DE FAAM", S collectie Dames- en Kinder-Wintermantels. Ei nette HnisMstor, C0HN DONNAY C 25.48» Japscii Ttaak „A.V.LS." Rij vielen. tail SIMMS, M». „DE FAAM". WORDT VERKRIJGBAAR GESTELD ■1 fapmaUBecbt. CH00NH0VEN. Gevestigd te Haarlem, Leiden, Voerden, Scbiedam, Schoonhoven. Baas-knecht, Boerenarbeider, een Dienstbode, Een Dienstbode, Meid-Huishoudster, Pantoffels, Mailen Overschoenen. Wollen Dekens, Gestikte Dekens, Molton Dekens. (^00000000000009000^1 UITGEWOGEN GROENTEN. tim Tentwagen Oproeping. gezond Kippenvoer Merriepaard Luxe-Artikelen 6) 19 HEEREN DEMI-SAISONS vanaf f 4,50 tot f 22,-. HEEREN WINTERJASSEN f 6,-, 7,-, 8,50, 11,-, 13,-, 16,-, 18,-, 24,-. HEEREN JEKKERS 3,50, 4,-, 6,-, 6,50, 8,50, 10,-, 12,-. HEEREN RLJ-JASSEN, JONGENS- en K1NDERJASSEN in alle maten en prijzen. MAAIMDAC OF DINSDAG ontvangst van zendingen eener nieuwe Zie verder het Tweede Blad. Advertentiên. m 25 jarige Echtvereniging m DANKBETUIGING. BERICHT. GEREFORMEERDE KERK Protestantenbond te Ameide. Door grooten voorraad: 6. WIENTJES, GOUDA. TE KOOP: De Nieuwe Eerste Nederlandsche, Agent G. PLOMP Aul, Ie Etage. TENTOONSTELLING GALANTERIEËN. 8oci6t6 Anonynie de% Graftils Magasins St. VANAF MAANDAG 12 NOVEMBER TOT 6 DECEMBER: NICOLA AS-TENTOONSTELLING. Korte Hoogstraat 1,| ROTTERDAM. IIc Etage. Luxe-Artikelen en Galanterieën. Papeterie en Partomerie. Dames-Ceintuurs. Fantasie- en Bébéschorten. Byouterieën en Lederwaren. 1,75 1,95 75 95ct 1,9(1 90ct 68cl' 1,25 1,85 75 90cL 1,10 Veeren Boa's en Sjabots. 1,95 '35" 25ct 75oL 48 Tafelkleeden. He Etage. GESCHENKEN. 95cl 48 28 20" 25"- 55 1Gc' 88ct' 65 III"'- 2,45 40cl- ELECTRISCHE CiRCUS CAROUSSEL Piano-Mnziek door middel van Electriciteit. e) 4<3®©©®©©©®©00©0tj00©i3©©0©©a®^ Heeren Artikelen. Handwerken. 65cL 1.85 1,25 1,10 95cL 38cl- 25" 58 Glacé Handschoenen. 85 1,10 1,251 1,45 j 1,75 1,80 j 18 1 25" i 40 j 221.' 25" 30 Pelterijen. Tapijten en Dekens. 48" 298 MO 125 25' 45,ct 9001 150 48" 28ct^ 18c' Zijden en Fluweelen. 290 315 175 48°Ji 75" 2.90 4.40 1.60 i 65ct 35" IHe Etage. Speelgoed- Tentoonstelling. Schoonh. Speciale Rijwielhandel A. VAN IPEREN, V. H. DOESBURG, H. HARTMAN, Nieuw Meisjesboek. De Liefste van ons Clubje. F. H. VAN LEENT. ftö T*#rdeeUa!' - 2* Nog ongeveer 100 Wollen Dekens vorden A Wed. W.J. WIJN AND S, Schoonhoven. TE KOOP: Openbare Verkooping SCHOONHOVEN, Nieuw gezaagd HOUT, Blgkans pen lit Nedorlandscb- Indië ontvangen telegram is in het land«chnp tfenoroetan op bet eiland Timor, bjj een gevecht met een zwaar gewapende bende kwaak willigen, gesneuveld een Europeesch militair beneden den rang van officier en zwaar gewond een inlandsch minder militair, die later overleden is. Het bendehoofd en zeven volgelingen wer den gedood. Geweren, munitie en blanke wapens werden buitgemaakt. Woensdagmiddag 14 November zal te Bodegraven eene vergadering worden gehouden van schoolbesturen en onderwijzers aan de scholen, aangesloten by den school- raad in het negende district. De heer C. Brouwer van Ouderkerk a/d IJsel zal spreken over: Drie historische paedagogen, Pestalozzi. Fröbel en Herbart; de heer J. Verwoerd van S*ssenb«Mm over: Eiachen onzer nieuwe positie. Voorts zal er gelegenheid rijn om ook andere zaken, het christelijk onderwijs in district 9 be treffende, te bespreken. Uit Sliedrecht wordt aan de „Dordr. Ct." gemeld, dat, behoudens onvoor ziene omstandigheden, weldra een automo- bieldienst zal worden ingesteld. Voorloopig zal gerekend kunnen worden op een dienst van vier dagen in de week, die, bij gunstige exploitatie, successievelijk zal worden uitge breid. Waarschijnlijk zal tot uitgangspunt Stationsweg Sliedrecht genomen worden. Over het bouwen van een remise aldaar worden onderhandelingen gevoerd. Door wijlen J. B. P. teExmorra is aan de weesinrichting te Neerboech f 1000 gelegateerd. Als bijdrage ter voorziening in de herstellingskosten van het carillon in den toren van het raadhuis te Veere dagteekenend van het jaar 1591 is door H. M. de Koningin f 200 geschonken. 'immerilUl9 Nov. Dinsdag-avond trad in de vergadering der vereeniging .Nut en Genoegen" als spreker op Ds. H. Snel, predikant te Polsbroek, met een lezing ge titeld .Optimisme en Pessimisme". De boeiende lezing werd tot het einde toe aan dachtig gevolgd, evenals de bijdragen die spreker na de pauze ten beste gaf. •Bergambacht. 