a, p. tam Tan Koojhandal. hee Ism^ id Tm!!! N°. 2767. Woensdag 7 November. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. stoffen Offlciööie Keimiso^iflon. 1906 EIJ, a/d Lek. Tijgbaar I lodegraven. cemplcet) EBODEN: sienw BEL. ouwers iEUWEN. AM. I, [OUWEN. VAGEN. )OS, Kapitaal Rattendood 4 Zonen, POP. Stremming Verkeer. Gemeenteraad van Sciioonnoven. BD1T2IL1HD. OverateM. BimSLAliD. SCHOONHOVEr™ COURANT Desje Courant wordt des Woensdag.' S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, U I T QE V E RS. Intercomm. Telefoon-nr. 20. enz. IA. schrgver, Bracht tot f 2,50. O«je- len richt IK, ^CHOOKMO.»» 0 tot bevorderiaf tramweg de dat ont- van het waterschap jzen de heeren G. Zwa- rkerker Gz. en R. KIe- hoopte door onderling zaam te z(jn tot bloei Dleek echte de man ru., ontboden g dan den doe resi- leer res aan t tegen Ires adertjes, tegen ■ge) en tegen concurree- M ZIJLL, ■-Mleswkerk. in im, Gemeente Scheenheven. d, - oed als nlenwe AN STAM I. C. DE JONG Az., RKUD iipen, itend Eiken bout, ild op de Markt den op de Markt. SR, GOUDA. voor het dienstjaar 1907 Iontvangsten en uitgaven f 12762,501/». r commissie, belast met het ikening van het waterschap 1, werden gekozen de heeren G. Zwa- G. Lekker! van schrijft h|j. hire, gr' lenka of een manifest d< Dakjes verkrflg- C.v.d ENDS; BEST. dt de aandacht THEE, if 1.30 landscheu hen- vierkanten lap lijven krimpen, idachen hennep, je stallen, alles i, vaste prjjzen, 1.1. had van de in het n verkrijgbaar b<| f SCHOOMHOVKM I CüLKMBORG Jrogisten. Leo den leekt toch niet icntsteliingi met goed DOP: JTRECHTSCHE aieuwe kap en portiereneen eeren kap en in Te bezichtigen Ider, Cape lie Taaw. te GOUDA, den Heer DAM. hun inge- >r het uit* drag voor Hande* snaren, enz. (mits e le co le Hypo- seenKoopmans telen, Oesién.enz. D O, POSTKAN- Haaf. de regeer mg jllen van de van WillemKraal Jr. te Kampen 1 verdelgt alle ratten. leren, huisdieren Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending tranco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. »lla of V Bar bij de Firma he Courant van waarin een stuk jlant. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven maken bekend, dat op Vrijdag 18 November a. s. het verkeer voor Rjj- en Voertuigen met de Pont over de rivier de Lek zal zjjn gestremd van *s morgens ©- tot ’s namiddags 6 uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd P. GREUP, L°-B. De Secretaris A. R. VEENSTRi BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven Brengen ter kennis, dat op Dinsdag den 20. November 1906, van des voormiddags 1O tot des namiddags 1 uur, ten RAADHUIZE dezer Gemeente, eene verkiezing van vier Leden van de Kamer van Kaaphaudel en Fabrieken te Schoonhoven zal plaats hebben. Schoonhoven, 6 November 1906. P. GREUP, L°-B. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. keuring der notulen werd i daan van een ingekomen scl 1907 geen begrooting d< worden aangeboden, benever schrijven van de N.V. Stoom, op de Lek, betreffende het slt paal naast het stuombootenhool 'opening deelde de voorzitter rg. en Weth. den raad voor beroep te gaan tegen de be- leputeerde Staten inzake der school. De secretaris las voor en daaruit bleek, dat het 1 van van den lokalen rdt een bedrag Tt daarvan ver- Nadat proces- is z(j naar Ameide ad hoe tot aankoop van de noodige terreinen langs de Krugerlaan, voor f 48 000, ten