAM, hoek Heerenstraat, fis JAC. VEEIROQST, ORDERS! Dames- ei DhMoéd ei Baratptu, I „JLVJ.S." is de naam DAALDERS Geuit M(MS, SCHOUW. W. J. VAN DAM, J. R. H. v. WILLENSWAARD, JE kiespijnmiddel, Aanbesteding Uitvoeringen Loopknecht. P/leid-Huishoudster, Een Dienstbode, Gebruikte Rijtuigen Gedroogde Pulp. DEMI-SAISONS, Elegante roshaarbewerking. Deposito-rente Echte en Fantasie-Bonten vanaf 40 Cts. Kraagmo- dellen vanaf f 1,00. Koek- en Banketbakker^, pBbbjadO sj8j[i|5 Zeldzaam aanbod. CAFÉ-BILJART Schoonh. Speciale Rijwielhandel A. VAN 1PEREN, kost slechts de helft van andere goede cacao. Pe prijs van een bus van 1 Kilo (twee pond) bedraagt ƒ1.50 (een daalder). Kleinere bussen naar verhouding. Nooit los verkrijgbaar. KOFFIE en THEE. Molenaarsgraaf, 11 Kalfkoeien, GEZAAGD HOUT Zie verder het Tweede Blad. Advertentiên. i 25-jarige Echtvereniging. 5 DANKBETUIGING. Remonstr. Geref. Gemeente GEREFORMEERDE KERK Lezing over Woning- en Straat verlichting te Bergambacht. „OEFENING KWEEKT KUNST" te Streefkerk. Bergambacht. De Nieuwe Eerste Nederlandsche, Agent C. PLOMP Azn., Bjj G. VAN WIJNGAARDEN, Enorme sorteering DEMI-SAISONS GROOTE COLLECTIES De afdeeling JONGENS- en KINDERKLEEDING Kleedingstukken, welke niet aan den gegeven waarborg beantwoorden, worden steeds vergoed. Ome lleiziger is steeds met onze uitgebreide collectie STALEN te ontbieden. Rjjtnig- en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rijwielhandel „De Goncnrrent". „De Verscheidenheid", HAASTRECHT. EXPOSITIE J. V. WILLER, voorheen Gez. HOFSLAG, HAVEN B 61, SCHOONHOVEN. Steeds versch verkrijgbaar de bekende St.-Nicolaassoorten. Versche Appelbollen en SancjjzenbroodjesGebakjes enz. Ruime sortcering Chocolade- eu Suikerwerken, Chocolade Union en Gala Peter. Cacao Union a 25 Cent per Ons. bij de bekende Verkoopers. TE KOOP: Spek (gerookt en versch), Varkensgehakt, Varkensvleesch, versche Worst en Reuzel. RIJWIELVEILING. J. ESHUIS, V. H. DOESBURG, - BERICHT VAM INZET. te Bleskensgraaf Totaal f 38.375,-. Notaris BOS. ERFHUIS. De Notaris H. A. BALLOT Bouw- en Melkgereedschappen. en RIJWIELEN. te TIENHOVEN, Nieuw gezaagd HOUT, RUWIBLEI. Gerlnchem, 31 Oct. Doordat Mr. L. ▼an Andel deze gemeente en de provincie metterwoon heeft verlaten, ia er een vacature ontstaan in de Provinciale Staten voor het. district Gorinctym, alsmede een in den raad dezer gemeente. 'Alblasserdam, 30 Oct. In het lokaal «Utile Dulci" vergaderde de afd. Kinder dijk" van de Z.-H. vereeniging „Het Groene Kruis", onder voorzitterschap van den heer M. Leis. Behandeld werd de oproepingsbrief der algemeene vergadering. Besloten werd den afgevaardigde een vry mandaat te gev,>n. Voor het nazien der rekening over 1906 werden benoemd de heeren L. Zevenbergen en C. van de Linde. De begrooting der af- deeling 1907 werd vastgesteld in ontvang sten en uitgaven op f 1610,60. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren M. Leis, J. M. Prins Visser en Jhr. V. H. de Villeneuve, terwgl twee nieuwe bestuursleden werden gekozen, de heeren W. 't Hoen en C. van de Linde. Terwijl de keuze van een afgevaardigde aan het bestuur werd overgelaten. Alhier is een afdeeling van den Chr. Metaalbewerkers-bond gesticht met aan vankelijk 10 leden. Al bl agger waard en Vyflieeren- lauden, 2 Nov. De handel en kaas is iets stugger en de prgs «enigszins flauwer; boter met goede vraag, vast in prgs; meu besteedt thans in deze streken voor kaas f 26,50 A f 32, extra zware partijtjes tot f 31,50 per 50 kilo; goeboter f 0,71%, wei- boter f 0,65 per Va kilo. Amelde, 1 Nov. De kommies by 's Rjjks directe belastingen W. T. van den Berg is van Tegelen naar deze gemeente verplaatst, met ingang van beden. Ameide, 1 Nov. De anti-revol. kies- vereeniging „Nederland en Oraoje" hield gisteren avond een openbare vergadering in de zaai van Gebrs. Diepenhorst alhier. Voor een volle zaal trad op de heer N. Ooster- baan, arr. schoolopziener te Doesburg, met het onderwerp „Stembusbeloften". Wie eenige vergaderingen in het vorige jaar heeft bijgewoond en ook eenigszins heeft gevolgd wat de rechtsche bladen in den laatsten tijd hebben geschreven, kan zich een denk beeld vormen van wat de spreker behan delde. Trouwens een verslag van de ver handeling, die twee uren duurde, zou meer plaatsruimte eischen dan waarover hier be schikt kan worden. Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt. 'imuental, 2 Nov. Tot lid in de districts commissie voor de Staten-verkiezing in 1907 werd door de afdeeling „Broeder trouw" van het Alg. Ned. Werkl. Verbond gekozen de heer P. Kooij. 'Benachap. Loting: No. 1 H. Roodenburg (broederdienst), 2 J. Klever, 3 C. Lekkerkerker, 4 A. Strik (gebreken), 6 A. Brouwer, 6 A. van Roojjen, 7 J. van 't Hoog, 8 D. C. Kas- telejjn, 9 J. C. Rietveld (broederdienst), 10 G. A. Lommert, 11 B. de Ridder, 12 A. Wiegeraad, 13 Tb. Klever, 14 H. T. Lange- rak, 15 P. Bos, 16 J. van Os, 17 A. A. Hordijk, 18 T. Doornenbal. 