1906 N°. 2768. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht Eerste Blad. Zaterdag 10 November. i Verschil en Geschil. 80 IThbLABD. Overalcht. BI NNBNLAND. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, De»e (Jaurant bestaat alt 3 Bladen. zes het de Lgtje, d. van L. Blokland en U1TGEVE RS. Intercomm. Telelöon-nr. ‘20. i J. Putten van A. 1 en B. Mum dezer der Bei in SCHOONHOVENSCHE COÜRW. aanzat. 'de het scherf- i een geniale van bjjr irleden Dr. uwu: ’s-Gravenhage) en L. A. Badder, H. van Vliet, oud 28 j. (won. te De vraag is niet overbodig, hoe wg aan onze overtuiging zgn gekomen, langs welken weg eenig beginsel ons eigendom werd. zy, die er de vrucht van eigen onderzoek in mogen erkennen, vormen de kleine minderheid; verreweg de meesten volgen slechts de richting, waarin zy gebracht ztyn door degenen, die hun denken hebben ont wikkeld, hun wil hebben geleid, hun maat- schappelijke stelling voorbereid, en die hen hebben gevoerd binnen den kring waner gemeenschap waar gelijksoortige denk- De Komng dagen de gi Fraasche Rep In de F*. er ook andere stemmen op. .v. spot met het veel te dat goed zou zgn voor it 25 jaren aan het bewind terwgl de socialistische ling te iten op i strgd itrgden, over de wetsontwei consignatiekas, tot 1 verdeeling der gt hoorenae bg de lasting, t van het gember schiller hoofdst waardige. Hoofdzaak moet niet zfjn een vertoon van geestigheid, om den byval van opperviakkigen te verkregen, ofschoon het wapen van den spot, als het gehanteerd kan worden zonder kwetsen, een kunst die weinigen verstaanniet is te versma den. Ook is bet niet goed te keuren, den tegenstander smadelijke woorden naar het hoofd te werpenis h(j werkelijk een man, tegen wien het de moeite waard is strgd te voeren, dan zullen dergelgke onzedelgke projectielen hem niet deren, al bezoedelen zg dan de hand desgenen die ze wegslingert. Te dikwgls wordt vergeten, dat zelfs in geschillen een fatsoeniyke toon eerste eisch is van wellevendheid Waarom zouden menschen, die verschillend denken,en die alzoo niet samengaan bg de mede werking aan beslissingen, waarop dat verschil van invloed is, niet vriendeiyk jegens elkander gestemd kunnen big ven? Behalve hetgeen hen verdeelt, is er nog zooveel in de wereld, waarop zg eenstemmig kunnen zyn, zoo menig terrein van werkzaamheid, waar zy elkander de hand kunnen reiken. Er zgn in onze dagen teveel krachten, die uiteen- dryven, die de eiscben der broederschap in het gedrang doen geraken, die zouden doen vergeten dat wg, welk ook ons verschil in richting zg, door geschillen op de spits te drgven ons zelf slechts verzwakken kun nen. Men denke daar een weinig aan. beelden worden gehuldigd. Wel gebeurt het vaak, dat een volwassene de richting verlaat en het beginsel prysgeeft, waarin by werd opgevoed, maar dan zyn er weer tal van omstandigheden, van welke wg de meeste niet in onze macht hebben, die tot dezen ommekeer aanleiding gaven. Deze gedachte stemt tot bescheidenheid. Zy bepaalt ook de houding, die wg hebben aan te nemen ten aanzien van ben, die tegen over ons staan. Het onvermydelgke van het bestaan van partyen doet ook de Doodzakeiykheid van den partystrgd aanvaarden. Voor de toe passing onzer denkbeelden op de leiding der dingen, by welke wg allen belanghebbenden zyn, gveren wy zeer terecht; op die leiding den invloed uit te oefenen, waarover wy te beschikken hebben, dien invloed te versterken door aansluiting bg en samen werking met ben, die hetzelfde willen, niemand kan ons het recht daartoe betwisten. Zoo is bet, zoo behoort bet althans te zyn in den vrgen/ staat, gevormd door vrge burgers. De verschillen moeten niet over gaan in geschillen, doordien wy elkanders recht, om voor eigen beginsel op te komen, aan banden willen leggen. Wg bezigen het woord parlgstry'd, omdat het uitdrukt dat wg ons opmaken