BLOOKER’S CACAO PULP. Paarden- en Veemarkten GORINCHEM Thee E.BrAndsma pi JAC. YERKBOOST, J. R. H. v WILLENSWAARD, Koek- en Banketbakkerij, HAVEN B 61, SCHOONHOVEN. N». 27 DAALDERS OfficiöBla ümusgmgii. MR. P. A. GREUP, Kerkboeken Het nut van het Courantenlezen. Tkorley’s Voedsel WESSANEN LAAN, Wonnerveer. C. ROMEIJN, Waterpoort, Gorinchem. AROMATISCH STAALTINCTUUR. EET VERROEN S ZUIVER TARWEBROOD, Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag tweemaal daags versch. NEEM PROEF MET ZIJN ZEER FIJN GEKRUID ST.-NICOLAAS, met Schoonhovensche Roomboter gebakken. Gedroogde Pulp. op 12 en 13 November e. k. Dr. BLAUD’S STAALPILLEN DRANKKUIPEN, A. LOKKER, Rotterdam, Kantoor: Plantageveg 54, Interc. TelefooD-no1 4495, IN Effecten, Coupons, Credieten, Hypotheken en Assurantiën. uur. t de en van De prijs eigenschappen maken deze tot een machtig wapen in den strijd tegen het alcoholgebruik. Een bus van 2 pond ƒ1.50. Nooit los verkrijgbaar. 4. — 4.30 5. — Gezondheid onder owe Varens J. DE VEN, WUdztraat 87 te GOUDA. A. BREEKLAND, Bodegraven. LAURILL ARD’S SCHEURKALENDER vo*r 1007. Kassier en Coinmissionnair in Effecten SCHOONHOVEN, neemt gelden A depoalta: Voor één maand vast Alex Meijer’s Koffie, gebrand volgens systeem Prof. LIEBIG, is te Schoonhoven steeds versch verkrijg baar bij J.R.H.V. WILLENSWAARD. HELPRIG KLEIN, Montfoort. Speciale inrichting voor compL Bedstellen, Veerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. Rjjtnig- en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rijwielhandel „De Concurrent”. LIJNZ A ADKOEKEN, FILIAAL SLIEDRECHT. Rover, Raleigh, Osmond, Hudson, Wanderer, Brennabor, Westfalen, Burgers, Eenhoorn en verder alle bekende merken. Keuze uit meer dan 80 stuks in Heeren-, Dames- en Kinderrjj vielen met of zonder Vrjjwiel en Velgremmen. Groote voorraad CEMENTTEGELS voorbanden voor vloeren in varkens hokken. E. VAN DER VLIST, J. ZIELSTRA, Steeds versch verkrijgbaar de bekende St.-Nicolaassoorten. Heeren Slijters flinke korting. Versche Appelbollen en Saucijzenbroodjes, Gebakjes enz. Ruime sorteering Chocolade- en Suikerwerken Chocolade Union en Gala Peter. Cacao Union a 25 Cent per Ons. eerste kwaliteit RODKVLEESGH. C. A. PRUIJT, PaardenslachterjjLekkerkerk. Bjj G. VAN WIJNGAARDEN, Graanhandelaar te Bergambacht, ia verkrijgbaar beste gedroogde Pulp van de Beetwortelsuikerfahriek „DE MARK” te Oudknbosch tegen f 8,80 de 100 K G. TE Van Schoonhoven naar Gorinchem v.m. 3.uur. Lekkerkerk Slikkerveer Alblasserdam Terug van Gorinchem n.in. 2. Op alle Stations wordt aangelegd. REEDERIJ OP DE LEK, Slikkerveer. Stremming Verkeer. H.H. Landbouwers! ’T EENVOUDIGE BOERTJE KAASBR1K (compleet) op Coll.-assen, bjj W. VAN STAM te Bergambacht. De ABDIJSIROOP, Centraal-Depót 1.1. AKKER, Van Alkemadestr. II, Rotterdam. TE KOOP: BDITBNL1HD. f 2,50 en meer verdienste per dag. J.BREIJ, Nieuwpoort a/d Lek. LET OP! S( n n en Onge- Weder- 1 al de pnvn «AH p.ty/Jf. «AH p.OTWi, pc»<»«HHOV«lt idacht i fl,30 heeft i schaamt de Arbeid» imen in derde VERZEKERD DOOR HET GEMtÜIK VAM Vaarderltg ad re». Gemeente Schoonhoven. a ai/. PRIMA -■ Aanbevelend zeker dat i ter van Lan Het i» tocl f 20 00 10 80 5 80 3 10 Nederland Hat nut en vot aanbrengt, is reeds i vreten men zoeder aan te wenden. BALSEM Vi ingei POP Minzaam aanbevelend, L. G VERROEN, Lopikerstr. 