de Veemarkt te Rotterdam If. I. STOOMBOOTDTONST OP 00 LEK. Kïriistalimarli Ean BoinaMor, DE GORINCHEMSCHE BANK TE CORINCHEM neemt gelden a deposito ATTENTIE! Thee Salonboot „JOHAN E.BrAndsms Wrci in ho Tain!!! I«r van Tantafs J. J. CBAIER, Westhaven 163, GOUDA PULP. SuBtsiagars-iialfwas door G. J. DEN H ARTOG te Albl—rdam. C. VAN DER HEK,; MR. P. A. GREUP, Voryolg flar AifrBrtMttöiL Boerenarbeider, C. ROMEIJN, Waterpoort, Gorinchem. FILIAAL SLIEDBECHT. N°. 271 Het Vaderland in nood! Directie te Schoonhoven. Kunstmeststoffen Officiöflle h Dr. BLAUD’S STAALPILLEN AROMATISCH STAALTINCTUUR. u Slagersleerling, c. soos, VESSANEN LAAN, Wonnerveer. OPGERICHT 17M. KONIMKLUKE FABRIEKEN. Pakhuisknecht Daggelder 'I L. C. VERROEN, Lopikerstr. 414, Schoonhoven. -IVIW Te beginnen met NOVEMBER wordt op DINSDAGEN C. VAN ZIJLL, MEERKERK, 9 NOVEMBER a. s. J. ZIELSTRA, ■V* Wegens den grooten voorraad I KACHELS in den Winkel, zijn alle j MEUBELEN geëtaleerd in de Magazijnen. Haven, by 't Stadhuis, Schoenhoven. te v.m. 8 uur geopend. Tengevolge daarvan zal de van af Dinsdag 6 November a. s, eiken Dinsdag, in plaats van ’s morgens 4.45 uur, wederom ten 5.30 uur van SCHOONHOVEN naar ROTTERDAM vertrekken. Rattendood van WillemKraaIJr. te Kampen verdelgt alle ratten. KAASBR1K (compleet) TE KOOP AANGEBODEN: Een zoo goed als nieuw Am. ORGEL. Slremmin BAGGERKETTEN. TMLTOUWEI. HELPRIG KLEIN, Montfoort. Speciale inrichting voor compL Bedstellen, Veerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. MEISJE, Kassier en Commissionnair in Effecten, SCHOONHOVEN, leemt geldem A depesite: Veer één maand vast drie maanden ’T EENVOUDIGE BOERTJE EET VERROEN’S ZUIVER TARWEBROOD, Maandag, Waenadag, VrJJdag en Zaterdag tweemaal daags veraeh. NEEM PROEF MET ZIJN ZEER FIJN GEKRUID ST.-NICOLAAS, met Scboonhovensche Roomboter gebakken. BOERENDIENSTBODE, LIJNZAAOKOEKEN, H.IJ. Landbouwers! DRANKKUIPEN, AMSTERDAM, m in verzegelde pakjt Schoonhoven by E. C. v. d Kapitaal verkrijgbaar Rechtstreeks Kapitaal Betrekkingzoekenden en zijdie een anderen werkkring wenseben zenden 50 Cent aan postwissel of post zegels aan D. DROUWER, Oppert 5, Rotterdam, en ontvangen daarvoor gedurende 8 weken 3 maal per week de Betrek kinggids”, waarin de meeste vacante betrekkingen voorkomen, zoowel voor vrouwen als mannan. eerste kwaliteit ROOKVLEESGH. C. A. PRUIJT, PasrdenslachteryLekkerkerk. T. DB LOOS 4 Zonen, BOSKOOP. f 2,50 en meer verdienste per dag. Centraal-Oepót LI. AKKER, Van Alkeniadestr. II, Rotterdam. (Jtrechlsche WAGEN. Rover, Raleigh, Osmond, Hudson, Wanderer, Brennabor, Westfalen, Burgers, Eenhoorn verder alle bekende merken. lenze nit meer dan 80 stuks in Heeren-, Dunes- en Kinderrjj vielen met of zonder Vrgwiel en Velgremmen. J. BREM, Nieuwpoort a/d Lek. A. BREEKIAND, Bodegraven. De ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Paulo, Tandarts COHEN ROTTEBDAI, Oostzeedgk 274. 2 Bekwame TIMMERLIEDEN, liefst gehuwd, tegen flink loon en vast werk, by A. VAN DER LOO Zonzn, WaddlzgnveeM. BDin sc Aanbevelend, Ta Onge- Willem de Jon<\. vot-otns rovo<>fv>*it zjjn klanten by weer voor- beeft f schaamt W 8 7. 8¥i Alleei baar te f A.N.V; a. c.r G. G. in alle soorten wederom tegen concurree- rende prjjzen verkrijgbaar by Gleama-Mieawkerk. A 7. 7. 7. 7. Gemeente S en Minzaam aanbevelend, tegen blwedar meedebleek ZM oh t en wak te, aanbevolen door de voornaamste II.H. Medici. Z?er aan te bevelen tegen bleekzucht en bloedarmoede, voornamelijk voor vrouwen en jeugdige meisjes. Weathaven, haek G—we, GOUDA. TERSTOND GEVRAAGD: P. G., bfj Fu IN 'T HOUT, Landbouwer, Nienwerkerk a/d IJacl, ’s-Gravenweg. Met één dag epvragen Met veertien dagen epvragen Veer drie maanden vaat Veer één Jaar vaat Onscbadeiyk voor kinderen, huisdieren en gevogelte. A 80 Cent per carton verkrijgbaar bfj i N VIM 7KQQT7N J Schoonhoven, A. H. V AH LDooEn Culzmborg en bij de meeste Drogisten. een nieuwe en een zoo goed als nlenwe op Coll.