om overtuigingen en inzichten, met welke wy het niet eens zyn, te weerleggen, en omdat wy voor onze eigene zoodanige propaganda maken, dat zoo een beslissing by hoofdeiyke stemming moet worden genomen, deze de overhand krggen. Doch waar wy, by gebrek aan betere, de woordenkeus voor den kamp des geestes ontleenen aan het krggswezen, en spreken van strgd, van tactiek, van overwinning en nederlaag, daar moeten met vergeten dat dit alles beeldspraak is, in zooverre het niet van invloed mag zgn op de gevoelens, die wg jegens elkander koesteren. Uit den strgd der meeningen ontspringt de waarheid, zoo luidt een bekend gezegde. Laten wg evenwel niet uit het oog ver liezen, dat zulks niet op eenmaal geschiedt. Er komt een stroompje te voorscbgn, dat wellicht eeuige elementen van waarheid bevat, doch de worsteling om een nog nadere waarheid niet overbodig maakt. Het licht van heden doet verlangen naar meer licht. De hoogst staanden, zy die over het terrein van het menschelyk denken een ruimeren blik kunnen slaan dan anderen, gevoelen dat bet meest. Bg hen wordt bet besef van bet menschelyk kennen het diepst. Een kind verheugt zien in het bezit van een blinkende glaskoraal en houdt die voor een schat; de kenner onderzoekt van wat hem als edele gesteenten wordt voorgelegd, op echtheid. Wie meent, dat degenen die met hem in beginsel verschillen óf dom zyu, óf slecht, begaat een vergissing. Dat gg de houdbaar heid van zgn meeningen in twijfelt trekt, ligt hieraan dat gg van uw standpunt u niet op het zgne verplaatsen kunt. Voor u valt op de vraagstukken, over welke gg met hem verschilt en mogelgk in geschil zgt, een ander licht dan voor hem. Een ernstige fout is, dat politieke tegen standers bun bestrgders voor slecht houden of uitkrgten. De omstandigheid, dat helaas niet zelden baatzuchtige bedoelingen den grondslag vormen van den strgd, wordt als voorwendsel genomen om een niet ge rechtvaardigd wantrouwen aan den dag te leggen. Het pleit zeker niet voor de kracht van eigen beginsel, wanneer wg het trachten te doen zegevieren door dat van anderen, die het niet met ons eens zgn, af te breken, of liever, door afbreuk te doen aan het karakter van 4^.personen, met wie wg ver schillen, want dan loopt men altyd gevaar, de perken der betamelgkheid te oversenrgden en te vervallen in een toon van bestrguing, die onder beschaafde heden met kan worden toegelaten. Als gezegd wordt, dat wg eerbied be- hooren te hebben voor de overtuiging van anderen, dan beteekent zulks niet dat wg die onaangevochten moeten laten. Men wende vryelgk'alle argumenten ter weder legging aan, die de eerlgkheid toelaat te bezigen; als zg daar niet tegen kan, zal haar onhoudbaarheid spoedig genoeg aan den dag komen. Doch aan de achting, ver schuldigd aan onze naasten, zoolang zg zich die met onwaardig gemaakt lubben, mag niet m het minst te kort woreen gedaan, al staat in ieder opzicht huu meening lynrecbt tegenover de onze. Openbare bestryding van inzicht en on verlangens is mede een noodzukeigkneid in de worsteling der politieke partgeu. Men kan haar op onderscheiden wyzen voeren, onder deze zyn ook minder aanbevelen* Prijs der Ad verten tienVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrydags-namiddags i uren. Alle binnenlaudsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. Deze Courant wordt des Woensdags- morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. jwonnen tegen Deze meer- idacht bad. Eu ,Jeu zagen de !J ”‘;bken van oud 25 j, j. - W. Uiltenbogaard, Naarmate de menschen vorderingen maken op den weg der beschaving, komen zg te staan voor tal van vraagstukken, deels, onder misschien gewgzigden vorm zich voordoende oude, voor welker oplossing reeds vele geslachten te vergeefs bun denkvermogen hebben ingespannen, deels ook nieuwe, door' een veranderden kyk op de dingen