einde daarop een ziekenhuis met 50 bedden te doen bouwen, ter uitvoering van het testament van de te Brussel overleden dames Van Iterson, die de gemeente Gouda tot haar erfgenaam hadden benoemd. Een tweede voorstel van die commissie om den bouw van hel ziekenhuis te doen geschieden onder de leiding van de heeren W. Kromhout Cz., architect te Amsterdam, en L. Koole Wz., gemeentebouwmeester alhier, ontmoette ernstige tegenkanting, vooral van de zijde der heeren Dercksen en Vingerling, voornamelijk op grond van de omstandigheid, dat de heer Kromhout nog geeo ziekenhuis had gebouwd. Zg .meenden, dat die bouw aan den heer Tjeerd Kuipers, architect te Amsterdam, moest worden opgedragen, omdat deze meer ondervinding op dat gebied had en o. a. door den bouw van het Gereformeerde ziekenhuis te Amsterdam bewezen had voor die taak alleszins berekend te zijn. De beer Dercksen, die vernomen had, dat de commissie ad hoe in de keuze van den architect niet éénstem mig was geweest, vond daarin vrijheid om van haar advies af te amendement voor in I plaats van den heer len den heer Tjeerd Kui| de Velde nam net voorst 1-ung --1 lede Gouda,5 Nov. De termgn voor het in exploitatie brengen van den stoomtramweg GoudaSchoonhoven, welke door de Maai- schappg tot Exploitatie van Tramwegen wordt aangelegd, werd m de Vrgdag j.l. gehouden raadsvergadering overeenkomstig naar ver zoek andermaal verlengd, nu tot 1 Januari 1909. legen de inwilliging van dit verzoek, gegrond op de concessie-voor waarden, be stond biykoaar geen bezwaar, nu een wets ontwerp tot bevordering van de voltooiing van den tramweg de Tweede Kamer heeii bereikt. De raad ging daarna over in een zitting met gesloten deuren. Na ongeveer twee uren werd de vergadering heropend, en be sloot de raad zonder debat of stemming over eenkomstig het voorstel vso do commissie 5 is «Ie H zekerlagi (Bgelalag. bö De opper burgemeester van Berijju zal als voorzitter van de vereemging van Duit- sebe gemeentebesturen de quaestie ook daar in behandeling brengen. Op de gebruikelijke manier is Prins August Wilhelm van Pruisen, de vierde zoon des Keizers, Dinsdag te Bonn als student ingeschreven. Te M*inz is op het kerkhof plechtige hulde gebracht aan de nagedachtenis van de FruUHCiien, die *daar in krijgsgevan genschap zgn gestorven. Van de velen, die daar ter plaatse in 1871 gevangen waren, zgu er ongeveer duizend gestorven. Het Fransche Kabinet heeft nu zjjn pro gramma in den Ministerraad ter tafel ge bracht, waar het onder voorzitterschap van den President der Republiek zal worden behandeld en goedgekeurd. Ia de buiten- e politiek zal het Ministerie geen iring brengen, het land heeft vrede om de groote sociale hervormingen m slagen, en om den vrede te bewaren leger en vloot op sterkte worden len. Woensdag 31 Oct. 1906, 's midd. 1 uur. De Raad had ditmaal plaats onder pre dium van den oudsten wethouder, deu ht P. Greup. Tegenwoordig waren slechts 8 leden, de heeren A. Kuglenburg, P. van bonsbeek, A. van Lomwel, A. A. Graves Kooiman, J. G. Doesourg, G. Jan Niekerk en J. W. Valk. Na opening der vergadering werden de notulen van de vorige door den secretaris voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Daarna deelde de voorzitter mede, van deu burgemeester kennisgeving is vangen, dat nem voor den tgu van 4 weken verlof is verleend zich buiten de gemeente op te houden. De heer