Hofstede. BommvoÉg B IS, YaBulauU i Vomlas, HOFSTEDE, WEI-, HOOI- (i BOUWLANDEN, Eet nel droog HUIS, Planten 11 Hrapdo looien, HUIS, WEILAND TEENHOUT, IJsselsteia, Moordrecht, een Woonhuis, Griend- en Rietland Sliedrecht, L^rsk:r?ri.^3r"'iH: Openbare Vrijwillige Verkooping BOUWMANSWONING c.a., 56 Heet., 64 Aren, 49 Cent™. Twee Woonbnizen te GOUDA, AMEIDE; Meerkerk, Een Woonhuis te LOPIK, AMEIDE. Het Heerenhuis, GOUDA CEMENTTEGELS Bloedmiddel. Rijtuighandel. N°. 2766. Zaterdag 8 November. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. BENSCHOP. Notaris DEN BLEKER eene Arbeiderswoning B 16, Wei-, Hooi-, Bouwen Criendiand, Inmiddels uit de hand te koop. Openbare Verkooping REËUWIJK N. F. Cambier van Booten, Openbare Vrijwillige Verkooping. 7 Hectaren, 13 Aren, 20 Centiaren OPENBARE VERHURING 18 Heet, 27 Aren 87 Heat. WADDINXVEEN. De Notaris Mr. I. MOLENAAR Openbare Vrijwilligs Verkooping. Bouw-, Wei-, Hooi-, Boomgaard- en Rietland, Ammerstol en Bergambacht, 6Hectaren, 73 Aren, 57jCentiareu, Eene partij Bouwland, te ZEVENHUIZEN Notaris Mr. op Woensdag Ic. MOLENAAR, 28 I November 190(i genaamd bij veiling bij afslag „JACOBA-HOEVE", ZEVENHUIZEN, I publiek verkoopen Openbare Vrijwillige Verkooping De Bouwmanswoning, NIEUWfiBKERK a/d IJSSEL, Openbare Verkooping TE HEKENDORP Notaris J. KOEMAN, Openbare VerKooping Notaris J. KOEMAN, 9 Kalfkoeien, 1 Varekoe, Bouw- en Melkgereedschappen, publiek verkoopen: NOOR Die. LOOS Openbare Verhuring. Lekkerkerk Eene groote party BOOMEN, E G. KOOI, Notaris, Lopik. Publieke Verkooping AMEIDE, PUBLIEKE VERKOOPING Wilge-, Populiere- BOOMEN Burgerwoonhuis, Openbare Verkooping. Hout-, Teen- en Rietverkooping te JAARSVELD Vrgdag 9 November 1906, BOELHUIS. STÖLWIJKERSLUIS AFBRAAK. GROOT-AMMERS, Een party AFBRAAK, Groote voorraad ZEER LAGE PRIJZEN! E. VAN DER VL1ST, Hoofd-Agent J. ZON, Voerden Instelling ter uitdeeling van Warme Spijs en Brandstof INSCHRIJVING Erwten, Spek, Rundvet Steenkolen, Korte en Lange Turven, Takkenbossen, Uien en Zont 6. CREUP DBz. TE KOOP: Utrechtsch Wagentje, W. L C. VAN ZEVENHOVEN, THOMSON'S 0RGEAD1NE PUDDING 15 Cent per pakje. Drie maanden aan dauwworm geleden, BI88B1LAID. „T E K O O P eene beste IT,®™®*'*1®*® van ruim 7Va Hectaren te Ujpotheet v»n f 10000,- i 1 moet gevestigd big ven. Te bevragen by Notaris DEN BLEKER te IJsaelBteln. te IJsselstein zal aldaar, in het Koffiehuis „DE ROODE LEEUW", op Dinsdag 6 No- vember 1906, 's voorm. li uur, publiek veilen en verkoo- pen voor den Heer G. A. DE LEEUW: EEN benevens SCHDÜRBERG, waarin stalling voor Koeien en Paarden, SCHUURTJE, HOOIBERG, BOOMGAARD en WEG, allea staande en liggende te nabij voormeld Koffhhuis, zoomede een perceel uitmuntend benevens WEG en WATER te Benschop, naby bet Hemeltje, alles te zamen groot 6 HECTAREN, 37 CENTIAREN, en zulks in 3 perceeleu en in combinatie, zooals nader is aangeduid by biljetten, welke verkrijgbaar zijn ten kantore van den Notaris. Eiken werkdag te bezichtigen. Inlichtingen geeft de Notaris. De Notarissen G. M. N. DE RUIJTER te Dongen en N£ TREUR NIET te Moordrecht zullen op Woensdag 7 No vember 1906, des morgens te 11 uren, in bet Koffiehuis van den Heer JOH. DE WILDE, op het Dorp te Moordrecht, bjj veiling, verbooging en afslag, in ééae zitting, publiek verkoopen: Een kapitaal, hecht en sterk gemerkt 203, verdeeld in 3 Woningen, met STOEPHÖK, PAKHUIS of SCHUUR, 6 PADEN, ERF, TUIN en BOOMGAARD, staande en liggende te by de R. C. Kerk en het Dorp, groot 29 Aren, 47 Centiaren. Het Huis bevat diverse Woonkamers, Gangen, KeukeDS, Kelder, Opkamer, vele %vaste Kasten, 2 Binnenprivaten en andere Gemakken. Verhuurd of verhuurd geweest voor f 456,40 per jaar. Aanvaarding en betaling 31 December 1906. Te bezichtigen op den dag der veiling, 's morgens van 9 tot 11 uren. Breeder by biljetten en inlichtingen by genoemde Notarissen. op Woensdag den 7en Novem ber 1906, des morgens ten Elf ure, in bet Koffiehuis „Het Wapen van Reeuwyk", bewoond door N. J. VAN DAM, aan de Reeuwyksche brug, ten over staan van den te Gouda gevestigden Notaris van ongeveer 15 HECTAREN, 91 AREN, 81 CENTIAREN met de daarin aanwezige RIET, RUIGT en TEELAKKERS, benevens wyk G, no. 17, met SCHUUR, vierrocden HOOIBERG, ERF en TUIN. Een en ander op de blokken Nieuwenbroek en Gravekoop onder Ke®o*rUk (afdeeling Sluipwgk). In 7 perceelen en in combinatie. Te aanvaarden by de betaling der koop penningen op 29 November 1906. Behalve bet Woonhuis, dat slechts te bezichtigen is 3 werkdagen vóór den ver- koopdag zyn de perceelen dagelgks te zien. Breeder by nptitiönte verkrggen ten kan tore van genoemden Notaris vanaf 25 Oc tober a. s., by wien\tevens nadere inlichtingen te bekomen zyn Notaris VAN MAANEN te U Shedrecht zal op Vrgdag 9 tÈéLJL- November 1906, bg Iuzet, en WHÊUÊGr op Vrgdag 16 November 1906, bü Afslag, beide dagen des morgens ten 10 ure, in bet Koffiehuis „KOOPHAN-, DEL EN ZEEVAART 1 te DORDRECHT, aan de Groenmarkt, in het openbaar verkoopen en WATEB, onder lm 3 perceelen. Broeder by biljetten omschreven. Aanvaarding by de betaling der kooppen- niog" "ór of op 81 December 1906. Lasten eu belastingen van 1 Januari 1907 •oor rekening der kooperB. Nadere inlichtingen veratrekken de Heer J U A. VAN HAAFTEN te Sliedrecht en róorooemde Notarla. van in den Zsldplaspelder te r?, te Waddinxvepn zal aldaar in het fcLsy Koffiehuis „DE St. JORIS", op gjggSy het Dorp, •p Woensdag 7 November 1900, aan te vangen 's morgens ten 11 ure, voor 0 jaren (15 Nov. 1906 tot 15 Nov. 1912), publiek verburen: A. Voor den Heer Mr. J. A. ALTING BÖSKEN 03 Ilect...'44 Aren, 40 Cent. uitmuntend Welland. Poldernummers: 11 k 19; 94 A 99; 108 k 116, in 34 perceelen. B. Voor den Heer B. A. BUYSING DAMSTE: 34 Heet., 83 Aren, 17 Cent. uitmuntend Welland (de Soiep). Poldernummers 1 k 10, in 11 perceelen. Alles uitsluitend om te weiden; alleen de Laan mag eens, de Soiepweg- bermen 2 keer per jaar worden gehooid. Elk huurder moet stellen 3 ge goede borgen, die