9 Nov Woensdag avond werd door den heer P. J. G. Nell, Ingenieur te 's Gravenhage, in de bovenzaal van den heer T. van Zoent alhier, een voor dracht gehouden over Benoïd-luchtgasver- lichting voor kleine gemeenten, ter voorzie ning in de behoeften aan licht, verwarming en krachtvoortbrenging. Spreker behandelde mede verlichtingssystemen met behulp van electriciteit, acelyleengas en sleenkolengas, en beval ten siotte de oprichtiog eener Benoïd gasfabriek boven andere verlichting voor kleine plaatgen aan. in hoofdzaak als zijnde goedkooper, het minst gevaarlek en het eenvoudigst te behandelen. Naar men verneemt zal de heer Nell op verzoek van den Burgemeester alhier een begrooting maken van kosten van aanleg eener Benold-gasfabriek binnen de kom der gemeente, alsmede binnen een gedeelte der kom. Ia de op Donderdag 1.1. gehouden vergadering van de vereenigiag .Werkver schaffing" werd besloten om te trachten voor den a. s. winter 25 M' eiken sloophout aan te koopen, teneinde bij werkloosheid hiervan kachelblokjes te laten maken, ter wijl aan de verbetering van verschillende binnenwegen met zand en puin zoo noodig de hand zal worden geslagen. Capelle a/d IJSel. 8 Nov. Tot gemeente-verloskundige alhier is benoemd Mej. N. van der Oord, vroedvrouw te Noord-Scharwoude (N.-H Graat-immen, 9 Nov. Door de kaashandelaars werd deze week hier en in de omstreken de kaas gekocht voor f 29 tot f 31-,60. Zware soorten tot f 32,60. Kazen van 15 k 20 K.G. tot f 35. De handel is over bet algemeen matig. •Krimpen a/d Lek, 9 Nov. Met in gang van 16 Nov. a. s. is benoemd tot brieven en telegrambesteller aan het postkantoor alhier de heer W. van der Schans. In de op Woensdag avond gehouden Vergadering der afdeeling .Krimpen a/d Lek" der .Ned. Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholische Dranken" werd als secretaris gekozen de heer E. G. Borgers. Als afge vaardigde naar de Z. H. P. C. werd dezelfde benoemd en als zijn plaatsvervanger de beer J. Brouwer. Besloten werd nog een open bare vergadering te beleggen in het begin van Januari a. s. Het zoontje van den heer C. Vermeer viel in een onbewaakt oogenblik van een stoel. Toen men het knaapje opraapte dacht men niet anders of het was gestorven. Den te hnlp geroepen Dr. Mars mocht bet echter gelukken na geruimen tijd de levensgeesten weer op te wekken. Een zoontje van den heer S. den Boer had het ongeluk in een pot met kokend water te vallen. Voor het deerlijk gebrande kind werd de hulp ingeroepen van Dr. W. Mar». ILangernlgewelde, 8 Nov. De heer i Versluis, onderwijzer aan de Christelijke ircbool alhier, is benoemd tot hoofd der Ie openen Christelijke school te Noorden, gem. Wilnis. Deze benoeming werd door hem aan - genomen; de benoemde hoopt 1 April 1907 in functie te treden. Meerkerk, 9 Nov. Aan de jaarlijksche beestenmarkt ztfa aangevoerd 224 stuks. De prezen zQn zeer hoog. De handel is vlug. SNieavr-Lekkerland. 8 Nov. Zondag j.l. is in de Ned. Herv. Kerk alhier eene collecte gehouden voor noodlijdende kerken en personen. Die collecte heeft opgebracht f 21,10. Bfi ondershandsche aanbesteding is aan A. B. Herlaar alhier opgedragen het bouwen van twee woonhuizen voor rekening van den heer J. Bongers te Oud Alblas. Bij den landbouwer C. M alhier heeft eene koe een kalf geworpen, dat niet minder woog dan 136 halve kilo's. Voorzeker een zeldzaam geval! •Oiidewater, 8 Nov. Door A. Oudshoorn alhier zijn in korten tfld bij partijen afgele verd 171 stuks vette varkeüs, welke te zamen het kolossale gewicht vertegenwoordigden van pl. m. 59850 oude ponden of 29915 kilo. •Polsbroek, 8 Nov. J.l. Zondag pas seerde hier iemand met twee paarden, waarschijnlijk bestemd voor de Maandagsche markt te Utrecht. Tot zoover mets bijzonders; wei bijzonder echter, dat de man, op zijn flets zittende, de beide paarden aan de haod hield. De levende rossinanten moesten heel draven om 't stalen ros bij te houden. J.l. Zaterdag meldden we. dat we, zoo laat in den herfst nog, bloeiende aardbezie- planten hadden gezien. Een opmerkzaam lezer van de „Schoonhoverscbe" zond ons een paar dagen later een kleine aanvulling van dat bericht in den vorm van een rijpe aardbei. Was het 't doel van den zender om dit nóg grooter wonder in de courant te zetten? Wjj doen het dan bij deze. ••Polsbroek, 8 Nov. Het recht van weghalen der asch en vuilnis uit den ge meente-vergaarbak alhier is voor den tijd van tea jaren gepacht door den heer C. Rtjneveld alhier, voor f 2,55 per jaar, IVIlstt 9 Nov. De boerenarbeider M. de Jong was deze week aan 't baggeren en Uitgezonderd enkele goedkoope genree, worden alle kleedlngstukken op eigen «steilere vervaardigd en waarborgen wfi aollde kwaliteiten en nette afwerking. Prijzen zijn zeer concnrreerend en kunnen derhalve kwaliteit en prUaneteerlng gemat vergele ken worden