of door pas ontstane behoeften in het aanzyn geroepen. Het behoort tot aller taak, naar ver mogen mede te merken tot het vinden van een antwoord op die vragen. Daar zgn er onder, die niet kunnen worden tot klaarheid gebracht zonder het bezit hetzy van zekere mate van algemeene ontwikke ling, hetzy van meer speciale kennis, en deze is niet ieders deel. Weer andere liggen binnen bet bereik van eenvoudigen en ongeleerden, vereischen niet de toe passing van eenige vakkennis, kunnen ge rekend worden te behooren tot het terrein waar allen bevoegdheid hebben. Ging nu ieders denken dezelfde richting uit, dan zou men lichtelyk komen tot een bevredigende conclusie, die echter niet stond onder de contróle van een tegenovergesteld gevoelen. Een eenzgdige beslissing kan men geen oplossing noemen, waar het voor en tegen niet voldoende tot haar recht zgn gekomen, en het is juist bet verschil van opvatting, dat tot nadenken prikkelt, den geest van bet onderzoek wakker houdt en alzoo een der hoofdvoorwaarden van den vooruitgang doet aanwezig zyn. Deze zou niet mogeiyk zyn, indien alle menschen bet over alles eens waren. Zy, die het misschien betreuren, dat er over tal van zaken zooveel verschil van gevoelen bestaat, oordeelen onjuist. Even als in de stoffsiyke wereld oneindige ver scheidenheid van vormen en van samen stelling heersebt, is dezelfde eigenschap grondslag van het geeatelgk leven. Het rechtstreeksch gevolg daarvan is, dat be slissingen, vroeger als onaantastbaar vast gesteld en als de eindoplossing van eenig vraagstuk beschouwd, nogmaals worden herzien en niet zelden ter zgde gesteld, als xynde „gewogen en te licht bevonden". Diepgaande verschillen reiken tot den bo dem van ons geestelgk wezen. Men spreekt, en niet ten onrechte, van een levens- of wereldbeschouwing, en deze geeft dan de richting aan, in welke de oplossing van de onderscheiden vraagstukken, zelfs van stoffe- lyken aard, gezocht wordt. Op de meenin gen, waarover die verschillen loopen, past men dan den ernstig bedoelden naam toe van overtuiging of beginsel, en put daaruit de overredingsmiddelen, die dienen moeten om aan een of ander gevoelen kracht by te zetten. Zelfs dan, wanneer bet een vraag stuk geldt, dat buiten het gebied van ons denken ligt, terwyl niettemin bg de oplossing ook onze persoonlyke belangen betrokken zyn, een oplossing, die gezocht wordt door anderen, in onzen naam optredende en door ons met een opdracht belast, wyzen wy daartoe liefst personen aan, wier beginsel met het onze overeenstemt. Zoo vormen zich partyen, en zoo is het verklaarbaar, dat voor de meest uiteenloopende quaesties, ten opzichte waarvan bet eigenlek niet noodig zou zyn aan denzeifden kant te staan, een stelsel van beslissingen is gevormd, dat een vooropgesteld beginsel tot uitgangspunt beeft. Dat geldt in de eerste plaats de gemeen- schappeiyke belangen, die bet leven van een volk raken, de politieke vraagstukken aldus. Niet allen zgn bevoegd om er een oplossing aan te geven, doch naar het beginsel, hetwelk wy zgn toegedaan, trachten wy baar te leggen in handen van menschen, die wy meenen dat in nadere geestverwant schap tot ons staan dan anderen. Zoo gaat het verschil van meening omtrent zaken over in een over menschen, en verkrggt, hetgeen wy den polilieken strgd noemen, een min of meer persoonlgk karakter. iwet worden - 't Gaat ontziet zich met in. Een der sprekers gescholden en ■chtste benamin- hoofd wierp. rs liet zich ze tande verklarinj Times”, BURGERLIJKE BTAHD. Iblagserdaua. Van 11 Oct.—1 Nov. eboren; Pieter Johannes, z. van R. Ta- a en M. W. Gasau. Hendrika Cornelia, an A. van Krimpen en D. Kuivenhoven. z. van J. Jonker en A. II. Bronkhorst. - lelis, z. van P. Bieren en E. v. d. Zou wen.