-asson, by W.^VAN STAM te Bergambacht. Br., motto .Orgel”, aan C. DE JONG Az., Boekhandel, Kinderdijk. BURGEMEESTER t Schoonhoven ma Vrydag 16 Noven voor Ry- en Voertui de rivier de Lek *s morgens O- tot *sn Burgemeester en V na eei temmen ring aan de gre Wed. J. VUIJK te Khimpkn a/d Uskl; C. VAN WIJK te Oudiwatir; Firma WOLFF Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Sliïdrzcht, Boveneinde C. VAN STEENIS te Noordkloos; FRANS VAN DAM te Goudkhak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Px., Oudkrkrrk a/dIJ.; W. DONKER, Khimpkn a/d Lmk; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; L. POT te Nizuw-Lkkkirland, Mej. KORTE WEG te Alblasskrdam. Wed. F. AMSING te Alblasskrdam; I. HILGEMAN te Strkkfkkrk C. SPELT te Nikuwpoort, F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zkvknhuizkn; P. GOUDRIAAN te Capkllk a/d IJskl; G. ELSENAAR. Drogist te Slikdrkcht; W. J. VAN DAM, te Haastrecht; G. DEN HOED te Bkrkknwoudk. Terstond gevraagd een nette P. G., by C. BAKKER, Vleeschhouwer en Spekslager, Kinderdijk, Gem. Alblas- serdam BAGGERNETTEN van Hollandscben hen nep, met nauwe mazen, op vierkanten lap gebreiddie tot het laatst blflven krimpen. STALTOUWEN van Hollandschen hennep, byzonder geschikt op vochtige stallenalles van eerste kwaliteit hennep, vasts prijzen Winkeliers rabat, by Fabrikant in Garens en Tsnv. Magazyn Nieuwsteeg 18 te GOUDA, tegenover de Uitspanning van den Heer DAM. f M,-, 4»,—, SO,-, fr. n. rt.L; id. k.pok f SS^kO, 40 Vrij aicht- De^e Coui morgens uitgege ƒ0,75. Franco pe abonneeren bij a Juflr. OOSTEROM Wkndkls, Verlengde Lopikerstraatvraagt een leefiyd 15 k 16 jaar. Door byzondere omstandigheden direct gevraagd een P. G goed kunnende melken en met boeren werk bekend, hoog loon, bij JAN DE JONG Jt. te Ouderkerk azd IJsel. Zondags niet aan te melden. KAMPEN. J één Jaar aan duizenden lyders hunne zoo kostbare gezondheid hergeven. Laat valscbe ate U niet terughouden DE MIDDELEN VAN ’T BOERTJE aan te wenden. Dat zou verbazend dom zjjn. BALSEM VAN ’T BOERTJE voor rheumatiek, jiebt, podagraspierverrekkingen verstuikingen, brand- en sngwonden, kneuzingen, enz. Prijs 40 ets. per pot. SIROOP VAN *T BOERTJE is voor croup, kinkhoest, borst- en longiyders, asthma, verkoudheid, keel- en luchtpypaandoeniog goud waard. Prys per 1/2 flacon 25 cis.; per 1/1 flacon SO ets. Verkrijgbaar te: Schoonhovkn, A. C. FIJN VAN DRAAT. Nikuwland, G. A. VER- DUIN. Arkel, P. v. SCHEE. Alblasskrdam, As. DE BOER, Wed. J. DE WAAL Ammerstol, A. BLANKEN. BodegravenC. J. SCHEER. Bleskensgraaf, W. v. REES. Benschop, M. v. BERG. - Bergambacht, A. BLANKEN, Gebr. v d. DOOL. Boskoop, A. B-.ONK. Gorinchem, W. ZON, Drogist. Goudriaan, T. TERLOUW. Gissen- Nieuwkerk, M. v. HOUWENINGEN. GiesknOudekerk, P. C. PESSELSE. Groot- Am.mf.rs, JOH v. MAURIK. Gouderak. A. BEIJEN. Hoornaar. A. ZORN. Gouda, D. v. VLIET. Haastrecht, M. BAKKER. Leerdam, LAMB. v. WIJK. Meerkerk, W. BROUWER Molenaarsgraaf, J. SCHUTTE- Nieuwpoort, C. v. CAMPEN. Oud-Alblas. J. L. VLOT. Oudewater. C. v WIJK Reeuwijk. M. T. HAGEN. Slikdrkcht, A. DE DOES. Streefkerk, E. HILGEMAN. Stolwijk, A- R. v. p. BERG. VuiLENDAM, C. v. ZESSEN. Zevenhuizen, 1.1. UIT DEN BOGERD. Vanaf heden eiken Zaterdagavond 6 uur: VERSCHE APPELBOLLEN, SAUCIJZEN LETTERBANKET. Werdt