met die der concurrentie van eldera. baalde tot zijn niet geringe vreugde een mooie paling op. Om 's middags een lek ker maal te hebben, sneed hij het beestje den kop af, legde het neer op zijn jas »-n ging verder aan zgn arbeid. Die geschie denis had een kraai opgemerkt en toen deze zgn kans schoon zag. pikte bij hem in en voort ging-ie. De arbeider dit ziende, liep wat hq loopen kon al klappende in zgu handen de kraai achterna, in de hoop dat deze de paling zou laten vallen, maar jawel, de kraai was den man te vlug af geweest. De Jong at 's middags geen paling. Waddingsveen, 8 November. In den nacht van kjaandag op Dinsdag ontstond alhier brandt in de schuur vau den heer H. de Boom Behalve deze schuur, waarin zich een koelin een paard bevonden, welke beeslon niet meer konden worden gered, werd ook de schuur van den heer L. Voorkamp een prooi der vlammen. Niet tegenstaande de brand reeds groote afmetin gen nam, was de zoon van den heer De Bas zoo flink, den bond, die aan de ketting bg de schuur van den heer Voorkamp stoud te janken, nog los te gaan maken en derhalve Oet leven van dat beest te redden. In laatstgenoemde schuur bevonden zich de materialen van de gsclub en de muziek tent van het fanfarecorps .Concordia". Nieis werd daarvan gered. De oorzaak is onbekend. J.l. Dinsdag-avond is alhier bij den heer Vermeulen eene leziDg gehouden door de beerea Neeb, ryksland bou wieeraar en Bos, zuivelconsulent in Z.H., over fok- en contió- levereenigingen. Op dien avotfd werd alhier een conti óievereeniging opgericht, welke vereeniging aanvankelijk negen leden telt. HIADMNIIDWB. Schssnhsven, O Nsv. -f Den 3en dezer is op plechtige wgze de bronzen medaille voor trouwen dienst uitgereikt aan den sergeant L J.J.E Regns der Instructie-Compagnie alhier. t Woensdagavond trad in de school voor Christelijk Volksonderwijs op, namens de Jongelingsver. .Jozef", de heer A. Sytsema met het onderwerp: .De opvoe- uing en haar doel". Na opening der bijeenkomst door den voorzitter der vereeniging, den heer D. P. M. Gaillard, toont spreker na een korte in leiding aan hoe de meosch het meest hulp behoevend van alle scDepselen geboren wordt. Juist die hulpbehoevendheid is net echter, die medewerkt om den mensch tot zijne hoogere bestemming op te leiden. Immers zelfopoffering van ouders en opvoeders in bet algemeen werkt mede om die overlui- ging van voor hooger doel geschapen te zfcu in den mensch tot bewustzijn te brengeu. Leeft in den mensch niet meer dat bewust- zgu van hoogere roeping, dan is hg diep gezonken en zgn lot beklagenswaardig. De school is op het terrein der opvoe ding door de levensomstandigheden van den mensch noodzakelijk geworden, doch niets leent zich zoo bijzonder tot de opvoeding als de natuurlijke liefde der ouders, dus de opvoeding in het gezin. Opvoedkunde is een belangrijke weten schap, doch is niet als zoodanig zelfstandig denkbaar, maar uitsluitend als haar begin selen ontleenend aan de religie, de zeden kunde en de wijsbegeerte, en naar gelang van iemands uitgangspunt zal hij ook putten uit deze weienschappen. Ieder, ook de ongeloovige, heeft zQn dog ma's, d. w. z. voor nem ouomstootelgk vast staande beginselen, waarop zgn verder rede neeren, ja zijn gebeele leven gebouwd is. Naar onze overtuiging, zegt spreker, is ech ter alleen de opvoedkunde, gebaseerd op de beginselen der Heilige Schrift, de eemg juiste. Aangezien daarin wordt geleerd wat de mensch is, welke bestemming hjj heeft en hoe hij daartoe geleid moet worden. Spreker beschrijft nu de opvoediug zooals die zich voor de openbaring van het Chris tendom vertoonde en nog in de heidenwereld wordt gehandhaafd. Bg de komst van Christus evenwel en de daarmede gepaard gaande bekendmaking van het evangelie werd den mensch daarin een nieuwe richtsnoer ook voor de opvoeding geschonken. Sedert dien kampen dan ook steeds twee richtingen ook op het terrein der opvoeding: de anti-christelijke-, in den grond der zaak heidensche en de christelijke richting, zeide spreker. Achtereenvolgens bepaalt spreker zich nu bg de ascétische, humanistische en realisti sche beginselen in de opvoeding, om daarna te bestrgden de socialistische idee, die in deze dagen alles voor het kind eischt en ook op dit terrein ontevredenheid predikt. Eén ding hebben echter alle genoemde be- ginselen, buiten den Christus om redeneerend, gemeen, n. 1., dat zij de eere van den mensch zelve als het hoogste doelwit der opvoedrog beschouwen, zonder te Jetten op de eere Gods. Ook de Christen-paedagoog wil gebruik maken van de dingen der natuur, doch met