HOFSTEDE, «El-, HOOI- tl BOUWLANDEN, ooi M Bjjs-, Tei- en Biatpvas Planten KANTOORBOEKEN. Circus SCllill, taartt, Marian. EXTRA-AVONDREIS de Veemarkt te Rotterdam KMEIWs li» BESCHUIT Tandarts J. J. CRAMER, Brooiatterstmlit, Te koop een Herberg Hofstede. SCHOUW. Openbare Vrijwillige Verkooping BOUWMANSWONING c.a., 56 Heet., 64 Aren, 49 Centren. Alblasserdam: te L0PIK, 1. Een Woonhuis GOUDA GOUDA, Kleiweg E 85. J. T. SWARTSENBURG. „ENGROS" bij de EPO's C1NQU0LINE-FABRIEK Apeldoorn. N. V. STOOMBOOTDIENST OP DE LEK. JE kiespijnmiddel, Zeldzaam aanbod. CAFÉ-BILJART Geen vuile boel meer! KOFFIE en THEE. Slijters gevraagd Gebruikte Rijtuigen AMEIDE. Vel- en Hooiland BERICHT! Rijtuighandel. Herfstsyringen. Bloedmiddel. N°. 2768. Zaterdag 10 November. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. Jonge menschen een Knecht, Een Boerenknecht, Meid-Huishoudster, Boerenmeid. te ZEVENHUIZEN Notaris Mr. Ic. MOLENAAR, bij afslagg °P Woensdag j^| November 1906, genaamd JACOBA-HO VE", ZEVENHUIZEN, BENSCHOP. Het WOONHUIS met Omgeving te AMEIDE, f 2000,-. De Notaris SICHTERMAN. «PfS* - a.Vm.» Eene groote partij BOOMEK, ""TL C. KOOI, Notaris, Lopik. publiek verkoopen: NOORDELOOS, MEERKERK, Een perceeltje BOUVLAND, Openbare Verkooping. De OndergeteekemleGERRIT SLATINK, Landbouwer, hoeve „Zevenhuizen", Apeldoorn verklaart hierbij, dat hij gerdtitien tijd lijdende is geweest aan rhejnngtiek en/dat hij slechts door 't gebruik van tW^e poftCrr^EPO'S CINQUOLINE geheel van die lastige kwaal genezen is. Hij beveelt ieder lijder aan rbeumatiek het gebruik van EPO'S CINQUOLINE niet alle kracht en met volle overtuiging aan. G. SLATINK. Apeldoorn, 7 April 1906. EPO'S CINQUOLINE. Eiken avond 8 uur groote Gala-Voorstelling Melkstand. Circus Pflüging, Casino Soesman. TOT SCHOONHOVEN. DIRECTIE TE SCHOONHOVEN. Begonnen met NOVEMBER wordt op DINSDAGEN te v.m. 8 uur geopend. Tengevolge daarvan vertrekt de Salonboot „JOHAN III" vanaf Dinsdag 6 November j.l. eiken Dinsdag in plaats van 's morgens 4.45 uurwederom ten 5.30 uur van SCHOONHOVEN naar ROTTERDAM. bij de bekende Verkoopers. Publieke Verkooping AMEIDE, voor melk- en mestvee, Hoofdagentschap adres G. GROENENBOOM te Ridderkerk. Neem eens proef van met honing gebakken, dus hoog zoet, fijn en broos. VERPAKT IN BUSSEN. J. P. KASTELEIJN Dz., Polsbroekerdam. J. ESHUIS, Betrekkingzoekenden PUBLIEKE VERKOOPING Wilge-, Populiere- BOONIEN EN BRANDHOUT, en AARDAPPELLAND, Krimpen o/d Lek. Afbraak I Afbraak! ROTTERDAM, 300.000 Waal-, Rijn- en IJseisteen, VERPACHTEN: KOSTHUIS. Mej. Th. HART, Lange Weistraat A 197, L. VAN ZEVENHOVEN, Nieuwe Bundel «o Dr. E. LAURILLARD. NIEUW lil NIEUW 111 THOMSON'S ORGEADINE PUDDING 15 Cent per pakje. A. N. van ZESSEN Hoofd-Agent J. ZON, Voerden BIIHHHLAHD. Gevestigd te GOUDA, Westhaven 163, GOUDA. Tandarts COHEN HOTTEBDAI, Oostzeedjjk 274 Betrekking gezocht. 9 (wegens sterfgeval, na bekomen authorisatie van de Rechtbank te Rotterdam) ten overstaan van den te Waddlnxveen gevestigden •s morbos ten Eir ure, in het Koffiehuis .DE ST. JORIS" san den Heer VOS. iu het l'orp te Zevenhuizen, van de kapitale, neer gunstig gesitueerde, door wijlen den Eigenaar, den Heer J. P. VOGELAAR, zeiven geëxploiteerde omvattende de in 1904 geheel nieuw gebouwde, fraaie, zeer practisch ingerichte, hechte liggend» aan den Noerdelnder-weg Ne. 81, benevens diverse .perceelen deug delijk bewerkte, rjjk bemeste en goed bezaaide alles aanéén en over elkander liggende in den Tweemana- en Znldplaapelder, vlak bij het Station en het D o r pbinnen helend door Eigendom van: de Polders, W. Barendregt Jzn. en Czn., F. M. Kooiman, S. Paul Czn, W. B. Copper, M. Sol en den Staat, en te zamen groot Tp AATlVflarriPTl Bouwland, groot 31 Heet., direct; hpt Weiland, groot IC (MallV(Mal UuU J5 Heet., Kerstmis 1906; en de Gebouwen c. a. op 1 Mei 1907. Lasten van 1 Januari 1907 af voor rekening der koopers Op alle werkdagen te bezichtigen. I)p NntitlP dezer verkooping, omvattende de breede omschrqviog der elf veilings- Hu UULlLlu perceelen met opgave van lasten, vergoedings sommen voor bewerking en bemesting, benevens de voornaamste veilings voorwaardenzal intijds gratis verkrijg baar zijn ten kantore van genoemden Notaris Mr. Ic. MOLENAAR 'e Waddlnxveen, alwaar ook ter inzage liggen het eigendomsbewijs, de veilconditiëode kad. kaart en extracten, en verdere informatiën worden gege»en. met Vergunning EN KRUIDENIERSWINKEL. Brieven fr., onder No. 14, aan het Bureau van dit Blad. Mr. J. P. VAN OEN BRINK, JU*!* Notaris te Alblasserdamis voor- ÊÊ£LJ*0. nemens op Vrijdag 13 Novem- ber 1906, bjj inzet, en op Vrijdag 30 November 1906, bij afslag, telkens 's avonds 7 uur, in het Koffiehuis van B. A. VOGELESANG aldaar, in het openbaar te verkoopen: DE NAVOLGENDE I v staande en gelegen onder de gemeente Voor Mej.de Wed. J. TUIJTEL Pi. c.s.; lo. Het ruim, hecht en sterk gebouwd Ween- en Winkelhuis aan den Dam, Wjik B no. 5, met annexe GRUTTERIJ en SCHUUR, verder aandehooren, ERF en TUINGROND, belend J. E. Tulleners, M. J. Lokkers c. s.J. M. de Jong At., D. Housen berg en de Alblas, groot 0 Aren, 70 Centiaren. Door grootte en bizonder gunstige ligging in de kom van 't Dorp en aan de Alblas, is dit perceel uitstekend ge schikt voor alle zaken, lo. Een atnk Welland met Wate ring in den Vinkepolder, strekkende van den ZuidAlblaedjjk zuid op lot J. C. Tuqtel, belend oost A. Stout Wz. en A. de Kloe, west den Heer H. Kam, groot 1 Hectare, 58 Aren, 01 Centlaren. 