414, Schoonhoven. Uitgave van S. 6c W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven: 80e Jaargang. PrU« f 0.00. drie maanden één laar in alle prijzen en ruime keuze voor banden bij f 80,—, 88,—, 40,—, 80,—, fr. n. stat.; id. kapok f 34,—, 87,80, 88,30, 40 Zending rembours. Vrij zicht. Deze Co morgens uitgeg ƒ0,75. Franco} abonneeren bij OPGERICHT 1703. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe Merk „STUB” eu „W L”, uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Bere-Diplema >*arH« 1800. Negen Geudeu Medaille». Eerste en eenige speciale Rijwiel- en Motorenhandel. Oudst en bekendst adres voor beslist eerste klasse Rijwielen. Levert met steeds stijgend succes de bekende Met twee en drie versnellingen tegen billUke prU»verhoogiag, en voor belanghebbenden gratis ter beproeving. BONDSRIJWIELHERSTELLER le KLASSE. ZEER LAGE PRIJZEN! Cementwarenfabriek Groot-Ammera. Zeer aan te bevelen tegen bleekzucht en bloedarmoede, 'oornamel(jk voor vrouwen en jeugdige meisjes. Westkaven. hoek Gouwe, GOUDA. Vanaf heden eiken Zaterdagavond 6 uur: VERSCHE APPELBOLLEN, SAUCIJZEN LETTERBANKET. DES ZATERDAGSAVONDS: PRIMA KWALITEIT. Door deze maakt Onder- geteekende aan zjjn klanten bekend, dat hij weer voor zien is van Dat bij geen afnemers of loopers langs den weg heeft dan zijn eenigen Weder verkooper J. BOON, a/d Kinderdijk. Aanbevelend tegen bloedarmoede, bleekzucht en zwakte, aanbevolen door de voornaamste H.H. Medici. BURGEMEESTER en WETHOUDERS vi Schoonhoven maken bekend, dat Vrijdag 16 November a.s. het verke voor Rjj- en Voertuigen met de Pont ov de rivier de Lek zal zjjn gestremd vi *s morgens O- tot ’s namiddags 6 uur. Burgemeester en Wethouders voornoem P. GREUP, L» B. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. GROOTEVOORBAAD van alle maten en uitsluitend Eikenhout. Donderdags uitgestald op de Markt en Woensdags te Weerden op de Markt. Adres C. VAN LEEUWEN, KUIPER, VUverstraat, GOUDA. aan duizenden lijders hunne zoo kostbare gezondheid hergeven. Laat valsche ite U niet terughouden DE MIDDELEN VAN 7 BOERTJE Dat zou verbazend dom zjjn. /AN ’T BOEBTJE voor rheumatiekjicht, podagraspierverrekkingen verstuikingen, brand- en snijwonden. kneuzingen, enz. Prjjs 40 ets. per pot. NIROOP VAN ’T BOEBTJE is voor croup, kinkhoest, borst- en longlijders, asthma, verkoudheid, keel- en luchtpjjpaandoening goud waard. Prjjs per 1/2 flacon 88 els.; per 1/1 flacon 80 ets. Verkrijgbaar te: Schoonhovkn, A. C. FIJN VAN DRA AT. Nikuwland. G. A. VER- DUIN. Abkel. P. v. SCHEEL Alblasskbdam As. DE BOER, Wed. J. DE WAAL. Ammerstol, A. BLANKEN. Bodegraven C. J. SCHEER. Bleskknsgraaf W. v. REES. Benschop. M. v. BERG. Bergambacht, A. BLANKEN. Gebr. v. d. DOOL. Boskoop, A. BLONK. Gorinchem. W ZON. Drogist. - Goudrïaan. T. TERLOUW. Gieskn Nieuwkkrk. M. V. HOUWENINGEN. Giesen Oudekkrk, P. C. PESSELSE. - Groot- Ammers, JOH- v. MAURIK. Goudkrak. A. BEIJEN. Hoornaar. A. ZORN. Goüda, D. v. VLIET. - Haastrecht. M. BAKKER. Leerdam. LAMB. v. WIJK. - Meerkerk, W. BROUWER. Molknaarsgraaf J. SCHUTTE - Nikuwpooht, C. v. CAMPEN. - Oud-Alblas. J. L. VLOT. - Oudkwatkr. C. v WIJK - Rkkuwuk. M. T. HAGEN. Sliedrecht. A. DE DOES. Streefkerk, E. HILGEMAN. Stolwuk, A. R. v. d BERG. Vuilendam, C