éénzijdig, neen, maar in plaats daarvan al- zgdig wil bö ue opvoeding zien en is daarom zgn ideaal: .waarachtige Godsvrucht, orga- uiBcb verbonden met degelijke kennis en échte beschaving". Spreker tracht hierna meerdere belang stelling voor de kennis der opvoedkunde te wekken en noemt als een schoone bron voor dergelijke studie; Prof. Bavinck's werk, waaruit hij ook voor dezen avond putte. Na een woord van dank door den voor» zitter aan den spreker wordt de vergadering met dankzegging door Da. J. M. Conradl gesloten. t Reeds langen tjjd was van ver schillende zijden geklaagd over de onvol doende verlichting van het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente Igdens de avondgods dienstoefeningen. H. H. kerkvoogden besloten hierin verandering te brengen door het aanschaffen van gasgloeilicht, waardoor het inwendige van het kerkgebouw met alleen aanmerkelijk is verfraaid, maar toen j.l. Zondag avond deze verlichting voor het eerst in gebruik werd genomen, roemden de aan wezigen de groote verbeteiiug daardoor te weeggebracht. Ds. J. van der Spek, die de godsdienst oefening leidde, kon dan ook met nalaten den dank der gemeente over te brengen aan H. H. kerkvoogden, die zoozeer getoond hadden een open oog te hebben voor de uitwendige belangen der gemeente en sprak den wensch uit dat ook deze zoo laDg be geerde verbetering mocht medewerken tot getrouw kerkbezoek. t Door bet Comité voor Zondags rust te Delfi is aan de Tweede Kamer der Staten Generaal toegezonden een adres om herziening van de Zondagswet van 1816 met een bglage van 7051 haDdteekeniugeu uit alle deeien des lands, waaronder een 150-tal namen van ingezetenen dezer gemeeDte. t In de huishoudelijke vergade- riug van de afdeeling „Scüoonhoven" van de .Nederlandsche Vereeniging tot afschaf- fiog van alcoholhoudende dranken", werd besloten de regeling van de winter propa ganda lot de volgende vergadering aan te houden, evenals de benoeming van een voorzitter. Tot afgevaardigde naar de vergadering van de provinciale propaganda-commissir, in November te Rotterdam te houden, weru benoemd de heer A. Dijkgraaf te Schoonhoven. Uitvoerige besprekingen werden gebouden, doch niet ten einde gebracht, over de richting, die de vereeniging mei de propa ganda zal inslaan. Ook dit punt zal op een volgende vergadering beslist moeten worden. t Wegens het buitenge woon zachte wtder was de aanvoer van vee op WoenBdag 7 dezer niet groot. Slechts een 70 tal beesten waren tan de Ign. riUATDBEBEÜBTEN op Zoudag 11 Nov. 1906. King Hchaouhaven. BERGAMBACHT. 'sNurn. Ds. Brunei, van Willige-Laugerak. 's Avonds de Heer Metz, Godsdienst onderwijzer te Gouda. IKENWOUDE. 's van Gouderak. BERK Voorm. Ds. Verhagen, STOLWIJK, 's Voorm. Ds. Brockers, van Knmpeu a/d Lek. Ring Sliedrecht. BLESKENSGRAAF. 's Nam. IV» uur Ds. Bronsveld, van Brandwyk. PaPENDRECHT. 'h Nam. 2 uur Ds. HuiscUer, vau Nieuw Lekkerland. PROTESTANTENBOND t* AME1DE. 's Voorm. 10 uur Dr. v. d. Meulen, Pre dikant der Ned. Herv. Gemeente te Bergen- op Zoom. BUBGFBLUKE STAND. Nchaanbaven. Van 6-9 Nov. Geboren: Hendrika Gerarda, d. van 11. Copier en A. G. Murk. Ondertrouwd: P. D. Mesker, oud 23j. en G. Kuijper. oud 19 j. Op Maandag 12 Nov. a. s. hopen onze geliefde Ouders Mt A. NATZIJL JR en SR m E. E. VAN DRIEL Mg hunne IK te herdenken. jH Hl Hunne dankbare Kiaderen. Stolwijk, 8 November 1906. G. J. SCHILT en C. W. BIJLSMA, die, mede namens wederzjjdache Familie, bun hartelgken dank betuigen voor de vele be wijzen van belangstelling, bij bun Huwelijk ondervonden. Stolwgk, 9 November 1906. V1SSCHER1J-BERICHTEN. •Auimerslwl, V Nov. Van Zaterdag 3 tot eu met Vrgdag 9 November zijn alhier ter markt aangevoerd 2 uieuwe- of winter- zalmen; prijs per V» kilo van I 2,60 tot f 3,50. •Hralingen, 9 Nov. Deze week werden ter markt aangevoerd 22 zalmenprgs win- terzalm f 3,— A f 3,70, tomerzaim 1 0,40 A f 2,20 per 5 ons. St.-Jacobszalm f 0,40 A f2. MARKTBERICHTEN Bodegraven, 6 Nov. Kaas. Aangevoerd 233 wagens, te zamen 9958 stuks, wegende pl. m. 69,688 kilo; lesoortGoudschef32,— a f 33,50, zwaardere 134,—, te soort f 19,60 a 31,—, Derby-kaas, le soort 1 33,60,2de soort t Edammer-kaas, le soort 131,60, 2e soort f Handel mattg. Daada, 8 Nov. Kaas, le qual. f31,— a f33,60 te quai. f 29,— a 31,— zwaardere 35,—. Aangev. 