— stina, d. van A. Kuiters en C. W. G. der Ggp.Giela, d. van C. Kooimanen Ie Goede. Aryaanfje, d. van C. Stout V. Stout. Leendert Adriaan, z. van H. Duin en W. C. van Gent. Corneils ones, z. van J. Noorlander en J. Hoek. z. van G. Verhoek en M. van Benne- Hendrika Johanna, d. van P. van Hulst Koogman. Tilleman Adrianus, z. van larkenstein en A. Hoek. Hermanus, in J. Reeling en M, van Veen. etrouwd: P. Hartkoorn, oud 24 j. en artkoorn, oud 24 j. J. L. Luiteoud en G. Koogman, oud 40 j. C. Korpe- oud 22 j. en N. van Buuren, oud 22j.— lelderop, oud 43 j. en G. van Rynsber- oud 37 j. verleden: Weduwe C Stellaard, oud A. van Rynsbergen, oud 38 j., echtge- e van C. Groenendyk. P. van Buren, melde. Van 1—31 Oct. iboren; Jannigje, d. van M. C. Schot en N. Uiltenbogaard. Bastiaan, z. van C. Verheg en H'. van Middelkoop. igje Jacoba, d. van Th. P. Lik er veld d. P. van den Heuvel. Teunis Arie, ran A. A. Hoeyenbos en G. Uitten- ard. Gysje, d. van K. van der Ham S. Bouwmeester. Maria, d. van W. enhorst en M. Hak. etrouwd: W. Hoeyenbos, J. W. Hoeyenbos, oud 23 loom, oud 32 j. en A. L.„ 23 j. verleden: P. van Oort, oud 14 m. ergambacht. Van 1 Oct.—1 Nov. bboren: Neelije, d. van A. Knoop en en Ouden. Dirk Jacobus, z. van D. J. erg en A. Romgn. Dirk Bastiaan, C. M. Keu tie en G. A. Reborst. empje, d. van T. den Ouden en G. A. Bruin. Willempje, d. van A. van Graaf en C. van Buren. Arie, z. van I. Remmerde en J. Aalberts. Antonie, an J. Bot en M. Kroone. Gerrigje, in B. Knoop en J. Deeien. etrouwd: C. van Megeren, oud 22 j. v. d. Werken, oud 23 j. A. J. oe igt, oud 25 j. en J. Burger, oud tl j. e Leiy, oud lij. en J. Noorlander, oud ld j. verleden: M. Hoogendyk, oud 28 j. erkenwsade, Van 1 Ocl.—l Nor. eboren: Maria, d. van W. Sugker. verleden: Een levenloos aangegeven van A. W. de Jong en J. Both. leaeadam. Van 13 Oct.—3 Nov. eboren: Jannigje, d. van A. Ooms en den Uil. Adriana, d. van M. tt. van -dennen en J. Putters. Bastiaantje irdina, d. van A. Muilwgk en P. A. imer. Leendert, z. van H. Vogel en van Houwelingen. Mangje, d. van C. Rouwgn en N. C. Neder veen. antj d. van A. Damsteeg en T. itze. Aart Leendert, z. van Huizer. atrouwd; J. H. van Tuyi, oud 15 j. C. de Jong, -* -- en M. Tiele ;eeft die ver- vermoedens. lereonen, die wegens den op het gebouw van den roonstadt ter dood veroor- sn, zgn doodgeschoten, omdat er te vinden was om ben op te a‘iBea weigerden dat te bun de vrybeid en een -jning. de veroordeelden waren twee jonge oud 26 j. M. Klop, oud leman, ouu 17 j. verleden: L. de Kok, oud 38 j., echt- ote van L. van 't Verlaat. A. Kore- oud 1 j. D. de Bruin, oud 67 iwnaar van A. den Butter. ei> en Beelcep. Van 1—31 Oct. verleden; A. Keynders, oud 64 j., ;enoot van H. van Meeuwen. 1. Takken, 74 j, weduwe van C. R. Brukman. rlwapen a/4 IJael. Van 1—31 Oct. jboren: Neeltje Cornelia, d. van W. der Wal en N. C. van der Schelling. z. van A. Lagerwey en E. G. van ren. Anaanije, d. van A. Lagerwaard ■ledet) en W. Versnel. Pieier, z. van e Bruin en M. C. Man. Cornells, z. J. Jougeneel en J. M. Commgs. Pege, n A. VV, Goudriaan en A. A. oe Boom. nel, z. van J. Neef en J. P. Neef (won. .tjkkerkerk). Neelije, d. van W. uten en C. J. A. Spruit. Hendrik it, z. van L. Boers en C. G. van Zanten. a, d. van C. Zwgnenburg en N. van der sen. Teuntje, 0. van b. Otterspeer en ordyk. Anna Maria, d. van A. Jonkers van leperen. Dirk Cornelia, z. van in Eeuwga en J. N. Kramer. Jannigje irtje, d. van L. Houkoup en P. Ros. itrouwd; L. D. van der Werf, oud won. te Rotterdam) en N. Kreuk, oud 25j. erieden: J. Butter, oud 77 j., eent- »t van H. de Jong. L. Uuweneel, 55 j., weduwe van J. Vuik. rerbr«M»M. Van 1—til Del. boren: Lgtje, d. van G. Blokland en irwoerd. trouwd; D. Bikker, oud 14 j. en M. erd, oud 24 j. kaaand. Van 1—31 Oct. boren; Aagje, d. van B. de Jong en ouwer. Cornells, z. van H. Manschot van Tien hoven. erleden; C. J. Vink, oud 19 j. n den Berg, oud 11 j. serkerM. Van 1—31 Oct. boren: Maaike Pietje, d. van G. J. endorst en E. P. Boet. erleden; P. van den Heuvel, oud echtgenoot van G. Versluis. iwerMerM a/d IJ. Van 1» Oct.