Greup voegde daar aan toe, dat dit bericht hem had bereikt op 'hetzelfde oogenblik dat de burgemeester de gemeente ging verlaten. Van Ged. Staten was bericht ontvangen, dat zfj hunne goedkeuring konden hecuten aan het kohier der schoolgelden en aan het besluit tot bet houden der kermis, thaar zich minder goed konden ven enigen met een besluit lot wgzigiug der Degrootrg, waarom dit werd gewgzigd zuuais m Uou Haag werd verlangd. Een verzoek van de afdeeling van „het Groene Kruis" om subsidie, werd in nauden gesleid van Burg, en Welu., terwgl de rekening 1905 en begrooting 1907 van het Armbestuur en begiooting 1907 van het Weeshuis werden gesteld in handen tio de Financieels Commissie. Desje Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven oer drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheelerijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. van de bevordering 7. von Löben Seis zullen ind nog in deze maand, dus voor de najaarzilting Bepaald op 11 Decemoer, b(jeen moeten komen ter ver kiezing van een lid der Eerste Kamer. De commissie voor de herziening van het regiemeut op de Militaire Willems orde is, naar de Res.b. meldt, tot het besluit gekomen, om aficnafang van de medaille voor moed en trouw aan te bevelen. De off. van gez. 2e ki. H. S. va der Stempel, van bet nospitaai te Gormchen wordt 2 Januari gedetacheerd bg de ge meentelijke universiteit te Amsterdam. De toestand van Generaal Bergansius is in de laatste dagen weder miuder gunstig. De zieke is dikwgls ijlende; de krachten nemen langzaam af. De 34e algemeene vergadering van den Volksbond tegen drankmisbruik zal in 1997 worden gehouden te Rotterdam. Mej. W. Bloemers, directrice van het Kinderziekenhuis te Groningen, heeft bedankt voor hare benoeming tot directrice van het Geneeskundig Krankzinnigengesticht „Oud Rosenburg" te Loosduiuen. De dames M. Saoejjenbos en P. J. Schriek te Gouda, E. Swets te Gonn- P. Sugders te Sliedrecht en de Stoppelenburg te Stolwgk en K. te Wadüingsveen zgn te Rotterdam H. H. van Nooten te Utrecht is islaagd voor het examen vrge- ungen der gymnastiek. chem cu heeren J. de Hoog ti en mej. J. te Breda gei en ordeoefeni -Erzgn thans 582 scholenbg den Schooiraau voor scholen met den dg bel aangesloten. Ds. W. Helle mans, predikant bg de Ned. Herv. Gem. te Bodegraven, heelt voor het beroep te Velp (2de predikante- plaats) bedankt. Ds. J. Laurense, predikant bg de Ned. Herv. Gem. te Linschoten, heelt een beroep ontvangen te Kortgene. De groote Huanlnche f-*--” Tolstoi, heeft een brief geruu. Czaar, waarin h(j Z. M. smeekt voort te gaan met ae vele terechtstellingen, maar te vergeven en kwaad met goed te vergelden. „Ue harten van duizenden bg duizenden zullen trillen van vreugde als gg dat doet,” schrijft h(j. „Roept de boosdoeners tot u, Sire, geef nun geld, zend hen naar Amerika ot ergens anders been en schrijf een manifest dat begint met de woorden.’ „Voorwaar ik zeg u, hebt uwe v janden lief „Ik weet niet, wat anderen zouden doen, maar ik, die weinig beteeken, zou uw hond, uw slaaf zjn, ik zou schreien van ontroering, zooals ik nu telkens moet schreien als ik uw naam hoor noemen. „Maar wat zeg ik, dat ik niet weet wat de anderen zouden doen? Ik weet, dat die woorden met groote Kracht liefde en geluk zouien verspreiden door geheel Rusland." Of de Czaar en de Russische Kegeering er naar luisteren zullen 't LgKt er nog niets op. Pas nog werden op éen enkelen dag 35 personen (waaronder zeer jon| ter dood veroordeeld en terechtgesteld werden er ruim 2üü naar Siberifi verbannen. Overal zgu de gevangenissen stampvol. En overat blijft de Hegeenng met de grootste gestrengheid optreden. Zelfs wordt net door sommigen Minister Stolypin als een eer aangerekend, dat hg de rust reeds zoover hersteld heeft. De Petersburgscbe berichtgever van de „Figaro" roemt den eersten Minister Stolypin als een man, die steeds meer berekend is voor zjjn taak. „Ais het land nu geheel rustig is,” schrgft ng, „dan is dat te danken aan den heer Stoiypin, die met zgn groote bekwaamheden en zgue toewijding alles doet wat mogeijk is tot herstel van vrede en welvaart in Kusland." De Corres pondence Kusse" oordeelt heel anders over dienzelfden Minister. Volgens dit blad is de positie van btoljpin tear verznikl door den tegenstand, welke zjjn kieswetswgzi- gingen in de hoogste kringen ondervonden. Het bezoek van den Russischen Minister van Buitenlandscue Zaken Iswolski aan den Dullaciieu KeizRP schgnt toch heel wat meer dan louter een neieetdneidsbezoek (geijk werd gemeld) te zgn geweest. Binnen kort wordt ook te Berlgu verwacht de nieuwe üostenrgksche Minister Baron von Aerentbal. Eu uit dit Bezoek, in verband met het voorgaande, leidt men af, dat er ernstig sprake is van een nieuw „drie- Keizersverbond”, een verbond tusschen Rus land, Duilscniaud en Uostemgk Hongarge. De Czaar moet sterk vóór net verbond wezen. Duitschland zou dan ook een bond genoot van beteekems zjn. Maar het m zoover nog niet. Er ging dezer dagen een gerucht m Duitschlanu dat vorst Von Büiow „om gezondheidsredenen" zou aftreden ais Kgkskanselier. De feitelgke reden zou echter zjn, dat de Rjkskanselier wil heengaan omdat Minister Poilbielski niet aftreedt. Minister „Pod”, me in zulke moeiljke verhoudingen kwam door bet zoogenaamde koloniale schandaal, wordt nog steeds door den Keizer gehand haafd. Mag zich zelfs m de bgzondere gunst des Keizers verheugen! Ia Berlgn is men echter over den Minister niet te spreken. Nog steeds heerscht daar en in geheel Duitschland vleescbnood en Minister „Pod" krggt er de schuld van. Hg is Minister van Landbouw en men verwgt hem, dat hg niets deed urn m den vleescu- nood te voorzien. De gemeenteraad te Berlijn nam, na een levendig debat, met algemeene stemmen een voorstel aan om bg de regeenug aan te dringen op bet ópeu- atellen van de grenzen voor den invoer Van vee. landsebe verander uoodig te doer zullen I gehoudt_ Voorts komen op bet programma der Megeenng voor: Afschaffing van de krijgs raden, verbetering van bet lot van Uen arbeider, bezuinigingen op de begrooting, een progressieve inkomsten-beiasting, naasting van den Westerspoorweg, arbeiders-pen sioenen, uitbreiding van Ue bevoegdheden der tyadicaten, enz. En ook zullen de maatregelen worden vaslgesteld, die ue Regeenug denkt te nemen in verband met de uitvoering van de wet tot scheiding van Kerk en Staat. De Raad van State beeft zich thans ook verklaard ten opzichte van de „Cultueele Vereenigingeu”. Gok zonder dat deze ver- eenigingen worden opgericht, zal bet mogeigk zjn de eerediensten in de kerken uit ie oefenen, volgens de bepalingen der wet op vergaderingen en vereenigingeu. De kerken zullen dus,niet gesloten worden en er is geen vervolging te wachten. Het blad „Le Temps" dringt