gevraagd tegen Kerstmis of eerder, wegens huwelijk der tegenwoordige, een flinke P. G., goed kunnende melken. Adres K. DEN BOER, Waddingaveen. Voedert uw Vee met de Zuivere Mnirwe Merk „STER” en „W L”, uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-lMntoma Partis 1900. Negen Renden Medailles. OROOTE VOORRAAD van alle maten en uitsluitend Eikenhout. Denderdags uitgestald op de Markt en Weensdags te Weerden op de Markt. Adres C. VAN LEEUWEN, KUIPER, VUverstraat, OOUDA. Trademark Noohdkloos J. G. v. d. BEST. In het byzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, i f 1J0 per 5 ons. MW* Aan bovenstaand adres als le Hypotheek op Landerijen, tegen biliyke rente. beschikbaar tot elk bedrag voor Hande laren, Particulieren, Ambtenaren, enz. (mits eenige zekerheid); alsmede le en le Hypo theek, Accepten, ErfenissenKoopmans goederen, Bouwcredieten, Ceelen, Cesaids.enz. Brieven franco, letters D O, POSTKAN TOOR, Bus No. 19, Den Raag. Door deze maakt Onder getekende aan bekenddat zien is van Dat hy geen afnemers of loopers langs den weg heeft dan zijn eeoigen Weder- verkooper J. BOON, a/d Kinderdijk. Aanbevelend Dietomnns Fraxlnelln of Vnnr> werk plant, te bekomen by de Firma Z’e Schoonbovenscbe Courant van 18 Oct. 11. (Tweede Blad), waarin een stuk voorkomt over genoemde plant. BURGEMEESTER Schoonhoven ore op Dinsdag den 2 van des voormiddag» 1 uur, ten RAADH eene verkiezing ▼an de Kamer en Fabrieken te plaats hebben. Schoonhoven, 6 Dageiyks te consulteeren van 9—4 uur. Uitgezonderd VrUdag. geiturende Octo ber, November en December. Voor bet breien van Kansen, Rekken en andere Artikelen op onze Bnelbreimaehine „MIBAMAR”, zoeken wjj persenen van bei derlei geslacht, uit eiken stand, onverschillig waar woonachtig. Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende het geheele jaar. Vakkennis onnnodig. WIJ keepen het werk. Vele getuigschriften ter inzage. Breimachine-Maatscb. tot bevordering van huisarbeid. THOR. H. WHITTICK A Ce., Amsterdam, Keizersgracht 268. Niet te verwarren met minderwaardige aanbiedingen met en zonder werkafname. Mevrouw NIEKERK—Kooijman te Schoonhoven vraagt, we gens huweiyk der tegenwoordige, tegen 1 Febr. a. s. een flinke Dienstbode, goed kunnende koken en werken. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. is een uiterst best middel tegen alle borst- en longaandoeningenaslbma, kink hoest, hardnekkigen hoest en verouderde verkoudheden, enz. Prys per flacon f 1,—» f en f 3,50. Verkrijgbaar by van ZESSEN, Drogist te Schoonhoven FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; van DER WOUDEN te Lekkkrkkrk; S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Bleskensgraaf; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudriaan; M.v. H0UWELINGEN te Giksen-Nikuwk., J. ZONNEVELD—Piek te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Tiknhovkn P. G. J. de JONG te Amkidi; G. COLJE te Lopik; G. d. HOEK te Cabauw; Jb. den OUDSTEN te Groot-Ammirs T. MOLENAAR te Lkxmond; R. VERMEULEN te Langkrak; K. VAN DAM te Bergambacht; Er biedt zich aan een Jongen 16 jaar voor of iets dergeiyks. Adres, fr. br.P- A. GOUDRIAAN te Gr—t-Amaaera. gerraagdR. K. en goed kunnende melken tegen 1 December a. s., door J. VAN LEEUWEN Wz., Kerkweg, MeeawlJk. Huis disponibel. TE KOOP: Een solide UTRECHTSCHE WAGEN- met nieuwe kap en beschilderd, geen glas of portieren; een gebruikte TILBURY met leeren kap en in goeden ataat, prys f W,-. Te bezichtigen by JONGKINDT, Mr. Schilder, Capellc a/d IJaeL o Eerste en eenige speciale Rjjwiel- en Motorenhandel. Oudst en bekendst adres voor beslist eerste