'Bergambacht, 2 Nov. Voor het bg- wonen der lessen van het herhalings-onder- wjjs aan de 2de openbare lagere school alhier hebben zich 11 jongens en 4 meisjes aangemeld. In deze gemeente, en wel bg den bouwman G. V. is schurft onder de schapen uitgebroken. Woensdag-a vond I.l. trad voor den eersten keer in dit seisoen als spreker voor de ver eeniging „Winterlezingen" op de heer S. van Bachum de Boer, declamator te Bodegraven. Op een zeer boeiende wijze werd door den spreker weergegeven een humoristische no velle van Saiutelair „De Hypnotiseur", alsmede een monoloog van Margadant „De Zilveren Bruiloft". Na afloop der voordrachten werd den spreker door den voorzitter dank gebracht voor den aangenamen avond, welken h(j de aanwezigen had verschaft. In het laatst der vorige en het begin dezer week werden door het paardenspel van Blanus ahier eenige voorstellingen gegeven. De kunsten welke op de paarden wer den vertoond waren zeer aardig, waar- tusschen de grappen van een clown menig maal den lachlust opwekten. Berken wende, 1 Nov. Het herhalings- onder wijs alhier is deze week begonnen met 1 leerlingen, waarbij 2 van het vorige jaar. 'Bleakensgraaf, 1 Nov. Tot schatters van tuberculose runderen, over te nemen door het Rijk, zijn door den heer burge meester in alphabetiscbe volgorde aanbe volen de heeren: M. G. de Kluyver, J. Mourik en J. van Zessen alhier. «Gendrlaan, 30 Oct. Tot zetter ia plaats van den heer T. van Dieren die bedankt heeft, is benoemd de heer M. van Beuzekom. Heden-avond vergaderde de ijsclub alhier. Tot afgevaardigde voor de algemeene vergadering van den Ijsbond, te Ameide te houden, werden benoemd bg acclamatie de heeren N. Maat en W. Goedhart. Bg acclamatie werd ook herbenoemd als lid van het bestuur de heer A. Kars. Besloten werd in de volgende vergadering in Novem ber een gratis verloting te houden. De rekening over het afgeloopen jaar wijst een goed slot aan van ruim f 80. «Gleeendam, 1 Nov. Het herhaiings- onderwjjs in deze gemeente is heden aange vangen. Door 9 jongens en 4 meisjes wordt er aan deel genomen. In bet naburige Giesen-Oudekerk hebben zich 6 jongens en 3 meisjes daarvoor aan gemeld. 'Hekenderp, 31 Oct. Naar aanleiding van de overbrenging naar het huis van be waring te Rotterdam van de wed. M. alhier, verdacht van brandstichting, bevonden zich heden alhier de officier van Justitie en de rechter-commiBsaris van de arrondisse mentsrechtbank te Rotterdam, tot het in stellen van een nader onderzoek en het hooren van eenige personen. Heenkeep, 30 Oct. In de Zaterdag j.l. gehouden vergadering van stemgerech tigde ingelanden van het waterschap Hoen- koop c. a. werd de begrooting voor 1907 onveranderd vastgesteld in ontvangst en uit gaaf, met een omslag van f 4 per H.A. Besloten werd De Driehoek met Tiendweg voor den tijd van 3 jaren ondershands te ver huren aan AutoDy van Zoylen voor f 45 1 I^ov. Aan het hulp postkantoor alhier is gedurende de maand October in de Rijkspostspaarbank een bedrag van f 339 ingelegd, verdeeld over 15 inlagen. Aan het herhalings onderwijs wordt door 9 jongens deelgenomen. Krimpen a/d Lek, 1 Nov. Ia het gezin van M. van Leeuwen komt een geval van febriB typboïlea voor. Bjj de alhier gehouden aanbesteding door het Polderbestuur, tot het sloopen der boezemkade kwamen de volgende bi'jetten in: C. Brussee f 3320; Joh. Gouwe f3140; Job. Rolloos f 2297; A. Zenen f 1985; C Zanen f 1864; J. Stuurman f 1820; H. Bode f1728; P. Rietveld f 1686; P. d. Waard f 1619; W- 't Hoen f 1475; A. d. Vries f 1427,80; C. Leenheer f 1068. Aan den laagsten inachrgver ia het werk gegund. De schipper D. Broere, die aan de kleine Zaag onder deze gemeente beetwortelen laadde, had bij het afzetten van de schuit het. ongeluk zQn band dermate te klemmen, dat enkele vingers ontvleesd werdeo. De hulp van Dr. W. Mars werd ingeroepen, die de hand beeft verbonden. 'Krimpen a/d Uael, 1 Nov. Voor het herhalingsonderwijs op de openbare lagere school alhier heeft zich niemand aangemeld. Van af Maandag 5 November a. s. zal de secretarie dezer gemeente voor bet pu bliek zijn geopend van des voormiddags 9—12 uur en des namiddags van 2—4 uur (des Zaterdags alleen des voormiddags van 9—12 uur). Tot het doen van aangiften van den burgerlijken stand blijven de bestaande uren gehandhaafd, n.l. alleen van des voor middags 9i/j 12 uur. "Krimpen a/d IJsel, 1 Nov. De af deeling „Capelle en Krimpen a/d IJsel" van de Maatschappij „Tot Nut van 't Algemeen" had voor 't eerst, bij wgze van prorf, op Donderdag 1 dezer een openbare vergade ring belegd in de openbare school alhier. De opkomst was vrjjgoed, zoodat de proef, wat dat betreft, als gelukt kan beschouwd worden. De voorzitter, de heer D. iBakker, burge meester van Capelle a/d IJsel, opende de bijeenkomst, gaf een uiteenzetting van wat de Maatschappij beoogt en wat de afdeeling in haar 40 jarig bestaan tot stand had ge bracht, waarna bij het woord gaf aan den heer Van Raalte, leeraar in de scheikunde te Dordrecht. Op zeer onderhoudende en bevattelijke wijze wist deze de vergadering mede te deelen en ook te doen zien, op welke wgze door fabrikanten en leveranciers verschillende, neen vele, oDzer verbruiksartikelen vervalscht worden, bg sommige waarvan bfl de vrouwen de manier leerde kennen, om de vervalsching te conBtateeren. Aan het einde zgaer rede ontving de spre ker, als blijk van waardeering voor het ge hoorde, een krachtig applaus. De heer S. Slappendel Jr., in de Maan dag-avond gehouden vergadering van nota belen der Nederd. Herv. Gem. met algemeene stemmen benoemd tot kerkvoogd, heeft ge meend voor die benoeming te moeten be danken. Leerbroek, 1 Nov. Bij den landbouwer H. alhier werd een kalf uit de weide vermist. Niettegenstaande een streng onderzoek door de politie is het kalf nog niet terecht. Leerdam, 31 Oct. Tot onderwijzeres aan de Christelijke school alhier is benoemd Mej. W. Vegter, thans als zoodanig werk zaam te Wildervank. 