op de, verhuring tegen woordig moeten z(|n. Conditiën ais van ouds. Jaarlgksche betaaldag 2 November. Verhurlng-lUsten zullen tydig ver- krggbaar zijn ten kantore van den Notaris MOLENAAK voornoemd, waar de conditiën ter lezing liggenen verdere informatiën te verkrggen zyn. De Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven zal in bet openbaar p verkoopen, bü veiling Zaterdag 10- en bg afslag Zaterdag 17 November 1906, telkens 's morgens 10 uur, in „HET VOORM ALIG RECHTHUIS" te AMMERSTOL. Ten verzoeke vau Mej. Wed. P. STUURMAN, geb. Dubbeldam: Onderscheidene perceelen gelegen onder ter gezamenlgke grootte van in zoodanige perceelen als zgn omschreven bg notitiën, welke c& 1 November zgn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. Ten verzoeke van de Erven JAN VERKERK Hz.: gelegen onder Ammeritel, strekkende van de Wed. P- Stuurman tot Dirk de Jong Cz., belend oost P. Dubbeldam GAz. eu west de Wed. P. Stuurman. Kad. Na. 274 en 275, groot 7 Aren, 30 Centiaren. Aanvaarding bg de betaling der kooppen ningen op 27 December 19(J6. Inmiddels zyn nadere inlichtingen en inzage van kadastr. plan en legger te bekomen t> n kantore van genoemden Notaris TEIJINCK. (wegens sterfgeval, na bekomen authorisatie van de Rechtbank te Rotterdam) ten overstaan van den te Waddlnxveen gevestigden 21 j 's morgeDB ten Elf ure, in bet Koffiehuis „DE ST. JORIS" van den Heer VOS. in bet Dorp te Zevenhuizen, van de kapitale, zeer gunstig gesitueerde, door wglen den Eigenaar, den Heer J. P. VOGELAAR, zeiven geëxploiteerde 1904 geheel nieuw gebouwde, fraaie, zeer practisch ingerichte, hechte liggende aan den Woordeinder-weg No. 31, benevens diverse perceelen deug- deiyk bewerkte, ryk bemeste en goed bezaaide alles aaréén en over elkander liggende in den Tweemans- en Znldplaspolder, vlak bg bet Station en bet Dorp, binnen belend door Eigendom van: de Polders, W. Barendregt Jzn. en Czn., F. M. Koog man, S. Paul Czn W. B. Copper, M. Sol en den Staat, en te zamen groot Tn aontrnarHon Het Bouwland, groot 31 Heet., direct; het Weiland, groot Ic aaUYdalUCU -j. 55 Heet., Kerstmis 1906; en de Gebouwen c. a. op 1 Mei 1907. Lasten van 1 Januari 1907 af voor rekening der koopers. Op alle werkdagen Ie bezichtigen. np ftntitip dezer verkooping, omvattende de breede omschrijving der elf veilings- UC llullllu perceelen met opgave van lasten, vergoedings sommen voor bewerking en bemesting, benevens de voornaamste veilings vnorwaardenrat intyds gratis verkrijg baar zyn ten kantore van genoemden Notaris Mr. Ic. MOLENAAR te Waddlnxveen alwaar ook ter inzage liggen het eigendomsbewgs, de veilcondit/ënde kad. kaart en extracten, en verdere ioformatiën worden gegeven. TE HUUR GEVRAAGD: minstens 4 KAMERS enz., op netten, drukken stand te Ncheewhoven, geen zonzijde, voor kl. gez. Fr. br. mi-topg. Iluurpr., No. 11, aan het Bureau van dit Blad, De Notaris P. SICHTERMAN te Meerkerk zal, tot den Inzet op Woens- d.ag 7 November 1906, tot den teeslag op Woensdag 14 November 1905, heide dagen des voormiddags 11 uur, in het Koffiehuis „Lekzicht" by den Heer G. J. DE JONG te Amelde, j Voor den Heer C. VAN DEN BERG Ie Bergambacht: op Woensdag den 7. Novem ber 1906, des morgens ten 10 ure, in bet Koffiehuis van G. VAN REEUWIJK te Nieuwerkerk a/d IJazel. ten overstaan van den Notaris J. VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a/d IJssel, van: geteekend A nr. 109, met STALLING, SCHUUR en ERF, staande en gelegen te bg net Dorp aan de Kerklaan, strekkende van den Weg tot het Kanaal, belend noord Cf Immerzeel en zuid A. C. van Sillevoldt; kadaster Sectie B, nr. 2135, grootfö Aren, 18 Centiaren. Te aanvaarden 15 November 1906. Inlichtingen bg den Notaris en l>y den eigenaar en bewoner den Heer H. de BRUIJN. op Maandag 5 November 1906, 's morgens 11 uren, in het Koffi jhuis van A. TIMMER aldaar, ten over slaan van den te Haastrecht geves tigden van en ERVEN op bet Dorp te Hl geteekend nrs. 23. 24, 25 en 21 groot 4 AreD, 77 Centiaren. In 2 perceelen en bg combinatie'. Breeder by biljetten. Nadeje inlichtingen giefl Notaris KOEMAN voornoemd. op Woensdag 7 November 1906. te elf uren, in het Hótel „DE ZALM", ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden ten verzoeke van de My. „EEN NATIO NAAL BELANG", van: langs den Spoorweg Couda—Beu Haag en ie Harmeleu. Notities en bewyzeD van toegang te be- kompn by de Heeren Opzichters van Weg en Werken te Gcuda en te 'a-Hage en by den Notaris. BOOMGAARD en BOUWLAND, aan den Zouwendyk onder Kadastraal aldaar bekend Sectie B, Nos. 654, 655 657, 1505, te zamen groot 48.30 Aren. Verhuurd tot 1 Mei 190*? aan A. de Groot voor f 100,— per jaar. Aanvaarding bg de betaling der koop penningen op 1 Februari 1907. Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaris. De Notaris P. SICHTERMAN te Meerkerk zal op Donderdag 8 No vember 1906, des voorm. 10 uur, op de hofstede bewoond door den Heer A. VAN HOF, aan den Zouwendgk te •n> coulant geld, PUBLIEK VERKOOPEN: 1 bruin VEULENPAARD, 3 VAARZEN, 6 KUISKALVEREN, Z£UG met 11 BIGGEN, drachtige ZEUG, 5 FOKVARKENSBO.OOO halve kilo's HOOI, Boerenwagen, Storlkar, Tikker, Schouw, Horden en Boomen, Kruiwagen, Kaaspers, alie Tuigen, Meubilaire Goederen, en bet geen verder zal worden voorgebracht. Te bezichtigen één uur vóór de verkooping. Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris voornoemd. De Notaris P. SICHTERMAN te Meerkerk zal tot den inzet op Don derdag 15 Noveinber 1906, ten Herberge van VONK Ie Nloorde loos, tot den toeslag op Donderdag 22 November 1906, in het RAADHUIS te Noordeloos, beide dagen des voorm. 