8o. Eenlg Welland met Kade op de LaDgesteeg, strekkende van den Zuid- Alblaedqk noord op tot de Alblas, belend west P. Tuijtel en de Alblas, oost B. van Asperen, groot 68 Aren, 31 Centlaren. Voor den Heer W. W. SPRUIJT: 4o. Eenlg Welland en Watering in den polder Blokweer, aan en om de Middel- wetering, strekkende van halver Middel- wetering en A. Pql Jt. noorden op tot de Achterkade, belend west J. Spruqt Az., oost C. Hoek Cz. c.s., C. Groenend jjk en A. Pijl Jr., groot 3 Hectaren, 8 Aren, 70 Centlaren. Voor den Heer W. BROERE: 5o. Een party Welland met naastge legen BOUWAKKER en WATERING m den Vinkepolder aldaar, strekkende van halver Voorwetering en P. van Rqnsbergen zuid op, deels tot halver Achlerwetering en den Heer C. Vroege, anderdeels tot de Wed. B. den Ouden, belend oost en west diezelfde, groot te zamen 8 Hectaren, 30 Aren, 76 Centiaren. Aanvaarding: perc. 1 op 1 Mei 1907, de overige perceelen bij de betaling der koop penningen vóór of op 7 Januari 1907. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris. BELANGRIJKE TE KOOP pene beste Wei-Hofstede van ruim 71/g Hectaren te Hypotheek van f 10060,4 moet gevestigd blijven. Te bevragen bjj Notaris DEN BLEKER te IJsselsteln. van den Heer C. VAN DEN BERG te Berg- ambacht, is ingezet en gehoogd op De taeslag blijft bepaald op Woensdag 14 November 1906, des voorm. 11 uur, ten Koffiehuize van G. J. DE JONG te Amelde. •p de Buitenplaats „de Oorspreng" Wegens gedeelte lijke slooping van de Buitenplaats zal op Dinsdag 13 Novem ber 1906, v.m. lOVi uur, publiek worden verkocht: als: 4B Iepen, dik M—TO cM.,roor de borst, 140 Eiken, 15-W seer 'geschikt voor bergroeden, brugleggers, beschoeiingen enz. Eenige zware Beuken, Sparren, Platanen, Kastanjes enz. Betaling der kosten contant en van de koopprijzen, mits 2 gegoede medekoopers ^r^cVotr r.ge frisco tos- De Notaris P. SICHTERMAN te Meerkerk ral tot den inzet op Don derdag 15 November 1906, ten Herberge van VONK te Neerde- laai, tot den toeslag op Donderdag 2i November 1906, in het RAADHUIS te Neerdeleea, beide dagen des voorm. 11 uur, Voor de Erven W. DEN HARTOG: met BERG, BOOMGAARD en BOUWLAND op Noordzq onder groot 88.09 Aren. 2. Een WOONHUIS met SCHUUR, ERF en TUINGROND op Botersloot onder NaardeloM, groot 18.10 Aren. Breeder bjj biljettdn omschreven. Nadere inlichtingen te bekomen ten kan tore van den Notaris voornoemd. De Notaris P. SICHTERMAN te Meerkerk zal op Vrijdag 16 November 1906. des voorm. 10 uur, in .De Gouden Leeuw" bij den Heer T. KLEIJN te Meerkerk, PUBLIEK VERKOOPEN: EENIGE PERCEELEN onder van de HERV. KERK en DIACONIE, DE GEMEENTE, den Heer M. BOER c. s. en Mej. de- Wed. C, VAN DEN DOOL; en publiek verhuren vaar 4 Jaren: thans Griend, van de DIACONIE. Breeder omschreven bij bi'jetten. Op Maandag 12 November 1906, des morgens te 9 uur, en volgende daeren. zal door Deur waarder B. H. VAN DE WERVE te Gouda, ten verzoeke van den Curator Mr. M. M. SCHIM VAN DER LOEFF te Gouda, in bet Faillissement van J. P. HOOFTMAN, Firma P. Hooftman Sc Zoon, Boom- en Bloem- kweeker aldaar, worden overgegaan tot den openbaren vei koop van alle op de Kweekerq aan den Uraaf Flerna- weg te aanwezig. De uit 8000 nummers bestaande CATALOGUS is verkrijgbaar l#n kantore van voornoem den Curator en b(j genoemden Deurwaarder en worden op aanvrage franco toegezonden. Het eenig afdoend middel voor Rheumatiek is verkrflgbaar a f 1,— per pot bi) de Heeren: A. N. VAN ZESSEN, Drogist, Schoonhoven en Culkmborg. J. ZIELSTRA, Westhaven 204, hoek Gouwe te Gouda, in Chemicaliën, Drogerijen en Verfwaren. G. H. PELIKAAN, Drogist. Leerdam; A. VAN BREDA Dzn.. Drogist. Gorinchem; G. ELZEN AAR. Drogist *i. W. ZON. Drogist. H.-A „Roode Kruis". Gorinchem; ARNs v. d. HEIJDEN, Waddingsveen; J. S. NAP, Wilnis; M. BHOUWLK, Nieuwerbrug; WOLFF Sc Co., Gouda; alsmede Door sterfgeval ten spoedigste ter avername aangebeden ZATERDAG).AVOND 10 NOVE9IBEU a. s. vertrekt een Bader, keet 13 aar alt Ketterdam. (UNIFORMTARIEF 50 CENTS.) BEEDERIJ ep de LEK, Nllkkerveer. A-PIN Adres J. SCHERPENZEEL, Jsgerskade 29, 17 (recht. Door bijzondere omstandigheden wordt op een der beste standen van Oenda een naar de eischen des tjjds ingericht (er evername aangebeden. Fink bestaan verzekerd. Brieven, onder No. 12, Bureau dezer Courant. van 8- em 4-Jarige onder de gemeenten Amelde, Hes hoven, Meerkerk, JLexmemd en Langerak, in do Zaal van Gebrs. DIEPENHORST te ten overstaan van Notaris SICHTERMAN te Meerkerk, op Zaterdag 17 November 1906, 's voormiddags ten elf ure precies. Iaformatiën en