'Lekkerkerk, 2 Nov. Gedurende de maand October is aan bet postkantoor alhier in de rijkspostspaarbank ingelegd f5311,13% en terugbetaald f 5672,40. §Lekkerkerk, 2 Nov. De algemeene vergadering der afd. „Lekkerkerk" van de Z. H. vereeniging „Het Groene Kruis" werd als gewoonlijk, door een vrg groot aantal leden bijgewoond. In zijn openingswoord kon de voorzitter tot zijn genoegen consta- teeren, dat de afdeeling zich in de algemeene symphatie mag verheugen; wat zeker hierait blijkt, dat het aantal leden reeds meer dan 400 bedraagt. Het speet dan voorzitter de vergadering te moeten mededeeleu, dat de magazijnmeester zijn ontslag heeft ingediend. Hij brengt hem hulde voor zQn betoonden Üver en stelt voor bet ontslag met een woord van dank te aanvaarden. Over den beschrijvingsbrief voor de algemeene ver gadering had eenige discussie plaats, men kon zich met de daarin genoemde voorstellen wel vereenigen. Tot afgevaardigden naar die vergadering werden benoemd de heeren D. Luylen en D. A. van Gelderen. De be- grootiug voor het jaar 1907 sluit in ontvangst en uitgaaf met een bedrag van f 515. De iinancieele toestand der afdeeling is zeer gunstig. De ontvangsten bljjken ruim vol doende om alle benoodigde hulpmiddelen aan te schaffen. Behalve een reservefonds bezit de afdeeling een flink gebouw, ingericht tot magazijn en woning voor den magazijn meester en een fonds tot onderhoud en instandhouding van dit gebouw. Voor het eerst werd dit jaar een post van f 70 op de begrooting gebracht voor het uitzenden van kinderen naar een vacan- tiekolonie. Mej. A. Roest en de beer J. den Boon werden ala bestuursleden herkozen, terwgl als nieuwe leden gekozen werden mej. B. Luylen en de heeren C. A. van Zoest, P. C. Oskam en H. de Vos. Met een woord vau dank aan de aan we. zigen werd de vergadering door den voor zitter gesloten. 'Leplk, 1 Nov. Zaterdagavond bad ten huize van den heer G. W. Stam de jaar- Igksche algemeene vergadering plaats van de ijsclub „de Nieuwe Vogelzang". De op komst was niet bijzonder groot, doch dit zal wel te wijten zjjn geweest aan het eenigszins slechte weer. Als periodiek aftredenden kwamen voor op de agenda de heeren J. Benschop en D. de With. Met Ïigemeene stemmen werden beiden herkozen. it het door het bestuur uitgebracht verslag bleek dat de iinancieele toestand der ver eeniging gunstig is. Evenals in 1905 koiiden wederom 4 rentelooze aandeeleu worden afgelost, Onze plaatsgenoot J. de H. zou heden middag een paard gaan ruilen. Tusschen Tienhoven en Ameide gekomen, schrikte het dier, sprong op zjj, gleed bg de basalten beacboeilog neer en zoo de Lek in. Dit alles ging zoo vlug dat de berijder niet eens den tjjd bad van den wagen te springen. Beneden gekomen zat de bestuurder nog steeds op de kar. £en wonder mag het heeten dat alles zoo afliep, Dank zjj den lagen waterstand der rivier giDg het nog al gemakkelijk het zaakje weer op den vasien wal te krjjgen. „Meerkerk, 2 Nov. In tegenstelling met andere jaren, heeft de aardappelhandei tot biertoe weinig te beteekenen. Slecbte enkele partijtjes werden afgeleverd voor Utrecht. Beter gaat het met den hooibandel. Een schip werd de laatste week met 40.000 h. KG. beladen voor Rotterdam. De inhoud was onlaigs opgekocht voor 121/» gld. de 1000 h. KG. Van wat er thans aan de pers geleverd wordt is de prjjs iets hooger, tenminste de beste kwaliteit. De hoogste prjjs, die in de laatste week voor kaas, eerste kwaliteit, werd besteed, bedroeg f 32,50 per 100 hKG. Zware soort gold f 33,50. De handel is matig. Neordeloea, 30 Oct. Bjj de beden alhier gehouden verkiezing van een secretaris voor den polder Grootewaard werd gekozen de heer D. Koojjman Cz. te Noordeloos, terwjjl tot penningmeester van dien polder werd gekozen de beer F. Slob Hz. te Hoornaar. •Oadewater, 1 Nov. Atn het post en telegraafkantoor alhier «n zjjne ressor- t eer en de hulpkantoren is in October jin de Rijkspostspaarbank ingelegd f 2i700; terugbetaald f 9066,94. Het laatst uitge geven boekje draagt het nommer 4339. Het bestuur van bet Departement „Oade- water" van de Maatschappij „Tot Nut van 't Algemeen" is thans met de werkzaam heden der avond-teekenschool zoover gevor- derd, dat het openen dier achool is vastge steld op 2 Januari a. s. Er zal onderricht gegeven worden in het ljjn- en handleekenen, benevens in het rekeuen en boekhouden. Wjj waren beden ooggetuigen, dat op den disch van een onzer ingezetenen rjjpe frambozen prijkten en wel in zjjn eigen tuin geplukten dat op 1 November, wel een be wijs to meer, dat de nazomer van 1906 in zjjn groeikracht, buiten zijn schoonheid, eenig is geweest en waard geboekstaafd te worden. Oudewater, 1 Nov. Tot onderwijzer aan de Christelijke School alhier is benoemd dn heer J. Beukema, thans in militairen dienst te Aasen. Mej. A. M. Nolte alhier is benoemd tot onderwijzeres aan de St. Barbara School, school van het parochiaal kerkbestuur van den H. Bonifacius, Eikenweg 11, te Amsterdam. •Penrium, 2 Nov. Op de Woensdag gehouden raadsvergadering is de begrooting behandeld. Inkomsten en uilgaven over 1907 werden geraamd op f 2953 44%. Voor 't herhalingsonderwijs aan de openbare lagere school, hoofd de heer Van Giuke), hebben zich 6 jongelieden aaDgemeld. 