84 partgen. Handel matig. boter. Aangevoerd 996 stukken van V» kilo, handel vlug, prgs der goe- f 1,60 A 1,60 en weiboter t 1,40 A 1,45 per kilo. ttatterdaa, 6 Nov. Aangevoerd 36 paardeu, 1801 magere en 680 vette runderen, 214 vette en 120 nucntere kalveren, 397 graskalveren en 303 biggen. Koeien en ossen 26 tot 40 ct., kalveren 35 tot 52,— c. per kilo. Melkkoeien f 110 A f 281), kalf koeien f 140 A l 375, stieren f 76 A 1 16pieken f 50 A 1140, vaarzen f 75 A f 2ü0, alles mager vee biggen f 9,— A f 16,—, paarden f 76 A f 126. nckMahavea, 7 Nov. boter, le quaL 70 cL, 2o quaL 65 ct. per half kilo. Kaas 1 27 a f 31 per 50 kilo. Vette kalveren 27 a 30 ct. per V» kilo. Vette varkeus 22 a 24 ct. per half kilo. biggen 1 8 a f 11 per stuk. Kali koeien f 170 a f 190 Kalfvaarzen f 160 a f 180 Vaarkoeien f 160 a I 170 Kalveren f 60 a f 70 Aardappelen; (geelen) f 3,00 paf HL. miauwen) f 2,10 ((poters) f 1,40 Eieren f 7,— per lüO stuks. Woerden, 7 Nov. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 216 partijen prijs van Goudsche le soort 182,— e f 84,60, 2e soort f 29,— a f 81, zwaardere f 34,50 a f Edammer le soort f 2e soort f 82,a f per 60 kilo. Handel matig. Heden overleed, tot mgu groote droef held, in het Ziekenhuis le Leiden, m(jne geliefde Echtgenoots PAULINA GRIETJE VEBKfKK, in den ouderdom van u4 jaren. Uit aller naam, W. BROERE. Berg-Ambacht, 1 Nov. 1906. Door omstandigheden eerst heden geplaatst. - Heden overleed, na een korte onge steldheid. tot onze diepe droefheid, ooze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader WILLEM HOEKWATER, in den ouderdom van bijna 77 jaren. Uit aller naam J. C. HOEKWATER. IJsel monde, 3 November 1906. Heden overleed, na een langdurige ongesteldheid, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder EVA VOGEL, Wed. van B. de Kogel, in den ouderdom van bgna 82 jaren. Uit aller naam, AHN. DE KOGEL. Groot-Ammers, 5 Nov. 1906. Voor de vele blaken van belangstelling, ondervonden hij de herdenking hunner 25-jarige Echt vereeniging, betuigen Under- geteekeodeu hunnen barteiyken dank. W. VAN DER WAL. A. VAN DER WAL—Den Oudem. Gr.-Ammers (üpperstok), 9 Nov. l9t'6. Voor de vele blgken van deelneming, bij bet overigden van onze geliefde Echt- genoote, Moeder, Behuwd-, Groot- eu Overgrootmoeder ondervonden, betuigen wty onzen barieltyken dank. Uit aller naam, J. DOG TER OS. Zevenhuizen (Z.-H.), 8 November 1906. Voor al de bewtyzen van belangstelling, den 6un dezer ontvangen, betuig ik mgu harteigken dank. J. VAN DER SPEK. Schoonhoven, 10 Nov. 1906. Ondergeteekende betuigt zgn dank aan de Onderlinge Verzekenug-Maaischappg voor Paarden en Vee „ALMELO' te Almelo, Agent de Heer M. VAN SPALL, Cacd.-Notaris te Streef kerkt, voor de spoedige en prompte voldoeuing der waarde van zgn onteigende koe. A. T. TERLOUW. Langerak, 8 November 1906. Het KOFFIEHUIS van Onderge teekende is Dsnd«rdk| 15 Névenber m. van af 's avonds 5 uur voor net publiek gesloten, als zgnde in gebruik bg de Vereeniging «Het Fanfarekorps di Oranjevaan alhier. A. SCHALK. Streefkerk, 10 Not. 1900. Allen, die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zfin aan de onder bet voorrecht van boedelbeschrgving aan vaarde nalatenschappen van wfilen 3e Echtelieden JAN SCHEP en AAGJEMOURIK, respect ie velg k overladen te Lekkerkerk den 3. October 1898 en te Streefkerk den 24 September 1906, worden verzocht daarvan ten spoedigste opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris A. CASTELEI JN te Streefkerk. Ooderkerk a/d IJ nel. Zen dag 11 November e. k., 9»,* nur voorm. en 6>/t uur 's avonds: de Heer H. HIENSCH van Veenendaal. Woensdag 14 üovemher, 's avonds 6V» uur: Ds. D. B. HAGENBEEK van Fgnaarl. GODSDIENSTOEFENING op Zeadag den 11. keveasber 1906, 's voorm. 10 ure, onder leiding van Dr. v. d. MEULEN, Predikant der Ned. Herv. Gemeente te Bergen-op-Zoom. Wegens sterfgeval biedt *lch een alleszins bekwaam persoon aan van 36jaar, P. G., v. g. g. v. z., als op een Boerderg bg een Wednwe, of iets dergelgks. Br. fr., letter A. aan OOSTLANDER's Advertentie-Bureau teKrlaapea a/d Lek. Te ra tand gevraagd eon P. G., goed kunnende melken en met boeren werk bekend, bg W. SLAPPENDEL te Onderkerk a/d IJael. Mevrouw SCHREUDER, Voorhaven, Schoonhoven, vraagt P. G. of G. G., goed kunnende werken en koken. WORDT GEVRAAGD: Adres G. BOER, Oude Haven, Sckawa- haven. Zoo spoedig mogeigk gevraagd een P G., van g. g. voortien en lief»! bekend met een winkel. Adres: A. E1JKELENBOOM Great-A minera. TERSTOND GEVRAAGD: tusschen 35 en 40 jaar. Zicb in persoon aan te melden Havenstraat No. 421, Schoon hoven (tusschen 12 en ltya uur 's namiddags). Speciale aanbieding van (gemengde Gernt, Tarwe enz.), per 60 Kilo, ruim sk mud, ƒ9,50 franco iedere plaats door boot of spoor te bereiken, zak inbegrepen. Bg 6 zakken tegeigk 15 Cts. per zak goedkooper. Wie 16 