boekjes te bekomen bjj de Heeren SICHTERMAN voornoemd en VAN STAVEREN te Amelde. A f»,- per ion Kil.. .srkrUlbur Ml M. VERHEUL, Kraehlveer- kandel, BOTTEBUAM, en zUue wederverkeepera. Heeren Veehouders, voedert nw vee uitsluitend als bijvoeder gedreegde PULPE van de Suikerfabriek „DE MARK" te Oudenbeach. Overal waar nog niet vertegenwoordigd Wederverkeepera gevraagd. Aanbevelend, VAN NELLE'S VERPAKTE Verkrijgbaar bij in den „Olifant" ie echeenheven. ea zij, die een anderen werkkring wenscben, zenden 50 Cent aan postwissel of post zegels aan D. DROUWER, Oppert 6, Baderdam, en ontvangen daarvoor gedureDde 8 weken 3 maal per week de „Betrekkingglda", waarin de meeste va can ie betrekkingen voorkomen, zoowel voor vrouwen als mannen. ER WORDEN vaor nalver MAJ.4BHOOD met gaed Lijnzaad. Adres C. SPELT te Aieawpaarz. TE KOOP: TILBURY, 2 KAASBRIKKEN, een KROS- en een GROENTEN BRIKJE, alle met kraam; een MEEL- of STEENKOLEN WAGEN en een BAKKERS-HITTEN KAR. Tevens gebruikte WIELEN en VEEREN voorbanden. Genegen eeu of ander te rellen. Adres M. VAM PEET, Mr. Wagen- en Rijtuigmaker, Lekkerkerk. van aware opgaande en andere ten overstaan van Notaris SICHTERMAN te Meerkerk, op Zaterdag 24 Novem ber 1906, 'a morgens ten elf ure precies, in de Zaal van Gebr. DIEPENHORST te lnformatiën bij de Heeren SICHTERMAN voornoemd en VAN STAVEREN te Ameide. Het POLDERBESTUUR van Krimpen ep de Lek en KERK VOOGDEN der Hervormde Gemeente aldaar zijn voornemens in bet openbaar te VERHUREN op Vrijdag den 16. Jfevember 1966, des avoods te zeven uur, bij C. BOUTER aldaar, voor 4 ol voor 8 jaren: EENIGE PERCEELEN gelegen in den Polder De voorwaarden zullen daags vóór de verburing ter lezing liggen ter Secretarie der Gemeente. Het Polderbestuur voorn. Te keop de AFBRAAK van 46 We- nlngeu, staande en gelegen aan de Ge dempte Slaak, No. 146 en de AFBRAAK van een Heerenhnla, staande en gelegen aan de Schiekade W.-Z., No. 59, te bestaande in: een groote partij BINTEN in alle maten, 160 SCHUIF- en DEURKOZIJNEN300 PANEELDEUREN, 7000 DAKPANNEN, 10 tiardsteenen STOEPPALEN, een complete PAARDENSTAL voor 8 Paarden enz. enz. Alles te zien en te bevragen aan boven genoemde werken en bij C. J. 008TJSK- WUK O. Herlaeratraat 19, Noord singel W.-Z. Bergplaatsen: Ridderstraat Ï8, bq bet Weenaplein, Botterdam. BURGEMEESTER en WETHOÜ- DERS van Nieuwpoort zjjn voornemens op Zaterdag 17 Nevena- ber 1906. de* voormiddags te 10 uur, in het RAADHUIS aldaar, in het openbaar, bij inschrijving, te De bediening van betSCHIJITEN- ef VOETVEEB ever de rivier de Lek, taaachen NIEtJW- POORT en WILLIGE-LABfGE- HAK, met de bewening vaa bet Veerhuis. De op zegel geschreven en door de borgen geteekende insahrqviDgsbi'jetten moeten vóór Vrydag 16 November a- 'a mid dag* 8 nar, ten RAADHUIZE van Nieuwpoort zjjn gedeponeerd in een aldaar gereed staande gesloten bus, terwijl de con ditiën en voorwaarden aldaar vanaf beden voor een ieder ter inzage zjjn nedergelegd. Een Heer vraagt tegen 1 December of Januari een net. detrnljjk Br fr.. No. 16, Bureau dezer Courant. Onherroepelijk nog slechts «akela dagen is Wereldberoemde Handlijn- en Gedachten- lezeres, te apreken. ëcbeenbevea. TE KOOP. Adres: Baas STEENFABRIEK, Lange- rak b/a de Lek. Te neep: Eeo gebruikte TILBURY (geschilderd), een DOGCAKr. een KAASBRIK een gebruikte VRACHTWAGEN i andere gebrailkte Hytnlgen, bij WagennaakerU ca ëmederjj, Kattensingel, Genda. OPSTELLEN EN DICHTEN. Prijs f 1,56gebonden f 1,90. Vorige bundels: Koiien en Klaprozen iog. f 1,50, geb. f 1,00. Laatbloeiers iog. f 1,50, geb. f 1,90. Uitgaven S. Sc W.N.v. Nooten. Schoonhoven. (amandelljea met eltreea), Deze pudding is oereid uit de meent aalvere en veedaame bestanddeelen. Alnm verkrijgbaar!!! UEEN UkUOOttkM MEEB! Radicale genezing binnen 3 k 4 dagen zonder pjjn van Likdoorns, Wratten, Eelt enz. LIKDOOKNlUscrUUR p. tUc. 35 dent, LIKDOORNPLEISTERS p. doos 86 van WILLEM KRAAL Jr. te Kampen zjjn de beste middeleo. Verkrijgbaar bjj de meeste Drogisten en bij Belangrijk nieuws voor Varkens houders is betgeen de Heer N. van E1JK, Varkenskoopman te Waddlngaveeamjj schreef: M.I Ik ben zeer tevreden over uw Bleed- mlddel, dat ik haalde in den Drogistwinkel van A. v. d. HEIJDEN te Waddingsveen. Ik had eeu koppel Varkens die zwaar in den brand zaten, door uw Bleedmlddel zijn ze echter totaal genezen, zoodai ik dit middel met vertrouwen aan lederen Varkens houder kan aanbevelen. (w. g.) N. van EIJK, Varkenskoopman. Waddingsveen, Aug. 1905. Per flac. 65(11., 6 fl. a «O Ut. Verkrijgbaar bjj den en bij de Depólbouders: Ameide, P. G. J. de Jono; Ammeratol, J. Stuurman; Benschop, D. BixxerBergam bacht, C. G. v. d. Berg; Berkeuwoude, G. den Hoed; BleskensgraatL. W. Houwelingen; Bodegraven, C. J. Scheer; Cabauw, G. v. d. Hoek; Dalem, Jongbloed; Gieeendam, P. Schreuder; Giesen Nieuwkerk, M. v. Houwe lingen; Giesen-Oudekerk, P. C. Pesselse; Gorinchem, W. Zon Groot-Ammers, B. Brand en C. Mourik GouderakF. van Dam Gouda Firma Wolff; Goudriaau, Erven Trapman; Haastrecht, VV. J. van