er nu op aan, dat de kerk thans zal spreken en ais zg iets heeft te wenschen of op te merken, blgk zal geven ook in verzoenenden geest te willen onderhandelen. De nieuwe Minister van Oorlog, Generaal Picquart, wordt door de Koningsgezinde vereemging „Action Fran<;aue" nu reeds heftig aangevallen, wegens zgn medewerken tot Dreyfus’ herstel van eer. Die vereemging liet biljetten aanplakken, waarin Picquart van vaischneid in geschriften beschuldigd wordt en zgn benoeming tot Minister wordt een schandaal genoemd. Een geweldige storm heeft op de kust van Frankrgk groote schade aangencht. Iu eene viascherspiaats werden 6U woningen van visschers weggeslagen. Tachtig visschers- bouten en pleizierjacbten, waarbg de geheeie flottielje van de Vachtclub, werden wegge slagen. De kust was bestrooid met wrak hout. De kaden te Tamans werden vernielu. Professor Pouier heeft in een lezing, welke hg te Pargs hield, aangedrongen op een instituut ter verdere besiudeering van den kanker, in het algemeen belang. Na afloop van de lezing, zond Dr. Henn Rotschild een gift van 100.009 francs, waarmee de oprich ting van het instituut reeds is verzekerd. Het HriUsclae Hoogerhuis gaat voort met het maken vau gewientige veranderingen ia de Onderwijswet, ondanks het verzet van de Regeenug, die mets vermag tegen de Oppositie van het Huis der Lords. De Minister van Koophandel bnayd George heeft in een rede, welke hg te Spalding hield, gezegd, dat het Hoogerhuis op deze wjze zich zelf wei eens om het leven kon brengen. Na den uitslag der verkiezingen, acht hg deze uittartende houding van bet Huis der „Lords" een stelselmatig verzet tegen de Rcgeering. Uit OwaïenrUK komt bericht van het overlgden van Aartshertog Otto, een eigen neef van Keizer Frans Jozef. In het leger bekleedde de Aartshertog den rang van Inspecteur-Generaal der cavalerie. Japan stelt de schadevergoeding voor hei ouder houd van de krggsgevaugea Rus sen in deu jongsten oorlog op 50 millioen yen en Rusiand vordert 7 millioen yen voor het onderhoud der Japansche krggs- gevangenen. H. M. de Koniugin-Moeder ver trekt 14 dezer naar het Loo, om eemgen tgd bg H. M. de Koningin te logeeren. Bg Kon. besluit isgoedgekeurd, dat H. A. van der Hoeven, burgemeester der gemeente Brandwgk, is benoemd tot secretaris dier gemeente. Ten gevolge van den neer C. M. E. de Staten van Gelderlat wjken en stelde als haar voorstel in de W. Kromhout te stel- I-ipers. De heer Van stel van de commissie in bescherming en merkte op dat de com missie op goede gronden hare keuze op den heer Kromhout had laten vallen, terwgl de heer Vingerling bet amendement van deu heer Dercksen verdedigde en zich daarbg beriep op de resultaten van den arbeid des heeren Kuipers. Over het amendement van den heer Derck- sen staakten de stemmen (8 tegen 8). Voor het ameudement stemden de 7 leden van de rechterzijde en de heer N. A. van der Ree. In eene volgende vergadering de beslissing. Op de drukkerg TaD heeren Koch en Knuttel bad Zaterdag j.l. een der jongens Hendrik Snijders, het ongeluk met zgn rechterhand tusschen de snijmachine te komen, waardoor de duim van die hand werd afgesneden. Een dienstbode uit Ameide heeft bg de heer B. W. van de Pavoord' - van f 18 ontvreemdzg heeft schillende inkoopen gedaan. 