zakken ineens bestelt voor den vollen prgs, krggt 16 zakken gezonden. Zendt postwissel aan Een zwart zesjarig (zeldzaam mak en eerigk.) G. VAN DER WOLF, Schannhavew. De Verzekeringsbank Directie GOEMAN BORGESIUS, verzekert volgens de Ongevallenwet tegen vaste en concurreerende premies. Hntknn B 1S7, eOVOAi van t en Teneinde een coed overzicht te geven van onze Nt. Meel man- 1'eutoonMte Hugdie een groote keuze fraaie en solide A likelen bevat, hebben wg de 9« en 3e ETAGE van onze Magar(jnen daarvoor geheel irg nc' t. Donr nebruik maken van de LIFT zgn deze gemakkelgk te bereiken en is een bezoek asn deze Afdeelingen ongetwgfeld een zeer luonend en aangenaam tijdverdrijf- GEHEEL AFGESCHEIDEN AFDEELING voor Keurige PAS-HA LOW. Hwwkztel, fraai rood koper, in 4 deeien, moderne slgl, Theetafeldocker bamboe, met fijn Japansch Theeblad BlMjKltpSt met prima nikkelen deksel, mooi glas, Tafelzehnler en Blik, prach tig rood koper, mooiste mod. uitvoering Bronzen Inktrol met t Inkt kokers, nuttig en fraai c*d<-nu, Bwodkeperen Slgn-etta"- étnl, goede sluitirg, i xt. plat, Tabakzpzttenmoderne mo dellen, in fraaiste uitvoering, Mikkelen Theepot, pracht. afwerkiüg, met garantie, Papiermanden, geperst leder, solide en practiech Likearkannen, fr. groen glas met nikkelen deksel en hengsel Maal doen met garnituur, dege- igke afwerking, nuttig cadeau, Groote Kapdova, imitatie mahoniehout, m. mooien Spiegel, Toeren Boa'a, in grgs, zwart, wit en naturel, bijzonder fraaie soorten, 9,25, 8,25, 4,75, Kanten Hjabota, met en zon der col, fijn cröpe de chine, met kant en bandfluweel165, 135, 0,90, Feztongarnltnnr, bestaande uit coi en manchetten, 0.66,0,55, Z(Jden t'olgnrnltnnr, fraai geborduurd, in nieuwste kl., 1.18. 0,68, Blonze- On Man te) kraagjes, guipure, batist en vglancieuoe, 1,10, Cr^pe de chlne Strikken, met paillette garner nag in fijoste nuancen, 0 90, 0,75. 75 c. Wollen Tafelkleedmoderne dessins, grootte 140/140, met franje afgewerkt, 1,50, Laken Tafelkleed met gebor- duurden rand, grootte 125/140 Pelneke Tafelkleed m«t ge borduurden rand, grootte 140/140, Thee warmers, in grootste ver scheidenheid, nieuwste kleuren i en teekening, Canapé kansen a met volant io 1 cretonne en satinets, Voetzakken, geheel leder, ge voerd met schapenvacht Speciaal ingerichte Afdeelicg voor Aanzlohtkaarten - Albums prach'ig gedrcoreerd voor 300 Q ct. en 150 Kaarten, 0.38, 0.24, 1 PsOzle-Albnran, met relief om rtCT ct. slag, verguld op soede, 0,38, Albums, voor plakplaten, extra Oü ct. groot, mooiste uitvoering, Plakplaten, grootste ver scheidenheid, mooiste voorstel ct. lingen, per vel Hcbrljrinappen met vloeiblad en tasch voor briefpapier ,n |(l ct. enveloppen, Schrijfmappen, geheel leder, extra groot, met vloeiblad en ct. tascb. Vnlpenhsnders „Excelsior" met vergulde pen. in fraai étui, ct. geheel compleet, 1,25, 0,48, Vertdoszen, in diverse vroott., ct. grootste sort..0,75,0,50,0,24.0,15, U Reclame Prentenboeken, met 6 fraai gekleurde platen, C ct. extra mooi, 0,09, Leesboeken, grootste kenze voor Jongens en Meisjeswerken •""ES VERNE. iu pracht 1 band 0,58, gebonden Laxe Postpapier, in fraaie cartoncen doos, 40 vel eo 40 enveloppen, in 2 kleuren, Laxe Postpapier, 20 vel, 20 12 vel, 12 4 envelopper Kristallen Flacons, fraaie geschenken, gevuld met prima ïjCZ ct. Eau do Cologne, 1.25, 0.78. 0,48, i Geslepen Zakflacons, met t)W ct. vergulden knop, Gedecoreerde Flacons, ge vuld met Eau de Cologne, At\ ct. fxtrt fijn, FJjnste Odeurs, diverse geuren. 1 o ct. iu fraaie ll -sscben, 0.80, 0,48. - Laxe Ooozen, inhoudende 1 ■tuk fijue Zeep, 1 llacon Odenr (WA ct. „Fieur de France". *-*" Laxe Doozeu, inhoudende 1 dooa Poudre de riz en 1 flacon (J^ ct. Ceintuurs, prima Glacé en rundleder met mooiste garni- tuurgeependiverse kleuren 2.95, 1 60. 1.15, Elastiek Ceintuur*, zwart, rood, beige, wit, met *n zon der staalgarneering, 2 85, 1.95, 1.15, 0.90, Wasdoek Ceintuurs, gevoerd me' keurige gesper, in ver- fechil ende kleureD, 0,55, 0.45, Lak Ceintuurs, in rood, zwart en! bruin, naar model gesneden, 0,75, 0.65, 0.46, Hoedspelden met fraaiste knoppen, simili en fantasie, 0,50, 0,35, Ceintuurgespenvoor- en achtergarneer, in verguld en oxyde, 0,85, 0 60, Fauta-lcHohortjes, in groot ste verscheidenheid, 0,48. 0.35, 0.22, Bébé- en Reformschor- ten, in linnen, dril en epjnglé. 1.50, 1.25, Olenstbodenschorten, effen en met strook en linnen kant, 1,10. 0.95, Zakdoeken, in luxe donzen per 6 stuks verpakI. 1.50, 1,20. 