Dam; Hekendorp, G. Slingerland; Jaarsveld, H. Doneer; LangerakR Vermeulen LeerbroekC. Blok* land; Leerdam, J. J. Drooglever; Lekker- kerkCs. Broere en C. v. d. Heul Leksmond T. Molenaar; Lopik, H. CouÉLopikerkapel D. Verhoef; Meerkerk, M. A. van Bezeum en H. Brouwer; Molenaarsgraaf, L. de Haa»; MoorarecntJ. van Gennep NieuwerbrugM. Bouwer; Nieuwerkerk a/u Usui, L. Smink— J. v. Gelderen; Nieuw L.kkerlandK. Simons, Nieuwpoort, C. Spelt en B. van Wijngaar den; Nieuwlind, Kok; Nooradoos, C. van ïyiEENisOttoland, J. de Kluiver; Oud-AlbUs, J. Vlot; Uuderkerk a/d Ijsel, a. van Walsum Pz.; Oudewater, P. Roelofs en C. van Wuk; PolsbroekerdamJ.P. Kastelein; Reeuwqk, J. v. d. Heiden; Scboounovuu, A. N. van Zessen en W. de Lange; Stolwqk, F. Bats Wed. A. v. d. Berg; streefkerk, B, Brand} Tienhoven, G. Bouwmeester Vreeawqa M. Zeilmans van Emmichoven Waddingsveen/ A. V. o. Hidden; Zevenbuuea, M. bot. lOïiSCl COURANT. Uitgave van S. Sc W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Iotercomm. TeIefo«n*nr. 20. STATKN-GEJVEKAAI*. TWEEDE KAMER. Io de sitting van Dinsdag 6 November waren de geloofsbrieven van Dr. J. Th. de Visser, het nieuw bepoemde lid voor Leideo, ingekomen. Nadat net voorstel, om de aan- vullingsbegrooting voor oorlog nogmaals in de afdeelingen te onderzoeken, was aange nomen, werd besloten a. s. Donderdag de Indische begrootiog en de daarmede verband houdende wetsontwerpen aan de orde te ■tellen. Daarna scheidde de Kamers tot den ge noemden dag. De le luit. L. A. Vogel, dieop afn verzoek met ingang van 16 dezer op non-activiteit wordt gesteld is Albert Vogel, de om xflne voordrachten bekende kuns-, tenaar. Het staat thans vast, dat bQ een tournée door Iodië zal gaan doen. Het bestuur der Nederlandsche Weerbaarheidsvereeniging, gevestigd te Utrecht, heeft tot H. M. de Koningin een adres gericht, waarin te kennen wordt gegeven, dat het met veel belangstelling beeft kennis genomen van het verzoekschrift aan Hare Majesteit gericht door de heeren Mr. C. J. Korthals Altes en A. E Dudok van Heel, in zake afschaffing der loting voor de natio nale militie; dat bet diep doordrongen is van de juistheid der door genoemde heeren aangevoerde redenen wat betreft den verderfel(jken en verslappenden invloed, dien 4e loting uitoefent op het Nederlandsche volkskarakter; dat de vereeniging is samen gesteld uit leden, die bebooren tot de meer- gegoeds klaeeen der bevolking en dat de neiging, om zich persoonlek weerbaar te maken in deze klaeeen der bevolking zeer gering ie; dat arreeaaot dit hoofdzakelijk toeschrjjft aan het lotingsbeginael, dat aan 4en niet-weerbaren een zekeren maatechap- pel(jkeo voorsprong geeft; dat bet beetuur bjj zqn pogingen om het ledental der ver eeniging uit te breiden vaak schipbreuk beeft geleden, omdat de jongelieden liever de kaoe van vrjjloten afwachten dan deel te nemen aan militaire vooroefeningen; dat adressant het deelnemen aan de landsverdediging voor allen noodzakeljjk acht, zoowel voor het be houd van den Staat als voor de ontwikkeling der individuen; redenen waarom het bestuur H. M. algebeele instemming betuigt met inhoud en strekking van voornoemd ver zoekschrift. Een afschrift van dit adres is den Minister van Oorlog gezonden, De Koninkljjke maatschappij „de Schelde" te Vlieeingen heeft aangeno men bet vervaardigen van de machine en de stoomketels voor het atoomschip „Noord- wik", in aanbouw bjj de naamiooze vennoot schap „Scheepswerf", voorheen Jan Smit Czn. te Alblasserdam. Voor dan Hoogen Raad werd Maandag j.l. gepleit door Mr. H. A. Sig- mood, advocaat te Dordrecht, in de zaak van J. C. D., werkman oit Papendrecht, door de rechtbank te Dordrecht veroordeeld tot 2 geldboeten van f 10 met bjjkomende veroordeelingen wegens bet loopen met een jachtgeweer in jagende houding over een perceel griendUod onder de gemeente Papendrecht. Tot zjjn verdediging had de rrquirant aangevoerd dat het geweer niet geladen was doch de rechtbank had dit punt bjj de beslissing of er waa gejaagd van geen beteekenis geacht. In cassatie voerde pleiter nu aan dat er een soort ven volksgeloof ecbjjnt te bestaan dat er gejaagd wordt als men met een „geweer in jagende houding" in het veid bevonden wordt. Wat ia echter „jagende houding"? De wet kent dit begrip niet. Het begrip ie door de jurisprudentie in het leven geroepen. Wei is het overbodig dat men op bet moment dat men bekeurt wordt schiet; doch wol moet men in staat zjjn, op een gegeven moment wild te bemachtigen. „Jagende houding" is dus zander geladen geweer onbestaanbaar. Anders smokkelt men in de strafwet een fictie binnen. Alleen omtrent den wil van den beklaagde mag een fictie worden toegelaten, doch niet omtrent uiterljjk waarneembare feiten. Art. 20 der jachtwet trouwens stelt strafbaar hem die in het veld eenige poging in het werk stelt om wild op te sporen, te be machtigen, of te dooden en dé&rvoor is het voldoende als men met. geladen schietge weer in 't veld wordt bevonden. Met een geweer is hel alleen mopetjjk