-! Nov. luren; Aagje, d. van J. Slobbe en Iblas. Neelije Hendrika, d. van F, aid en C. Vis. trouwu: C. van den Haak, oud 23j. te ’s-Gravenhage) en L. A. Radder, 13 j. H. van Vliet, oud 28 j. (won. ie >eu a/d IJsei) en J. B. van Leeuwen, erieden: W. J. A. de Jong, oud 14 d. BHwland. Van 1—31 Oct. erleden: P. van Mourik, oud 81 j snoot van T. Slerk. 4-Alblaa. Van 1-81 Oei. boren: Bastiaan, z. van G. Blonken wynenburg. Anna Margje, d. van lot en M. M. den Hartog. Magdalena, i C. Aaidyk en L. Broeren. Roulina, i A. J. van Dillen en P. Kar re man. Ha, d. van A. den Hartog en G. van Jan, z. van P. Qnartel en A. Broer, trouw a: A. L. Qurre, oud 25 j. (won. legt) en A. H. de Vos, oud 34 j. a r 1 e d e nG. van Houwelingen, oud 79j. derkerk a/d Usel. Van 1—81 Oct. >oren: Leendert, z. van C. de Groot Lagerwasrt. Jaapje, d. v. J. Evegroen C. van Herk. Maria, d. van B. in J. Liu gen. Anna Teuntje, d. van is en J. A. Kreuk. Arie Pieter, i A. Sterk en G. de Jong. Susanna rina, d. van L. G. van Omme en J. W'. Lonkhugzen. Mannus, z. van W. i en A. Vuik. Martina, d. van D. r en M. J. lata. rouwd: B. van der Burg (won. te dam) en J. Loeve. i rieden: A. Pause, oud 23 j., echt- e van M. Heuvelman. J. van Vliet, 11 j. W. Otterspeer, oud 79 j., maar van A. Kleinman. ■keven. Van 1-81 Oct. >oren: Hendrika, d. van G, G. va» el en E. de Bruin, leepvaart heeft een over- op de Eogelsche, nu de burg—Amerikaiyn haar plan heeft uit- jrd door een nieuwe seneepvaartverbin- j openen naar de havens aan de Per- Golf. De verklaring, waarmede het nieuwe Fraunche Ministerie voor de Kamer is upgetreden, beeft vrg algemeen een goeden indruk gemaakt. De voorgenomen politiek der Regeenng wordt in dit stuk uiteengezet volgens de punten, welke reeds in het vorig overzicht werden medegedeeld. Na het uitspreken van de verklaring door den eersten Minister Clemenceau, nam de Kamer een motie van goedkeuring der Regeerings- politiek aan met 895 tegen 26 stemmen. Het zeer lange stuk, dat in schoone taal gesteld is, eindigt met de woorden; „Geef ons vertrouwen, wy zuilen handelen.” En vertrouwen geniet het Kabinet dan ook in groote mate. De meeste bladen in Frankryk zgn zeer ingenomen met den voor- gesteideu koers. Zoo vei klaart Aurore” overtuigd te zyn dat de Regeering een goed gebruik zal weten te maken van de kracht, waardoor het zich beaeid voelt. „Le Petit Parisien" zegt, da: de verklaring geruststellend is voor kwaauwillige alarmisten, zoowel binnen- als buitenslands. „Le Temps" roemt Clémeaceau en ver- blgdt zich, dat hg door een meerderheid van 300 stemmen gesteund wordt in bet uit voeren van zgn voornemen: „orde in vryheid”. Natuurlgk gaan i .Le Figaro" b.i groote werkplan, een ministerie, dal kan big ven. En pers verklaart een afwachtende houdinf willen aannemen, besloten de socialist het congres te Limoges, en dat m met James, om het Ministerie te besti evenals elke Regeenng, die uit de bour geoisie voortkwam. tr-!g vaQ (;riekeöian(i wa9 gast vau den President Republiek. Fransche Kamer heeft Minister Piquart zgu eerste redevoering gehouden. Toen by net spreekgestoelte beklom, werd hg door de linkerzgde luide toegejuicht. De beraadslagingen over de interpellaties betreffende de Scheidingswei worden thans in de Kamer voortgezet. *t Gaat daarbg soms heftig toe. Men - *-•-* - scheldwoorden te bezigen werd o. a. voor „domkop” dat was nog een van de zaci gen, die men elkaar naar ’t h (Jok de FngelHciie pers liet zich zeer gunstig uit over de bovenstaande verklaring. „Deze verklaring”, zegt „The Times”, „zal met groote voldoening worden begtoet m Engeland en in alle landen, die oprecht bet behoud van den Europeeschen vrede weDschen.” „Tüe Daily