'Pelabroek, 1 Nov. Na oproeping van iDgelanden heeft het bestuur van het water schap Polsbroek, behoudens goedkeuring van Ged. Staten, de Lieve Vrouwenkade voor den tjjd van zes achtereenvolgende jaren verhuurd aan den heer T. Lekkerkerker alhier, voor f 214 in het jaar. Een minder aangenaam jachtavontuur had gisteren een onzer ingezetenen. Zjjn jacHtbond vervolgde twee hazen en brak bjj een forscben sprong over een sloot een zjjner loopers. Door den in allerijl ontboden veearts werd de gebroken poot gezet. Als een gevolg van den wonderschoonen herfst vertoont de natuur allerlei wonderen. Zoo zagen we bjj een ingezetene een aard- beziönstruik in vollen bloei en langs den weg bloeiende kervel. 'Beenwyk, 1 Nov. Onze plaatsgenoot de heer K Goudswaard, adspirant adjunct commies bg de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen, is met ingaDg van den lsten November van Dieren naar Utrecht verplaatst. Uit de ljjst der voorloopig erkende scbuldeischers in het faillissement van Johan nes Arnoldus Biezenaar, in leven kassier te Gouda blijkt dat er alleen in deze gemeente vgf en vjjftig voorloopig erkende schuld- eischers zijn, die te zaraen een bedrag te vorderen hebben van f 73902,84, zegge drie en zeventig duizend negenhonderd en twee gulden vier en tachtig cents, 't is al wel!! §§chellnlnen, 2 Nov. Gisteren ver gaderde de raad dezer gemeente. De be grooting van uitgaven en inkomsten over 1907 bedraagt f 3233,08 Tot onderwijzeres aan de openb. lagere school, hoofd de heer Van Houwelingen, werd benoemd mejuffr. E. W. Noordjjlc, tjjdeljjk onderwijzeres te Sliedrecbt. Voor 't herhalingsonderwijs aan de openbare lagere school hebben zich 12 jongelieden aangemeld. «StalwUk. 1 Nov. Onze Gouwweg is telkens het ftooneel van ongelukken met paarden en rijtuigen en toch ligt bet niet aan bem, want b(j is breed genoeg. Of dan niet de noodige voorzichtigheid betracht wordt? We weten het niet en dan een ongeluk ligt in een klein hoekje. Zoo schrikte gisteren een paard van een draaibrug over den Vliet; bet rijtuig sloeg om en de beide inzittenden maakten een minder aangename duikeling; het liep echter boven verwachting goed af. En van morgen had een botsing plaats tusschen een rijtuig, waarin zes per sonen gezeten waren eu een brik. Het onder stel van het rijtuig werd zwaar beschadigd en dit laatste sloeg om, doch bleef gelukkig in de boomen langs den weg hangen, zoodat de inzittenden er nu met den schrik afkwa^ men. Als het rfltuig tan de andere z(jde van den weg geweest was, zou zeker alles te water gegaan zjjn, en dan? 'Streefkerk, 1 Nov. Door den Raad dezer gemeente is het adres van de afd. „Alblasserdam en omstreken" van den Bond ran Nederl. Onderwijzers om verhooging der jaarwedden van net onderwijzend per soneel alhier voor kennisgeving aangenomen. Tot schatters van door het Rijk over te nemen tuberculose runderen, zgn door den heer burgemeester (in alphabetiscbe volgorde) aanbevolen de heeren P. den Butter, P. Hakkesteegt en K. Schep. Blijkens achterstaande advertentie zal het fanfarekorps „Oefening kweekt Kunst" alhier op Donderdag 8 en Züerdag 10 Novem ber a. s. eene uitvoering geven. Wetende wat „O. K. K." op muzikaal gebied aan zijne bezoekers verschaft, wordt men opgewekt mede te genieten van de ontspanning die goede muziek geeft, en voor een oogenblik mede te leven in eene andere, boogere ge- dachtensfeer, daardoor voor een oogeoblik de alledaagsche zorgen te vergeten en louter eu alleen zjjne ziele over te geven aan muziek, die nart en geest verheft. Doqr bet houden van komische voordrach ten fel voor afwisseling worden gezorgd en het geheel belooft een genoegljgke avond te worden. Mogen de werkende leden van „O. JL K.' met een ruim bezoek voor hunne vljjtige pogingen worden beloond I UEMEHUD NIEUWS. De 70-jarige Hoebeek, wonende op het Weeearf te Gouda, werd Donderdag morgen door een onbekend flitsrjjder aan gereden en bezeerde zich bg deu val zóó ernstig, dat hg bg Dr. M. Sprugt moest worden binnengedragen en door dezen werd verhouden. Het bleek, dat H. ernstige ver wondingen, vooral tan het hoofd, had beko men. Hg werd later naar zgn woning vervoerd, Zgn toestand is niet zonder gevaar. De gemeenteraad van Maarsen heeft met 6 tegen 2 stemmen besloten tot afschaffiag van de kermis. Het verzoek daartoe was gedaan door de afdeeling Maarsen van de Chr. Nationaal Gebeelont- houdersvereeniging. De meerderheid van den raad, hoewel niet in beginsel tegen kermis, was toch van oordeel, dat de kermis te Maarsen wegens bet gering bezoek geen reden van bestaan meer had. aiiViiiiWM. Schesubsven, 8 Ssv. t De le luit. der art. H. K. Köster alhier is te 'a-Gravenhage geslaagd voor het examen m. o. Wiskunde K. 1. t De raad dezer gemeente besloot in zgne vergadering van 81 Oct. j.l.: 1. Ia beroep te gaaa van de beslissing van Ged. Staten inzake de gedeeltelgke afkeuring als Bcbadeigk voor de gezondheid van school le soort. 