le schieten, als het geladen is. Slechts in art. 45 der jachtwet vindt men 4e fictie dat het ge weer waarvan de overgave wordt geweigerd, voor geladen wordt gehouden. Conclusie O. M. 19 November. Door het Kantongerecht te Heusden is Donderdag j.l. veroordeeld C. v. N. te Giesendam, wegens overtreding rjjwiel- reglement tot f 3 of 1 dagon. Het Ned. Herv. diaconessen huis te Arnhem heeft van H. M. de Koningin- Moeder voor de nieuwe kinderafdeeliog f 100 ontvangen. Ge«4a, 8 Nov. Tot predikant bjj de Christ. Geref. Gem. alhier is beroepen Ds. G. Oosterhuis te Broek op Langendjjk. *AlbI««eer6aaa, 8 Nov. De heer L. Zevenbergen, hoofd aan school I, heeft be dankt als directeur vau de zangveroeniging „De Lofstem". In het gezin K. Markenstein, aan deu Hoogendjjk, doet zich een geval van febris typholdea voor. De vermiste roeiboot van W. Vermeu len, welke een vier-tal weken zoek was, en waar de politie jjvorig naar zocht, is gevonden. Zjj lag Deljes vastgeraeerd aan de Zaag onder Krimpen aan de Lek. *AlblauervrMurd eu Vyrheeren- laaien9 Nov. De handel in kaas zoo mede de prjjs is iets flauwer, boter willig en stjjver in prjjs. Men besteedt thans in deze streken voor: kaas f26,50 k f31, extra zware part jj Ij es tot f34. per 50 kilo; goêboter f 0.75; weiboter f 0,67i/i per Vt kilo. §Bleake»srMf, 6 Nov. De vóór 14 maanden opgerichte Ooderlioge Brandver- zekeringmaatschappjj, voor deze en de vier omliggende dorpen, wier zetel is gevestigd te Molenaarsgraaf, breidt zich op bevre digende wjjze uit. De maatschappjj beschikt thans reeds over een verzekerd kapitaal van f 553450. waardoor de jaarpremiën zjjn geste gen tot f 1489,59 Bovendien wordt, vóór dat het boekjaar eindigt, zjj ode 81 Maart e. k- het verzekerd bedrag nog met minstens f 75000 verhoogd. Het ledental bedraagt 160 en het maatscbap- peljjk kapitaal f 68270. Brandschade behoefde nog niette worden uitgekeerd, waardoor de reserve tot ongeveer f 1200 isgestegan. De resultaten overtreffen de verwachtiog der bestuurders. Slechts een paar posten werden buiten de bedoelde gemoenten afgesloten. *£>leaen«l<fle«wkerk, 8 Nov. Door deo gemeenteraad is besloten bet telefoon kantoor aan te doeo sluiten bjj het inter communaal telefoonnet. Aan den Raad van bet naburige Peursum zal worden gevraagd of ze een deel der onkosten zal willen op zich nemen. Voor het herhalingsonderwjjs aan de openb. lagere school heeft zich niemand aangemeld, evenmin als aan de Christeljjke School in het naburige Giesen Oudekerk. *Qleeen-Oadekerk, 8 Nov. Dinsdag z->u onze dorpsgenoot A. Brandwjjk bjj deu Spindersmolen een aak, geladen met bos sen hoephout, over de Giessen vervoeren. Op eenigen afstand van den wal begon het vaartuig, dat te zwaar beladen was, te zinken. Br. wist zich evenwel gedeelteljjk tegen een nat pak te vrjjwaren door op bet hout plaats te nemen tot er hulp kwam opdagen in den persoon van J. Koorevaar. Door deze tjjdige hulp zjjo zeker grootere onheilen voorkomen. "Haastrecht 8 Nov. Het herhaling*- onderwjjs aan de openbare school in deze gemeente ia aangevangen mot 8 jongens en 9 meisjes. Lekamaid, 8 Nov. Ia den avond van den 5en November zjjn in den polder Acht- hoveu onder deze gemeente door P. Lasting, brigadier-titulair der Rjjksveldwacht en de beide onbezoldigde rijksveldwachters H. Stra- vers en H. Verhoef bekeurd geworden drie beruchte wildstroopers, die bezig waren met een zoeklicht wild te sporen en dit vervolgens roet een tweeloops achterlaadgeweer, hetwelk ze bjj zich hadden, te dooden. Zjj werden dan ook in 't bezit gevonden van vjjf hazen die in een zeer korten tjjd door hen waren geschoten. 'Meerkerk, 9 Nov. Voor het herhalings onderwjjs heeft zich dit jaar geen enkele eer ling aangemeld. In 't geheel zjjn hier in dit jaar 104000 K. G. bieten verbouwd, waaronder ruim 13000 K. G. uit Noordeloos. L. 1. Maandag zjjn de laatste geladen. Ze waren alle bestemd voor de fabriek „Hollandia" te Gorinchem. De opbrengst was middelmatig. Door elkaar gerekend, bracht de roede 60 cent op ongeveer. L. I. Maandag betrapte de jachtopziener Lakerveld alhier op den polder Zevenhoven, onder Ameide, twee wildstroopers P. de G. en G. de K. nit Ameide. Een er van was van een geweer voorzien. Natuurljjk zullen zjj zich later voor den Kantonrechter hebben te verantwoorden. Aan de gisteren te honden paarden markt is geen eokel paard aangevoerd. De hoogste prjjs der kaas, eerste kwa liteit, bedraagt in deze week f 33 per 100 halve K. G. Zware soort gold f 34. De handel is traag. 'Neerdelees, 8 Nov. Aan het herha- liogs-onderwqs, hetwelk deze week op de openbare school is aangevangen, wordt door 11 leerlingen deel genomeo, waarvan 9 jon gens en 2 meisjes. 