1 verbaal is opgemaakt, is zj vervoerd. Bg de huishoudelijke schietoefeningen, gehouden in het Militair Tehuis, in de Peper straat te Gouda, is Vrgdagavond een ongeval voorgekomen. De milicien R. werd met een fionert-patroon uit een buks in de borst ge- troifsn. Hg is onmiddellgk in het militair hospitaal opgenomen. (G. Dgbl.) Mej M. P. P. Wjnron, leerart de Rgks-Normaalschool alhier, beeft 1 Januari a. s. ontslag aangevraagd. In hare plaats is benoemd, voor de nuttige hand werken, mej. M. W. Kruisheer aldaar. 'ileiiBCiiwp, 5 Nov. In de op 30 Oct. j. 1. gehouden vergadering van stemgerech tigde ingelanden van het waterschap Ben schop werd in plaats van den heer B. Verhoef, overleden, tot heemraad gekozen de heer M. van Vliet. De begrooting werd vastgesteld zjn geraamd op Tot leden der opnemen der rel over 1906, nenburg, ver Tzn. Voorts werd besloten tot het aanschaffdn van eene nieuwe machine met ketel voor het stoomgemaal van dit waterschap en de levering op te dragen aan de firma Stork en Co. te Hengelo. Laatstgenoemd besluit werd genomen met 922 tegen 417 stemmen. De vergadering werd door 68 ingelanden of hunne gemacntigden bezocht, te zamen uitbrengende 1352 stemmen. Brandwijk, 5 Nov. Dinsdag 1 de gewone jaarvergadering plaats leden der Qsclub „de Graafstroom" lokaal van den heer J. Voorsluis; zg telt thans 55 leden, waarvan 38 tegenwoordig waren; in de plaats van den neer D. C. Mees, wegens vertrek, werd tot secretaris-penning- meester gekozen de heer A. Punt; de heer L. Loogeu, wegens periodieke aftreding, werd herkozenna verkiezing van commissarissen en bespreking van gssport werd een ver loting gehouden met den volgenden uitslag: le prgs A. Slob, 2e A. Molenaar, 3e L. Loojen, 4d K. Blokland, 5e P. Egkelboom. Door den heer L. van de Giessen is ontslag aangevraagd als secretaris kerkvoogd der Herv. Gem. alhier. Mwerdrecbt, 5 Nov. De eerste Nuts- avond werd Woensdag 1.1. alhier vervuld door mevrouw M. E. Arntzen Wafeibakker, die met veel talent „De Gudrun Sage” van Albrecht Rodenbacn voordroeg. De 5 be drijven zgn achtereenvolgens getiteld: De vlucht; Een verbond, Het verraad; Gudrun als slavin en De bevrgdster. Daar het stuk te groot is om het in zgn geheel te volgen, zj alleen gemeld, dat ue verschillende in bet stuk voorkomende karakters op de meest uitstekende wgze door de vertolkster werden weergegeven. Zg mocht dan ook de vol doening smaken, een warm applaus van het publiek en een hartelgk woord van den voor zitter van het departement te verwerven. Donderdag middag ten 2 uur had in eene openbare gemeenteraadsvergadering de in stallatie plaats vau den nieuwbenoemden burgemeester, den heer J. J. Snel. Na een harteljke toespraak van den Wethouder, den Heer L. Exalto en de aanbieding van de ambtsketen, nam de bur gemeester bet woord. Hg dankte voor de nartelgks woorden hem toegesproken, riep den steun in van de wethouders, leden van den raad en verdere gemeento-ambtenaren en ige samenwerking werk - ei der gemeente. Verder las de voorzitter een ingekomen schrijven voor van den edelachtb. heer A. Ghr. Snel, waarbj deze bedankte als lid van Aen raad. Door den voorzitter werd voorgesteld den beer A. Chr. Snel een schriftelijke dankbe tuiging te zenden. Aldus werd besloten, waarna de voorziter dê vergadering sloot. Bgoa alle ingezetenen toonden I nomenheid met de benoeming dooi steken van de vlag. **Mlewwp*»rt, 5 Nov. Op de aanbeveling ter benoeming van schatters van tuberculense, door bet rgk ter slachting