2. Te benoemen tot leden van het stem bureau voor de verkiezing van vier leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken de heeren P. Greup en J. Valk. 3. Toe te staan het verzoek van G. Goed hart om van het door hem van de gemeente gehuurde grasland, bouwland te maken. f Als leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken albier zgn dit jaar aan de beurt van aftreding de heeren G. DHz., J. Valk Jr., Herm. A. Schreuder 1 H. üehewertb. ■j-Heden (Vrgdag) ochtend om tien uur had de plechtige eerstesteenlegging plaats van de gebouwen, die bestemd zijn voor de school van lagor onderwgs, bewaar naai- en breischolen, benevens zusterhuis voor de R. K. gemeente. Alvorens tot de steenlegging over te gaan, nam de ZeerEerw. Heer Pastoor C. H. Bramlage het woord, en zeide dat hetgeen Z.Ew. gaat verrichten, niet is eene eenvou dige steenlegging, maar dat de godsdienstige wjjding van dien steen eene hoogere betee- keDis heeft. Wg herinneren ons, zoo ver volgde de spreker, het gevleugelde woord „aan Gods zegen is al gelegen" en zegenen wg dien eenen steen, dan bidden wg van onzen Almachtigeu Opperheer af, dat deze gebouwen, uit vele steeuen opgetrokken, mogen strekken tot heil van de jeugd onzer gemeente. Na deze met gloed uitgesproken woorden ging de Pastoor over tot de uit voering van zgn werk en legde den eersten steen, daarna volgde de WelEerw. Heer Kapelaan J. H. M. Peeper kom, verder kerk en armmeeslers, schoolbestuur en tal van gemeenlenaren. Na afloop biervan richtte de ZeerEerw. Heer Pastoor het woord ttffjde heeren aan nemers, opzichter en oudWaannemers. en ten slotte ook tot de gezamenigke werk lieden. O. m. zeide ZEw. dat hg overtuigd was, dat tg die belast zgn met de uitvoe ring en toezicht van dit werk, niet alleen bekwaam zgn in hun vak, maar ock tevens eerigk en trouw in de vervulling van hunne plichten. Tot de werklieden zich wendende, zeide de spreker, dat ZEw. bg het bezoeken van het werk had opgemerkt dat zg aan werkzaamheid goede manieren paarden, en dat tot heden geen vloek of onzedelijk woord was gesproken, of misbruik gemaakt van sterken drank. Moge dit zoo voort duren, ging ZEw. voort, want wat zou de zegening, onder aanroeping van den Almach- tigen God, baten, zoo men onder den arbeid, zich zeiven zoover vergat. Zoo verrgzen deze gebouwen en wg bidden dat bg dien bouw geen rampen of ongelukken zullen plaats vinden! Hiermede was de otficiëele plechtigheid gefiindigd. Ten slotte dient nog vermelding, dat het terrein met de Nederlandsche driekleur was versierd, en dat de tafel, waarop de eerste steen werd gewgd, door den heer J. L. Doesburg (bloemist) smaakvol met prachtige bloemen was getooid. Door den heer Joh. Raveateyn werd eene fotografische opname gedaan. t Bg de op Woensdag j.l. gehouden herstemming voor een lid van bet kiescol lege der Ned. Herv. Gemeente alhier, tusschen de heeren G. Greup Pz. en A. Meger, is gekozen de heer A. Meijer. t In de Donderdag gehouden huis- houdelgke vergadering van de afdeeling „Schoonhoven eu Omstreken" van den Bond van NederJandscbe onderwgzers werd o. m. het jaarverslag behandeld. Daaruit bleek, dat de afdeeling dit iaar heel wat te be handelen had gehad. Behalve met verschil lende zaken, de belangen van leden rakende, had de afdeeling zich o. a. bezig gehouden met de oprichting van een afdeeling van het Centraal Genootschap voor kioderherstellings- en vacantiekolonies. De afdeeling was aan gesloten bg het plaatselgk komité voor alge meen kiesrecht en nam deel aan de hier op 1 Mei gehouden betooging voor den wetteigk geregelden aebturendag. Aan alle gemeenten werd en B«rdt ge adresseerd om verbeteriog van sktarissen. Met welk resultaat is nog niet bekend. Tot lid van de afdeelingscommiBsie voor het uitbrengen van een rapport over ge- wenschte wgzigingen in de wet op het lager onderwgs werd in de plaats van den heer C. L. Vinck, die bedankt had, benoemd de heer H. C. Gelok. Ea kon nog meegedeeld worden door het bestuur dat het gelukt was uit deleden een 7 tal dames en heeren te vinden, die in December met een tooneeluitvoenng het 10-jarig bestaan der afdeeling zullen vieren. |In de huishoudeigke vergadering van de afdeeling „Schoonhoven en Omstreken" van de Soc. Democratische Arbeiders Parig werd vastgesteld dat de heeren L. M.Hermans, J. A. Birgmeger en A. H. Gerhard, respec- tieveigk in de maanden Januari, Februari en Maart komen spraken met o. a. de onderwerpen „Het Oaderwgs en deS. D. A. P." en „Godsdienst en Socialisme." Op verzoek vnn het hoofdbestuur van da, „Vereeniging voor jonge arbeiders en arbeid sters". zal men trachten hier een sfdeelmg der vereeniging op te richten, althans pogin gen daartoe zooveel mogelgb steunen. Besloten werd eenige bonderden nieuw verschenen vlugschriften te verspreiden, terwgl tot brochurenhandelaar van de afdeeling, in de plaats van den heer Th. Veraart, werd aangewezen de heer E. van Enmerik. De afgevaardigde naar de alge meene vergadering van de federatie „Zuid- Hollands Zuiderkwartier" bracht verslag uit en deelde o. a. mee dat dezen winter 60 openbare vergadenogen door de federatie zuilen belegd worden. f Op de Woensdag j.l. gehouden veemarkt waren aanwezig 130^1 uks vee. De handel was nogal vlug. f Woensdag-morgen had de land bouwer C. Sluis, op de koemarkt aanwezig, het ongeluk zoodanig door een koe te worden getrapt, dat hg tegen den grond viel en aan verschillende lichaamsdeefen kwetsuren bekwam. - „De Stand." verneemt, dat Dr. Ph. J. Hoedemiker, predikant' bg de Ned. Herv. gemeente te Amsterdam, Zaterdag, met zgn echtgenoote te Utrecht vertoevende, plotseling door een beroerte werd getrcffen. Telegrafisch werden ziekenbroeders, werk zaam in de wgk van Ds. Barger te Amster dam, ontboden, om den kranke naar Amsterdam le vervoeren. Het blad verneemt verder, dat de getroffene aan eene zgde voor het oogenblik althans verlamd ib, doch overigens is de toestand niet zorgelijk. Ds. A. H. van Andel, predikant bg de Geref. Gem. te Zuidfand, is beroepen te Hoogeveen. Eenige berichten wachten op plaatsruimte. V ICiTlJBEllElIBTEK op Zoudag 4 Nov. 1906. King Schoonhoven. BERGAMBACHT, 's Voorm. Ds. Van der Spek, van Schoonhoven. BERKENWOUDE. 