'Oederkerk a/d IJael, 7 Nov. Maan dag-nacht te half een ongeveer werd de gemeente door klokgelui en 't blazen van brand alarm opgeschrikt. De behuizing name lijk, bowoond door den manufacturer J. Mourik en nog drie andere gezinneD, stond in lichte laaie. I llings waren do brandspui ten nos. 3 en 4 op het terrein. Aan dat optreden is het te danken, dal de beleodende twee heerenhuizen van deu heer W. Hoogeu- dqk van Cappellen, ook eigenaar van het aangetaste paod, niet mede een prooi werden van de woedende vlammen. De behuiziDg zelve, door riet gedekt, bleek onmogeljjk te honden. Twee inboedels gingen totaal ver loren, twee werden geheel of ten deele gered. Ook brandspuit no. 2 deed goede diensten. Het verbrande pand was verzekerd tegeu brandschade; alsmede de inboedels van J. Mourik en J. van Rjj. Te 6 uur des morgens rukte de laatste spuit in, achterlatend een onschadrljjk gemaakten rookenden puinhoop. Ds vier gezinnen zochten en vonden gelukkig weldra een onderdak. Naar do oorzaak van den brand wordteen scherp justitiëel onderzoek ingesteld. Naar aanleiding vaa den plaats gehad hebbenden brand werd heden de gemeente bezocht door den subst.-officier van justitie Mr. Josselin d» JoDg en door den rechter commissaris Mr. Ledeboer uit Rotterdam, vergezeld van een subst.-griffisr. Het terrein word opgenomen en ten raadhuize werden vele getuigen gehoord. Polsbroek, 8 Nov. Iu verband met do kerkeljjke troebelen in deze gemeente had Dinsdag-avond na 't eindigen der catechisatie een hevige vechtpartij plaats aan den Overtocht. Maar men verzekert, moeten de kampioenen voor „zwaar" en minder „zwaar" mekaar geducht hebben toegetakeld. Een loopt met em buil op zjjn hoofd en een gescheurd ooglid, een ander met bloedige krabbels (het toekom stig wapen van Polsbroek?) in zjjn gezicht rond. een derde met een deerljjk verwonde hand, die door den dokter moest worden verbondon, terwjjl een vierde tusscheubeiden naar zjjn buik voelt, die door een IJseisteen moet zjjn getroffen. Een aantal van deze steeneu werden later op 't slagveld gevon den, mitsgaders een, men zegt stukgeslagen, knuppel. Ecu nadere uiteenzetting der feiten zal waarsehjjoljjk wel plaats hebben voor de rechtbank te Rotterdam. 'Stelwyk, 8 Nov. Door den ring Schoon hoven is thans deflaitief als consulent dezer gemeente aaDgewezen Ds. C. Verhagen van Goude.rak. De kerkeraad, die verzocht had Ds. H. E. Knappert van Hiastrecht als con sulent te hebben, heeft bjj het cUssikaal be stuur van Gouda tegen de beschikking der ringpredikanten booger beroep aangeteckend. Maandag avond omstreeks half tien had te Stolwjjkersluis een ongeval plaats, dat, hoe ernstig ook, toch nog veel slechter had kuanen afliopen. Oize grutter De V. name- Ijjk, die bjj den brugwachter even stil stood om bruggeld te betalen, en wiens groot, sterk paard hard uaar huis verlangde, kon op een gegeven oogenblik het dier niet meer houden, het schoot plotseling vooruit, juist toen zich op de brug eeo postwagen bevond. Passeeren kon men elkander niet en het gevolg was dus, dat de wagen van De V. in botsing kwam met de brug en bjj zelf op den weg werd geslingerd; een weinig verderen bjj was in den IJsel terecht gekomen. Nu werd hjj bewusteloos opgenomen en bjj den heer N. in buis gedragen, vanwaar men hem later per rjjtuig Daar zj|n woning bracht. Aan rug en arm vrjj ernstig gekwetst, zal het zeker eenige weken duren, eer h|j werkzaamheden zal kuanen hervatten Ze giüg met haar vader melken, de jonge dochter K. N. en ze zat boel gezellig met hem op de hondenkar, toen er op eens een groote hond op haar aanschoot, de tanden in de rokken zette en haar van de kar op deu grond sleurde. Die val was de oorzaak, dat te sinds Dinsdag want toen gebeurde het het bed moet houden en geneeskun dige hulp moest ingeroepen, want de eene arm was in niet geringe mate gekwetst. 'Htreelkerk, 8 Nov. De begrootiog dezer gemeente voor don dienst 1907, vast gesteld door den Raad, bedraagt zoowel iu ontvang als in uitgaaf f 16459,271/». Op een gedaau verzoek door het be stuur der vereeniging het fanfarekorps „de Orarjevaan" alhier, om op Donderdag 15 November a. s. muziek te mogen maken in het café van den heer A. Schalk, is door den Burgemeester dezer gemeente gunstig besch>kt {«Kreefkerk, 8 Nov. In eene op den 22 Oct. j I. door kerkvoogden gehouden ver gadering zjjn door stemgerechtigde lidmaten tot notabelen der Herv. kerk herbenoemd de heeren J. W. Spek en J. C. Verboeff, en is tot kerkmeester benoemd de heer Adr. de Jong Wz. 'ZevenkelMen7 Nov. De uitslag van de aanbesteding der overkapping van een gedeelte van de speelplaats is als volgt: Er waren vjjf inschrijvers, n.L: de heeren J. van den Broek alhier, f698; C. van Leeu wen, Nieuwerkerk a/d IJsel, f680; W. Saar* berg alhier, f 672; G. Saarberg alhier, f664; A. van der Sterre, Waddingaveen, f 599. Het werk is door den Raad aan den laagsten inschrijver gegund. Aan het Burgerljjk Armbestuur werd een subsidie toegekend van f 1900. Van den heer H den T. aan dn Rotte zjjn twee koeien en van den heer J S. aldaar een koe, als Ijjdende aan tuberculose, door bet Rjjk onteigend. 