v. ZESSEN. - Zevenhuizen, 1.1. UIT DEN BOGERD. Wed. J. VUUK to Krimpen a/d IJsel; C. VAN WIJK te Oudewatkr; Firma WOLFF Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Slikdrecht, Boveneinde; C. VAN STEENIS te Noordkloos; FRANS VAN DAM te Gouderak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Ouderkerk a/dIJ.; W. DONKER, Kiumpkn a/d Lek; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; L POT te Nikuw-Lkkkkrland; Mej. KORTE WEG te Alblasskrdam; Wed. F. AMSING te Alblasserdam; K. HILGEMAN te Strbkfkerk C. SPILT te Nieuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRÏAAN te Capklle a/d IJsel; G. ELSEN AAR, Drogist te Sliedrecht; W. J. VAN DAJK, te Haastrecht; G. DEN HOED te Bkr KKNWOUDE. een nieuwe en eèn zoo goed als nieuwe dat gjj dezel VF.EN gebrui B(M»1»EN baud om de agent Ij. E. L geneest nooit. klooster Sancta Paulo, is een gezegend middel voor jong en oud; zjj is altjjd onschadeljjkzjj versterkt de luchtpijpen en longen en geneest onvoorwaardeljjk den hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpijn, heeschheid, kink- en slijmhoest, bronchitis, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prjjs f 1,f 2,— en f 8,80 per flacon. Verkrijgbaar bjj A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhoven A. C. FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; G. van der WOUDEN te Lekkerkerk; G. S. ROSS te Oüd-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Bleskensgraaf; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudrïaan; M. v. HOUWELINGEN te Gjeskn-Nieuwk.; J. ZONNEVELDPiek te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Tiknhovkn; P. G. J. de JONG te Ameide; G. COÜE te Lopik; G. d. HOEK te Cabauw; Jb. den OUDSTEN te Groot-Ammers T. MOLENAAR te Lexmond; R. VERMEULEN te Langkrak; K. VAN DAM te Bergambacht; Allerhande Drankkuipeu, Grond en Regentonnen en 40 stuk* Spek- of Veevoederklaten (ook per stuk) en een Wat van 4000 Liter inhoud, bjj JACa. ROUTER, Mr. Kuiper le Lek kerkerk. Ovendeht. Dultachland. Het is nu veelbesproken Duitsche Minish bouw Podbielsky zal aftreden. Het ontsli is nog niet offlciöel, maar het is toch zek dat deze Minister, die overigens ernstig zi< schijnt te zjjo, nu werkelijk zal heenga» Men verzekert, dat de geruchten omtrei het aftreden van den Rjjkskanselier, Pril von Bfflow, thans wel zullen bljjken al i voorbarig te zjjn geweeat, want de Von moet verklaard hebben niet te zullen treden als „Pod” heenging. De „Loka anzeiger” meldt, dat Minister Podbielsk ontslag vroeg wegens den staat zjjner g rondheid. Toch gelooven velen, dat d bekende onthullingen in het „kolonie; schandaal” wel de feiteljjke oorzaak zulle wezen. „Pod” was eindelijk overtuigd, di het toch maar beter was heen te gaan. meests tegenstanders heeft deze Minish zich gemaakt met zjjn onverschillige houdin inzake de vleeschschaarschte in Duitschlam Wat men ook aan voerde, „Pod” wees alles i met het argument van vrees voor besmettin Ingevolge een hooge beschikking van de Keizer is Prins Joachim Albrecht van Pru sen, de tweede zoon van wjjlsn Prins Albrech den Regent van Brunswyk, overgeplaatst b de koloniale troepen in Duitsch West-Afriki Met de eerste gelegenheid vertrekt hjj dei waart». Vroeger werd er veel over deze Prins gesproken en noemde men zjjn naat met de