11 uur, Voor de Erven W. DEN HARTOG: met BERG, BOOMGAARD en BOUWLAND op Noordzg onder groot 38.60 Aren. 2. Een WOONHUIS met SCHUUR, ERF en TUINGROND op Botereloot ouder Noordeioos, groot 13.10 Aren. Breeder bg biljetten omschreven. Nadere inlichtingen te bekomen ten kan tore van den Notaris voornoemd. De Notaris A. J. DE MOOIJ te iAten verzoeke van den Hoog EdelGe- strengen Heer J. A. KHOEF, op Woensdag den 7. November 1906, des voormiddag» te 10 uur, in bet Kolfidhuis „HET BONTE PAARD" aldaar, in het openbaarvoor drie jaren, verhuren: DIVERSE PERCEELEN lillUl uu MUunuuiH, in Scbuagt te Lekkerkerk en onder Bergambacht; breeder beschreven b(j notitiën, die op franco aanvrage ten kantore van genoemden Notaris verkrygbaar zyn. DE BELANGRIJKE •p de Buitenplaats „de Oerspreng" Wegens gedeelte lijke slooping van de Buitenplaats zal op Dinsdag 13 No vem ber 1 9 0 6, v.m.' lOty» uur, publiek worden verkocht: als: 43 Iepen, dik 40—70 cM., voor de borst, 140 Eiken, 15—40 zepr geschikt voor bergroeden, brugleggers, beschoeiingen enz. Eenige zware Benken, Sparren, Platanen, Kastanjes enz. Betaling der kosten contant en van de kooppryzen, mits 2 gegoede medekoopers worden gesteld, 1 Juli 1907. Bi'jetten worden op aanvrage franco toe gezonden. van 8- en 4>jarige onder de gemeenten Amelde, Tien hoven, Meerkerk, Lexnand en Laugerak, in de Zaal van Gebra. DIEPENHORST te ten overstaan van Notaris SICHTERMAN te Meerkerk, op Zaterdag 17 November 1906, 's voormiddags ten elf ure precies. Ioformatiën en boekjes te bekomen by de Heeren SICHTERMAN voornoemd en VAN STAVEREN te Amelde. van zware opgaande EN BRANDHOUT, ten overstaan van Notaris SICHTERMAN te Meerkerk, op Zaterdag 24 Novem ber L906, 's morgens ten elf ure precies, in de Zaal vau Gebr. DIEPENHORST te staande te Nchaonhoven aan den Korten Dykvroeger bewoond door den Heer Dr. J. A. GALLANDAT HUET, is te hnnr voor f 850,— per jaar. Mr. P. A. GHEUP. UIT DE HAND TE KOOP, wegens vertrek, een gelegen aan de Vaart te GOUDA, met BOVENWONING en VRIJE ZIJGANG, voorzien van Gas en Waterleiding. Te be- bevragen HULPPOSTK. Haastrecht. Op Maandag 12 November 1906/ des morgens te 9 uur. en volgende dazen, zal door Deur waarder B. H. VAN DE WERVE te Gouda, ten verzoeke van den Curator Mr. M. M SCHIM VAN DER LOEFF te Gouda, in het Faillissement w»n J P. HOOFTMAN, Firma P. Hooktman Sc Zoon, Boom-en Bloem- kweeker aldaar, worden overgegaan tot den openharen vei koop van alle op de Kweekerg aan den Graaf Flarns- weg te aanwezig. De uit 300O nummers bestaande CATALOGUS is verkrygbaar ten kantore van voornoem den Curator en bg genoemden Deurwaarder en worden op aanvrage franco toegezonden. ten huize van P. KENTIE, voor de Familie VAN EETEN e. a., zal plaats hebben v.m. 11 uur. en niet zooals werd geannon ceerd Donderdag 8 Msvember. H. C. KOOI, Notarisl.optk. De Notaris J. J. A. MONTIJN te Gouda is voornemens om op Woensdag 7 November 1906, v.m. 10 uur, aan de i BouwmaDswoning B 117 te by Gouda, am contant geld, publiek te verkoopen: 1 PINK, groote en kleine SCHOUW, Bergbteft, Schortboom, 2 Drankkuipen; eeuig Houw- en Melkgereedscha|» en Brandheut. Afgenuromerd te bezichtigen 's morgens vóór de verkooping. Informatica i>Ü de Heeren SICHTERMAN Voornoemd eu VAN STAVEREN te Ameide. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens np Donderdag den 8. November 1906, 's voormiddags ten 10 ure, te naby de Kerk, voor den Heer ARNs. EIJKELENBOOM, in bet openbaar, am kantant geld, te verkoopen: bestaande inBalkenPlanken Kozgoen Deuren, Ramen, gtereu Dakrameu, Dak pannen enz.; alsmede een U>eren Brandkast. voorhanden voor vlaeren in varkens- hakken. Cement waren fabriek Groet-A miners. Belangrijk nieuws voor Varkens houders is hetgeen de Heer C. J. BOCKHORST, Landbouwer te Wnddlngsveen, my schreef M.l Uw Blaedmlddel,gebaald in den Drogist winkel van A. v. d. HEIJDEN te Waddings veen, is my uitstekend bevallen. Myn Varkens zaten vol brand en >yo door 't gebruik van uw middel radicaal genezen, zoodat ik het gerust een ieder kan aaDpryzen. (w.g.) C. J. BOCKHORST, Landbouwer. Waddingsveen, 2e BlokSept. 1905. Per flac. 05 CL, 6 fl. k «O CL Verkrygbaar by den en by de Depóthouders: Ameide, P. G. J. de Jong; Ammerstol, J. Stuurman BenschopD. BixicerBergam bacht, C. G. v. n Berg; Berkenwoude, G. den Hoed; Bleskensgraaf. L. W. Houwelingen; Bodegraven, C. J. Scheer; Cabauw, G. v.d. Hoek; Dalem, Jongbloed; Giesendam, P. Schreuder; Giesen Nieuwkerk, M.v. Houwe lingen; Giesen-OudekerkP. C- Pessei.se; Gormchem, W. Zon; Groot-Ammers, B. Brand eo C. Mourik; Gouderak, F. van Dam; Gouda, Firma Wolff; Goudriaan, Erven Trapman; Haastrecht, VV. J. van Dam; Hekendorp, G. Slingerland; Jaarsveld, H. Donker; Langerak, R Vermeulen; Leerbroek, C. Blok land; Leerdam, J. J. Drooglever; Lekker kerk Cs. Broere en C v. d. Heul; LekBmond, T. Molenaar LopikH. CouÉLopikerkapei D. Verhoef; Meerkerk, M. A. vanBeekum en H. bRouwER; Molenaarsgraaf, L. de Haas; Moordrecht, J. van Gennep; Nieuwerbrug, M. Bouwer; Nieuwerkerk a/a IJsel, L. Smink— J. v. Geldkren Nieuw-LekkerlandK. Simons Nieuwpoort, C. Spelt en B. van Wijngaar den; Nieuwland, Kok; Noordeioos, C. van Steenis; Ottoland, J. de Kluiver; Oud-Alblas, J. Vlot; Ouderkerk a/d IJsel, A. van Walsum Pz.; Oudewater, P. Roelofs en C. van Wijk; Polsbroekerdam, J P. Kastelein; Reeuwyk, J. v n. Heiden; Schoonhoven, A. N. van Zessen en W. de Lange; Stolwyk, F. Bats Wed. A. v. d, Berg; Streefkerk, B. Brand; Tienhoven, G. Bouwmeester; Vreeswgk, M. ZllLMANS VAN Emmichoven Wnddiogsveen, A. v. d. Heijden; Zevenhuizen, M. Bos. te SCHOONHOVEN. voor de levering der benoodigde Inschryviogn-biljettenuitsluitend van in gezetenen van Schoonhoven, worden met inlevering van mwnnter» voor zooveel Erwten, Turf eu Uien betreft ingewacht op Maandag 5 November 1900, des middags tusscben 12 en 2 uren, ten huize van den Secretaris van bovengenoemde instelling, by wien tevens inlichtingen te bekomen zyn. Een zoo goed als nieuw een nieuwe KAASBRIK, BLOKWAGENS enz. Oriebmgge. Tc heep: E«n gebruikte TILBURY (geschilderd), een DOGCART, een KAASBRIK een gebruikte VRACHTWAGEN en andere gebruikte Bytslgen, by L. VAN ZEVENHOVEN, Wagenniakery en Ninederij, Kattensingel, Oanda. NIEUW!!! NIEUW!! (amandeltjes met cttraen), Deze pudding is bereid uit de mees zalvere en waedsnme bes*anddeelen. Alam