0 65, Zakdoeken met handgebor- duurde Ieders. O.lfi/j, Batist Zakdoeken met hreP. den a jour rand, 0.12V», 0,07'/j, Klnder-IJsmantels met en zonder voering, in grootste ver scheidenheid, 4.50, 3.25, Klnderboedjes en Kapjes, in Ijsbont en Cachemire, nieuw ste modellen, 1,50,1,10, 0.70, w'/i - ct. O'ct. ln Parterre. Het door Electriciteit ln beweging gebrachte Clrcus- Caronssel ls voor Kinderen bezienswaardig en amusant. Hoogst Interessant. Jnchtleder l>aines-Ket- tlngtasclije met vergulden OA ct. beugel ou Echt mmlleder Daines- portemouuales met mkke- CO ct. len sluiting "O Kinder - Kettingtas<>h|es in fraaiste kleuren, aardig ge- rtC ct. schenk, port emonnales ac'isch model, 1 Portretalbums, prima plu- 1 AH che, in fijnste kleuren, A» Leder ftfgaren kokers met QC ct. é*ui voor portr.mooi cadeau, Zwarte Baineshorlogeket- ttng, lang 2 Meter met dikke AO ct. kralen. Prachtige Broches, groot ste sorfeering. prachtig schil- Q A ct. terend simi'i, 085, 0.48 Vergulde Medaillons met fantasiesteentjes, nieuwste mo- CO ct. dellen. "O Vergulde Heereukettlngs, OR ct. nieuwste soorten, degel, afwerk., Meerschuimen Migaren- PUh met echt barnsteen mond- 1 IA stuk. MU Veeren waaiers, prachtige «70 ct. elegante soort, in fijnste kleur. Prima Zakmessen, fijnste CR ct. staal, met 2 messen, fijne Odeur, Toiletgaraltaar, voor mani- ct. cure in étui, zeer fijn bewerkt, Haargarnltaur, bestaande uit ct. achterkam en 2 zgkammen, Heerendassen. Een groote, geheel nieuwe sorteering. prach- Ak) ct. tige dessins, 1,—, 0,75, 0,55, Heerensirlkken. Groote keuze voor staande en dub bele boordQD, nieuwe model len, prachtige kleuren, 0,75, 0,58 Of» ct. 0,45, Heeren Zelfblnderz. Uni en gekleurde Zgdeu Sloffen, te binden ais regattes of plastrons, Ou ct. 0,95, 0,72, 0,48, 0<^ Heeren Kraugbescher- 111 er*model écnarpesen gecontectionneerd, in zyde, half zgde of witte wol, 0,90, 0,75, j1^ cl. Bwrsteltasschen, voor één en t wee borstels, 0,46,0,35,0,25,0,16, Joarnals, met prachtige teeke ning, 0.75, 0,45, 0,25, Lacllershangers, nieuwste soorten, 0,45, 0,25, 0,12, Bwarden- en Manchet- dwwzen, fraaie peluche met verg. monteering, 0,75, 0 60, Bewerkte Ntafdaekzakken, mooiste uitvoering, alle kleuren, 0,75, 0 50, Praakhaaddaeken, mooie teekening, solide kwaliteiten, 0,95, 0,55, Wazektaielkleedea, met witte en gekl-urde randen, 0,95, 0,65, Uangrèa en Etamlnekleed- Jen, bewerkt en onbewerkt. 1,95, 1,00, Planakleeden, in groote ver scheidenheid kleuren, 3.50,2,30, Plana- eu ToetaenleepCrs, allernieuwste kleuren en leeke- nine, 0 95 0 60. 40 c. 0.58, Heerea-Paraplnlesnatu rel- en fantasie slokken, prach tige kwaliteit slof en baleinen, solide afwerking, 3,45, 2.75, 1,95, Dames-Paraplnlesgeheel zgdeGloria zgde of half zgde taffit, nieuwe uitgebreide sorteering stokkeu, 3.25, 2,45, 1.75, Heeren - Wandelstokken geheel natuurhout, met nikke len verzilverden of geheel zilveren knop, moderne uitvoe ring, 3,25, 2,25, 1,45, Dames-Lavallléres. Eoorme keuze, A jour gewerkt, ge schilderd met kant afgezet of met zgdeu volant, 1 25, 0,95, 0,65, Klnder-Lavalllères. Nieuw- sle Schotscbe runen, alsook prima kwaliteiten t ff-n roer veil- ieux zgde of gemorwdtt foula/d- zgde, 0,85, 0,60, 0,35, Jongens-Npertrlemenso lide elastiek, geheel zwart of blauw en nieuwe fantasie des. fcios, 1,10. 0 95, 0.75, Prima Lamsteder voor Dames, met 2 drukknoo- pen, voor Heeren met drukknoop, per paar Prima Lamsleder, uit gezochte soortenvoor j Dames met 2 drukknoopeo, voor Heereo met 1 druk knoop, per paar b Fijnste Lainwleder, ge- J garaudeerd beste kwaliteit, voor Dames met 2 druk- I knoopenvoor Heeren g met 1 drukknoop, per v paar 3 Prima Ohevreaux, in alle kleuren, voor Damea met f drukknoopen, voor Heeren met 1 drukknoop, per paar l F(jnste (Jhevrenux, uit- gezochte soortenvoor Dames met 3 drukknoo- pen, voor Heeren met 1 drukknoop, per paar Prima Peaa de &nède, c voor Dames met 3 paar- j lemoerkuoopeD, voor Hee- J ren met 1 drukknoop, per paar j Dames - Handschoe- neu, fantasie, alle kieu- 1 ren met werkj-s, 0.25,0,20 Dames - Maudschoe- t nen met 2 drukknoo- pen, in allernieuwste lïeu- rep, 0,38, 0,30, k Dames Handschoe nen solide kwaliteit mooiste soort, 0.60, 0,48, 1 Wlttegebrelde Dames- Handschoenen, zuiver wol, sterkste soorten, 0 55, O.40. 0.30. Witte gebreide Kin der- Handschoenen 0,60. 