overgenomen runderen, zgn voor deze-gemeente geplaatst de heeren D. v. Harten, W. Baron en J. v. Vliet. Blijkens achterstaande advertentie zal op Zaterdag 17 Nov. a. s. bj inschrijving worden verpacht de bediening van het veer over de Lek en de bewoning van het Veerhuis. In de heden gehouden raadsvergadering waren alle leden tegenwoordig. Na goed- mededeeling ge- :brgven, dat voor Ier schutterij zal 'ens van een imboot-Reeder ij laan van een r---„ofd. Op een adres van D. J. de Jong, om ver mindering van pacht voor de visscherij werd afwgzend beschikt, terwgl met algemeene stemmen werd goedgevonden aan de gebr. Van Vliet te Ouderkerk a/d IJsel te ver- koopen 12 boomen op de wallen dezer ge meente, te zamen voor f 946,10. Daar verder niets te verhandelen was, sloot de voorzitter de vergadering. Oudewater, 5 Nov. Dinsdag j.L had alhier in den buitentuin „Rozenburg" van den heer W. J. van der Meer een nationaal kolfconcours plaats, waaraan door 41 eerste Zwaar was 5 had met was een sns 10 vinnaars de beer *skeade 3 heer klas spelers werd deelgenomen, i dan ook de strgd welke plaats begeleiding van pianomuziek en groot ook de animo die daar heerschte. Na strgd die geduurd had van 's morgen tot s avonds 10 uren, traden als overwinr uit het strijdperk: le prijs, f 15, Aat. van Vliet alhier, met het ongek. getal punten van 161; 2e pr., f 10, de L. C. v. d. Hoek uit Cabauw, 131 punten; 3e pr., f 7,50, met 127 punten de beer J. de Vos uit Schoonhoven; 4e pr., f 5, met 120 punten de heer J. Hoefnagel uit Cabauw. Hoogste serie de heer G. v. der Hoek uit Hekendorp, f 2,50. Meeste twaalven de heer B. v. d. Maat te Cabauw, f 1,50. Ook zij nog vermeld, dat door den eersten prfjswinner, den heer Ant. van Vliet, in ééue serie 5 twaalven, het hoogste aantal, werden behaald, waar voor hem een herinneringsmedaille werd aangeboden. Met een hartelgk woord werden de prijzen door den heer W. J. van der Meer, van wien deze wedstrijd uitging, den overwinnaars uitgereikt, en de deelnemers onthaald op een glas w(jn. Een woord van hulde dus aan genoemden heer voor het op touw zetten van dezen wedstrijd is dan ook op zgn plaats, te meer daar alles zoo goed geregeld was en zoo ordelijk in zijn werk ging. Ook een woord van lof aan het zangkoor St. Cecilia uit Kabauw, dat des avonds eemge zangnummers ten beste gaf, welke met veel applaus begroet werden. 5 Nov. Vrgdag-avond vervoegde zien bg verschillende landbouwers in onze buurt een bedelaar met het verzoek, onder dak te. bekomen. Dit werd geweigerd omdat bedoelde persoon in staat van dronkenschap verkeerde. Hierop legde de man zich aan den dgk neder. De landbouwer P. A. Wenk, dit ziende, zond hiervan bericht aan den wethouder G. Boer. Spoedig was deze Wet houder met den heer J. Uittenbogaart daar ter plaatse aanwezig, met de bedoeling den man een betere slaapplaats te bezorgen. Dit u "-fater niet meer noodig te zgn, daar reeds overleden was. Een inmiddels geneesheer kon ook niet anders 4ood constateer en. Dadelgk werden pogingen in het werk gesteld, de identiteit vau den overledene vast te stellen, wat tot heden nog niet is mogen gelukken, daar geen enkel bewijsstuk op hem bevonden werd. Waarder, 5 Nov. De heer W. Kok alhier is benoemd tot onderwijzer aan de Christe lijke School te Oed-Vossemeer. Waddiugnvecn, 5 Nov. In den nacht van Donderdag op Vrgdag jj. is tusschen deze gemeente en Hazerswoude weder onge veer 1000 meter koperen telefoondraad ont vreemd. Naar wg vernemen, bestaat bg eenige ingezetenen dezer gemeente bet voornemen, om zich met een adres, onderteekend door allen die meenen belang te hebben bg de schipperg door de Kerkwegvaart, tot den gemeenteraad te wenden, houdende verzoek om terug te komen op zgn besluit tot het beplanten met lepenboomen van de noord zijde vau den Keruweg, waardoor naar hunne meening de scheepvaart aldaar zeer zal wor den gehinderd. 