verkrijgbaar daar 3 patjes Klaasterbalsem genezen. Mej. VAN EMPEL, wonende te Aarle- Rixtkl by Helmond, deelt ons mede, dat baar dochtertje Adhiana 3 maanden lijdende was aan dauwworm. De huid stond geheel strak, terwyi de kleine veel pyn had en zich voortdurend jeukte. Teneinde raad kocht zy b(j den Drogist MAARTENS te Helmond 2 potjes KLOOSTERBALSEM en zie. in acht dagen tyd was de kleine totaal genezen. DE KLOOSTERBALSEM, Klooster Saocta Pauiogeneest oude eo nieuwe wonden, brand- eo eny- wonden, rbeumatbiek, rheumatische zenuwpynen, jicht, podagra, ischias, kneuzingen, stramheid in de ledematen, verstuikingen, lenden pyn, pyn in den rug, spier verrekkingen, winterhanden en wintervoeten. PrUs per pet 35 CL, 75 Ct.t f 1,39 en f 3,50. I KT OP I A"epn de eckte Kiess- laUl 111 ter balsem geneest; deze is kenbaar aan een reeden band om den pot, waarop de bandteekening L. 1. AKKER, Rotterdam, voor komt, alle andere is namaak. Verkrygbaar by: A. N. van ZESSEN j - G. VAN DER WOUDEN te Lekkerkerk; G. S. RUöS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud Alblas; W. van REES te Bleskknsoraaf; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilendam; T. ÏERLOUW te Goudhiaan; J. van D1JL te Giesen Nieuwkerk; J. ZONNEVELD—Piek te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Tienhoven; P. G. J. de JONG te Ameide; G. COL JE tp Lopik; G. v. d. HOEK te Cabauw; T. MOLENAAR te Leksmond; R. VERMEULEN te Langerak; K. van DAM te Bergambacht; C. van WIJK te Oudewatkr; Firma WOLFF Co. te Gouda; H. v. d. DOOL te Sliedrecht, Boveneinde W. G. van STEENIS te 'Noordeloos; FRANS van DAM te Gouderak; J. de KLUIVER te Ottoland; A. v. WALSEM Pz. te Ouderkerk a/d IJ. W. DONKER te Krimpe^ a/d Lek; C. C. van GENNEP te Moordrecht; H. POT te Nieuw Lekkerkand Mej. KORTEWEG te Alblasskrdam; Wed. F. AMSING te Alblasserdam; E. HILGEMAN te Streefkerk; C. SPELT te Nieuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; JAN ALES te Zevenh'izen; P. GOUDHIAAN te Capelle a/d IJ.; G. ELSENAAH, Drogist, sliedrecht; G. den HOED te Birkknwoudi. fflOOIOÏÏM! COURAHT. Uitgav* tan S. te W. N. VAN NOOTEN tk Schoonhotkn. Intercomm. Telefoon-nr. 10. VAM HIBH EJf DAAR. De belastingplannen, «De Standaard" is Weinig ingenomen met de door de tegenwoordige regeering voorge stelde betestingregeliag. Niet in de eerste plaats de ryken zegt het blad maar de breede klasse van kleine winkeliers, kleine industriëelen, kleine beambten, officie ren, predikanten, patroons, onderwyters, kleine renteniers, en tal van gepensioneerden, aal weer nieuwe offers moeten brengen. In de vermogens- en de bedryfsbelsstiag, die SMi millioen meer moet opleveren, waren in 1904/5 reep. 87.386 en SM.487 personen aangeslagen, en daaronder velen van die middenklasse. Ook het zegelrecht op de effecten drnkt op de kleinste vermogens. En dan komt 2 millioen op tabaksverfeoo- giog, een half millioen op iovoerreebt, 2 millioen uit het gedistilleerd en straks 2 millioen meer uit dé suiker. Ea ook deze 6V» millioen, d. i. de grootste helft, komt weer geheel uit de massa der lieden van kleine inkomens, en zelfs uit den arbeidenden stand. Deelt men ons volk financieel in drie kits- sen, de welgedane, de even toekomende, en de eigeniyk tekortkomende burgers, dan ia er geen quaeatie van, of juist die tweede en derde klasse Tormen de overgroote meerderheid, en zy betalen voor tabak, suiker en gedistilleerd het grooter aandeel, en in die suiker, in dat gedistilleerd en in die tabak zal uit baar uk een voornaam deel van deze 6*A millioen komen. Nu is hier, in beginsel, niets aan te doen de breedste massa betaalt altoos 't meest in xulke belastingen. Eu dat hindert ook niet, mits de heffing tegelQk bet vertier en den arbeid kan be vorderen, en alzoo de inkomsten stevigen. Maar dat juist geschiedt zoodoende niet. De nationale arbeid biyft wat die was. Er gaat wel meer uit den uk, maar er komt niet meer in, en welhaast slaan we in bet be las ting betalen het record van heel het continent. De „N. Arnh. Ct." becjjfert, dkt de lagere inkomens oit vermogen niet noemenswaard hooger zullen worden belast, in enkele klassen zelfs lager. Zoo wordt by een inkomen van f 1000, thans f 18,75, in de 1ste of laagste klasse, na aftrek voor 3 kinderen, f 17,06; in de 5de of bootste klasse, zonder aftrek, f 20,75; van f 2000, nu f 50, dan f 51.18 of f 58,15. De „zware" druk begint eerst by de hoogere inkomens. Maar de verhongiog f 140 by een inkomen van f 20 000, f 2000 op een inkomen van f 200 000 is ook niet soo groot, dat ze de vorming van nieuw kapitaal ul tegenhouden. Voor personen wier inkomsten uitsluitend uit andere bronnen dan vermogen voort spruiten, geeft de nieuwe regeling allerminst aanleiding tot beklag. De kleinere inkomsten tot f 1500 worden lager belast; tot f 3000 blffft de aanslag nagenoeg gelfik, om daarna geleideiyk te stygeo. Zoo betaalt men by eea inkomen van f 5000, nu f 84, in de laagste klasse, na aftrek voor 3 kinderen, f 0 63 méér. in de 4a kla«s* en zonder aftrek f 15 meer. f 10.000, nu f 205,60, wordt dau in de hoogste klasse en zonder aftrek f254; f 20.000 klimt van f525,60 tot f669; f 100.000 ven f 8085 tot f 4479. Zooals men ziet, kan ook hier bezwaariyk gesproken worden van te zwaren druk. Het door den Minister voorgestelde debiet- recht op tabak last den handel in en de bewerking van tabak ongemoeid: bet treft enkel het binnenlandsch verbruik. De ver- kooppry» voor 't publiek zal iels worden verhoogd, deze terbooging zal evenwel, althans wat de ordinaire soorten betreft, zoo gering kunnen zyn, dat zy ternauwernood merkbaar is. Da bewering, dat dit nieuwe recht uit sluitend zal drukken op de debitanten, *s weinig aannemelyk. Iu de eerste plaats reeds hierom niet, omdat tal van groote fabrikanten eigen debietzakon of riepó's be zitten en dus als eigenaren getroffen zullen worden; doch zeker zal het afwentelingsstelsal in geen eokei bedryf met meer succes ia toe passing kunnen worden gebracht als in