News" zegt, dat de algemeene indruk der verklaring deze is, dal er een Regeering uit spreek', die de behoeften der 2Uste eeuw kent en vast besloten ia daarin op de minst moeiiyke wgze te voorzien. In Porthsmouth is in de kazerne der mariniers een hevig oproer uitgebroken. Aanleiding tot het verzet was de ergernis der manschappen over hel bevel van een officier, die wilde dat de mannen voor hem zouden knielen, als hy tot hen sprak. In de cantine kw^m het tot oproerigheden. Men wilde het kwartier van den luitenant vernielen en weigerde dienst te doen. Met behulp van de geneele militaire macht werd het oproer den eersten avond bedwongen. Echter brak bet den volgenden avond op nieuw en nog heviger uit. Bg de officieren werden ruiten iDgegooid. Verscheidene offi cieren werden aangevallen en van de politie velen gewond. Tegen 2 uur in den nacht slaagden sterke afdeelingen mariniers er in, de rust te herstellen en waren er heel wat muiters gevangen gezet. De Daitacbe acht winning behaald Hambi”- gevoel- ding te zische De nieuwe iyn ia begonnen met vier booten i gevolgen van het huweiyk, enz. en de curateele, enz.: tot naturalisatie van B. A. Frehe en anderen, tot aanvulling en wijziging van 4de hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1905 en tot wijziging van hoofd stuk 5 der Staatsbegrooting voor het dienst jaar 1905, de heeren Van den Bergh (den Helder), De Beaufort, Limburg, Van Styrum en Van Doornover de wetsontwerpen hou dende bepalingen betreffende de keuring van voor uitvoer bestemd vleesch, tot bever- dering van de voltooiing van den spoorweg van Genda naar Schoon hoven en verzekering van de geregelde exploitatie van de spoorwegen ’s-Graven- hageVoorburg—Leiden, GoudaOudewa- ter, tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van eigendommen in de gemeente Gramsbergen, noodig voor de verbetering van de afwatering in de grensstreek ten zuiden van de rivier de Vecht, tot verkla ring van het algemeen nut der onteigening van eigendommen, noodig voor het door trekken van de Kortenaerkade te ’s-Graven- hage en tot wgzigmg van de grens tusschen de gemeenten Voorburg en Wassenaar, de heeren Treub, Schaper, Van Wassenaer van Catwgck, Van Ggn en Patgn. De 64ste vergadering der nieuwe afdeeiing „Zuid-Holland” van de Maatschappy ter bevordering van Veeartse- ngkunde in Nederland zal gehouden worden Woensdag 14 dezer te Rotterdam. De agenda vermeldt de volgende sprekers; Dr. W. Stuurman, directeur van het abat toir te Alkmaar: „De oorzaak eener speci fieke, slepend verloopende darmontsteking van het rund”. Jhr. R. J. Boddaert, bacterioloog-scheikun* dige aan de Rgkaseruininrichting: „De melk- enzymen in verband met de diagnostische waarde van uierziekten”. In de op 3 November j.l. te Ameide gehouden algemeene vergadering van den gsbond „Alblasserwaard” werd, na lezing en goedkeuring der notulen, verslag uitge bracht door den secretaris en daarna door den penningmeester rekening gedaan over het jaar 1905/6, die na onderzoek werd vast gesteld met een batig saldo van f 629,18. Na breedvoerige bespreking kwam men tot het besluit dat er op 't oogenblik geen behoeften van urgenten of geweasebten aard bestaan, waarin door den bond overeenkom stig zgn doel en bestemming kan of behoort te worden voorzien, op grond waarvan met algemeene stemmen besloten werd de gelden in kas te houden tot tgd en wyie gs en sneeuw werk en uitgaven noodzak< Na de gebruikeiyke gratis verloting ging de vergadering uiteen. Door den Raad van Toezicht op de spoorwegen is de tramiyn Tiel—Buren Culemborg voorloopig onderzocht en in vol maakte orde bevonden. De opening is nu oificiöel vastgesteld op 17 dezer, wanneer de afgevaardigde ter Tweede Kamer, Mr. M. Tydeman, de feestrede te Buren zal houden. Buren viert dien dag feest. Twee extra-trams zullen voor het vervoer der genoodigden