'ZeveuiiHlxen, 5 Nov. In de 2de open bare school, aan de Rotte, had eene ver gadering plaats van belangstellenden tot stichting van eene vereemging tot oprichting en instandhouding van een evangeiiesatie- gebouw aldaar. Op de tweede vergadering, die evenals de eerste geleid werd door Ds. J. W. Pieper alhier, werd een bestuur gekozen van zeven leden, n.l. de heeren J. W. Pieper, voorzitter, C. Bos, A. Verduhn, W. N. Dgksboorn, H. Dullaard, C. Ooms en J. Stofberg. De vier eersten, ter vergadering aanwezig, namen hunne benoeming aan. De vereemging telt reeds 51 leden. Het bestuur van het onlangs opgerichte mannenkoor „later Nos” is ais volgt samen gesteld: de heeren P. van Reeuwgk, voor zitter, D. Ooms, Mcretarb en D. Sol Ds-i penningmeester, Daarna wurden bg meerderheid van stem men de beide wethouders benoemd tot leden van het stembureau voor de verkiezing van 4 leden van de Kamer van Koophandel. Door G. Goedhart, huurder van het stukje grasland tusschen de villa „Driehoek” en de boterfabnek was gevraagd, dit te mogen omzetten in bouwland. Burg, en Weth. waren van oordeel, dat hiertegen geen be zwaren bestonden en adviseerden dus gunstig. De heer Niekerk vreesde.dat wanneer het verzoek werd toegestaan, de omwonenden op gezette tyden last zouden hebben van min der aangename geuren. De heer Lomwel deelde dat bezwaar niet, want, zeide hg, wanneer Goedhart de mest daar met bereidt en ze alleen op het land brengt als het vriest, dan ruikt niemand er wat van. Grasland wordt ook bemest, zeide de heer Valk, en dan stinkt het ook, maar boven dien, het is daar nu ook niet smakelijk en als er bouwland van wordt gemaakt, zal het meer opbrengen. Ook de heer Van SonsbeeK was tegen het verzoek en wel op aestetisclw gronden, maar de meerderheid deelde de bezwaren van stank en ontsiering niet en willigde het verzoek io. De heeren gingen toen over in geheime vergadering. Na de Den mede, dat Buq stelden om in slissing van Gedi de afkeuring het voorstel i_ beroep enkel werd ingesteld op grond de nog steeds bestaande beslissing r— Minister, waarbg werd bevolen 10 te bouwen. De heer Kooiman alleen voerde in het kort over het voorstel het woord en deelde mede, dat hg tegen zoude stemmen op grond van zijn welbekend standpunt en dat hg Verdere discussie overbodig achtte. De beer Valk vroeg wat de heer Kooiman wilde als de Raad niet in beroep gaat en 2 November 4 lokalen worden gesloten, waarop de heer Kooiman antwoordde, dat men den tijd waarin had moeten worden gehandeld, voorbg heeft laten gaan en nu blechia twes wegea o^eq^taanof niet in beroep gaan. De heer Niekerk moti veerde zgn stem door mede te deelen dat hfj vóór zou stemmen, omdat het wel met best anders kon nu. Het voorstel werd met algemeene stem men, op die van den heer Kooiman na, aangenomen, waarna de vergadering werd gesloten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1