dit f;eval en dat men het by de theorie zou aten blQven is wel niet te verwachten." Met de verlaging van den suikeraccyos gaat de Minister van de veronderstelling uit, dat het grootere verbruik ten deele het geldeiyk nadeel zal herstellen, dat de schat kist door de verlaging Igdt. De „N Arnh. Ct." gelooft ook, dat een verlagiog niet 10 ct. per kilo ongetwyfeld het gebruik zal doen toanemen. Ia Nederland wordt thans 13.66 kilo per hoofd verbruikt, in Eageland, waar de suiker vry wordt ingevoerd, bedraagt het verbruik ruim 40 K.G. De „N. Arnhemsche" zou willen komea tot nagenoeg gebeele af schaffing van don acc(jus, „en dat niet enkel in 't belang van den verbruiker, maar omdat wy deze als de noodzakeiyke voorwaarde beschouwen voor bet vestigen van een suikermarkt in ons laad. Nederland, dat onder de beet- en rietsuiker produceerende landen een voorname plaats inneemt, is aangewezen als stapelplaats voor deu suikerhandel; wat met de tabak is ge schied, zal ook met de suiker kunnen plaats vinden, als de uit den accgos voortvloeiende belemmeringen worden weggenomen. Want, het wordt maar al te veel uit bet oog ver loren, de handel kiest by voorkeur de vrge, onbelemmerde markt". Het blad verdedigt nog de ie verhoogen accijns op het gedistilleerd en komt tot deze slotsom: dat de grondslag, waarop de plan nen van dezen minister van Financ ëa rusten, een gezonde is en dat de nieuwe off trs, welke van de natie gevraagd worden, orer alie klassen der bevolking zyn verdeeld in b'llgke verhouding tot hup draagkracht. Voorts dat z|j niet alleen in een tydeiyke behoefte voorzien, doch door hun natuuriyk accres tevens nieuwe middelen verschalT m voor de toekomst, ruimer, naarmate de natie toeneemt io welvaart en de bronnen daarvan meer worden ontwikkeld". Ontwapening? De Haagsche briefschry ver van de (vrye.- dem.) „Arnh. Ct." stelt voor dat Nederland zich maar zal ontwapenen. Het militaire vraagstuk komt toch niet opgelost; de ware vaderlandsliefde eischt krachtige bevordering van sociale hervorming, welke op geldge brek zal afstuiten, tenzy wy de onmisbare millioenen gaan zoeken, waar ze te vinden zyn, n.I. in het militaire budget, dat voor een klein land als het onze uit den tyd behoort te zyn. „Natunriyk gaat dit niet met één penne- streek. Er moet zekere militaire macht biyven, niet slechts voor mogeiyke binnen- laodscbe onlusten, maar ook voor de instandhouding van ons koloniaal leger. Ook eischt de billökheid om het lot der- geneo, die de militaire carrière gekozen hebben, te verzekeren. Aanvankelijk bldven dns vele millioaneu noodig, maar dan toch zeker een geleideiyk dalende som in plaats van de 26 millioen van nu, die een geheel onvoldoende assurantiepremie vormen en die, zelfs by aanzieniyke stygiog, ons nog volstrekt geen waarborg geven tegenover een der groote Mogendheden, die Neerland's zelfstandigheid belagen mocht. Na 35 jaren van getob sedert Duitsch- lands groote overwioning op Frankryk een getob dat ons, ten koste van minstens 100 millioen, in vorhouding tot onzen machtigen bnurman zeker niet sterker en veiliger gemaakt beeft, is 't meer dan iyd een anderen weg in te slaan. Of alles opoffsren om ten krachtigste gewapend te zyn, al wordt de natie ook hongeriydend, óf de wapenrusting tegen een Europeeschen vyaod opgeven, maar dan alles aan de verheffing van de nationale welvaart ten koste leggen. Nu doen wy alles ten balve, wy strompelen op eéo sociaal en één militair been verder en zullen by slot van rekening in het moeras verstikken. By de anti militaristische strooming, welke onmisken baar in vele landen zich baan breekt, zou een opmerkelijke studie wezen, om na te gaan welk effect bet voorgaan van een klein land urbi et orbi maken zou. Toch, al meen ik te goeder trouw dat wy dien kant uit behooren te gaan, gevoel ik iets voor de grootheid van die Balische vorsten met hun getrouwen, die in een hope- loozen aanval zich ten doode wydden, den ondergang verkiezende boven de vernedering. Eere aan zulk een hooghartigheid! Maar zelfs degeeD, die zich verplicht mocht achten hna voorbeeld na te volgen, behoeft daarom het stelsel, om nuttige uitgaven te verkiezen boven waarschyniyk nuttelooze, niet te verwerpen." „De Arnh. Ct" is het in deze niet met haar medewerker eens. „Dat Nederland schryft bet ooit alleen tegenover ééoe der groote mogendheden zou komen te staan, is een nagenoeg ondeukbare onderstelling. Daartegen ons op afdoende wyze te willen wapeoen, zou inderdaad eeoe utopie zyn. Maar er zyn tal van wél .denkbare gevallen, waarin Nederland in een oorlog zou kuoueu betrokken worden en daartegen ons te wape nen eischen én ons belang èn onze plicht." Staatsloter y. „De Standaard schryft: „Het doet goed te zien, dat de justitie strenger tegen het spel begiat op te treden alleen, zoo bet Kabinet hiertoe hot initiatief nam. s'uit men op de contradictie, dat het wetsontwerp om bet Staatsspsl af te schaf fen, werd ingetrokken, zonder zweem van belofte dat een gewyzigd ontwerp, van ge- lyke strekking, te wachten is. We weten wel, dat 't zeggen is, dat juist het eeriyke Staatsspel dienst moet doen als bliksemafleider om aan 't oneerlijke spel ff breuk te doen; maar 't hoeft geen betoog, dat zulk zeggeu geen steek houdt. Wat de natie sterkt is het besef, dat men zyn brood zal eten in 't zweet zyns aan- schgns; dat arbeid, dat inspanoiog, dat energie het geboden middel is, om in zyn nooddruft te voorzien; en dat elk gr(jpen naar geld ia speculatie de spauveer van het ua'iouaie leven verzwakt. Door zelf te spelen, tot spelen uit te lokken, en van dit spel profijt te trekken, stelt nu de staat, de overheid, zich aan deze verkeerde practyk medeplichtig, on sanctioneert ze het spel. Neemt er het odium van weg. Ea kweekt alzoo zelve den verkeerden harts tocht aan, waarvan ze de uitwerking justitieel poogt te keer te gaan. Zulk justitieel optreden lijkt op brokwerk. Zelve speelt de Orerheid en wint er zes ton 'sjaars mee. Vry woelt de beursspecu