tooneelspeelster Marie Sulzer, mi wie hjj wilde trouwen tegen den wil zjjn vaders. Thans wordt in de Brunswjjksch bladen bekend gemaakt dat er geen sprak meer is van een aanstaand huwelijk. Aan het bof van Hessen is een troono| volger geboren. Koning Edward van Engeland, die wt een» de oom van Europa genoemd word heeft er dus weer een achterneefje bjj. Z. M. vierde den 9en Nov. zjjn 65ste: geboortedag, althans hjj herdacht dien ii zjjn familiekring. De eigenlijke viering heef zooala steeds, in Mei plaats. Toch werdei er ter gelegenheid van ’s Konings geboorte dag velen tot ridder geslagen. Zoo wen o.a. Koning Haakon van Noorwegen benoem tot ridder van den Kouseband. Het Britsche Hoogerhuis gaat nog steed voort in de onderwijswet allerlei verande ringen aan te brengen, zeer tegen den zii der Regeering en tot verontwaardiging vai velen in Engeland. De Raad der Vrjje Kerken heeft ti Londen een vergadering gehouden, welki door 1109 vertegenwoordigers van alli plaatsen des lands werd bjjgewoond en waai men het Huis der Lords den oorlog ver klaarde een strjjd op leven en dood. Ook zal men een deputatie zenden naai den Eersten Minister, Sir Henry Campbel Bannerman. Maar dat zal niet geschieden vóór men alles weet wat de Lords aan df wet hebben gedaan. Het Lagerhuis heeft de wet op geschillen met algemeene stemmi lezing aangenomen. In de Franncbe Kamer van afgevaar digden heeft Minister Briand na de beraad slagingen over een interpellatie betreffende de wet tot scheiding van Kerk en Staat, nog eens over de toepassing dier wet het woord gevoerd. De Regeering, zeide hjj, zal, getrouw aan hare belofte, de wet in haar vollen omvang ten uitvoer leggen, maar zjj zal dat doen in den geest van verdraag zaamheid en met eerbiediging van de gods dienstvrijheid, waarop allen recht hebben, volgens de wet. Alleen als de Katholieken tot onwettige daden overgaan, dan zal de Regeering des te strenger optreden, naar mate zjj nu zachtmoedig is. De Minister achtte het noodzakeljjk den Katholieken nog een bedenktijd te geven om met hunne priesters te overleggen. Met 876 tegen 98 stemmen besloot de Kamer ook deze rede in alle gemeenten des lands te doen aanplakken. Verscheidene Bisschoppen en vele sndere geestelijken zullen eerstdaags naar Rome gaan om van den Paus aanwjjzigingen te ontvangen, welke gedragslijn zjj moeten volgen. Volgens de „Figaro” zou de Paus tot geenerlei concessie geneigd zjjn. Uit Rome wordt aan „l’Echo de Paris” bericht, dat de Paus besloten heeft den Franschen Katholieken verlof te geven tot vervullen van de formaliteiten, welke worden vereischt voor het inrichten van den kerk- «?p ?ron<1 der Vereenigingswet van 1H81. Daarbij wo echter nog eenig voor behoud worden gemaakt. De ItallMDKclie Minister van de schat- Trademark AMSTERDAM. Alleen in verzegelde pakjes verkrijg baar te Schoonhoven bjj E. C. v. d ENDE; Noohdeloos J. G. v. d. BEST. In het bijzonder wordt de aam gevestigd op SOUCHON THEE, i per 5 ons. Voor het breien van Nekken en andere Artikelen op onze Nnelbreimaehlne „MIK4MAH’, zoe ken wjj peraenen van bei- derlei geslacht, uit eiken stand, onverschillig waar woonachtig. Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende het gebeele jtar. Vakkennis onnoodig. W|| keepen bet vrerk. Vele getuigschriften ter inzage. Breimacbine-Maatsch. tot bevordering van huisarbeid. THON. H. WHITTICK dk Ge., Amsterdam, Kelseregraeht 888. Niet te verwarren met minderwaardige aanbiedingen met en zonder werkafname. Belast zich met den aan- en verkoep van kfiecten, op de binnen- en buiten- landsche beurzen, vèrzilveren van Oeupens, het sluiten van Beleenlngen enz. Neemt gelden in deposito, op voordeelige yoorwaarden. Geeft vnnrachntlen en bedrijfskapitaal aan Landbouwers, Veehouders, Koop lieden, Winkeliers en anderen. Verstrekt geld op Hypntheek, met particulier en bankkapitaal, tegen billijke rente en zeer aannemelijke voorwaarden, speciaal wat betreft het geld voor Hypotheken op Landerijen. Verleent zjjne bemiddeling om geld voor anderen in solide Hypotheken te beleggen. Sluit Verzekeringen op het leven, tegen Ongelukken en Invaliditeit en tegen Brandschade, ook op beurspolis. Brun daaan ran tie Levens verzekering Lijfrenten Ongein kkenversekerin g Veraekering velgen» de vallen wet van 1001$ Artsen-Pnlls (Fatum); Paarden- en Veeverzekering Verzekering tegen Hagelslag. Tarieven en inlichtingen bjj Varkens die slecht willen beginn en weder gretig zoodra Thorley’s Voedsel door hun vc vermengd Thorley’s kens voor koorts en m< helft \an den gewonen t Meng voor uwe bigg weinig I horley’s oec voeder. Niets is tot h hetwelk zulke bevrediget geeft als Thorley’s 0< Thorley’s Voedsc gezondheid der k< de h Het nut en voordeel, dat het couranteniezen in een beschaafde maatschappij aanbrengt, is reeds zoo dikwjjh betoogd en herhaald, dat ieder daarvan volkomen overtuigd is. Dat het zeer noodzakeljjk is de couranten te lezen, ondervond de Heer P. WITTEVEEN, die te Amstelveen bjj Hand van Leiden woont. Zie hier wat deze Heer ons schrjjft: „Gedurende geruimen tjjd leed ik aan een borslnnndoening, die mjj zeer hinderde. Do slijm zat mjj vast als een muur en wilde maar nie! los komer. Ik had voortdurende beniuwdhiden en u kunt begrepen boe bet mjj te moede was, wanneer ik u mededeel, dat ik alle denkbare middelen reeds had aan gewend zonder de minste verlichting te mogen ondervinden. Ik had alle hoop op genezing opgegeventoen ik toevallig een advertentie van Ab«i(j»lr»wp la», en daar ik reeds veel goeds van dat middel vernomen had. besloot ik ook dat nog eens to probeeren. Ik kocht ein flecon hjj H. KLARENBEEK te Amstelveen in kon dinect verlichting bespeuren. Ik ging daarom met het gebruik der A bdUairuup voort en nadat ik twee flesschen gebruikt heb, ben ik totaal generen. Gaarne reef ik u het recht dit schrijven le publiceeren.” - t zïïe Heer P. WITTE geueent en is kenbaar aan een indteekening van den generaal- »re is namaak en Voedsel behoedt var eest hen in de tijd ;gen steeds een i'dsel door hun heden bekend, jende resultaten oedsel. ;el verbetert de gezondheid der koeien en vermeerdert de hoeveelheid melk en boter. Probeer T horley’s Voedsel voor uwe Paarden een maand en let op de uitkomst. THORLEYS voedsel voor alle soorten vee. Verpakt in kisten van— 448 pakjes 224 112 56 Vertegenwoordiger voor en Belgie K. BARGER, Amsterdam, Nassaukade 370. flfde soort AbdljMlrawp bekomtdie de H< likt heeft. Deze alleen 1 band om de flesch, waarop de handteekening I. AKKER, Batlerdam, voorkomt; alle andei

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4