zorgen. In den ouderdom van byna 68 jaar is te 's-Gravenhage overleden Dr. J. P. Dozy, oud-inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht. Te Schiedam is na een onge< steldheid van slechts enkele dagen, in den ouderdom van 71 jaar overleden de heer J. C. Sander, sedert 1873 hoofd eener open bare school in die gemeente, en directeur der Rgksuormaallessen. De overledene was ridi lassau. op Dinsdag j.l. lenbare terechtzitt roep itspr' De opper-ceremoniemeester van Hare Majesteit de Koningin maakt in de Stct. (uo. 260) bekend, dat het Hof, inge volge de bevelen van Hare Majesteit de Koningin, den lichten rouw zal aannemen voor den tgd van drie dagen, mgaande op Woensdag 7 dezer, wegens het overlgden van Zgne Keizeriyke en Konmklgke Hoog heid Aartshertog Uito van üostenrgk. De afdeelingen der Tweede Kamer hebben benoemd tot rapporteurs over het wetsontwerp lot instelling van een funds tot spoedige afwerking van uestelling van Amsterdam de heeren Van den Bergh (Rotterdam). Marchant, Eland, Ijzerman en Van Karneoeek; over bet wetsontwerp tot verhuoging en wgzigmg van het 8ste hoofd stuk (Oorlog) der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1906 (nieuw onderzoek) de heeren Van den Bergh (Rotterdam), Duymaer van Twist, Eland, Ijzerman en Van Karnebeek; drpeu tot instelling eener herziening der tabel van gemeenten in klassen, be- wet op de personeele öe- tot tydelgke voorziening ten aanzien t invoerrecht voor sukade, geconfijte en geconfijte citroen en oraoje- m, tot wgzigmg van het 1de en 7de stuk B der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1905 en verhoogiDg van het 7de hoofdstuk A dier begrooting, de heeren Pierson, Regout, Reyue, Bos en Patgn; over de wetsontwerpen tot vaststelling eener Curairaosche mguwet en tot aanvulling en verhuoging van het 11de hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1906, de heeren Dolk, Van Vuuren, Nolens, Van Kol en Van Deventer; over de wetsont werpen tot goedkeuring van de op 17 Juli 1905 te ’s-Gravenhage gesloten verdragen betreffende de burgeriyke rechtsvordering, de weUcohfficten met betrekking tot de de vrachtprgzen zgn een derde lager dan de Engelsche. Hoe Keizer Wilhelm over den veelbespro ken dief van Köpeneck deukt, is dezer dagen duidelgk uitgekumen, toen de Keizer aan een maaltyd bg Vorst Von Bulow Een der dischgenooten waagt send op te merken dat zulk dief gratie verdiende. De Keizer boos, ant woordde met gefronsde wenkbrauwen; „Er is geen genade voor menschen, die 20jaren van hun leven in het tuchthuis zaten.’ Ia Berljjn wordt verteld, dat een onder nemend impressario aan de politie 150.000 Mark geboden heeft als hg met „Kapitein Krombeen" 3 maanden lang mag rundreizen om hem te laten kgken. Hg zou de kosten voor aanhoudend bewaken vau den gevangene op zich nemen en zelfs zou de „Kapitein” nog een aardig duitje verdienen. De politie was natuurlgk voor het aanbod niet te spreken. Op de conferentie voor draadlooze tele- graphie te Berlgn, is door de vertegenwoor digers der deelnemende Staten (uok van Nederland) de „internationale conventie be treffende radiotelegraphie” ouderteekend welke telegraphie daarmede tevens een officiëelen naam verkreeg. De berichten omtrent een nieuw „Drie Keizers-verbond" tusschen Rusland, Duitsch- land en Oostenryk worden d< euse blad, de „Frankfurter Zei gesproken. De Kussische Prins Dolgoroukof, die Vrgdag te Glasgow in een arbeidersverga- denug een voordracht zou houden over het lot der Russische boeren, is plotseling^ spoor loos verdwenen. Natuurlgk gt dwgning aanleiding tot allerlei De veertien, personen, die bommeuaanslag op het gebiü Krygsraad te Kroonstadt tei deeld werden, zgi geen beul Gangen. Zelfs gevangei doen, al bood men hui flinke geldeiyke beloon., Onder vrouwelgke studenten. In Petersburg is aangekomen de nieuwe