klasse Rijwielen. Levert met steeds stggend succes de bekende Met twee en drie Yêrnnellingen tegen billijke prUererh—ging, en veer belanghebbenden gratis ter beproeving. BONDSRUWIELHERSTELLER I’ KLASSE. Bran da*—ranlie LeveunversekeriDg Lijfrenten Ongelnkkenversekering Wersekerlng volgens de vallenwet van 1901; Artsen>Polis (Fatam); Paarden* en V—verzekering; Verzekering tegen Hagelslag. Tarieven en inlichtingen by -PRIM A- - Aanbevelend Ieder Nederlander, in het bezit van eene goede gezond heid en zonder lichaamsgebreken, moet het vaderland, wanneer het in nood is, verdedigen. L:eden, die aan de een of andere kwaal iy<len, zyn ongeschikt voor den militairen dienst. In dit geval verkeerde de Heer WILLEM DE JONG, Willingenslraat 82, Rotterdam. Zyne moeder kwam ons het volgende mededeelen: „Tengevolge van een gevatte koude leed myn zoon aan een borstziektewaardoor bp is afgekeurd voor den militairen dienst. Zjjn borst piepte altgd hevig; ’sDach’s bad hjj ondrageiyke benauwdheden. Hg bracht met moeite een taaie slgm op en bracht onplei- zierige dagen door. Zgn eetlust was slecht; by de geringste inspanning zweette hy kolossaal en gevoelde zich dan ver moeid. Hoofdpyn en koude voeten waren aan de orde van den dag. Nadat ik een boekje had gelezen over de genezingen der ABDIJSIROOP, gaf ik WILLEM een flescb, die ik kocht bg den Drogist C GALL, Zwaanshals, Rotterdam, en kon oomiddellgk beterschap bespeuren, iJant het opgeven van siym ging direct veel gemakkelgker. Nadat hy eenige flacons ABDIJSIROOP gebruikt beeft, is het piepen en bygen der borst geheel verdwenen, terwyi zyn eet- en slaaplust weer zyn teruggekeerd. Ik ben in de hoogste mate dankbaar en machtig u m(jne verklaring te pubiiceeren met het portret.” is voortaan niet meer te Bch—uhoven te spreken, doch dagelijks to GEVRAAGD: Om zoo 'spoedig mogelgk in dienst te treden gevraagd een Over De groote Baan Tolstoi, heeft een Czaar, waarin hg Z. voort te gaan met ue maar te vergeven e vergelden. „De hart duizeuden zullen als gy dat doet," a boosdoeners tot u, zend hen naar Ame; heen en achryf een n de woorden.' Voorwi vfanden lief.... „Ik weet met, wat maar ik, die weinig 1 uw slaaf zyn, ik zou zooaJa ik nu telken! uw naam hoor noemt „Maar wat zeg ik, anderen zouden doen woorden met groote zouten verspreiden i Of de Czaar en d< er naar luisteren zt niets op. Pas nog i dag 35 personen ter dood veroordeelt werden er ruim 2W i Overal zgu de ge* En overal Dlgfï grootste gestrengneid net door sommigen een eer aangetekend, zoover hersteld heeft. De Peteraburgscne „Figaro” roemt den et als een man, die »t voor zyn taak. '„Au rustig is,” schrgft te danken aan den zgn groote bekwaamiu alles doet wat moge vrede en welvaart in pondence Kusse” oor Oienzelfden Minister. positie van btoljpin den tegenstand, we gingen in de hoogste Het bezoek van dt van Buitenlaudscne <Z Dalucken KotzW- meer dan louter e (geiyk werd gemeld) i Kort wordt ook te nieuwe üostenrgkscb Aerenthal. En uit met het voorgaande, ernstig sprake is KeizersverDond", een land. Duitscnlaud ei De Czaar moet st wezen. Duitschland genoot van beteekeu zoover nog met. Er gerucht in Duitschlai „om gezondheidsrede Kgkskanselier. De feitelgke reden Rykskanselier wil he Podbielski niet aftri die in zulke moeilg) duur het zoogenaam wordt nog steeds d< haafd. Mag zich zelf des Keizers verheuge Ia BerJgu is men niet te spreken. Na en in geheel Duitse Minister „Pod" krggi is Minister van Lat hem, dat hg mets d nood te voorzien. Beriyn Dam, algemeens st( hg de regeen itellen van Van vee.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4