's Nam. Ds. Knappert, van Haastrecht. STOLWIJK, 's Nam. Ds. Begeman, van Ammerstol. Ring blledrecht. BLESKENSGHAAF. 'a Nam. 1% uur Ds. Lauts, van Molenaarsgraaf. PAPEN DRECHT. 's Voorm. 10 uur Ds. Six Dgkstra, van Oud-Alblas. VERVOLG OER NIEUWSTIJDINGEN. Bigkens een uit Nederlandscb- Iodië out vangen telegram zgn in Djambi gesneuveld bet zeer invloedrgke bendanoofd Hamza, twee zgner broeders en vflf volge lingen. Bg Kon. besluit is bekrachtigd de aanstelling van Dr. H. de Vries, bg beBluit van den Raad der gemeente Amsterdam, van 11 Oclober 1906, benoemd lot gewoon hoogleeraar aan de Gemeenteigke Universi teit te Amsterdam. Woensdag j.l. werd in den Doelen te Gorinchem het 4-jarig houtgewas in den polder Dalem verkocht. De prgzen waren buitengewoon hoog. ongeveer zelfs bet dubbel van die vóór 4 jaar, gemiddeld tegen f 700 de HA. De teenprgzen waren iels lager, maar de kwaliteit van deze was ook minder dau het vorige jaar. De heer C. Kraal te IJselmonde is benoemd tot onderwgzer aan School I te Zutfen. a —Tot hoofd der Christeigke School te Sliedrecbt is benoemd de heer F. vao Neutigem te Zutfen. De heer M. Roberts te Woerden is benoemd tot onderwgzer aan de R. K. school te Leiden. Hoewel de Synode der Ned. Herv. Kerk dit jaar met meerderheid van stemmen besloot, dat het predikambt en het lidmaat schap der Tweede Kamer niet versenigbaar zgn, moet dit besluit toch uog bekrachtigd worden door de provinciale kerkbesturen. Wordt genoemd besluit door de provinciale kerkbesturen bekrachtigd, dan geldt dit echter niet voor zittende Kamerleden m. a. w. het heeft geen terugwerkende kracht. Ook Dr. De Visser kan dus naast zgn Kamerlid maatschap het predikambt big ven waar* VlSSCHERlJ-BEHlOttTKii 'Ainiueratol, 2 Nov. Van Zaterdag 27 Oct. tot en met Vrgdag 2 Nov. zgn alhier ter markt aangevoerd 1 zomerzalmprgs per kilo f0,75; 1 «nieuwe of winter- zalm; f 3,25 per kilo. 'Hraliugen, 2 Nov. Deze week werden ter markt aangevoerd 18 zalmen; prgs win- terzalm f 3,50 A f 4,60, zomerzalm f 0,75 A f 1,75 per 5 ons. BEURSBERICHTEN. i Nov. Cert. Nederl. WerkL Schuld. 2% 76% Dito dito 8 90% Hong. Oblig. zilver 1892/1904 4 - Dito goud 1881/1893 4 94 UoatenrQk, Obl. pap. Mei-Nov. 4 991B/ifi Dito Feb.-Aug. 5 100i 8 Dito zilver Jan.-Juu. 4 99% Dito Apr.-Oct. 6 100% Kuai. ObL Binnenland 18v* 75% Dito 89/90 le en 2e uitg. 4 71% Dito 1880 4 73% Dito Nicolaï Spoorw. 4 78 Dito Gr. Rusa. Spw.-mg. '98 4 73% Dito Orel-Griasi. 500a2000,M. 4 74% Zuid-Ital Spoorw.-mjj. Ublig. 3 66% VVladikawkas Spoorw.-mg. 1894 4 79% Loten Rotterdam. Gem. Cred. 8 104% Loten Antwerpen2% 101 Vu Loten Madrid 8 60% MAKE IBJÜKlCtiI Kft Bodegraven, 80 Oct. Kaas. Aangevoerd 257 wagens, te zamen 11563 stuks, wegende pL m. 96678 küo; ie soort Goudache f 31,50 f 34,—, zwaardere f 35,—, 2e soort f 30,— k 31,50, Derby-kaas, le soort f 84,—, 2de soort fEdammer-kaas, le soort 1 2e soort f Handel matig. £>•■4», 1 Nov. Kaas, le qual. f38,— a f34,50, 2e qual. f30,— a 32,— zwaardere f Aangev. 90 partgen. Handel kalm. Boter. Aangevoerd 884 stukken van kilo, handel vlug, prgs der goe- f 1,50 4 1,60 eu weiboter f 1,85 k 1,40 per kilo. tteUcrÓM 30 Oct. Aangevoerd 32 paarden, 2113 magere en 650 vette runderen, 218 vette en 185 nuchtere kalveren, 242 graskalveren en 802 biggen. Koeien en ossen 26 tot 40 cl, kalveren 34 tot 61% c. per küo. Melkkoeien f 120 k f 270, kalf koeien f 140 k f350, stieren f 80 a f 200, pinken f 60 4 f 160, vaarzen f 70 4 f 190, alles mager vee biggen f 8,— 4 f 16,—, paarden f 60 4 f 140. scliMakavea, 81 Oct. Boter, le qual. 75 cL, 2e qual. 70 cl per half küo. Kaas f 28 a f 31 per 50 küo. Vette kalveren 27 a 30 ct. per küo. Vette varkens 22 a 25 ct. per half kilo. Biggen 1 9 a f 11 per stuk. Kalf koeien f 170 a f 190 Kalfvaarzen f 150 a f 175 Vaarkoeien f 150 a f 170 Kalveren f 10 4 F 70 Aardappelen (geelen) f 3,00 per HL (olauwao) f 2,26 (poters) f l,40 Eieren f7,— per luO stuks. Weerden, 31 Oct. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 329 partgen, prgs van Goudsche le soort 132,— 4 f85,—, 2e soort f 30,— a f 31, zwaardere f 33,60 a f 35,—, Edammer le soort f 88,—, 2e soort f a f per 50 küo. Handel matig. BDgtiBBLUKH HliRD. NoUaauuaiea. Van 30 Oct.—2 Nov. G.eftrouwd: G. Karreman, oud 16 j. eu G. Stuiven berg, oud 16 j. Overleden; C. L. van den Berg, oud 33 j., echtgenoote van A. van Dam. V—»<vf W >af V«< VA* vatf iet JU Zoo de Heere wil en zg leven, j£| «bopeu onze geliefde Ouders WILLEM VAN DER WAL £g ANTJE DEN OUDEN L aag den 5den November a. s. huhne 85-Jarlie EclUverseil|la| te J beruenken. $|f Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. 