OoBtenrU kneli-Hougaareehe Minister van Buiteulandsche Zaken Von Aerentnal. Bg de plechtige begrafenis van Aartshertog Otto van Oostenryk waren te Weenen duizenden op de been. Vele Vorsten en grootheden woonden de plechtigheid bg. Het stoffeiyk overschot werd uit de kapel op den Hof berg naar de Kapucgner-kerk overgebracht en daar in den grafkelder by gezet. Italië. Kardinaal Rampolla, oud-staats- secretans van Paus Leo XIII en altgd gunstig gezind jegens Frankrgk, heeft, volgens deu Romeinschen berichtgever van „le Petit Bied”, een langdurig onderhoud met Paus Pms X gehad, waarin hg den Paus aanried, stappen lot verzoening met Frankrgk te doen. Amerika is het tooneel geweest van een verkiezingsdrukte zooals die alleen in Amerika kan beleefd worden. Tegeiykertgd hadden verkiezingen plaats voor: het Huis van afgevaardigden der Ver. Staten waarde helft van bet aantal leden moest vernieuwd worden; voorts waren er verkiezingen voor de staatsregeeringen, en emdelgk de voor naamste verkiezing was die van een nieuwen gouverneur voor den staat New-York. Wat deze laatste verkiezing zoo belangryk maakt is de omstandigheid, dat in den regel de gouverneur van New-York later President der Ver. Staten wordt. Roosevelt was het ook. En hg zelf kwam de candidatuur-Van Hughes verdedigen tegenover die vau Hearst. Eerstgenoemde, de republikeinsche candidaat, heeft het met 55(100 stemmen ge' den democratischen candidaat. derheid is kleiner dan men gedi in het Huis van afgevaardigd! republikeinen hun meerderheid sliul 112 tot 70 stemmen. De overledene was ridder in de orde vau Oranje-Nassau. êV In de op Dinsdag j.l. te Utrecht gehouden openbare terechtzitting van den Centralen Raad van Beroep (Ongevallenver zekering) had o. a. de uitspraak plaats in het hooger beroep van de Plaatseiyke Commissie te Schoonhoven tegen de uitspraak van den Raad van Beroep le Dordrecht, waarbg haar is ontzegd hare vordering tot toekenning van schadeloosstelling aan W. Rynshof te Schoonhoven ter zake van een ongeval ten gevolge waarvan hy mist twee kootjes van den middenvinger der linkerhand. De Cen trale Raad verklaarde de Commissie, wegens te late instelling, niet ontvankeiyk in haar hooger beroep. In de op Dinsdag j.l. gehouden zitting der arr.-recbtbank te Rotterdam zyn o. a. veroordeeld: P. J. F., 23 jaar; lompen sorteerder te Schoonhoven, wegens weder- spannigheid en uit de opbrengst van eenig door misdrgf verkregen voorwerp (horloge) voordeel trekken, tot 3 maanden gevange nisstraf, met ingang van 23 Augustus; G. S., 18 jaar, zilversmidsknecbt te Schoon hoven, wegens mishandeling van een ambte naar, tot f 15 boete, subs. 10 dagen hechtenis; W. O., 38 jaar, boterfabrikant te Ammerstol, wegens het als bestuurder van een motor- rgtuig biet op de eerste vordering van een ambtenaar der gemeentepolitie het rytuig doen stilhouden, tot f 5 boete, subs, één dag hechtenis. Ds. A. van Veel o, de oudste pre dikant bg de Gereformeerde Kerk B te Rotterdam, heeft Dinsdag j 1. zgn zilveren ambtsjubilé gevierd. Onder ue vele geschen ken welke den beminden leeraar werden aangeboden, z(ju vooral te noemen eea fraai orgel, van gemeenteleden; een Statenbijbel op standaard, van de kinderen en onderwy* zers der Zondagsscholen, een fraai Christus beeld, van zgne ambtgenooten; voorts een huldebetoon m enveloppe. Ook werden hem een aantal bloemen vereerd en ontving hy gelukweoschen in allerlei vorm. De jubilaris was van 1881 tot 1886 Ned. Herv. predikant in de gemeenten Waarder en Klundert, daarna predikant hy de Geref. Gemeente te Klundert en sedert 1887 t« Rotterdam. een nieuw islan_, door het offici- .eitung”, tegen- overeei - if be waarvan mi .rd de gelde wyie ys ieiyk maken. en des Zalerdaqs- per drie maanden •.90 Brievengaarders.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

SC | 1906 | | pagina 1