0 35. Heeren - Handschoe nen, nieuwste kleureD, degelgke kwal., 0 60, 0 45. a 1 1 1 1 Bontcolllers, glanz. haar met t staarten en kopje 0.85 Bontcolllers, mooie kwaliteit 1 met 10 staarten, Reclame Bontcolllers, lang model, fraai bont met 2 kopjes en 1 veel staarten, Merzcollters met 2 echte I 8taarteu, prachtige zgden atlas- l voering, I Caracnlcollfersmooisfe glanzende soorten '5,75, j Bevercolllers met echte staar- ten, gegarandeerd nutria, Mongollecolllers, prachtire zwarte en witte soorten 6,90, Blauw Vos en Nkungs, in grootste verscheidenheid, pr. 1 keuze 49.75 32,75 25,50, Nerzuinrmel stolakr.Re clame, met 6 staarten en pass. garnituur 18.50, 14,50, N teen marters met echte kop pen, pootjes en staarten, 41,75, r 32,50, Hermelijn Kinderkraag- 1 jes, mofje en kraagje, Kin der kraagjes en mof» jes, gsbont glad en ger. 0 85, Axmlnster Karpet, 3x4 el, zeer modern dessin, pricb- tig cadeau Axmlnster Harpet, zware kwaliteit, nieuwste dessins, 1 grootte 3 X 4 el Zware Vachten, prachtig geschenk voor Slaapkumpr, SïUt» de lit, Matlnetdekens, fraai gp«t. prima vulling, in diverss fijne kleuren, Natlmetdekens, mooie afwer- King, uni grond met ftnlasie- rand, Wollen Fantasiedekens, 2p-rsoors, ex ra zwsre^kwal., rond rn hlnuw fond, Mcboolborden op standaard, sterke soorten, 0,75, Ilobbel paarden met mooi zadel en fijn lederen tuig, Kamerschommel met stevige koorden Ktnderthectafel, nette af werking met Japansch Theeblad ekleede Poppen met slaap- oogen, fraai aangekleed,0,80,0,60, Doozen met Beesten, on breekbaar papier macbé, 0,50, 0,35, Blokkendoos, groote soort en met mooie platen Vestingen, sterk en mooi afgewerkt Poppenwagen met gzeren onderstel en lederen kap, Ongefclcede Poppenge heel beweegbaar, uitgebreide sorteering, 0,95, 0,70 Kegeldows met solide kegels en ballen, Soldatendoozen, met fraaie tinnen soldaten 25 e, Lonlslne en Ta 11etas Kcos- sals, nieuwe kleuren, voor Blouses, per coupon van 6 el 4,50, Molrettes Ecossals, gestreept en iff'u, in alle kleuren, per coupon van 7 el 3,50, Velvets voor jurken en blouses, per coupon van 6 el 2,90, Japen Messaflue in alle fijne kleuren, 60 cM. breed, (1,58, Mplegelttnweel, prachtige kwa liteit, in alle kleuren voorradig, per el Polonaise en Taffetallne voor Mantel voering, per el 0,49, Zuiver wollen Cheviot, pr. fabr., 100 cM. breed per coupon v. 9 el Buitengewone party Nonvean- té's voor Costuums, 100 cM. breedper coupon van 9 el 5,25 Ijsbont voor Kindermanteis, 2 el breed, 2,10, 1,85, Zeer zware Noaveanté'n voor Mantelcostuums en voetvrye Rokken, 180 cM. breed, buiten gewoon koopje, 100 cM. breed gestreept Engelsch Laken voor Mantelcostuums, 9 el. per el §t. Vlcolaas-Cadeanx, enor me party Conpouvoor Blou ses en C jst uums, bek. lage prgzeo. Flanel Hlche, prachtige des sins voor blouses, per coupon van 4 el E'ken dag van 2 tot 5 uur PIANO-CONCERT. Toocang m,t de lil) gratia. r-ld#enlng la rilt ri lit bledeu II de EXTRA AANBIEDING VOOR DEZEN TIJD. Laplkerstraat 385. V Reparatie-Inrichting vaar alle merken. GROOTE VOORRAAD ONDERDEELEN. BANDEN. LANTAARNS enz. Letterbanket, Appel ballen, Borst plaat etc. LopikerstraatNchoen hoven. Oranjestraat, Mchonnhoven, is weder voorzien van GELDERSCH SPEK. WORST. ROLHAM en GEROOKT RUNDVLEESCH. Een vertelling voor Meisjes, vry bewerkt naar 't Hoogduitsch door Met platen naar teekeningen van C. Koppknol. Prgs f 0.90, gebonden f 1,35. Uiigsve S. W. N. v. Nooten, Schoonhoven. Deze artikelen, «eer vroegtgdig b§ groote hoeveelheid voor onze ver- ly schillende Zaken ingekocht, kuncen wg voor onde prijzen leverenextra 0jl ffh V6r bened®11 de w»«rde verkecht wegen* inltHirnSi (ver- V?' aehlllende randen), overigens onbeschadigd. Ml ÏÏBIIÊÊP* Van af heden wederom verkrijgbaar: SNIJBOONEN, SPINAZIE, ANDIJVIE mV 131,1, DOPERWTEN, SPERCIF.BOONEN 15 CL per pand; verder alle soorten Groenten in blik, ook ia de fijaere soorten. Vrierde gk aanbevelend, jg> EEN NIEUWE eu een gehrulhte Tentwagen bg C. VAN DAM, Wagenmaker te 8talwljk. Aan hetzelfde adres gevraagd een op Woensdag 14 November 1906, véórm. 10 uur, on de STAÜHUIS8RUG te door den Deurwaarder F. H. SWAM, van een groote party »1b: PJatken, Bibbm, Palen, geschaafde en geploegde DelenLattenAmerik. grenen 2 dm. Phnken. SchoeiingenDorechTloeree, Brardebken t X 3. Hekken,chrnoten. L. DE HAAS C. VAN ZESSEN, Mej. TRAPMAN, T. DE GROOT, JAC. SPEIJER, C. VAN STEENIS, D. RIETVELD, Molenaarsgraaf. Brandwijk. Goudriaan. Ameide. Meerkerk. Noordeloos. Leksmond, R. VERMEULEN, G. VAN DE WERKEN, A. VAN LIMBORGH, K. DEN BOOM, JOH. DEN OUDEN, Wed. T. AMS1NG, E. HILGEMAN. Langerak. Ammerstol. Opperdlit. Krimpen a/d Lek. Nielw-Lekkerland, Alelassekdam, Streefkerk, A. S. LOUTER, E. TASELAAR, A. VAN WALSUM, A. C. SCHOUTEN, C. G. VAN DEN BERG, A. R. VAN DEN BERG P, C, PESSEJ.SE, Bolnes. IJSELMONDE. Ouderkerk a/d UsELj Krimpen a/d IJsel. Bergambaoht, Stolwijk. .Giesen-Oudekerk)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2