9EVB96D MIEUW». Men meldt, dat te Gorinchem, op last van den auditeur-militair te 's Gra ven hage, eeu uitgebreid ondersoek heeft plaats gehad naar de omstandigheden, waaronder de militair Van Kuilenburg verleden maand bjj een avondoefening van het 3de regiment vesting-artillerie door een schot uit een kanon zoodanig werd getrof fen. dat bjj dienselfden avond overleed. Uit het gehouden onderzoek moet zjjn gebleken, dat hier van strafrechtelijk ver volgbare schuld geen sprake is, doch dat het ongeval, waardoor die militair werd getroffen, aan zjjn eigen onvoorzichtigheid en al te groote voortvarendheid was te wqten, meer bepaaldelijk dat deze zich, zonder inachtneming van het bepaalde bjj de door hem geleerde reglementen, te vroeg op den wal had begeven en wel vóórdat de stukkeu werden afgevuurd, zulks met het bekende noodlottig gevolg- De milicien Van Dalen, uit Zuili- chem, die hij het ongeluk bij de schietoefe ningen te Gorinchem aan het hoofd gekwetst werd, bevindt zich nog Bfeeds in het hospi taal. De wonden zjjn genezen, doch het ge hoor beeft hjj nog niet geheel terug. Ook Gorinchem heeft een speel- huis. De politie bracht er dezer dagen een bezoek. Een aantal knapen van 14—I6j*ren werden er aangetroffen. De namen werden genoteerd en de ouders met hunne hande lingen bekend gemaakt. Het huis is gelegen aan de westzjjde der Kalkhaven. „N. G. C." Maandag jl. is het 5-jarige meisje van T. B., te Leerdam, in eeo pot met kokend water gevalien en kreeg zulke hevige brandwonden aan het onderljjf, dat h"t Dinsdag-middag is overleden. Te Meerbeek, gemeento Nieuwo Niedorp (N.-His een zoontje van den heer A. de G. bjj het spelen met zjjn rechteroog tegen een punt van een hek terechtgekomen. Bjj een geneeskundig onderzoek te Amster dam is geblekeD, dat dit oog verloren is; ook voor het behoud vaA het andere wordt ernstig gevreesd. Den 28sten Augustus j.l. werd door iemand op het strand achter Den Hoorn op Tessel een flesch gevonden, waarin een papier, met een in het Engelsch gesteld ver zoek, het, tegen belooning, op te zenden aan Mr. August Zimmerman to New-York. Aan dat verzoek werd gevolg gegeven en nu de vorige week ontving de vinder per posteen bedrag van 10 dollars. Te Middel harnis (Z.-H.) heeft iemand, die onbekend wenscht te bljjvop, aan de gemeente f 1000 verstrekt, met de bedoeling, dat de rente daarvan jaarljjks zal worden besteed voor het Sl.-Nicolaasfeest op de Gemoenleljjke Bewaarschool. Met ingang van IS Oct. j.l. is de brievengaarder T. van deu Heuvel te Barendrecht uit den dienst ontslagen. Het huis iu de Westerstraat te Rotterdam, waar de vorige dier gemeente, de heer s'Jacob, gewoond heeft, is door de Levensverzekering-Maatschappjj „R. V. S." alhier Woensdag j.l. bjj den publieken verkoop gekocht voor f 106 000 New-York heeft met andere groote steden de onaangename eigenschap gemeen, dat zjjn straten voortdurend worden opgebroken of nieuw geplaveid en vele der huizen worden ges'oopt om te worden ver vangen door andere. Het. gevolg hiervan is dat de New-Yorkers zoowel op straat als in hun woningen voort durend te Ijjden hebhen van de hangende stofwolken. De invloed daarvan doet zich op zeer hioderljjke wjjze gevoelen in de zeer aanzienljjke toeneming van het aantal keel-, neus-, oor- en oogziekten. Voor de keel van vele inwoners van New- York is de stofplaag een niet te minachten bron van ontsteking en besmetting. Zekere Dr. Francis J. Ouinian, die over bovengenoemd verschjjnsel interessante ge gevens heeft bekend gemaakt, dringt er op aan dat voortaan in de straten der wereld stad veel worde gesproeid. UKtEZONDBN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mijnheer de Redacteur l U zoudt mjj zeer verplichten indien u onderstaande in uw veelgelezen blad wildet Nieuwpoort. Wie mot onze kleine gemeente bekend is, zal welen, dat de bewoners van Nieuw poort in het bezit zjjn van twee klokken, een aan den kerktoren en een aan het ge meentehuis. De uitdrukking «in het bezit zjjn" kan echter beter vervangen worden door „in het bezit konden zjjo". De klok vau den kerktoren toch slaat wel. doch sinds onheüaljjken tjjd (pl.m. 60 jaar) weigeren de wjjzers aan de inwoners den juisten tjjd aan te wjjzen, terwjjl de klok van bet ge meentehuis sinds geruimen tjjd opgehouden heeft te gaan. Waar dergeljjke toestanden iedere genfeente tot schande strekken, geldt dit in de eerste plaats voor onze gemeente, wier financfëele positie zeker uitstekend mag genoemd worden. Hopende dat dit schrjfven onder de oogen van de bevoegde autoriteiten moga komen en de gewenschte verbetering moge geschieden tot vreugde van vele In woners. noem ik rojj. Mjjnheer de Redacteur, u tevens bedankend, voor de verleende plaatsruimte, Een lnwener. Kanlaagerecbt (e GO CDA. Strafzitting van 7 November 1906. Overtreding der jachtwet: G. B. te Wad dingsveen, R. W. v. d. W. te Zwamraerdam, Tempelpolder, ieder f 3, subs, ld.; M. v. d. B. te Reeuwjjk, f 5, suba. 3 d. Id. en algemeene politie-verordening van Gouda: J. N. te Gouda, f 5. subs. 3 d.; G. A. B. te Gouda, f 5 en f 0,50, subs. 3 d. en 1 d. en voor beiden met verbeurdver klaring niet in beslaggenomen visch. met bevel tot uitlevering of te betalen f 0,15, subs. 1 