latie. Ziifs vreemde loteryen slaan hier haar slag door middel van de Rijkspost. En daarom big ft het o. i. eiscb, dat ook dit Kabinet aan het Staatsspel een einde make. Vond men het vorig ontwerp te slap, dat men met een straffer kome. Stil zitten, en voort spelen, gaat in geen geval". Vergadering van den Raad der Gemeente KBIMPJËM H/d LEK van Vrjjdag 26 Oct. 1906, 's avonds 6l/i uur. Aanwezig de heeren J. Huizer, W. v. d. Weiden, M. Boogaerdt, J. Drapers, P. v. d. Linden en K. Smit. Voorzitter-secretaris de heer J. G. van Mierop. De voorzitter leest de notulen der vorige vergadering. Naar aanleiding biervan wordt het woord gevraagd door dea beer M. Boogaerdt. De heer M. Biogaerdt: Giarne zou ik van den voorzitter vernemen welke voor waarden aan de subsidie v&a de Rjbert Fulton zullen worden verbonden. De com missie zou deze gaarne kennen, daar bet vau die voorwaarden zai nfdangen of de veerdienst met de Robert Fulton zal b'yren bestaan. Ten tweede merk ik op, dat Burg. en Weth. die voorwaarden niet kuunen stellen, maar dat zulks moet ge schieden door den raad. Ten derde moet ik opmerken, dat de dienstregeiiag niet door ons alleen kan worden vaatgesMd, doch dat ook daarin de raedery van Fop Smit en Co. iets heefc te zeggen. Zj betalen daarvoor ook f 1090. Dj voorzitter: Het is juist iu het beling van de Fop Smit, dat de dienstregeling wat wordt veranderd. Meermalen moet men ongeveer drie kwartier wachten, voordat men van Slikkerveer naar Krimpen kan. De heer M. Bogaerdt: Ik viud bet zeer goed dat u de commissie daarop wyst. Ik moet ook nog opmerken, dat myo verzoek om bet herhaiiogs onderw(js ?ry te stellen niet in de notulen is opgenomen. De voorzitter: Daar hebt u gelgk in, dat ben ik vergeten. De notulen worden gewyzigd en daarna goedgekeurd. De voorzitter: Ik heb de beeren dezen avond ter vergadering geroepen, omdat de begrooting moet worden gewfizigd. We waren een paar postan by bet hoofdstuk ouderwys vergeten. De begrooting sluit nu in ontvangst en uitgaaf met de som van f 22506,93. Daarby is een post van f 219,16'/a voor onvoorziene uitgaven. Er is een zeouwlfider op kosten der gemeente in een gesticht opgenomen. Daarvoor is jaarlijks f 215 noodig. Nemen we dit van die f 219,161/t af, dan biyft van dien post slechts f 4,16Vi over. De heer M. Boogaerdt: Ik zou het uu maar zoo laten en dan het volgende jaar maar zien. De heer P. v. d. Linden: Misschien is by wel weer gauw beter. De heer M Boogaerdt: Ja dat kan wel, in bet najaar is het zeer slecht voor der- geiyke meiischen. Hierna wordt de begrooting goedgekeurd. De voorzitter: Nu is aan de orde het benoemen van een ambtenaar van den burgeriyken stand door het bedanken van den heer M. Boogaerdt. By de daarop volgende stemming verkrygen de heeren M. Boogaerdt, P. v. d. Lindeo, F. J. Myn- iieff, K. Smit en J. Huizer respectievelgk 1, 1, 1, 1 en 2 stemmen. By de volgende vrye stemming verkrygen de heeren P. v. d. Linden, K. Smit, en J. Huizer, reap, 1, 1 en 4 stemmen, zoodat gekozen is de heer J. Huizer, die voor de benoeming bedankt. De voorzitterMag ik de beeren verzoeken dan nog maar eens te stemmen? By deze stemming vereenigt de heer P. v.d. Linden 5 stemmen op zich en de heer K. Smit 1 stem. De beer P. v. d. Linden is dus gekozen en neemt de benoeming aan. Niets meer aan de orde zgnde, sluit de voorzitter de vergadering. Kutomgereclit te GOUDA. Strafzitting vau 24 October 1906. Overtreding der jachwet: E V. te Rotter dam, f 3, subs. 2d.; B. W. te Oudewater, f 3, subs. 5 d. Overtreding der spoorwegwet: J. C. S. te Rotterdam, f 2. subs. 2 d. Overtreding der drankwet: T. O., echtge- noote vau C. V., te Reeuwyk (Sluipwijk), vrgspraak, met bevel tot teruvgave van de flesch met brandew(jn aan Miria Cafharina de Gans, echtgenoote van Hendrik Koster, aldaar. Overtreding der leerplichtwet: A. V. te Bleiswyk, f 3, subs. 3 d. lo. te snel r(jden met zyn motorfiets; 2o. geen sigaaal geven met hoorn wanneer de veiligheid zulks vordert; 3o. niet voorzien van een rjjbewgs, J. v. E. te Gouda, f 50 en 2 m. f 25, subs. 15 d. eu t m. 7 d. lo. des uachts rjjden met zyn motorfiets zooder licht; lo. niet voorzien van nummer, letter en rflbewys; F. J. S. te Schoonhoven, lm. f 10, subs. 2 m. 5 d. Ryden met eea rijwiel zander bel: H L. v. Z. L. te Haastrecht, f 0,50. subs. 1 week tuchtschoolJ. J. te Boskoop, f 1, subs. 2 d. Des nachts ryden m«t een rijwiel zonder licht: M. C. v. d. H. te Zevenhuizen en C. Z. te Gouda, ieder f 1, subs. 2 d. Overtreding van het reglement op de wegen en voetpaden in Zuid Holland: N. B. te Zwammerdam, f 1, aiOs 1 d. Ia de Gouwe met zjja stoomboot aan leggen op >erboden plaats: C. V. te Boskoop, f 3, subs. 3 d. Met zyn stoomboot te sael varen door de Gouwe: J. B. te Sneek, J. de V. te Middel burg, beiden ontslag van rechtsvervolging; C. B. te Gouda, M. de V. te Middelburg, F. V. te Alkmaar, ieder f 20 subs. 8 d. Overtreding der algem»ene nolitie-veror- deniog van Gouda: F. J M K. te Gouda, vrgspraak; M. v. G te Reeuwyk, f 1 subs. 1 d.; D. L B., J. H., A. C. L en P. P. R, allen te Gouda, ieder f 1 subs. 2 d. Nachtelijk burengerucht en openbare dron- kensch&o: H. J. v. Bte Gouda, f 3 suba. d.; W. R. te Nieuwerkerk a/d Ilael, f 1 en f 2 subs, lis ld. Openbare clronk°u=chap: P. D. taLunteren (Ele) T. v. W., P. de B. en A. Callen te Waddingsveen; J. T en P. B.te Moordrecht, J. V. te Gouderak, ieder f 1 subs. 2 d. Idem by le herhaling: P. M. te Ritter- dara, 3 dagen hecht. Idem bg 15a herhaling: P. H. te Gouda, 3 weken hecht. Kantongerecht G08INUHEH. Terechtzitting van 29 Oct. 1906 1. R. H. en 2.1 I. H. te Goriochem, scheep- vaartreglement, no. 1 vrggesprokeo, en no. 2 f 5 of 2 dagen. L. den O. eu H. deu O. te VureD, C v. D. te St.