2 JR Groot-Am mere (Opperstok), Jwt 27 October 1906. Receptie: 8 November 1906. Mg fe M MM MM Heden overleed, zeer piotseliug, le Amsterdam onze lieve Docnter, Zuster en Behuwdzuster ABltiJE VAM DKEt GRAAF. Uit aller naam, P. v. d. GRAAF Moordrecht, 1 November 1906. Eenige en algemeene kennisgeving Met deze betuig ik mgn harteigken dank aan den WelElelZeergel. Heer Drs. A. SPAHR VAN DEK HOEK, voor de zorgvuldige be handeling tgdens mgne ziekte en mgner huisgenooten, en ook aan allen die in deze buuue hulp en ondersteuning en deelname hebben betoond bg de zware verliezen r welke mg bebbeo getroffen. Uit aller naam, E. VAN DIJK- Schoonhoven, I Not. 1906. Voor de vele blgken van belangstelling, ondervonden bg de herdenking hunner f.Vjarige Echtvereeniging, betuigen Onder- gdteekenden bannen harteigken dank. Vooral creldt dit ook het Fanfarekorps „DE ORANJEVAAN" alhier. J. F. AALDIJK. P. AALDIJK—Ouwknkkl. Streefkerk, t Nov. 1906. Voor de vele bewgzen van belangstelling en deelneming, tgdens de ziekte en het over igden van onze innig geliefde Echtgenoote Moeder, Behuwd- en Grootmoeder AAGJE ERKEL ons betoond, zoowel van hier als elders, betuigen wg onzen oprechten dank. Uit aller naam, B. DE HEER. Polsbroek, 2 November 1906. Het BESTUUR van den Polder Flint c. maakt bekend, dat op Zaterdag 17 M*vémb«r a. s. de 8CHOVW zal worden gevoerd over het onderhouden en gedeeiteigk bezanden van den weg door Benrepaa en Vllit-Oaatzijde.ilflintdv dat ook op dien datum over de zoogenaamde Rlngkade, dienende tot Waferkeerittg van den Polder Vlist- Westzgde, zal geschouwd worden, zullende bg overtreding de boete worden toegepast, volgens de keur voormeld. Vllat, den 31. October 1906. Namens bet Bestuur, A. W. LAZONDFR. te Schaan haren. GODSDIENST-OEFENING op Zandag 4 Mavembar I9U6, v.m. 10% uur, onder leiding van Ds. J. M. NATZIJL, Herv. Predikant te Bergen. Onder berk a/d IJ aal- Zeadag 4 Nevember e. k-, 9% uur voorm. en 6% uur 's avonds: Ds. A. VAN VEELO, van Rotterdam. Dandardag 8 Maraaabar, 6% uur 'i avonds: Ds. J. v. i>. VELDEN, van Kralingen. Op Weanedag den 7. November a.»., des namiddags te 7% uur, in do Bovenzaal van T. VAN ZOEST, zal door, den Heer P. J. G. N£LL, Ingenieur te 's-Gbavrk- iiage eene LEZING worden gebonden o^er verschillende systemen WONING- en STRAATVERLICHTING, inzonderheid over het BENOIDGAS, 't welk de laatste jaren in kleinere gemeenten met veel succes wordt gebruikt. Met behnlp van dit gas sullen tevens fraala Licbtbaaldan worden vertoond. De Ingezeteneninzonderheid van het dorp Bargambachtworden dringend uitgenoodigd om deze gratia spreekbeurt bg te wonen. FANFAREKORPS (met Kamlaciaa Vaardrachtea): Op Dandardag 8 Mavembar a. a. 's avonds te 7 uur, voor KUNSTLIEVENDE LEDEN met bunne DAMES. Op Zaterdag d. a. v., 's avonds te 6% uur, voor 't PUBLIEK. Entrée SO Cents. In het Bondscafe van W. DE JONG. Hat Baatanr. ALGEMEENE VERGADERING op Zater dag ÏO Mavembar I1H16, des avonds te 7 uur, bg Th. J. REMMEHDE. HET BESTUUR. Gevraagd een LOOPKNECHT voor het schoonhouden der fabriek en voor de boodschappen. Adres H. HOOIJKAAS, Schoonhoven. Zoo spoedig mogeigk gevraagd een P. G.van g. g. voorzien en liefst bekend met een winkel. Adres: A EIJKELENBOOM Oreet-Altera. WORDT GEVRAAGD: Adres G. BOER, Oude Haven, Sohaan- lieven. humamitas. Informatie- en Betrekking Bureau, 32 Schermlaan 31, Rotterdam, geopend 9 24-8. Zoekt U Betrekking uf Personeel in elk beroep of bedrgf, wenscht U tetolhciteeren op Rgks- of Gemeente-betrekkingen, als Tram, Spoor, Post, Politie. Veldwacht, etc., door bet geheele land met vaal anccaa! wendt U met vertrouwen tot ons Bureau. Dankbe tuigingen ter inzage. Vraagt Conditiën. Da Verzekeringsbank Directie GOEMAN B0RGES1US, verzekert volgens de Ongevallenwet tegen vute en concurreerende premies. We.thave- B 157, GOUDA. TE KOOP: TILBURY. I KAASBRIKKEN, een KROS- en een GRUENTENRRIK4E. .lie met kreim; een MEEL- of STEENKOLENWAGEN en een BAKKERS-HITTENKAR. Te.enn gebruikte WIELEN en VEEREN .oorbanden. Genegen Mn of ander te rullen. Adree K. VAN PEET, Mr. Wlgen- en Kgtnlgmtker, lekkerkerk. Graanhandelaar te Bergambacht, ia verkrijgbaar beate gadraagde Palp van de B«etwortelsuikerfabriek „DE MARli* te OuDENBoecH, tegen f 5,SO de 100 K.G. bieden .leed. eene «TEIJsrui.PEtiDE beur. In de NIEUWSTE modellen eu arwerkln(. ln efl'en grUze ën verschillende FAWTASIESTOFFEK f A,*S, 4,75, 5.50. Betere qaalltelten, effen en chique FAMTA8IEDE88IM8 a ö»_i <MJO, 7,50, 8,SO. Nleuwate deaalna, wollde 8TOFFEM 10,50, 153,— 18,50, 14,50. USI- en KATKSTIIFFM ri«,-. 17,SO, 18,50, .80,-, 88,50. Nieuwste ENGELSCHE en 8CHOTSOHE STOFFEN 84,-, 86,-, 88,-, 80,-, 88,—. WINTER J ASSEM vanaf f 4,75 tet f 88,-. WINTER JEKKERS vanaf 8,00 tal f 18,-. bevat verreweg de GROOTSTE kante, terwijl de prjjien BESLIST da LAAGSTE zjjn, met één jsar opzpggiDg 4% percent) voor kortoren ternign vanaf 3% A. LOKKER, Effecten, Crediet- en Assurantiekantoor, Plantageweg 54 te Botterdam. Als ge tobt met nw zuigelingen, schaft voor hen p&u het probaat gebleken Maleaaar'a Kindermaal. Wordt steeds rechtsireeks verech betrokken. Terhade d Camp% Korstjes, groote en kleine ronde Beschnit iu bussenoverheerlgke Penning Beschuitjes; Gember-, Sucade- en Ontbgtkoek, Concurrentie-koeken A 10 Cts.l Zakjes-Beschuit, 13 voor 10 Cts. E. G. Varkada A Zaan'a Waxine Nacht- en Theelichten, walmen niet, geven geen reuk af en verspreiden een kalm licht bg voldoende warmte om Koflie of Thee te laten trekken! Th«aré'« cooit genoeg te prgzen Theeën vanaf 16, 20, 24, 26 Cts. het Ons en hooger. Da Jang'g alom guustig beoordeelde en zuiver gebleken Cacao, in bussen en los; alsmede de onovertroffen tijne Chocolade, ié> den vorm van Flikjes, Reepen, Croquetten, Tabletten, Roomcbocolade enz. Waa T. drabaa alt Gaada verdienen bgzondere aanbeveling alle Groenten in Blik, merk „T. Cuehasook in blikken van 2 en 3 Liter, bg voor uitbesteding. i amaatlblaa in voorraad of binnen 24 uren t& ontbieden, als: Abrikozen, Perziken, Peren enz. op Jus; Am. Batf en Tocg; Jams iu alle smaken, merk „Betuwk"; Cibels- en La Plata Bouillon; Honde-Cabes; Kreeft, Sardines en Zalm; Sausen, Soepen en Bouillon Capsules; Gember; Macaroni; Paling m gelei; Ostofarineartikelea voor Hors d Oeuvre en Bacoven, een nieuwe W.