d. voor ieder banner. Overtreding der veiligheidswet: J. A. te Gouda, f 3, subs. 3 d.; W. B. te Gouda, 2 maal f 3, subs. 1 maai 3 d. Overtreding der loterjjwet: C. S. te Dordrecht, f 1, subs. 1 d. Des nachts rjjden met een rjjwiel zonder licht: T. J. B. de K. te Hoenkoop, M. B. en J. O. Azn., beiden te WaddingsveeD, J. v. R. te Zevenhuizen, A. J., B. Bbeiden te Gouda en J. S. en A. de G., beiden te Nieuwerkerk a/d IJsel, ieder f 1, subs. 1 d. Des nachts rjjden met een rjjtuig bespan nen met een paard, zonder licht: J. v. O. te Zwammerdam, f 1, subs. 1 d. Rjjden met een motorrjjluig zonder rjjbe- wjjs en numraerbewjjs: J. G. te Moerkapelle, f 6 en f 1, subs. 3 d. en 1 d. Overtreding van bet reglement op de wegen en voelptden in Zuid HollandP. v. A. te Hazerswoude, f 3, subs. 1 d. Overtreding der algemeene politie-verorde ning van Gouda: A. L. R. te Amsterdam, M. N. Hechtgenoote van D. J. te Gouda. P. J. de H te Rotterdam, ieder fl. subs. ld. Overtreding der brandweerverordening van WaddingsveonG. d. K en W. S., beiden te Waddingsveen. vrqspraak. Overtreding vatt art. 427 aanhef en sub 5, W. v. S, D V. te'Boskoop, C. N- te Ouder kerk a/d IJsel en W A. te Gouda, ioder f 2, subs. 1 d. Openbare dronkenschap: C. S. te Wad dingaveen, f 3, subs. 3 d. Leplk. Van 1-31 Oct. Geboren: Gerardus Nicolaas, z. van H. J. van Doorn en M. de Lange. Maria Willempje, d. van C. van Bt-mroel en I. O^kam. Pieter, z. van W. Lekkerkerker en E. A. Oskam. Stjjotje Maria, d. vau J. vau Middelkoop en M. Borst. Maria Agatha, d. van G. Versluis eu M. A. Oskam. Reeuwjjk. Van 1—31 Oct. Geboren: Johannes, z. van C. Verheul en J. van Schaik. Cornelia, z. van H. Verboom en J. Baas. Herman Pejjeu, z. van P. Hoogendjjk en H. Oudshooro. Anna Maria, d. van H van Es en J. Ooster- wjjk. Hendrik, z. van D. van Wensvren en J, de Jong. Arie Gjjsbertns, z. van C. Verboom en T. van Nielen Johannes, z. van J. van den Berg en A. Verhoef. Dirk, z. van S. Speksnjjder en P. van den Heuvel. Petronella Everdina, d. van F. J. Jansen Schoonhoven en M C. J. Kers bergen. Johannes, z. van G. Koojj en L. Verboom. Hillegooda, d. van A. de Jong en A. van Harskamp. Aart, z. vau W. van der Lecq en G. de Knikker. Getrouwd: E. de Jong en M. Parridon. S. Hagen en G. Hejj. Overleden: M. A. van Leeuwen, oud 31 j. W. G. K. Lammens, oud 18 j. G. van Djjk, oud 5 m. Joh. vau Vliet, echtgeu. van C. Boekamp, oud 75 j. E. Vermejj, echlgen. van F. Kujjf, oud 68 j. StelwUk. Van 16—31 Oct. Geboren: Johanna, d. van C. Vonk eu A. Speksnjjder. Neeltje, d. van F. Spek- snjjder en G. de Lely. W tl 1 tge-L.no gerah. Van 1—31 Oct. Geboren: Adriaan, z. vau A. Vonk en A. Vonk. BURGEMEESTER eu WETHOUDERS der gemeente VL18T brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de Keeneraebaa- eche brag binnen de(e gemeente, liggende over den Slangenwegsvlietvan af 18 tot 17 Naveaber a. a. zal zjjn afgesloten voor het verkeer mst rjj en voertuigen. Vliet, den 8. November 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. E. SCHOUTEN, Borg. A DE GROOT, Secr. F Het BESTUUR van den Polder Vliet «s. a. maakt bekend, dat op Zaterdag 17 Ifevenaber a. de SCHOUW zal worden gevoerd over het onderhouden en gedeelteljjk betandeu van den weg door Bonrepae en Vliet-OeataUde, alsmede dat ook op dien datum over de zoogenaamde Rtngkade, dienende tot Waterkeering van den Polder Vlist-Westzjjde, zal geschouwd worden, zullende bjj overtreding de boete worden toegepastvolgens de keur voormeld. Vllst, den 31. October 1906. Namens het Bestuur, A. W. IiAZOlffDEB- Crabethetraat 858, ARTS. pflT ITltalaltend vaar Mend- Tandmlekten. SPREEKUREN van 11-8*. MINVERMOGENDEN van 8-9. Dageljjks te consulteeren van 9—4 uur. Uitgezonderd VrUdags gedurende Octo ber, November en- December. is voortaan niet meer te StoheenheTen te spreken, doch dageljjke te Voor een jongmensch, ongeveer 16 jaar, tot nu toe Ouderwjjs genoten; wordt plaat sing gezocht op een kauteer. Adres, onder no. 15, aan het Bureau van dit Blad. Op de Ned. Fabriek Van Deaden en Zilveren Werken, v./h. J. A, A. GERRITSEN te Zeist, kuanen direct eenige geplaatst worden, voor 't vervaardigen van klein Zllverscbepwerkals: Thee lepels, Boubonlepels, Zuurvorkjes, enz. Vast werk en hoog loon. Devraagd, om dadeljjk in dienst te treden, een tegen flink loon, bjj J. P. KASTELEIJN Dz. te Pelabreekerdain. Terstond of met Nieuwjiar gevraagd eenigszins met Beerenwerk bekend, niet beneden de 17 jaar. bjj P. KALKMAN, Kinderdyk, gemeente Alblasserdam. Met 1 Januari a. s. gevraagd: P. G.good kunnende metken, bjj C. VAN HERK, Lagoweg te Onderkerk a/d I Jaiel. Een Burgerman op ieefiqd vraagt, om dadeljjk in dienst te treden, een P. G. Adres C. VAN ZIJLL Sr.Dleeen- Nieuwkerk. TERSTOND GEVRAAGD: die zelfstandig kau werken J liefst van buiten. Loon naar bekwaamheid. Adres F. J. SASSEN, Lopikergracht Schoonhoven. ««Traagd met Kerstmi, een ROEREN. MEID. P, G.seed kunnende melken. Adres A. EIJKELENBOOM Az. te Oad-Alblan.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3