-Philipsland, idem, ieder f 5 of 2 dagen. D. D. te Noordeloos, arbeidswet, f 2 of 1 dag. J. A. B te Kedichem, woniogwet, f 3 of 3. H. M. te Herwyoen, leerplicht, f 3 of 2 d. S. D. v. d. M- en P. v. d. M. te Herwyaen, idem, ieder f 1 of 1 dag. C. A. v. H. te H irdingsveld, A. v. H., L P. de M., H. S. to Gorinchem, B. S. v. S. te Hsrwijaeu en M. v. d. V. te Vuren overtr. motor- en ry widlreglemsnt, ieder f 1 of 1 dag. D. K te Leerbroek, visschiryovertr., 1 ra f 2 of 1 m. 2 dagen, verben-d verklaard a. de twee ia beslag geaomsn schakels rast bevel tot vernieling, b. de onwettig gevangen visch met bevel tot uitlevering of betaling der waarde ad f 0,25 of 1 dag. A. da G. te Giesendam eu A. de L te Werkendam, visscheryovertr., ieder f 1 of 2 dagen. W. B. te Meerkerk, ia eeai localifceit, waarvoor eea verlof is verleend, sterken drank aanwezig hebben, f 25 of 20 dagen. R. v. L en C E. J. te Lierdim, strooperg, ieder f 4 of 8 d. I. J. B. ea 2. J. R. te Amside, het zonder daartoe gerechtigd te zyn in de maand October loopen op eenig weiland, te zamen en in ver- eenigiog, ieder f 1,50 of 3 dagen. H. den A. te Meerkerk, het daartoe ge rechtigd te zyn vee laten loopen op eenig weiland, f 1 of 2 dagen. G. v. W. en C. v. d. K. te Giesen-Nieuw- kerk. idem, vrygesproken. C. S. te Leerdam, rgden over eens anders grond, zonder daartoe gerechtigd te zya, f 1 of 1 dag. J. M. te Ameide, onbeheerde bespanoiog, f 1 of 1 dag. E. v. d. V. te Rotterdam, le dronkea- schap, 2e opgeven van esn valsehen naam, 2 m. f 3 of 2 m. 3 dagen. A. W. v. G. te Gorinchem, dronkenschap, 1 dag. J. R. te Gorinchem, idem, 3 m. 1 dag. C. J. S. te Gorinchem, idem, 2 x 1 d. J B. te Gorinchem, idem, f dagen. A. v. S te Asperen, idem. 3 dagen. D. V. te Hardingsveld, idem, f 5 of 3 d. D. V. te 's Gravenhage en A P. te Hei louw, idem, ieder f 3 of 3 dagen. J. K te Herwynen en Ph. M. te Gorin- ehem, idem, ieder f 2 of 2 dagen. Ten uitvoering va n ar t. 4van 't Konioklgk besluit vao 2 Sept. 1904, (Stbl. do. 219), zyn de Burgemeesters uitgenoodigd eene opgave te doen vao 3 in hunne gemeen ten woonachtige personen, die zoowel door bekwaamheid als door betrouwbaarheid in de termen zouden kunnen vallen om met ingang van 1 Januari a. s. te wirden aan gewezen tot schatter van tuberculeuze, door het Ryk ter slachting overgenomen runderen. Daar veehandelaars by eventueels schat tingen wellicht niet altyd op een geheel vry standpunt zullen kunnen staan, schyot het den Minister van Landbouw enz. minder aanbevelenswaardig toe, dezen als schatters aan te wyzen. In de vergadering van aandeel houders der naamlooze vennootschap Stoom tram Tiel Buren Culemborg is beslo'en tot uitgifte van 50 aandeelen van f 1000. Deze zullen voor 4 pet. van de eveutueele wiost de voorkeur genieten. In plaats van rnr. H. C. Dresselhuys, die naar 's Gravenhage vertrekt, werd tot com missaris gekozen Mr. J. G. Pyoacksr Hordgk te Tiel, directeur der Geldersche Landbouw- bank. De dag der opening van de tramiyn kon nog niet vastgesteld worden. Het bestuur van het Christeiyk Sanatorium voor Zenuwiyders te Zeist deelt het volgende mede: Het gerucht, dat in sommige kringen schyot verspreid te zyn als zoo Dr. S R. Hermauides het Chr. Sanatorium voor Zenuwiyders te Zeist reeds vaarwel hebben gezegd, is ten eeneomale onjuist. Wel heeft Dr. Hermanides ontslag gevraagd, maar hy biyft vooreerst nog de fuac- tie van geneesheer-directeur vervullen, terwyi naast hem Dr. J. Versteeg, voorbeen zenuw arts te B«rneveld, en de arts C. W. van Schalk mede aaa het Sanatorium werk zaam zijn. la Oleaendam, 1 Nov. Op de voordracht voor eene onderwyzeres aan school C zgn geplaatst de dames: no. 1 J. M Dekker van Hardingsveld, no. 2 E. H. Noordwgk van Sliedrecht. no. 3 H. M. van Zuilichem van Nieuwpoort. «Krimpen *d Eek, 31 Oct. Deland- bouwer B. Oskam reed het zoontje van den heer H. v. <L Kreeke zoo ernstig aan, dat het op dea weg bleef leggen. Het kaaapje werd opgenomen en huiswaarts gedragen, waar bleek dat de verwonding zoo hevig was, d«t geneeskundige hulpmoest worden ingeroepen D«ze werd verleend door dokter N. J. van Dam. Aan de firma 1. en K. Smit alhier is opgedragen het miken van een passagiers en go9iiorenboot voor de firma H. Braak man on Co. te Rotterdam. Deze boot wordt 50 M lang, 6.50 M. breed en 3 M hol en krygt 3 laadruimen met 3 stoimlieren. Op het dek komt eea hut voor passagiers en een commandobrug met stoomstuurstelling. Het geheel wordt electrisch verlicht. De diagcompoundmachioe met oppervlak con densatie en ketel van 25(1 I. P. K worden vervaardigd door de fi ma Löiais en Co. te Rotterdam. De boot zal een geregelden dienst onderhouden van Kitturdam op Antwerpen. Waddings veen. 29 Oct. J.l. Ziterdag- middag had C. van Gils, werkzaam aan de stoommeubelfabriek van de firma Van Schaik en Berghuis, alhier het ongeluk, bazig zjjode met het scharen van hout op d i schuur- machiae, met een viager tusschea den schuurrol te geraken, tengevolge waarvan de nagel van den vinger werd gerukt. Hy haeft de werkzaamheden moeten staken en z c i onder geneeskundig3 behandeling gesteld. Door Burg. en Weth. dezer gemeente zfjn ter gelegenheid van de op 26 dezer gedreven schouw nver de slooten, gelegen in de kom der gemeente, niet minder dan 33 overtredmgeu van de artt. 21 en 32 der Alg. Politieverordening geconstateerd, waar van proces-verbaal is opgemaakt. Ia de heden gehouden vergadering van den Raad dezer gemeeate, waarin alle leden behalve de wethouder Jonkheid tegenwoor dig waren, werd na voorlezing der notulen van de vorige vergadering, mededeehag gedaan van de ingekomen stukken, waar- ouder een brief vao de Gezondheidscom missie te Bodegraven, houdende mededseling dat z(j haar adres in zake de onbewooobaar- verklaring van het pand pi. gen. wyk D no. 249 niat weoscht te wqztgen, in verband waar mede na eenige diacuesie besloten werd het huis niet oabewooabiar te verklaren iaar 'sRtads meeniog behooren wel eenige ver beteringen te warden aangebracht doch is het pand niet oabewoo ib&a-). O ik was ingekxma een verzoek van de fi-rni A. van der Loo ea Z i. on esn strookji grond ter grootte vau ongeveer 2! vierk. M vin de gemeeate te migtn knpea. Bislotea w ird aaa adressaato