-I. Vrucht, die èa als Compó e èa gestoofd als Appelen, Peren, Pruimen enz. gebruikt kan worden. Ontvangen: Fgoe en puikkokeude Bruine en Witte Boonen, Capucgner-Erwten, Groene Erwten, Kroon Erwten en Parel Erwten voor Erwtensoep. Waar Administratie en Oarreapendentle: Alle soorten Boeken, Papier en Enveloppen, goede en goedkoope Euveloppen tot verspreiding van Circulaires en Rekeningen; flacons Inkt v4n af 10 Ct. tot f 1,50 per tl icon. Prachtige nieuwe Smyrna-vggen in kistjes. Prima Specergen voor de Slacht. Danei en Heeren van bnlten worden in hun doortocht beleefd tot een bezoek uitgenoodigd, om van de uitgebreide sorteeriog Prentbriefkaarten, diverse Versnaperingen en Sigaren, los en in kistjes van 100, 50 m 16 stuks, te komen profiteeren. do Aanbevelend FLUWEELEN, ZIJDEN en HANDSCHOENEN, Haven, nasat het Mtadhnls, SCHOONHOVEN. Heeren Siyters linke korttug. DES ZATEROAGS-AVONOS: PRIMA KWALITEIT. A-P IN, 'PKta 4!P UBA nsnang '8t '°N J«»puo 'ud&auq o.) ihjj jam 'ssjpy 'pvuznfti paók 1»m aoOHRNlVU '»A|si josa N3dH0M H3 Allerhande Drankkulpeu, Grond en Begeutsnneu en 40 stnks 8peSt of Veevaederklsten (ook per stuk) en een Wat van 4000 Liter inhoud, bg JACs. BOUTER, Mr. Kuiper te Lek kerkerk. van Do»r den GARNIZOENSCOMMANDANT te Sckaanhaven zal op 15 November e. k., des middags te 13 uur, worden aan besteed De levering van bovengenoemde Levensmiddelen voor het Gar nizoen gedurende het tjjdvak van 1 Januari 1007 tot en met den SOen Juni d. a. v. De voorwaarden van levering van 6 Fe bruari 1903, Vle Afdeeling no. 140. zgn tegen den prgs van Twintig Cent (/0,20) per exemplaar verkrijgbaar bg de Firma de Gebr. VAN CLEEF te 's Uravenhage. De voorwaarden, waaraan het Varkens vleesch enz. moeten voldoen, liggen eiken werkdag, van 's morgens 9 uur tot 's middags 4 uur, voor gegadigden ter lezing ten Bureeie van voornoemden Commauditnt. De Kapitein, Garnizoen-Commandant JAMES. Door bgzondere omstandigheden fwordt op een der beste elanden van Gouda een naar de eischen des tgds ingericht ter overname aangeboden. Fink bestaan verzekerd. Brieven, onder No. 12, Bureau tiezer Courant. Op Vrfidag 9 November 1906 zal in de Groote Zaal van GEBOUW „CALEDONIA", Haringvliet No. 41 te Rotterdam, des morgens te 10 uur te beginriém', ten overstaan van den Deurwaarder F. H. SWAM een verkooping plaats hebben van circa 800 stuks, merendeels le klas Duitsch, Engelsch bn Hollandsch fabrikaat, Dames- en Heeren-B(JwieIen, welke publiek worden verkocht, waafonder ook eenige gebruikte van de verschillende gunstig bekende merken, zooals: Adler, Dür- kopp, Opel, Duplex, Cito, Vox Popnli, Uni cum, enz. enz., waarvan verschillende met freewheel terugtraprem, freewheel met 2 remmen aan het stuur, een p.rlfj met 1 versnellingen, om onder het rgdeu hooger of lager te versnellen; een partg van de nieuwste systeem kettinglooze rijwielen, eenige geheel vernikkelde rgwielen enz. Ook een zeer groote partg Rywiel-Onderdeelen, circa 500 Binnen- en Buitenbanden, Lampen, Bellen, Tasscben, Zadels, enz. enz, Kgkdag Donder dag 8 November, van 10 tot 4 uur. Orde der verkooping: van 10 tot 11 uur Onder deden, van 11 tot 2 uur Rg wielen, waarna nur pauze en daarna voortzetting der Rg wiel verkooping; na afloop Ooderdeelen. Tot 6% uur zal worden geveild en zoo noodig den volgenden dag, Zaterdag 10 uur, de rest. Tot op heden zgn er nog geen rywielen van deze dure kwaliteiten geveild geworden. van het Ru WIEL, dat U gaarne deer alle ber(Jdera met veeljarige ervaring aanbevolen wordt. EXTRA AANBIEDING VOOR DEZEN TIJD. Lopiheratraat 885, WC Beparatle-Inrlehtlng voor alle merken. UITGEBREIDE VOORRAAD ONDERDEELEN. VAN NELLE'S VERPAKTE Verkrggbaar bg, in deu „Olifant" te Hehoonhovea. DAGELIJKS VERSCH: Appclb.Uea, LMUrbu.M, Lopikerstrast", Schoonhoven. van de^Familie VAN DEN BERG, groot ruim 88 HECTAREN deu 31. October jj. geveild, staat bg inzet en verhooging op: Perceel 3 f 450,- 6 f 2100,- 9 f 1600,- 12 f 3200,- 15 f 1050,- 18 f 1600,- 21 f 3050,- 1500-, 2 f 450,-, 350,—, 5 f 3050,-, 1750,-, 8 f 1600,-, 1400,-, 11 f 950,-, 1800,-, 14 f 1650,-, 1750,-, 17 f 1900,-, 575,-, 20 f 750,-, 1650,-, 23 f1650,-, 24 f 1250,- en 25 f 1400,- De Afelag big ft bepaald op Woensdag 7 November 1906, 'smorgens 10 uur, in de herberg van L. W. VAN HOUWELINGEN te Bleskenagraaf. Van MAAHlhN te Molenaarsgraaf is voor nemens om op Vrgdag9 November 1906, 'a mor gens ten 9 ure, ten huize BRANDWIJK te in het openbaar, am banlanl geld. te verkoopen: 3 guiste vaarzen, 4 vaarkoeien, 2 KALVEREN, 1 ZEUG, 1 7.jarig zwart HERRIEP AARD, Tilbury, Boerenwagen, Kar, Schóuw, Horden, Boomen, Slieten, enz., Voart» ougeveer 90000 HALVE KILO'S HOOI (hetwelk lumlddels alt de baad te keep le), fed%TAFEts' stoelen, kachel, FORNUIS en verder HUISRAAD, en wat verder te koop zal worden aangeboden. A' KUIJTERS, Deurwaarder teJJ Stiedrecht, zal op Vrgdag 9 November 1906, 'smorgen9 10 uur, aan het Tlenhevem- •che Veer pHbliek ver keepen t EENE GROOTE PARTIJ als: PLANKEN, DELEN, rtlBBEN, PALEN, LATTEN, SCHROOÏEN, enz. enz., iwaar Amer. grenen Flanken en Ribben, en Elkenhent» benevens eenige uitsta* kende geheel nieuwe

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2