midi te doelen dat do R iad er ia priacips wol voor u het perceeltje grond te verkoopei ea dit genoemde firma daarvoor dan zal moeten betalen eene som van f 60, terw(JI ook de transportkosten voor hare rekening zullen komen. Daarna werd overgegaan tot de benoeming van drie leden van bet Burgeriyk Armbe stuur tengevolge van de periodieke aftreding van de heeren J. Uitman, G. van Otterloo en P. B-ommer. Eorstgenoemde had zich niet meer herkiesbaar gesteld. In zyne plaats werd gekozen de heer H. Dgs; de beide laatstgenoemden werden herkozen. Overeenkomstig het voorstel van Burg. en Weth. en de Financ. Comm. werd voorts besloten aan het Burgeriyir Armbestuur over 1906 eene buitengewone subsidie te ver- leeneu groot f 425. Vervolgens werd ove«*. eenkomstig haar verzoek aan de wed. P. Goedhart eervol oaslag verleend als schoon maakster van school D en in haar plaats benoemd G. Asscbemao, echtgenoote van M. Nieuwenhuizeo. Tot schoonmaakster van school B in plaats van S. Vonk echtge noote van A. Koster, werd benoemd H. Baas, echtgenoote van L. Slinger. Daarna werd de verordening regelende de jaarwedden der onderwyzers aan de open bare lagere scholen aangevuld met eene be- paliog omtrent de uitbetaling der jaarwedden ingeval van ziekten. Alsnn kwam aan de orde een voorstel tot het benoemen van tydeiyk wethouder tengevolge van de onge steldheid van den heer Jonkheid. Als zoo danig werd gekozen de beer H. Blanken die de benoeming aannam. Het kohier van schoolgelden over het derde kwartaal deze» jaars. door Burg. en Weth. opgemaakt tot een bedrag vau f f"!,09, werd overeenkomstig het adviee der fia. comm. op dat bedrag vastgesteld. Daarna werd overgegaan tot de behande ling der Begrooting voor 1907. welke na eenige bespreking werd vastgesteld op een geiyk bedrag van f 41.198,656 in ontvangen uitgaaf. Ter behandeling van eenige reclames in zake hoofdeiyken omslag werd overgegaan tot eene vergadering met gesloten deuren. Na heropening der vergadering deelde de voorzitter mede, dat de eansltg van L. de Jong is gehandhaafd, de aanslagen van J. Blonk, P. Baas en J. G. Bulder zyn geroyeerd, terwyi bet geschat ingekomen van onder staande personen is teruggebracht tot de sommen achter huone namen vermeld: H. Heemskerk f 525 K. de Rooy Az. f 550 C. van der Vliet f 500, A. de Lange f 2600; J. Hoogenboezem f 2250, wed P. Herfst f 4000, P. H. Herfst f 3500 en D. Poot f600. Niets meer aan de orde zgude is de vergadering gesloten. OEMENQD NIEUWH. Men meldt aan de „Zw. Ct. nit Oldemarkt. d.d. 29 Oct.: Terwyi de knecht en de meid van den veehouder C Spijker hedenmorgen omstreeks 6 uur in de wei aan 't melken waren, werden door een feilen bliksemstraal twee koeien doodgeslagen, ook de koe, waaronder de knecht zat te melken. De meid vloog ver schrikt naar huis. De knecht, die eerst niet zien kon en bewusteloos was, kwam weder by en kreupelt een weinig, waarschijnlijk door den val van de koe op zyn been. Op last van den veearts zyn de koeien, die ver zekerd waren tegen hemelvunr, begraven. Het aantal betrekkingen, dat in Amerika door vrouwen bekleed wordt, be draagt vele en er zyn zeer merkwaardige onder. Een zekere Miss Nettie Peayae, is te Buttler, Pennsylvanië. politiebeambte. Zy heeft zes politieagenten onder zich staan en neemt zware misdadigers en dronkaards in verhoor. Ofschoon zy er lieftallig uitziet, is zy om hare strengheid zoo gevreesd, dat niemand nog om ham hand heeft durven vragen. Miss Jennie W. Ragsdale is aanspreker en begrafenis directeur te Woodlawn, Ohio. ZjJ gaat ia haar zaken met zeer veel tact en han digheid te werk. Susie Braytoe is veearts en staat er voor bekend de moeiiykste ope raties aan paarden, honden en katten met succes te kunnen uitvoeren. Virginia Pope bezit een vogelhospitaal te New-York. Tbe- resia H. Shennon is aannemer te New York; zy bezit een klein leger bouwarbeiders en bouwt thaos aan de ninnwe muzeowerf aan het eind van de 92ste straat. Maud de Haven, een dame van een oude deftige familie, is voorzitster van een naar haar genoemde goud en zil vermynmaatschappy. Mrs. Philo Wilcox uit L:ncoln, Nebraska, oorspronkelgk onderwijzeres, is thans Bmid geworden en dryfi met hare dochters een zeer bloeiende werkplaats voor de reparatie van rywielen, naaimachines enz. Miss Ogden M«c Clurg, dochter van den overleden generaal Mc. Clurp, heeft een brevet als loods voor de groote vaart ontvangen. Zy commandeert het stoom jacht „Sea Fox" en heeft het recht elk schip door de zeeëa te geleiden, de eerste vrouw wie deze onderscheiding ten deel is gevallen. Mr. Anna Morto is president van de handels- bink van Mison Texas. Aan het hoofd van een der grootste bankiershuizen in Wall Street staat een 23jirige dame, die alle mannelijke collega's in handigheid en vlugheid overtreft. Kankerstorfte. Volgens de E'igelsche sterftestatistiek over 1904 zijn aan carcinoom overleden 741 van elk milli oen mannen en 1006 van elk millioen vrouwen. Sidert 1897 is de kanker-sterfte onder de mannen toegenomen met 17 per 100 en onder de vrouwen met 8 per 100. Reeds sedert 1861 is de toename onder de mannen tweemaal zoo groot als ODdar de vrouwen. Aan de verbeterde diagnostiek wordt nog steeds een groot deel van de stijging toegeschreven. Van 1901 tot 1904 is in 99 pCt. van de 114 130 sterfgevallen aan kanker de zetel der ziekte opgegeven, en het is, als vroeger, gebleken, dat carci noom van die lichaamsdeelen, waarin men de ziekte het meest aantreft en het go- raikkelgkst herkent, betrekkelijk weinig is toegenomen. Verder is gebleken, dat carci noom van mond, lippen en keel onder de minnen toeneemt en onder de vrouwen afneem'in 1901—1904 zyn 7246 mannea daaraan bezweken en slech's 1167 vrouwen, terwijl in andere lichaamideelen de vronwen meestal meer aan carcinoom onderhevig zij i. Dit doit denk ra aan invloed der nicotine. Verder is de saelhaid vau de stgging der kaakersterfte geringer geworden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3